WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 07 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 07 BIJL.: 1 Agendapunt: 6"

Transcriptie

1 B WTESCHPSBLD 2011, NUMME 07 BIJL.: 1 gendapunt: 6 Sittard, 15 februari 2011 N HET LGEMEEN BESTUU Onderwerp: Treasurystatuut 2011 Voorstel Het nieuwe Treasurystatuut 2011 vaststellen. Inleiding ls gevolg van de wereldwijde onrust op de financiële markten (kredietcrisis) is de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) op onderdelen aangescherpt. In het verlengde hiervan is ook de egeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (uddo) aangepast. Deze aanpassingen geven aanleiding tot herziening van het op 10 december 2001 door het algemeen bestuur vastgestelde treasurystatuut. De Unie van Waterschappen zou in het kader van de herziening van het treasurystatuut een handreiking opstellen en een prominente rol spelen. Planning was, dat in 2009 een modeltreasurystatuut gereed zou zijn. Momenteel ligt er weliswaar een concept, maar over het tijdstip waarop de Unie een definitief sjabloon voorhanden zal hebben, bestaat geen duidelijkheid. Dit is voor Waterschap oer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg aanleiding geweest om niet langer hierop te wachten. Op basis van het Unie-concept zijn we in een gezamenlijk traject gekomen tot een nieuw treasurystatuut, dat u in concept ter beoordeling hierbij aantreft. Waterschap Peel en Maasvallei heeft te kennen gegeven hiervan na vaststelling gebruik te willen maken. Status huidige treasurystatuut In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 februari 2009 is naar aanleiding van de vordering op Landsbanki Island de vraag gesteld of het huidige treasurystatuut formeel buitenspel moet worden gezet. Dit was voor het dagelijks bestuur niet noodzakelijk. Wel heeft het dagelijks bestuur gegarandeerd dat overtollige middelen in afwachting van vaststelling van een nieuw treasurystatuut veilig worden weggezet bij de Nederlandse Waterschapsbank. Indien hiervan zou worden afgeweken zou dit via een apart voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd /VE 1/3

2 Om deze reden heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 30 juni 2009 ingestemd met het voorstel om maximaal direct opvraagbaar weg te zetten bij de ING-bank via de Extra Bonus Zakenrekening en maximaal bij Fortis via de Beheersrekening. In de vergadering van 29 juni 2010 heeft het algemeen bestuur in dit kader ingestemd met het voorstel om overtollige gelden in 2010 direct opvraagbaar uit te zetten bij de abobank via de Spaar Vrij rekening. Beide voorstellen tot het doen van uitzettingen passen overigens binnen de voorwaarden en beperkingen zoals opgenomen in het herziene treasurystatuut, dat u reeds eerder heeft ontvangen met de vergaderstukken voor de commissies. Wijzigingen ten opzichte van het huidige treasurystatuut Het thans voorliggende herziene treasurystatuut is volledig in overeenstemming met de aangescherpte Wet Fido en de uddo. Was vóór de kredietcrisis de focus meer gericht op rendement en minder op risico s, thans ligt de nadruk meer op het inperken van de risico s en minder op het rendement. De normen voor het uitzetten van gelden met betrekking tot de kredietwaardigheid van de financiële instelling zijn wettelijk aangescherpt. Op grond van het herziene treasurystatuut geldt dat financiële instellingen moeten zijn gevestigd in een EU/EE lidstaat en minimaal dienen te beschikken over een -rating afgegeven door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standaard & Poors, Moody s en Fitch). Op grond van het huidige treasurystatuut geldt dat financiële instellingen moeten voldoen aan een -rating van één van de erkende ratingbureaus. Naast bovengenoemde wettelijke aanscherpingen (Wet Fido en uddo) is in het herziene treasurystatuut een extra maatregel getroffen om risico s te beperken. In het treasurystatuut is de door de ratingbureaus afgegeven rating van de toekomstige kredietwaardigheid van de financiële instelling als criterium opgenomen. Deze zogenaamde outlook rating kan wordt aangeduid als positiv, stable of negativ. Ingeval de aanduiding bij één van de gevraagde ratingbureaus negativ is, wordt geen geld uitgezet bij deze financiële instelling. Tenslotte is in het herziene treasurystatuut bepaald dat het algemeen bestuur van alle uitzettingen in kennis wordt gesteld, behoudens van uitzettingen bij de Nederlandse Waterschapsbank. In het thans vigerende treasurystatuut is een dergelijke bepaling niet opgenomen. Delegaat / mandaat / ondermandaat In het Treasurystatuut 2011 wordt in paragraaf 6.3 het delegatiebesluit van het algemeen bestuur aangehaald. Het betreft de delegatie- en mandaatverordening 2004, waarin de volgende bevoegdheden zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur: de bevoegdheid om beschikbare geldmiddelen met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels tijdelijk te beleggen; en de bevoegdheid om met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels geldleningen aan te gaan ter financiering van de publieke taak. Na vaststelling van het Treasurystatuut 2011 is het nieuwe treasurystatuut uiteraard van toepassing bij gebruikmaking van de gedelegeerde bevoegdheden. In hoofdstuk 7 worden de mandaten en ondermandaten aangehaald. Ook deze zijn aangescherpt /VE 2/3

3 Commissieadvies Het nieuwe treasurystatuut is onderwerp van bespreking geweest in de commissie Middelen en Financieel Beleid. Op grond van het Treasurystatuut 2011 dienen banken waarmee zaken worden gedaan in de toekomst te beschikken over minimaal een -rating. Tot dusverre was een -rating voldoende. Gelet evenwel op de aanleiding om te komen tot een nieuw treasurystatuut, is in de commissie Middelen en Financieel Beleid gediscussieerd over de vraag of het toch niet beter zou zijn om te kiezen voor een triple -status. chterliggende gedachte hierbij is, dat risicobeperking thans dient te prevaleren boven rendement. fgesproken is, dat in het aan het algemeen bestuur voor te leggen waterschapsblad inzake vaststelling van het Treasurystatuut 2011 een indicatie zal worden opgenomen van het geschatte verschil in renteopbrengst tussen enerzijds een bank met een -rating en anderzijds een bank met een triple -status. Ter vergadering zal dan een standpunt worden bepaald over het al dan niet amenderen van het desbetreffende voorstel. Naar aanleiding van het besprokene in de commissie Middelen en Financieel Beleid, merken wij op, dat in Nederland een drietal banken een triple -status hebben, te weten de BNG, de NWB-bank en de abobank. De triple -banken zijn geen geldvragende maar geldgevende banken. Hoe lager de status van een bank, hoe hoger het rentepercentage dat aangeboden wordt voor het uitzetten van gelden. Doordat momenteel veel geld wordt aangeboden aan triple -banken en het feit dat dit geen geldvragende banken zijn, zijn de rentepercentages die een triple -bank voor creditgelden aanbiedt aanzienlijk lager dan de rentepercentages van de banken die een -status hebben. De verschillen bevinden zich momenteel tussen 0,30% en 0,40% bij het wegzetten van gelden voor één maand. In een normale situatie zet het waterschap gemiddeld ongeveer uit over een periode van 6 maanden. Het positieve verschil in renteopbrengst kan dan ook door het uitzetten van de gelden bij een bank met een -status ten opzichte van een bank met een triple -status oplopen tot Voorstel Wij stellen u voor het nieuwe Treasurystatuut 2011 vast te stellen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /VE 3/3

4 Treasurystatuut 2011 Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van

5 2 Treasurystatuut 2011

6 INHOUDSOPGVE 1 Inleiding Begrippenkader lgemene begrippen Belangrijke bepalingen uit de Wet Fido In 2009 gewijzigde normen uddo Doel van het treasurystatuut Doel lgemene missie Het treasurybeleid isico-attitude De organisatie van de treasuryfunctie Treasury-organisatie Procedures Functiescheiding Instrumenten en limieten Instrumenten Limieten lgemeen Opnemen Uitzetten Voorbereiding en vaststelling van het beleid lgemeen Financiële beleidscyclus / rapportages Mandaten Tussentijdse bijstelling van het beleid Uitvoering van het beleid Toetsing en control Verslaglegging Interne controle Externe controle Bestuurlijke vaststelling Slotbepaling Bijlage 1, Procesbeschrijving treasury Waterschap oer en Overmaas /

7 4 Treasurystatuut 2011

8 1 Inleiding De regelgeving over de financiën van waterschappen is veranderd met ingang van de begroting 2009 in verband met de wijziging van de Waterschapswet en de invoering van het waterschapsbesluit. Deze regelgeving is onderling uniformer geworden, onder meer door de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) die sinds 1 januari 2001 van kracht is, en thans door de Wet modernisering waterschapsbestel. Bovendien was de uit de Economische en Monetaire Unie (EMU) voortvloeiende verplichting om met ingang van 2004 op kwartaal- en jaarbasis financiële gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verstrekken uitgewerkt in een convenant tussen het CBS en de waterschappen. Dit laatste is nu meegenomen in het waterschapsbesluit. In dit treasurystatuut wordt het beleidskader vastgelegd met betrekking tot de treasuryfunctie. In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De belangrijkste doelstellingen van deze wet zijn: het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, het beheersen van renterisico's en het vergroten van transparantie. In de egeling uitzetting derivaten decentrale overheden (uddo) zijn de normen met betrekking tot kredietwaardigheid vastgelegd, waaraan de partijen waar de decentrale overheden middelen willen uitzetten moeten voldoen. Het treasurybeleid kent twee kwalitatieve randvoorwaarden waaruit volgt dat zogenaamd bankieren door decentrale overheden, niet is toegestaan. De eerste voorwaarde is dat het aangaan van leningen en het uitzetten van middelen evenals het verlenen van garanties, alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen en het gebruik van derivaten een prudent karakter dienen te hebben en niet gericht behoren te zijn op het genereren van inkomen door het lopen van risico's. In verband met de vereisten van de Wet Fido zijn er twee instrumenten op het gebied van treasury; allereerst het onderhavige treasurystatuut. In het statuut worden de kaders van de treasuryfunctie aangegeven. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Naast het treasurystatuut wordt jaarlijks een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in de jaarrekening opgenomen. Hierin worden de specifieke beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury besproken. Verder wordt jaarlijks tussentijds over het uitgevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar gerapporteerd. In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie van het waterschap geformuleerd. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt in de organisatie en procedures waarbij rekening gehouden wordt met de voorgeschreven limieten. Het treasurybeleid wordt vervolgens beschreven voor de onderdelen voorbereiding, vaststelling en uitvoering. Daarna komen de administratieve organisatie en interne controle van de treasuryfunctie aan de orde. Daarbij ligt het accent op de eenduidigheid betreffende de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt voldaan aan de verplichting zoals die is opgenomen in artikel 108 en 109 van de Waterschapswet. Waterschap oer en Overmaas /

9 2 Begrippenkader 2.1 lgemene begrippen Ten behoeve van de leesbaarheid van het treasurystatuut is geprobeerd om het aantal technische termen in dit statuut te beperken. Om misverstanden te voorkomen over de gehanteerde begrippen is het gebruik van vakjargon onafwendbaar. Daarom worden specifieke begrippen in de onderstaande begrippenlijst verklaard. Derivaten: Derivaten zijn afgeleide beleggingsproducten: financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico's te sturen en financieringskosten te minimaliseren. EU/EE lidstaat: Een lidstaat is een staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische uimte. Dit zijn dus de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Kasgeldlimiet: Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van de renterisico s op de korte schuld (netto vlottende schuld). Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begrotingstotaal (= de totale lasten van de begroting). De kasgeldlimiet is voor het Waterschap oer en Overmaas, conform de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden, vastgesteld op een bedrag ter grootte van 23% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Kredietrisico: De risico's op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Limiet: Een type richtlijn die de (uiterste) grens aangeeft van een bepaalde handeling, verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid. Liquiditeitenprognose: Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid. Marktrisico: Het gevaar van schommelingen in de waarde van financiële activa door marktbewegingen. Dit risico dient geminimaliseerd te worden. Voorwaarde hierbij is in beginsel dat de hoofdsom van de lening/uitzetting in tact blijft. Netto-vlottende schuld: Het gezamenlijk bedrag van: de opgenomen gelden met een oorspronkelijk rentetypische looptijd korter dan 1 jaar; de schuld in rekening-courant; de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaking in kas gestorte gelden van derden en; overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de van de vaste schuld, verminderd met het gezamenlijk bedrag van contante gelden, tegoeden in rekening-courant, en de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar. 6 Treasurystatuut 2011

10 ating: Een indicatie van het kredietwaardigheidrisico ofwel de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Onderstaand zijn de ratingkwalificaties van de drie ratingbureaus Standaard & Poor s (S&P), Moody s en Fitch opgenomen. Moody s S&P Fitch Kwalificatie aa Extreem kredietwaardig a Zeer kredietwaardig. Veiligheidsmarges zijn echter niet zo hoog als bij een aa en categorie Zeer kredietwaardig. Er zijn echter factoren aanwezig waardoor afbetaling in de toekomst enig gevaar loopt Baa BBB BBB Kredietwaardig, maar gevoelig voor slechte economische tijding Ba BB BB Speculatief, matige bescherming van afbetaling aanwezig B B B Heeft momenteel capaciteit voor rente en aflossing, maar is gevoelig voor faillissement Caa CCC CCC Enige bescherming voor investeerders is aanwezig, maar grote risico s en onzekerheid is aanwezig Ca CC CC Zeer speculatief, meestal achtergestelde schuld C C C entebetalingen zijn al gestopt D D D Failliet Outlook rating: een indicatie van de toekomstige kredietwaardigheid afgegeven door de ratingbureaus Standaard & Poor s (S&P), Moody s en Fitch: Positiv; ook in de toekomst geldt een goede kredietwaardigheid; Stable; in de toekomst geldt dat de kredietwaardigheid stabiel is; Negativ; in de toekomst kan dit leiden tot een lagere kredietwaardigheid. enterisico: Het gevaar van onvoorziene veranderingen van de (financiële) resultaten van het waterschap door rentewijzigingen. enterisiconorm: De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van vaste schuld (looptijd van 1 jaar of langer) te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder de begroting gevoelig wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt voor het Waterschap oer en Overmaas in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 30% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, conform de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. entetypische looptijd: Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding (rentevaste periode). entegevoeligheidsanalyse: Een analyse van de gevoeligheid van de begroting van een waterschap voor rentewijzigingen. entevisie: Toekomstverwachting over de renteontwikkeling. ichtlijn: Een bindend voorschift c.q. aanwijzing met betrekking tot een te volgen handelswijze. Waterschap oer en Overmaas /

11 isicoprofiel: Dit geeft aan in welke mate een organisatie risico's loopt. Toezichthouder: De provincie die op grond van het reglement van het waterschap is belast met het toezicht op de begroting. Treasurybeheer: Dit omvat de daadwerkelijke uitvoering van het treasurybeleid, binnen de kaders van het treasurystatuut. De uitvoering vindt zijn weerslag in specifieke beleidsplannen. Treasurybeleid: Dit beleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en voorwaarden, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Treasuryfunctie: lle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Treasuryparagraaf: Deze is in de programmabegroting en in de programmarekening opgenomen waarbij het geplande c.q. gerealiseerde treasurybeheer weergegeven wordt. Treasurystatuut: Het document waarin het treasury beleid is vastgelegd. Tussenpersonen: Tussenpersonen in het kader van treasury hebben een intermediairfunctie bij het afsluiten van financiële transacties. an tussenpersonen waarmee wij zaken doen stellen wij de eis dat zij onder Toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) staan en daarvan een vergunning als makelaar hebben ontvangen. Uitzetting: Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van een jaar of langer. Vaste schuld: Het gezamenlijk bedrag van de schuld uit hoofde van de geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, en de voor een termijn van 1 jaar of langer ontvangen waarborgsommen. Vermogenswaarde: Het geheel van de in geld uitgedrukte waarde van de bezittingen aan goederen en vorderingen (activa en passiva). 2.2 Belangrijke bepalingen uit de Wet Fido rt. 2, lid 1: Openbare lichamen gaan leningen aan, zetten middelen uit of verlenen garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. rt. 2, lid 2: Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of, in afwijking van het eerste lid, middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke taak, indien deze uitzettingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Hiervoor zijn bij ministeriële regeling nadere regels gesteld in de egeling uitzetting derivaten decentrale overheden (uddo). 8 Treasurystatuut 2011

12 rt. 2, lid 3: Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de nakoming van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van betaling van rente en aflossing slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de daarvoor bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Deze zijn vastgelegd in het bij de Wet Fido behoren Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden. rt. 4, lid 1: De gemiddelde vlottende schuld per kwartaal van een openbaar lichaam overschrijdt de kasgeldlimiet niet. rt. 4, lid 2: Indien een openbaar lichaam voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. rt. 6, lid 1: Het renterisico op de vaste schuld van een openbaar lichaam overschrijdt de renterisiconorm niet. 2.3 In 2009 gewijzigde normen uddo In 2009 is de egeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (uddo) gewijzigd. De normen met betrekking tot kredietwaardigheid zijn aangescherpt. De huidige normen voor voldoende kredietwaardige partijen voor het uitzetten van middelen zijn: rt. 2, lid 1a: Openbare lichamen zetten, al dan niet tegen waardepapieren, slechts gelden uit bij en gaan slechts verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten aan met financiële ondernemingen die: gevestigd zijn in een EU/EE lidstaat die tenminste beschikt over een rating afgegeven door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standaard & Poor s, Moody s en Fitch). rt. 2, lid 1b: Openbare lichamen zetten, al dan niet tegen waardepapieren, slechts gelden uit bij en gaan slechts verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten aan met financiële ondernemingen die: voor henzelf of voor de door hem uitgegeven waardepapieren kunnen aantonen dat ze ten minste over een -minusrating beschikken, afgegeven door ten minste twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus. Waterschap oer en Overmaas /

13 3 Doel van het treasurystatuut 3.1 Doel Het treasurystatuut (hierna: statuut) heeft tot doel een formeel kader te scheppen voor de financiering- en beleggingsactiviteiten van het Waterschap oer en Overmaas. In het statuut moeten de vier elementen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden in hun samenhang, duidelijkheid en transparantie garanderen. Het statuut is een levend document waarbij regelmatig moet worden gecontroleerd of de inhoud nog aansluit bij de omstandigheden. Bij sterk veranderde omstandigheden kan het statuut aanpassingen vereisen. 3.2 lgemene missie In het eglement voor het Waterschap oer en Overmaas legt de provincie voor het waterschap het gebied, de taken, de inrichting en de samenstelling van het bestuur vast. De missie van het Waterschap oer en Overmaas is Daar waar water en omgeving elkaar ontmoeten, geven medewerkers van het waterschap met kennis van water en gevoel voor de omgeving vorm aan het waterbeheer in Limburg. In algemene zin zal het financieel beleid dienen bij te dragen aan en ondersteuning te bieden voor het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in het reglement. Meer specifiek dient de financiële continuïteit op korte en lange termijn gewaarborgd te worden. 3.3 Het treasurybeleid Het treasurybeleid is erop gericht toegang te verkrijgen en te behouden tot de geld- en kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van het waterschap, een optimaal of voldoende rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. Investeringen, deelnemingen en beleggingen die worden gedaan in het kader van de publieke taak, waarbij bewust risico's worden aanvaard vallen buiten de kaders van dit statuut. In de voorkomende gevallen dient hiervoor steeds afzonderlijke besluitvorming plaats te vinden. Meer gedetailleerd zijn de doelstellingen van het treasurybeleid: het verkrijgen en behouden van toegang tot de geld- en kapitaalmarkten tegen de scherpst mogelijke condities; het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico's, zoals rente-, koers-, liquiditeits-, valuta- en kredietrisico's; het minimaliseren van de interne (verwerkingskosten) en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities; het realiseren van een efficiënte en controleerbare treasuryfunctie binnen de organisatie; het tijdig beschikbaar hebben van betrouwbare informatie aangaande de treasury; het continu voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande treasury, zoals onder meer opgenomen in de Wet Fido en uddo en de bij de Wet Fido behorende uitvoeringsregeling. 10 Treasurystatuut 2011

14 3.4 isico-attitude De attitude van het Waterschap oer en Overmaas ten aanzien van financieel risico is risicomijdend. isicomijdend houdt in ieder geval in: Het beleid ten aanzien van financieringen is erop gericht een spreiding van toekomstige renterisico's te bevorderen opdat ook in de toekomst kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op het gebied van het aantrekken en uitzetten van financieringen zodat voldaan wordt aan de renterisiconorm conform de eisen uit de Wet Fido en er geen overmatige blootstelling aan rentebewegingen optreedt; Het beleid is er op gericht om te komen tot optimalisatie van de inkomende en uitgaande geldstromen door middel van het matchen van inkomsten en uitgaven in de loop van het jaar; Het beleid ten aanzien van beleggingen is zodanig dat alleen beleggingen kunnen worden gedaan van tijdelijke overschotten; Het gebruik van derivaten is alleen toegestaan ter beperking van financiële risico s en het beleid dienaangaande dient prudent en transparant te zijn. Dit betekent dat bij het komen tot de eerste voorstellen met betrekking tot het gebruik van een van dergelijke instrumenten het bestuur nadrukkelijk zal worden geïnformeerd over en betrokken bij het besluit betreffende het gebruik van deze instrumenten zodat het doel en het effect van het te hanteren instrument helder en duidelijk gemaakt wordt alvorens te kunnen worden toegepast. Waterschap oer en Overmaas /

15 4 De organisatie van de treasuryfunctie 4.1 Treasury-organisatie De plaats van treasury binnen het Waterschap oer en Overmaas is als volgt aan te geven: De vaststelling van het treasurystatuut geschiedt door het algemeen bestuur. Middels een door het algemeen bestuur vastgesteld delegatiebesluit is aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid gedelegeerd voor de uitvoering van het treasurybeleid, c.q. concrete treasury-activiteiten met inachtneming van het treasurystatuut, zoals het tijdelijk beleggen van beschikbare geldmiddelen en het aantrekken van geldleningen ter financiering van de publieke taak. Via de mandaatverlening door het dagelijks bestuur aan de secretaris/directeur respectievelijk door de secretaris/directeur aan financiën wordt de concrete uitvoering van het beleid verzorgd door financiën. Een uitzondering hierop is het tijdelijke beleggen van beschikbare geldmiddelen, indien de partij een andere partij is dan de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Dit blijft voorbehouden aan het dagelijks bestuur. 4.2 Procedures In het kader van dit treasurystatuut zijn de procedures voor het aangaan van geldleningen en het aangaan van kasgeldleningen en het tijdelijk beleggen van overtollig geld opgenomen in de procesbeschrijving van het treasuryproces. Deze beschrijving is als bijlage bij dit statuut gevoegd. In deze procesbeschrijving is per activiteit volgens het SCI-model de rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid weergegeven: (esponsible; verantwoordelijk). Dit is degene(n) die het werk doet/doen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is. (ccountable; eindverantwoordelijk). Dit is degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is. S (Supportive; ondersteunend). Dit is degene die ondersteuning verleent. C (Consulted: raadplegen). Dit is iemand die vooraf geraadpleegd wordt. Dit is tweerichting communicatie. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd. I (Informed; informeren). Iemand die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, over de voortgang en bereikte resultaten. 4.3 Functiescheiding Door functiescheiding te creëren tussen functies wordt misbruik zoveel mogelijk voorkomen. Naast de externe controle aan het einde van het proces vindt ook tijdens de processen controle plaats naar de juistheid en legitimiteit. Het belangrijkste deel van de controle vindt dan ook intern plaats, bijvoorbeeld de interne controle op rechtmatigheid. De controle van de accountant vindt plaats in het kader van de controle op de jaarrekening. Hiermee strekt de controle van de accountant zich uit over het gehele uitvoeringstraject. De invulling hiervan is neergelegd in de in het algemeen bestuur van 29 september 2008 vastgestelde Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap oer en Overmaas (artikel 109 Waterschapswet). 12 Treasurystatuut 2011

16 5 Instrumenten en limieten 5.1 Instrumenten Voor het uitvoeren van transacties zijn in het kader van de treasury de volgende instrumenten ter beschikking: ekening-courant faciliteiten; Kasgeldleningen; Vaste geldleningen; Uitzettingsvormen (zoals deposito's); Specifieke rente-instrumenten (zoals derivaten). Specifieke rente-instrumenten mogen alleen gebruikt worden voor het beheersen of verminderen van renterisico's. Voor het gebruik van specifieke rente-instrumenten dient vooraf een aprt. mandaat te zijn afgegeven door het algemeen bestuur. 5.2 Limieten Bij het gebruik van de bovenstaande instrumenten moet men in ieder geval voldoen aan de onderstaande richtlijnen: lgemeen Geld wordt uitsluitend uitgezet of opgenomen op basis van een recente liquiditeitsprognose en een actuele rentevisie. De renterisiconorm mag in principe niet worden overschreden. De rentevisie / rentescenario's van het Waterschap oer en Overmaas zijn gebaseerd op informatie van financiële instellingen en gezaghebbende instanties zoals het Centraal Plan Bureau Opnemen enterisico's op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet Fido. De hoogte van de kasgeldlimiet (=de maximaal toegestane netto korte schuld) is in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden wettelijk bepaald op 23% van de totale omzet. enterisico's op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet Fido. Het financieren en beleggen van gelden houdt in dat er renterisico wordt gelopen. De renterisiconorm geeft het maximale leningenbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag is in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden wettelijk bepaald op 30% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De renterisiconorm moet voor 4 jaar worden bepaald op basis van het begrotingstotaal van het eerste jaar. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote verschillen in rentelasten (en baten) kunnen voorkomen. Het gebruik van specifieke rente-instrumenten dient te geschieden conform de ministeriële regeling uit hoofde van de Wet Fido en de uddo. De te volgen procedure voor het aantrekken van leningen maakt onderdeel uit van de procesbeschrijving treasury, bijlage 1. Waterschap oer en Overmaas /

17 5.2.3 Uitzetten isico's bij uitzettingen worden beperkt doordat minimaal de hoofdsom is gegarandeerd; Koersrisico's op de uitzettingen in vastrentende waarden worden beperkt door de omvang en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare liquide middelen; Om kredietrisico's te spreiden, cq. te voorkomen wordt maximaal 5 miljoen euro van de middelen uitgezet bij één individuele tegenpartij; De procedure voor het uitzetten van gelden maakt onderdeel uit van de procesbeschrijving treasury zoals opgenomen in bijlage 1. Voor het uitzetten van gelden mag men een partij alleen accepteren als tegenpartij, indien deze voldoet aan de volgende criteria; Kredietrisico's bij langer dan 3 maanden uitzetten worden beperkt door uitsluitend uit te zetten bij financiële instellingen die voldoen aan de kredietwaardigheideis rating -minus of hoger, afgegeven door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standaard & Poor s, Moody s en Fitch). Kredietrisico's bij korter dan 3 maanden uitzetten bij financiële instelling geldt minimaal - rating, afgegeven door twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus. De tegenpartij is een instelling die onder financieel rechterlijk toezicht staat in een EU/EE lidstaat die ten minste beschikt over een -rating afgegeven door ten minste 2 van de 3 gerenommeerde ratingbureaus en voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen aantonen dat ze tenminste over een -minusrating beschikken, afgegeven door tenminste 2 van de 3 gerenommeerde ratingbureaus; Indien de outlookrating van de tegenpartij bij één van deze twee ratingbureaus negativ is, wordt deze partij uitgesloten. En/of: De tegenpartij is een collega-overheid of instantie binnen de Europese Unie, die de publieke taak dient en waaraan door de vigerende Centrale Bank een solvabiliteitsvrije status is toegekend. Daarnaast worden ten aanzien van het uitzetten van gelden de volgende regels gesteld: Waterschappen gaan geen leningen aan met het enkele doel het aangetrokken geld tegen een hoger rendement uit te zetten. 14 Treasurystatuut 2011

18 6 Voorbereiding en vaststelling van het beleid 6.1 lgemeen Voor het voorbereiden en vaststellen van het treasurybeleid heeft men operationele informatie nodig. De verschillende operationele informatiestromen zijn als volgt weergegeven: Operationele informatie Frequentie Bron Saldobepaling Liquiditeitsprognose nalyse leningenportefeuille nalyse risicoprofiel entevisie lange en korte termijn Maandelijks Elektronisch bankiersysteem en financiële administratie Maandelijks Saldobepaling, uitgaven- en inkomstenpatroon investeringen en exploitatie. Per half jaar Per half jaar Per kwartaal Leningen beheerssysteem Liquiditeits- en vermogensplanning Financiële publicaties/bankrelaties/cpb 6.2 Financiële beleidscyclus / rapportages Verstrekker Ontvanger Medewerker financiën Medewerker financiën Medewerker financiën Medewerker financiën Medewerker financieel beleid Coördinator financiën Coördinator financiën Coördinator financiën Coördinator financiën Coördinator financiën Het Waterschap oer en Overmaas gebruikt de jaarlijkse Planning en Control (P&C) cyclus voor het uitvoering geven aan het treasurybeleid, voor het afleggen van verantwoording over dat beleid en voor bijstelling van het beleid door het jaar heen. De beleidscyclus kent een aantal sturings- en rapportagedocumenten, aangevuld met een jaarlijkse tussentijdse verantwoording over het eerste halfjaar, die gedurende het jaar worden voorbereid en geformuleerd door financiën. Deze documenten worden na behandeling door het dagelijks bestuur vastgesteld, c.q. voorgelegd, aan het algemeen bestuur. Deze sturings- en rapportagedocumenten zijn: Meerjarenraming: voorafgaand aan de vaststelling van de begroting behandelt het algemeen bestuur in de eerste helft van het jaar de meerjarenraming die betrekking heeft op het begrotingsjaar evenals de 4 daarop volgende jaren. Hierin worden de lange termijn ontwikkelingen aangegeven, geanalyseerd en doorgerekend. Dit analyseren en doorrekenen dient ook te gebeuren voor de liquiditeitsprognose en de risicoanalyse. De meerjarenraming vormt de basis voor de verdere begrotingsprocedure. Programmabegroting: behandeling in het algemeen bestuur is voorzien op het einde van het jaar voorafgaand aan het begrotingjaar. In het derde en vierde kwartaal wordt de programmabegroting opgesteld waarin de treasuryparagraaf wordt opgenomen. Naast de treasuryparagraaf kent de begroting een liquiditeitsprognose en een rentevisie. Jaarlijkse tussentijdse verantwoording over de uitvoering van het treasurybeleid over het eerste halfjaar. Waterschap oer en Overmaas /

19 Programmarekening: in de programmarekening, die gezien moet worden als de verantwoording van de uitvoering van het beleid, wordt wederom een treasuryparagraaf opgenomen. Hierin wordt het beleid zoals het voorgenomen was in de treasuryparagraaf in de programmabegroting getoetst aan het werkelijk uitgevoerde beleid. Verschillen dienen daarbij verklaard te worden. De treasuryparagraaf in de programmabegroting worden gebruikt om de geplande uitvoering van het treasurybeleid te formuleren en de treasuryparagraaf van de programmarekening wordt gebruikt om de uitvoering te toetsen. De treasuryparagrafen kennen minimaal de volgende onderwerpen: de algemene interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de treasuryfunctie; de ontwikkeling in de financierings- en beleggingsbehoefte; de ontwikkeling in de renterisiconorm en de kasgeldlimiet; het risicobeleid: analyse van de risico s m.b.t. treasury; het cashmanagement: de plannen, c.q. realisatie van het beleid inzake het kasbeheer; het financierings- en beleggingsbeleid: de plannen c.q. realisatie van het beleid voor de waterschapsfinanciering en belegging van overschotten; relevante ontwikkelingen in de treasury-organisatie; relevante ontwikkelingen in de informatievoorziening en systeembeheer voor de treasuryfunctie; een rentevisie en een rentegevoeligheidanalyse; een liquiditeitenprognose. 6.3 Mandaten De mandaten voor het aangaan van geldleningen, het tijdelijke beleggen van overtollig kasgeld en het aangaan van kasgeldleningen zijn opgenomen in de Delegatie- en Mandaatverordening Waterschap oer en Overmaas 2004 (algemeen bestuur 14 juni 2004). 6.4 Tussentijdse bijstelling van het beleid Tussentijdse bijstelling van het beleid, en daarmee samenhangende bijstelling van het mandaat, vindt plaats indien daar aanleiding toe is. Deze bijstelling moet na behandeling door het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur vastgesteld worden. 16 Treasurystatuut 2011

20 7 Uitvoering van het beleid Het beleid wordt uitgevoerd volgens de door het dagelijks bestuur met ingang van 20 december 2010 gemandateerde bevoegdheden: Het aantrekken van geldleningen ter financiering van de publieke taak is gemandateerd aan de secretaris/directeur, samen met de coördinator financiën; Het aangaan van kasgeldleningen is gemandateerd aan de secretaris/directeur; Het tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. is gemandateerd aan de secretaris/directeur. De secretaris/directeur heeft op 20 december 2010 ondergemandateerd: Het aangaan van kasgeldleningen aan de coördinator financiën en de medewerker financieel beleid gezamenlijk; Het tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. aan de coördinator financiën en de medewerker financieel beleid gezamenlijk. Het tijdelijk beleggen van overtollig kasgeld bij een andere partij / instelling dan de Nederlandse Waterschapsbank N.V. is voorbehouden aan het dagelijks bestuur. De overeenkomsten wordt vastgelegd in het treasurydossier. Dit treasurydossier is digitaal te raadplegen via een zogenaamd digitale informatie systeem (DIS). Een medewerker van financiën houdt zich bezig met de administratieve afhandeling van de overeenkomsten. Waterschap oer en Overmaas /

21 8 Toetsing en control 8.1 Verslaglegging Essentieel onderdeel van de planning- en controlcyclus is, dat zowel tijdens als na uitvoering van het beleid verantwoording afgelegd wordt door middel van verantwoordingsinformatie. 8.2 Interne controle De uitvoering van het beleid wordt getoetst en verantwoord in de treasuryparagraaf van de programmarekening. Financiën legt van alle plannen, nota's en besluiten een dossier aan. Dit dossier staat op verzoek ter beschikking voor interne controle en voor externe controle door de accountant. Ten aanzien van treasury vindt in het kader van de rechtmatigheidscontrole tweemaal per jaar een interne controle plaats. lle treasury-activiteiten worden integraal getoetst aan de in de bijlage opgenomen procesbeschrijving, inclusief alle mandaten. 8.3 Externe controle Het Waterschap oer en Overmaas zal alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor het (doen) uitvoeren van een effectieve externe controle door een registeraccountant (artikel 109 lid 2 van de Waterschapswet). De toetsing van de rechtmatigheid van de uitvoering van het treasurybeleid is object van de reguliere controle van de accountant. Opdrachtgever voor de externe controle is het algemeen bestuur. Daarnaast zal het Waterschap oer Overmaas de volgende informatie verstrekken aan: de toezichthouder (Provincie Limburg): Jaarlijks de programmabegroting waarin opgenomen: o Het begrotingstotaal voor het komende jaar. o De kasgeldlimiet bij aanvang van het komende jaar. o De renterisiconorm bij aanvang van het komende jaar. o Het renterisico op de vaste schuld over de komende 4 jaren. Jaarlijks de programmarekening waarin opgenomen: o Het begrotingstotaal bij aanvang van het verslagjaar. o De kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar. o De gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het verslagjaar. het CBS: Driemaandelijks een opgave van de stand van het EMU-saldo op een voor het Centraal Bureau voor de Statistiek te bepalen wijze, zodat zij de informatie aan het Ministerie van Financiën kan presenteren. Deze informatie wordt door financiën verzorgd. 18 Treasurystatuut 2011

22 9 Bestuurlijke vaststelling rtikel 108 en artikel 109 van de Waterschapswet bepalen dat het algemene bestuur bij verordening regels vaststelt met betrekking tot de organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden en de controle. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt voldaan aan de verplichting zoals die is opgenomen in artikel 108 en 109 van de Waterschapswet. Uiterlijk 14 dagen na vaststelling dient het treasurystatuut toegezonden te worden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Waterschap oer en Overmaas /

23 10 Slotbepaling Dit financieringsstatuut (treasurystatuut) treedt in werking met ingang van de eerste dag na vaststelling door het algemeen bestuur. Hierbij komt het oude treasurystatuut te vervallen. Dit statuut kan worden aangehaald als 'Treasurystatuut ldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen 20 Treasurystatuut 2011

24 Bijlage 1, Procesbeschrijving treasury WTESCHP OE EN OVEMS Procesbeschrijvingen Treasury datum: pagina: 1/5 versie: 1.2 bestand: 1. Doel Het doel van het proces Treasury is de beheersing van de rentekosten 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Zie SCI 3. elaties met andere procedures Proces factuurafhandeling 4. Op te leveren (tussen)producten Liquiditeitsprognose 5. Te volgen werkwijze (stroomschema) 6. Te gebruiken standaardformulieren Liquiditeitsprognose. Offerteoverzicht 7. Begrippen en definities NWB = Nederlandse Waterschapsbank N.V. 8. Klanten / leveranciers van de procedure Banken en geldmakelaars 9. isico's en (beheers)maatregelen Kapitaalmarktontwikkeling periodiek proces doorlopen. Fluctuatie rente periodiek proces doorlopen. Lening afsluiten/geld uitzetten terwijl niet noodzakelijk Liquiditeitsprognose door medewerker financiën laten controleren. Geld uitzetten bij verkeerde partijen Treasurystatuut en Wet Fido 10. Kwaliteitseisen t.a.v. het (tussen)product of het proces ente uitzetten tegen het hoogste op dat moment geldende rentepercentage volgens regels Treasurystatuut. Lening afsluiten tegen laagste rentepercentage volgens regels Treasurystatuut. 11. Prestatie-indicatoren In 95% van de genomen beslissingen is correct geweest. Waterschap oer en Overmaas /

25 22 Treasurystatuut 2011

26 Waterschap oer en Overmaas /

27 24 Treasurystatuut 2011

28 Waterschap oer en Overmaas /

29 UITWEKING POCESSTPPEN INCLUSIEF SCI Naam Proces: Treasury = Uitvoerder van de actie = Eindverantwoordelijk voor de actie S = Degene die moet ondersteunen bij de actie C = Degene die geraadpleegd moet worden bij de actie I = Degene die geïnformeerd moet worden bij de actie 1 Liquiditeitsprognose Periodiek wordt op basis van gegevens financieel systeem en verwachtingen de spreadsheet voor de liquiditeitsprognose ingevuld met prognose komende 2 jaar. S C I - Medewerker financiën (WO0717) Secretaris/directeur (WO0101) Coördinator team financiën (WO0713) Coördinator team financiën (WO0713) 2 Geld tekort? Op basis van de liquiditeitsprognose en het saldo op de rekening wordt bekeken of een geld tekort verwacht wordt. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financiën (WO0717) 3 Geld over? Op basis van de liquiditeitsprognose en het saldo op de rekening wordt bekeken of een geld overschot verwacht wordt. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financiën (WO0717) 4 Overschrijding kasgeldlimiet 2e kwartaal achter elkaar? De wet FIDO schrijft voor dat de kasgeldlimiet geen 3 kwartalen achter elkaar mag worden overschreden. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financiën (WO0717) 26 Treasurystatuut 2011

30 5 Drie offertes aanvragen langlopende geldlening Telefonisch worden minimaal 3 offertes opgevraagd, de gegevens worden in een Excelbestand gezet. S - I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) 6 Offertes beoordelen Op basis van de voorwaarden in treasury statuut worden de offertes beoordeeld. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financieel beleid (WO0714/WO0715) 7 ndere bank goedkoper dan NWB? Beoordeelt wordt of een bank een beter aanbod heeft dan de Nederlandse Waterschapsbank S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financieel beleid (WO0714/WO0715) 8 Gunnen aan goedkoopste aanbieder De lening wordt telefonisch gegund aan de goedkoopste aanbieder, daarna volgt de schriftelijke overeenkomst en een notitie naar het dagelijks bestuur. S - I Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Dagelijks Bestuur 9 Geldlening NWB afsluiten De lening wordt telefonisch gegund aan de Nederlandse Waterschapsbank, daarna volgt de schriftelijke overeenkomst en een notitie naar het dagelijks bestuur. S - I Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Dagelijks Bestuur Waterschap oer en Overmaas /

31 10 Langer dan één maand nodig? Bekeken wordt of het geld dat geleend moet worden langer dan 1 maand nodig is. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financiën (WO0717) 11 Kasgeldlening NWB afsluiten De kasgeldlening wordt telefonisch gegund aan de Nederlandse Waterschapsbank, daarna volgt de schriftelijke bevestiging/overeenkomst. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financieel beleid (WO0714/WO0715) 12 Meerdere offertes aanvragen Telefonisch worden 3 offertes opgevraagd, de gegevens worden in een Excel-bestand gezet. S - I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) 13 Langer dan één maand over? Bekeken wordt of het geld dat over is langer dan 1 maand niet nodig is. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financiën (WO0717) 14 Geld uitzetten bij NWB Het geld wordt door middel van een telefonisch gunning uitgezet bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V., daarna volgt de schriftelijke bevestiging/overeenkomst. S - I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) 28 Treasurystatuut 2011

32 15 ndere partijen met hoger rentepercentage dan NWB? Bekeken wordt of een andere bank een hoger rentepercentage biedt dan de NWB. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financieel beleid (WO0714/WO0715) 16 DB voorstel maken Een DB voorstel wordt gemaakt waarin het DB gevraagd wordt, akkoord te gaan met het uitzetten van het geld bij de partij met het hoogste rente percentage. S I - Coördinator team financiën (WO0713) Secretaris/directeur (WO0101) Medewerker financieel beleid (WO0714/WO0715) 17 DB neemt besluit an de hand van het DB voorstel neemt het DB een besluit over het uitzetten van het geld bij de partij met het hoogste rentepercentage of bij de NWB. S I - Dagelijks bestuur lgemeen bestuur Coördinator team financiën (WO0713) 18 DB akkoord? Gaat het DB akkoord met het voorstel? S - I Dagelijks bestuur lgemeen bestuur lgemeen bestuur 19 Geld uitzetten conform DB voorstel Het geld wordt door middel van een telefonische gunning uitgezet bij de bank die het hoogste rentepercentage biedt. Daarna volgt de schriftelijke bevestiging/overeenkomst. S - I Coördinator team financiën (WO0713) Dagelijks bestuur lgemeen bestuur Waterschap oer en Overmaas /

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem BIJLAGE TREASURYSTATUUT Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem Doetinchem, 6 mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPPENKADER 4 2.1 Algemene begrippen 4 2.2 Belangrijke bepalingen uit de Wet fido

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wet- en regelgeving... 3 1.2. Hardheidsclausule... 3 1.3. Leeswijzer... 3 2. Begrippenkader... 4 3. Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

DB-vergadering 20-12-2010 Agendapunt 10

DB-vergadering 20-12-2010 Agendapunt 10 DB-vergadering 20-12-2010 Agendapunt 10 Onderwerp Treasurystatuut 2011 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet van toepassing.

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest.

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest. Treasurystatuut Waterschap Noorderzijlvest Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 november 2013 gelet op artikel 108 en 109 van de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta Treasurystatuut 2014 voor Waterschap Brabantse Delta Corsa Zaaknr: 13.ZK06602 13IT030589 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippenkader 2 2.1 Algemene begrippen 2 3. Doel van het treasurystatuut 3 3.1

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van

Treasurystatuut 2011. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Treasurystatuut 2011 Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 101720 2 Treasurystatuut 2011 INHOUDSOPGVE 1 Inleiding... 5 2 Begrippenkader... 6 2.1 lgemene begrippen... 6 2.2

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitzetting creditgelden 2010 Voorstel Ermee instemmen om de overtollige gelden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoogheemraadschap van Delfland 2016

Treasurystatuut Hoogheemraadschap van Delfland 2016 Treasurystatuut Hoogheemraadschap van Delfland 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Wettelijk kader en randvoorwaarden... 3 2.1 Wet- en regelgeving... 3 2.2 Randvoorwaarde treasurybeleid... 4 3 Doel van de Treasurystatuut...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2. 1.1. Algemene missie gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2. 1.1. Algemene missie gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... VE R G A DE R ING G EMEEN TERA A D 201 0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 1.1. Algemene missie gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Wettelijk kader en risico-attitude...3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: - het op 24 november 2011 vastgestelde Treasurystatuut 2011 (B1103828) in te trekken - In te stemmen met het Treasurystatuut 2014

Voorgesteld wordt: - het op 24 november 2011 vastgestelde Treasurystatuut 2011 (B1103828) in te trekken - In te stemmen met het Treasurystatuut 2014 Vaststellen Treasurystatuut 2014 1. Aanleiding In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 9

DB-vergadering Agendapunt 9 DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 9 Onderwerp Overgangsregeling treasurystatuut Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van toepassing. Routing

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland Besluit Financieringsstatuut 2013 van Provincie Zeeland INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 1.1. Missie en doelstelling treasurybeleid 3 1.2. Publieke taak 3 2. Voorbereiding en vaststelling van het treasurybeleid

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend,

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-07-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Tussentijdse verantwoording treasurybeleid 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Bezoekadres Postadres T E I Bank Financieringsstatuut

Bezoekadres Postadres T E I Bank Financieringsstatuut Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl Bank 63.67.57.269 Financieringsstatuut

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut.

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut. Treasurystatuut 2016 Omgevingsdienst Achterhoek Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2016 is ingestemd met de herziene financiële verordening ex artikel 212. In deze verordening

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; RAADSBESLUIT X Koggenland D14.001676 De raad van de gemeente Koggenland; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding...3 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 III Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut. W. Vermeulen augustus Definitief. FCB/cluster Financieel Beleid & Advies. Auteur. Registratienummer.

Treasurystatuut. W. Vermeulen augustus Definitief. FCB/cluster Financieel Beleid & Advies. Auteur. Registratienummer. Auteur W. Vermeulen Registratienummer 14.41725 Versie 1.1 Status Definitief Afdeling FCB/cluster Financieel Beleid & Advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Doel van het treasurystatuut 5 2.1 Missie 5 2.2

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Adviesnota aan het algemeen bestuur

Adviesnota aan het algemeen bestuur Adviesnota aan het algemeen bestuur Registratienummer: *08I001779* Barcode: *08I001779* Onderwerp: Kadernota 2008 Sector en afdeling: Concernstaf/SBO-beleid Datum behandeling: 13 mei 2008 Agendapunt: 9

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014

Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 25-3-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Financieringsstatuut

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie