Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken. burgemeester. gemeente Wormerland"

Transcriptie

1 Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Wormerland P&O/ 15 december 2008 Pag. 1 van 10

2 1. Inleiding Functionerings- en voortgangsgesprekken zijn een goed en bruikbaar instrument om de relaties binnen het gemeentebestuur zakelijk en professioneel op niveau te houden en de bestuurskracht te versterken. In het functionerings- en voortgangsgesprek staan de uitvoering van de profielschets van de burgemeester en de diverse rollen en taken die de burgemeester vervult in de gemeente centraal. De burgemeester kan het functionerings- en voortgangsgesprek beschouwen als een middel ter ondersteuning van zijn positie, dat hem kan helpen om optimaal te functioneren door hem van feedback te voorzien. De gemeenteraad kan het functioneringsgesprek gebruiken om zijn wensen voor de toekomst kenbaar te maken en om eerder gemaakte afspraken te evalueren. Ook het functioneren van de raad in algemene zin kan worden besproken want in een functioneringsgesprek komen beide partijen aan bod. Functioneringsgesprekken vinden in de ambtelijke organisatie plaats tussen een medewerker en de direct leidinggevende. Van een dergelijke relatie tussen de burgemeester en de raad is geen sprake. In de huidige bestuurlijke verhoudingen moet een burgemeester echter wel kunnen rekenen op het vertrouwen van de raad. Het functionerings- en voortgangsgesprek is dan ook een instrument binnen deze vertrouwensrelatie. Deze procedure is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester die is uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In hoofdstuk 2 wordt kort stilgestaan bij het waarom van functioneringsgesprekken. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat een functionerings- en voortgangsgesprek is. Vervolgens staat in hoofdstuk 4 de cyclus van de gesprekken en de voorbereiding van het functioneringsgesprek centraal. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het voeren van de gesprekken en in hoofdstuk 6 de verslaglegging. Tot slot wordt de relatie met het klankbordgesprek met de commissaris van de Koningin aangegeven. In bijlage 1 treft u de verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad en in bijlage 2 wordt een voorbeeld gegeven van een verslag van het functioneringsgesprek. In bijlage 3 wordt, tot slot, een voorbeeld gegeven van het tijdpad en de acties ter voorbereiding van het functioneringsgesprek. 2. Waarom functionerings- en voortgangsgesprekken De positie van de burgemeester in Nederland is een bijzondere: een burgemeester wordt door de Kroon benoemd, herbenoemd en ontslagen. Maar de gemeente betaalt het salaris van de burgemeester, en de gemeenteraad doet een aanbeveling aan de minister over de benoeming, de eventuele herbenoeming, en het ontslag van de burgemeester. Dit betekent dat de Kroon (i.e. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) werkgever in formele zin is en de gemeenteraad materieel werkgever van de burgemeester. Een burgemeester heeft zogezegd twee werkgevers. Met de formele werkgever heeft elke burgemeester in een ambtsperiode van zes jaar een aantal klankbordgesprekken. Namens de Minister is dit een taak die de commissaris van de Koningin uitvoert. Ongeveer zes maanden na de benoeming heeft de kabinetschef van de commissaris van de Koningin een eerste informeel gesprek met de burgemeester. De commissaris van de Koningin spreekt na één jaar, na drie jaar en na vijf jaar van de (her)benoeming met de burgemeester over zijn functioneren. In het laatste gesprek komt ook nadrukkelijk een eventuele herbenoeming aan de orde. 3. Wat is een functionerings- en een voortgangsgesprek Het functioneringsgesprek is een vertrouwelijk tweezijdig, wederzijds gelijkwaardig, gesprek tussen afvaardiging van de raad (commissie) en burgemeester waarin aan de hand van feitelijke constateringen, feedback wordt gegeven over de uitvoering van de profielschets. De oorspronkelijke wederzijdse verwachtingen en toezeggingen uit de profielschets en de benoeming worden naast de feitelijke ervaringen gelegd. De commissie geeft feedback op het functioneren van de burgemeester om de samenwerking goed te houden of verder te verbeteren en als gemeentebestuur beter te kunnen functioneren. De burgemeester aan de andere zijde kan de commissie feedback geven over het functioneren van de raad. De burgemeester kan de raad vragen bij te dragen aan het beter functioneren van hemzelf en verbetersuggesties doen om het gemeentebestuur en de raadsleden beter te laten functioneren. P&O/ 15 december 2008 Pag. 2 van 10

3 Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt verstuurd naar de commissaris van de Koningin en wordt als input gebruikt voor de klankbordgesprekken tussen de commissaris van de Koningin en de burgemeester. Het voortgangsgesprek is eveneens vertrouwelijk, tweezijdig en wederzijds gelijkwaardig, maar is een gesprek tussen de individuele raadsleden en de burgemeester. Dit gesprek heeft een informeel karakter en is sterk gericht op het behouden van goede verhoudingen en het verder verbeteren van de samenwerking. Van deze gesprekken wordt geen verslag gemaakt. Een goede organisatie en voorbereiding van de functionerings- en voortgangsgesprekken zijn belangrijke voorwaarden voor een goed resultaat. Bij de gesprekken is het verder van belang ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken wordt gewaarborgd; dat er een goede en aansluitende follow-up volgt; dat betrokkenen het proces als eerlijk en zorgvuldig ervaren; dat het geen eenmalige gebeurtenis is. 4. Voorbereiding van de gesprekken 4.1 Cyclus gesprekken De functionerings- en voortgangsgesprekcyclus sluit aan bij de gesprekscyclus tussen de burgemeester en de commissaris van de Koningin. De gesprekscyclus beslaat een periode van zes jaar, vanaf de benoeming tot aan de eventuele herbenoeming van de burgemeester. In de cyclus wordt een onderscheid gemaakt tussen een functioneringsgesprek (fg) en een voortgangsgesprek (vg). Klankbordgesprek burgemeester met commissaris van de Koningin Benoeming Her-benoeming 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar 5 e jaar 6 e jaar vg fg vg fg vg fg Het voortgangsgesprek is een individueel gesprek tussen de raadsleden en de burgemeester en is informeel van karakter. Het gesprek is sterk gericht op het behouden van de goede verhoudingen en het verder verbeteren van de samenwerking. Van deze gesprekken wordt geen verslag gemaakt. Voor het voortgangsgesprek wordt met ieder raadslid apart, volgens voorstaand schema een afspraak gemaakt. Het raadslid en de burgemeester kunnen van te voren afspraken maken over mogelijke gespreksonderwerpen. Het functioneringsgesprek heeft een formeel karakter en wordt gevoerd tussen een afvaardiging van de raad en de burgemeester. In het gesprek wordt aan de hand van feitelijke constateringen, feedback gegeven over de uitvoering van de profielschets. De oorspronkelijke wederzijdse verwachtingen en toezeggingen uit de profielschets en de (her)benoeming worden naast de feitelijke ervaringen gelegd. De functioneringsgesprekken worden gevoerd volgens voorstaand schema. Het eerste functioneringsgesprek wordt aan het einde van het eerste jaar na (her)benoeming gevoerd. De raad en burgemeester hebben (de eerste) ervaringen met elkaar opgedaan. In het gesprek kan men eventueel gezamenlijk tot nadere afspraken komen en aan de hand van deze afspraken financiële of organisatorische randvoorwaarden afspreken. P&O/ 15 december 2008 Pag. 3 van 10

4 Aan het einde van het derde jaar na (her)benoeming van de burgemeester wordt een tweede functioneringsgesprek gevoerd. De raad en burgemeester werken geruime tijd samen en de burgemeester heeft zich in de gemeente kunnen presenteren en zijn plaats kunnen vinden. Dit is een goed moment om te bezien op welke wijze de burgemeester invulling heeft gegeven aan het profiel en op welke wijze de samenwerking met de raad verloopt. Aan het einde van het vijfde jaar na (her)benoeming van de burgemeester wordt een derde functioneringsgesprek gevoerd. Het zwaartepunt van dit gesprek ligt bij het functioneren en meegroeien met de actuele ontwikkelingen in de gemeente. Het functioneringsgesprek zal, meer dan de vorige gesprekken, kunnen gaan over de veranderende omgeving en de eisen die de actualiteit stelt aan de competenties van het gemeentebestuur en de burgemeester. 4.2 Wie neemt het initiatief? Het is de verantwoordelijkheid van raad en burgemeester samen dat er functionerings- en voortgangsgesprekken worden gehouden. Het initiatief ligt in principe bij de raad. Neemt de raad het initiatief niet, dan is het aan de burgemeester om dat te doen. Treedt binnen de ambtsperiode van de burgemeester een nieuwe gemeenteraad aan, dan is het zaak dat de nieuwe raad en de oude burgemeester de bestaande cyclus van functionerings- en voortgangsgesprekken voortzetten. De griffier licht nieuwe raadsleden voor over het lopende proces. Een overdrachtsdocument waarin door de oude raad is aangegeven wanneer en in welke vorm er gesprekken hebben plaatsgevonden, kan daarbij ondersteunen. 4.3 Samenstelling commissie Bij de samenstelling van de commissie wordt aansluiting gezocht bij de vastgestelde Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. De commissie bestaat uit maximaal zes raadsleden die benoemd worden door de raad. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 4.4 Voorbereiding van het functioneringsgesprek Het is van groot belang dat de organisatie van het gesprek tijdig start. De voorzitter van de commissie die het functioneringsgesprek voert, nodigt de commissieleden en de burgemeester ruim van tevoren uit tot het aandragen van agendapunten. Vervolgens zorgt de voorzitter ervoor dat de agendapunten tijdig door de commissie en de burgemeester geaccordeerd worden. De griffier speelt een belangrijke rol bij de organisatie en de voorbereiding. De griffier neemt samen met het presidium en de burgemeester de praktische voorbereiding ter hand, zoals het vaststellen van de datum, het opstellen van de agenda, het versturen van de uitnodiging en de verslaglegging. De griffier draagt er zorg voor dat het verslag van het vorige functioneringsgesprek voor alle betrokkenen ter inzage gelegd wordt; dit vanuit het oogpunt van geheimhouding. Daarnaast stuurt de griffier de betrokkenen de profielschets en eventuele andere documenten toe. 5. Voeren van het functioneringsgesprek Het is belangrijk dat de commissie en burgemeester met het goede verwachtingspatroon aan het gesprek beginnen. Zoals eerder aangegeven is een functioneringsgesprek tweezijdig. Dat houdt in dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun visie te geven op het functioneren van de gesprekspartner. Het functioneringsgesprek is ook een gesprek dat gevoerd wordt op basis van gelijkwaardigheid. Dit kenmerk vloeit voort uit het voorgaande: een tweezijdig gesprek is een gesprek tussen gelijkwaardige partners. Een burgemeester die een functioneringsgesprek voert met de commissie, verschijnt dus niet voor een tribunaal. Het functioneringsgesprek is vooral gericht op de toekomst. Natuurlijk staat het functioneren in de afgelopen periode op de agenda, maar het belangrijkste doel van het gesprek is toch: nagaan wat beide partijen van elkaar verwachten, zodat de verwachtingspatronen van beide partijen gesynchroniseerd kunnen worden. Het functioneringsgesprek is altijd een vertrouwelijk gesprek. P&O/ 15 december 2008 Pag. 4 van 10

5 6. Verslaglegging De griffier maakt een verslag van het functioneringsgesprek. Een vaste vorm van het verslag waarin diverse gespreksthema s en bijvoorbeeld de besproken competenties een plaats hebben, dwingt om de essenties van het gesprek vast te leggen en structureert weer de voorbereiding van een volgend functioneringsgesprek. De griffier legt het verslag voor aan de leden van de commissie die bij het gesprek aanwezig waren en aan de burgemeester. Beide partijen ondertekenen het verslag; namens de vertegenwoordiging van de raad ondertekent de voorzitter van de commissie die het gesprek voerde. Ondertekent een van beide partijen niet, dan is de consequentie dat het verslag niet wordt erkend als feitelijke weergave van het functioneringsgesprek. De commissie is verantwoordelijk voor de vaststelling van het verslag. De griffier zorgt dat het verslag wordt bewaard. Het integrale verslag wordt dus niet onder de gehele raad verspreid. Een vorm van terugkoppeling door de commissie is echter noodzakelijk in verband met de herbenoeming. Het ligt in de rede daarbij ook de in de verslagen vastgelegde uitkomsten van eerdere functioneringsgesprekken te betrekken. Verslagen van functioneringsgesprekken en bijbehorende stukken zijn vertrouwelijk en worden, na te zijn vastgesteld, door de griffier in een gesloten enveloppe in het archief gedeponeerd. Alleen de burgemeester, de raadsleden die aanwezig waren bij het functioneringsgesprek en de griffier hebben toegang tot de verslagen. Treedt tijdens de ambtsperiode een nieuwe gemeenteraad aan, dan kunnen de nieuwe fractievoorzitters de stukken inzien. 7. Relatie functioneringsgesprek met klankbordgesprekken commissaris van de Koningin Het besluit om niet tot herbenoeming over te gaan dient gebaseerd te zijn op regelmatig gevoerde functioneringsgesprekken. Na ondertekening van het verslag wordt deze naar de commissaris van de Koningin gestuurd. Dat helpt de commissaris van de Koningin op de hoogte te blijven van het functioneren van de burgemeester. De commissaris van de Koningin kan het verslag gebruiken voor zijn voorbereiding van het klankbordgesprek met de burgemeester. P&O/ 15 december 2008 Pag. 5 van 10

6 Bijlage 1: Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Wormerland, overwegende, dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft tenminste drie keer tijdens zijn ambtsperiode van de gemeenteraad te horen hoe over zijn functioneren wordt gedacht; gelezen de Procedure functionerings- en voortgangsgesprekken burgemeester ; gelet op de artikelen 147 jo. 149 en artikel 84 van de Gemeentewet; Besluiten: Vast te stellen de navolgende verordening: Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a gesprekken: functioneringsgesprekken namens de raad met de burgemeester; b commissie: de commissie bedoeld in artikel 2; c adviseurs: wethouder(s) of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien; d commissaris: commissaris van de Koningin in de provincie. Algemene bepalingen Artikel 2 Lid 1 De raad stelt een commissie in, die gesprekken voert met de burgemeester. Lid 2 De commissie voert ten minste drie gesprekken per ambtsperiode. Procedure en tijdschema Artikel 3 Lid 1 De griffier agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken. Lid 2 De gesprekken worden gevoerd in ieder geval zes weken voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koningin met de burgemeester heeft. Samenstelling commissie Artikel 4 Lid 1 De raad kiest de commissie uit zijn midden ten minste acht weken voor het functioneringsgesprek bedoeld in artikel 3, lid 2. Lid 2 De commissie bestaat uit maximaal zes leden van de raad Lid 3 De raad benoemt geen plaatsvervangende leden. Lid 4 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kiest de raad een vervanger. Lid 5 De commissie laat zich bijstaan door de griffier. Lid 6 De commissie kan zich laten informeren door wethouder(s) en gemeentesecretaris. Lid 7 De commissie kan besluiten om de adviseur(s) uit het voorgaande lid bij (een deel van) het gesprek aanwezig te laten zijn. Voorzitterschap van de commissie Artikel 5 Lid 1 De commissie wijst uit haar midden een van de leden aan als voorzitter. Lid 2 De voorzitter leidt het gesprek. Lid 3 De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder. P&O/ 15 december 2008 Pag. 6 van 10

7 Geheimhouding Artikel 6 Lid 1 De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens het gesprek of de vergadering. Lid 2 De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan. Lid 3 Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van de adviseurs. Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is niet toegestaan. Lid 4 De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 1 en artikel 9, lid 4. Lid 5 De commissie, noch de raad heft de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, op. Lid 6 De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken. Lid 7 De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht. Lid 8 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier, de adviseurs en de externe gespreksleider. Voorbereiding gesprek Artikel 7 Lid 1 De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, de voorgaande twee functioneringsgespreksverslagen in te zien. Lid 2 De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren. Lid 3 Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten. Lid 4 Het commissielid die niet in staat is het gesprek bij te wonen, deelt dit tijdig mee. Lid 5 Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak. Het gesprek Artikel 8 Lid 1 De gesprekken en de vergaderingen vinden plaats in beslotenheid. Lid 2 Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten. Lid 3 Uitgangspunt bij het gesprek is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd. Lid 4 De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken: a de burgemeester als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium of overleg met de fractievoorzitters; b de burgemeester in het proces van dualisme; c de burgemeester als voorzitter van het college; d de burgemeester als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet; e de burgemeester die invulling geeft aan de eigen portefeuille, waaronder de handhaving van de openbare orde en veiligheid; f de burgemeester en zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven; g de burgemeester als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa; h de burgemeester en zijn contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie; i de burgemeester en zijn nevenfuncties en integriteit; j de burgemeester en zijn, aan de profielschets gerelateerde, competenties. Lid 5 In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente. P&O/ 15 december 2008 Pag. 7 van 10

8 Verslaglegging Artikel 9 Lid 1 Door de griffier wordt het functionerings-gespreksverslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld. De burgemeester kan ervoor kiezen het verslag alleen voor gezien te ondertekenen. In dat geval dient de burgemeester ervoor te zorgen dat een zienswijze aan het verslag wordt toegevoegd. Lid 2 Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek. Lid 3 Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene. Lid 4 Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris van de Koningin in de provincie gestuurd. Archivering Artikel 10 Lid 1 De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Lid 2 Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd. Slotartikelen Artikel 11 Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking ex artikel 139, tweede lid van de Gemeentewet. Artikel 12 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Wormer, (datum) P&O/ 15 december 2008 Pag. 8 van 10

9 Bijlage 2, Voorbeeld verslag functioneringsgesprek Geheim Verslag functioneringsgesprek van de commissie van de gemeente Wormerland met burgemeester Datumgesprek Plaats Tijdstip tot Aanwezig (vz), Verslag Opening De voorzitter legt de procedure uit en geeft aan dat van dit gesprek in drievoud een verslag wordt gemaakt door de griffier. Na ondertekening door de burgemeester en de commissie wordt het verslag naar de commissaris van de Koningin gezonden ter opname in het personeelsdossier van de burgemeester. De burgemeester en griffier ontvangen elk een exemplaar. De griffier bergt het exemplaar in een verzegelde enveloppe met het woord geheim op in een voor derden ontoegankelijke en afgesloten kluis. Voorafgaand aan een volgend gesprek mogen de leden van de commissie het verslag van de laatste twee gehouden functioneringsgesprekken op de kamer van de griffier, in haar/zijn aanwezigheid lezen. A B C D E F G H I J K L M Afspraken voorgaand functioneringsgesprek De rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium of overleg met de fractievoorzitters. De rol van de burgemeester in het proces van dualisme. De rol van de burgemeester als voorzitter van het college. De taak van de burgemeester als coördinator van beleid/kwaliteitsbewaker. De wijze waarop de burgemeester invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De rol van de burgemeester in de contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven. De burgemeester in zijn rol als ambassadeur van de gemeente. Wordt de gemeente bij andere overheden voldoende voor het voetlicht gebracht? De rol van de burgemeester in de contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie. De nevenfuncties en integriteit van de burgemeester. De aan de profielschets gerelateerde, competenties van de burgemeester. De toekomstvisie van de gemeente. Gemaakte afspraken t.a.v. burgemeester en raad (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) Gemeente Wormerland, (datum) Namen leden commissie met vermelding politieke partij en handtekening Naam burgemeester met handtekening P&O/ 15 december 2008 Pag. 9 van 10

10 Bijlage 3, Voorbeeld tijdpad Week 12: Week 10: Week 9: Week 8: Week 0: Week + 1: Week + 2: Week + 3: Griffier: agenderen t.b.v. vergadering van fractievoorzitters. Raad: eventueel vaststellen procedure of eenmalig een verordening. Raad: samenstellen commissie. Commissie: kiezen voorzitter. Griffier: voorgaand(e) verslag(en) functioneringsgesprek(ken) ter inzage voor commissieleden en burgemeester. Burgemeester en voorzitter: bespreken reikwijdte en diepgang. Commissie: vaststellen reikwijdte en diepgang. Griffier en voorzitter: opstellen tijdplanning t.b.v. organisatie (planning voorbereiding afhankelijk van gekozen diepgang en reikwijdte). Griffier: regelen vergaderlocatie voor commissiebesprekingen en functioneringsgesprek. Burgemeester: opstellen zelfevaluatie. Griffier: uitnodiging zenden aan burgemeester voor toezending bespreekpunten. Commissie: bespreekpunten inventariseren en vaststellen agenda. Commissie: verdelen bespreekpunten. Commissie: vergaren informatie en opstellen vraag- of discussiepunten (eventueel schriftelijk of mondeling bevragen wethouder(s) en/of gemeentesecretaris, of eventueel uitnodigen voor deel van het functioneringsgesprek) Datum evaluatiegesprek Griffier: conceptverslag opstellen. Burgemeester en commissie (voorzitter): vaststellen (ondertekenen) verslag (eventueel + 10 dagen zienswijze burgemeester). Griffier: Verzenden afschrift vastgesteld verslag aan burgemeester en commissaris van de Koningin met opmerking vertrouwelijk op envelop. Griffier: archiveren vastgesteld verslag in verzegelde enveloppe en vernietigen overige documenten. Voorzitter, burgemeester en griffier: evaluatie en verbeteringen procedure. P&O/ 15 december 2008 Pag. 10 van 10

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Handreiking functioneringsgesprek burgemeester

Handreiking functioneringsgesprek burgemeester Handreiking functioneringsgesprek burgemeester Inhoud 1. Samen gaan voor kwaliteit 5 2. Een cultuur van reflectie 9 3. De voorbereiding 13 3.1 Cycli van feedback voor de burgemeester 13 3.2 De organisatie

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0.

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0. ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0.02 Vastgesteld in de openbare eilandsraadsvergadering 21 januari 2016

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995; Besluit raad Besluitnummer 78 / 2012 Onderwerp Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de commissie, die functioneringsgesprekken met

Nadere informatie

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 36067 24 maart 2016 Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 29 augustus Agendapunt : 4 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 29 augustus Agendapunt : 4 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 29 augustus 2016 Agendapunt : 4 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Behandelend ambt. : Sytze Dijkstra E-mail : SKDijkstra@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511)460

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014;

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014; Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie,

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en

DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK Directie Bestuur, Democratie en Aan de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en Financiën wethouders en de burgemeesters Turfmarkt 147

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum September 2013 Nummer 6611 Onderwerp Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen de brief

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

circulaire ,LEZ2d15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de d Xoning in Fryslân Postbus 20011 www.rijksoverheid.nl Kabin Commissaris van 2500EA Den Haag Den Haag commissarissen van de Koning Turfmarkt 147 Aan de provinciale staten, de gedeputeerde staten en de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie