MRSA; informatie voor huisartsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MRSA; informatie voor huisartsen"

Transcriptie

1 MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking is een goede afstemming met elkaars praktijkvoering. De beschreven maatregelen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Deze worden door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gezien als professionele standaarden in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRSA werd voor het eerst gemeld in 1961, kort na de introductie van meticilline. Snel daarna werden de eerste epidemieën met MRSA in de literatuur gerapporteerd. De meticillineresistentie berust op de aanwezigheid van het meca-gen in S. aureus. Dit gen codeert voor de productie van een gemodificeerd penicillinebindend eiwit, het PBP-2a, dat een verminderde affiniteit heeft voor bètalactam-antibiotica (penicillinen en cefalosporinen). Dit resulteert in een ongevoeligheid voor alle bètalactam -antibiotica. Vermoed wordt dat het meca-gen afkomstig is van andere, coagulase-negatieve soorten stafylokokken, en dat overdracht van het meca-gen slechts incidenteel optreedt. Stammen met het meca-gen worden bes chouwd als MRSA. Het belang van preventie in ziekenhuizen De prevalentie van MRSA in Nederlandse ziekenhuizen is momenteel circa 1%. MRSA komt vooral in landen voor waar de consumptie van antibiotica relatief hoog is, er geen restrictief antibioticabeleid gevoerd wordt, en het MRSA- preventiebeleid niet gericht is op vroege opsporing en eradicatie van alle MRSA-bronnen. In de Verenigde Staten en Japan zijn al meer dan 50% van de klinische S. aureus-isolaten meticilline-resistent. Het percentage MRSA s onder de klinische S. aureus-isolaten in Europa varieert van minder dan 1% in Denemarken, Zweden en Nederland, tot ruim 30% in België, Spanje, Frankrijk, Engeland en Italië. In landen waar MRSA veel voorkomt in ziekenhuizen is ook de prevalentie van MRSA in de open bevolking aan het stijgen (1 à 3%). Wanneer in de ziekenhuizen in Nederland geen maatregelen worden genomen om de verspreiding van MRSA tegen te gaan, kan dat tot gevolg hebben dat: Af en toe patiënten met een MRSA-infectie met een penicillinepreparaat worden behandeld tot de resistentie van de stafylokok bekend is. Dat wil zeggen dat de eerste 2-3 dagen (zolang duurt het totdat de resistentie bekend is) de therapie in feite niet werkzaam is. Een aantal patiënten de verkeerde pre-operatieve profylaxe zal krijgen. Als deze patiënten drager zijn van MRSA dan faalt de profylaxe en is het risico op postoperatieve stafylokokkeninfectie even groot als wanneer men helemaal geen profylaxe zou geven. Het percentage MRSA in de ziekenhuizen zal oplopen. De kosten voor behandeling zullen stijgen, want behandeling van MRSA-infecties is duurder dan behandeling van infecties met gevoelige stafylokokken. De kosten voor profylaxe ook zullen stijgen. De bestrijding van MRSA in ziekenhuizen is erop gericht om enerzijds de detectie van MRSA te optimaliseren door gericht te zoeken en om anderzijds, als een MRSA wordt gevonden, het probleem in te perken door het instellen van maatregelen. MRSA in de huisartsenpraktijk In de huisartsenpraktijk zijn geen extra beschermende maatregelen nodig indien een patiënt MRSA-drager is of hiervan verdacht wordt anders dan de standaard procedures die voor elke patiënt gelden. (zie WIP richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (www.wip.nl)) Verwijzen patiënt naar het ziekenhuis Wordt een patiënt die onder de genoemde risicogroepen valt (zie tabel 1) door de huisarts naar het ziekenhuis doorverwezen (poliklinisch of klinisch) dan worden er door de ziekenhuismedewerkers extra beschermende maatregelen genomen. Bij voorkeur worden bij deze patiënt inventarisatiekweken afgenomen om te onderzoeken of patiënt (nog) drager is van MRSA voordat de patiënt het ziekenhuis bezoekt. Het afnemen van deze kweken dient bij voorkeur in de huisartsenpraktijk plaats te vinden. Wij zijn ons bewust van de extra belasting die dit geeft in de huisartsenpraktijk. Desalniettemin willen wij u vriendelijke verzoeken uw medewerking te verlenen. In tabel 2 ziet u een overzicht welke inventarisatiekweken bij de patiënt moeten worden afgenomen. De uitslag van de kweken is na 5 tot 7 dagen bekend. Indien mogelijk wordt de afspraak op de polikliniek of de klinische opname gepland na deze periode zodat de uitslag van de kweek bekend is voordat de patiënt het ziekenhuis bezoekt. Is uitstel van het bezoek/opname medisch onverantwoord dan verzoeken wij u dit te melden, zodat de desbetreffende afdeling voorzorgsmaatregelen kan treffen. maart

2 Onderzoek naar MRSA-dragerschap Verwijscriteria Traject in ziekenhuis Zie tabel 1: Indeling risicogroepen Bij patiënten uit risicogroep 1: afnemen van inventarisatiekweken (in overleg met artsmicrobioloog of ziekenhuishygiënist) Bij patiënten uit risicogroep 2 en 3: inventarisatiekweken afnemen (zie tabel 2) Bij patiënten uit risicogroep 1 of patiënten uit risicogroep 2 of 3 waarbij Inventarisatiekweken positief zijn of uitslag (nog) niet bekend: polikliniek afspraak aan eind van ochtend- of middagprogramma beschermende maatregelen door medewerkers ziekenhuis: aparte ruimte, beschermende kleding wordt gedragen (overschort, handschoenen,mondneusmasker en muts) Indien klinische opname geïndiceerd is zal patiënt in strikte isolatie worden verpleegd Inventarisatiekweken negatief van patiënten uit risicogroep 2 of 3: geen beschermende maatregelen nodig Voorbereiding door huisarts Afnemen inventarisatiekweken (zie bijlage 2) Polikliniekafspraak plannen minimaal 1 week na het afnemen van de inventarisatiekweken Aanwijzingen voor huisarts Bij spoedverwijzing de specialist/afdeling melden dat patiënt (mogelijk) drager is van MRSA. Aanwijzingen voor patiënt Patiënt uit categorie 1: patiënt laten melden bij ieder bezoek aan het ziekenhuis dat hij/zij MRSA-drager is (is geweest) Patiënt uit categorie 1, 2 en 3: indien kweekuitslagen nog niet bekend zijn voor (poli)kliniekbezoek patiënt informeren over de beschermende maatregelen die door de ziekenhuismedewerkers worden genomen Informatiefolder Controle op MRSA Indien u vragen heeft, meer informatie wilt over MRSA of complete afnamepakketten voor de inventarisatiekweken wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de hygiënisten van het ziekenhuis St. Jansdal tel: of het bacteriologisch laboratorium tel: maart

3 Tabel 1: Indeling risicogroepen Categorie 1 : Bewezen MRSA-dragerschap Patiënten bij wie het MRSA-dragerschap is aangetoond Categorie 2 : Hoog risico op MRSA-dragerschap Patiënten die minder dan 2 maanden geleden: - langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd, en/of; - in het buitenlands ziekenhuis zijn geopereerd, en/of; - in een buitenlands ziekenhuis een drain of katheter hebben gekregen, en/of; - in een buitenlands ziekenhuis zijn geïntubeerd, en/of; - in een buitenlands ziekenhuis zijn geweest met mogelijk huidlaesies of andere infectiebronnen zoals abcessen of furunkels Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis zijn geweest met risicofactoren en deze risicofactoren zijn nog steeds aanwezig (wonden, huidlaesies, luchtweginfecties, katheters of andere infectiebronnen). Patiënten afkomstig uit een ander Nederlands ziekenhuis of zorginstelling, van een afdeling waar een MRSAepidemie heerst, die nog niet onder controle is. Patiënten die met een onverwachte MRSA-drager op één kamer hebben gelegen. Patiënten gedurende het eerste jaar na een succesvolle behandeling voor MRSA-dragerschap Patiënten na het eerste jaar na een succesvolle behandeling voor MRSA-dragerschap, waarvan controlekweken negatief zijn maar nog steeds risicofactoren aanwezig zijn Categorie 3: Matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap Adoptiekind: - kind zonder risicofactoren, die in de afgelopen 2 maanden is geadopteerd uit het buitenland - kind met risicofactoren die langer dan 2 maanden geleden is geadopteerd uit het buitenland maar waarbij geen ziekenhuisopname in het buitenland heeft plaatsgevonden (indien wel ziekenhuisopname: zie categorie 2) Nederlandse hemodialysepatiënten die in het buitenland zijn gedialyseerd. Patiënten die op een afdeling hebben gelegen met een onverwachte MRSA-drager Patiënten die werkzaam zijn in een buitenlands ziekenhuis Tabel 2: Afnemen van materiaal voor kweek op MRSA bij patiënten Bij gebruik van antibiotica door de patiënt moet er voor afname van kweken contact opgenomen worden met de arts-microbioloog in verband met eventuele onbetrouwbaarheid van de kweekuitslagen! Benodigdheden: - steriele wattenstokjes stokken gebruiken zonder bewaarmedium (blauwe dop) - laboratoriumformulier - zonodig urine- en/of sputumpot (steriel) Altijd kweken afnemen van: - Neus (Met één steriele wattenstok ronddraaiende beweging maken aan de binnenkant van beide neusgaten) - Keel (De beide tonsillen of, indien de tonsillen verwijderd zijn, de tonsilbogen uitstrijken met een steriele wattenstok) - Perineum (Het gebied van anus tot aan de vagina of testikels uitstrijken met een steriele wattenstok) Zonodig aanvullen met: - Urine (bij aanwezigheid van blaascatheter, of wanneer de patiënt in het buitenlands ziekenhuis een blaascatheter heeft gehad, of bij verdenking van een urineweginfectie) - Sputum (indien sputumproductie) - Wonden/ huidlaesies (indien aanwezig en iedere wond apart uitstrijken) De kweken voor uur (en in het weekend voor uur) inleveren bij het bacteriologisch laboratorium van het St. Jansdal ziekenhuis (tweede etage) maart

4 Behandeling MRSA-dragerschap Zo spoedig mogelijk na het bekend worden van MRSA-dragerschap bij en patiënt wordt getracht het dragerschap te elimineren, ten einde de isolatiemaatregelen bij opname en /of behandeling na een follow-up periode van minimaal 12 maanden weer op te kunnen heffen indien de behandeling geslaagd is. Het is van belang dat de behandelend arts het bestaan van risicofactoren voor langdurig dragerschap d.m.v. zorgvuldig anamnese en lichamelijk onderzoek uit sluit en hiervan verslag doet. Dit is noodzakelijk aangezien het bekend is dat eradicatie-therapie voor MRSA-dragerschap onvoldoende resultaat kan hebben indien er sprake is van risicofactoren. Risicofactoren zijn: Huidafwijkingen zoals eczeem, psoriasis en chronische ontstekingen; Chronische ontsteking op KNO-gebied zoals sinusitis; Chronische ontsteking in het algemeen; Aanwezigheid van lichaamsvreemd materiaal; Recent gebruik van antibiotica Behandeling van dragerschap is pas zinvol als de patiënt geen risicofactoren (meer) heeft. Indien er geen sprake is van risicofactoren, dan kan de eradictietherapie gestart worden door de behandelend arts of door de huisarts indien de patiënt reeds ontslagen is uit het ziekenhuis. De artsmicrobioloog neemt hiertoe het initiatief door contact op te nemen met de behandelend arts of de huisarts. De afdeling ziekenhuishygiëne maakt vervolgafspraken over het afnemen van de controlekweken. Indien de patiënt slechts neusdrager is, en de wonden of insteekopeningen (feitelijk dus wèl risicofactoren) zijn nog niet gekoloniseerd met MRSA, kan de mupirocine en hibiscrub behandeling toch gestart worden. Dit om kolonisatie van die wonden of insteekopeningen te voorkomen Het voorschrijven van antibiotica gebeurt altijd in overleg met de artsmicrobioloog! Neus positief Gedurende 5 dagen : Keel positief gedurende 5 dagen : ; - eventueel Vancomycine oraal: volwassenen: 3 x daags 1 capsule à 250 mg Perineum positief gedurende 5 dagen : - driemaal daags mupirocine huidzalf (Bactroban ) smeren op en rond perineum; ; - eventueel Vancomycine oraal: volwassenen: 3 x daags 1 capsule à 250 mg Huidafwijkingen positief behandeling i.p. pas starten wanneer de huidafwijkingen niet meer aanwezig zijn, hierna gedurende 5 dagen: - driemaal daags mupirocine neuszalf (Bactroban )in beide neusgaten aanbrengen; Urine of sputum positief gedurende 5 dagen: maart

5 eventueel antibiotica afspreken in overleg met arts-microbioloog Let op: Neuszalf en huidzalf zijn verschillend. Huidzalf irriteert het neusslijmvlies Indien huidirritatie ontstaat door Hibiscrub of mupirocinezalf, onmiddellijk behandeling stoppen en contact opnemen met artsmicrobioloog Dagelijks moet het beddengoed, handdoeken en kleding van de patiënt worden verschoond! Behandeling van patiënten met infecties Behandeling van patiënten met infecties met MRSA dient te geschieden in overleg met een artsmicrobioloog. Controle kweken Na behandeling van de patiënt is het nooit geheel zeker of de MRSA is verdwenen. Het afnemen van de 1 e set controlekweken gebeurt uur na het voltooien van de behandeling. De 2 e en 3 e set controlekweken dienen afgenomen te worden met een minimale tussenpoos van 7 dagen. Indien deze nog steeds positief blijken te zijn zal verder overleg tussen huisarts/specialist en artsmicrobioloog noodzakelijk zijn. Patiënt zonder risicofactoren: Als alle controlekweken negatief zijn zal de patiënt 12 maanden later nogmaals gevraagd worden om een set kweken af te nemen. Als deze kweken ook negatief zijn op MRSA en patiënt heeft geen risicofactoren meer gehad dan wordt de patiënt officieel negatief verklaard. Er zijn geen beschermende maatregelen meer nodig wanneer de patiënt het ziekenhuis komt bezoeken (klinisch en poliklinisch) Zijn de controlekweken toch weer positief voor MRSA dan zal er opnieuw een behandelplan worden opgesteld. Patiënt met risicofactoren: Patiënten met risicofactoren zullen blijvend als MRSA drager gezien worden zolang deze risicofactoren aanwezig zijn. Deze patiënten worden pas MRSA-vrij verklaard wanneer er minimaal 12 maanden geen risicofactoren meer aanwezig zijn bij de patiënt en ook niet verwacht wordt dat deze risicofactoren weer terug kunnen komen. Na deze 12 maanden wordt dan nogmaals een set kweken afgenomen. Indien deze kweken negatief zijn wordt de patiënt niet meer als risico patiënt voor MRSA gezien. Afspraak polikliniek of klinische opname: Als de patiënt het ziekenhuis moet bezoeken op een poliklinische afdeling of de patiënt wordt opgenomen dan wordt bij voorkeur een week voor dit bezoek/opname kweken op MRSA bij de patiënt afgenomen. Bij het insturen van de patiënt naar het ziekenhuis moet aangegeven worden dat de patiënt MRSA-positief is (geweest) en onder het MRSA protocol valt. maart

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers

Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII. Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland XII Herziening SWAB richtlijn Behandeling MRSA dragers Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), februari 2012 Voorbereidingscommissie: Dr. Heiman

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP

NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP NVOG Voorlichtingsbrochure GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP GROEP B STREPTOKOKKEN EN ZWANGERSCHAP 1. Inleiding 2. Wat zijn groep B streptokokken (GBS)? 3. Hoe vaak komen GBS voor bij zwangeren? 4.

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever

Informatie voor donoren. Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl. Donatie bij leven nier en lever Informatie voor donoren Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting transplantatiestichting.nl nier en lever Inleiding U overweegt tijdens uw leven een nier of een deel van uw lever af te staan. Dit noemen

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie