BeursProf. Deze maand. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BeursProf. Deze maand. April 2015"

Transcriptie

1 BeursProf April 2015 Deze maand We beginnen deze nieuwe BeursProf met een paar macro-beschouwingen, want op aandelengebied was er, behalve het herstel in de solar sector (Jinko Solar, JKS), goed ontvangen kwartaalcijfers van ChipMos (IMOS) en de Q4 cijfers Buyback economy De euro De dollar en het Amerikaanse rentebeleid De financiële risico s Sphere 3D (ANY) van Sphere 3D (ANY), niet veel noemenswaardig. Mocht u de vorige editie van BeursProf nogmaals in willen zien, dan kunt u deze hier terugvinden.

2 Buyback economy Hieronder ziet u een grafiek van de almaar stijgende bergen cash die Amerikaanse bedrijven accumuleren: Wat te doen met die cash? Welnu, waarom dit niet gebruiken voor het terugkopen van aandelen? De onderstaande grafiek laat zien dat dit bijzonder lucratief is voor aandeelhouders: BeursProf 2

3 Eigenlijk is dat enigszins merkwaardig. Weliswaar neemt de hoeveelheid uitstaande aandelen af, zodat de winst per aandeel (en andere parameters die voor de waardering van aandelen worden gebruikt) toeneemt, maar de kasvoorraden nemen af. Of, veel Amerikaanse bedrijven gaan zelfs leningen aan om de terugkoop van aandelen te financieren, profiterend van de lage rente (en/of boekhoudkundige mogelijkheden). In principe zou het voor de beurskoers niet veel uit moeten maken, maar daar blijkt dus in de praktijk weinig van. De terugkoop van aandelen, samen met dividenduitkeringen maken inmiddels meer dan 90% van de bedrijfswinsten uit in de Verenigde Staten. Zoals u uit de bovenstaande grafiek kunt opmaken, hebben we als aandeelhouders natuurlijk bijzondere baat bij al dit financiële terugkoop- en uitkeergeweld. Het is ook niet zo verrassend dat het gebeurt, gezien het feit dat veel van de compensatie van het management zich ook opblaast al naar gelang de aandelenkoers stijgt. De vraag is echter of het voor de economie wel zo'n goed idee is, en daarmee of dit beleid niet een keer op zijn eigen grenzen stuit. We hebben gerede twijfels, hier wat nadelige effecten: De uitholling van de financiële buffers van bedrijven. Financiële bedrijven in de VS kochten tussen 2006 en 2008 voor $207 miljard aan eigen aandelen in en werden zo kwetsbaar dat ze in 2009 voor $250 miljard moesten worden gered door de overheid. Teveel nadruk op de beurskoers op korte termijn kan ten koste gaan van investeringen op de langere termijn, zeker als deze een onzekere en onduidelijke opbrengst hebben, maar zekere en aanwijsbare kosten, wat doorgaans het geval pleegt te zijn. Een te grote nadruk op het verminderen van de kosten, omdat de effecten hiervan op de winst het meest voorspelbaar en zeker zijn. Er kan zelfs een vicieuze cirkel optreden, omdat de neiging de loonkosten te beperken voor een enkel bedrijf logisch is, maar voor alle bedrijven gezamenlijk tot een minder grote afzetmarkt kan leiden, waardoor bedrijven nog minder gaan investeren, nog meer aandelen inkopen en nog meer de kosten gaan beheersen. In de VS zien we hier al iets van terug: de winsten stijgen en de lonen dalen als percentage van het BNP. Dalende percentages van de lonen in het BNP is overigens niet alleen een Amerikaans fenomeen, zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien: BeursProf 3

4 Het is slechts één van de mogelijke verklaringen waarom de economische groei in de rijke landen in het algemeen minder uitbundig is (de zogenaamde seculiere stagnatie theorie) en veel beursgenoteerde bedrijven het vooral van kostenbesparingen en inkoop van eigen aandelen moeten hebben. Vooralsnog profiteren beleggers hier enorm van, ook al omdat centrale banken zich gedwongen voelen om een ongekend laag rentebeleid te handhaven vanwege de seculiere stagnatie. Maar of deze stand van zaken ook op langere termijn succesvol is, valt nog te bezien. De euro In augustus vorig jaar raadden wij u aan om de euro te verkopen en vooralsnog is dat een winstgevende trade geweest. Maar recentelijk is de euro opgeveerd van haar laagste koers dit jaar ($1,04). Wat zijn de vooruitzichten? Er zijn redenen om aan te nemen dat de euro haar laagste koers heeft bereikt: De euro is wel erg snel en hard gedaald; De daling van de euro heeft de economie van de eurozone een behoorlijke impuls gegeven, met name die in Duitsland. Een hogere groei in de eurozone doet de kans op deflatie verkleinen en is op zichzelf een reden voor de euro om te stabiliseren. De dalende euro is overigens niet de enige impuls die de eurozone ondervindt: de dalende olieprijzen werken als een belastingverlaging en ook is het budgettaire beleid in de eurozone minder restrictief geworden, zoals u in onderstaande grafiek kunt zien: BeursProf 4

5 Voor de niet ingewijden: "structural primary balance" (structureel primair overschot/tekort) geeft aan hoe groot het tekort (overschot) op de begroting (minus rentebetalingen op de schuld) bij (min of meer) volledige werkgelegenheid zou zijn. Het schoont de budgettaire cijfers op voor de rentebetalingen en de conjunctuur (laagconjunctuur is funest voor de begroting, omdat belastingopbrengsten tegenvallen en de uitgaven stijgen). Het is een betrekkelijk zuivere maatstaf van de budgettaire politiek. U ziet een enorme verkrapping in het budgettaire beleid vanaf de crisis, maar deze verkrapping is de laatste tijd sterk afgevlakt. De vraag is nu of het (nog prille) economische herstel in de eurozone ook de vaart uit de eurodaling haalt en mogelijk zelfs voor een herstel van de euro zorgt. Er is hier een aantal overwegingen: De ECB heeft zich gecommitteerd aan een opkoopbeleid van langlopende obligaties ('QE') tot tenminste september 2016; De positie van de euro is sterk afhankelijk van wat er in de VS gebeurt, met name op het gebied van het monetaire beleid (maar dat vindt natuurlijk niet in een vacuüm plaats). Wij denken dat de combinatie van deze factoren de euro nog wel een tijd zwak houden, al is een en ander natuurlijk sterk afhankelijk van de economische cijfers in de nabije toekomst. Mocht de Europese economie sterk aantrekken en de Amerikaanse teleurstellen dan is het mogelijk dat we de laagste eurokoers dit jaar al hebben gezien. En dan hebben we natuurlijk nog een aantal jokers die voor verrassingen kunnen zorgen, met name de Griekse situatie baart wat dat betreft zorgen. De Griekse schatkist loopt in sneltreinvaart leeg en ook die van de banken. Griekenland moet snel kiezen tussen de conditionele hulp van de trojka (ECB, EU, IMF) of haar eigen politieke achterban, bepaald geen gemakkelijke keuze. Brokken vallen niet geheel uit te sluiten. Een Griekse default (waarbij het land haar schuldverplichtingen niet nakomt) en euro exit zullen voor enorme beroering zorgen op vrijwel alle financiële markten. BeursProf 5

6 De dollar en het Amerikaanse rentebeleid De euro is ook sterk afhankelijk van wat er in Amerika gebeurt. Het herstel van de euro kreeg vaart na een vergadering in de tweede week van maart van de Fed, de Amerikaanse centrale bank (eigenlijk het systeem van centrale banken, omdat de Fed uit een verzameling regionale centrale banken bestaat). Weliswaar verdween het woord 'patient' (met geduld) uit de terminologie betreffende de verkrapping van het monetair beleid, maar de markten vatten de uitkomst eerder op als een verder uitstel van mogelijke Amerikaanse renteverhogingen. Gematigde Fed-leden zoals James Bullard (van de St. Louis Fed) en John Williams (San Francisco Fed) maken zich zorgen. De Amerikaanse economie draait op volle toeren en de financiële markten vertrouwen er teveel op dat het monetaire beleid zich niet of nauwelijks zal wijzigen. De crux ligt op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse werkloosheid is inderdaad in rap tempo gedaald en is nu op een niveau waarop voorheen de lonen begonnen te stijgen. De verhoging van het minimumloon bij bedrijven als Wal-Mart en andere retailers zou hier voor een verdere impuls kunnen zorgen. Vooralsnog is er weinig tot geen teken van beginnende looninflatie, maar de Fed officials wijzen er terecht op dat veranderingen van monetair beleid minstens een jaar nodig hebben vooraleer ze effect sorteren, zodat de Fed ook niet te lang kan wachten met het normaliseren van de rente. Er zijn overigens wel argumenten te vinden die tegen een renteverhoging van de Fed pleiten: Lonen en prijzen ontwikkelen zich nog steeds uiterst gematigd; De dure dollar zelf zet de Amerikaanse concurrentiepositie onder druk en heeft daarmee een matigend effect op de groei en de inflatie; De seculiere stagnatie theorie (eigenlijk een verzameling theorieën) beweert dat de rente die nodig is om de besparingen en investeringen met elkaar in evenwicht te brengen eigenlijk negatief is; De risico's van een te vroege renteverhoging zijn groter dan die van te lang wachten. Om met dat laatste argument te beginnen: deze komt van de bekende econoom Paul Krugman. Hij beweert dat het herstel nog pril is en dat een beetje inflatie eigenlijk geen kwaad kan, gezien de enorme uitstaande schulden en het feit dat de inflatie aanzienlijk onder de 2% doelstelling ligt. Hedgefund manager Ray Dalio van Bridgewater Associates beweert zelfs dat een renteverhoging mogelijk dezelfde fout als die in 1937 herhaalt, toen een voortijdige verkrapping van het beleid de economie terug in de Grote Depressie wierp. Met Yellen aan het roer lijkt ons dat redelijk onwaarschijnlijk, maar er zijn wel andere risico's (zie hieronder). Curieus genoeg komt de roep om renteverhogingen overigens vooral uit kringen van de financiële markten (Dalio is wat dat betreft een uitzondering), en de Fed is niet ongevoelig voor de argumenten dat ze met het ruime beleid eigenlijk de beurskoersen proberen te stimuleren of zelfs de loopjongens voor de financiële sector zijn. Feit is dat vrijwel alle recente Amerikaanse economische cijfers teleurstelden. Ondanks de olieprijs crash zijn BeursProf 6

7 consumenten niet meer uit gaan geven bijvoorbeeld. Er bestaat zelfs een heuse 'Surprise Index' waarop te zien is dat de VS koploper is (d.w.z. de recente data blijven het meest achter bij de gemiddelde verwachtingen). Het maakt niet zoveel uit wat Krugman of Dalio denken. Wat voor de markten van eminent belang is, is wat de Fed denkt. De beide bankpresidenten zien de werkloosheid onder de 5% komen dit jaar en vinden een rente van nul niet meer adequaat voor de Amerikaanse economie. Ook denken ze dat de dollar weliswaar sterk is en de-facto een monetaire verkrapping inhoudt (het zwakt de inflatie en de groei af), maar daar staat de lage olieprijs, monetaire verruiming in de eurozone en Japan en de ultra lage obligatierente tegenover, en deze factoren wegen zwaarder. Fed-voorzitter Janet Yellen lijkt overigens serieus rekening te houden met seculiere stagnatie en dat verklaart de terughoudendheid betreffende monetaire verkrapping. Het komt er op neer dat het zal afhangen van de komende Amerikaanse cijfers. Blijven deze gematigde groei en lage inflatie (en met name gematigde loonontwikkeling) aantonen dan zal het wel meevallen met de renteverhogingen. Is er sprake van sterkere groei en oplopende lonen en prijzen dan zal het monetaire beleid redelijk snel verkrappen. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Dan hebben we een situatie waar niet economisch geschoolden vaak moeite mee hebben: goed nieuws (sterke groei, dalende werkloosheid, stijgende lonen) zal voor de financiële markten slecht nieuws blijken te zijn. BeursProf 7

8 Financiële risico's Hier is een aantal gevolgen van een verkrapping in het monetaire beleid van de Fed: Het is de vraag of, en zo ja in welke mate een verkrapping al in de prijzen is verwerkt; Een verkrapping kan de dollar nog een verdere opwaartse impuls geven, waardoor de winsten van Amerikaanse bedrijven (met name die veel omzet in het buitenland maken) nog verder onder druk komen; Buiten de VS zijn met name bedrijven zo'n $9 biljoen aan dollar leningen aangegaan. Of renteverhogingen in de verwachtingen zijn verwerkt valt nog te bezien. Er is altijd behoorlijke volatiliteit als deze zaak de ene of de andere kant dreigt op te gaan. Zo worden zwakke cijfers nogal eens met een rally begroet, omdat het de kans op renteverhogingen lijkt te verminderen, of tenminste uitstelt. De markt heeft wel behoefte aan duidelijkheid. Aandelen gaan vaak omhoog voor de stijgende rentecyclus, en hebben de neiging te dalen als de cyclus eenmaal is begonnen. Een Amerikaanse rentestijging zal vrijwel zeker de dollar een nieuwe impuls geven, en daar beginnen mogelijk de problemen. De Amerikaanse bedrijfswinsten hebben al behoorlijk te lijden van de dure dollar. We roepen tevens de Aziatische crisis uit het midden van de jaren 90 in herinnering. Veel Aziatische overheden en bedrijven hadden in dollars geleend, omdat dit veel goedkoper was dan lenen in de lokale valuta. Een zelfde rentestijging van de Fed bracht veel van die bedrijven in de problemen, en in sommige landen waren de problemen zo groot dat er sprake was van een nationale crisis, zoals Thailand. De problemen sloegen snel over naar andere Aziatische landen. Eén voor één werd het voor landen vrijwel onmogelijk om de koppeling van de valuta aan de dollar te handhaven. De combinatie van stijgende rente en een stijgende dollar maakte veel van die leningen onbetaalbaar, en de crisis was geboren. Vandaag hebben we een vergelijkbare situatie, volgens een rapport van de Bank of International Settlements (BIS). Weliswaar hebben veel overheden hun lesje geleerd, maar veel bedrijven niet. Er staat buiten de VS voor $9 biljoen aan dollar krediet uit... Bedrijven overal ter wereld, maar met name in Azië en Zuid-Amerika proberen wanhopig het valutarisico van hun dollar leningen af te dekken, en dit proces zelf doet de dollar stijgen. Ondernemingen van het Braziliaanse vliegmaatschappij Gol tot zelfs het sovereign wealth fonds van Singapore zijn in de problemen gekomen door een te grote exposure in Amerikaanse dollars. Een Amerikaanse monetaire verkrapping kan hier een ware slachting teweeg brengen. Nu veel bedrijven in de problemen komen, neemt de kredietvraag snel af in opkomende economieën en hebben die landen moeite om de groei gaande te houden. Zo ontstaat er een akelig beleidsdilemma in landen als Brazilië en China. De groei zou kunnen worden aangezwengeld door de rente te verlagen, maar het gevolg daarvan is dat de dollar nog meer gaat stijgen ten opzichte van de munten van deze landen, wat de buitenlandse schuldpositie van bedrijven nog nijpender doet worden. BeursProf 8

9 In een poging de stijging van de dollar nog enigszins te beperken zijn de centrale banken van opkomende economieën opgehouden met de aanschaf van buitenlandse (grotendeels Amerikaanse) obligaties en sommigen zijn zelfs aan het verkopen geslagen. In de grafiek hieronder ziet u dat als een terugloop van de buitenlandse valutareserves. De Fed is niet verantwoordelijk voor de rest van de wereld, maar het valt niet te ontkennen dat het beleid van de Fed soms vergaande gevolgen heeft ver buiten de grenzen van de VS. De Fed houdt wel rekening met de buitenlandse gevolgen, omdat in de moderne wereldeconomie de financiële markten zo verweven zijn dat problemen elders snel terug thuis komen. Wij denken daarom dat een verkrapping van het monetaire beleid in de VS nog wel even op zich zal laten wachten, tenzij de economische cijfers in de VS de komende tijd zo sterk zijn dat de Fed weinig keus heeft. In dat laatste geval lijkt er een grote kans op aanzienlijke turbulentie op de financiële markten. En goed bezien, verwachtingen voor Amerikaanse rentestijgingen zijn er al een hele poos, en vooralsnog bleven die verwachte rentestijgingen uit (zie grafiek hieronder). Dat is natuurlijk een keer afgelopen, maar of dat nu is.. BeursProf 9

10 ANY Sphere 3D We hebben de afgelopen maand al onze contacten aangesproken om ons oordeel, dat Glassware inderdaad de technologische belofte is waar we u van hebben bericht, te checken en nog eens te checken. Wij zijn hier gerust op. De langere termijn ziet er gunstig uit. Maar het verkoopproces verloopt langzamer dan gehoopt, dat bleek tijdens een nogal tenenkrommende analistenbijeenkomst waar het management bepaald niet loslippig was. Dit is teleurstellend, en we verwachten dat dit op korte termijn voor enige koersdruk gaat zorgen. We raden u daarom aan om uw eventuele positie wat te trimmen. Op de langere termijn zien we er overigens nog wel degelijk brood in. Via het Microsoft Azure platform levert bijvoorbeeld elke student die daar een gevirtualiseerde applicatie gebruikt een jaarlijkse omzet van $15 tot $200 per student op, afhankelijk van de hoeveelheid applicaties die de student gebruikt. Vanwege de lage aanschafkosten en vooral de veel simpelere ICT-infrastructuur zijn Chromebooks erg populair in de onderwijssector, en er zijn zeker 50 miljoen middelbare scholieren in de VS (en dan hebben we het nog niet eens over andere markten). Dat kan bij een zekere marktpenetratie al behoorlijk oplopen. Er zijn ook openingen in andere markten (gezondheidszorg, overheid, oudere software die moeilijk met andere middelen is te virtualiseren) voor Glassware, maar zoals gezegd: Rome is niet in een dag gebouwd. Bovendien zijn de verliezen bij Overland wel verminderd, maar vermoedelijk nog niet de wereld uit (de ene maand levert eigenlijk te weinig info op om daar met zekerheid over te kunnen praten). Tenzij het bedrijf met nieuwe deals komt (wat we zeker niet uitsluiten), zien we echter op korte termijn weinig impuls voor de koers. Wij wensen u weer een winstgevende beursmaand! Lees a.u.b. aandachtig de volgende belangrijke informatie door: De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. Indien dit niet het geval is, zal Beursprof steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de verkregen informatie. Beursprof is een informatieve nieuwsbriefdienst, een aanreiker van ideeën, en mag absoluut niet gezien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies. Beursprof raadt de abonnee aan om elke transactiebeslissing, gebaseerd op informatie verkregen uit het magazine, te toetsen aan zijn eigen gezond verstand en research én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. Beursprof wijst er tevens op dat elke belegging in aandelen of opties hoogst speculatief is. De lezer van Beursprof moet dan ook beseffen dat het aan- of verkopen van aandelen of opties, op basis van de inhoud van dit magazine, enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Beursprof, zijn uitgever en medewerkers houden zich aan een strikte ethische code. BeursProf 10

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne

Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015. Een blik in de glazen bol van De Tijd. 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Onze glazen beleggersbol: wereldeconomie boomt in 2015 Een blik in de glazen bol van De Tijd 03 januari 2015 door Wouter Vervenne Een half jaar geleden zag het er nog naar uit dat vooral de Amerikaanse

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Het inflatie dilemma

Het inflatie dilemma Het inflatie dilemma Het monetaire beleid is de afgelopen jaren zeer bepalend geweest voor het herstel van de economie en de financiële markten. Door de historisch lage rentestanden hebben consumptie en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja Een voorbeeld van een juiste

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Bijlage HAVO. economie. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1022-a-17-1-b

Bijlage HAVO. economie. tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1022-a-17-1-b Bijlage HAVO 217 tijdvak 1 economie Bronnenboekje HA-22-a-17-1-b Opgave 1 verwachte kosten en opbrengsten per avond van La Mama 14 13 12 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 P GO = gemiddelde totale

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau

De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau Chapter 6 Samenvatting (Dutch summary) De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau van de staatsschuld kan leiden tot oplopende rentelasten die economisch herstel tegengaan. In

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 vergemakkelijken van het ontslaan

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II Opgave 1 Stoppen met roken!? In een land betalen rokers bij de aanschaf van tabaksproducten een flink bedrag aan indirecte belasting (tabaksbelasting)*. Dat vinden veel mensen terecht omdat de overheid

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo II

Eindexamen economie 1-2 vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Rollenspel centraal akkoord (2x)

Rollenspel centraal akkoord (2x) Rollenspel centraal akkoord (2x) 1 Algemeen Een zestal leerlingen spelen tijdens dit rollenspel het onderhandelingsproces voor een centraal akkoord na. Zij moeten hierbij rekening houden met een gegeven

Nadere informatie

bruto inkomen (per persoon)

bruto inkomen (per persoon) Opgave 1 Lorenzcurve en economische kringloop Definities: Bruto inkomen Loon/pensioen, interest, winst/dividend, huur/pacht Netto inkomen Bruto inkomen inkomstenbelasting (IB) Netto besteedbaar inkomen

Nadere informatie

Eindexamen havo economie oud programma I

Eindexamen havo economie oud programma I Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat mensen met een hoog

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Conjunctuur

Hoofdstuk 14 Conjunctuur Hoofdstuk 14 Conjunctuur Open vragen 14.1 CPB: groei Nederlandse economie valt terug naar 1% in 2005 In 2005 zal de economische groei in Nederland licht terugvallen naar 1% ten opzichte van een groei van

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Deze lesbrief (derde druk, 2015) is een uitgave van De Nederlandse Bank en tot stand gekomen met medewerking van Gerrit Gorter en Han van Spanje (VECON). 1. Prijzen

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen De voorbeelden in de casussen zijn verzonnen door de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 Op de gegevens voor de top 10% van 1999

Nadere informatie