Transmurale Richtlijn MRSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transmurale Richtlijn MRSA"

Transcriptie

1 Transmurale Richtlijn MRSA Colofon De Transmurale Richtlijn MRSA is opgesteld door een projectgroep bestaande uit R. Ballering (beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland), D. Beaujean (beleidsmedewerker LCI), W. Bijsterbosch (manager Transmuraal Centrum Midden- Holland), I. van Gils (ziekenhuishygiënist GHZ), A. de Haan (unitmanager Vierstroom Waarden en Weiden), P. ten Ham (arts infectieziektebestrijding GGD Midden-Holland en projectleider), J. Nooitgedagt (verpleeghuisarts Zorgpartners Midden-Holland), B. Rietveld (huisarts Oudewater), E. Thewessen (arts-microbioloog GHZ en adviseur projectgroep) en is een uitgave van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. P: Postbus 1098, 2800 BB Gouda. T: (0182) E: W: Regio Midden-Holland, Gouda Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Inleiding Opdracht Deze transmurale MRSA-richtlijn is geschreven in opdracht van de directie van GGD Midden-Holland en het bestuur van het Transmuraal Netwerk Midden- Holland. Aanleiding voor deze richtlijn is de sterke toename van het aantal positieve MRSA patiënten binnen het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in de periode Het ontslag van deze patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis, verpleeghuis of zorgcentra bracht de nodige vragen en problemen met zich mee. Er waren veel onduidelijkheden bij zorgverleners en zorginstellingen omtrent hoe om te gaan met een positieve MRSA patiënt, met als belangrijkste doel verdere verspreiding van de MRSA zowel binnen de zorginstelling als in de regio te voorkomen. Inspectie MRSA is voor een groot deel een probleem van zorginstellingen. Doel van het zogenaamde search en destroy-beleid in Nederland is het voorkomen van de introductie en het bestrijden van de gevolgen van MRSA. Het beleid is het strengst in ziekenhuizen, waar voor MRSA kwetsbare patiënten liggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) formuleert in haar brief van 20 maart 2003 de volgende aanbeveling: Op koepelniveau verdient het aanbeveling om in het overleg met andere regionale zorgaanbieders de patiëntenstromen en bijbehorende ketenproblematiek t.a.v. MRSA aan de orde te stellen. Met nadruk wijs ik erop dat de toegankelijkheid van de zorg niet mag worden belemmerd door de maatregelen ter preventie van MRSA en andere resistente micro-organismen. Doelstelling Naar aanleiding van de opgedane ervaringen en gestimuleerd door de IGZ, werd duidelijk dat er in onze regio behoefte bestaat aan duidelijke communicatie en afspraken als er sprake is van een transfer van een MRSA(verdachte)patiënt van de ene zorginstelling naar de andere of naar huis. Het doel van deze transmurale richtlijn is dan ook om in dat licht een optimale continuïteit van zorg te bereiken door regionale afspraken te maken over definiëring, uitgangspunten, samenwerking en communicatie. Ook de patiënten die vanuit de thuissituatie de polikliniek van het ziekenhuis bezoeken, of de dagbehandeling in een verpleeghuis of opgenomen moeten worden in een zor- 3 Inleiding

3 ginstelling, komen in de richtlijn aan de orde. Het gaat dus om alle MRSA transfers. Landelijk beleid De richtlijn gaat er van uit dat elke zorgorganisatie zelf beleid ontwikkelt, vaststelt en implementeert met betrekking tot MRSA. Voor het beleid in de intramurale gezondheidszorg verwijzen wij naar de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) die richtlijnen heeft opgesteld voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Voor het beleid binnen de thuiszorg verwijzen we naar de richtlijn MRSA voor de thuiszorg van het KITTZ die opgesteld is aan de hand van de richtlijn van de WIP. Voor de huisartsen is er op dit moment geen NHGstandaard over dit onderwerp beschikbaar. Begin 2005 wordt er door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) een draaiboek over MRSA in de openbare gezondheidszorg uitgebracht met daarin ook aandacht voor MRSA bij de huisarts. De IGZ is bezig met de uitgave van een circulaire voor huisartsen waarin het belang van MRSA bestrijding wordt aangegeven. Projectgroep Om te komen tot de Transmurale Richtlijn MRSA is er in november 2003 een projectgroep geformeerd bestaande uit: GGZ Midden-Holland; Trias Zorgkantoor. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van transmurale MRSA risicogroepen en definities. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten beschreven die in de regio worden gehanteerd als er sprake is van een transfer van een MRSA (verdachte) patiënt. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de risicogroepen en definities met betrekking tot medewerkers. Het vierde hoofdstuk richt zich op de informatie en communicatie bij positieve transmurale medewerkers. In hoofdstuk 5 wordt het belang van de oprichting van een expertisecentrum aangegeven. En in hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een beschrijving van de borging van deze Transmurale Richtlijn MRSA. Als bijlagen zijn opgenomen de risicofactoren voor chronisch MRSA dragerschap en een literatuurlijst. Let wel, als er in deze richtlijn gesproken wordt over de transfer van de patiënt dan bedoelen we alle transfers die een patiënt kan maken. Verder worden in de diverse zorginstellingen andere formuleringen gebruikt om de doelgroep te definiëren. In deze richtlijn hebben we gekozen voor de formulering patiënt, maar we zijn er ons van bewust dat in andere zorginstellingen de begrippen cliënt en / of bewoner worden gehanteerd. R. Ballering, beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland en projectondersteuner; D. Beaujean, beleidsmedewerker Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI); W. Bijsterbosch, manager Transmuraal Centrum Midden-Holland; I. van Gils, ziekenhuishygiënist Groene Hart Ziekenhuis; A. de Haan, unitmanager Vierstroom Waarden en Weiden; P. ten Ham, arts infectieziektebestrijding GGD Midden-Holland en projectleider; J. Nooitgedagt, verpleeghuisarts Zorgpartners Midden-Holland; B. Rietveld, huisarts Oudewater. Als adviseur was aan de projectgroep verbonden E. Thewessen, arts-microbioloog van het Groene Hart Ziekenhuis. Ook zijn er organisaties binnen de regio die niet actief geparticipeerd hebben binnen de projectgroep, maar wel betrokken waren. Dat zijn: Ambulancedienst Midden-Holland; Gemiva SVG-groep; Inleiding 4 5 Inleiding

4 Hoofdstuk 1 De MRSA patiënt: transmurale risicogroepen en definities 1.1 Transmurale minimale MRSA risicogroepen MRSA risicogroepen van patiënten die door alle instellingen / professionals in de regio als MRSA verdacht moeten worden beschouwd. Elke zorginstelling kan om gegronde redenen strengere criteria voor de risicogroepen opstellen. LET OP: ook als een patiënt niet tot een van de risicogroepen behoort, kan niet worden uitgesloten dat hij / zij MRSA positief is. Risicogroepen patiënten: 1. alle patiënten die overgeplaatst worden vanuit een afdeling van een ziekenhuis in Nederland, zonder dat nagevraagd is of de afdeling in dat ziekenhuis MRSA vrij is; 2. alle patiënten die overgeplaatst worden vanuit een afdeling van een verpleeghuis of een verzorgingshuis in Nederland, zonder dat nagevraagd is of de afdeling van dat verpleeghuis of verzorgingshuis MRSA vrij is; 3. alle patiënten die overgeplaatst worden vanuit een buitenlands ziekenhuis. 1.2 Definities MRSA patiënten Definities van verschillende categorieën MRSA patiënten. Een patiënt kan tot een van de volgende categorieën behoren: LET OP: zodra de patiënt uit één van de categorieën verdwijnt, kan hij / zij tot één van de andere categorieën gaan behoren. Risicofactoren: zie bijlage (blz. 19) A. MRSA positieve patiënt, zonder 3x negatieve kweek Een patiënt waarbij ooit MRSA gekweekt is 1, onafhankelijk van de aanwezigheid van risicofactoren, zonder dat er daarna 3x met minimaal een week tussenpoos een negatieve kweek is gevonden. B. Ooit MRSA positieve patiënt met risicofactoren Een patiënt waarbij ooit MRSA gekweekt is 1, met risicofactoren, onafhankelijk of daarna 3x met minimaal een week tussenpoos een negatieve kweek is gevonden. C. Ooit MRSA positieve patiënt zonder risicofactoren met 3x negatieve kweek Een patiënt waarbij ooit MRSA gekweekt is 1, zonder risicofactoren, waarna 3x met een week tussenpoos een negatieve kweek is gevonden. 6 7 Hoofdstuk 1

5 D. Ooit MRSA positieve patiënt, zonder risicofactoren na adequate behandeling Een patiënt waarbij ooit MRSA gekweekt is 1, zonder risicofactoren, waarna na adequate behandeling 3x met een week tussenpoos een negatieve kweek is gevonden. Adequate behandeling houdt in: behandeling volgens de daarvoor geldende richtlijn bij patiënten zonder risicofactoren, met aansluitend 3 negatieve kweekseries met een tussenpoos van 1 week. E. MRSA verdachte patiënt die behoort tot één van de risicogroepen genoemd onder Transmurale minimale MRSA risicogroepen Deze verdenking wordt opgeheven zodra de patiënt negatieve MRSA kweken heeft van een éénmalige kweekserie van neus, keel en perineum (en eventueel aanwezige wonden, insteekopeningen etc.). F. MRSA verdachte patiënt die kamergenoot is van een MRSA positieve patiënt Deze verdenking wordt opgeheven zodra de patiënt en alle andere kamergenoten van de MRSA positieve patiënt negatieve MRSA kweken heeft van een éénmalige kweekserie van neus, keel en perineum (en eventueel aanwezige wonden, insteekopeningen etc.). G. MRSA verdachte patiënt die op een afdeling ligt waar verspreiding van MRSA is aangetroffen Deze verdenking wordt opgeheven zodra de verspreiding op de afdeling onder controle is én de patiënt negatieve MRSA kweken heeft van een éénmalige kweekserie van neus, keel en perineum (en eventueel aanwezige wonden, insteekopeningen etc.). H. MRSA verdachte patiënt die van een afdeling wordt ontslagen waar recent (< 2 maanden geleden) verspreiding van MRSA is aangetroffen Deze verdenking wordt opgeheven zodra de patiënt negatieve MRSA kweken heeft van een éénmalige kweekserie van neus, keel en perineum (en eventueel aanwezige wonden, insteekopeningen etc.). I. MRSA negatieve patiënt Een MRSA verdachte patiënt nadat de verdenking is opgeheven (categorie E t/m H). J. Nooit gekweekte patiënt Een patiënt die niet in de categorieën E t/m H valt en waarbij nooit MRSA kweken zijn afgenomen. Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bij transfer van MRSA (verdachte) patiënt Hieronder staan de uitgangspunten geformuleerd die in de regio Midden- Holland worden gehanteerd als er sprake is van een transfer van een MRSA (verdachte) patiënt. Deze uitgangspunten hebben tot doel dat de toegankelijkheid van de zorg niet mag worden belemmerd door de maatregelen ter preventie van MRSA, mits aan de geformuleerde uitgangspunten wordt voldaan. Continuïteit van zorg Degene die verantwoordelijk is voor de behandeling van de MRSA (verdachte) patiënt belt zo snel als mogelijk (in ieder geval minimaal 48 uur voor transfer) nadat bekend wordt dat de patiënt overgaat naar een andere organisatie of naar huis, de contactpersoon van die organisatie of de betreffende huisarts. Er vindt een schriftelijke overdracht plaats met informatie over de (mogelijke) MRSA besmetting. De ambulancedienst wordt tijdig geïnformeerd over de transfer van de patiënt. De behandelaar is verantwoordelijk voor het (laten) afnemen van kweken. Informatie De patiënt en familie zijn geïnformeerd over het MRSA beleid binnen de organisatie/thuissituatie en de mogelijke veranderingen hierin bij transfer naar een andere zorgorganisatie / thuissituatie. Registratie Bij vaststelling dat er een patiënt (mogelijk) MRSA positief is, vindt er telefonisch contact plaats met de afdeling Infectiepreventie van het Groene Hart Ziekenhuis als er niet gekweekt is door het microbiologisch laboratorium van het Groene Hart Ziekenhuis, maar door een ander laboratorium. Expertise Bij vragen of onduidelijkheden waar men binnen de zorginstelling geen antwoord op weet, wordt er contact opgenomen met het expertisecentrum i.o. (zie hoofdstuk 5). 1 Dit is overigens onafhankelijk van de anatomische locatie van de positieve kweek. Hoofdstuk Hoofdstuk 2

6 Hoofdstuk 3 Risicogroepen en definities m.b.t. medewerkers 3.1 Transmurale minimale MRSA risicogroepen MRSA risicogroepen van medewerkers die door alle instellingen in de regio als MRSA verdacht moeten worden beschouwd. Elke instelling kan om gegronde redenen strengere criteria voor deze risicogroepen opstellen. Risicogroepen medewerkers: 1. Een medewerker die overkomt uit of tevens werkt op een afdeling in een ziekenhuis, een verpleeghuis of de verpleegunit van een verzorgingshuis in Nederland, waar een MRSA probleem is; 2. Een medewerker die overkomt uit of tevens werkt (incl. repatriëringwerkzaamheden) in een buitenlands ziekenhuis; 3. Een medewerker waarvan de huisgenoot MRSA drager is. Onder medewerker wordt in dit verband verstaan: iedereen die patiënten verzorgt of behandelt. Dus ook stagiaires, uitzendkrachten etc. Het gaat dus om medewerkers die direct patiëntencontact hebben. 3.2 Transmurale minimale MRSA definities Definities van MRSA positieve, negatieve en verdachte medewerkers. Elke zorginstelling kan om gegronde redenen strengere criteria hiervoor opstellen. MRSA positieve medewerker Een medewerker waarbij MRSA gekweekt is. Dit is overigens onafhankelijk van de anatomische locatie van de positieve kweek. De medewerker wordt als MRSA-positief beschouwd tot na de adequate behandeling. Adequate behandeling houdt in: behandeling volgens de daarvoor geldende richtlijn bij medewerkers zonder risicofactoren, met aansluitend 3 negatieve kweekseries, met een tussenpoos van 1 week. Gedurende een jaar na adequate behandeling wordt de medewerker intensief d.m.v. kweken vervolgd. De medewerker kan gewoon aan het werk. MRSA negatieve medewerker Een medewerker waarbij geen MRSA gekweekt is d.m.v. een éénmalige kweekserie van neus en keel. Een MRSA positieve medewerker die een jaar na adequate therapie nog MRSA vrij is, wordt als MRSA negatieve medewerker beschouwd Hoofdstuk 3

7 MRSA verdachte medewerker Een medewerker wordt verdacht van MRSA als hij / zij tot één van de volgende groepen behoort: 1. de medewerker op een afdeling werkt waar verspreiding van MRSA heeft plaatsgevonden; 2. de medewerker met een MRSA positieve huisgenoot. De verdenking wordt opgeheven zodra: ad 1. de verspreiding op de afdeling onder controle is én de medewerker negatieve MRSA kweken heeft van een éénmalige kweekserie van neus en keel; ad 2. de huisgenoot MRSA negatief is. Hoofdstuk 4 Informatie en communicatie bij positieve transmurale medewerkers Een medewerker die besmet is geraakt met MRSA of verdacht wordt hiervan, mag geen directe patiëntenzorg leveren of werkzaam zijn op een afdeling waar patiënten verblijven. In overleg met de medewerker kan er gezocht worden naar vervangende werkzaamheden. De medewerker kan behandeld worden voor zijn / haar MRSA dragerschap. In het GHZ behandelt dr. T. Koster, internist-infectioloog, MRSA positieve medewerkers van het GHZ. Ook andere instellingen / professionals kunnen een beroep op hem doen. In het kader van dit transmurale protocol willen we ons verder richten op de transmurale medewerker. Als een medewerker MRSA positief is zijn voor de leidinggevende van de medewerker de volgende transmurale items van belang: Nagaan wat het beleid binnen de instelling is m.b.t. positieve MRSA medewerkers; Indien het een medewerker betreft die buiten de regio positief is bevonden dan hem / haar aanmelden bij de afdeling Infectiepreventie van het GHZ in verband met de registratie en het overzicht binnen de regio; Nagaan of de medewerker (of diens partner) ook elders in de zorg werkzaam is. Zo ja, dan de medewerker vragen om ook die werkgever direct op de hoogte te stellen. Verder zullen er dan afspraken gemaakt moeten worden welke instelling de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de behandeling en begeleiding van de medewerker; De zorginstelling is verantwoordelijk voor de afstemming met de Arbo-dienst; De medewerker kan behandeld worden. Voor vragen kunt u terecht bij: dr. T. Koster; internist-infectioloog GHZ of de afdeling Infectiepreventie van het GHZ (zie voor de bereikbaarheidsgegevens hoofdstuk 6). Hoofdstuk Hoofdstuk 4

8 Hoofdstuk 5 Het MRSA expertisecentrum i.o. De afgelopen periode is er binnen de regio veel expertise opgedaan met betrekking tot MRSA. In de projectgroep is duidelijk naar voren gekomen dat het een meerwaarde heeft om deze opgebouwde expertise meer structureel in de regio te gaan inzetten in de vorm van een regionaal expertisecentrum. De taken van het expertisecentrum i.o. zijn: Signalering; Regionale registratie; Informatiebeheer; PR en communicatie omtrent MRSA bevorderen en stroomlijnen; Deskundigheidsbevordering; Toetsen en ontwikkelen van beleid. Huidige situatie De afgelopen periode hebben met name de artsen-microbioloog van het GHZ samen met de ziekenhuishygiënisten gefungeerd als vraagbaak op het gebied van de MRSA problematiek. Zij zijn in feite de deskundigen binnen de regio. Zij registreren alle bekende MRSA besmettingen, geven advies en doen aan deskundigheidsbevordering. De projectgroep zou graag zien dat de afdeling Infectiepreventie van het GHZ het initiatief neemt tot het verder opzetten en ontwikkelen van een regionaal expertisecentrum Hoofdstuk 5

9 Hoofdstuk 6 Borging van de Transmurale Richtlijn MRSA Elke organisatie heeft één of meerdere contactpersonen benoemd die als frontoffice fungeren als er sprake is van een transfer van een patiënt of bij vragen of onduidelijkheden. Deze contactpersoon heeft als taken en verantwoordelijkheden: Is een aanspreekpunt met betrekking tot MRSA voor collega s en / of medewerkers uit de organisatie bij vragen die niet via vastgesteld beleid en / of gemaakte afspraken te beantwoorden zijn; Is voor externen een aanspreekpunt (frontoffice) namens de organisatie; Heeft zonodig zijn / haar bereikbaarheid geregeld; Verkent de vraag en zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon binnen de organisatie terechtkomt; De contactpersoon checkt of hoort terug of er op korte termijn contact is opgenomen met de vraagsteller; De contactpersonen van alle organisaties komen onder leiding van het expertisecentrum 2 keer per jaar bij elkaar om de Transmurale Richtlijn MRSA te evalueren en zo nodig bij te stellen; Aan de hand van de registratie, verzamelde informatie, ervaren problemen / knelpunten en voortschrijdend inzicht worden er door de contactpersonen onder leiding van het expertisecentrum activiteiten ingezet om de continuïteit en kwaliteit van zorg aan de MRSA patiënt en diens familie te bevorderen Hoofdstuk 6

10 Bijlagen Contactpersonen (voor het actuele overzicht kijk op Groene Hart Ziekenhuis Stichting Zorgpartners Midden-Holland afdeling infectiepreventie Ziekenhuishygiënisten: Ine van Gils en Sebas van Hamersveld bij afwezigheid via de artsen-microbioloog: Esther Mooi-Kokenberg en Eliane Thewessen Aris Bras, manager behandeling / begeleiding (0182) (0182) (0182) of (06) dhr. T. Koster; s avonds en in het weekend via de receptie (0182) Risicofactoren voor chronisch MRSA dragerschap 1. Behandeling met antibiotica 2. Wonden, zoals decubituswond, operatiewond, andere open wonden 3. Huidlaesies 4. Huidafwijkingen, zoals eczeem 5. Chronische ontstekingen of infectiebronnen 6. Doorbrekingen van de huid, zoals drain, intravasale lijn, stoma 7. Urinecatheter Vierstroom Zorggroep Huisartsen Regionale Ambulancedienst Hollands-Midden GGD Midden-Holland Ellen van Alphen, adviseur zorgontwikkeling eigen huisarts van de patiënt dienstdoende verpleegkundig manager arts infectieziektebestrijding (0182) (071) afdeling infectieziekten (0182) s avonds en in het weekend via de HuisArtsenPost: (0182) telefoonnummer s avonds en in het weekend: (0182) Literatuurlijst Richtlijnen voor Infectiepreventie binnen instellingen voor gezondheidszorg. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (1997). Daha, Th., et al. Nederlandse MRSA richtlijnen. Infectieziekten Bulletin 9.2 (1998). Hoepelman, I.M., Van der Noorda, J., Sauerwein, R., Verbrugh, H.A. Microbiologie en Infectieziekten, eerste druk. Bohn Stafleu Van Loghum (1999). Infectieziektenwet, artikel 7. Den Haag. (1999). Inspectie Gezondheidszorg IGZ, Circulaire IGZ Infectiepreventie: Informatie en Advies. Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing (KITTZ), Richtlijn MRSA voor de Thuiszorg, november Oosterschelde Thuiszorg, Thuiszorgprotocol MRSA, versie 2 april Mascini, E.M. et al. Screening op MRSA dragerschap na patiëntencontact in het buitenland. Infectieziekten Bulletin 13.1 (2002). Wannet, W., et al. Bijzondere MRSA s in Nederland. Infectieziekten Bulletin 14.3 (2003). Tiemersma, E.W. et al. Herkomst van methicilline-resistente Staphylococcus aureus isolaten in Nederland: resultaten van een aselecte steekproef. Infectieziekten Bulletin 15.7 (2004). Neeling, A.J. de, et al. Het voorkomen van MRSA bij verpleeghuispatiënten. Infectieziekten Bulletin (2003). WIP richtlijn Ziekenhuizen, MRSA algemeen, oktober WIP richtlijn Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg. MRSA in Verpleeghuis en woonzorgcentrum, januari WIP richtlijn Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg. Infecties medewerkers, maart WIP richtlijn Huisartsgeneeskunde. Infectieziektepreventie in de huisartsenpraktijk, januari WIP richtlijn Ambulancezorg. Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector, april Melles, D.. et al. Uitbraak van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) in de regio Rijnmond: grootste MRSA epidemie in Nederland. NTVG mei, 148(21). Inspectie Gezondheidszorg IGZ, Circulaires MRSA IGZ MRSA beleid en IGZ Aanvulling MRSA beleid Bijlagen

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, thuiszorg Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! MRSA MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA; informatie voor huisartsen

MRSA; informatie voor huisartsen MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken?

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? Werkconferentie bij kwetsbare ouderen 10-02-2017 Ine van Gils, Deskundige Infectiepreventie, Unic Medical Services BV www.infectiepreventie.nl

Nadere informatie

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding U kunt in deze folder informatie vinden over de Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en de maatregelen die het Franciscus Gasthuis & Vlietland treft

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Hygiëne en Infectiepreventie MRSA en geïsoleerd verplegen i Patiënteninformatie Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent (mogelijk) drager van de MRSA-bacterie.

Nadere informatie

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u meer lezen over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

MRSA, verzorgingshuis

MRSA, verzorgingshuis Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 73 MRSA, verzorgingshuis Inhoudsopgave Inleiding... 73 Definities 74 1 Risicocategorieën... 75 1.1 Overzicht 1,

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Patiënteninformatie MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie voor patiënten en bezoekers over MRSA 1234567890-terTER_ MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie

Nadere informatie

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk?

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Inleiding Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Delfzicht worden extra maatregelen toegepast

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, verzorgingshuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld geweest? Hebt u beroepsmatig contact met varkens

Nadere informatie

Als aanvulling op die circulaire het volgende:

Als aanvulling op die circulaire het volgende: Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 53 94 www.igz.nl Internet Geadresseerde (zie verzendlijst) Ons kenmerk

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis Ziekenhuizen MRSA, ziekenhuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: september 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis LCI-RIVM en Werkgroep Infectiepreventie (WIP) Versie 16/6/2011 1. Bacteriologisch onderzoek Bacteriologisch onderzoek 1.1 Soorten

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Infectiepreventie MRSA.

Infectiepreventie MRSA. Infectiepreventie MRSA www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een MRSA-bacterie?... 4 Gevolgen van een MRSA-infectie... 4 Wie kan een MRSA bij zich dragen?... 4 Onderzoek naar de MRSA-bacterie... 5 Hoe

Nadere informatie

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Afdeling infectiepreventie 1 Deze folder is bedoeld voor ouders van patiëntjes van de NICU met (mogelijk) MRSA besmetting. In deze folder leest u

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk!

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! Geen conflicterende belangen, hoewel Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! extra middelen & personeel of tenminste geen taakstellingen (management term voor bezuinigingen)

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuizen

MRSA in verpleeghuizen Verpleeghuizen MRSA in verpleeghuizen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48 MRSA, thuiszorg Inhoudsopgave Inleiding... 48 Definities... 49 1 Risicocategorieën... 50 1.1 Overzicht 1, Cliënten

Nadere informatie

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of MCL Harlingen worden extra maatregelen toegepast, omdat u mogelijk een moeilijk te bestrijden bacterie bij

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam MRSA adviezen na een informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam 1 Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica Inhoud Inleiding 3 Wat is een BRMO? 3 MRSA 3 VRE 3 ESBL en CPE 4 Wanneer verhoogde kans om drager van een BRMO te zijn?

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie die

Nadere informatie

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg April 2005 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Adriaen van Ostadelaan 140 Postbus 85300 3508 AH Utrecht T 030 252 50 99 F 030 251 18

Nadere informatie

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie: Methicilline Resistente

Nadere informatie

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u lezen meer over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u?

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? In deze folder vindt u informatie over uw MRSA dragerschap Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is MRSA? De Meticilline Resistente

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar MRSA Hygiëne en infectiepreventie Beter voor elkaar Inleiding Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn zowel op als in het lichaam aanwezig. De Staphylococcus aureus is een bacterie die

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis Infectiepreventie Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF006 / Screening BRMO na opname

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis Verpleeghuizen MRSA, verpleeghuis Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Informatie over MRSA

Informatie over MRSA Informatie over MRSA Afdeling infectiepreventie Deze folder is bedoeld voor patiënten 1 en bezoekers die het Máxima Medisch Centrum bezoeken en geeft uitleg over de MRSA bacterie. In deze folder leest

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding In deze folder leest u informatie over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus)

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO)

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) 2 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over een BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme BRMO Bijzonder Resistent Micro-Organisme Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) besmet bent. Dit zijn bacteriën die verwant zijn aan bacteriën die

Nadere informatie

MRSA, revalidatiecentrum

MRSA, revalidatiecentrum Revalidatiecentra MRSA, revalidatiecentrum Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2009 Revisie: juli 2014 MRSA, revalidatiecentrum 1 Disclaimer: Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond MRSA

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond MRSA Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Informatiebrochure voor

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over MRSA

Veel gestelde vragen over MRSA Veel gestelde vragen over MRSA VRAGEN OVER DE MRSA-BACTERIE EN HET LANDELIJK BELEID Wat is een resistente bacterie? Overal in de natuur vinden we bacteriën, ook op onze huid. Meestal bestaat er een goed

Nadere informatie

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem)

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem) MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) v. 2, te gebruiken tot 24 uur na 28-11-2016 Map: Zuyderland\Care\Zuyderland Care (V&V) Titel: MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) Versie:

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57 MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57 Inleiding 58 Definities 59 1 Risicocategorieën

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen Infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een BRMO... 3 Gevolgen... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016 PATIËNTEN INFORMATIE Wat is Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)? De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden voor veel gebruikte antibiotica.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie, namelijk Methicilline

Nadere informatie

Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA

Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage II Vragenlijst voor een persoon met MRSA t.b.v. bron- en contactonderzoek door de GGD Datum - - Vragenlijst ingevuld door (naam): GGD-medewerker

Nadere informatie

MRSA-dragerschap. Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie?

MRSA-dragerschap. Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie? MRSA-dragerschap Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie? Wat is MRSA? Op en in elk menselijk lichaam komen van nature veel verschillende bacteriën voor. De meeste van deze bacteriën hebben een nuttige

Nadere informatie

Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant. Medische Publieksacademie. 2 oktober 2017 Welkom!

Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant. Medische Publieksacademie. 2 oktober 2017 Welkom! Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Medische Publieksacademie 2 oktober 2017 Welkom! 1 MRSA Dr. Jan van Zeijl, arts-microbioloog Sonja Nicolai, kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organisme

Bijzonder Resistent Micro-Organisme Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO en MRSA) In deze folder krijgt u uitleg over een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) en wat gevolgen hiervan zijn. Ook leest u algemene informatie over

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? MRSA positief: wat betekent dat? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)? BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder

Nadere informatie

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE)

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) informatie voor patiënten WAT IS CPE? CPE staat voor carbapenemase (C) producerende (P) enterobacteriaceae (E). Enterobacteriaceae zijn een grote familie

Nadere informatie

MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS

MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS MRSA (verdachte) patiënt: procedure bij verwijzing/opname community acquired MRSA Verwijzing patiënt naar MCL (poli/opname/seh) patiënt is MRSA positief of MRSA verdacht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Infectiepreventie Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Juli 2015 Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De

Nadere informatie

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/229801* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? Wilhelmina Kinderziekenhuis MRSA positief: wat betekent dat? Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 MRSA positief 3 Wil je meer weten? 12 Onder ouders verstaan wij ook verzorgers en pleegouders.

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

MRSA. informatie voor patiënten

MRSA. informatie voor patiënten MRSA informatie voor patiënten Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere patiënten? Deze folder informeert u over het begrip MRSA en is een

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie

Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een resistente Acinetobacter

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie. MRSA positief in het ziekenhuis en thuis

Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie. MRSA positief in het ziekenhuis en thuis MRSA positief in het ziekenhuis en thuis Informatie over de MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) ziekenhuisbacterie MRSA positief in het ziekenhuis en thuis 1. Inleiding 3 2. MRSA positief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie

Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie Algemeen 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht EMZ1 Overdracht van patiëntengegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Ellen Zijp Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Landelijke dag transferverpleegkundigen 10 oktober 2015 Inhoud

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie Patiënteninformatie MRSA bacterie 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Informatie over MRSA... 4 Wat is MRSA?... 4 Hoe wordt MRSA overgedragen?... 4 Word je ziek van de MRSA bacterie?... 4 Hoe word je opgevolgd?...

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer:

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: MRSA verklaring Naam leidinggevende start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven/aanwezig zijn: Nee ga direct naar de ondertekening van

Nadere informatie

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren.

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren. Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren (MRSA-bacterie) Als u in het buitenland in het ziekenhuis bent behandeld, bestaat de

Nadere informatie

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Algemene vragen 1 Wat is BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme.

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie