Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis"

Transcriptie

1 Verpleeghuizen MRSA, verpleeghuis Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012

2 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via DISCLAIMER De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. Werkgroep Infectie Preventie p/a Leids Universitair Medisch Centrum Kamer C7-P-131 Postbus RC Leiden T E I

3 Inhoudsopgave Inleiding Risicocategorieën Overzicht 1, Cliënten per risicocategorie Overzicht 2, Medewerkers per risicocategorie Maatregelen ten aanzien van cliënten Bacteriologisch onderzoek Maatregelen bij cliënten van categorieën 1 en 2 (bewezen MRSA-dragerschap en hoog risico op dragerschap) Maatregelen bij cliënten van categorie 3 (matig verhoogd risico) Maatregelen bij cliënten van categorie 4 (geen verhoogd risico) Maatregelen bij cliënten die onverwacht met MRSA gekoloniseerd blijken Overplaatsing cliënten Maatregelen ten aanzien van cliënten Behandeling van dragerschap Behandeling van cliënten met infecties Opheffen van beschermende maatregelen Ontslag van een met MRSA gekoloniseerde cliënt Maatregelen ten aanzien van medewerkers Bacteriologisch onderzoek Inventarisatiekweken Medewerkers van categorie Medewerkers van categorie Medewerkers van categorie Medewerkers van categorie Epidemische verheffing Bijlage A. Literatuur... 16

4 Inleiding Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) werd voor het eerst gemeld in 1961, binnen 1 jaar na de introductie van meticilline [1]. Snel daarna werden de eerste epidemieën met MRSA in de literatuur gerapporteerd. Sinds de jaren 70 is er een toename van de problematiek in Europa en de Verenigde Staten waar te nemen. In de meeste landen is het percentage MRSA bij ziekenhuispatiënten nu hoger dan 20% [2-4]. In sommige landen worden zelfs percentages van hoger dan 50% gemeld. Nederland is in staat gebleken om het percentage MRSA te beperken (<1%). Dit wordt mede bereikt dankzij een nationaal beleid, dat wordt beschreven in deze richtlijn. Om een dergelijk beleid succesvol te laten zijn, is het van belang dat alle verpleeghuizen in het land dit beleid volgen. Dit beleid is ook van toepassing op verpleegafdelingen van woonzorgcentra, maar niet voor de overige delen van wooncentra die als normale woon- en leefsituaties worden beschouwd. De meticilline-ongevoeligheid van Staphylococcus aureus wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het mec-a-gen. De aanwezigheid van dit gen maakt dat deze stammen ongevoelig zijn voor alle beta-lactam antibiotica. Daarnaast is er een wisselende gevoeligheid voor aminoglycosiden en vele andere groepen antibiotica. Meticillineresistentie wordt in het laboratorium vastgesteld door middel van een gevoeligheidsbepaling. De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Het RIVM doet surveillance naar het voorkomen van MRSA in Nederland. Daartoe wordt van iedere cliënt of medewerker bij wie MRSA wordt aangetroffen één isolaat naar het RIVM gestuurd. In bijzondere situaties is het in overleg met het RIVM mogelijk meerdere isolaten van één cliënt te laten typeren. Aan dit RIVM-onderzoek zijn voor de inzender geen kosten verbonden. Bestrijding van MRSA in het verpleeghuis is nodig om te voorkómen dat profylaxe en behandeling van infecties met S. aureus niet goed meer mogelijk zijn. Daarenboven is het gevaar van verdergaande resistentie-ontwikkeling niet denkbeeldig sinds het verschijnen van stammen die verminderd gevoelig tot ongevoelig zijn voor glycopeptiden [5-8]. Deze stammen zijn met de beschikbare antibiotica nauwelijks of niet meer behandelbaar. MRSA is even virulent als meticilline-gevoelige Staphylococcus aureus. Sommige MRSA-stammen verspreiden zich sneller in het verpleeghuis dan andere, waardoor moeilijk te controleren epidemieën kunnen ontstaan. De bestrijding van MRSA is er op gericht om enerzijds de detectie van MRSA te optimaliseren door gericht te zoeken en om anderzijds, als een MRSA wordt gevonden, het probleem in te perken door het instellen van behandeling en isolatiemaatregelen. Een vroege signalering van cliënten met MRSA is noodzakelijk om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen. Daarom dient onmiddellijk ondersteuning te worden gevraagd van deskundigen zoals bijvoorbeeld een hygiënist en een arts-microbioloog, als er een verdenking is op MRSA, zodat dan direct maatregelen kunnen worden genomen. Omdat gebleken is dat cliënten die in buitenlandse ziekenhuizen of verpleeghuizen opgenomen zijn geweest een verhoogde kans hebben om met MRSA te zijn gekoloniseerd, is het belangrijk om bij deze cliënten direct bij binnenkomst voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn ook nodig bij cliënten die anderszins een verhoogde kans hebben om met MRSA te zijn besmet. Bij cliënten die uit Nederlandse ziekenhuizen of verpleeghuizen worden overgeplaatst zijn deze maatregelen niet nodig, tenzij in de betreffende instelling zich op dat moment een epidemische verheffing van MRSA MRSA, verpleeghuizen 1

5 voordoet. Vooralsnog komt MRSA in de Nederlandse verpleeghuizen sporadisch voor [9,10]. Ook medewerkers die in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis werkzaam zijn geweest kunnen met MRSA zijn gekoloniseerd, evenals bezoekers die in buitenlandse verpleeghuizen werkzaam zijn. Zij worden zonodig op MRSA gekweekt.. Definities In de regel wordt er onderscheid gemaakt tussen kolonisatie en infectie. Van kolonisatie is sprake wanneer een micro-organisme na besmetting gaat uitgroeien. Pas wanneer bij de gastheer een (ontstekings)reactie ontstaat met daarbij passende verschijnselen, wordt van infectie gesproken. Kolonisatie van cliënten en personeelsleden en overdracht van bacteriën via de handen spelen een belangrijke rol in de verspreiding van Staphylococcus aureus. Daarom mag de bestrijding van MRSA zich niet beperken tot de personen met infectie. Van een epidemie of uitbraak is sprake wanneer verspreiding naar andere cliënten of personeel is aangetoond. In dat geval is melding bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) verplicht. In deze richtlijn wordt beschreven welke maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming van verspreiding van MRSA in het verpleeghuis en de verpleegafdeling van het woonzorgcentrum. Er is getracht een zeker evenwicht te vinden tussen de wenselijkheid en de praktische uitvoerbaarheid van de te nemen maatregelen. De in de richtlijn aangegeven maatregelen moeten worden gezien als een leidraad voor de ontwikkeling van het plaatselijke beleid. Hierbij moet in acht worden genomen dat deze richtlijn op geen enkele manier aanleiding mag zijn dat een cliënt met MRSA (verdenking) niet de zorg krijgt die voor hem/haar nodig is [11]. Het huidige beleid in Nederland ten aanzien van MRSA wordt ruim 10 jaar gevoerd. Uit surveillance in de periode van 2000 tot 2002 is gebleken dat dragerschap onder de cliënten in het verpleeghuis zeer laag is, hetgeen reden is dit beleid voort te zetten [10]. 1 Risicocategorieën Het risico op de aanwezigheid van MRSA is niet in alle gevallen gelijk. Daarom wordt ten aanzien hiervan een viertal categorieën onderscheiden: 1. bewezen MRSA-dragerschap 2. hoog risico op dragerschap 3. matig verhoogd risico op dragerschap 4. geen verhoogd risico op dragerschap Bij twijfel worden deskundigen (een arts-microbioloog, infectioloog of hygiënist) betrokken bij de indeling in een risicocategorie. Met name het verschil tussen categorie 3 en categorie 4 vereist veelal afweging door deskundigen. Welke groepen van cliënten of medewerkers onder welke risicocategorie vallen, wordt in de onderstaande overzichten 1 en 2 weergegeven. 1.1 Overzicht 1, Cliënten per risicocategorie Categorie 1 Cliënten bij wie het MRSA-dragerschap is aangetoond, zoals: MRSA, verpleeghuizen 2

6 Cliënten bij wie, bij overplaatsing vanuit het ziekenhuis, MRSA-dragerschap bekend is, Cliënten bij wie, bij opname vanuit het buitenland, MRSA-dragerschap bekend is. Cliënten bij wie tijdens de verpleeghuisopname, bij toeval of in ringonderzoek, MRSA-dragerschap is aangetoond. Categorie 2 Cliënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd. Cliënten die korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd maar die waren geopereerd, of een drain of katheter kregen of werden geïntubeerd of huidlaesies hebben of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen, furunkels en waarbij deze risicofactoren bij opname in een Nederlands ziekenhuis nog aanwezig zijn. Cliënten afkomstig uit een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, van een afdeling of unit waar een MRSA-epidemie heerst, die nog niet onder controle is. Cliënten die met een onverwachte MRSA-drager op één kamer hebben gelegen. Personen die in nauw contact komen met levende varkens op varkensbedrijven of levende vleeskalveren op vleeskalverenbedrijven. Indien screening voorafgaand aan de verpleeghuisopname plaatsvindt en de uitslag daarvan negatief is, wordt de patiënt in categorie 3 opgenomen en wordt deze op de dag van opname nogmaals gescreend op MRSAdragerschap. In categorie hoeven dan geen beschermende maatregelen te worden genomen. Categorie 3 Cliënten die in het buitenland zijn gedialyseerd. Cliënten gedurende het eerste jaar na een behandeling voor MRSAdragerschap met negatieve controlekweken. Cliënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis werden verpleegd en waarbij nog persisterende huidlaesies en/of risicofactoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld chronische lucht- of urineweginfecties, of een blaaskatheter. Dit ter afweging door deskundigen. Categorie 4 Cliënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis werden verpleegd en waarbij geen persisterende huidlaesies en/of risicofactoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld chronische lucht- of urineweginfecties, of een blaaskatheter, dit ter afweging door deskundigen. Cliënten die korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis zijn geweest en niet zijn geopereerd, geen drain of katheter kregen, niet zijn geïntubeerd en geen huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels. Cliënten die verblijven op een afdeling waar één of meer cliënten met MRSA worden verpleegd, waarbij adequate voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Cliënten die zijn behandeld voor dragerschap en van wie daarna de controlekweken een jaar negatief zijn gebleven. 1.2 Overzicht 2, Medewerkers per risicocategorie Hiermee worden medewerkers bedoeld die contact hebben met cliënten, of werkzaam zijn op afdelingen waar cliënten verblijven. Categorie 1 MRSA, verpleeghuizen 3

