tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden."

Transcriptie

1 AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke Vopak N.V., te houden op 20 april 2016, voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Vopak N.V. opgenomen. In de eerste kolom is de huidige tekst van de te wijzigen artikelen opgenomen. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen 1. In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. 1 De doorhalingen en onderstrepingen zijn opgenomen ter verduidelijking van de voorgestelde wijzigingen en zullen geen onderdeel uitmaken van de tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

2 2 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. STATUTAIR GEVESTIGD TE ROTTERDAM VOORGESTELDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. STATUTAIR GEVESTIGD TE ROTTERDAM Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Vopak N.V. en is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap is het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het verlenen van diensten en het exploiteren van terreinen, gebouwen en inrichtingen, alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met derden en overigens het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, dan wel voor de uitvoering ervan wenselijk of noodzakelijk kunnen zijn, alsmede het instaan voor schulden van anderen. Kapitaal. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdnegentig miljoen Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Vopak N.V. en is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap is het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het verlenen van diensten en het exploiteren van terreinen, gebouwen en inrichtingen, alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met derden en overigens het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, dan wel voor de uitvoering ervan wenselijk of noodzakelijk kunnen zijn, alsmede het instaan voor schulden van anderen. Kapitaal. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdnegentig miljoen

3 3 achthonderdduizend euro (EUR ,--), verdeeld in: - eenhonderd veertig miljoen ( ) gewone aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50); - eenhonderd negentig miljoen achthonderdduizend ( ) cumulatief preferente aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50); - vijftig miljoen achthonderdduizend ( ) cumulatief financieringspreferente aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50) Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de gewone aandelen, de cumulatief financieringspreferente aandelen en de cumulatief preferente aandelen, respectievelijk de houders van gewone aandelen, de houders van cumulatief financieringspreferente aandelen en de houders van cumulatief preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De cumulatief preferente aandelen worden hierna aangeduid als beschermingspreferente aandelen. De cumulatief financieringspreferente aandelen achthonderdduizend euro (EUR ,--), verdeeld in: - eenhonderd veertig miljoen ( ) gewone aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50); - eenhonderd negentig miljoen achthonderdduizend ( ) cumulatief preferente aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50); - vijftig miljoen achthonderdduizend ( ) cumulatief financieringspreferente aandelen, elk groot vijftig eurocent (EUR 0,50) Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de gewone aandelen, de cumulatief financieringspreferente aandelen en de cumulatief preferente aandelen, respectievelijk de houders van gewone aandelen, de houders van cumulatief financieringspreferente aandelen en de houders van cumulatief preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De cumulatief preferente aandelen worden hierna aangeduid als beschermingspreferente aandelen. De cumulatief financieringspreferente aandelen

4 4 worden hierna aangeduid als financieringspreferente aandelen. Uitgifte van aandelen. Artikel De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen; een besluit tot uitgifte van aandelen kan slechts onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden genomen. Een besluit tot uitgifte kan slechts een zodanig aantal gewone aandelen betreffen dat, nadat die uitgifte tot stand is gekomen, het totale aantal op dat moment geplaatste gewone aandelen vermeerderd met het aantal gewone aandelen dat de vennootschap op grond van op het moment van zodanig besluit aan derden verleende rechten tot het nemen van gewone aandelen verplicht is te eniger tijd aan derden te leveren, niet hoger is dan het aantal gewone aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal, nadat die uitgifte van gewone aandelen tot stand is gekomen, is verdeeld. Zolang de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd om tot worden hierna aangeduid als financieringspreferente aandelen. Uitgifte van aandelen. Artikel De algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de algemene vergadering - dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen; een besluit tot uitgifte van aandelen kan slechts onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden genomen. Een besluit tot uitgifte kan slechts een zodanig aantal gewone aandelen betreffen dat, nadat die uitgifte tot stand is gekomen, het totale aantal op dat moment geplaatste gewone aandelen vermeerderd met het aantal gewone aandelen dat de vennootschap op grond van op het moment van zodanig besluit aan derden verleende rechten tot het nemen van gewone aandelen verplicht is te eniger tijd aan derden te leveren, niet hoger is dan het aantal gewone aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal, nadat die uitgifte van gewone aandelen tot stand is gekomen, is verdeeld. Zolang de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd om tot Voorgesteld wordt om overeenkomstig de wettelijke terminologie, alle verwijzingen naar ''algemene vergadering van aandeelhouders'' te vervangen door verwijzingen naar ''algemene vergadering''.

5 5 uitgifte van aandelen te besluiten, kan de algemene vergadering niet meer daartoe besluiten De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt onder gelijke goedkeuring van de raad van commissarissen de koers - welke, behoudens het bepaalde in artikel 2:80, lid 2, Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari mag zijn - en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, is behalve de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. uitgifte van aandelen te besluiten, kan de algemene vergadering niet meer daartoe besluiten De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt onder gelijke goedkeuring van de raad van commissarissen de koers - welke, behoudens het bepaalde in artikel 2:80, lid 2, Burgerlijk Wetboek, niet beneden pari mag zijn - en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, is behalve de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep van houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6 6 Storting. Artikel Gewone aandelen en financieringspreferente aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; beschermingspreferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort Onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan de raad van bestuur besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet volgestorte beschermingspreferente aandelen moet zijn geschied. De raad van bestuur geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van beschermingspreferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste dertig dagen te liggen De raad van bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering doch niet dan onder goedkeuring van de raad van Storting. Artikel Gewone aandelen en financieringspreferente aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; beschermingspreferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort Onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan de raad van bestuur besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet volgestorte beschermingspreferente aandelen moet zijn geschied. De raad van bestuur geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van beschermingspreferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste dertig dagen te liggen De raad van bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering doch niet dan onder goedkeuring van de raad van

7 7 commissarissen rechtshandelingen te verrichten betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld. Voorkeursrecht. Artikel Behoudens beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 2:96a, lid 6, Burgerlijk Wetboek heeft bij uitgifte van gewone en financieringspreferente aandelen iedere houder van gewone en iedere houder van financieringspreferente aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen en financieringspreferente aandelen. Houders van beschermingspreferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen en houders van financieringspreferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven beschermingspreferente aandelen Bij uitgifte van gewone aandelen respectievelijk financieringspreferente aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a commissarissen rechtshandelingen te verrichten betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld. Voorkeursrecht. Artikel Behoudens beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 2:96a, lid 6, Burgerlijk Wetboek heeft bij uitgifte van gewone en financieringspreferente aandelen iedere houder van gewone en iedere houder van financieringspreferente aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen en financieringspreferente aandelen. Houders van beschermingspreferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen en houders van financieringspreferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven beschermingspreferente aandelen Bij uitgifte van gewone aandelen respectievelijk financieringspreferente aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a

8 8 Burgerlijk Wetboek, bepaalt de algemene vergadering casu quo de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste achttien maanden aan de raad van bestuur worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer Burgerlijk Wetboek, bepaalt de algemene vergadering casu quo de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste achttien maanden aan de raad van bestuur worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer

9 9 dan achttien maanden worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen respectievelijk financieringspreferente aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Inkoop van eigen aandelen/pandrecht op eigen aandelen. Artikel a. De raad van bestuur kan, met machtiging van de algemene vergadering en de raad van commissarissen en onverminderd het overigens in de artikelen 2:98 en 2:98d Burgerlijk Wetboek, bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen. dan achttien maanden worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen respectievelijk financieringspreferente aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Inkoop van eigen aandelen/pandrecht op eigen aandelen. Artikel a. De raad van bestuur kan, met machtiging van de algemene vergadering en de raad van commissarissen en onverminderd het overigens in de artikelen 2:98 en 2:98d Burgerlijk Wetboek, bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.

10 10 Zodanige verkrijging is evenwel slechts toegestaan indien: (i) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de te verkrijgen aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die eventueel krachtens de wet moeten worden aangehouden; (ii) het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. Voor het vereiste, onder (i) bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c, lid 2, Burgerlijk Zodanige verkrijging is evenwel slechts toegestaan indien: (i) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de te verkrijgen aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die eventueel krachtens de wet moeten worden aangehouden; (ii) het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. Voor het vereiste, onder (i) bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c, lid 2, Burgerlijk

11 11 Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan. b. Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De hiervoor in dit lid bedoelde machtiging is niet vereist, voorzover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een rechtspersoon, waarmee zij in een groep is verbonden Besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal kan de raad van bestuur slechts nemen onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan. b. Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De hiervoor in dit lid bedoelde machtiging is niet vereist, voorzover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een rechtspersoon, waarmee zij in een groep is verbonden Besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal kan de raad van bestuur slechts nemen onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

12 12 Ten aanzien van zodanige vervreemding zijn de artikelen 4, 5 en 6 overigens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vervreemding, ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht toekomt aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal, die zij zelf houdt of waarvan haar het vruchtgebruik toekomt, geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent de vennootschap recht op enige uitkering aan aandelen in haar eigen kapitaal, indien zij de certificaten daarvan houdt of haar het vruchtgebruik van die certificaten toekomt. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waaraan de vennootschap ingevolge de vorige zin geen uitkering ontleent, niet mee Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een Ten aanzien van zodanige vervreemding zijn de artikelen 4, 5 en 6 overigens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vervreemding, ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht toekomt aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal, die zij zelf houdt of waarvan haar het vruchtgebruik toekomt, geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent de vennootschap recht op enige uitkering aan aandelen in haar eigen kapitaal, indien zij de certificaten daarvan houdt of haar het vruchtgebruik van die certificaten toekomt. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waaraan de vennootschap ingevolge de vorige zin geen uitkering ontleent, niet mee Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

13 13 dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet of de statuten wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht De vennootschap kan met inachtneming van het overigens daaromtrent in artikel 2:89a, lid 1, Burgerlijk Wetboek bepaalde slechts een pandrecht op eigen aandelen dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet of de statuten wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht De vennootschap kan met inachtneming van het overigens daaromtrent in artikel 2:89a, lid 1, Burgerlijk Wetboek bepaalde slechts een pandrecht op eigen aandelen

14 14 en/of certificaten daarvan verkrijgen voorzover het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en/of certificaten daarvan niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. Kapitaalvermindering. Artikel 8. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van beschermingspreferente aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van financieringspreferente aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. en/of certificaten daarvan verkrijgen voorzover het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en/of certificaten daarvan niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. Kapitaalvermindering. Artikel 8. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van beschermingspreferente aandelen, dan wel uitsluitend ten aanzien van financieringspreferente aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. De wijziging houdt verband met de toevoeging van een nieuw artikel 27 lid 14.

15 15 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. Intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 27, lid 17. Aandeelhoudersregister/aandeelbewijzen. Artikel De financieringspreferente aandelen en de beschermingspreferente aandelen luiden op naam. De beschermingspreferente aandelen zijn doorlopend genummerd van P1 af. De financieringspreferente aandelen zijn doorlopend genummerd van FP1 af. De gewone aandelen luiden ter keuze van de houder, hetzij op naam, hetzij aan toonder. De raad van bestuur bepaalt de nummering en andere aanduidingen van de gewone aandelen Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. Intrekking met terugbetaling van financieringspreferente aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 27, lid 178. Aandeelhoudersregister/aandeelbewijzen. Artikel De financieringspreferente aandelen en de beschermingspreferente aandelen luiden op naam. De beschermingspreferente aandelen zijn doorlopend genummerd van P1 af. De financieringspreferente aandelen zijn doorlopend genummerd van FP1 af. De gewone aandelen luiden ter keuze van de houder, hetzij op naam, hetzijdie behoren tot een girodepot of een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer luiden aan toonder. De gewone aandelen die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in lid 3 luiden op naam. De raad van bestuur bepaalt de nummering en andere aanduidingen van de gewone aandelen Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn De wijziging van artikel 9.1 houdt verband met een wijziging van de Wet giraal effectenverkeer ("Wge") op grond waarvan vanaf 1 juli 2011 uitlevering van aandelen nog slechts in zeer beperkte, in de Wge bepaalde, situaties mogelijk is.

16 16 opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede de overige volgens de wet vereiste gegevens. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding of aan hen aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur of door een daartoe door het bestuur schriftelijk gevolmachtigde De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen op naam, alsmede aan een ingeschreven vruchtgebruiker en pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede de overige volgens de wet vereiste gegevens. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding of aan hen aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur of door een daartoe door het bestuur schriftelijk gevolmachtigde De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen op naam, alsmede aan een ingeschreven vruchtgebruiker en pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de

17 17 leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen. De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden. De gegevens van het register omtrent nietvolgestorte beschermingspreferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt Iedere houder van een aandeel op naam, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam heeft, is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven Alle kennisgevingen aan aandeelhouders respectievelijk degenen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben en die rechten kunnen leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen. De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden. De gegevens van het register omtrent nietvolgestorte beschermingspreferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt Iedere houder van een aandeel op naam, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam heeft, is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven Alle kennisgevingen aan aandeelhouders respectievelijk degenen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben en die rechten kunnen

18 18 doen gelden overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, geschieden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen op naam of de levering van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt Het in lid 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op aandelen op naam. doen gelden overeenkomstig de leden 2 tot en met 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, geschieden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen op naam of de levering van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt Het in lid 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op aandelen op naam.

19 19 Definities en aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder. Artikel De volgende begrippen hebben in dit artikel en overigens in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aangesloten Instelling: degene die krachtens de Wet giraal effectenverkeer als aangesloten instelling is toegelaten en een verzameldepot in de zin van deze wet kan aanhouden; Deelgenoot: een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; Necigef: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; op de datum van het passeren van deze akte is als centraal instituut aangewezen: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs Bij de inschrijving op uit te geven gewone Definities en aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder. Artikel De volgende begrippen hebben in dit artikel en overigens in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: Aangesloten Instelling: degene die krachtens een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer als aangesloten instelling is toegelaten en een verzameldepot in de zin van deze wet kan aanhouden; Centraal Instituut: het centraal instituut als bedoeld in lid 4; Deelgenoot: een deelgenoot in heteen verzameldepot als bedoeld in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; Necigef: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; op de datum van het passeren van deze akte is als centraal instituut aangewezen: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. Intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs Bij de inschrijving op uit te geven gewone De wijzigingen in artikel 10.1, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.8 houden verband met een wijziging van de Wge als gevolg waarvan het begrip "intermediair" is opgenomen in de wet. Voorts wordt de verwijzing naar "Necigef" vervangen door een verwijzing naar "Centraal Instituut".

20 20 aandelen en bij de toekenning van gewone aandelen ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze De vennootschap doet het in lid 2 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een Aangesloten Instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot crediteert Onverminderd het bepaalde in artikel 20, lid 4, is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en aandelen en bij de toekenning van gewone aandelen ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze De vennootschap doet het in lid 2 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef een centraal instituut als bedoeld in de wet giraal effectenverkeer De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel toe doordat (a) Necigefhet Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een Aangesloten InstellingIntermediair of het Centraal Instituut aanwijst die hem dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot respectievelijk girodepot crediteert Onverminderd hhet bepaalde in artikel 20, lid 4, is het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Necigefhet Centraal Instituut opgedragen en is Necigefhet Centraal Instituut is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de Zie de toelichting bij artikel Zie de toelichting bij artikel Zie de toelichting bij artikel 10.1.

21 21 medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs Indien een Deelgenoot van de Aangesloten Instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij Deelgenoot is, zal (a) Necigef bij akte de aandelen aan de rechthebbende leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende Aangesloten Instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder als houder van een aandeel op naam in het Aandeelhoudersregister (doen) inschrijven. De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of in lid 8 niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen Een houder van een gewoon aandeel op desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs Indien een Deelgenoot van de Aangesloten Instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij Deelgenoot is, zal (a) Necigef bij akte de aandelen aan de rechthebbende leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende Aangesloten Instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder als houder van een aandeel op naam in het Aandeelhoudersregister (doen) inschrijven. Uitlevering van gewone aandelen is slechts mogelijk in de gevallen bepaald in de Wet giraal effectenverkeer. De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of in lid 8 niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen Een houder van een gewoon aandeel op De wijziging van artikel 10.7 houdt verband met een wijziging van de Wge op grond waarvan vanaf 1 juli 2011 uitlevering van aandelen nog slechts in zeer beperkte, in de Wge bepaalde, situaties mogelijk is. Zie de toelichting bij artikel 10.1.

22 22 naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen hetgeen uitsluitend kan geschieden doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen Aangesloten Instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het Aandeelhoudersregister uitschrijft/doet uitschrijven Het aandeelbewijs wordt eigenhandig getekend door een lid van de raad van bestuur Indien het aandeelbewijs in het ongerede is geraakt, kan daarvoor door de raad van bestuur een duplicaatbewijs worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de raad van bestuur daaraan zal verbinden. naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen hetgeen uitsluitend kan geschieden doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Necigefeen Intermediair levert, (b) de vennootschap deeen Aangesloten Instelling dit aandeel bij akte aan het Centraal Instituut leveringt erkent, (c) Necigef de vennootschap de leveringen erkent, (d) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (de) een door de rechthebbende aangewezen Aangesloten InstellingIntermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als Deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (ef) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het Aaandeelhoudersregister uitschrijft/doet uitschrijven Het aandeelbewijs wordt eigenhandig getekend door een lid van de raad van bestuur Indien het aandeelbewijs in het ongerede is geraakt, kan daarvoor door de raad van bestuur een duplicaatbewijs worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de raad van bestuur daaraan zal verbinden.

23 23 Na uitgifte van dit stuk, dat het woord duplicaat zal dragen, is het oorspronkelijke stuk ten opzichte van de vennootschap waardeloos. Verkrijging van financieringspreferente aandelen. Artikel 10A. 10A.1. 10A.2. Overdracht van financieringspreferente aandelen kan uitsluitend geschieden aan natuurlijke personen. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is overdracht van financieringspreferente aandelen niet mogelijk indien en voorzover de verkrijger alleen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met een of meer anderen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, rechtstreeks of - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten - middellijk: A. houder is van een nominaal bedrag aan financieringspreferente aandelen van één procent of meer van het totale in de vorm van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal van de vennootschap; of B. door zodanige overdracht meer dan één procent van het totale in de vorm Na uitgifte van dit stuk, dat het woord duplicaat zal dragen, is het oorspronkelijke stuk ten opzichte van de vennootschap waardeloos. Verkrijging van financieringspreferente aandelen. Artikel 10A. 10A.1. 10A.2. Overdracht van financieringspreferente aandelen kan uitsluitend geschieden aan natuurlijke personen. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is overdracht van financieringspreferente aandelen niet mogelijk indien en voorzover de verkrijger alleen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met een of meer anderen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, rechtstreeks of - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten - middellijk: A. houder is van een nominaal bedrag aan financieringspreferente aandelen van één procent of meer van het totale in de vorm van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal van de vennootschap; of B. door zodanige overdracht meer dan één procent van het totale in de vorm

24 24 van gewone aandelen en van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal aan geplaatste kapitaal aan financieringspreferente aandelen zou financieringspreferente aandelen zou verkrijgen. verkrijgen. Onder het houden van aandelen Onder het houden van aandelen respectievelijk het verkrijgen van aandelen respectievelijk het verkrijgen van aandelen wordt voor de toepassing van de vorige zin wordt voor de toepassing van de vorige zin mede begrepen het hebben van een recht mede begrepen het hebben van een recht van vruchtgebruik of pandrecht, van vruchtgebruik of pandrecht, respectievelijk het verkrijgen van een recht respectievelijk het verkrijgen van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, voorzover daarbij het stemrecht aandelen, voorzover daarbij het stemrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomt. toekomt. Voor de toepassing van dit artikel 10A Voor de toepassing van dit artikel 10A worden door de vennootschap verkregen worden door de vennootschap verkregen aandelen als geplaatst beschouwd, aandelen als geplaatst beschouwd, ongeacht of zij al dan niet zijn ingetrokken. ongeacht of zij al dan niet zijn ingetrokken. 10A.3. Verkrijging van financieringspreferente 10A.3. Verkrijging van financieringspreferente aandelen door middel van een uitgifte - al aandelen door middel van een uitgifte - al dan niet in de vorm van stockdividenden dan niet in de vorm van stockdividenden en/of bonusaandelen - wordt voor de en/of bonusaandelen - wordt voor de toepassing van het bepaalde in het eerste toepassing van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel met overdracht en tweede lid van dit artikel met overdracht gelijkgesteld; daarbij worden voor de gelijkgesteld; daarbij worden voor de vaststelling van de grootte van het in de vaststelling van de grootte van het in de vorm van gewone en vorm van gewone en financieringspreferente aandelen geplaatste financieringspreferente aandelen geplaatste

25 25 kapitaal de uit te geven kapitaal de uit te geven financieringspreferente aandelen financieringspreferente aandelen medegerekend. medegerekend. Vorenbedoelde gelijkstelling geldt niet Vorenbedoelde gelijkstelling geldt niet indien ten aanzien van zodanige uitgifte indien ten aanzien van zodanige uitgifte een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6, een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6, lid 1, wordt uitgeoefend. lid 1, wordt uitgeoefend. 10A.4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste 10A.4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste zin, van dit artikel is toegestaan, dat een zin, van dit artikel is toegestaan, dat een aandeelhouder die meer aandeelhouder die meer financieringspreferente aandelen houdt dan financieringspreferente aandelen houdt dan één procent van het in de vorm van gewone één procent van het in de vorm van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen en financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal, door uitgifte aandelen geplaatste kapitaal, door uitgifte van financieringspreferente aandelen meer van financieringspreferente aandelen meer financieringspreferente aandelen verkrijgt financieringspreferente aandelen verkrijgt dan één procent van het totale na die dan één procent van het totale na die uitgifte in de vorm van gewone aandelen en uitgifte in de vorm van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen geplaatste financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal, echter ten hoogste tot het in de kapitaal, echter ten hoogste tot het in de volgende zin vermelde percentage volgende zin vermelde percentage genomen over het bedrag, waarmede het in genomen over het bedrag, waarmede het in de vorm van financieringspreferente de vorm van financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal door de aandelen geplaatste kapitaal door de uitgifte wordt verhoogd. Het in de vorige zin uitgifte wordt verhoogd. Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk aan het bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het in de vorm van gewone percentage van het in de vorm van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen en financieringspreferente aandelen geplaatste kapitaal, dat die aandelen geplaatste kapitaal, dat die

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen

STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING. V betekent: vervallen STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht d.d. 11 mei 2011 STATUTEN VAN SNS Beleggingsfondsen N.V. statutair gevestigd te Utrecht NA VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING TOELICHTING

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016)

STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016) STATUTEN KONINKLIJKE VOPAK N.V. (per 19 september 2016) Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Vopak N.V. en is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 2. Het doel der vennootschap

Nadere informatie

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. in verband met de

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 16-02-2006 LL/CG/CDO HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V.

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V. 1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging April 2010 Algemene opmerking. De voorgestelde wijzigingen zijn vet gedrukt weergegeven. Algemene opmerking. De voorgestelde statutenwijziging van ORDINA N.V.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) Wijzigingen ter gelegenheid van de Fusie Dit document geeft een toelichting

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V.

STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. STATUTENWIJZIGING STERN GROEP N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3.

STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. - 1 - STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. MC/6004528/477293.dlt met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 14 mei 2007 voor een waarnemer van Professor mr. P.J. Dortmond,

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

STATUTEN van: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten bij akte verleden voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam, op 9 december

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

TKH Group N.V. en is gevestigd te Haaksbergen Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. STATUTEN VAN TKH GROUP N.V. met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 14 mei 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Allen & Overy LLP DPA Group NV/akte van statutenwijziging JL /0090309-0000009 99126188 Concept (1) d.d. 16 maart 2010 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Op maart tweeduizend elf is voor mij, mr.

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg.

1.1. De vennootschap draagt de naam Witte Molen N.V. en is gevestigd te Tilburg. Artikel 1. Naam. Zetel. 1.1. De vennootschap draagt de naam Alanheri N.V. en is gevestigd te Tilburg. 1.2. Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. Artikel 2.

Nadere informatie

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding

1! Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal(! Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding 1 Concept(25(maart(2014( (notaris(mr.(wilod(versprille(te(veenendaal( Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Lavide Holding N.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaltbommel.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V.

STATUTENWIJZIGING. Koninklijke Ahold N.V. STATUTENWIJZIGING Koninklijke Ahold N.V. Concept De Brauw d.d. 5 maart 2013 Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. De linker kolom

Nadere informatie

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

Concept De Brauw 13 januari S T A T U T E N van: [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V. statutair gevestigd te Zaandam d.d. [ ]

Concept De Brauw 13 januari S T A T U T E N van: [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V. statutair gevestigd te Zaandam d.d. [ ] Concept De Brauw 13 januari 2016 S T A T U T E N van: [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V. statutair gevestigd te Zaandam d.d. [ ] Naam; zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: [Koninklijke]

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Bijlage 7 Ontwerptekst van de statuten van de Gecombineerde Vennootschap

Bijlage 7 Ontwerptekst van de statuten van de Gecombineerde Vennootschap Bijlage 7 Ontwerptekst van de statuten van de Gecombineerde Vennootschap 2 - één (1) serie genummerd FP3 van [ ] ([ ]) cumulatief preferente - één (1) serie genummerd FP4 van [ ] ([ ]) cumulatief preferente

Nadere informatie

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. 2.

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. 2. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS REGISTER VAN AANDEELHOUDERS van de vennootschap gevestigd te De vennootschap is opgericht bij akte van verleden voor notaris te Statuten gewijzigd bij akte van verleden voor notaris te Dit register bevat

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 15 november 2013 te houden buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ASM INTERNATIONAL N.V.

ASM INTERNATIONAL N.V. -1- STATUTEN VAN EB/FB/691422/12793.dlt ASM INTERNATIONAL N.V. 06-11-01 gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 31 oktober 2001 voor Professor

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht

mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht De ondergetekende, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht de DOORLOPENDE TEKST van de statuten van NedSense enterprises N.V., gevestigd

Nadere informatie

Statuten Koninklijke BAM Groep nv

Statuten Koninklijke BAM Groep nv Statuten Koninklijke BAM Groep nv 2 3 Akte van statutenwijziging Koninklijke BAM Groep nv 05/2015: 20 NL Op drieëntwintig april tweeduizendvijftien verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood,

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V.

1.1. De vennootschap draagt de naam: ASM International N.V. STATUTEN VAN ASM INTERNATIONAL N.V. met zetel te Almere, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 25 juli 2013 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN HUIDIGE TEKST STATUTEN Huidige doorlopende tekst van de statuten van Reed Elsevier N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende statutenwijziging op 8 mei 2013 voor notaris mr. D.J. Smit

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de verlaging van de nominale waarde van de aandelen. 1 De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan

Nadere informatie

Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging

Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging 1 Statuten van IEX Group N.V. zoals deze luiden na statutenwijziging Concept d.d. 29 oktober 2015 Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN DPA GROUP N.V. Onderstaand voorstel tot statutenwijziging van DPA Group N.V. kent drie kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de nu geldende statuten opgenomen.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V. - 1 - VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ASM INTERNATIONAL N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging van ASM International N.V. is: 1. aanpassing van de benoemingsprocedure van bestuurders en commissarissen;

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam F179/F694/31000219 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap Value8 N.V., gevestigd te Amsterdam Heden, ** tweeduizend elf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.,

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., 1 STATUTENWIJZIGING 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V.

Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V. Voorstel tot wijziging van de statuten van Batenburg Beheer N.V. Bijlage behorende bij het agendapunt betreffende statutenwijziging Rotterdam, 23 maart 2011 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Royal Imtech N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 Duur De vennootschap is aangevangen op negen en twintig september negentienhonderd negentien en duurt onbepaalde tijd voort.

Artikel 3 Duur De vennootschap is aangevangen op negen en twintig september negentienhonderd negentien en duurt onbepaalde tijd voort. 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BATENBURG TECHNIEK N.V. S T A T U T E N I. ALGEMEEN Artikel 1 Naam en Zetel De vennootschap draagt de naam: Batenburg Techniek N.V. en is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V.

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 1 STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te Valkenswaard: ***; tot na te melden rechtshandelingen bevoegd blijkens na te melden besluit.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012

S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012 S T A T U T E N van: SNS Beleggingsfondsen N.V. gevestigd te Utrecht d.d. 1 januari 2012 Naam. Zetel. Typering. Artikel 1. 1.1. De naamloze vennootschap draagt de naam: SNS Beleggingsfondsen N.V. 1.2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Statuten van de Vennootschap

Statuten van de Vennootschap Statuten van de Vennootschap Doorlopende tekst per 8 januari 2015 Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de Vennootschap, de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT OMZETTING VAN USG PEOPLE N.V. EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

VOORSTEL TOT OMZETTING VAN USG PEOPLE N.V. EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN VOORSTEL TOT OMZETTING VAN USG PEOPLE N.V. EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde omzetting van USG People N.V. (de vennootschap ) en de wijziging van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo

STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo 1 STATUTEN van: Koninklijke Ten Cate N.V., gevestigd te Almelo Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. In de linkerkolom is de tekst van de nu geldende bepalingen van de statuten van Koninklijke DSM N.V. opgenomen waarin een wijziging

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 30 juni 2006

S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 30 juni 2006 ll/cwe F:\1292\Diversen\Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V\DT\StatutenInsingerdeBeaufortUmbrellaFundNV.doc S T A T U T E N van: Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

aandeelhoudersregister: het aandeelhoudersregister van de vennootschap of één of meer delen daarvan, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1;

aandeelhoudersregister: het aandeelhoudersregister van de vennootschap of één of meer delen daarvan, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1; STATUTEN VAN CORBION N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 oktober 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. 2011B10255JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. STATUTEN NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Toelichting op het drieluik: Met betrekking tot het openbaar bod van Oak Leaf B.V. (de "Bieder") op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VERKLARING INTEGRALE TEKST

VERKLARING INTEGRALE TEKST Allen & Overy LLP Delta Lloyd N.V. DLT NED 2016 JL/CW/hv/0041883-0000147 VERKLARING INTEGRALE TEKST De ondergetekende, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verklaart: dat

Nadere informatie

LOYENS STATUTENWIJZIGING: Kempen Bewaarder N.V., (voorheen: Kempen Trust N.V.) Gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 30 mei 2004.

LOYENS STATUTENWIJZIGING: Kempen Bewaarder N.V., (voorheen: Kempen Trust N.V.) Gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 30 mei 2004. LOYENS STATUTENWIJZIGING: Kempen Bewaarder N.V., (voorheen: Kempen Trust N.V.) Gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 30 mei 2004. r;,.io,i? < Postbus 711 JO 1008 BD AMSTERDAM i i,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 I. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V.. 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. HUIDIGE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. PER 2 JUNI 2006 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GEMALTO N.V. TOELICHTING NAAM. ZETEL. Artikel 1. 1.1. De naam van de vennootschap is: Gemalto N.V. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUIDIGE STATUTEN NSI

HUIDIGE STATUTEN NSI HUIDIGE STATUTEN NSI - 1 - HUIDIGE STATUTEN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. DEFINITIES ARTIKEL 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de Wet: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; b. de vennootschap:

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie