VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V."

Transcriptie

1 - 1 - VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging van ASM International N.V. is: 1. aanpassing van de benoemingsprocedure van bestuurders en commissarissen; 2. aanpassingen in verband met de invoering van de Ned. Corp. Governance Code ( Tabaksblat ); 3. aanpassingen in verband met wetswijzigingen; en 4. enkele verbeteringen van technische doch overigens van immateriële aard. BK/ / drl Naam en zetel Artikel De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V De vennootschap heeft haar zetel te Bilthoven, Gemeente De Bilt. Doel. Artikel 2. Doel. Artikel 2.

2 - 2 - De vennootschap heeft ten doel: De vennootschap heeft ten doel: het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het voeren van directie over rechts- personen en andere ondernemingen, waaronder met name begrepen ondernemingen welke ten doel hebben de productie van- en de handel in apparatuur, materialen en componenten ten behoeve van de micro-elektronische industrie; met en het voeren van directie over rechtspersonen en andere ondernemingen, waaronder met name begrepen ondernemingen welke ten doel hebben de productie van- en de handel in apparatuur, materialen en componenten ten behoeve van de micro-elektronische industrie; het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten; [ ] De beschreven werkzaamheden zijn geschrapt om het holdingkarakter van de het verstrekken van zekerheden voor schulden van het verstrekken van zekerheden voor schulden van vennootschap te benadrukken. groepsmaatschappijen; groepsmaatschappijen; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vierhonderd veertigduizend euro (EUR ,--).

3 - 3 - Het is verdeeld in éénhonderd tien miljoen ( ) gewone aandelen van elk nominaal vier cent (EUR 0,04), achtduizend (8.000) financieringspreferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--) en éénhonderd achttienduizend ( ) preferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,- -). Artikel 4. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de gewone aandelen, de financieringspreferente aandelen en de preferente aandelen respectievelijk de houders van gewone aandelen, de houders van financieringspreferente aandelen en de houders van preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Uitgifte van aandelen Artikel De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene vergade-

4 - 4 - ring - dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit - voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de

5 - 5 - duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als tot uitgifte bevoegd, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.

6 - 6 - De raad van bestuur doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van aantal en soort Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek Gewone aandelen en financieringspreferente aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk

7 - 7 - preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste één vierde van het nominale bedrag moet worden gestort Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen Onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan de raad van bestuur op elk gewenst ogenblik besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied. De raad van bestuur geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van preferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste dertig dagen te liggen De raad van bestuur, is mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het verrichten van rechts-

8 - 8 - handelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. Uitgifte preferente aandelen Artikel Indien en voor zover de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, is bij de uitgifte van preferente aandelen - daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, doch niet het uitgeven van aandelen krachtens uitoefening van een zodanig optierecht -: a. de raad van bestuur verplicht, binnen vier weken na die uitgifte een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene vergadering een zodanige toelichting is gegeven; b. de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke

9 - 9 - geval vereist indien (i) tengevolge van die uitgifte (ii) en/of tengevolge van het eerder uitgeven van preferente aandelen door de raad van bestuur, zonder bedoelde goedkeuring, zoveel preferente aandelen kunnen worden genomen en/of zijn geplaatst, dat het totale nominale bedrag van zonder bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering door de raad van bestuur uitgegeven preferente aandelen meer bedraagt dan éénhonderd procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen van vóór die uitgifte Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte, dan wel een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, genomen door de raad van bestuur zonder de voorafgaande goedkeuring of andere medewerking van de algemene

10 vergadering, is de raad van bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaren na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent inkoop casu quo intrekking van bedoelde geplaatste preferente aandelen. Indien in die vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen is de raad van bestuur verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld, wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet meer is indien de bedoelde aandelen niet langer zijn geplaatst casu quo niet langer door een ander dan de vennootschap worden gehouden. Voorkeursrecht Artikel 7.

11 Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, heeft bij uitgifte van gewone aandelen en van financieringspreferente aandelen iedere houder van gewone aandelen en iedere houder van financieringspreferente aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale nominaal bedrag van zijn gewone aandelen en/of financieringspreferente aandelen. Houders van preferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen en van financieringspreferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op preferente aandelen Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur - voor wat de raad van bestuur be-

12 treft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Voormeld tijdvak dient ten minste twee weken na de in het volgende lid bedoelde aankondiging te zijn De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van [ ] Euronext Amsterdam [ ] N.V. te Amsterdam. Aanpassing aan huidige naam van de Amsterdamse Beurs Het voorkeursrecht op gewone aandelen en financieringspreferente aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen

13 koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5, lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5, lid 1, niet meer van kracht is.

14 Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen en financieringspreferente aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister bedoeld in artikel 5, lid Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen hebben de houders van gewone aandelen en de houders van financieringspreferen-

15 te aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Inkoop van eigen aandelen/pandrecht op eigen aandelen. Artikel De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het overigens in artikel 98 bepaalde en het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien: 8.1. De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het overigens in artikel 98 bepaalde en het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien: a. het eigen vermogen van de vennootschap, a. het eigen vermogen van de vennoot-

16 verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en, voor zover het betreft preferente aandelen, het opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en schap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en, voor zover het betreft preferente aandelen, het opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en b. het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan één tiende van het geplaatste kapitaal. b. het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan één tiende van het geplaatste kapitaal. Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen na de ba-

17 verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan. Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. lansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld [ ], dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan. Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Aanpassing aan de wet De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkge-

18 steld De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht

19 uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien: a. de betrokken aandelen volgestort zijn; b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten

20 daarvan te zamen niet meer dan één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. Kapitaalvermindering Artikel De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als

21 bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen dan wel uitsluitend ten aanzien van financieringspreferente aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van preferente aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen van de soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. De algemene vergadering kan, mits met goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, besluiten tot intrekking met terugbetaling van alle preferente aandelen, of alle financieringspreferente aandelen ongeacht door wie deze worden gehouden De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is ver-

22 tegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming van een groep is de bepaling vervat in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing. Aandelen. Artikel 10.

23 De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. De preferente aandelen en de financieringspreferente aandelen luiden op naam. De preferente aandelen zijn genummerd van P1 af, de financieringspreferente aandelen van F1 af Voor de gewone aandelen aan toonder worden aandeelbewijzen uitgegeven. Voor gewone aandelen op naam kunnen aandeelbewijzen worden uitgegeven, doch alleen dan indien die aandelen op een beurs worden verhandeld en de voorschriften van die beurs inhouden dat in verband met de verhandeling aandeelbewijzen moeten zijn uitgegeven. Onder een beurs wordt verstaan een beurs als bedoeld in artikel 86c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De aandeelbewijzen worden genummerd op de wijze die de raad van bestuur zal bepalen.

24 Verzamelbewijzen worden op verzoek van een aandeelhouder afgegeven voor zodanige aantallen aandelen als de raad van bestuur zal bepalen. Een verzamelbewijs wordt op verzoek van de houder tot een gelijk nominaal bedrag verwisseld in enkelvoudige bewijzen De aandeelbewijzen zijn voorzien van de handtekeningen van een lid van de raad van commissarissen en van een lid van de raad van bestuur. Eén of beide handtekeningen kunnen in facsimile worden aangebracht. Eén of beide handtekeningen kunnen ook worden vervangen door een door of onder toezicht van de vennootschap aangebracht voor haar kenmerkend controlestempel. Indien niet tenminste één handtekening eigenhandig met de pen is geplaatst, moet een controlestempel als hiervoor omschreven worden

25 aangebracht Gewone aandelen op naam kunnen, onder door de raad van bestuur te stellen regelen en voorwaarden, op verzoek van de houder aan toonder worden gesteld, en omgekeerd. Overdracht van aandelen op naam en omwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder kan niet plaatsvinden gedurende het tijdvak, aanvangende op de dag, na die waarop aandeelhouders tot een algemene vergadering van aandeelhouders zijn opgeroepen en eindigende op de dag na die van de vergadering De vennootschap brengt voor de uitgifte en verwisseling van aandeelbewijzen geen kosten in rekening De aandeelbewijzen van aandelen op naam zijn voorzien van een dividendblad, bestaande uit dividendbewijzen en een talon. Elk aandeelbewijs betrekking hebbende op een of meer gewone aandelen aan toonder is voor-

26 zien van een vereenvoudigd dividendblad, zonder dividendbewijzen en talon. Zulke aandeelbewijzen worden hierna aangeduid als CF-stukken Een vereenvoudigd dividendblad (hierna aan te duiden als een CF-dividendblad) kan door de vennootschap slechts worden uitgereikt aan een door de aandeelhouder aan te wijzen bewaarder. Deze aanwijzing kan slechts geschieden uit een groep van als zodanig door de vennootschap toegelaten bewaarders die de bewaring van de CF-dividendbladen doen administreren door een daartoe door de vennootschap aanvaarde, doch van haar onafhankelijke instelling. Deze bewaarders moeten zich hebben verbonden de bij hen in bewaring zijnde CFdividendbladen niet te zullen afgeven aan anderen dan door de vennootschap toegelaten

27 bewaarders of aan de vennootschap De vennootschap is terzake van dividenden en andere uitkeringen op een aandeel waarvoor een CF-stuk is uitgereikt, tegenover de rechthebbende gekweten door die dividenden of uitkeringen ter beschikking te stellen van of overeenkomstig de instructies van de onafhankelijke instelling als bedoeld in lid De vennootschap is bevoegd terzake van de uitreiking van CF-stukken nadere regelen vast te stellen In geval van verloren gaan, ontvreemding of vernietiging van aandeelbewijzen of dividendbladen betrekking hebbende op gewone aandelen kan de raad van bestuur duplicaten uitreiken. Aan deze uitreiking kan de raad van bestuur voorwaarden verbinden, daaronder begrepen het geven van waarborgen en het vergoeden van kosten door de verzoeker.

28 Door de afgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijk stuk tegenover de vennootschap waardeloos. Uit het nieuwe stuk moet blijken dat het een duplicaat is. Aandeelhoudersregisters Artikel De raad van bestuur houdt met betrekking tot de aandelen op naam, voor elke soort afzonderlijk een register waarin de namen en adressen van de aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van het op ieder financieringspreferent aandeel bij de uitgifte gestorte agio. In de registers worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding voor wat betreft

29 vruchtgebruikers of aan hen aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgeven certificaten van aandelen, toekomen. De registers vermelden met betrekking tot iedere aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker de datum waarop zij de aandelen respectievelijk het pandrecht of vruchtgebruik hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening De registers worden regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt gete-

30 kend door een lid van de raad van bestuur en een lid van de raad van commissarissen. Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel, voor wat betreft de vruchtgebruikers welke van de in de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten hen toekomen en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgegeven certifi-

31 caten van aandelen, toekomen Het register van gewone aandelen op naam kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheiden plaatsen kunnen worden gehouden. Elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden De raad van bestuur legt de registers ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen op naam, die in het desbetreffende register dienen te zijn ingeschreven, alsmede van de vruchtgebruikers van zodanige aandelen aan wie de in lid 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op het gedeelte van het register van houders van gewone aandelen op naam dat buiten Nederland ter voldoening van de aldaar geldende

32 wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden De gegevens van de registers omtrent nietvolgestorte preferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt Iedere houder van aandelen op naam, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven. Certificaathouders, pandhouders Artikel Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en personen, die ingevolge artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met

33 medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Aan hen komen niet de rechten toe, bedoeld in artikel 89, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. Oproepingen en kennisgevingen. Artikel 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 5, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders bij advertentie in een Oproepingen en kennisgevingen Artikel 13. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 5, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Officiële landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam. Prijscourant van [ ] Euronext Amsterdam [ ] N.V. te Amsterdam. Aanpassing aan huidige naam van de Amsterdamse Beurs. Wijze van levering van aandelen Artikel Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen op naam of de levering van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde

34 akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt. Indien voor een aandeel op naam een aandeelbewijs is uitgegeven is voor de levering bovendien afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap vereist.

35 Indien het aandeelbewijs aan de vennootschap wordt afgegeven kan de vennootschap de levering erkennen door op dat aandeelbewijs een aantekening te plaatsen waaruit van de erkenning blijkt, of door het afgegeven aandeelbewijs te vervangen door een nieuw aandeelbewijs luidende ten name van de verkrijger Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en het afstand doen van een beperkt recht op de aandelen. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 239, Boek 3, Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling. Blokkering preferente en financieringspreferente aandelen Artikel 15.

36 Voor elke overdracht van preferente en financieringspreferente aandelen is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie, die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven, moet worden medegedeeld Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van commissarissen verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van

37 het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijk weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van commissarissen omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de raad van commissarissen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden

38 na de weigering der goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de plaats waar de vennootschap volgens deze statuten haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de raad van commissarissen In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger, tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in lid 1 van dit artikel.

39 De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht. Vruchtgebruik en stemrecht Artikel 16. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen, op grond van het bepaalde in artikel 15 niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

40 Raad van bestuur. Artikel De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer leden De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur de voorzitter van de raad van bestuur aan De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. In de vergaderingen van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één stem uit, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur het recht heeft zoveel stemmen uit te brengen als er andere bestuursleden in functie zijn. Bij staking van stemmen zal de beslissing worden genomen door de raad van commissarissen, tenzij de raad van bestuur anderszins

41 besluit Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is; b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of

42 een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met

43 toelichting vereisen; g. een voorstel tot wijziging van de statuten; h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; i. aangifte tot faillissement en aanvrage van surséance van betaling; j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: Deze wijziging is het gevolg van het nieuwe wetsartikel 107a Boek 2 Burgerlijk Wetboek dat belangwekkende besluiten als hier gedefinieerd aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderwerpt. a. overdracht van de onderneming of Dit is de letterlijke wettekst. vrijwel de gehele onderneming aan een derde; b. het aangaan of verbreken van duur-

44 zame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschap-

45 pij Het ontbreken van een in dit artikel 17 voor enig besluit van de raad van bestuur vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen kan niet door of tegen derden worden ingeroepen Het ontbreken van [ ] de goedkeuring zoals bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel [ ] tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur [ ] of leden van de raad van [ ] bestuur niet aan. Aanpassing aan wettekst. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur. Artikel De leden van de raad van bestuur worden benoemd De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door de raad van commissarissen. Een bindende voordracht wordt opgesteld binnen een termijn welke aanvangt bij het ontstaan van de vacature en welke eindigt zeven door de algemene vergadering [ ] voor een periode van ten hoogste vier jaar. [ ] Herbenoeming kan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van De maximale zittingsduur voor bestuurders is een aanpassing aan Tabaksblat II De bindende voordracht is geschrapt en vervangen door een systeem van nietbindende dagen voor de datum van de oproep tot de voordrachten, die in de regel bestuur overeenkomstig een voordracht vergadering waarin in de vacature zal worden voorzien. van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstrekte meerderheid uit één kandidaat zal bestaan, maar de raad van commissarissen kan ook twee

46 Is binnen vorengenoemde termijn geen bindende voordracht opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming. van de uitgebrachte stemmen. Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit twee of meer kandidaten geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de voordracht geplaatste kandidaten, met inachtneming van artikel 28 lid 3. of meer kandidaten voordragen. De algemene vergadering kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een [ ] Een besluit van de algemene vergadering [ ] tot benoeming van een lid van de besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van [ ] de uitgebrachte stemmen [ ] die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen. Voor kandidaten die niet door de raad van commissarissen worden voorgedragen geldt een volstrekte meerderheid die meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigt. Het quorum vereiste geldt altijd: een nieuwe vergadering waar het quorum

47 Tijdens een algemene vergadering van NIET geldt kan NIET worden opgeroepen. aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Deze nieuwe bepaling is een regel van Nederlands recht dat kandidaten tevoren dienen te worden bekendgemaakt. Staande de vergadering is dat derhalve niet mogelijk. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur kan door de algemene Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. [ ] Tot een schorsing of ontslag [ ] anders dan op voorstel van de raad van [ ] vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemcommissarissen kan [ ] de algemene vergadering [ ] alleen besluiten met een vol- Dit is het spiegelbeeld van de benoemingsregeling voorgesteld in artikel 18

48 men, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de raad van commissarissen. strekte meerderheid van [ ] de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen [ ]. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. lid 2. Het zoals in artikel 18 lid 2 geldt het quorumvereiste altijd Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het eind van de dienstbetrekking Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het eind van de dienstbetrekking. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene Een technische aanpassing aan artikel 2:147 lid 2 Burgerlijk Wetboek. vergadering worden opgeheven Een geschorst lid van de raad van bestuur Een geschorst lid van de raad van bestuur

49 wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen. Artikel 19. Artikel De vennootschap heeft een beleid op het Aanpassing aan wetswijziging: zie arti-

50 terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e, Boek 2, Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. kel 135 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventueel De [ ] bezoldiging van de leden van de Aanpassing aan de wet. tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast. raad van bestuur [ ] wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het voorgaande lid, vastgesteld door de raad van commissarissen, met inachtneming van artikel 2:135 lid 4 Burgerlijk Wetboek. Procuratiehouders Artikel 20. De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid

51 verlenen en aan één of meer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen. Vertegenwoordiging Artikel De raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming van de beperkingen, welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld Indien een lid van de raad van bestuur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd, hetzij door een der andere leden van de raad van bestuur, hetzij door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris. Indien een lid van de raad van bestuur op eni [ ] In alle gevallen van een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:146 Burgerlijk Wetboek wordt de vennootschap vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in de eerste zin van het vorige lid, met dien verstande dat de betrokken rechtshandeling de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen en onverminderd het bepaalde in de laatste zin van genoemd Door recente rechtspraak is de regeling van vertegenwoordiging in geval van tegenstrijdig belang aangepast.

52 ge andere wijze dan in de vorige zin omschreven wetsartikel. een belang heeft strijdig met dat der ven- nootschap, is hij, evenals ieder der andere leden van de raad van bestuur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Raad van commissarissen Artikel Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste twee natuurlijke personen De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden on De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden on-

53 derneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. derneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande zin legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen: Aanpassing aan de wet (zie artikel 141 Boek 2 Burgerlijk Wetboek). Aanpassing aan Tabaksblat II a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld

54 De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. ten aanzien van de financiële risico s. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen De leden van de raad van commissarissen De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te worden benoemd door de algemene vergadering [ ]. [ ] maken door de raad van commissarissen. Een bindende voordracht wordt opgesteld binnen een termijn welke aanvangt bij het ontstaan Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen overeenkomstig een voor- Ook bij de benoeming van commissarissen is de bindende voordracht vervallen. Daarvoor in de plaats komt dezelfde me- van de vacature en welke eindigt zeven dracht van de raad van commissarissen thodiek als bij de benoeming van be- dagen voor de datum van de oproep tot de vergadering waarin in de vacature zal worden voorzien. Is binnen vorengenoemde termijn geen bin- kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de voordracht van de raad van stuurders (zie artikel 18).

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

ASM INTERNATIONAL N.V.

ASM INTERNATIONAL N.V. -1- STATUTEN VAN EB/FB/691422/12793.dlt ASM INTERNATIONAL N.V. 06-11-01 gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 31 oktober 2001 voor Professor

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V. STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V. met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 juli 2013 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden. AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 16-02-2006 LL/CG/CDO HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. in verband met de

Nadere informatie

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding 1 Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal( Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding N.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaltbommel.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 14 mei 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3.

STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. - 1 - STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. MC/6004528/477293.dlt met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 14 mei 2007 voor een waarnemer van Professor mr. P.J. Dortmond,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg.

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg. Artikel 1. Naam. Zetel. 1.1. De vennootschap draagt de naam Alanheri N.V. en is gevestigd te Tilburg. 1.2. Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

STATUTEN van: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten bij akte verleden voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam, op 9 december

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is de aanpassing van de statuten ten gevolge van: - het verwijderen van alle verwijzingen naar preferente aandelen; -

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V.

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 1 STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te Valkenswaard: ***; tot na te melden rechtshandelingen bevoegd blijkens na te melden besluit.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V.

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht d.d. 11 mei 2011 STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING TOELICHTING

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips Electronics.

Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL. 2. De vennootschap kan tevens handelen onder de naam: Royal Philips Electronics. Statutenwijziging Bestaande tekst NAAM EN ZETEL Voorgestelde tekst NAAM EN ZETEL Toelichting Artikel 1 Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips Electronics N.V. 2. De vennootschap kan

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

Statuten 12 mei 2017

Statuten 12 mei 2017 Statuten 12 mei 2017 STATUTEN 1. Definities 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: - aandelen: gewone en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; - aandeelhouder: de houder van een

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE 1 WTH/PS/L-221356 Statuten: HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE 1 Begripsbepalingen en interpretatie 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: aandeel

Nadere informatie

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 november 2014 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 23 juni 2017 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

STATUTEN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. STATUTEN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 24 APRIL 2014 S T A T U T E N N E D E R L A N D S E W A T E R S C H A P S B A N K N. V. 1 Inhoudsopgave Naam en zetel 4 Doel 4

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging II, bij akte op 28 juni 2012 verleden voor mr. G.W.Ch.

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E)

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E) ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging (agendapunt 15E) 6 februari 2008 Agendapunt 15E Voorstel tot statutenwijziging Voorgesteld wordt: a. de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016)

STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016) STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016) Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Vopak N.V. en is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap

Nadere informatie

Statuten per 5 februari 2009 van de naamloze vennootschap ING Verzekeringen N.V. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 5 februari 2009 van de naamloze vennootschap ING Verzekeringen N.V. Handelsregister Amsterdam, nr blz. 1 Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam en heeft haar zetel te s- Gravenhage. 1.2. Op de vennootschap zijn van toepassing de artikelen 2:158 tot en met 2:161a en 2:164 Burgerlijk

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Toelichting op het drieluik: Met betrekking tot het openbaar bod van Oak Leaf B.V. (de "Bieder") op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het verhogen van de nominale waarde van de aandelen door middel

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. 2011B10255JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. STATUTEN NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Royal Imtech N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht

mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht De ondergetekende, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht de DOORLOPENDE TEKST van de statuten van NedSense enterprises N.V., gevestigd

Nadere informatie

is voor de schulden; h. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de

is voor de schulden; h. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden; b. algemene

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 15 november 2013 te houden buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Statuten per 14 juni 2012 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr.

Statuten per 14 juni 2012 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr. Statuten per 14 juni 2012 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr. 33231073 Statuten per 14 juni 2012 van ING Groep N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN VAN KAS BANK N.V.

STATUTEN VAN KAS BANK N.V. - 1 - STATUTEN VAN KAS BANK N.V. PHK/6008105/10296647.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 19 mei 2011 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd in

Nadere informatie

VERKLARING INTEGRALE TEKST

VERKLARING INTEGRALE TEKST Allen & Overy LLP Delta Lloyd N.V. DLT NED 2016 JL/CW/hv/0041883-0000147 VERKLARING INTEGRALE TEKST De ondergetekende, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verklaart: dat

Nadere informatie

Intertrust N.V. Statuten

Intertrust N.V. Statuten Intertrust N.V. Statuten STATUTEN VAN INTERTRUST N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 19 oktober 2015 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Wetboek toekomen. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog

Wetboek toekomen. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog Naam, zetel en structuurregime. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: RSDB N.V. Zij is gevestigd te Hilversum. 2. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Artikel 1. Naam, zetel, duur. Artikel 2. Doel. Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. Artikel 4.

Begripsbepalingen. Artikel 1. Naam, zetel, duur. Artikel 2. Doel. Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. Artikel 4. Doorlopende tekst van de statuten van Wereldhave N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam, op

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie