VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN"

Transcriptie

1 versie d.d LL/CG/CDO HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V Zij is gevestigd te Veldhoven Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de structuurwetgeving, van toepassing. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in en het beheren en financieren van vennootschappen en ondernemingen werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, fabricage en verhandeling van producten welke worden gebruikt bij de productie van semi-conductors, daaronder met name ook begrepen lithografische produkten en systemen, en de ontwikkeling en exploitatie van technische en andere kennis op of in verband met voornoemde produkten en systemen, en het Naam en zetel. Artikel De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V Zij is gevestigd te Veldhoven Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de structuurwetgeving, van toepassing. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in en het beheren en financieren van vennootschappen en ondernemingen werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, fabricage en verhandeling van producten welke worden gebruikt bij de productie van semi-conductors, daaronder met name ook begrepen lithografische produkten en systemen, en de ontwikkeling en exploitatie van technische en andere kennis op of in verband met voornoemde produkten en systemen, en het

2 2 verrichten van al hetgeen daartoe behoort, daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van industriële, commerciële en financiële activiteiten, alsmede het verlenen en doen verlenen van diensten in het algemeen, alles in de ruimste zin van het woord. Kapitaal en aandelen. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen vierhonderdtweeënzestig euro (EUR ,--) en is verdeeld in negenhonderd miljoen ( ) gewone aandelen van nominaal twee eurocent (EUR 0,02) elk, in deze statuten verder aan te duiden als: "gewone aandelen", negenhonderd miljoen ( ) cumulatief preferente aandelen van nominaal twee eurocent (EUR 0,02) elk, in deze statuten verder aan te duiden als: "preferente aandelen" en drieëntwintigduizend éénhonderd (23.100) prioriteitsaandelen van nominaal twee eurocent (EUR 0,02) elk, in deze statuten verder aan te duiden als "prioriteitsaandelen" Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn verrichten van al hetgeen daartoe behoort, daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van industriële, commerciële en financiële activiteiten, alsmede het verlenen en doen verlenen van diensten in het algemeen, alles in de ruimste zin van het woord. Kapitaal en aandelen. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen euro (EUR ,--) en is verdeeld in negenhonderd miljoen ( ) gewone aandelen van nominaal twee eurocent (EUR 0,02) elk, in deze statuten verder aan te duiden als: "gewone aandelen" en negenhonderd miljoen ( ) cumulatief preferente aandelen van nominaal twee eurocent (EUR 0,02) elk, in deze statuten verder aan te duiden als: "preferente aandelen". V 3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn Voorgesteld wordt om de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen en vervolgens in te kopen, zodat de prioriteitsaandelen komen te vervallen.

3 3 daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Uitgifte van aandelen. Artikel De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten indien en voor zover de directie door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. De directie behoeft voor een besluit tot zodanige uitgifte goedkeuring van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - te besluiten tot uitgifte van aandelen. daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Uitgifte van aandelen. Artikel De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten indien en voor zover de directie door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. De directie behoeft voor een besluit tot zodanige uitgifte goedkeuring van de raad van commissarissen. V Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen V- te besluiten tot uitgifte van aandelen. In dit artikel zijn alle verwijzingen naar de prioriteitsaandelen vervallen in verband met het voorstel de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen.

4 In geval van uitgifte van gewone aandelen genieten houders van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal gewone aandelen dat zij bezitten. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. De directie is bevoegd te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan deze aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover de directie ook door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing daartoe bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede en de derde volzin van het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het derde lid van dit artikel niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - te besluiten het aan de houders van gewone aandelen toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten In geval van uitgifte van gewone aandelen genieten houders van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal gewone aandelen dat zij bezitten. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. De directie is bevoegd te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan deze aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover de directie ook door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing daartoe bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede en de derde volzin van het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het derde lid van dit artikel niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen V- te besluiten het aan de houders van gewone aandelen toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.

5 Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het derde of vierde lid van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd Voor de geldigheid van besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van aandeelhouders van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet De gewone en de prioriteitsaandelen moeten bij het nemen worden volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, de desbetreffende aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het derde of vierde lid van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd Voor de geldigheid van besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van aandeelhouders van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet De gewone aandelen V moeten bij het nemen worden volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen V de desbetreffende aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht.

6 Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige aandelen is de directie bevoegd Indien de directie is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van 4.8. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige aandelen is de directie bevoegd Indien de directie is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van

7 7 aandelen te besluiten, is bij de uitgifte van preferente aandelen, daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van preferente aandelen, doch niet het uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening van een zodanig optierecht: a. de directie verplicht, binnen vier weken na die uitgifte een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene vergadering een zodanige toelichting is gegeven; b. de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien (i) tengevolge van die uitgifte en/of (ii) tengevolge van het eerder uitgeven van preferente aandelen door de directie zonder bedoelde goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering, zoveel preferente aandelen kunnen worden genomen en/of zijn geplaatst, dat het totale nominale bedrag van zonder bedoelde goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering door aandelen te besluiten, is bij de uitgifte van preferente aandelen, daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van preferente aandelen, doch niet het uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening van een zodanig optierecht: a. de directie verplicht, binnen vier weken na die uitgifte een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene vergadering een zodanige toelichting is gegeven; b. de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien (i) tengevolge van die uitgifte en/of (ii) tengevolge van het eerder uitgeven van preferente aandelen door de directie zonder bedoelde goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering, zoveel preferente aandelen kunnen worden genomen en/of zijn geplaatst, dat het totale nominale bedrag van zonder bedoelde goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering door

8 8 de directie uitgegeven preferente aandelen meer bedraagt dan honderd procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste andere aandelen van vóór die uitgifte Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte, dan wel een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, genomen door de directie zonder de voorafgaande goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering, is de directie verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaren na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde geplaatste preferente aandelen. Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de directie verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen aan de orde zal komen, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen niet langer de directie uitgegeven preferente aandelen meer bedraagt dan honderd procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste andere aandelen van vóór die uitgifte Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte, dan wel een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, genomen door de directie zonder de voorafgaande goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering, is de directie verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaren na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde geplaatste preferente aandelen. Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de directie verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen aan de orde zal komen, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen niet langer

9 9 zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("Wge") ("Girodepot") respectievelijk een verzameldepot, als bedoeld in de Wge ("Verzameldepot") geschieden door de vennootschap zonder medewerking van andere deelgenoten in het Verzameldepot en van andere aangesloten instellingen, als bedoeld in de Wge ("Aangesloten Instellingen"). Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van het centraal instituut, als bedoeld in de Wge ("Centraal Instituut") respectievelijk de Aangesloten Instelling opneemt in het register, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot respectievelijk het Verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 8, lid 2 en het Centraal Instituut respectievelijk de Aangesloten Instelling de levering aanvaardt. Verkrijging/Vervreemding eigen aandelen. Artikel Elke verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("Wge") ("Girodepot") respectievelijk een verzameldepot, als bedoeld in de Wge ("Verzameldepot") geschieden door de vennootschap zonder medewerking van andere deelgenoten in het Verzameldepot en van andere aangesloten instellingen, als bedoeld in de Wge ("Aangesloten Instellingen"). Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van het centraal instituut, als bedoeld in de Wge ("Centraal Instituut") respectievelijk de Aangesloten Instelling opneemt in het register, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot respectievelijk het Verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 8, lid 2 en het Centraal Instituut respectievelijk de Aangesloten Instelling de levering aanvaardt. Verkrijging/Vervreemding eigen aandelen. Artikel Elke verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is

10 10 nietig. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen volgestorte aandelen verwerven indien en voor zover: a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen; b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en c. de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de directie, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De directie is tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld - indien een machtiging als hierboven bedoeld verleend is - of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen. nietig. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen volgestorte aandelen verwerven indien en voor zover: a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan wordt voorgeschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen; b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal; en c. de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe machtiging heeft verleend aan de directie, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De directie is tot verwerving van eigen aandelen als hierboven bedoeld - indien een machtiging als hierboven bedoeld verleend is - of tot vervreemding van zodanige aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen.

11 11 Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening

12 12 gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: - door intrekking van door de vennootschap verworven eigen aandelen; - door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke terugbetaling op die aandelen; - door intrekking van preferente aandelen, met terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel - door ontheffing van de verplichting tot verdere storting op de preferente aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande. Aandelen, aandeelbewijzen en aandelenregister. gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen V is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: - door intrekking van door de vennootschap verworven eigen aandelen; - door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke terugbetaling op die aandelen; - door intrekking van preferente aandelen, met terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel - door ontheffing van de verplichting tot verdere storting op de preferente aandelen ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande. Aandelen, aandeelbewijzen en aandelenregister. Verwijzing naar de prioriteitsaandelen is vervallen in verband met het voorstel de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen.

13 13 Artikel De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden voor de prioriteitsaandelen, de preferente aandelen en de gewone aandelen volgens model I, als in het volgende lid vermeld, niet uitgegeven Gewone aandelen op naam zijn verkrijgbaar: - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens model I; - alsmede - voor zover de directie zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens model II De directie kan bepalen dat inschrijving van gewone aandelen volgens model I zal kunnen geschieden voor een of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen Artikel De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden voor de V preferente aandelen en de gewone aandelen volgens model I, als in het volgende lid vermeld, niet uitgegeven Gewone aandelen op naam zijn verkrijgbaar: - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens model I; - alsmede - voor zover de directie zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens model II De directie kan bepalen dat inschrijving van gewone aandelen volgens model I zal kunnen geschieden voor een of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen Verwijzing naar de prioriteitsaandelen is vervallen in verband met het voorstel de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen.

14 14 tegelijk Aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar voor zoveel aantallen gewone aandelen als de directie zal bepalen Alle aandeelbewijzen worden getekend door of namens twee leden van de directie, alsmede medegetekend door een of meer daartoe door de directie aan te wijzen personen; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters op door de directie te bepalen wijze De directie kan, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat voor de verhandeling aan buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs (beurzen) te stellen eisen Onder "aandeelbewijs" wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan een aandeel De vennootschap kan krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten aan toonder. Aandeelbewijzen. Artikel 7. tegelijk Aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar voor zoveel aantallen gewone aandelen als de directie zal bepalen Alle aandeelbewijzen worden getekend door of namens twee leden van de directie, alsmede medegetekend door een of meer daartoe door de directie aan te wijzen personen; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters op door de directie te bepalen wijze De directie kan, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat voor de verhandeling aan buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs (beurzen) te stellen eisen Onder "aandeelbewijs" wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan een aandeel De vennootschap kan krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten aan toonder. Aandeelbewijzen. Artikel 7.

15 Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandelen, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en - in geval van vermissing - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen Door de afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde De afgifte van duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan in de daarvoor naar het oordeel van de directie in aanmerking komende gevallen worden bekend gemaakt in door de directie aan te wijzen nieuwsbladen. Aandelenregister. Artikel Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en 7.1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandelen, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en - in geval van vermissing - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen Door de afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde De afgifte van duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan in de daarvoor naar het oordeel van de directie in aanmerking komende gevallen worden bekend gemaakt in door de directie aan te wijzen nieuwsbladen. Aandelenregister. Artikel Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en

16 16 ander zoals de directie zal beslissen. Ten minste een exemplaar zal ten kantore van de vennootschap berusten In het aandelenregister wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, de datum waarop hij de aandelen heeft verkregen, het aantal en de soort door hem gehouden aandelen, de datum van erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag en alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het aandelenregister verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II In het geval de aandelen zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling, ter opname in een Verzameldepot, of aan het Centraal Instituut, ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Aangesloten Instelling onderscheidenlijk ander zoals de directie zal beslissen. Ten minste een exemplaar zal ten kantore van de vennootschap berusten In het aandelenregister wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, de datum waarop hij de aandelen heeft verkregen, het aantal en de soort door hem gehouden aandelen, de datum van erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag en alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het aandelenregister verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II In het geval de aandelen zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling, ter opname in een Verzameldepot, of aan het Centraal Instituut, ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Aangesloten Instelling onderscheidenlijk

17 17 Centraal Instituut opgenomen in het aandelenregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk het Girodepot Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het aandelenregister vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gevolmachtigden Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het aandelenregister dienen te worden vermeld. Omwisseling aandelen. Artikel Een aandeelhouder die is ingeschreven in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I kan, op zijn verzoek - behoudens het in artikel 6 bepaalde - een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk nominaal Centraal Instituut opgenomen in het aandelenregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk het Girodepot Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het aandelenregister vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gevolmachtigden Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het aandelenregister dienen te worden vermeld. Omwisseling aandelen. Artikel Een aandeelhouder die is ingeschreven in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I kan, op zijn verzoek - behoudens het in artikel 6 bepaalde - een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk nominaal

18 18 bedrag verkrijgen Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek - behoudens het in artikel 6 bepaalde - een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen De directie kan verlangen dat een verzoek, als bedoeld in dit artikel, wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend. Levering van aandelen. Artikel Tenzij de wet anders bepaalt, en onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zijn voor de levering van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering; met de erkenning staat gelijk de betekening van de akte of van een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de akte aan de vennootschap. bedrag verkrijgen Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek - behoudens het in artikel 6 bepaalde - een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen De directie kan verlangen dat een verzoek, als bedoeld in dit artikel, wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend. Levering van aandelen. Artikel Tenzij de wet anders bepaalt, en onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zijn voor de levering van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering; met de erkenning staat gelijk de betekening van de akte of van een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de akte aan de vennootschap.

19 Overdracht van een prioriteitsaandeel of een preferent aandeel kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel In het geval een aandeel volgens model I wordt overgedragen, dient een akte van levering volgens een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door beide partijen te worden ondertekend en bij de vennootschap te worden ingeleverd In het geval een aandeel waarvoor een aandeelbewijs volgens model II is verstrekt, wordt overgedragen, dient het aandeelbewijs te worden ingeleverd bij de vennootschap mits de akte als in het vorige lid bedoeld, gedrukt op de achterzijde van het aandeelbewijs volledig is ingevuld en getekend door of namens degene die wenst over te dragen, dan wel tezamen met het aandeelbewijs een afzonderlijke akte, in dezelfde vorm, wordt ingeleverd Indien een levering van een aandeel volgens model II heeft plaatsgevonden door de betekening van een akte van levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de Overdracht van een V preferent aandeel kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel In het geval een aandeel volgens model I wordt overgedragen, dient een akte van levering volgens een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door beide partijen te worden ondertekend en bij de vennootschap te worden ingeleverd In het geval een aandeel waarvoor een aandeelbewijs volgens model II is verstrekt, wordt overgedragen, dient het aandeelbewijs te worden ingeleverd bij de vennootschap mits de akte als in het vorige lid bedoeld, gedrukt op de achterzijde van het aandeelbewijs volledig is ingevuld en getekend door of namens degene die wenst over te dragen, dan wel tezamen met het aandeelbewijs een afzonderlijke akte, in dezelfde vorm, wordt ingeleverd Indien een levering van een aandeel volgens model II heeft plaatsgevonden door de betekening van een akte van levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de Verwijzing naar de prioriteitsaandelen is vervallen in verband met het voorstel de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen.

20 20 levering plaats vond een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een levering van een aandeel volgens model II zal, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door aantekening waaruit van de erkenning blijkt op het aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de levering plaats vond, van een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door het Centraal Instituut. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot en zonder medewerking van andere Aangesloten Instellingen Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit het Verzameldepot zonder de medewerking levering plaats vond een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een levering van een aandeel volgens model II zal, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door aantekening waaruit van de erkenning blijkt op het aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de levering plaats vond, van een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot wordt de levering aanvaard door het Centraal Instituut. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot en zonder medewerking van andere Aangesloten Instellingen Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit het Verzameldepot zonder de medewerking

21 21 van de andere deelgenoten. Het Centraal Instituut is, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten Indien de levering van een gewoon aandeel niet geschiedt conform het bepaalde in de leden 3, 4, 7 en 8 van dit artikel, kan de overdracht van een gewoon aandeel slechts plaatsvinden met toestemming van de directie. Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen, dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen persoon. De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een van de andere deelgenoten. Het Centraal Instituut is, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten Indien de levering van een gewoon aandeel niet geschiedt conform het bepaalde in de leden 3, 4, 7 en 8 van dit artikel, kan de overdracht van een gewoon aandeel slechts plaatsvinden met toestemming van de directie. Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen, dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen persoon. De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een

22 22 aandeel als gevolg van executie en het vestigen van beperkte rechten op een aandeel De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 dient te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de verschillende modellen van aandelen kunnen verschillende plaatsen worden aangewezen waaronder indien aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam in ieder geval een plaats in Amsterdam De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, tegen ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen 5 tot en met 9 worden verricht De vennootschap kan krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen uitlevering in de zin van artikel 26 van de Wge van aandelen onmogelijk maken. Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van het besluit in ten minste een aandeel als gevolg van executie en het vestigen van beperkte rechten op een aandeel De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 dient te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de verschillende modellen van aandelen kunnen verschillende plaatsen worden aangewezen waaronder indien aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam in ieder geval een plaats in Amsterdam De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, tegen ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen 5 tot en met 9 worden verricht De vennootschap kan krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen uitlevering in de zin van artikel 26 van de Wge van aandelen onmogelijk maken. Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van het besluit in ten minste een

23 23 landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De vennootschap kan bij besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen een dergelijk besluit herroepen. In een dergelijk geval is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een dergelijk besluit in ten minste een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. Prioriteitsaandelen. Preferente aandelen. Artikel Voor elke overdracht van prioriteitsaandelen of preferente aandelen is goedkeuring vereist van de prioriteit. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de prioriteit verplicht tegelijkertijd een of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de prioriteitsaandelen respectievelijk al de preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de prioriteit binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De vennootschap kan bij besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen een dergelijk besluit herroepen. In een dergelijk geval is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een dergelijk besluit in ten minste een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. V Preferente aandelen. Artikel Voor elke overdracht van V preferente aandelen is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van commissarissen verplicht tegelijkertijd een of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de V preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de In dit artikel zijn alle verwijzingen naar de prioriteitsaandelen vervallen in verband met het voorstel de prioriteitsaandelen te converteren in gewone aandelen. In verband met het vervallen van de prioriteitsaandelen wordt voorgesteld de bevoegdheid tot goedkeuring neer te leggen bij de raad van commissarissen.

24 24 vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen danwel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de directie omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de directie in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de plaats waar de vennootschap haar feitelijk adres heeft, op verzoek van de meest gerede partij De vervreemder zal het recht hebben van vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen danwel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de directie omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de directie in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de plaats waar de vennootschap haar feitelijk adres heeft, op verzoek van de meest gerede partij De vervreemder zal het recht hebben van

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. HUIDIGE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. PER 2 JUNI 2006 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. TOELICHTING NAAM. ZETEL. Artikel 1. 1.1. De naam van de vennootschap is: Gemalto N.V. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg.

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg. Artikel 1. Naam. Zetel. 1.1. De vennootschap draagt de naam Alanheri N.V. en is gevestigd te Tilburg. 1.2. Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. Artikel 2.

Nadere informatie

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Royal Imtech N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding 1 Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal( Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding N.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaltbommel.

Nadere informatie

ASM INTERNATIONAL N.V.

ASM INTERNATIONAL N.V. -1- STATUTEN VAN EB/FB/691422/12793.dlt ASM INTERNATIONAL N.V. 06-11-01 gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 31 oktober 2001 voor Professor

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V.

DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V. DRIELUIK STATUTEN GEMALTO N.V. ALGEMENE TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN De voorgestelde wijzigingen betreffende de statuten van Gemalto N.V. hebben betrekking op: 1. de verlaging van het algemene

Nadere informatie

Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips Electronics.

Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips Electronics. Statutenwijziging Bestaande tekst NAAM EN ZETEL Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL Toelichting Artikel 1 Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips Electronics N.V. 2. De vennootschap kan

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V. STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V. met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 juli 2013 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V.

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 1 STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te Valkenswaard: ***; tot na te melden rechtshandelingen bevoegd blijkens na te melden besluit.

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP 1 CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1.1. Artikel 1.1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Administratie

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging II, bij akte op 28 juni 2012 verleden voor mr. G.W.Ch.

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008003/10258066.dlt STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van wijziging administratievoorwaarden

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Artikel 1. Naam, zetel, duur. Artikel 2. Doel. Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. Artikel 4.

Begripsbepalingen. Artikel 1. Naam, zetel, duur. Artikel 2. Doel. Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. Artikel 4. Doorlopende tekst van de statuten van Wereldhave N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam, op

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 15 november 2013 te houden buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK versie d.d. 20/26-8-2014 men/cg/men/le/cwe akten\afschriften\af2014\7 4677551.admvoorh ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichtlng Admlnistratlekantoor Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen Op zesentwintig augustus

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. met zetel te Amersfoort, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van vaststelling

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Artikel 1. Doel. 1. Te Amsterdam is gevestigd de stichting Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor Heijmans gevestigd te Rosmalen d.d. 12 juni 2009. Integrale tekst van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans,

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

80050867 M 5864243 / 2

80050867 M 5864243 / 2 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van DOCDATA N.V., gevestigd te Waalwijk, na partiële statutenwijziging bij akte op 29 juni 2011 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam. STATUTEN NAAM

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.,

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., 1 STATUTENWIJZIGING 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012.

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging,

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

1/12 VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN GEWONE EN ZEVEN PERCENTS CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN UNILEVER N.V. TE ROTTERDAM, zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015. 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam F179/F694/31000219 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam Heden, ** tweeduizend elf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op 8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. - 1 - OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Op dertig maart tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Anne-Mijke Dorothée Wesseling, hierna te noemen: notaris, als waarnemer voor mr. Martine Bijkerk, notaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

NautaDutilh. van de statuten van. (unofficial translation) of the articles of association of. na partiële statutenwijziging op 15 mei 2012

NautaDutilh. van de statuten van. (unofficial translation) of the articles of association of. na partiële statutenwijziging op 15 mei 2012 ADVOCATEN NOTARISSEN BELASTINGADViSEURS NautaDutilh DOORLOPENDE TEKST van de statuten van CONTINLJOUS TEXT (unofficial translation) of the articles of association of ORDINA N.V. ORDINA N.V. na partiële

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V.

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. 20105008 1 KOPIE JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. Heden, achtentwintig juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Otto Woutherus de Jong, -- notaris te 's-gravenhage: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 1 Abma Schreurs Advocaten Notarissen Waterlandlaan 52, Purmerend Postbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Op tweeëntwintig

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN DEFINITIES De volgende begrippen hebben in deze administratievoorwaarden de navolgende betekenis: Administratievoorwaarden: deze voorwaarden, zoals deze thans of op enig tijdstip

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014

S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014 S T A T U T E N van: Affimed N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 17 september 2014 Hoofdstuk 1 Definities. Artikel 1. In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Msg/mvo/le F:\ondwerk\dt\DT2012\74660365.zstatkr.doc. S T A T U T E N van: Koninklijke Reesink N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn d.d.

Msg/mvo/le F:\ondwerk\dt\DT2012\74660365.zstatkr.doc. S T A T U T E N van: Koninklijke Reesink N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn d.d. Msg/mvo/le F:\ondwerk\dt\DT2012\74660365.zstatkr.doc S T A T U T E N van: Koninklijke Reesink N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn d.d. 30 mei 2012 Naam en zetel, doel en duur. Artikel 1. 1. De vennootschap,

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH 1 STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: *. De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten

Nadere informatie