VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V."

Transcriptie

1 HUIDIGE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. PER 2 JUNI 2006 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. TOELICHTING NAAM. ZETEL. Artikel De naam van de vennootschap is: Gemalto N.V. Zij is gevestigd in Amsterdam De vennootschap kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. DOEL. Artikel De vennootschap heeft ten doel: a. het vervaardigen, importeren, exporteren, verkopen, distribueren, het leasen van, het handelen in, de marketing van en het adviseren met betrekking tot smartcards en betaalautomaten of daaraan verwante producten, zomede andere NAAM. ZETEL. Artikel De naam van de vennootschap is: Gemalto N.V. Zij is gevestigd in Amsterdam De vennootschap kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. DOEL. Artikel De vennootschap heeft ten doel: a. het vervaardigen, importeren, exporteren, verkopen, distribueren, het leasen van, het handelen in, de marketing van en het adviseren met betrekking tot smartcards en betaalautomaten of daaraan verwante producten, zomede andere

2 2 producten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap; b. het verkrijgen van en het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over en het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, in het bijzonder op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van smartcards, beveiligingsobjecten, beveiligingssoftware en betaalautomaten; c. het bijeenbrengen van gelden door middel van uitgifte van waardepapieren, aangaan van bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze aangaan van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties en zekerheidsrechten, al dan niet voor verplichtingen van derden, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiering; d. het investeren in effecten, spaarbewijzen en elke andere vorm van waardepapieren; producten die van belang zijn of kunnen zijn voor de vennootschap; b. het verkrijgen van en het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over en het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, in het bijzonder op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van smartcards, beveiligingsobjecten, beveiligingssoftware en betaalautomaten; c. het bijeenbrengen van gelden door middel van uitgifte van waardepapieren, aangaan van bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze aangaan van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties en zekerheidsrechten, al dan niet voor verplichtingen van derden, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiering; d. het investeren in effecten, spaarbewijzen en elke andere vorm van waardepapieren;

3 3 e. het verkrijgen, het ontwikkelen, houden, het te gelde maken, bezwaren, vervreemden of op enige andere wijze gebruik maken van onroerende zaken en andere registergoederen; f. het factoreren en factureren van handelsopbrengsten, het salderen van kosten en opbrengsten, alsmede het uitvoeren van ontwerp-, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; g. het commercialiseren van licenties, auteursrechten, patenten, ontwerpen, geheime procédés of formules, handelsmerken en verwante belangen, het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de handel in de hiervoor vermelde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor vermelde activiteiten; h. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden met de hiervoor vermelde e. het verkrijgen, het ontwikkelen, houden, het te gelde maken, bezwaren, vervreemden of op enige andere wijze gebruik maken van onroerende zaken en andere registergoederen; f. het factoreren en factureren van handelsopbrengsten, het salderen van kosten en opbrengsten, alsmede het uitvoeren van ontwerp-, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; g. het commercialiseren van licenties, auteursrechten, patenten, ontwerpen, geheime procédés of formules, handelsmerken en verwante belangen, het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de handel in de hiervoor vermelde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor vermelde activiteiten; h. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden met de hiervoor vermelde

4 4 doelstellingen De doelstellingen zoals in het voorgaande lid omschreven, worden in de ruimste zin opgevat en omvatten elke activiteit of elk doel dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor die doelstellingen Bij het uitoefenen van doelstellingen mag de vennootschap alle transacties aangaan ten voordele van maatschappijen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is. KAPITAAL. Artikel 3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR ,--), verdeeld in honderdvijftig miljoen ( ) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. UITGIFTE VAN AANDELEN. Artikel Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte, indien en voor zover het Bestuur door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: "De Algemene Vergadering van Aandeelhouders") is aangewezen als het daartoe bevoegde orgaan. Het besluit tot doelstellingen De doelstellingen zoals in het voorgaande lid omschreven, worden in de ruimste zin opgevat en omvatten elke activiteit of elk doel dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor die doelstellingen Bij het uitoefenen van doelstellingen mag de vennootschap alle transacties aangaan ten voordele van maatschappijen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is. KAPITAAL. Artikel 3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftig miljoen euro (EUR ,--), verdeeld in honderdvijftig miljoen ( ) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk. UITGIFTE VAN AANDELEN. Artikel Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte, indien en voor zover het Bestuur door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: "De Algemene Vergadering van Aandeelhouders") is aangewezen als het daartoe bevoegde orgaan. Het besluit tot

5 5 aanwijzing als hierboven bedoeld vermeldt het maximum aantal aandelen dat kan worden uitgegeven en de duur van de aanwijzing, welke voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaar zal zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de aanwijzing van tijd tot tijd verlengen voor een maximale periode van vijf jaar voor elke verlenging. De aanwijzing kan niet worden ingetrokken, tenzij het besluit tot aanwijzing anders bepaalt Indien een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.1 niet van kracht is, is De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van het Bestuur te besluiten tot uitgifte van aandelen In geval van uitgifte van aandelen hebben aandeelhouders een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, onverminderd het in de wet bepaalde. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of op aandelen uit te geven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het Bestuur is bevoegd voorkeursrechten van aandeelhouders te beperken of uit te aanwijzing als hierboven bedoeld vermeldt het maximum aantal aandelen dat kan worden uitgegeven en de duur van de aanwijzing, welke voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaar zal zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de aanwijzing van tijd tot tijd verlengen voor een maximale periode van vijf jaar voor elke verlenging. De aanwijzing kan niet worden ingetrokken, tenzij het besluit tot aanwijzing anders bepaalt Indien een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.1 niet van kracht is, is De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van het Bestuur te besluiten tot uitgifte van aandelen In geval van uitgifte van aandelen hebben aandeelhouders een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, onverminderd het in de wet bepaalde. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of op aandelen uit te geven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het Bestuur is bevoegd voorkeursrechten van aandeelhouders te beperken of uit te

6 6 sluiten, indien en voor zover die bevoegdheid door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het Bestuur is toegekend, en mits het Bestuur op dat moment tevens bevoegd is om tot de uitgifte van aandelen te besluiten. Het besluit tot aanwijzing als hierboven bedoeld vermeldt de duur van de aanwijzing, welke voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaar zal zijn. Het bepaalde in de derde en vierde zin van artikel 4.1 is van overeenkomstige toepassing Indien er een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.3 niet van kracht is, is De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van het Bestuur voorkeursrechten van aandeelhouders te beperken of uit te sluiten Voor een besluit van De Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te sluiten, indien en voor zover die bevoegdheid door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het Bestuur is toegekend, en mits het Bestuur op dat moment tevens bevoegd is om tot de uitgifte van aandelen te besluiten. Het besluit tot aanwijzing als hierboven bedoeld vermeldt de duur van de aanwijzing, welke voor een bepaalde periode van ten hoogste vijf jaar zal zijn. Het bepaalde in de derde en vierde zin van artikel 4.1 is van overeenkomstige toepassing Indien er een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.3 niet van kracht is, is De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd op voorstel van het Bestuur voorkeursrechten van aandeelhouders te beperken of uit te sluiten Voor een besluit van De Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te

7 7 noemen: de "Algemene Vergadering") vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in die Algemene Vergadering vertegenwoordigd is Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden aandelen nimmer beneden pari uitgegeven Aandelen worden slechts uitgegeven tegen een uitgifteprijs van niet minder dan honderd procent van de nominale waarde Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in een bedrag in euro kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel na toepassing van de volgende zin op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in noemen: de "Algemene Vergadering") vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in die Algemene Vergadering vertegenwoordigd is Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden aandelen nimmer beneden pari uitgegeven Aandelen worden slechts uitgegeven tegen een uitgifteprijs van niet minder dan honderd procent van de nominale waarde Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in een bedrag in euro kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel na toepassing van de volgende zin op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in

8 8 de prijscourant van een beurs buiten Nederland Het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. INKOOP VAN AANDELEN. Artikel De vennootschap kan aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen om niet. De vennootschap kan ook anders dan om niet aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen indien en voor zover: a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs voor die aandelen niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, reeds houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij van de de prijscourant van een beurs buiten Nederland Het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. INKOOP VAN AANDELEN. Artikel De vennootschap kan aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen om niet. De vennootschap kan ook anders dan om niet aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen indien en voor zover: a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs voor die aandelen niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, reeds houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij van de

9 9 vennootschap niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en c. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het Bestuur machtiging heeft verleend tot het verkrijgen van zodanige aandelen, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend, onverminderd het overigens in de wet te dier zake bepaalde De vennootschap kan zonder daartoe door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zijn gemachtigd en onverminderd het overigens in artikel 5.1 onder a en b bepaalde eigen aandelen verwerven om, krachtens een voor hen geldende regeling, deze aandelen over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij Aandelen verworven door de vennootschap kunnen weer worden vervreemd. Indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en de voorgaande leden zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en c. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan het Bestuur machtiging heeft verleend tot het verkrijgen van zodanige aandelen, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend, onverminderd het overigens in de wet te dier zake bepaalde De vennootschap kan zonder daartoe door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zijn gemachtigd en onverminderd het overigens in artikel 5.1 onder a en b bepaalde eigen aandelen verwerven om, krachtens een voor hen geldende regeling, deze aandelen over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij Aandelen verworven door de vennootschap kunnen weer worden vervreemd. Indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en de voorgaande leden zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld Voor een aandeel dat toebehoort aan de

10 10 vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin kan stem worden uitgebracht voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht Op voorstel van het Bestuur is De Algemene Vergadering van vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin kan stem worden uitgebracht voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht Op voorstel van het Bestuur is De Algemene Vergadering van

11 11 Aandeelhouders bevoegd te besluiten tot intrekking van door de vennootschap verworven eigen aandelen of door de vennootschap verworven certificaten daarvan, onverminderd echter het bepaalde in de wet. AANDELEN. AANDELENREGISTER. Artikel Aandelen worden uitsluitend uitgegeven op naam Aandelen zijn beschikbaar in de vorm van een aantekening in het aandelenregister, zonder uitgifte van een aandeelbewijs. Artikel Met inachtneming van het bepaalde in de wet wordt door of namens de vennootschap een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, indien bepaald door het Bestuur, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten. Het originele aandeelhoudersregister zal berusten in de plaatst waar de vennootschap haar hoofdactiviteiten heeft In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede zodanige verdere gegevens als het Bestuur, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. Aandeelhouders bevoegd te besluiten tot intrekking van door de vennootschap verworven eigen aandelen of door de vennootschap verworven certificaten daarvan, onverminderd echter het bepaalde in de wet. AANDELEN. AANDELENREGISTER. Artikel Aandelen worden uitsluitend uitgegeven op naam Aandelen zijn beschikbaar in de vorm van een aantekening in het aandelenregister, zonder uitgifte van een aandeelbewijs. Artikel Met inachtneming van het bepaalde in de wet wordt door of namens de vennootschap een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, indien bepaald door het Bestuur, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten. Het originele aandeelhoudersregister zal berusten in de plaatst waar de vennootschap haar hoofdactiviteiten heeft In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede zodanige verdere gegevens als het Bestuur, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.

12 Het Bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 en Op zijn verzoek wordt aan een persoon om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen of beperkte rechten op aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door het Bestuur aan te wijzen bijzondere gemachtigden Het in artikel 7.1 tot en met 7.4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld Het Bestuur kan een centrale effectenbewaarinstelling verzoeken haar schriftelijk te informeren aangaande de identiteit van investeerders die aandelen houden via dergelijke centrale effectenbewaarinstellingen, indien op dergelijke organisaties toepasselijke regelgeving dat mogelijk maakt en voor zover toegestaan. LEVERING VAN AANDELEN Het Bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 en Op zijn verzoek wordt aan een persoon om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen of beperkte rechten op aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door het Bestuur aan te wijzen bijzondere gemachtigden Het in artikel 7.1 tot en met 7.4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld Het Bestuur kan een centrale effectenbewaarinstelling verzoeken haar schriftelijk te informeren aangaande de identiteit van investeerders die aandelen houden via dergelijke centrale effectenbewaarinstellingen, indien op dergelijke organisaties toepasselijke regelgeving dat mogelijk maakt en voor zover toegestaan. LEVERING VAN AANDELEN.

13 13 Artikel De levering van aandelen dient te geschieden bij akte van levering en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek casu quo artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek indien van toepassing. De rechten verbonden aan een aandeel mogen slechts worden uitgeoefend indien de vennootschap partij is bij de akte of nadat: a. de vennootschap de levering heeft erkend; of b. de akte aan de vennootschap is betekend; of c. indien het betreft een levering overeenkomstig artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek, nadat de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen Het bepaalde in artikel 8.1 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van (i) toebedeling van aandelen bij scheiding en deling van enige vorm van gemeenschap, (ii) de levering van een aandeel als gevolg van executie van een Artikel De levering van aandelen dient te geschieden bij akte van levering en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek casu quo artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek indien van toepassing. De rechten verbonden aan een aandeel mogen slechts worden uitgeoefend indien de vennootschap partij is bij de akte of nadat: a. de vennootschap de levering heeft erkend; of b. de akte aan de vennootschap is betekend; of c. indien het betreft een levering overeenkomstig artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek, nadat de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen Het bepaalde in artikel 8.1 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van (i) toebedeling van aandelen bij scheiding en deling van enige vorm van gemeenschap, (ii) de levering van een aandeel als gevolg van executie van een

14 14 pandrecht en (iii) het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel. VRUCHTGEBRUIKERS, PANDHOUDERS EN CERTIFICAATHOUDERS. Artikel Aan de vruchtgebruikers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht hebben en aan de pandhouders die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht hebben, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen Waar hierna in deze statuten van "Vergadergerechtigden" wordt gesproken, worden daaronder verstaan alle aandeelhouders, houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS. Artikel De in de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (de "WMZ") omschreven verplichting om pandrecht en (iii) het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel. VRUCHTGEBRUIKERS, PANDHOUDERS EN CERTIFICAATHOUDERS. Artikel Aan de vruchtgebruikers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht hebben en aan de pandhouders die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht hebben, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen Waar hierna in deze statuten van "Vergadergerechtigden" wordt gesproken, worden daaronder verstaan alle aandeelhouders, houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS. Artikel De in de Wet melding zeggenschap in ter Artikel 10 wordt gewijzigd in verband met het beurze genoteerde vennootschappen 1996 vervallen van de Wet melding zeggenschap in ter (de "WMZop het financieel toezicht (de beurze genoteerde vennootschappen 1996 welke wet

15 15 het direct of indirect verkrijgen of verliezen van de beschikking over aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap ("Beschikkingsrechten") aan de vennootschap te melden is van toepassing op het verkrijgen of verliezen van Beschikkingsrechten ten gevolge waarvan het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een persoon in een andere bandbreedte valt. De bandbreedtes als bedoeld in de WMZ zijn: nul tot vijf, vijf tot tien, tien tot vijfentwintig, vijfentwintig tot vijftig, vijftig tot zesenzestigtweederde en zesenzestigtweederde procent of meer. Iedere persoon die verplicht is om een dergelijke melding te maken zal aan de vennootschap de in de WMZ omschreven gegevens verstrekken. Vanaf de dag waarop een persoon verplicht is om op grond van de WMZ een melding te "Wft") omschreven verplichting om het direct of indirect verkrijgen of verliezen van de beschikking over aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap ("Beschikkingsrechten") aan de vennootschap te melden is van toepassing op het verkrijgen of verliezen van Beschikkingsrechten ten gevolge waarvan het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een persoon in een andere bandbreedte valt. De bandbreedteswaarover een persoon beschikt en een drempelwaarde bereikt, overschrijdt danwel onderschrijdt. De drempelwaarden als bedoeld in de WMZWft zijn: nul tot vijf, vijf tot tien, tien tot vijfentwintig, vijfentwintig tot vijftig, vijftig tot zesenzestigtweederde en zesenzestigtweederde procent of meervijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, vijfenzeventig en vijfennegentig procent. Iedere persoon die verplicht is om een dergelijke melding te maken zal aan de vennootschap de in de WMZWft omschreven gegevens verstrekken. Vanaf de dag waarop een persoon verplicht is om op grond van de WMZWft een is opgenomen in de Wet op het financieel toezicht.

16 16 doen als gevolg van de directe of indirecte verkrijging van Beschikkingsrechten welke inhoudt dat het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een dergelijke persoon een drempel van vijfentwintig procent (de "Drempel") heeft overschreden tot de dag waarop een dergelijke persoon een melding op grond van de WMZ heeft gedaan welke inhoudt dat het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een dergelijke persoon is gedaald beneden de Drempel, zal een dergelijke persoon kwalificeren als een aanmerkelijk belang houder ("Aanmerkelijk Belang Houder") Een aandeelhouder die kwalificeert als een Aanmerkelijk Belang Houder zal niet gerechtigd zijn tot de stemrechten verbonden aan enige van zijn aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing indien de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop hij kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder, een onvoorwaardelijk openbaar bod heeft uitgebracht of een onvoorwaardelijk openbaar bod heeft doen uitbrengen met het oog op het verkrijgen, melding te doen als gevolg van de directe of indirecte verkrijging van Beschikkingsrechten welke inhoudt dat het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een dergelijke persoon een drempel van vijfentwintigprocent (de "Drempel") heeft overschreden tot de dag waarop een dergelijke persoon een melding op grond van de WMZWft heeft gedaan welke inhoudt dat het percentage van kapitaalbelang of stemrechten gehouden door een dergelijke persoon is gedaald beneden de Drempel, zal een dergelijke persoon kwalificeren als een aanmerkelijk belang houder ("Aanmerkelijk Belang Houder") Een aandeelhouder die kwalificeert als een Aanmerkelijk Belang Houder zal niet gerechtigd zijn tot de stemrechten verbonden aan enige van zijn aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing indien de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop hij kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder, een onvoorwaardelijk openbaar bod heeft uitgebracht of een onvoorwaardelijk openbaar bod heeft doen

17 17 tegen een redelijke prijs, van alle uitgegeven en geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap, alsmede alle uitgegeven en geplaatste effecten recht gevende op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten. Een dergelijk onvoorwaardelijk bod zal de gelijke behandeling van aandeelhouders en houders van effecten recht gevende op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten waarborgen. Een openbaar bod als bedoeld in de vorige zin moet een bod zijn dat in overeenstemming is met alle vereisten op grond van Franse toezichtsvoorschriften en overige Franse wettelijke regels betreffende een openbaar bod (een "Openbaar Bod"). Een aandeelhouder die kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder is gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van een dergelijke aandeelhouder dat aantal aandelen te kopen waardoor de Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige. Het Bestuur en de betreffende uitbrengen met het oog op het verkrijgen, tegen een redelijke prijs, van alle uitgegeven en geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap, alsmede alle uitgegeven en geplaatste effecten recht gevende op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten. Een dergelijk onvoorwaardelijk bod zal de gelijke behandeling van aandeelhouders en houders van effecten recht gevende op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of stemrechten waarborgen. Een openbaar bod als bedoeld in de vorige zin moet een bod zijn dat in overeenstemming is met alle vereisten op grond van Franse toezichtsvoorschriften en overige Franse wettelijke regels betreffende een openbaar bod (een "Openbaar Bod"). Een aandeelhouder die kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder is gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van een dergelijke aandeelhouder dat aantal aandelen te kopen waardoor de Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige.

18 18 aandeelhouder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.2, door het Bestuur en de aandeelhouder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. De aandeelhouder zal te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.2, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de vijfde zin van dit artikel 10.2 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke aandeelhouder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.2 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop die aandeelhouder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit Het Bestuur en de betreffende aandeelhouder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.2, door het Bestuur en de aandeelhouder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. De aandeelhouder zal te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.2, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de vijfde zin van dit artikel 10.2 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke aandeelhouder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.2 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop die aandeelhouder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het

19 19 artikel 10.2, voldoet binnen drie maanden na ontvangst daarvan, zullen de stemrechten van de betreffende aandeelhouder herleven en zal alsdan die aandeelhouder voor de toepassing van dit artikel 10 geacht worden een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Een aandeelhouder die aandelen houdt waarvan de Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZ in aanmerking genomen moeten worden door een Aanmerkelijk Belang Houder, is verplicht om de vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van zijn identiteit alsmede van de identiteit van de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder (een dergelijke persoon hierna te noemen: een "Co- Aanmerkelijk Belang Houder"). Voorts is een aandeelhouder die kwalificeert als een Aanmerkelijke Belang Houder verplicht om de vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van de identiteit van iedere Co-Aanmerkelijk Belang Houder wiens Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZ in aanmerking genomen moeten worden door een dergelijke Aanmerkelijk Belang Houder. verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.2, voldoet binnen drie maanden na ontvangst daarvan, zullen de stemrechten van de betreffende aandeelhouder herleven en zal alsdan die aandeelhouder voor de toepassing van dit artikel 10 geacht worden een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Een aandeelhouder die aandelen houdt waarvan de Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZWft in aanmerking genomen moeten worden door een Aanmerkelijk Belang Houder, is verplicht om de vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van zijn identiteit alsmede van de identiteit van de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder (een dergelijke persoon hierna te noemen: een "Co- Aanmerkelijk Belang Houder"). Voorts is een aandeelhouder die kwalificeert als een Aanmerkelijke Belang Houder verplicht om de vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van de identiteit van iedere Co-Aanmerkelijk Belang Houder wiens Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZWft in aanmerking genomen moeten worden door een dergelijke

20 20 Een aandeelhouder die kwalificeert als een Co-Aanmerkelijk Belang Houder zal niet gerechtigd zijn tot de stemrechten verbonden aan enige van zijn aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing indien de Co-Aanmerkelijk Belang Houder danwel de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop de Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel heeft overschreden, een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Een Co-Aanmerkelijk Belang Houder is gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van de Co-Aanmerkelijk Belang Houder dat aantal aandelen te kopen waardoor de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige. Het Bestuur en de betreffende Co- Aanmerkelijk Belang Houder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na het verzoek, bedoeld in de vijfde Aanmerkelijk Belang Houder. Een aandeelhouder die kwalificeert als een Co-Aanmerkelijk Belang Houder zal niet gerechtigd zijn tot de stemrechten verbonden aan enige van zijn aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing indien de Co-Aanmerkelijk Belang Houder danwel de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop de Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel heeft overschreden, een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Een Co-Aanmerkelijk Belang Houder is gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van de Co-Aanmerkelijk Belang Houder dat aantal aandelen te kopen waardoor de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige. Het Bestuur en de betreffende Co- Aanmerkelijk Belang Houder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien

21 21 zin van dit artikel 10.3, door het Bestuur en de Co-Aanmerkelijk Belang Houder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. De Co-Aanmerkelijk Belang Houder zal te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.3, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de vijfde zin van dit artikel 10.3 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke Co-Aanmerkelijk Belang Houder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.3 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop die Co- Aanmerkelijk Belang Houder of de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.3 voldoet binnen drie maanden na ontvangst daarvan, zullen de dagen na het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.3, door het Bestuur en de Co-Aanmerkelijk Belang Houder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. De Co-Aanmerkelijk Belang Houder zal te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.3, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de vijfde zin van dit artikel 10.3 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke Co-Aanmerkelijk Belang Houder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.3 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop die Co- Aanmerkelijk Belang Houder of de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het verzoek, bedoeld in de vijfde zin van dit artikel 10.3 voldoet binnen drie maanden

22 22 stemrechten van de betreffende Co- Aanmerkelijk Belang Houder herleven en zal alsdan die Co-Aanmerkelijk Belang Houder, in zijn verhouding als Co- Aanmerkelijk Belang Houder tot de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder voor de toepassing van dit artikel 10.3 geacht worden een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Een aandeelhouder die aandelen houdt in de regelmatige uitoefening van het effectenbewaarbedrijf (een "Bewaarder") waarvan de Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZ in aanmerking genomen moeten worden door een Aanmerkelijk Belang Houder is vanaf de dag waarop de vennootschap een daartoe strekkende mededeling heeft gestuurd aan die Bewaarder tot aan de dag waarop de vennootschap een mededeling heeft gestuurd welke inhoudt dat de stemrechten verbonden aan dergelijke aandelen herleven, niet gerechtigd tot de stemrechten verbonden aan dergelijke aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing op een Bewaarder indien de betreffende Aanmerkelijk Belang na ontvangst daarvan, zullen de stemrechten van de betreffende Co- Aanmerkelijk Belang Houder herleven en zal alsdan die Co-Aanmerkelijk Belang Houder, in zijn verhouding als Co- Aanmerkelijk Belang Houder tot de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder voor de toepassing van dit artikel 10.3 geacht worden een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Een aandeelhouder die aandelen houdt in de regelmatige uitoefening van het effectenbewaarbedrijf (een "Bewaarder") waarvan de Beschikkingsrechten voor de toepassing van de meldingsplicht onder de WMZWft in aanmerking genomen moeten worden door een Aanmerkelijk Belang Houder is vanaf de dag waarop de vennootschap een daartoe strekkende mededeling heeft gestuurd aan die Bewaarder tot aan de dag waarop de vennootschap een mededeling heeft gestuurd welke inhoudt dat de stemrechten verbonden aan dergelijke aandelen herleven, niet gerechtigd tot de stemrechten verbonden aan dergelijke aandelen. Het bepaalde in de vorige zin is echter niet van toepassing op een Bewaarder indien

23 23 Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop hij kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder, een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Een Bewaarder is, op verzoek van de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van de Bewaarder dat aantal aandelen te kopen waardoor de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige. Het Bestuur en de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, door het Bestuur en de Aanmerkelijk Belang Houder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. De Bewaarder zal, op verzoek van de de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, ofwel voorafgaande aan ofwel na de dag waarop hij kwalificeert als Aanmerkelijk Belang Houder, een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Een Bewaarder is, op verzoek van de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, gerechtigd om de vennootschap te verzoeken om een of meer personen aan te wijzen die onvoorwaardelijk bereid zijn om van de Bewaarder dat aantal aandelen te kopen waardoor de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder de Drempel overschrijdt, zulks tegen een koopprijs in contanten vast te stellen door een onafhankelijke deskundige. Het Bestuur en de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder plegen overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, door het Bestuur en de Aanmerkelijk Belang Houder tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van de meest gerede van hen, de aanwijzing door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants.

24 24 betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de derde zin van dit artikel 10.4 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke Bewaarder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.4 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, voldoet binnen drie maanden na ontvangst daarvan, zal de vennootschap een mededeling sturen aan de desbetreffende Bewaarder welke inhoudt dat de stemrechten van die Bewaarder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.4 zijn opgeschort herleven en zal alsdan die Aanmerkelijk Belang Houder voor de toepassing van dit artikel 10 geacht worden De Bewaarder zal, op verzoek van de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder, te allen tijde gerechtigd zijn om ofwel het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, in te trekken ofwel te weigeren om de betreffende aandelen aan de door de vennootschap op grond van de derde zin van dit artikel 10.4 aangewezen persoon (personen) te verkopen, waarbij in beide gevallen de schorsing van de stemrechten van een dergelijke Bewaarder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.4 zijn opgeschort zal voortduren tot de dag waarop de betreffende Aanmerkelijk Belang Houder een Openbaar Bod heeft uitgebracht of een Openbaar Bod heeft doen uitbrengen. Indien de vennootschap niet aan het verzoek, bedoeld in de derde zin van dit artikel 10.4, voldoet binnen drie maanden na ontvangst daarvan, zal de vennootschap een mededeling sturen aan de desbetreffende Bewaarder welke inhoudt dat de stemrechten van die Bewaarder met betrekking tot de aandelen waarvoor de stemrechten tengevolge van dit artikel 10.4 zijn opgeschort herleven en zal alsdan die Aanmerkelijk Belang Houder voor de

25 25 een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Ter voorkoming van twijfel, de bepalingen van artikel 10.2 en 10.3 zijn niet van toepassing op Euroclear France S.A. voor zover het aandelen betreft die door Euroclear France S.A. worden gehouden als bewaarder teneinde de verhandeling van aandelen op een officiële markt van Euronext Paris S.A. mogelijk te maken De in dit artikel 10 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op: a. de vennootschap; b. personen die door het Bestuur zijn vrijgesteld, zulks onder die voorwaarden en beperkingen als door het Bestuur te bepalen, met inachtneming van de belangen van alle aandeelhouders en die overige personen die krachtens de wet of deze statuten bij de vennootschap betrokken zijn, welke vrijstelling slechts verleend kan worden indien en voor zover het Bestuur heeft bepaald dat een dergelijke vrijstelling is vereist ten einde een ordelijke overdracht mogelijk te maken van die aandelen waarvoor de vennootschap op grond van artikel 10.2, artikel 10.3 toepassing van dit artikel 10 geacht worden een persoon te zijn die een Openbaar Bod heeft uitgebracht Ter voorkoming van twijfel, de bepalingen van artikel 10.2 en 10.3 zijn niet van toepassing op Euroclear France S.A. voor zover het aandelen betreft die door Euroclear France S.A. worden gehouden als bewaarder teneinde de verhandeling van aandelen op een officiële markt van Euronext Paris S.A. mogelijk te maken De in dit artikel 10 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op: a. de vennootschap; b. personen die door het Bestuur zijn vrijgesteld, zulks onder die voorwaarden en beperkingen als door het Bestuur te bepalen, met inachtneming van de belangen van alle aandeelhouders en die overige personen die krachtens de wet of deze statuten bij de vennootschap betrokken zijn, welke vrijstelling slechts verleend kan worden indien en voor zover het Bestuur heeft bepaald dat een dergelijke vrijstelling is vereist ten einde een ordelijke overdracht mogelijk te maken van die aandelen waarvoor de vennootschap

DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V.

DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V. DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V. ALGEMENE TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN De voorgestelde wijzigingen betreffende de statuten van Gemalto N.V. hebben betrekking op: 1. de verlaging van het algemene

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V.

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden. AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

019640/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van Plaza Centers N.V.

019640/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van Plaza Centers N.V. 1 019640/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van Plaza Centers N.V. Heden, ## januari twee duizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging s-gravenhage: De

Nadere informatie

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 14 mei 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg.

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg. Artikel 1. Naam. Zetel. 1.1. De vennootschap draagt de naam Alanheri N.V. en is gevestigd te Tilburg. 1.2. Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. Artikel 2.

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. ASR

S T A T U T E N : 1. ASR S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel: a) het optreden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Royal Imtech N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V.

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. Lees voor het invullen van dit formulier eerst Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V." op pagina's

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. 2011B10255JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. STATUTEN NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding 1 Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal( Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding N.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaltbommel.

Nadere informatie

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. 2.

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. 2. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

ASM INTERNATIONAL N.V.

ASM INTERNATIONAL N.V. -1- STATUTEN VAN EB/FB/691422/12793.dlt ASM INTERNATIONAL N.V. 06-11-01 gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 31 oktober 2001 voor Professor

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS REGISTER VAN AANDEELHOUDERS van de vennootschap gevestigd te De vennootschap is opgericht bij akte van verleden voor notaris te Statuten gewijzigd bij akte van verleden voor notaris te Dit register bevat

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging II, bij akte op 28 juni 2012 verleden voor mr. G.W.Ch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V.

STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V. STATUTENWIJZIGING GEMALTO N.V. Op [_] tweeduizend veertien verscheen voor mij, dr. Thomas Pieter van Duuren, notaris te Amsterdam: [_]. De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V. STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V. met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 juli 2013 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. Heden, [datum] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [gemachtigde NautaDutilh werknemer].

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. met zetel te Amersfoort, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van vaststelling

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V. met zetel te Amersfoort, zoals deze luiden na het verlijden van de akte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Commandiet B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. Het deelnemen in,

Nadere informatie

Intertrust N.V. Statuten

Intertrust N.V. Statuten Intertrust N.V. Statuten STATUTEN VAN INTERTRUST N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 19 oktober 2015 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op 8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De statuten van Ferrari N.V. zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte verleden op 17 oktober 2015.

De statuten van Ferrari N.V. zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte verleden op 17 oktober 2015. De statuten van Ferrari N.V. zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte verleden op 17 oktober 2015. STATUTEN: 1. Begripsbepalingen 1.1 In deze statuten wordt onder de volgende begrippen het volgende

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden: deze voorwaarden, zoals deze thans of op enig tijdstip

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Mota-Engil Africa N.V., gevestigd te Amsterdam, per 16 december 2015.

Doorlopende tekst van de statuten van Mota-Engil Africa N.V., gevestigd te Amsterdam, per 16 december 2015. Doorlopende tekst van de statuten van Mota-Engil Africa N.V., gevestigd te Amsterdam, per 16 december 2015. STATUTEN HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Article 1. In deze statuten wordt verstaan onder: - Aandelen:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V.

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 1 STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te Valkenswaard: ***; tot na te melden rechtshandelingen bevoegd blijkens na te melden besluit.

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012.

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V.

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V. STATUTENWIJZIGING Koninklijke Ahold N.V. Concept De Brauw d.d. 5 maart 2013 Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. De linker kolom

Nadere informatie