ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3."

Transcriptie

1 Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V., zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan J. Smit, notaris te Amsterdam, op 31 december Naam en zetel en structuurregime. Artikel De vennootschap draagt de naam: ABN AMRO Group N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. 1.2 Op de vennootschap zijn van toepassing de artikelen 2:158 tot en met 2:161a en 2:164 van het Burgerlijk Wetboek. Doel. Artikel 2. - De vennootschap heeft ten doel het doen uitoefenen van het bankbedrijf, deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren en verschaffen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de verplichtingen van en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen van welke aard ook, maar in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het kredietwezen, het verzekeringswezen, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening zo mede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Kapitaal en aandelen. Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljard zevenhonderdéénenvijftig miljoen euro (EUR ,--). Het is verdeeld in: (a) drie miljard zevenhonderdvijftig miljoen ( ) gewone aandelen; en (b) éénhonderd miljoen ( ) gewone aandelen B. De gewone aandelen hebben een nominale waarde van één euro (EUR 1,--) elk. De gewone aandelen B hebben een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk. 3.2 Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide in artikel 3.1 genoemde soorten aandelen verstaan, zomede de houders daarvan. Aandelen. Artikel De aandelen luiden op naam. 4.2 Zijn er met betrekking tot een aandeel meer rechthebbenden of behoort dat aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon. AMSN399297/6 1

2 Registers. Artikel De raad van bestuur houdt met betrekking tot de houders van aandelen een register aan, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en welke zodanig en voor diegenen ter inzage liggen als door de wet is voorgeschreven. 5.2 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven. 5.3 Alle inschrijvingen en aantekeningen in de registers worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur dan wel door een lid van de raad van bestuur en een door die raad speciaal tot zodanige ondertekening gemachtigde, dan wel door twee tot zodanige ondertekening gemachtigden. 5.4 De in dit artikel genoemde registers kunnen uit verschillende delen bestaan; zij kunnen geheel of ten dele in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden. Ten minste één exemplaar daarvan dient te allen tijde te berusten ten kantore van de vennootschap ter plaatse waar deze is gevestigd en aldaar ter inzage te liggen overeenkomstig de wet. Artikel 6. - De vennootschap noch haar dochtermaatschappijen mogen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op een andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor aandelen verbinden. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in de vennootschap, maar alleen tot de mate als is toegestaan in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek. Levering van aandelen / vestiging vruchtgebruik en pandrecht. Artikel Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de dienaangaande wettelijke bepalingen. 7.2 Het hiervoor in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik, op de vestiging van pandrecht alsmede op de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap. Uitgifte van aandelen. Artikel Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe een voorstel doen. De algemene AMSN399297/6 2

3 vergadering van aandeelhouders is bevoegd om, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, de raad van bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is - onder goedkeuring van de raad van commissarissen - tot het uitgeven van aandelen, in welk geval de raad van bestuur tevens bevoegd is de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast te stellen. 8.2 Hetgeen hiervoor is vermeld met betrekking tot de uitgifte van aandelen is ook van toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Voorkeursrecht. Artikel Iedere houder van gewone aandelen en gewone aandelen B heeft bij uitgifte van gewone aandelen en gewone aandelen B een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen en gewone aandelen B, tenzij het betreft een uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, dan wel een uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. 9.2 Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet is bepaald, bij iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. Indien de raad van bestuur is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan is voor een dergelijk besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. 9.3 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Storting op aandelen. Artikel Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in een valuta die een eenheid is van de euro, kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden. Bezwarende rechtshandelingen. Artikel De raad van bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd rechtshandelingen te verrichten: (a) in verband met het nemen van aandelen, waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd; (b) rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld; (c) betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld. Verkrijging van eigen aandelen. Artikel De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen, anders dan om niet verkrijgen, indien en voor zover de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur daartoe heeft AMSN399297/6 3

4 gemachtigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek en eventuele overige wettelijke voorschriften De machtiging is niet vereist voor de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Kapitaalvermindering. Artikel De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe een voorstel doen Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt en gewone aandelen B Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling van kapitaal en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Artikel De vennootschap zal niet haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen Waar in deze statuten gesproken wordt van certificaathouders dienen daaronder te worden verstaan: al diegenen die dezelfde rechten hebben als houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Vruchtgebruik en pandrecht. Artikel Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de bepaling dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders Op gewone aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden gevestigd. Het stemrecht komt toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de bepaling dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders De aandeelhouder die het stemrecht niet heeft en de vruchtgebruiker en de pandhouder die het stemrecht hebben, hebben de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker of de pandhouder, die het stemrecht niet heeft, hebben niet de hiervoor vermelde rechten. Blokkeringsregeling. AMSN399297/6 4

5 Artikel De houder van de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vrij één of meer van zijn aandelen over te dragen. Overdracht van gewone aandelen B kan eveneens vrijelijk geschieden Elke (andere) overdracht van gewone aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van gewone aandelen (de gewone vergadering). De desbetreffende aandeelhouder (de Verzoeker) doet het verzoek tot goedkeuring door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen en de prijs waarvoor hij wenst over te dragen. De raad van bestuur is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een gewone vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld Indien: (a) door de gewone vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de (b) raad van bestuur is ontvangen; of de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de gewone vergadering gelijktijdig met de weigering aan de Verzoeker opgave heeft gedaan van één of meer personen die bereid zijn alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen (de Gegadigden), wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder (a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes weken. De vennootschap kan alleen met instemming van de Verzoeker als Gegadigde optreden De prijs waarvoor de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Verzoeker en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is In afwijking van hetgeen hiervoor omtrent prijsvaststelling is bepaald, kan de Verzoeker bepalen dat de prijs waarvoor de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft door de Gegadigden kunnen worden gekocht gelijk is aan de prijs waarvoor de persoon zoals vermeld in de hiervoor in artikel 16.2 genoemde kennisgeving, bereid is de aandelen te kopen, mits die persoon geen groepsmaatschappij (zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) van de Verzoeker (die persoon hierna: de Onafhankelijke Derde) is en de prijs een zakelijke (arms-length) prijs is. AMSN399297/6 5

6 De Verzoeker dient alsdan de kennisgeving overeenkomstig artikel 16.2 vergezeld te doen gaan van een verklaring waarin de Onafhankelijke Derde verklaart de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft voor de opgegeven prijs te willen kopen. De opgave van de prijs dient alle elementen van de tegenprestatie, waarvan de waarde dient te zijn uitgedrukt in euro, te bevatten die de Onafhankelijke Derde bereid is voor de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, te betalen Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de raad van bestuur op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden De Verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent of komt vast te staan dat niet alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Verzoeker tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het verzoek tot goedkeuring waren genoemd, doch niet voor een lagere prijs dan door de Verzoeker genoemd, respectievelijk de prijs die door deskundigen is vastgesteld wanneer zulks is geschied Alle kennisgevingen en opgaven ingevolge dit artikel 16 geschieden schriftelijk. Telkens wanneer de raad van bestuur zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een kopie aan de Verzoeker, alle Gegadigden (met uitzondering van de afzender) en, voor zover de gewone vergadering nog een beslissing moet nemen, alle aandeelhouders De kosten verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun werkzaamheden komen ten laste van: (a) (b) de Verzoeker, indien deze zich terugtrekt; de Verzoeker voor de helft en de kopers van de betreffende aandelen voor de andere helft, indien de aandelen door één of meer Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; (c) de vennootschap in de niet onder (a) of (b) genoemde gevallen Ingeval van (i) overgang van aandelen als gevolg van een juridische fusie of splitsing of (ii) de verwerving door een persoon van zeggenschap (zoals gedefinieerd in artikel 16.13) over een aandeelhouder-rechtspersoon, behoudens in het geval deze persoon onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving van de zeggenschap reeds een groepsmaatschappij (zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) was van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon, behoeft die aandeelhouder, AMSN399297/6 6

7 dan wel behoeven diens rechtsopvolgers, de goedkeuring van de gewone vergadering om de betrokken aandelen te mogen behouden. Het hiervoor in artikel 16 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, voor zover in artikel niet anders is bepaald Het verzoek om goedkeuring dient binnen drie maanden na het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis te worden gedaan en kan niet worden ingetrokken. Indien de gewone vergadering niet tijdig één of meer Gegadigden heeft aangewezen of komt vast te staan dat niet alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, dan mag de Verzoeker, dan wel mogen diens rechtsopvolgers, de desbetreffende aandelen behouden. Indien het verzoek niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd dat verzoek te doen en, indien alle aandelen waarop dat verzoek betrekking heeft, worden gekocht, die aandelen aan de door de gewone vergadering aangewezen Gegadigde of Gegadigden te leveren. In dat geval wordt de koopprijs door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten Voor de toepassing van artikel betekent zeggenschap over een aandeelhouder-rechtspersoon: (i) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon houdt; dan wel (ii) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, door aandeelhouderschap, het bezit van stemrecht, overeenkomst of anderszins, de macht heeft om de meerderheid van de bestuurders, commissarissen of leden van een ander bestuursorgaan van de desbetreffende aandeelhouderrechtspersoon te benoemen of te ontslaan, dan wel op andere wijze zeggenschap over het bestuur en het beleid van die aandeelhouderrechtspersoon kan uitoefenen. Bestuur. Artikel De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee leden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde stelt de raad van commissarissen het aantal leden van de raad van bestuur vast De raad van bestuur regelt zijn werkzaamheden in onderling overleg Van een besluit van de raad van bestuur kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur. Benoeming. Artikel AMSN399297/6 7

8 18.1 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde uit de voordracht van de raad van commissarissen. Slechts personen waarvan De Nederlandsche Bank N.V. vóór de oproep van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming van leden van de raad van bestuur aan de orde is, heeft verklaard dat zij voldoen aan de vereisten in de vergunning van het bedrijf van kredietinstelling als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, kunnen voor benoeming in aanmerking komen. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er niet ten minste twee leden van de raad van bestuur zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, zal de raad van commissarissen in een volgende vergadering een nieuwe voordracht doen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een voordracht uitsluitend afwijzen op grond van zwaarwegende redenen die verband houden met de persoon van de bestuurder en geen relatie hebben met het commerciële beleid van de vennootschap Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed Uit de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen een voorzitter benoemd. In geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van commissarissen doorslaggevend De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. AMSN399297/6 8

9 Schorsing door raad van commissarissen. Artikel De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Indien na een schorsing van een lid van de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie (3) maanden heeft besloten over zijn ontslag, wordt de schorsing opgeheven. In deze vergadering wordt aan de geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. Het betrokken lid kan zich door een adviseur doen bijstaan Een besluit tot schorsing van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin ten minste twee derden van de in functie zijnde commissarissen aanwezig is. Indien minder dan twee derden van deze commissarissen ter vergadering is verschenen, zal op een termijn van twee weken een nieuwe vergadering van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen, welke beslist, ongeacht het aantal aanwezige in functie zijnde commissarissen. Schorsing en ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid leden van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, wordt de schorsing opgeheven indien niet binnen drie (3) maanden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten over zijn ontslag De algemene vergadering van aandeelhouders ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de raad van bestuur en de raad van commissarissen over het voorgenomen ontslag zijn gehoord. Daartoe zal aan de raad van commissarissen in een daartoe belegde algemene vergadering van aandeelhouders het voorgenomen ontslag en de gronden waarop dit ontslagvoornemen berusten worden toegelicht. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het lid van de raad van bestuur dat zij voornemens is te ontslaan in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden. In een tweede algemene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen twee weken na de eerste, zal de raad van commissarissen in de gelegenheid worden gesteld advies terzake van het voorgenomen ontslag uit te brengen alvorens de algemene vergadering omtrent het voorgenomen ontslag besluit Het bepaalde in artikel 20.3 is niet van toepassing indien het een ontslag wegens dringende redenen betreft. Vertegenwoordiging. Artikel De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust bij twee gezamenlijk handelende personen, hetzij twee leden van de raad van bestuur, hetzij een lid van de raad van bestuur en een procuratiehouder aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend. AMSN399297/6 9

10 21.2 De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld. De raad van bestuur regelt hun bevoegdheden en hun titulatuur alsmede de voorwaarden van hun aanstelling. Ontstentenis of belet. Artikel In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overgebleven leden van die raad of zijn de twee overgebleven leden van die raad met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van op één na alle, respectievelijk van alle leden van de raad van bestuur is het enig overgebleven lid van de raad van bestuur tezamen met de raad van commissarissen, respectievelijk is de raad van commissarissen, tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om in dat geval, al dan niet uit zijn midden, één of meer, respectievelijk twee of meer, personen aan te wijzen teneinde tezamen met het enig overgebleven lid van de raad van bestuur, respectievelijk tezamen, het bestuur van de vennootschap tijdelijk waar te nemen. In geval van ontstentenis van alle of op één na alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen verplicht onverwijld in de vacature(s) te voorzien en dient zij daartoe een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Goedkeuring van besluiten. Artikel De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor de volgende besluiten: (a) besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming; (b) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; (c) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; (d) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap door haar of een dochtermaatschappij, het vervreemden of afsplitsen door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een zelfstandig onderdeel van een onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, alsmede het doen van een (des)investering indien daarmee een waarde is gemoeid van tweehonderd miljoen euro (EUR ,--) of meer; (e) het uitoefenen van stemrecht en de wijze waarop het stemrecht wordt uitgeoefend op aandelen in ABN AMRO Bank N.V. voor zover het betreft onderwerpen die op grond van deze statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van - of behoren tot de AMSN399297/6 10

11 bevoegdheid van - de algemene vergadering van aandeelhouders, evenwel beperkt tot de navolgende onderwerpen: (i) de uitgifte van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.; (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.; (iii) het verminderen van het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Bank N.V. door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen te verminderen; (iv) een overdracht van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.; (v) besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van ABN AMRO Bank N.V. of haar onderneming; danwel overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van ABN AMRO Bank N.V. aan een derde; (vi) het wijzigen van de statuten van ABN AMRO Bank N.V.; of (vii) de ontbinding van ABN AMRO Bank N.V., alsmede, evenwel uitsluitend indien en voor zover er géén personele unie bestaat ten aanzien van zowel de raden van bestuur als de raden van commissarissen van de vennootschap en ABN AMRO Bank N.V.: (viii) (ix) (x) (xi) (xii) het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen van ABN AMRO Bank N.V.; het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur van ABN AMRO Bank N.V.; het vaststellen van het aantal leden van de raad van commissarissen van ABN AMRO Bank N.V.; het vaststellen van de beloning van de leden van de raad van commissarissen van ABN AMRO Bank N.V.; en het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ABN AMRO Bank N.V De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, voor bestuursbesluiten omtrent: (a) (b) (c) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; aanvrage van notering of van intrekking van de notering van de onder (a) bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder AMSN399297/6 11

12 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; het nemen van een deelneming waarvan de waarde vijftig miljoen euro (EUR ,--) te boven gaat, of zoveel lager als de wet voorschrijft, door haar of een dochtermaatschappij of afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming, het vervreemden of afsplitsen door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een zelfstandig onderdeel van een onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, alsmede het doen van (des)investeringen waarvan de waarde vijftig miljoen euro (EUR ,--) te boven gaat, of zoveel lager als de wet voorschrijft; een voorstel tot wijziging van de statuten; een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is verbonden, omtrent het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit van het bestuur van een dergelijke vennootschap voor besluiten als hiervoor onder (d) bedoeld; het jaarlijks vaststellen van een driejaars businessplan en de onderdelen van het jaarlijkse operationele plan die betrekking hebben op de risicobereidheid en risicotolerantie en het financieringsplan Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderscheidenlijk de raad van commissarissen met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 23.1 of artikel 23.2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan. Raad van commissarissen. Artikel De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie leden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde stelt de algemene vergadering van aandeelhouders het minimum aantal leden vast Onverminderd het elders in de statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). AMSN399297/6 12

13 De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en) De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens Indien minder dan drie leden van de raad van commissarissen in functie zijn, zal de raad van commissarissen onverwijld een algemene vergadering van aandeelhouders doen bijeenroepen om in de vacature(s) te voorzien. De raad van commissarissen blijft bevoegd, ook al is die raad niet voltallig en ook wanneer het aantal leden minder dan drie bedraagt Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen, dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen De leden van de raad van commissarissen kunnen besluiten in plaats van in een vergadering ook schriftelijk (dan wel langs elektronische weg) nemen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen De leden van de raad van commissarissen genieten ieder een vaste beloning waarvan de grootte door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd. De raad van commissarissen zal daartoe aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel doen. Benoeming. Artikel De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad De leden van de raad van commissarissen worden, behoudens het bepaalde in de artikelen 25.7 en 25.8, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de raad van commissarissen. Slechts personen waarvan De Nederlandsche Bank N.V., vóór de oproep van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming van leden van de raad van commissarissen aan de orde is, heeft verklaard dat zij voldoen aan de vereisten in de vergunning van het bedrijf van bank als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, kunnen voor benoeming in aanmerking komen. Commissarissen kunnen niet zijn: AMSN399297/6 13

14 (a) bestuurders van Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen; (b) bestuurders van een rechtspersoon die is aangewezen als instelling in de zin van artikel 2 Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (een Instelling); of (c) bestuurders van een tot de groep van een Instelling behorende rechtspersoon of onderneming De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 25.5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in artikel 25.3 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in artikel 25.5, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat AMSN399297/6 14

15 vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in artikel 25.5 bepaalde De algemene vergadering van aandeelhouders kan een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel 25 afwijzen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd of indien de in de eerste volzin bedoelde meerderheid niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door die meerderheid of in de vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de artikelen 25.3, 25.5 en 25.6 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge de artikelen 26.4 tot en met 26.6, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook in dat geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel Het bepaalde in de artikelen 25.5 en 25.6 is alsdan van overeenkomstige toepassing Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 25.5 worden de bevoegdheden volgens dat lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad. Periodiek aftreden, schorsing, ontslag. Artikel Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders volgend op de dag waarop hij na zijn laatste benoeming casu quo herbenoeming vier jaar commissaris is geweest. Een aftredende commissaris kan terstond worden herbenoemd. AMSN399297/6 15

16 26.2 Leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap, vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft verzocht de geschorste commissaris op de in de wet vermelde gronden te ontslaan Op de besluitvorming van de raad van commissarissen ten aanzien van artikel 26.2 is artikel 19.2 van overeenkomstige toepassing De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig artikel Een besluit als bedoeld in artikel 26.4 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten Het besluit bedoeld in artikel 26.4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 25. Algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (Schiphol) De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten: (a) jaarverslag; (b) vaststelling van de jaarrekening; (c) aankondigingen in verband met vacatures in de raad van bestuur en (d) de raad van commissarissen; verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en raad van commissarissen Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten. AMSN399297/6 16

17 27.5 Aandeelhouders en/of personen met de rechten van certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, aangevende welke onderwerpen specifiek behandeld moeten worden. Indien de raad van bestuur of raad van commissarissen geen gevolg geeft om een algemene vergadering van aandeelhouders binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek bijeen te roepen zodat deze kan worden gehouden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd om zelf een vergadering bijeen te roepen. Bevoegdheid algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de raad van bestuur of aan anderen is toegekend De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Oproeping. Artikel De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeen geroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel Was de oproepingstermijn korter dan de wettelijke termijn, of heeft de oproeping niet plaats gehad dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en certificaathouders ervan kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap. Aan aandeelhouders worden kosteloos toegezonden de bijlagen van de agenda en de overige stukken welke volgens de wet en/of deze statuten aan de aandeelhouders ter inzage dienen te worden overgelegd ter beschikking gesteld Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering De oproeping zal worden gezonden naar de adressen van de aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders als vermeld in het aandeelhoudersregister. De oproeping en overige kennisgevingen aan aandeelhouders kunnen eveneens geschieden door middel van een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres van die aandeelhouders die hebben ingestemd met deze wijze van oproeping. Zij dienen dan voor dit doel een adres aan de vennootschap op te geven. AMSN399297/6 17

18 29.6 Vergaderingen van houders van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door een houder van één of meer aandelen van de betreffende soort. Voor het overige zijn de artikelen 29 tot en met 33 van overeenkomstige toepassing. Toegang. Artikel Iedere aandeelhouder, iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen alsmede iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en - indien van toepassing - het stemrecht uit te oefenen De raad van bestuur is gemachtigd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen dat voor de toepassing van artikel 2:117 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip, welk tijdstip niet vroeger kan zijn dan is toegestaan ingevolge de wettelijke bepalingen terzake, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn Aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders van aandelen en certificaathouders, respectievelijk hun gevolmachtigden, worden alleen tot de vergadering toegelaten op vertoon van een toegangsbewijs, verkregen op de wijze als in de oproeping tot de vergadering vermeld De aandeelhouder, stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen of certificaathouders die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering in te leveren op de in de oproep vermelde plaats en binnen de in de oproep gemelde termijn De vennootschap kan de aandeelhouder en certificaathouder of zijn gevolmachtigde verzoeken voor de aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, certificaathouder of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd, ter bijwoning van de algemene vergadering van aandeelhouders en ter uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van die vergadering Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de in de artikelen 30.1 en 30.7 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering. Voorzitterschap / notulen. AMSN399297/6 18

19 Artikel De leiding van de algemene vergadering van aandeelhouders berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen en bij verhindering van deze bij een plaatsvervangende voorzitter. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering ordelijk te laten functioneren. Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter verhinderd dan wijzen de ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de raad van bestuur voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de door deze aangewezen secretaris van de vergadering. Stemrecht en stemmingen. Artikel Elk gewoon aandeel geeft recht op éénhonderd stemmen. Ieder gewoon aandeel B geeft recht op één stem Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt, onverminderd het overigens in de wet bepaalde Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders die op personen betrekking hebben kunnen alleen worden genomen wanneer deze personen bij de oproep òf in de agenda òf in de toelichting op de agenda zijn vermeld Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige aandeelhouder verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de gewone meerderheid - voor zover in deze statuten geen andere meerderheden zijn vereist - van stemmen is verkregen, wordt herstemd. Wordt alsdan wederom geen gewone meerderheid bereikt, dan wordt gestemd tussen de twee personen, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Degene op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Mochten door gelijkheid van het AMSN399297/6 19

20 aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor die herstemming in aanmerking komen, dan zal door tussenstemming worden uitgemaakt welke twee personen in de stemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie van hen met de persoon, op wie bij de herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen. Staken de stemmen dan beslist het lot De vergaderrechten kunnen tevens worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de aandeelhouder die langs deze weg deelneemt aan de vergadering via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. de raad van bestuur kan voorwaarden vaststellen voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Artikel Aandeelhouders mogen besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk (dan wel langs elektronische weg) nemen buiten vergadering, voor zover deze worden aangenomen met algemene stemmen van alle aandeelhouders die bevoegd zijn om een stem uit te brengen. De bepalingen van artikel 30.7 zijn van overeenkomstige toepassing. Besluiten buiten vergadering zijn niet toegestaan indien er personen zijn met de rechten van houders van certificaten van aandelen als uitgegeven met medewerking van de vennootschap en/of er toonderstukken zijn uitgegeven. Elke aandeelhouder dient er zorg voor te dragen dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht van de genomen besluiten. De raad van bestuur zal van de genomen besluiten aantekening houden en zal deze aantekeningen voegen bij die als bedoeld in artikel Boekjaar / jaarrekening en jaarverslag. Artikel Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgemaakt De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van commissarissen. Indien de handtekening van één of meer van die leden daaraan ontbreekt, wordt de reden daarvan vermeld De jaarrekening wordt tezamen met het jaarverslag aan de raad van commissarissen overgelegd De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast De algemene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Accountant. Artikel De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. AMSN399297/6 20

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3.

ABN AMRO Group N Naam en zetel en structuurregime. Artikel 1. - ABN AMRO Group N.V. Doel. Artikel 2. - Kapitaal en aandelen. Artikel 3. Doorlopende tekst van de statuten van ABN AMRO Group N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam op 11 maart

Nadere informatie

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Bijlage 04. Concept Statuten Splitsende Vennootschap RBS NV 1 / 14

Bijlage 04. Concept Statuten Splitsende Vennootschap RBS NV 1 / 14 1 Doorlopende tekst van de statuten van The Royal Bank of Scotland N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V.), gevestigd te Amsterdam zoals deze luiden na wijziging, bij akte op [*] 2009 verleden voor mr. B.J.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016

STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016 STATUTEN PGGM N.V. gedateerd 2 februari 2016 STATUTEN Artikel 1. Naam, zetel en structuurregime 1.1 De vennootschap is genaamd: PGGM N.V. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Zeist. 1.3 De artikelen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014

VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 blad 1 VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. DE DATO 27 MEI 2014 Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Hydratec Industries

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 309 28 179 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 9

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 I. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V.. 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen aandeel aandeelhouder afhankelijke maatschappij algemene vergadering

HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen aandeel aandeelhouder afhankelijke maatschappij algemene vergadering 1 Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Coop Holding B.V. na de akte van statutenwijziging verleden op 14 december 2009 voor mr. B. H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam. HOOFDSTUK I. Artikel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen.

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving. Hoofdstuk 4 Verkrijging van eigen aandelen. STATUTEN PER 24 NOVEMBER 2015 ABN AMRO GROUP N.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Artikel 1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Naam. Statutaire zetel. Structuurregime. Sectorregelgeving.

Nadere informatie

Statuten 12 mei 2017

Statuten 12 mei 2017 Statuten 12 mei 2017 STATUTEN 1. Definities 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: - aandelen: gewone en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; - aandeelhouder: de houder van een

Nadere informatie

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 23 juni 2017 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen 1 Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime. Hoofdstuk 4 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Hoofdstuk 2 Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime. Hoofdstuk 4 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. CONCEPT DE BRAUW DE DATO 27 OKTOBER 2015 STATUTEN HOLLAND CASINO N.V. Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Artikel 1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

1 Bestaande tekst Voorstel Toelichting Naam, zetel en structuurregeling. ABN AMRO Holding N.V.

1 Bestaande tekst Voorstel Toelichting Naam, zetel en structuurregeling. ABN AMRO Holding N.V. 1 Naam, zetel en structuurregeling Naam en zetel Algemeen Artikel 1 Artikel 1 Het voorstel houdt in dat ABN AMRO 1. De vennootschap draagt de naam: 1. De vennootschap draagt de naam: Holding N.V. gebruik

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd in

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 Relevante wetsartikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek Bijlage 5 Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1 Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Hoofdstuk 1. Naam. Statutaire zetel. Artikel 1.1. 1.1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ICT AUTOMATISERING N.V. Op eenendertig mei tweeduizendelf verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: Mr Jildien

Nadere informatie

Intertrust N.V. Statuten

Intertrust N.V. Statuten Intertrust N.V. Statuten STATUTEN VAN INTERTRUST N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 19 oktober 2015 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.)

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.) AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE TEN CATE N.V. (NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.) Op [_] tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012.

Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. per 20 maart 2012. Doorlopende tekst van de statuten van Ziggo N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging,

Nadere informatie

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

a. de vennootschap: Ballast Nedam N.V., gevestigd te Nieuwegein; c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 november 2014 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013

S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 S T A T U T E N : van: Royal Imtech N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 28 oktober 2013 Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Royal Imtech N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap; STATUTEN VAN POSTNL N.V. met zetel te 's-gravenhage, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL CONSOLIDATIE BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het verhogen van de nominale waarde van de aandelen door middel

Nadere informatie