Datum 25 juni 2014 Betreft procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Geachte heer / mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 25 juni 2014 Betreft procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Geachte heer / mevrouw,"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Contactpersoon mw. dr. G. Ligtenberg T +31 (0) Betreft procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket Geachte heer / mevrouw, Op 25 juni a.s. start opnieuw de procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating (VT) tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet. Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen die zullen worden aangebracht in de regelgeving omtrent voorwaardelijke toelating tot het basispakket en over de te volgen procedure. Uitvoerige achtergrond informatie over voorwaardelijke toelating tot het basispakket vindt u in de volgende documenten. Deze documenten geven de ontwikkeling weer van het voorwaardelijke toelatingsprogramma in de afgelopen jaren. Voorwaardelijke financiering ten behoeve van een verantwoord pakket. CVZ, Voorwaardelijke toelating/financiering van zorg. CVZ, Brief: procedure voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg. ZA/ , CVZ, 26 juli Voorwaardelijke toelating tot het basispakket CVZ-advies aan de minister van VWS uitgebracht op 28 mei Brief: procedure voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg. ZA/ , CVZ, 19 juni Pagina 1 van 8

2 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket CVZ-advies aan de minister van VWS, uitgebracht op 3 maart Tweede Kamer brief over voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Kenmerk GMT, dd. 10 juni In het volgende bespreken we welke zorg in aanmerking kan komen voor voorwaardelijke toelating en hoe de beoordeling van aangemelde onderwerpen in grote lijnen zal verlopen. Daarna gaan we in detail in op de eerstkomende procedure voorwaardelijke toelating. Welke zorg kan in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating? Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet is dat alleen zorg die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk tot het verzekerde pakket kan behoren. M.a.w. alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, kan onderdeel uitmaken van het basispakket. Vanaf 1 januari 2012 heeft de minister van VWS op grond van artikel 2.1, lid 5 van het Besluit zorgverzekering (Bzv) de bevoegdheid gekregen om zorg die niet aan dat vereiste voldoet, toch tijdelijk toe te laten tot het verzekerde pakket, onder de voorwaarde dat gegevens verzameld worden over de effectiviteit van die zorg. Aan de hand van deze gegevens kan na afloop van de VT-periode worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket. De mogelijkheid voor de minister van VWS om op grond van artikel 2.1, lid 5 Bzv zorg voorwaardelijk toe te laten was tot voor kort beperkt tot geneeskundige zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet. 7 Met ingang van 1 januari 2014 is dit eveneens mogelijk geworden voor extramurale farmaceutische zorg, en per 1 januari 2015 zal dit ook voor extramurale hulpmiddelen het geval zijn. Op 10 juni 2014 heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de regeling voor voorwaardelijke toelating van zorg. 8 Naast de uitbreiding met verschillende zorgvormen wordt de regeling flexibeler voor wat betreft de ingangsdatum van de voorwaardelijke toelating. De voorbereidingsprocedure zal eveneens worden gewijzigd, en gefaseerd gaan verlopen. Hieronder volgt een nadere aanduiding van welke zorg voor voorwaardelijke toelating in aanmerking komt en welke niet. Alleen zorg die niet voldoet aan het criterium de stand van de wetenschap en praktijk en om die reden geen deel uitmaakt van het basispakket, kan in aanmerking komen. NB: dit kan zowel innovatieve zorg, als ingeburgerde, maar onvoldoende evidence-based zorg betreffen. 6 en-standpunten/2014/1403-voorwaardelijke-toelating-tot-het-basispakket- 2015/Voorwaardelijke+toelating+tot+het+basispakket+2015.pdf 7 Geneeskundige zorg houdt het volgende in: zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden. Verder vallen dyslexiezorg en paramedische zorg onder geneeskundige zorg, alsmede zorg bij stoppen-met-roken programma s en de geriatrische revalidatie. 8 Pagina 2 van 8

3 Zorg die uitgesloten is van het basispakket om andere redenen dan vanwege het criterium de stand van de wetenschap en praktijk, komt niet in aanmerking. Als voorbeeld noemen we cosmetische behandelingen. Zorg die wel voldoet aan het criterium de stand van de wetenschap en praktijk en om die reden al deel uitmaakt van het basispakket, maar waarvoor nog geen prestatiebeschrijving voorhanden is, of waarvoor het te declareren tarief onvoldoende is, komt niet in aanmerking. Voor dergelijke zorg is het mogelijk om bij DBC-Onderhoud of NZa een prestatiebeschrijving of een tariefswijziging aan te vragen. Zorg die uitsluitend in een universitair medisch centrum (UMC) en op beperkte schaal wordt geleverd/onderzocht en/of die zich niet leent voor landelijke uitrol zodra de effectiviteit van die zorg is aangetoond, komt evenmin in aanmerking. Voor dergelijke zorg is er de zgn. academische component. Dit is een beschikbaarheidbijdrage die uitsluitend aan de UMC s en het NKI-AvL wordt uitgekeerd en waarmee deze centra topreferente zorg en onderzoek financieren. Deze beschikbaarheidbijdrage is ook bedoeld voor één van de maatschappelijke taken van de UMC s, namelijk het bijdragen aan een snellere ontwikkeling en toepassing van innovatieve medische producten. 9 Zorg die nog in een vroege experimentele fase verkeert komt niet in aanmerking voor voorwaardelijke toelating. De werkzaamheid, de effectiviteit op korte termijn en de veiligheid van de zorg moeten wel aannemelijk zijn gebleken, bijvoorbeeld in case series of vergelijkende studies. Voorwaardelijke toelating dient er onder meer toe om het bewijs dat nog nodig is voor een positief oordeel over de stand van de wetenschap en praktijk te leveren. Dit betekent dat tijdens de periode van voorwaardelijke toelating de in een specifieke situatie hoogst haalbare vorm van onderzoek wordt verlangd en dat de resultaten daarvan generaliseerbaar zijn naar de praktijk. In dit onderzoek dient de nieuwe interventie vergeleken te worden met de standaard- of gebruikelijke behandeling. Aanmelding, beoordeling en selectie van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating Fase 1 De aanleiding voor het starten van de VT-procedure kan variëren. De partijen in het veld krijgen de ruimte om zelf met onderwerpen te komen: één keer per jaar kan hiervoor een dossier worden ingediend (bottom-up). Daarnaast zal het Zorginstituut vanaf nu bij ieder negatief standpunt aangeven of naar zijn mening de interventie in aanmerking komt voor voorwaardelijke toelating. De partijen kunnen daarop een dossier indienen (top-down). De dossiereisen zijn gelijk, of het nu een top-down onderwerp of een bottom-up onderwerp betreft. 9 De academische component bedroeg in 2012 ± 700 mlj. Pagina 3 van 8

4 De dossiereisen zijn samengesteld door het Zorginstituut, ZonMw, DBC- Onderhoud en NZa gezamenlijk. Er worden vragen gesteld van inhoudelijke aard en van financiële aard over de voorwaardelijk toe te laten interventie. Andere vragen betreffen de haalbaarheid en de kwaliteit van het aan de VT gekoppelde wetenschappelijke onderzoek. De selectiecriteria Bij het opstellen van de selectiecriteria heeft de door EUnetHTA voorgestelde werkwijze als basis gediend. 10 In grote lijnen kunnen ze worden onderscheiden in primaire en secundaire criteria. Primaire criteria betreffen de geschiktheid van het onderwerp en de haalbaarheid van een succesvolle voorwaardelijke toelating en worden met JA of NEE beantwoord. Een NEE bij één of meer van deze criteria betekent dat het onderwerp niet geschikt is voor voorwaardelijke toelating en dus afvalt. Beoordeling van het onderzoeksvoorstel als onvoldoende is eveneens een reden om het onderwerp te laten afvallen. De overblijvende interventies worden aan de hand van secundaire criteria beoordeeld en geordend. Deze criteria betreffen vooral de relevantie van de aandoening en van de interventie, waaronder de ziektelast en de verwachte meerwaarde in effectiviteit en kosteneffectiviteit. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is betrokken bij deze selectie en adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Primaire criteria: geschikt voor voorwaardelijke toelating? 1. Gaat het om geneeskundige zorg (waaronder begrepen de specialistische geneesmiddelen) in de zin van de Zorgverzekeringswet? Dat betekent dat de zorg moet voldoen aan de omschrijving en voorwaarden van de in de Zorgverzekeringswet beschreven geneeskundige zorg. 11 De reden waarom de zorg (nog) niet in het pakket zit, dient uitsluitend gelegen te zijn in het feit dat de zorg (nog) niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en volgt niet uit andere wettelijke- beperkingen Zijn de werkzaamheid en de veiligheid van de innovatie aangetoond? Voor de (specialistische) geneesmiddelen geldt dat marktregistratie in de regel voldoende is voor een positief antwoord op deze vraag. Voor andere zorg, m.n. devices en protheses geldt dat een CE-keurmerk hiervoor niet per definitie voldoende is In geval van innovaties: gaat het om zorg die veelbelovend is maar waarbij het ontbreken van financiering van de zorg het doen van goed onderzoek belemmert? EUnetHTA: European Network for Health Technology Assessment. Criteria to select and prioritize health technologies for additional evidence generation. Work Package 7, June Vanaf 1 januari 2015 wordt voorwaardelijke toelating ook mogelijk voor extramurale hulpmiddelen. Voor extramurale geneesmiddelen is voorwaardelijke toelating per 1 januari 2014 mogelijk geworden; deze kunnen echter niet bottom-up worden ingediend, maar uitsluitend in aansluiting op een negatieve beoordeling van het Zorginstituut (top-down). 12 Bijvoorbeeld: zorg die uitgesloten is van de basisverzekering (bepaalde fysiotherapie, cosmetische chirurgie) kan niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating, omdat de reden van uitsluiting niet ligt in het criterium de stand van de wetenschap en praktijk. 13 Ten overvloede: marktregistratie van een specialistisch geneesmiddel biedt geen garantie dat het geneesmiddel zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk in de zin van de Zvw. Marktregistratie garandeert in de ogen van het Zorginstituut wel dat werkzaamheid en veiligheid aangetoond dan wel aannemelijk zijn. Het ontbreken van marktregistratie maakt een innovatie per definitie ongeschikt voor het voorwaardelijke toelatingsproces, aangezien de basale gegevens over werkzaamheid en veiligheid dan ontbreken. 14 Het niet vergoed zijn van de zorg moet de belemmerende factor voor goed onderzoek zijn. Dit betekent dat het meestal zal gaan om dure zorg waarvoor grootschalig onderzoek nodig is, en waarvoor de eigen middelen Pagina 4 van 8

5 4. Is/zijn er cruciale evidence gaps geïdentificeerd? Is de onderzoeksvraag exact geformuleerd? Dit moet blijken uit een (concept)onderzoeksvoorstel. 6. Geeft het onderzoeksvoorstel antwoord op de in (4) gestelde vraag/vragen? Gaat het om zorg die in principe, nadat de effectiviteit is aangetoond, op landelijke schaal kan worden aangeboden? 8. Wordt het onderzoek opgezet en uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband waaraan tenminste één niet-universitaire instelling deelneemt? 9. Is het verkrijgen van de gewenste antwoorden haalbaar binnen de periode van voorwaardelijke toelating (meestal zal de periode vier jaar duren, soms is een langere of kortere periode gewenst) Is de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek voldoende? 18 Als één of meer van deze vragen met NEE worden beantwoord is de interventie niet geschikt voor voorwaardelijke toelating. Secundaire criteria: bepalen van de relevantie van de aandoening, de interventie en het onderzoek ten behoeve van selectie en prioritering. 1. Wat is de maatschappelijke ziektelast (morbiditeit, mortaliteit, incidentie, prevalentie, DALY s). 2. Zijn er diagnostische/therapeutische alternatieven? 3. Wat is de verwachte meerwaarde van de interventie (in gezondheidswinst/ economisch/organisatorisch/sociaal/ethisch). 4. Zijn er studies elders gepland of gaande? 5. Wat is het evidence niveau van het onderzoeksvoorstel (RCT, nietgerandomiseerd vergelijkend onderzoek, niet-vergelijkend onderzoek)? De dossiereisen Om te beoordelen of aan de selectiecriteria wordt voldaan zijn gegevens nodig die zijn neergelegd in dossiereisen. Deze bestaan uit informatie die van belang is voor het pakketbeheer, voor de declaratiegegevens (NZa/DBC-Onderhoud), de haalbaarheid van een voorwaardelijke toelatingstraject en voor de beoordeling van en eventuele subsidietoekenning voor het onderzoek. De indieners wordt dringend geadviseerd om het dossier volledig samen te stellen; onvolledige dossiers worden niet in behandeling genomen. Belangrijk is te vermelden dat de beoordeling van het dossier plaatsvindt op grond van de in het dossier geleverde informatie. Het Zorginstituut stelt dus zelf geen dossier samen. van de instellingen te kort schieten. Dit ter onderscheid van de academische component (kleinschalig, één centrum, voor financiering van zowel zorg als onderzoek) en van het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw (uitsluitend bedoeld voor onderzoekssubsidies, niet voor financiering van zorg). 15 m.a.w.: Is duidelijk welke gegevens ontbreken voor een positief oordeel van ZIN over de stand van de wetenschap en praktijk? Belangrijk hierbij is dat het Zorginstituut in de regel vereist dat er gerandomiseerd vergelijkend onderzoek wordt uitgevoerd waarbij de controle-arm de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling is. 16 m.a.w.: Kan het onderzoek de evidence gap opvullen? Het kan voorkomen dat onderzoek dat op zich nuttig is, toch niet de gegevens oplevert die nodig zijn voor een positief oordeel over de stand van de wetenschap en praktijk. In zo n geval zal het ingediende voorstel afvallen in de selectieronde. Het is dus zaak om duidelijkheid te hebben over wat door het Zorginstituut nodig wordt geacht aan evidence. U kunt hierover zonodig overleggen met medewerkers van het Zorginstituut. 17 Dit gaat niet alleen om zaken als bv. follow-up duur en inclusiebereidheid maar ook om voorbereidingen vóór de daadwerkelijke start van het onderzoek: intentieverklaringen deelnemende centra, (verwachte) oordeel METC, enz. Ook verwachten wij dat er consensus is binnen de beroepsgroep(en) en patiëntenorganisatie(s) over het belang van het onderwerp. Dit is één van de dossiereisen. 18 Over de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen zal advies gevraagd worden aan de Commissie Evaluatie van Effecten & Kosten (EEK) van ZonMw. Pagina 5 van 8

6 Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen: administratie en samenvatting, medisch inhoudelijke gegevens, financiën, haalbaarheid en onderzoek. Tijdens de vorming van het dossier kunt u desgewenst vragen hierover stellen aan medewerkers van ZonMw, NZa, DBC-O of het Zorginstituut, afhankelijk van het type vraag. Het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van voorwaardelijk toegelaten zorg dient in beginsel gefinancierd te worden door de industrie of andere grote commerciële partijen. Waar dit onmogelijk is bestaat de mogelijkheid om een onderbouwd subsidieverzoek in te dienen bij ZonMw. Voor onderzoek naar geneesmiddelen is geen ZonMw-subsidie beschikbaar; voor de onderzoeken betreffende niet-farmaceutische zorg is vanaf ,6 mln per jaar beschikbaar. Pas nádat de minister van VWS een besluit heeft genomen over de voorwaardelijk toe te laten interventies, zal ZonMw besluiten aan welke onderzoeken subsidie wordt toegekend In het dossier wordt u gevraagd om duidelijk aan te geven of u voor het onderzoek subsidie aanvraagt bij ZonMw. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit van álle ingediende onderzoeksvoorstellen en maakt een inschatting of het met de gekozen methodologie reëel is dat binnen de gestelde tijd (meestal binnen vier jaar) resultaten beschikbaar zullen zijn, ongeacht of er wel of geen onderzoekssubsidie bij ZonMw is aangevraagd. 19 Fase 2 Het Zorginstituut rapporteert binnen zes maanden na indiening van het dossier aan de minister van VWS over geschiktheid van het ingediende onderwerp voor voorwaardelijke toelating. Daarop besluit de minister of het onderwerp in detail uitgewerkt kan worden. Pas als dit naar tevredenheid is gebeurd neemt de minister het uiteindelijke besluit tot voorwaardelijke toelating en zal de regelgeving worden gewijzigd. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de tot nu toe gevolgde procedure. Enkele belangrijke redenen voor deze wijziging zijn de volgende: 20 Het is ongewenst dat de regelgeving wordt gewijzigd vóórdat het onderzoek in de startblokken staat. De ervaring heeft geleerd dat het voorbereiden van het onderzoek vaak meer tijd kost dan vooraf ingeschat. Een van te voren vastgestelde ingangsdatum van de voorwaardelijke toelating kan dan te vroeg zijn. Om geen onnodige vertraging op te lopen kan de regelgeving vier keer per jaar gewijzigd worden, in tegenstelling tot slechts één keer per jaar zoals tot nu toe het geval was. In de praktijk blijkt het moeilijk om eenmaal tot het pakket toegelaten zorg te de-implementeren (af te schaffen) ook als de effectiviteit onvoldoende is gebleken uit het onderzoek. De Minister verlangt daarom dat voor de aanvang van de voorwaardelijke toelating er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen partijen over een exitstrategie. 19 De beoordeling onvoldoende door ZonMw maakt het onderwerp ongeschikt voor voorwaardelijke toelating (zie primair criterium no. 10). Een beoordeling matig kan, indien het onderwerp wel als relevant wordt beschouwd, leiden tot een verbetertraject voor het onderzoeksvoorstel. 20 Zie voor een uitgebreide argumentatie de eerder genoemde Kamerbrief: Pagina 6 van 8

7 Een andere wijziging is voorts: In de praktijk is gebleken dat niet alle patiënten kunnen deelnemen aan het kernonderzoek, bv. doordat zij niet voldoen aan de inclusiecriteria of omdat de inclusie is gesloten. Bij die patiënten mag de behandeling alleen uit het basispakket vergoed worden als de verzekerde deelneemt aan observationeel onderzoek, waarbij dezelfde voorwaarden (indicatie, behandeling, duur van behandeling en follow-up) gelden als benoemd in het kernonderzoek, én dat het bieden van de interventie medisch verantwoord is. De eerstvolgende bottom-up indieningsronde: tijdschema Vanaf 25 juni bestaat de mogelijkheid om onderwerpen in te dienen voor voorwaardelijke toelating. Via de website van ZonMw wordt vanaf die datum Projectnet opengesteld gedurende een periode van 12 weken. Instructies en toelichting vindt u in het basisdocument. Fase 1 (beoordeling en selectie van projectvoorstellen) duurt maximaal zes maanden. De snelheid van beoordeling zal mede afhangen van de compleetheid van de ingediende dossiers. Voor de komende beoordelingsprocedure hebben we het volgende tijdschema voor ogen: juni verzending van deze procedurebrief aan partijen in de zorg; aankondiging op websites ZonMw en het Zorginstituut. 25 juni 16 september openstelling Projectnet via website ZonMw; dossiers kunnen worden ingediend. 17 september Start fase 1: Beoordelen en selecteren van voorstellen door en ZonMw uiterlijk 16 maart voorjaar zomer/najaar winter rapporteert aan de Minister van VWS over de beoordeelde en geselecteerde voorstellen; De minister van VWS besluit welke onderwerpen in detail uitgewerkt mogen worden en geeft het Zorginstituut opdracht om dit te coördineren. Start fase 2: Partijen werken het voorstel voor voorwaardelijke toelating nader uit en leggen hun afspraken neer in een convenant (duur: maximaal zes maanden). De regelgeving wordt gewijzigd en de voorwaardelijke toelating van de interventie gaat in. Pagina 7 van 8

8 Tot besluit In deze brief hebben we uiteengezet hoe de procedure voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket is ingericht. De minister van VWS heeft in de gehele procedure een extra beslismoment geïntroduceerd voor de uiteindelijke voorwaardelijke toelating tot het pakket. De bedoeling hiervan is de kans op succes van een voorwaardelijk toelatingstraject te vergroten door vooraf goede afspraken af te dwingen over uitvoering van het onderzoek en over implementatie of de-implementatie van de zorg, afhankelijk van de resultaten. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken vragen wij daarom van u een degelijk en volledig dossier en besteden wij veel tijd en energie aan de beoordeling en selectie van onderwerpen. De tweede fase, die van de uitwerking, zal van u en andere veldpartijen nog extra inzet vergen. Het Zorginstituut zal in deze fase vooral een coördinerende en faciliterende rol vervullen. Als u tijdens het samenstellen van het dossier vragen hebt kunt u deze richten aan (afhankelijk van de aard van de vraag): ZonMw: V. Lahaut, : G. Ligtenberg, P. Staal, H. Schelleman, NZa: Hoogachtend, Mw. mr. M. van der Veen-Helder Hoofd Pagina 8 van 8

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Algemene Rekenkamer t.a.v. drs. C.C.M. Vendrik, wnd voorzitter Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA DEN HAAG Betreft 2740.2015036391 Reactie op het Conceptrapport

Nadere informatie

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik)

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Ingrid van der Eijk Market Access Manager NIA Symposium, 27 maart 2014 Takeda Nederland bv Vergoeding van dure geneesmiddelen hoe werkt dat?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Datum 13 maart 2015 GVS rapport 15/04 dulaglutide (Trulicity )

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Datum 13 maart 2015 GVS rapport 15/04 dulaglutide (Trulicity ) > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG 0530.2015030019 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating/financiering van zorg

Voorwaardelijke toelating/financiering van zorg Rapport Voorwaardelijke toelating/financiering van zorg Op 6 april 2012 uitgebracht aan de Minister van VWS Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen E-mail info@cvz.nl Internet

Nadere informatie

Aan de zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Geachte heer of mevrouw,

Aan de zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling eerstelijnsverblijf. Geachte heer of mevrouw, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon M.W. van der Lee

Nadere informatie

Datum 11 augustus 2015 Betreft D efinitief a d v ie s als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Datum 11 augustus 2015 Betreft D efinitief a d v ie s als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet 201401467 7 3 AUG 2015 > Retouradres Postbus 320, 1110 AHDiemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015037357

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinqswet

Datum 20 oktober 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinqswet aoiuo.23.3b 2 2 OKI. 2015 > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. de heer Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015034264

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Datum 7 juli 2014 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Datum 7 juli 2014 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet 70iï-^797-8 juli m > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530. Eekholt

Nadere informatie

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

0530.2015132661. Datum 7 december 2015 Betreft Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet QO\SO\oU ~ 8 DEf.?U1ü > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015132661

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met ICSI, leeftijd, doelmatigheidscriterium Zaaknummer : 2010.00571 Zittingsdatum : 6 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Datum 28 juli 2016 Betreft Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie

Datum 28 juli 2016 Betreft Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw drs. E. Schippers, Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530. Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320

Nadere informatie

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk Van goede zorg verzekerd Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk Definitieve geactualiseerde versie januari 2015 Van goede zorg verzekerd Inhoud

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenland, 3-D microneurolyse ten behoeve van het opheffen van een HNP op niveau L3-4 en het verwijderen van een sequester,

Nadere informatie

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek Zaaknummer : 2011.01570 Zittingsdatum : 25 januari 2012 2011.01570, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE 2731.2013089824 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, operatieve curettage zweetklieren bij hyperhidrosis, Hydrex-apparaat Zaaknummer : 2010.02245 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : geneeskundige zorg, plastische chirurgie, Pure Tumescente liposculpture Zaaknummer : ANO06.154 Zittingsdatum : 20 december 2006 1/5 Zaak: ANO06.0154,

Nadere informatie

2 9 JAN. *uïh 30/3 033.89- Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

2 9 JAN. *uïh 30/3 033.89- Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 30/3 033.89-2 9 JAN. *uïh > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2015011405

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Algemeen APRIL 2009 04. Pakketadvies 2009. Preventie bij overgewicht en obesitas. Rapport: Preventie diabetes

Algemeen APRIL 2009 04. Pakketadvies 2009. Preventie bij overgewicht en obesitas. Rapport: Preventie diabetes APRIL 2009 04 Algemeen Pakketadvies 2009 Het CVZ heeft het Pakketadvies 2009 uitgebracht. Dit jaarlijkse advies is een bundeling van nieuwe en eerder uitgebrachte standpunten en adviezen over het basispakket

Nadere informatie

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering 01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF Specialistische geneesmiddelen GVS en ziekenhuisfinanciering Aanspraak en financiering Declaratietitels en budgetruimte Thema Nieuwsbrief Specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Fysiotherapie, proliferatieve myositis Zaaknummer : 2011.02896 Zittingsdatum : 15 augustus 2012 2011.02896, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F en G te D, in deze vertegenwoordigd door E te F Zaak : Geneeskundige zorg, preventieve bodyscan Zaaknummer : 2009.00199

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd

Van goede zorg verzekerd Van goede zorg verzekerd Hoe Zorginstituut Nederland adviseert over de inhoud van het basispakket Van goede zorg verzekerd 2 Van goede zorg verzekerd Van goede zorg verzekerd 3 Van goede zorg verzekerd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, IVF met eiceldonatie, leeftijd wensmoeder, indicatie Zaaknummer : 2010.01458 Zittingsdatum : 11 mei 2011 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Agenda Historie Kosteneffectiviteitsratio s binnen beleid Trends en kosten (per

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg, buitenland, operatieve behandeling fibromyalgie Zaaknummer : ANO07.389 Zittingsdatum : 12 december 2007 1/7 Zaak: ANO07.389,

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Geneeskundige zorg buitenland, heupoperatie m.b.v. MOM-prothese Zaaknummer : 2008.00774 Zittingsdatum : 19 november 2008 1/7 Zaak: 2008.00774,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2017

BELEIDSREGEL BR/CU-2017 BELEIDSREGEL BR/CU-2017 Dure Geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Graag bied ik u hierbij de voorwaardelijke toelating voortgangsrapportage 2015 aan.

Graag bied ik u hierbij de voorwaardelijke toelating voortgangsrapportage 2015 aan. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2009 Betreft Innovaties en DBC s

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2009 Betreft Innovaties en DBC s > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Datum 14 september 2015 Betreft Verslag startbijeenkomst Coronaire Hartziekten en terugkoppeling onderzoeksvragen. Geachte heer of mevrouw,

Datum 14 september 2015 Betreft Verslag startbijeenkomst Coronaire Hartziekten en terugkoppeling onderzoeksvragen. Geachte heer of mevrouw, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl 0530. T +31 (0)20 797 89 59 Contactpersoon mw. T.J. Duine T +31

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door E, tegen C te D Zaak : Mondzorg, botopbouw, implantaten in betande kaak Zaaknummer : 2009.01464 Zittingsdatum : 21 oktober 2009 1/6

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG 0530. Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Geneeskundige zorg, continue glucose monitoring Zaaknummer : 2011.01672 Zittingsdatum : 4 april 2012

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

0530.2016009438. het verslag van de hoorzitting d.d. 10 februari 2016 gestuurd met het verzoek om een definitief advies.

0530.2016009438. het verslag van de hoorzitting d.d. 10 februari 2016 gestuurd met het verzoek om een definitief advies. 3 1 MA.ART 2016 0 ISO ZOiCJ > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. Postbus 291 3700 AG ZEIST

Nadere informatie

2 b FEB SotsoJgd-'T' Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

2 b FEB SotsoJgd-'T' Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen SotsoJgd-'T' 2 b FEB. 2016 > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2016023970

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Wijzigingen Zvw-pakket per 2015

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Wijzigingen Zvw-pakket per 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

^ 6 m w College voor Zorgverzekeringen

^ 6 m w College voor Zorgverzekeringen ^ 6 m w Zorgverzekeringen > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530

Nadere informatie

Sturen op kosten in de zorg?

Sturen op kosten in de zorg? Sturen op kosten in de zorg? een praktijkvoorbeeld: robotchirurgie Gerry Ligtenberg 6 september 2013 Inhoud Sturen op kosten? Een voorbeeld uit de praktijk Ons stelsel; de inhoud van het basispakket Sturingsmogelijkheden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk PRONK & VAN WOUDENBERG Health Care Consultancy Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk Ilse van Woudenberg Market Access Director/Partner NVFM 19 november 2015 2 Agenda Twee verschillende

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Datum 25 juli 2014 Betreft Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Datum 25 juli 2014 Betreft Herzien advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet SoiioMSi 2 8 JULI 2014 > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530 Eekholt

Nadere informatie

Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard. Paula Staal / congres SKGZ

Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard. Paula Staal / congres SKGZ Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard Paula Staal / congres SKGZ 5-10-2016 Basisverzekering Zorgverzekeringswet Basisverzekering voor de gehele bevolking Gelijke toegang ongeacht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B als wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Farmaceutische zorg, MCT-margarine en -olie Zaaknummer : 2011.01616 Zittingsdatum : 21 december 2011 2011.01616,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : EU/EER, geneeskundige zorg, operatie hallux valgus met minimaal invasieve techniek, stand wetenschap en praktijk

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, vervangen borstprothese Zaaknummer : 2008.02390 Zittingsdatum : 11 februari 2009 1/5 Zaak: 2008.02390

Nadere informatie

Referentie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014019513 Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op hoofdstuk 5 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 772 Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 523 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6

ANONIEM BINDEND ADVIES. : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, sta-opstoel Zaaknummer : ANO08.152 Zittingsdatum : 9 april 2008 1/6 Zaak ANO08.152, Hulpmiddelen, sta-opstoel Geschillencommissie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

cvz Uw kenmerk G /1 0/G

cvz Uw kenmerk G /1 0/G cvz College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 ah Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. Postbus 291 S700 AG ZEIST 7ÖII.

Nadere informatie

2 2 APR. iiiib. Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

2 2 APR. iiiib. Zorginstituut Nederland. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 2 2 APR. iiiib > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw mr. Postbus 291 3700 AG ZEIST 0530.2016051958

Nadere informatie

Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen)

Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen) Onderwerp Type interventie Standpunt/advies in het kader van Advies/standpunt Betrokken commissie Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Onderwerp: Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 28 februari 2007 Uitgebracht aan: De vraag

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem zijn nog als experimenteel te beschouwen

Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem zijn nog als experimenteel te beschouwen Onderwerp: Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem zijn nog als experimenteel te beschouwen Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2008 Uitgebracht aan: Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00832 Zittingsdatum : 5 november 2008 : Telefoonkosten en verblijf en verzorging tijdens opname in Dominicaanse Republiek 1/5

Nadere informatie