7 Medewerkers bij wie het MRSA-dragerschap bewezen is. Categorie 2 Medewerkers die onbeschermd met MRSA-dragers in contact zijn geweest. Medewerkers die minder dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis opgenomen zijn geweest, in het buitenland zijn geopereerd of in het buitenland een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels. Categorie 3 Medewerkers die beschermd met MRSA-dragers in contact zijn geweest. Medewerkers die, korter dan 2 maanden geleden, langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis hebben gewerkt. Medewerkers die drager zijn geweest en bij wie de controlekweken negatief zijn, gedurende 1 jaar na het afnemen van de controlekweken. Categorie 4 Medewerkers die meer dan een jaar geleden succesvol voor dragerschap zijn behandeld en van wie de kweken een jaar negatief zijn gebleven. Medewerkers van wie na het laatste beschermd contact met een MRSA-drager de kweken negatief zijn. 2 Maatregelen ten aanzien van cliënten 2.1 Bacteriologisch onderzoek In het kader van het bacteriologisch onderzoek kan van een tweetal typen kweken gebruik worden gemaakt: inventarisatiekweken bij verdenking op of ter uitsluiting van besmetting met MRSA en controlekweken na behandeling van besmetting met MRSA. Er worden kweken afgenomen van: neus keel feces (rectumwat) of perineum sputum, indien dit wordt opgegeven urine (bij de aanwezigheid van een blaaskatheter) huidlaesies en wonden (ook insteekopeningen) Per persoon wordt het eerste MRSA-isolaat naar het RIVM gezonden, waar kosteloos typeringsonderzoek wordt verricht ter bevestiging en voor nationale surveillancedoeleinden. Bij epidemieën wordt dus van alle besmette personen één stam opgestuurd. In bijzondere situaties is het in overleg met het RIVM mogelijk meerdere isolaten van één cliënt te laten typeren, bijvoorbeeld na heropname of na een langdurige episode van negatieve kweken Inventarisatiekweken Het aantal inventarisatiekweken is afhankelijk van de gehanteerde methode in het laboratorium. Wanneer geen ophopingsmedium wordt gebruikt, dienen alle kweken tenminste 2 maal binnen 24 uur te worden afgenomen. Wanneer wél een ophopingsmedium wordt gebruikt, is één set kweken voldoende [12]. MRSA, verpleeghuizen 4

8 Voor de uitstrijk van de slijmvliezen wordt gebruik gemaakt van een wattenstok, die kan worden bevochtigd met kraanwater of steriel fysiologisch zout. Bij cliënten met meerdere wonden moet extra aandacht worden gegeven aan het goed uitstrijken van alle wonden Controlekweken Controlekweken zijn pas geïndiceerd als behandeling van het drager-schap is voltooid. Zie hoofdstuk Behandeling MRSA-positieve cliënten. 2.2 Maatregelen bij cliënten van categorieën 1 en 2 (bewezen MRSA-dragerschap en hoog risico op dragerschap) Een cliënt van categorie 1 of 2 dient op een éénpersoonskamer te worden verpleegd. Desgewenst kunnen meerdere cliënten met MRSA bij elkaar op een meerpersoonskamer, in cohort, worden verpleegd. Onder cohort-isolatie wordt verstaan het in één ruimte verplegen van meerdere cliënten die mogelijk met dezelfde pathogenen zijn besmet. Beschermingsmiddelen (schorten, handschoenen) worden per cliënt gebruikt. Als de cliënt geen drain of katheter heeft en ook geen huidlaesies of mogelijke infectiebronnen als abcessen, furunkels of chronische luchtweginfecties (zoals copd), mag de cliënt wél buiten de kamer aan sociale activiteiten deelnemen. De reden dat een cliënt met drain, katheter, huidlaesies of infectiebronnen niet buiten de kamer aan sociale activiteiten mag deelnemen, is dat met de aanwezigheid van deze voorwerpen of aandoeningen de besmettelijkheid wordt bevorderd. Wanneer langdurige uitsluiting op grond van deze criteria het geval is, wordt aanbevolen met een deskundige te overleggen over eventueel aangepaste maatregelen. Overdracht van MRSA vindt voornamelijk plaats tijdens direct contact of tijdens verzorging van de cliënt, zoals het wassen, bed opmaken, wondverzorging en dergelijke. Daarom is het van belang dat deze handelingen plaatsvinden in een eenpersoonskamer en moeten dus cliënten van categorie 1 of 2 in een eenpersoonskamer worden verpleegd. In de kamer bevindt zich nooit meer dan een dagvoorraad verplegings- en verzorgingsartikelen. De kamer waarin de cliënt verblijft en het bijbehorend sanitair, moet dagelijks worden gereinigd Maatregelen voor verzorgende medewerkers Bij de verzorging (bijvoorbeeld wassen, bed opmaken en dergelijke) van een cliënt met MRSA op een éénpersoonskamer en ook bij het afhalen en opmaken van diens bed (of bij meerdere cliënten op een meerpersoonskamer) dient een chirurgisch mondneusmasker te worden gedragen. Het dragen van het masker is van groot belang, omdat met name de neus een plaats is waar veel stafylokokken koloniseren. Wanneer de neus van de verplegende tijdens de verpleging van de cliënt met MRSA niet wordt beschermd, kan deze gemakkelijker besmet worden. MRSA, verpleeghuizen 5

9 Er dienen beschermende disposable handschoenen te worden gedragen. Er moet als beschermende kleding een jas met lange mouwen en manchet worden gedragen. Met name bij handelingen als het tillen van de cliënt kan er een vrij intensief huidcontact ontstaan Maatregelen voor niet-medische of niet-paramedische medewerkers en bezoek Niet-medische of niet-paramedische medewerkers en bezoek (bijvoorbeeld een pastor of maatschappelijk werker en familie van de cliënt) mogen niet in de kamer komen tijdens verzorging van de cliënt. Als een niet-medische of een niet-paramedische medewerker om een bepaalde reden toch tijdens de verzorging van een cliënt in de kamer moet zijn, gelden dezelfde maatregelen als voor de verzorgende medewerkers (zie hierboven, 2.2.1). Wanneer geen verzorgende activiteiten in de kamer plaatsvinden, hoeven nietverzorgende medewerkers en bezoekers geen beschermende maatregelen te nemen Overige maatregelen Van de cliënt van categorie 2 dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen (zie hoofdstuk Bacteriologisch onderzoek). De cliënt dient door een zo klein mogelijk vast team van ervaren verpleegkundigen te worden verzorgd en ook contact met medewerkers van andere disciplines dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Medewerkers met huidafwijkingen zoals eczeem of psoriasis mogen niet in contact komen met cliënten met MRSA. Personen met dergelijke huidafwijkingen raken sneller gekoloniseerd met stafylokokken en zijn moeilijker te behandelen. Er wordt een lijst opgesteld van medewerkers die contact hebben (gehad) met de cliënt. Voor cliënten van categorie 2 kunnen de voorgeschreven maatregelen worden beëindigd als de inventarisatiekweken negatief blijken te zijn. Wanneer echter verandering in de toestand van de cliënt optreedt, bijvoorbeeld toediening van antibiotica of wijziging in het ziektebeloop, is er een kans dat de kweken op MRSA weer positief worden. Daarom is het verstandig in die situaties weer kweken af te nemen. Een deskundige dient dit risico per situatie in te schatten. De cliënt dient door de behandelend arts te worden geïnformeerd over de reden van de extra maatregelen die genomen moeten worden. Als de cliënt na het opheffen van de MRSA-maatregelen uit de kamer is vertrokken, dient de hele kamer, ook het meubilair, te worden gereinigd. De hele kamer, inclusief het meubilair, wordt bovendien gedesinfecteerd met chloor 250 ppm, als: het een cliënt van categorie 1 betrof, het een cliënt van categorie 2 betrof die MRSA-positief is gebleken. De gordijnen moeten, evenals het beddengoed, worden verwijderd om in de wasmachine te worden gewassen, waarbij het gebruikelijke wasprogramma wordt gevolgd. MRSA, verpleeghuizen 6

10 2.3 Maatregelen bij cliënten van categorie 3 (matig verhoogd risico) Cliënten van categorie 3 hoeven niet op een éénpersoonskamer te worden verpleegd. Bij opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen (zie het hoofdstuk Bacteriologisch onderzoek). Tot de uitslag bekend is dient terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van overplaatsing, onderzoek en behandeling van de cliënt. Let op dat de noodzakelijke behandeling van de cliënt te allen tijde gewaarborgd moet blijven. Wanneer de uitslag van een kweek MRSA-positief is, valt de cliënt in categorie 1. Als alle kweken negatief zijn, mag de cliënt als een cliënt van categorie 4 worden beschouwd en hoeven er geen extra maatregelen meer te worden genomen. Uitzondering is de cliënt die korter dan 1 jaar voor MRSA is behandeld. 2.4 Maatregelen bij cliënten van categorie 4 (geen verhoogd risico) Voor cliënten van categorie 4 zijn geen extra maatregelen noodzakelijk. 2.5 Maatregelen bij cliënten die onverwacht met MRSA gekoloniseerd blijken. De onverwachte MRSA-positieve cliënt dient te worden behandeld als een cliënt van categorie 1. Cliënten die op de kamer hebben gelegen bij een cliënt met onverwachte MRSA, behoren tot categorie 2, en dienen op een éénpersoonskamer te worden verpleegd. Desgewenst kunnen deze cliënten ook op een meerpersoonskamer in cohortisolatie worden verpleegd. Tevens worden bij alle cliënten van de afdeling en bij de medewerkers die in contact zijn geweest, inventarisatiekweken afgenomen (zie het hoofdstuk Maatregelen ten aanzien van medewerkers, paragraaf Inventarisatiekweken). Zolang er van deze kweken nog geen uitslag bekend is, is het raadzaam opnames op de afdeling uit te stellen. Er zijn nu twee mogelijkheden, namelijk: 1. Alle kweken zijn negatief: de verpleging op een éénpersoons kamer wordt voor al deze cliënten opgeheven (categorie 4). 2. De kweken van één of meer cliënten of medewerkers zijn positief. Er is nu sprake van een epidemie. Zie voor additionele maatregelen ook het hoofdstuk Epidemische verheffing. Indien de MRSA is gevonden bij cliënten die niet in isolatie zijn, wordt de afdeling gesloten voor nieuwe opnames. De nieuwe MRSA-positieve cliënten vallen onder categorie 1 en worden afzonderlijk of in cohort verpleegd, waarmee ze worden gescheiden van de MRSA-negatieve cliënten van categorie 2. Van de overgebleven cliënten worden opnieuw kweken afgenomen. Als deze negatief zijn, wordt bij de voormalige kamergenoten de isolatie opgeheven. Deze procedure wordt voortgezet totdat de laatst niet-afzonderlijk geïsoleerde cliënt(en) negatief blijk(t)en te zijn. Zie voor medewerkers het hoofdstuk Maatregelen ten aanzien van medewerkers. MRSA, verpleeghuizen 7

11 In onderstaand schema wordt de handelwijze ten aanzien van een nieuwe onverwachte MRSA-cliënt weergegeven. Tekening 1: Handelwijze bij nieuwe onverwachte MRSA-cliënt MRSA, verpleeghuizen 8

12 2.6 Overplaatsing cliënten Indien op een afdeling mogelijk MRSA-verspreiding is opgetreden, moet bij overplaatsing van een cliënt naar een andere afdeling, een ziekenhuis of een ander verpleeghuis, vooraf duidelijke informatie worden meegegeven. Uiteraard dienen zonodig ook revalidatiekliniek, thuiszorg, verzorgingshuis, huisarts en andere betrokkenen in de keten van zorg geïnformeerd en zonodig geadviseerd te worden. De GGD en andere WIP-richtlijnen (MRSA algemeen en Ambulancezorg) kunnen hierbij ondersteunend zijn [13,14]. De behandelend arts dient de cliënt te informeren over de reden van de extra maatregelen die genomen moeten worden tijdens bezoek aan of opname in andere zorginstellingen. 3 Maatregelen ten aanzien van cliënten 3.1 Behandeling van dragerschap Zie de Swab-richtlijn voor de behandeling van dragerschap met meticilline-resistente Staphylococcus aureus voor informatie over de behandeling ( Na behandeling van de cliënt is het nooit geheel zeker of de MRSA is verdwenen. Indien controlekweken (3 sets controlekweken, afgenomen met een tussenpoos van 7 dagen) negatief blijven en de cliënt in redelijke conditie verkeert, kan de isolatie worden opgeheven (cliënt komt dan in categorie 3). Wanneer echter veranderingen in de toestand van de cliënt optreden, bijvoorbeeld door toediening van antibiotica of achteruitgang in de conditie, is er een kans dat de kolonisatie met MRSA weer aantoonbaar wordt. Daarom is het verstandig in die situatie weer kweken af te nemen en eventueel de cliënt in afwachting van de kweekuitslagen op een éénpersoonskamer te verplegen. Een deskundige dient dit risico per situatie in te schatten. 3.2 Behandeling van cliënten met infecties Behandeling van cliënten met infecties met MRSA dient te geschieden in overleg met een arts met speciale kennis van infectieziekten (arts-microbioloog, infectioloog). Dit geldt bij deze cliënten ook voor infecties met andere microorganismen dan MRSA. 4 Opheffen van beschermende maatregelen Verpleging op een éénpersoonskamer mag pas worden opgeheven wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de cliënt MRSA-negatief is. Dit zal zijn wanneer de controlekweken (minimaal 3 maal met 7 dagen tussenpoos) negatief blijven (cliënt komt dan in categorie 3) [12]. 5 Ontslag van een met MRSA gekoloniseerde cliënt De huisarts en andere hulpverleners zoals ambulancemedewerkers, dienen op de hoogte te worden gebracht van het feit dat een cliënt met MRSA is besmet. MRSA, verpleeghuizen 9

13 Om het MRSA-beleid met succes te kunnen handhaven, is uitwisseling van gegevens nodig. Daarom moet bij ontslag naar een andere instelling vooraf worden overlegd met de behandelend arts en indien aanwezig de afdeling infectiepreventie [11]. De status van de cliënt, ook een eventuele polikliniekstatus, dient te zijn voorzien van de mededeling dat de cliënt met MRSA besmet is (geweest). 6 Maatregelen ten aanzien van medewerkers 6.1 Bacteriologisch onderzoek Het bacteriologisch onderzoek kan worden onderverdeeld in inventarisatiekweken en controlekweken die na behandeling van dragerschap worden afgenomen om het effect van de behandeling na te gaan. Voor inventarisatie worden kweken afgenomen van neus, keel en eventuele huidlaesies zoals eczeem. Voor controle worden kweken afgenomen van keel, neus, perineum en eventuele huidlaesies of andere eerder positief bevonden plaatsen. De kweken worden bij voorkeur voor aanvang van de dienst afgenomen. Over het algemeen is niet zeker of de kweken op de juiste wijze worden afgenomen wanneer het personeelslid de kweek zelf afneemt. Het aantal kweken is afhankelijk van de gehanteerde methode in het laboratorium. Wanneer geen ophopingsmedium wordt gebruikt, dienen alle kweken tenminste 2 maal binnen 24 uur te worden afgenomen. Wanneer wél een ophopingsmedium wordt gebruikt, is één set kweken voldoende [12]. Voor de uitstrijk van de slijmvliezen wordt gebruik gemaakt van een wattenstok, die kan worden bevochtigd met kraanwater of steriel fysiologisch zout. 6.2 Inventarisatiekweken Inventarisatiekweken worden afgenomen wanneer er een onverwacht MRSA-positieve cliënt is en ter screening van medewerkers die voor een MRSA-positieve cliënt zorgen, of in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis hebben gewerkt (zie Medewerkers van categorie 3). De uitgebreidheid van het onderzoek bij medewerkers is afhankelijk van de bevindingen van het moment. Indien de cliënt kort (tot 10 dagen) op de afdeling aanwezig is geweest, kan worden gekozen voor het z.g. ringonderzoek. Dit onderzoek is dan alleen geïndiceerd voor personeelsleden die het meest nauw contact hebben met een met MRSA besmette cliënt, bijvoorbeeld de direct verzorgenden, de arts of de fysiotherapeut. Is de cliënt al langer op de afdeling aanwezig, dan wordt geadviseerd om alle medewerkers van de afdeling te kweken. Medewerkers van buiten de eigen afdeling die contact hebben gehad, zijn in deze late fase vaak moeilijk precies te achterhalen. Hier dient door deskundigen (MRSA-commissie) een situatie-afhankelijk beleid te worden bepaald. MRSA, verpleeghuizen 10

14 6.3 Medewerkers van categorie Medewerkers met MRSA, met huidafwijkingen Medewerkers bij wie MRSA is vastgesteld en die tevens een huidafwijking hebben, mogen geen directe zorg- of behandelcontacten met cliënten hebben. Op de dag dat bekend wordt dat de medewerker MRSA-positief is (dag 1), worden weer kweken afgenomen van keel, neus, perineum en eventuele huidafwijkingen. Bovendien vindt vanaf deze dag dragerschapsbehandeling plaats. Zie de Swab-richtlijn voor de behandeling van dragerschap met meticilline-resistente Staphylococcus aureus voor informatie over de behandeling. Op de 10e, 15e en 20ste dag worden controlekweken afgenomen. De werknemer mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn Medewerkers met MRSA, zonder huidafwijking Medewerkers bij wie MRSA is vastgesteld en die geen huidafwijking hebben, mogen 2 dagen niet werken. De behandeling wordt direct gestart. Op de eerste dag dat de kweek bekend is, voorafgaand aan de start van de behandeling, worden weer kweken afgenomen van keel, neus en perineum. Bovendien vindt vanaf deze dag dragerschapsbehandeling plaats. Zie de Swab-richtlijn voor de behandeling van dragerschap met meticilline-resistente Staphylococcus aureus voor informatie over de behandeling. Zijn op de 5e dag de kweken van dag 1 positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld. Vervolgens worden controlekweken afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. De werknemer mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn. NB. Zonodig moet opnieuw contactonderzoek worden uitgevoerd. Zijn op de 5e dag de kweken van dag 1 negatief, dan mogen de werkzaamheden worden gecontinueerd. Wel dienen nog controlekweken te worden afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. De Werkgroep raadt aan de medewerker nog eenmaal te controleren, drie maanden na de laatste set van controlekweken. Langduriger controle kan nodig zijn indien huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem) aanwezig zijn Handelwijze bij falen behandeling met mupirocinezalf Wanneer behandeling met mupirocinezalf geen resultaat heeft, dient de medewerker te worden doorverwezen naar een terzake deskundig arts. Vooralsnog mag de medewerker geen werkzaamheden in de directe patiëntenzorg en op de verpleegafdelingen verrichten. 6.4 Medewerkers van categorie 2 Medewerkers van categorie 2 mogen alleen op de eigen afdeling werken, totdat door middel van inventarisatiekweken is vastgesteld dat zij geen MRSA-drager zijn. Een medewerker van categorie 2 die met MRSA blijkt te zijn gekoloniseerd, moet verder worden behandeld als een medewerker van categorie 1. MRSA, verpleeghuizen 11

15 6.5 Medewerkers van categorie 3 Van een medewerker in categorie 3 moeten kweken worden afgenomen. Deze medewerker mag normaal werkzaamheden verrichten. Bij medewerkers die in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis hebben gewerkt, worden eenmaal kweken afgenomen ter screening op dragerschap. 6.6 Medewerkers van categorie 4 Ten aanzien van medewerkers van categorie 4 hoeven geen speciale maatregelen te worden genomen. In onderstaand schema wordt de handelwijze ten aanzien van (mogelijk) besmette medewerkers weergegeven. MRSA, verpleeghuizen 12

16 Tekening 2: Handelwijze ten aanzien van (mogelijk) besmette medewerkers MRSA, verpleeghuizen 13

17 7 Epidemische verheffing Wanneer twee of meer cliënten of medewerkers in het verpleeghuis gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met dezelfde MRSA is er per definitie sprake van een epidemie, er wordt dan een beleidsteam geformeerd om adequaat te kunnen handelen. In dit beleidsteam hebben in ieder geval zitting vertegenwoordigers van het management en medewerkers die met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden zijn belast. De door dit team te nemen maatregelen omvatten onder andere het organiseren van cohortverpleging en het samenstellen van een vaste groep verpleegkundigen. Door het beleidsteam wordt het volgende geregeld: rapportage aan de Raad van Bestuur en de Inspectie Gezondheids Zorg, het communiceren binnen en buiten de eigen organisatie, een goede verslaglegging van de epidemie, het duidelijk maken van verantwoordelijkheden, het maken van afspraken over het al dan niet sluiten van de afdeling waar de cliënt met MRSA is gevonden verplichte melding bij de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. In onderstaand schema wordt de handelwijze bij MRSA in het verpleeghuis weergegeven. MRSA, verpleeghuizen 14

18 Tekening 3: Handelwijze bij MRSA in het verpleeghuis MRSA, verpleeghuizen 15

19 Bijlage A. Literatuur 1 Jevons M. Celbenin resistant Staphylococci. British Med Journal 1961; i: EARSS. Staphylococcus aureus. 2001; Voss A, Doebbeling BN. The worldwide prevalence of MRSA. Int J Antimicrobial agents 1995; 5: Wannet W, de Neeling A, Geubbels E. MRSA in Nederlandse ziekenhuizen: Surveillance-resultaten in 2000 en eerste resultaten moleculaire typeringen. Infectieziekten bulletin 2001; (12)3: Hiramatsu KN, Aritaka H, Hanaki H, Kawasaki S, Hodosa I, Hori S et al. Dissemination in Japanese hospitals of strains of Staphylococcus aureus heterogeneously resistant to vancomycin. Lancet 1997; 350: MMWR. Public Health Dispatch: Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus-pennsylvania, CDC-MMWR 2002; 51(40): MMWR. Staphylococcus aureus Resistant to Vancomycin. CDC-MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 2002; 51-26: Tenover FC, Lancaster MV, Hill BC, Steward CD, Stocker SA, Hancock GA et al. Characterization of Staphylococci with reduced susceptibilities to vancomycin and other glycopeptides. J Clin Microbiol 1998; 36: Frenay HM, Peerbooms PG, van Leeuwen WJ, Wynne HJ, Verhoef F, Hendriks WD et al. Nursing homes: not a source of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in The Netherlands. Clin Infect Dis 1994; 19(1): Neeling de AJ, Wagenvoort JHT, A.C.A.P. L, Peerbooms PGH, Hendrix MGR. Het vóórkomen van MRSA bij verpleeghuispatiënten. Infectieziekten bulletin 2003; 14(10): I.G.Z. Brief m.b.t. MRSA-beleid. 2002; IGZ NVMM. Richtlijn Detectie van Meticilline resistente Stafylococcus aureus in Nederland W.I.P. Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector W.I.P. MRSA algemeen MRSA, verpleeghuizen 16

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, thuiszorg Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuizen

MRSA in verpleeghuizen Verpleeghuizen MRSA in verpleeghuizen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis Ziekenhuizen MRSA, ziekenhuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: september 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

MRSA, revalidatiecentrum

MRSA, revalidatiecentrum Revalidatiecentra MRSA, revalidatiecentrum Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2009 Revisie: juli 2014 MRSA, revalidatiecentrum 1 Disclaimer: Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48 MRSA, thuiszorg Inhoudsopgave Inleiding... 48 Definities... 49 1 Risicocategorieën... 50 1.1 Overzicht 1, Cliënten

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

MRSA, verzorgingshuis

MRSA, verzorgingshuis Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 73 MRSA, verzorgingshuis Inhoudsopgave Inleiding... 73 Definities 74 1 Risicocategorieën... 75 1.1 Overzicht 1,

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57 MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57 Inleiding 58 Definities 59 1 Risicocategorieën

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, verzorgingshuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis LCI-RIVM en Werkgroep Infectiepreventie (WIP) Versie 16/6/2011 1. Bacteriologisch onderzoek Bacteriologisch onderzoek 1.1 Soorten

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

MRSA; informatie voor huisartsen

MRSA; informatie voor huisartsen MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! MRSA MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

Infectiepreventie MRSA.

Infectiepreventie MRSA. Infectiepreventie MRSA www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een MRSA-bacterie?... 4 Gevolgen van een MRSA-infectie... 4 Wie kan een MRSA bij zich dragen?... 4 Onderzoek naar de MRSA-bacterie... 5 Hoe

Nadere informatie

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren.

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren. Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren (MRSA-bacterie) Als u in het buitenland in het ziekenhuis bent behandeld, bestaat de

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting De ziekenhuisbacterie MRSA Maatregelen tegen besmetting Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) met de ziekenhuisbacterie MRSA besmet bent. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie:

Nadere informatie

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie: Methicilline Resistente

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld geweest? Hebt u beroepsmatig contact met varkens

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar MRSA Hygiëne en infectiepreventie Beter voor elkaar Inleiding Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn zowel op als in het lichaam aanwezig. De Staphylococcus aureus is een bacterie die

Nadere informatie

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding U kunt in deze folder informatie vinden over de Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en de maatregelen die het Franciscus Gasthuis & Vlietland treft

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen Ziekenhuizen Aërogene isolatie kinderen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: april 2004 Revisie: april 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP,

Nadere informatie

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Patiënteninformatie MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie voor patiënten en bezoekers over MRSA 1234567890-terTER_ MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Hygiëne en Infectiepreventie MRSA en geïsoleerd verplegen i Patiënteninformatie Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent (mogelijk) drager van de MRSA-bacterie.

Nadere informatie

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam MRSA adviezen na een informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam 1 Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u lezen meer over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Beschermende isolatie

Ziekenhuizen. Beschermende isolatie Ziekenhuizen Beschermende isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of MCL Harlingen worden extra maatregelen toegepast, omdat u mogelijk een moeilijk te bestrijden bacterie bij

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica Inhoud Inleiding 3 Wat is een BRMO? 3 MRSA 3 VRE 3 ESBL en CPE 4 Wanneer verhoogde kans om drager van een BRMO te zijn?

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie die

Nadere informatie

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u meer lezen over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding In deze folder leest u informatie over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus)

Nadere informatie

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem)

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem) MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) v. 2, te gebruiken tot 24 uur na 28-11-2016 Map: Zuyderland\Care\Zuyderland Care (V&V) Titel: MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) Versie:

Nadere informatie

Informatie over MRSA

Informatie over MRSA Informatie over MRSA Afdeling infectiepreventie Deze folder is bedoeld voor patiënten 1 en bezoekers die het Máxima Medisch Centrum bezoeken en geeft uitleg over de MRSA bacterie. In deze folder leest

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie Ziekenhuizen Aërogene isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Wijzigingen: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Afdeling infectiepreventie 1 Deze folder is bedoeld voor ouders van patiëntjes van de NICU met (mogelijk) MRSA besmetting. In deze folder leest u

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

De VRE-bacterie. Contactonderzoek

De VRE-bacterie. Contactonderzoek De VRE-bacterie Contactonderzoek Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de VRE-bacterie

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie VRE-bacterie i Patiënteninformatie Vancomycine resistente enterokok Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie

Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie Als u drager bent van de resistente Acinetobacter-bacterie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een resistente Acinetobacter

Nadere informatie

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u?

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? In deze folder vindt u informatie over uw MRSA dragerschap Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is MRSA? De Meticilline Resistente

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Accidenteel bloedcontact Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Accidenteel bloedcontact Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: maart 2004 Gewijzigd: februari 2009 Revisie: januari 2009 Dit document mag vrijelijk

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleging in isolatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen, in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk?

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Inleiding Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Delfzicht worden extra maatregelen toegepast

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO)

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) 2 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten

Ziekenhuizen. Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten Ziekenhuizen Onderzoek en behandeling van geïsoleerde patiënten Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme BRMO Bijzonder Resistent Micro-Organisme Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) besmet bent. Dit zijn bacteriën die verwant zijn aan bacteriën die

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Ziekenhuizen Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: december 2012 Revisie: december 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen Infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een BRMO... 3 Gevolgen... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)? BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over een BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! VRE-bacterie Vancomycine resistente enterokok Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine resistente enterokok). Dit betekent dat de VRE-bacterie zich gevestigd heeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Infectiepreventie Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Juli 2015 Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016 PATIËNTEN INFORMATIE Wat is Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)? De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden voor veel gebruikte antibiotica.

Nadere informatie

Opgenomen in een isolatiekamer MRSA. WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd :30

Opgenomen in een isolatiekamer MRSA. WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd :30 Opgenomen in een isolatiekamer MRSA WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd 2 08-05-15 12:30 20GR77_HVZ_folder_basisXM.indd 6 05-01-12 14:19 Inleiding U bent net opgenomen en wordt geïsoleerd verpleegd. Dat

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer:

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: MRSA verklaring Naam leidinggevende start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven/aanwezig zijn: Nee ga direct naar de ondertekening van

Nadere informatie

Transmurale Richtlijn MRSA

Transmurale Richtlijn MRSA Transmurale Richtlijn MRSA Colofon De Transmurale Richtlijn MRSA is opgesteld door een projectgroep bestaande uit R. Ballering (beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland), D. Beaujean (beleidsmedewerker

Nadere informatie

MRSA. informatie voor patiënten

MRSA. informatie voor patiënten MRSA informatie voor patiënten Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere patiënten? Deze folder informeert u over het begrip MRSA en is een

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis De ziekenhuisbacterie MRSA Instructies voor thuis Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u besmet bent met de ziekenhuisbacterie MRSA. MRSA is een afkorting voor: Meticilline Resistente Staphylococcus

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging van wonden

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Verzorging van wonden Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Verzorging van wonden Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Sondevoeding op de afdeling Neonatologie

Ziekenhuizen. Sondevoeding op de afdeling Neonatologie Ziekenhuizen Sondevoeding op de afdeling Neonatologie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis Infectiepreventie Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF006 / Screening BRMO na opname

Nadere informatie

Dragerschap van resistente bacteriën

Dragerschap van resistente bacteriën Dragerschap van resistente bacteriën Afdeling infectiepreventie Drager bacterie Er is geconstateerd dat u drager bent van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. Dit is op

Nadere informatie

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg

Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg April 2005 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Adriaen van Ostadelaan 140 Postbus 85300 3508 AH Utrecht T 030 252 50 99 F 030 251 18

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: januari 2005 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn

Nadere informatie

VSV protocol MRSA November 2010

VSV protocol MRSA November 2010 VSV protocol MRSA November 2010 1.0 Definitie MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica. 2.0 Incidentie De bacterie komt wereldwijd

Nadere informatie

MRSA-dragerschap. Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie?

MRSA-dragerschap. Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie? MRSA-dragerschap Wat betekent dit voor u en uw thuissituatie? Wat is MRSA? Op en in elk menselijk lichaam komen van nature veel verschillende bacteriën voor. De meeste van deze bacteriën hebben een nuttige

Nadere informatie

MRSA Maatregelen tegen verspreiding

MRSA Maatregelen tegen verspreiding MRSA Maatregelen tegen verspreiding U heeft van uw arts gehoord dat u mogelijk besmet bent met de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus; dit is de naam van de bacterie.

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne

PATIËNTENINFO. Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne PATIËNTENINFO Uw kind is drager van de MRSA-bacterie Hoe pakken we dit samen aan? Intensieve neonatale zorg / Ziekenhuishygiëne Beste ouders, U hebt net vernomen dat bij uw kind de bacterie met de naam

Nadere informatie

MRSA bij uw baby. Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders

MRSA bij uw baby. Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders MRSA bij uw baby Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders Beste ouders, U hebt vernomen dat bij uw kind de bacterie MRSA werd teruggevonden. Wij begrijpen dat dit voor u een aangrijpende gebeurtenis

Nadere informatie

Als aanvulling op die circulaire het volgende:

Als aanvulling op die circulaire het volgende: Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 53 94 www.igz.nl Internet Geadresseerde (zie verzendlijst) Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatiepakket MST over de VRE-bacterie

Informatiepakket MST over de VRE-bacterie Informatiepakket MST over de VRE-bacterie Op de verpleegafdeling Vaatchirurgie in Medisch Spectrum Twente is de VRE-bacterie aangetroffen. VRE staat voor 'Vancomycine Resistente Enterokok'. Deze bacterie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie Patiënteninformatie MRSA bacterie 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Informatie over MRSA... 4 Wat is MRSA?... 4 Hoe wordt MRSA overgedragen?... 4 Word je ziek van de MRSA bacterie?... 4 Hoe word je opgevolgd?...

Nadere informatie