Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polissen verzekeringen MasterCard Platinum"

Transcriptie

1 Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

2 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities 1.1. Verzekeraar S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE , verzekeringsmaatschappij toegelaten onder CBFA nr om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 uit te oefenen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekeraar en diens onderaannemers door gebruik te maken van de term wij Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE , verzekeringsagent toegelaten onder CBFA nr Verzekerde personen a) Alle kaarthouders van een kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de kaarthouder gedomicilieerd zijn. c) De minderjarige kinderen en minderjarige kleinkinderen van de kaarthouder of van de echtgen(o)ot(e) of partner die met de kaarthouder samenwoont, die niet gedomicilieerd zijn bij de kaarthouder maar wel occasioneel op het adres van de kaarthouder verblijven op het moment dat deze onder de hoede staan van een verzekerd persoon. f) aanhangwagens waarvan de afmetingen, lading inbegrepen, 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte overtreffen; g) gemotoriseerde rolstoelen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van de termen uw voertuig, uw caravan of uw aanhangwagen Woonplaats De domicilie van de kaarthouder van de kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. Deze domicilie dient uw gewoonlijke verblijfplaats te zijn en zich in België te bevinden Ziekte Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, en die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer Ongeval Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die, a) in geval van de waarborg hulpverlening aan personen, een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer; of, b) in geval van de waarborg hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt. FOBE Geadopteerde kinderen van buitenlandse afkomst zijn verzekerd de dag na aankomst in België. Geadopteerde kinderen van Belgische afkomst zijn verzekerd de dag na hun domiciliëring op het adres van de kaarthouder. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen u of uw Verzekerde inzittenden a) De verzekerde personen die meerijden in uw voertuig. b) Elke persoon die gratis met u meerijdt in uw voertuig. Het aantal verzekerde inzittenden mag het maximaal aantal te vervoeren personen, door de constructeur van het voertuig voorzien, niet overschrijden Verzekerde voertuigen De voertuigen van de verzekerde personen (met een maximum van twee) die ingeschreven zijn in België en toebehoren aan of exclusief ter beschikking gesteld zijn van één van de verzekerden die op het adres van de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum gedomicilieerd zijn, voor zover het gaat om: a) personenwagens, motorhomes, bestelwagens of gemengde voertuigen van minder dan 3,5 ton MTM; b) caravans, campingcars of aanhangwagens van minder dan 3,5 ton MTM, indien deze bij de verplaatsing getrokken worden door een verzekerd voertuig; c) moto s met een cilinderinhoud van minstens 50 cc; d) vervangwagens van dezelfde aard als het verzekerde voertuig, gedurende maximum 1 maand, indien het verzekerde voertuig buiten gebruik is ingevolge een door dit contract verzekerde schadegeval. Zijn dus geen verzekerde voertuigen en uitgesloten van dekking: a) huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maanden; b) voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen; c) voertuigen bestemd voor het bezoldigde vervoer van personen of goederen; d) voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten; e) residentiële caravans; 1.9. Pech Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert Repatriëring De terugkeer naar uw woonplaats, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Medische kosten Enkel medische kosten die het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of tandarts komen in aanmerking. Het gaat om de volgende kosten: a) medische honoraria; b) opname - en behandelingskosten bij hospitalisatie; c) kosten van geneesmiddelen; d) kosten van tandheelkundige zorgen tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval; e) kosten van kinesitherapie tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval Immobilisatie van het voertuig en immobiliteitsduur a) Immobilisatie van het voertuig: ofwel de effectieve immobilisatie, ofwel een dermate gebrek aan het voertuig waardoor, volgens het bijstandplateau, het voortzetten van uw verplaatsing te gevaarlijk zou zijn. b) Immobiliteitsduur: de duur tussen de ontvangst door het bijstandplateau van uw eerste oproep en het einde van de herstelling van het voertuig conform de duurtijd van de herstelling die in overleg met de garagehouder werd bepaald Bagage a) Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk gebruik bij zich heeft. b) Worden niet beschouwd als bagage: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen en meubilair. 1/8

3 2. Voorwerp van dit contract Dit contract waarborgt de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen en voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden. 3. Duur van dit contract en van de waarborg opzegging 3.1. Duur van dit contract De duur van dit contract stemt overeen met de duur van uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum Waarborg De waarborgen vangen aan om 0 uur van de datum die vermeld is in uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum. De waarborg geldt in België gedurende de volledige verzekerde duurtijd. De waarborg geldt buiten België alleen tijdens de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. Na deze periode wordt er enkel dekking verleend indien een uitbreiding ter zake werd bedongen in een afzonderlijk contract Opzegging Zowel wijzelf, de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum als de verzekeringnemer kunnen het contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om hulpverlening, doch ten laatste 30 dagen na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de hulpverlening, de weigering van de schadevergoeding of de hulpverlening. De opzegging wordt ten vroegste 3 maanden na de dag van de betekening van kracht. De opzegging kan van kracht worden 1 maand na de dag van de betekening ervan, indien de kaarthouder of een verzekerde een van de verplichtingen, ontstaan door het zich voordoen van het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgelijke partijstelling hebben ingediend tegen de de verzekerde of dat wij hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek De opzegging dient te gebeuren met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. De betaalde premies voor de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. 4. Territorialiteit Er is geen kilometervrijstelling van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Waar in de diverse bepalingen van dit contract over België, het buitenland of wereldwijd wordt gesproken, omvatten deze termen de volgende gebieden 4.1. Betreffende de rubriek hulpverlening aan personen a) Onder wereldwijd wordt verstaan: de hele wereld inclusief België. b) Onder het buitenland wordt verstaan: wereldwijde dekking behalve in België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. c) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. geven geen recht op waarborg, tenzij er een uitbreiding terzake werd bedongen in een afzonderlijk contract. 6. Mededelingsplicht - De verzekerden zijn verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de duur van dit contract, aan ons alle bestaande nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hen bekend zijn en die zij redelijkerwijze moeten beschouwen als omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico. - Indien u geniet van een andere verzekering voor hetzelfde risico, dient u de waarborgen en de identiteit van deze verzekeraar(s) mee te delen aan ons. 7. Waarborgwijziging Wij kunnen de verzekeringsvoorwaarden aanpassen zonder wijziging van het risico. U kan het contract in dat geval opzeggen binnen de 90 dagen na ontvangst van het bericht van wijziging. 8. Handleiding bij schade 8.1. In geval van een mogelijk schadegeval dient u onmiddellijk, eventueel na ontvangst van de dringende eerste medische hulp, te telefoneren naar ons bijstandplateau op het nummer (bereikbaar 24 uur op 24) of een bericht per fax te versturen naar het nummer (eveneens bereikbaar 24 uur op 24), en de instructies te volgen. Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan dit plateau en dit hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totale bedrag minder is dan 250 EUR is een dergelijk voorafgaandelijk akkoord niet nodig Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, dient u het schadegeval schriftelijk te melden Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, dient u alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen U dient de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade over te maken Alle redelijke maatregelen moeten genomen worden om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken De ziekte of het letsel in geval van een ongeval, dient u medisch te laten objectiveren De nodige maatregelen moeten genomen worden om de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen, de geneesheren van de verzekeraar toe te laten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen en de door de verzekeraar aangestelde geneesheer toe te laten de betrokken persoon te onderzoeken Zowel in België als tijdens uw verblijf in het buitenland dient u de nodige maatregelen te nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de Sociale Zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling Betreffende de rubriek hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Onder het buitenland wordt geografisch Europa verstaan: het Europese vasteland, behalve België zoals hieronder bepaald, tot aan de Oeral-bergketen, de eilanden van de Middellandse Zee en Istanbul op de Bosporus. Behoren niet tot de definitie van geografisch Europa: Cyprus, Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden, Groenland en IJsland. Bij twijfel is het raadzaam ons voor uw afreis te contacteren. b) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km van de Belgische grens. 5. Aanwezigheid in het buitenland Onze interventies in het buitenland, zowel voor de hulpverlening aan personen als voor de hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, zijn alleen gedekt gedurende de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. De gebeurtenissen die na deze 90 dagen plaatsvinden, 8.9. Zowel bij de ophaling als bij de aflevering van uw voertuig moet u een gedetailleerd verslag laten opmaken in verband met de staat van uw voertuig In geval van diefstal of vandalisme, moet u onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid van de plaats waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw toezicht uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties. Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt en de omvang van de schade hierdoor toeneemt, vervalt uw recht op eventuele verzekeringsprestaties. In geval echter van de bepalingen 8.2., 8.3., en 8.5. van dit artikel kunnen wij onze prestatie enkel verminderen met het door ons geleden nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de FOBE /8

4 opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op de eventuele verzekeringsprestaties. Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken in België aanhangig worden gemaakt. FOBE Subrogatie Wij treden voor het bedrag van de door ons uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kunnen wij van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door ons geleden nadeel. 10. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 11. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijke toelating aan Dexia Bank NV, Pachecolaan Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer, en aan S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beiden verantwoordelijk voor de verwerkingen, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op de uitgifte en het beheer van verzekeringscontracten, de evaluatie van het risico, het beheer van schadegevallen en geschillen, het opmaken van statistieken en het aanbieden van hun producten. De verzekeraar, de verzekeringnemer, de onderaannemer en zijn raadgevend geneesheer alsook eventuele deskundigen zullen de persoonlijke gegevens in het kader van bovenvermelde doelstellingen verwerken. U heeft het recht om u op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u eveneens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens door een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan de verantwoordelijken van de verwerkingen. U geeft door de onderschrijving van het contract aan uw behandelende geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar de medische attesten over te maken die nodig zijn om het contract uit te voeren, alsook de medische verklaring van overlijden met vermelding van de oorspronkelijke doodsoorzaak, overeenkomstig artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering. U ontheft of stelt hiervoor alle behandelende artsen, verzorgingsinstellingen, wetsverzekeraars of elke andere instelling vrij van het medisch geheim. U geeft van nu af uw schriftelijke toestemming tot de verwerking van uw medische gegevens, en namelijk deze vermeld in het medische attest met betrekking tot de doodsoorzaak, door de raadgevend geneesheer van de verzekeraar en de in dit artikel vermelde personen. De medische gegevens zullen rechtstreeks aan de raadgevend geneesheer overgemaakt worden. 12. Klachten Zowel de verzekeringnemer, de verzekeraar als de Ombudsdienst van Dexia Insurance Belgium staan te uwer beschikking. Indien u niet tevreden bent met een bekomen antwoord kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ombudsdienst van Dexia Insurance Belgium, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kan u het geschil eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel of aan de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel U kunt ook alle geschillen over deze polis voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken. 13. Correspondentie Elke kennisgeving met betrekking tot het beheer van uw polis dient te gebeuren aan de verzekeringnemer. Elke schadeaangifte dient telefonisch te gebeuren op het nummer dat in artikel 8.1. van dit contract vermeld staat. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres vermeld in het contract met de verzekeringnemer met betrekking tot de kredietkaart MasterCard Platinum of naar het adres dat u ons later schriftelijk meedeelt. 14. Rechtsmacht Dit contract wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen van de Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en het Belgische recht. 15. Uitsluitingen in dit contract Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan personen a) Situaties die verband houden met kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-ups, periodieke controle of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen. b) Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval. c) Diagnose, behandeling en medicatie die niet erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). d) Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle zwangerschapscomplicaties na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien en hun gevolgen zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Iedere technische stoornis die zich voordoet tijdens uw verplaatsing, maar die op het moment van het vertrek uit uw woonplaats bekend was, alsook stoornissen die voortvloeien uit de slechte staat van het voertuig of het gebrekkige onderhoud ervan. Herhaalde pech of verergering van de pech ingevolge het niet herstellen van het voertuig alsook het systematisch terugroepen van een serie voertuigen zijn eveneens uitgesloten. b) Gewone onderhoudskosten en -werken, brandstofkosten, kosten van onderdelen en wisselstukken, bestek- en herstellingskosten. c) Douane-, transito- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten. d) Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig of de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed die zich voordoet tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder kan aansprakelijk gesteld worden voor de door hem uitgevoerde prestaties. e) Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van de wisselstukken. f) De verzending van een motor Uitsluitingen die gemeenschappelijk zijn aan alle waarborgen a) Alle schadegevallen die bestonden vooraleer of op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of die reeds bestonden op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. b) Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, of op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was. c) Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. Indien u echter nà het vertrek vanuit uw woonplaats hervalt of een complicatie heeft van een ziekte waaraan u reeds leed op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, blijft u wel verzekerd voor zover deze ziekte stabiel was gedurende 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats. d) Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling. e) Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, gebruik van verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme. f) Roekeloos gedrag, werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden. g) Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers. h) Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige verdediging. 3/8

5 i) Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan ongeacht welke sport of competitie, en de trainingen. Hieronder valt ook elke sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids...) en de trainingen. j) Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillige veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen. k) Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer. l) Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme. m) Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen Niet-gewaarborgde hulpverlening in geval van uitsluitingssituaties Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kunnen wij u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening betaald worden. II. Hulpverlening aan personen 1. Wereldwijde hulpverlening aan personen 1.1. Vervoer of repatriëring Vervoer of repatriëring van uzelf Als u op verplaatsing bent en u tengevolge van een ziekte of een ongeval vervoerd of gerepatrieerd moet worden, organiseren wij en nemen ten laste: a) uw vervoer vanaf de plaats waar u geïmmobiliseerd bent naar ofwel uw woonplaats ofwel een ziekenhuis dat zo dicht mogelijk bij uw woonplaats gelegen is ofwel naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. De repatriëring wordt uitgevoerd onder medische begeleiding indien uw gezondheidstoestand dit vereist. Zowel transport als repatriëring gebeuren per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen of met elk ander geschikt vervoermiddel. De beslissing tot en de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het vervoermiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door onze medische dienst en na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is. b) het vervoer van één verzekerde persoon om u te begeleiden tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis Vervoer of repatriëring van de andere verzekerde personen die u vergezelden Als door uw vervoer of repatriëring zoals bepaald in punt van deze rubriek de andere verzekerde personen die u vergezelden hun verplaatsing niet meer kunnen verder zetten op de geplande manier, komen wij tussen, naar keuze van deze verzekerde personen, door: - ofwel de organisatie en de betaling van hun vervoer of repatriëring; - ofwel de betaling van de extra kosten die nodig zijn om hun verplaatsing verder te zetten, en dit tot maximaal de kosten die zij gehad zouden hebben voor hun vervoer of repatriëring Vervangingschauffeur Indien, doordat wij zijn tussengekomen naar aanleiding van een ziekte, ongeval of overlijden, het verzekerde voertuig niet meer kan bestuurd worden door de bestuurder of een andere passagier, organiseren en betalen wij het vervoer van een door u of door ons aangestelde persoon om het voertuig terug te brengen naar zijn gebruikelijke staanplaats in België samen met de verzekerde inzittenden, aanhangwagen of caravan en de bagage die niet door de gerepatrieerde personen kon worden meegenomen en indien nodig één hotelnacht voor deze persoon. Wij zijn niet gehouden deze verbintenis na te leven indien uw voertuig niet rijklaar is, één of meerdere zware gebreken vertoont, zich in overtreding bevindt t.o.v. het verkeersreglement van de te doorkruisen landen, de bepalingen van de technische autokeuring of de verplichte autoverzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid Verlenging van uw verblijf Als u op verplaatsing bent en u moet uw verblijf ingevolge een ziekte of een ongeval op medisch voorschrift verlengen, zorgen wij voor: a) de betaling van de hotelkosten voor maximaal tien nachten per verzekerde persoon; b) de organisatie en de betaling van uw repatriëring naar uw woonplaats bij het einde van het verlengd verblijf Hospitalisatie op verplaatsing Als u op verplaatsing bent en u dient ingevolge een ziekte of een ongeval gehospitaliseerd te worden en: a) indien u jonger bent dan 18 jaar en zonder uw ouders op verplaatsing bent, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 nachten voor deze persoon. b) indien u jonger bent dan 18 jaar en uw volwassen begeleider kan om medische redenen niet meer voor u zorgen terwijl geen andere begeleider de zorgen om u kan overnemen, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid of een hostess vanaf zijn of haar woonplaats in België; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 2 nachten voor deze persoon. c) indien u alleen op verplaatsing bent en meer dan 5 dagen in het ziekenhuis dient te verblijven, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 hotelnachten voor deze persoon. Indien de hospitalisatie een vervoer of repatriëring vereist, komen wij tussen volgens de bepalingen van het bovenstaande punt 1.1. in de rubriek II. Hulpverlening aan personen Skipass en skilessen Indien u, ingevolge uw ziekte of ongeval moet gerepatrieerd worden of u in de fysieke onmogelijkheid verkeert, bevestigd door een geneesheer ter plaatse, om uw skipass en/of uw skilessen verder te gebruiken, betalen wij uw skipass en/of skilessen terug naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot maximaal 200 EUR in het totaal Blokkering van uw bank-en kredietkaarten Wij helpen u bij het blokkeren van uw bank- en kredietkaarten door voor u de nodige contacten te verzorgen, voor zover u ons voorziet van de nodige gegevens in verband met de betrokken rekeningen Inlichtingendienst Wij delen u het adres en telefoonnummer mee van de volgende medische diensten in België: - ziekenhuizen en klinieken; - ziekenwagendiensten in uw omgeving; - instellingen voor thuisverzorging; - verhuurders van medisch materiaal; - kuuroorden; - revalidatiecentra; - apothekers en geneesheren van wacht; - bejaardentehuizen in uw omgeving. Wij kunnen u helpen uw reis voor te bereiden door het geven van informatie over: - de hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen; - de verplichte en aanbevolen inentingen; - de administratieve formaliteiten voor reizigers, voertuigen en huisdieren; - de adressen van buitenlandse consulaten en toerismebureaus in België, en van Belgische consulaten in het buitenland. Deze inlichtingendienst is operationeel van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Deze inlichtingen kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd en verstrekt. FOBE /8

6 2. Hulpverlening aan personen enkel geldig in het buitenland 2.1. Medische kosten Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval u overkomen in het buitenland medische kosten dient te betalen, nemen wij de buitenlandse medische kosten ten laste tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij uw mutualiteit of elke andere verzekering. In geval van ziekte of ongeval u overkomen in Noord-Amerika wordt onze maximale tussenkomst opgetrokken tot EUR per verzekerde persoon en per schadegeval. In geval van hospitalisatie kunnen wij de medische kosten voorschieten. Onder de hierboven vermelde medische kosten verstaan wij: - de buitenlandse medische kosten; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen tot EUR; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, per ziekenwagen indien voorgeschreven door een geneesheer Voortijdige terugkeer Wij organiseren en nemen ten laste, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen: a) Onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het betrokkene familielid jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen. b) Onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep. c) Zware schade aan de domicilie van de kaarthouder ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking) Overlijden van een verzekerde Regeling van begrafenis of crematie Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene naar België over te laten brengen, organiseren wij en nemen ten laste: a) De repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar een funerarium naar keuze in België. De balseming, een zinken kist en de douanekosten worden eveneens vergoed. b) De post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. De kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling zelf echter worden door ons nooit ten laste genomen. Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene ter plaatse te laten begraven of cremeren, nemen wij de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse ten laste tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het plaatselijke vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van de rouwdienst en de eventuele repatriëring van de urne Verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen Bij verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen in het buitenland organiseren wij de vervanging ervan en nemen de verzendingskosten ten laste onder de volgende voorwaarden die alle samen vervuld moeten zijn: a) deze zaken zijn onmisbaar; b) gelijkwaardige alternatieven zijn ter plaatse onbeschikbaar; c) de geneesmiddelen werden voorgeschreven door een geneesheer; d) deze zaken zijn erkend door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). U moet vooraf het akkoord van onze medische dienst bekomen. Een tussenkomst kan geweigerd worden indien zij strijdig is met de plaatselijke wetgeving. De aankoopprijs van de geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen dient u aan ons terug te betalen binnen de 30 dagen na de betaling Verlies of diefstal van uw bagage Als uw bagage in het buitenland verloren of gestolen is, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze koffer dient door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden op het overeengekomen adres; b) de bijstand bij het opzoeken van uw verloren bagage bij lijnvluchten; c) de vergoeding van de strikt noodzakelijke aankopen tot een maximum bedrag van 250 EUR per verzekerde persoon en op vertoon van de aankoopbewijzen. Deze laatste bepaling geldt enkel bij niet aflevering van de bagage door een luchtvaartmaatschappij in het buitenland Verlies of diefstal van uw identiteitspapieren of vervoerbewijzen a) Bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland, bezorgen wij u informatie in verband met de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of met het Belgische consulaat en betalen wij de administratieve kosten tot 125 EUR voor hun vervanging terug, op voorwaarde dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat, enz; b) Wij zorgen voor de terbeschikkingstelling van de nodige vervoerbewijzen om uw reis voort te zetten bij verlies of diefstal van uw vervoerbewijzen, mits voorafgaande betaling door uzelf of een door u aangestelde persoon Ziekte of ongeval van uw huisdier Als uw huisdier dat u vergezelt in het buitenland ziek wordt of er een ongeval heeft, nemen wij de kosten van een dierenarts ten laste tot maximaal 65 EUR. 3. Hulpverlening aan personen enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt II.1., waarborgen wij eveneens: FOBE Repatriëring van de overige verzekerde personen en van het verzekerde voertuig Hiervoor organiseren wij en nemen ten laste: - ofwel het vervoer van één verzekerde persoon naar diens woonplaats of de plaats van begrafenis of crematie in België en desgewenst zijn of haar terugkeer naar het verblijf in het buitenland - ofwel het vervoer van twee verzekerde personen naar hun woonplaats of plaats van begrafenis of crematie in België. De repatriëring van één of meerdere verzekerde personen gebeurt op voorwaarde dat deze persoon of personen niet zelf of via hun reisorganisator naar hun woonplaats kunnen terugkeren met het vervoermiddel dat gebruikt werd voor de heenreis of voorzien is voor de terugreis. Indien het verzekerde voertuig in het buitenland moet achterblijven omdat geen van de verzekerde personen ermee kan terugkeren, organiseren wij de repatriëring ervan Opsporings- en reddingskosten Bij een ongeval of verdwijning vergoeden wij de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval met inbegrip van de vervoerskosten per helikopter en per slede Overlijden van een verzekerde Indien tijdens een verplaatsing in België een verzekerde persoon overlijdt, organiseren wij en nemen ten laste: Het vervoer van het stoffelijke overschot Wij nemen de repatriëring van het stoffelijke overschot ten laste van de plaats van overlijden naar een funerarium in België. Wij dragen echter niet bij in de kosten voor de lijkkist, de post mortem behandeling, de rouwdienst, de begrafenis of de crematie Het vervoer van de andere verzekerde personen die de overledene vergezelden op het moment van overlijden Voor deze andere verzekerde personen organiseren wij: - indien zich op de plaats van het overlijden een rijklaar verzekerd voertuig bevindt maar geen enkele van de verzekerde personen zich in staat acht het voertuig te besturen: het zenden van een vervangingschauffeur of een door één van de verzekerden aangestelde persoon om de verzekerden met het verzekerde voertuig naar hun woonplaats te brengen; 5/8

7 - indien zich op de plaats van het overlijden geen of een niet-rijklaar voertuig bevindt: het vervoer van de verzekerden naar hun woonplaats en wat het verzekerde voertuig betreft de pechverhelping of sleping ervan naar de dichtstbijzijnde garage Medische hulpverlening Indien u onverwacht ziek wordt of u heeft een ongeval, en wanneer de behandelende geneesheer een dringende ziekenhuisopname voorschrijft, organiseren wij en nemen ten laste: a) het vervoer per ziekenwagen naar een dichtbijgelegen ziekenhuis; b) uw terugkeer naar uw woonplaats indien u niet in staat bent zich op een normale manier te verplaatsen Gezinshulp Indien de verzekerde, die gewoonlijk instaat voor het huishouden, in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, zullen wij: - ofwel de heenreis naar en de terugreis van uw woonplaats van een in België verblijvende persoon van uw keuze organiseren en ten laste nemen; - ofwel de kosten voor een huishoudster van uw keuze in uw woning, tot maximaal 125 EUR ten laste nemen Opvang voor gehandicapte verzekerden Indien de verzekerde, die instaat voor de dagelijkse niet-medische opvang en verzorging van een andere inwonende gehandicapte verzekerde (blijvende invaliditeit van minstens 67%), in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van de inwonende gehandicapte verzekerde van en naar de plaats waar deze tijdelijk opgevangen kan worden ten belope van maximaal 125 EUR Kinderopvang Indien één van de verzekerde ouders in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen de komst ten laste van een persoon gedomicilieerd in België die de inwonende kinderen, jonger dan 16 jaar, kan opvangen en dit ten belope van maximaal 125 EUR Opvang van huisdieren Indien u in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft en niemand voor uw huisdieren kan zorgen, organiseren wij en nemen de kosten ten laste voor opvang van uw hond of kat ten belope van maximaal 100 EUR Psychologische bijstand naar aanleiding van een homejacking Indien u het slachtoffer werd van een home-jacking op uw adres en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. Onder home-jacking wordt verstaan: de situatie waarbij derden zich op wederrechtelijke wijze toegang verschaffen tot uw domicilie met bedreiging van of geweld op de verzekerde personen en hierbij het verzekerde voertuig gestolen wordt of een poging daartoe wordt ondernomen. III. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden 1. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Pechverhelping en sleping Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, organiseren wij en nemen ten laste: a) het sturen van een pechverhelper ter plaatse; b) de sleping van het geïmmobiliseerde voertuig naar een dichtbijzijnde garage, indien de pechverhelper uw voertuig ter plaatse niet rijklaar kan maken; c) het vervoer van alle verzekerde inzittenden naar de garage waarheen uw voertuig gesleept wordt. Voor alle bovenstaande diensten samen nemen wij maximaal 200 EUR ten laste. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven altijd voor uw rekening Brandstoftekort Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door een brandstoftekort, sturen wij een persoon met een voorraad brandstof die voldoende is om het dichtstbijzijnde benzinestation te bereiken. De kosten van de brandstof blijven voor uw rekening Lekke band of banden Ingeval van een lekke band, organiseren wij de vervanging ter plaatse van de lekke band door uw reservewiel. De kosten voor deze interventie blijven echter voor uw rekening indien u niet beschikt over een reservewiel in goede staat. Indien uw voertuig meerdere lekke banden tegelijkertijd heeft, is punt 1.1. van toepassing en organiseren wij de sleping van uw voertuig Sleutelprobleem Indien uw voertuig door een sleutelprobleem geïmmobiliseerd is, organiseren wij en nemen de kosten ten laste: a) voor het sturen van een pechverhelper ter plaatse die het voertuig probeert te openen. De eventuele opening gebeurt steeds in uw aanwezigheid en met uw toestemming. Wij kunnen de opening weigeren indien deze schade aan uw voertuig zou berokkenen; b) voor de sleping van uw voertuig naar de dichtstbijzijnde garage, indien de pechverhelper er niet in slaagt uw voertuig te openen; c) tot maximaal 65 EUR voor het ophalen of opsturen van dubbele sleutels en de bewaking van uw voertuig gedurende maximaal 24 uur Diefstal van het voertuig Indien uw voertuig gestolen wordt en niet binnen de 24 uur na aangifte teruggevonden wordt en: a) u wenst uw verplaatsing verder te zetten, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost; b) u wenst terug te keren naar uw woonplaats, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw woonplaats Indien uw voertuig bovendien binnen de zes maanden na de diefstal wordt teruggevonden en u niet schadeloos gesteld werd door een verzekeraar, komen wij als volgt tussen: a) Indien uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden, organiseren wij de repatriëring van uw voertuig volgens uw keuze: - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats in België naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. b) Indien uw voertuig niet rijklaar wordt teruggevonden, heeft u twee mogelijkheden: - Indien u de wagen ter plaatse laat herstellen: wij organiseren de repatriëring van uw herstelde voertuig volgens uw keuze. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. - Indien u de repatriëring van het voertuig voor een herstelling in België wenst, organiseren wij de repatriëring en nemen ze ten laste. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - Indien uw voertuig in België wordt teruggevonden, is onze tussenkomst beperkt tot 200 EUR. FOBE /8

8 FOBE Car-jacking Indien u het slachtoffer werd van een car-jacking en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. 1.7 Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand, sleutelprobleem of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als vermeld in de bovenstaande punten 1.1. tot en met 1.5. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 1.1. bij repatriëring en punt 1.5. bij diefstal. 2. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in het buitenland 2.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar een garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 5 kalenderdagen bedraagt, zorgen wij ofwel voor het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming, ofwel voor hun bijkomende overnachtingen in een hotel op de plaats van de immobilisatie tot het einde van de herstelling. Onze tussenkomst is in beide situaties beperkt tot 250 EUR per schadegeval. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 5 kalenderdagen bedraagt, organiseren wij en nemen ten laste: - De repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost. - De repatriëring van uw voertuig indien u de herstelling in België verkiest. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. De eventuele stallingskosten van uw voertuig in afwachting van of tijdens de repatriëring worden vergoed tot maximaal 65 EUR. - Het vervoer van een persoon die uw herstelde wagen ophaalt indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. U heeft de keuze: ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt, ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens één hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen Vervangwagen Indien wij niet reeds tussenkwamen voor de waarborgen die voorzien zijn in artikel III.2.1.b) van deze algemene voorwaarden, vergoeden wij een vervangwagen gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 5 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme in het buitenland, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage werd gesleept. b) gestolen werd in het buitenland en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf...) voor lokaal gebruik. U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet verplicht tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt. Uitzonderlijke verlenging Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig in het buitenland meer bedraagt dan vijf dagen, organiseren en betalen wij een vervangwagen voor een periode van in totaal maximum tien dagen opeenvolgende kalenderdagen indien u verkiest dat uw geïmmobiliseerd voertuig niet gerepatrieerd wordt en indien u ter plaatse wenst te wachten op het einde van de immobilisatie van uw voertuig. Alle betalingen die wij bij de toepassing van dit artikel en artikel III.2.1.a) van deze algemene voorwaarden samen ten laste nemen mogen de kosten die wij ten laste zouden hebben genomen naar aanleiding van de repatriëring van de verzekerde inzittenden niet overstijgen Stallingskosten Wij nemen de stallingskosten ten laste vanaf de dag van immobilisatie tot de dag van afhaling voor transport of repatriëring. Indien het echter gaat om een gestolen voertuig dat in het buitenland werd teruggevonden, worden deze kosten vergoed tot maximaal 65 EUR Wisselstukken Als u wisselstukken nodig heeft in het buitenland en indien deze wisselstukken ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers, organiseren wij en nemen de verzending ervan ten laste, rekening houdend met de lokale en internationale wetgeving terzake. Onze tussenkomst is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. U moet ons uw aanvraag tot wisselstukken schriftelijk per fax bevestigen. De prijs van de wisselstukken en de douane- en transitokosten die wij hebben voorgeschoten dient u binnen de 30 dagen volgend op de verzending aan de hulpverlener terug te betalen Achterlating van uw autowrak Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig meer bedraagt dan 5 dagen en indien u uw wrak ter plaatse dient achter te laten, organiseren en betalen wij het achterlaten van het wrak of het transport om het wrak uit het land te vervoeren indien het daar niet mag blijven. De kosten die wij ten laste nemen naar aanleiding van de achterlating van het wrak zijn beperkt tot 65 EUR voor de bewakingskosten en tot 620 EUR voor de administratie- en transportkosten Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in de punten 2.1., 2.3. en 2.4. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximum 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 2.1. bij repatriëring. 3. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt III.1., waarborgen wij eveneens: 3.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar de garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: 7/8

9 - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - de repatriëring van uw voertuig naar een garage dichtbij uw woonplaats indien u het voertuig niet ter plaatse laat herstellen. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften Vervangwagen Wij organiseren en nemen een vervangwagen ten laste gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 10 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig in België: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage wordt gesleept. b) gestolen werd en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf... ). U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet gehouden tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in het punt 3.1. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 3.1. bij repatriëring. IV. Bijkomende bepalingen i.v.m. hulpverlening aan personen en aan voertuigen en inzittenden 1.2. Betaling van de hotelnachten Wij nemen de kosten ten laste voor een kamer met ontbijt tot maximum 65 EUR per nacht en per persoon Dringende boodschappen Indien u een dringende boodschap wenst door te geven naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde), doen wij het nodige om deze boodschap aan de door u aangeduide personen over te maken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap, die moet voldoen aan de Belgische en internationale wetgeving. 2. Bepalingen enkel geldig in het buitenland 2.1. Telecommunicatiekosten In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening betalen wij u de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om ons te bereiken terug Transfer van geld Wij kunnen u geld in deviezen ter beschikking stellen tot het equivalent van EUR in volgende gevallen, op voorwaarde dat het equivalent in EUR vooraf aan ons werd betaald. Indien het equivalent niet vooraf aan ons kan worden betaald, kunnen wij het bedrag voorschieten op voorwaarde dat u ons van de nodige waarborgen voorziet en de som aan ons terugbetaalt binnen de 30 dagen na het voorschieten ervan. a) Indien u in het buitenland bent, wij een door dit contract gewaarborgde interventie doen en u behoefte heeft aan financiële middelen ter plaatse. b) Indien u in het buitenland niet kan beschikken over de nodige financiële middelen door een technisch probleem met uw bank- of kredietkaart (een niet toegestane debetstand doet uw recht op deze waarborg vervallen) of wegens technische problemen aan het betaalnetwerk Achtergelaten reisgoed Indien uw repatriëring of transport in dit contract gedekt is en geen enkele reisgezel uw reisgoed kan terugbrengen, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de vervoerskosten om het reisgoed naar uw woonplaats te brengen tot 150 EUR per verzekerde persoon. b) de organisatie en betaling van de repatriëring van uw hond of uw kat die u vergezelden. De voor het vervoer nodige quarantaine- en dierenartskosten blijven te uwer laste Gerechtelijke vervolging Indien u gerechtelijk vervolgd wordt n.a.v. een ongeval, schieten wij de volgende zaken voor: a) Erelonen van uw buitenlandse advocaat tot EUR per verzekerde persoon; b) De in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom tot EUR per verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland opgesloten wordt in de gevangenis of het gevaar loopt opgesloten te worden. U moet ons deze voorgeschoten sommen terugbetalen binnen de 30 dagen na de door ons uitgevoerde betaling. Indien de plaatselijke overheid echter voor deze termijn de betaalde borgsom vrijgeeft, moet u deze onmiddellijk aan ons terugbetalen Taalproblemen Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in het kader van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staan wij u bij in de mate van onze mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk, nemen wij de kosten hiervoor ten laste tot 125 EUR. 1. Bepalingen geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Transport en repatriëringsmodaliteiten Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebeuren vervoer, transport of repatriëring per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan km bedraagt. Het noodzakelijke vervoer naar of vanaf de betreffende luchthavens of stations is inbegrepen. Wij houden hierbij rekening met de reismiddelen en de kosten die oorspronkelijk gepland waren en geven voorrang aan deze middelen indien deze nog gebruikt kunnen worden. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 8/8

10 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Aankoopbeveiliging MasterCard Platinum Deel 1. Verklaringen 1. Verzekeraar AIG Europe NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar Marsh NV, Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Duur van de dekking 90 dagen vanaf het begin van de dekking. Maximale dekking EUR per schadegeval tot EUR per jaar/kaarthouder. Beperking Wanneer slechts een deel van de aankoopprijs werd betaald met de MasterCard Platinum, wordt de schade vergoed in verhouding tot de totale prijs. FOBE Gerechtigde en verzekerde personen De volgende personen zijn gerechtigd om volgens de bepalingen van deze overeenkomst verzekerd te worden: alle houders van een MasterCard Platinum uitgegeven door Dexia Bank in België, als de facturen werden betaald met een MasterCard. Deel 2. Definities Onvrijwillige schade Elke verandering, verslechtering, verlies en/of vernieling van een voorwerp of substantie. Oppervlakkige schade Schade aan externe delen van de gekochte goederen die de behoorlijke werking van genoemde goederen niet in het gedrang brengen, zoals krassen. Verslechtering Gevolgen van het gebruik (slijtage) en/of leeftijd, zoals verkleuring. Juwelen Alle voorwerpen die gewoonlijk door een persoon gedragen worden en die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn met edele metalen en/of edelstenen. Deel 3. Waarborgen 1. Vergoedingen Op voorwaarde dat de kaarthouder de aangekochte goederen heeft betaald met zijn MasterCard Platinum, betaalt de verzekeringsmaatschappij de aankoopprijs terug van gestolen goederen; of in geval van onvrijwillige beschadiging van de goederen, de kosten voor het herstellen van de beschadigde goederen, met inbegrip van de vervoerskosten van de hersteller, de aankoopprijs van de goederen als zij niet hersteld kunnen worden of wanneer de herstellingskosten hoger liggen dan de aankoopprijs. Verzekerde goederen Alle goederen die geheel of gedeeltelijk betaald zijn met de MasterCard Platinum, met uitzondering van levende dieren, planten, contanten, reischeques, vervoerbewijzen, effecten of niet-verhandelbare instrumenten, juwelen of edelstenen, levensmiddelen of drank. In aanmerking komende goederen Aankoop van goederen voor minstens 50 EUR Begindatum van de dekkin Datum van de aankoop of levering. 2. Gevallen van uitsluiting De volgende schadegevallen worden niet gedekt: schade die met opzet werd toegebracht door de verzekerde of een van zijn verwanten (echtgeno(o)t(e), descendenten of ascendenten); verlies of verdwijning; oppervlakkige schade of verslechtering van de staat; schade veroorzaakt door slijtage of geleidelijke aftakeling als gevolg van erosie, corrosie, vocht of de inwerking van warmte of koude; schade als gevolg van fabricagefouten; schade als gevolg van het niet naleven van de instructies of aanbevelingen van de fabrikant of verdeler aangaande het gebruik van de verzekerde goederen; schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; schade veroorzaakt aan de goederen tijdens het vervoer door de verkoper; schade veroorzaakt aan kledij of materiaal bij het wassen of verstellen. Deel 4. Algemene voorwaarden 1. Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Er moet een verklaring worden afgelegd bij het bestuur van de plaats waar het schadegeval zich heeft voorgedaan (in geval van diefstal). De verzekerde persoon moet aan de verzekeraar de volgende documenten bezorgen: het bewijs van diefstal (aangifte bij politie/bestuur); het origineel verslag van het bestuur; het origineel aankoop- of ontvangstbewijs; het ontvangstbewijs van de betaling met de Mastercard Platinum; een kopie van de uitgavenstaat waarop zichtbaar is dat de aankoop in mindering werd gebracht; in geval van onvrijwillige schade de oorspronkelijke raming van de herstelling of de originele factuur of een verklaring van de verkoper waarin de aard van de schade wordt vermeld en waarin ook wordt gesteld dat herstellen onmogelijk is. 1/2

11 2. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 3. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hem uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. 4. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank NV, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe NV, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank NV uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van zijn producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 5. Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. 6. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgische recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

12 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Vertragingen / Gemiste Aansluiting MasterCard Platinum Deel 1. Verklaringen 1. Verzekeraar AIG Europe NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar Marsh NV, Vorstlaan 2 te 1170 Brussel CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel CBFA nr.19649, RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen De volgende personen komen in aanmerking voor onderstaande verzekering: alle houders van een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bank in België en de personen die samen met hem reizen, als hun vliegtickets met MasterCard werden betaald. 5. De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bank in België. 6. De dekking geldt wanneer gebruik gemaakt wordt van alle soorten geregeld passagiersvervoer onder licentie over zee, over land of door de lucht. - Schadegevallen worden niet aanvaard als een vergelijkbaar vervoermiddel ter beschikking werd gesteld binnen 4 uur na het vooropgezette vertrekuur of binnen 4 uur van het daadwerkelijke aankomstuur van de verbindingsvlucht. - Schadegevallen worden niet aanvaard als de verzekerde personen niet inschepen volgens de voorziene routebeschrijving, behalve als dit te wijten is aan een staking. - Schadegevallen worden niet aanvaard als de vertraging te wijten is aan een staking of vakbondsactie die vóór het begin van de reis reeds aan de gang was of was aangekondigd. - Schadegevallen worden niet aanvaard als de vertraging te wijten is aan het uit dienst nemen van het vlieg-, vaar- of voertuig door een burgerlijke overheid als dit feit vóór het begin van de reis was bekendgemaakt. - Als de MasterCard Platinum van de verzekerde persoon niet kon worden gebruikt voor de essentiële aankopen, is het desbetreffend kasticket geldig. Deel 3. Algemene voorwaarden Betaling van vergoedingen en begunstigde De vergoedingen worden rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald. FOBE Deel 2. Waarborgen 1. Voordelen Op voorwaarde dat de kaarthouder het ticket heeft betaald met zijn MasterCard Platinum, krijgt hij tot 200 EUR per reis terug voor essentiële aankopen met zijn MasterCard voor maaltijden, verfrissingen en andere reis- en/of overnachtingskosten als de vertraging van de reis of de aansluiting meer dan 4 uur bedraagt als gevolg van: - een vertraging of een afgelasting van zijn geboekte en bevestigde reis; - een weigering hem aan boord te laten gaan als gevolg van overboeking m.b.t. zijn geboekte en bevestigde reis; - de late aankomst van zijn verbindingsvlucht, waardoor hij zijn verdere aansluitingsvlucht mist; - de late aankomst (meer dan 1 uur) van het openbaar vervoer, dat bij voorkeur met de MasterCard Platinum werd betaald, waardoor hij de vlucht mist. Deze dekking geldt ook voor de andere verzekerde personen die samen met hem reizen, als hun tickets eveneens betaald zijn met een MasterCard Platinum. Het maximumbedrag per schadegeval is evenwel beperkt tot 200 EUR per groep van samen reizende verzekerde personen per reis. 2. Voorwaarden en beperkingen - Een schadegeval moet binnen de 21 dagen na de vertraging worden aangegeven. - De maximumvorderingen zijn het totaal voor elke vertraging ongeacht het aantal reizende personen. - De ABC World Airways Guide geldt als algemene referentiegids voor de vluchttijden van de luchtvaartmaatschappij zoals ze bevestigd staan op het vliegticket, of een soortgelijke organisatie voor vervoer over zee of over land. Het in ontvangst nemen door de perso(o)n(en) aan wie de betaling gebeurt, ontheft de verzekeraar volledig van alle verplichtingen. De vergoedingen zijn betaalbaar in de lokale munt van het land waar de kaarthouder zijn verblijfplaats heeft, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die gold op de dag waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan. Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hem uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank NV, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe NV, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank NV uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de 1/2

13 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgische recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

14 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Vertraagde / Verloren Bagage MasterCard Platinum Deel 1. Verklaringen 1. Verzekeraar AIG Europe NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar Marsh NV, Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen De volgende personen komen in aanmerking voor onderstaande verzekering: alle houders van een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bank in België en de personen die samen met hem reizen, als hun vliegtickets met MasterCard werden betaald. 5. De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bank in België. 6. De dekking geldt wanneer gebruik gemaakt wordt van alle soorten geregeld passagiersvervoer onder licentie over zee, over land of door de lucht. Chartervluchten en pendeldiensten worden beschouwd als openbaar vervoer als het vliegtuig werd gecharterd door een reisagent of een touroperator. Deel 2. Waarborgen 1. Voordelen Op voorwaarde dat de kaarthouder de tickets heeft betaald met een MasterCard Platinum, krijgt hij tot 450 EUR uitbetaald via zijn MasterCard-rekening voor kosten i.v.m. dringende aankopen voor de noodzakelijke vervanging van kledij of toiletbenodigdheden als de bagage die werd ingecheckt in het vervoermiddel waarmee hij reist, niet aankomt binnen 4 uur nadat hij zijn bestemming in het buitenland heeft bereikt. Als hij na 48 uur zijn bagage niet terugheeft, krijgt hij daarbovenop een bedrag tot EUR ter vergoeding van voornoemde kosten. Deze dekking geldt ook voor de andere verzekerde personen die samen met hem reizen, als hun tickets betaald zijn met een MasterCard Platinum. Het maximumbedrag per schadegeval wordt evenwel beperkt tot 450 EUR (wanneer de vertraging meer dan 4 uur bedraagt) en nog eens EUR (na 48 uur) per groep van samen reizende verzekerde personen per reis. - Als er bagage is die vertraging lijkt te hebben opgelopen, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de betrokken vervoersmaatschappij. - Bagage die in beslag werd genomen door de douane of door een overheidsinstantie kan geen voorwerp uitmaken van een schadegeval. - Schadegevallen worden in overweging genomen als ze betrekking hebben op de aankoop van noodzakelijke kledij of toiletbenodigdheden, maar enkel als deze aankopen gebeuren binnen 4 dagen na de effectieve aankomst op de bestemming en wanneer zij bij voorkeur met de kaart worden betaald. - De waarborg geldt niet bij terugreis naar het land van officiële verblijfplaats. - Als de MasterCard Platinum van de verzekerde persoon niet kon worden gebruikt voor de essentiële aankopen, is het desbetreffende kasticket geldig. Deel 3. Algemene voorwaarden Betaling van vergoedingen en begunstigde De vergoedingen worden rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald. Het in ontvangst nemen door de perso(o)n(en) aan wie de betaling gebeurt, ontheft de verzekeraar volledig van alle verplichtingen. De vergoedingen zijn betaalbaar in de lokale munt van het land waar de kaarthouder zijn verblijfplaats heeft, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die gold op de dag waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan. Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hem uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. FOBE Voorwaarden en beperkingen - Schadegevallen moeten binnen 21 dagen na de vertraging worden aangegeven. - De maximumvorderingen zijn het totaal voor elke vertraging ongeacht het aantal reizende personen. - De ABC World Airways Guide geldt als algemene referentiegids voor de vluchttijden van de luchtvaartmaatschappij zoals ze bevestigd staan op het vliegticket, of een soortgelijke organisatie voor vervoer over zee of over land. - De kaarthouder en de eventueel meereizende verzekerde personen moeten redelijke maatregelen hebben genomen om hun bagage te recupereren. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank NV, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe NV, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank NV uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van zijn producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, 1/2

15 Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgische recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

16 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Reisannulatieverzekering MasterCard Platinum FOBE Deel 1. Verklaringen 1. Verzekeraar AIG Europe NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar Marsh NV, Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen Alle houders van een MasterCard Platinum die door Dexia Bank werd uitgegeven in België: Alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder. Bij een schadegeval mag de verzekeraar een bewijs eisen van de verblijfplaats van de verzekerde, dat aan deze laatste wordt afgeleverd op het gemeentehuis van de verblijfplaats van de kaarthouder. Alle minderjarige kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder of zijn/haar inwonende partner die niet gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder, maar die er toevallig verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de verzekerde of onder diens toezicht of controle staan. 5. De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bank in België. 6. Indien de kaarthouder slechts een deel van de reissom met zijn MasterCard Platinum betaalt, geldt het volgende: als minder dan 50 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Platinum, geldt de polisdekking niet; als tussen 50 % en 75 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Platinum, geldt de polis in dezelfde verhouding als het aandeel van de totale reissom; tussen 75 % en 100 % van de reissom dekt de polis alles voor 100 %. Deel 2. Definities Vertrekdatum Vertrekdatum van de reis die vermeld staat in de reisovereenkomst of de begindatum van het verblijf in een vakantieoord, zoals vermeld staat in de reisovereenkomst, welke ook het vroegst valt. Boekingsdatum van de reis Datum van de boeking door een professionele touroperator en/of een tussenpersoon en/of een persoon die rechtstreeks vervoer of accommodatie verschaft. Reisovereenkomst Een reisovereenkomst betekent een schriftelijke overeenkomst en/of een boeking van een vakantie, een reis of accommodatie tussen de kaarthouder en een professionele touroperator en/of een tussenpersoon en/of een persoon die aan de kaarthouder rechtstreeks vervoer of accommodatie verschaft. Zware ziekte Problemen met de gezondheid die vastgesteld worden door een erkend arts en die de geboekte reis om medische redenen onmogelijk maken. Ongeval Lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval met oorzaken waarover de verzekerde geen controle heeft en dat vastgesteld wordt door een erkend arts, waardoor de geboekte reis om medische redenen onmogelijk wordt. Belangrijke schade aan onroerende goederen Uitzonderlijke en onvrijwillige schade aan eigendommen of verblijfplaatsen die toebehoren aan de verzekerde, die oorzaken heeft waarover de verzekerde geen controle heeft en waardoor de geboekte reis onmogelijk wordt. Echtscheiding De officiële introductie van een echtscheidingsprocedure door één of beide echtgenoten, opgesteld door een attest van een rechtbank, een notaris of een advokaat in functie van de in gang gezette echtscheidingsprocedure. Feitelijke scheiding Het einde van het gezamelijke leven van de partners of echtgenoten dat zich vertaalt in een scheiding van tafel en bed of een feitelijke scheiding, geconcretiseerd door een officiële adreswijziging van één van de echtgenoten (of van de twee echtgenoten op voorwaarde dat het om twee verschillende adressen gaat) en opgesteld door een attest van de betrokken gemeente. Tweede examenzittijd Oproeping voor een inhaalexamen van de universiteit, hogeschool of middelbare school op een datum die valt tijdens de voorziene reis en op voorwaarde dat het mislukken voor de examens niet gekend was op het moment dat de reis geboekt werd. Deel 3. Dekking Verzekerde bedrag De totale som die werd betaald voor een reis en/of verblijf, met een maximum van EUR. Dekking 1. Zware ziekte, ongeval, overlijden van de kaarthouder, zijn(haar) echtgeno(o)t(e) of levensgezel, de kinderen, ascendenten, descendenten, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, stiefzonen, stiefdochters, schoonvaders, schoonmoeders. 2. Aanzienlijke schade die de aanwezigheid van de kaarthouder vereisen, en die het gevolg zijn van diefstal, brand of natuurrampen, aan: de hoofd- en tweede verblijfplaats van de verzekerde. de hoofdzetel van de onderneming, als de kaarthouder manager is of een vrij beroep uitoefent. 3. Echtscheiding of feitelijke scheiding van de kaarthouder. 4. Tweede examenzittijd van een verzekerd kind van de kaarthouder. Vergoeding door de verzekeraar bij annulatie vóór de vertrekdatum: 100 % van de annulatievergoeding die verschuldigd is op basis van de reisovereenkomst. 1/3

17 Deel 4. Voorwaarden Deze polis vergoedt een bedrag van ten hoogste het vermelde verzekerde bedrag tegen: 1. reeds betaalde bedragen (indien ze niet recupereerbaar zijn) en alle bedragen waarvoor de verzekerde persoon wettelijk aansprakelijk is als de reis wordt geannuleerd of, 2. een proportioneel bedrag aan uitgaven die werden betaald of aangegaan, die niet recupereerbaar of bruikbaar zijn, en die verloren zijn door de inkorting van de reis, plus de noodzakelijke aanvullende accommodatie- en reiskosten die het gevolg zijn van elke oorzaak, met uitzondering van: a) een verordening van de overheid of een beperkende maatregel m.b.t. de munteenheid; b) werkloosheid (behalve om economische redenen); c) de onwil om te reizen of de reis voort te zetten; d) de financiële omstandigheden van een verzekerd persoon; e) het onvermogen van de touroperator of persoon die zorgt voor vervoer of accommodatie om te voldoen aan de geboekte vakantie; f) het niet uitreiken van visa. Met inachtneming van bovenstaande omstandigheden omvat de dekking ook een vertraging i.v.m. de vooraf geboekte reisroute als gevolg van stakingsacties, slechte weersomstandigheden, mechanische pech of overboeking, die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers, op voorwaarde dat de vertraging minstens 24 uur bedraagt. - Psychologische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen, tenzij deze een bestendige ziekenhuisopname vergen van minstens één week. - Zwangerschapscomplicaties, tenzij de verzekerde minder dan drie maanden zwanger was op het ogenblik dat de verzekering werd afgesloten. Een bevalling of ingrepen die er verband mee houden, alsook vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen, zijn nooit gedekt. - De insolvabiliteit van de kaarthouder. - De defecte en slechte staat van het privé-voertuig waarmee de reis zou worden gemaakt. - Vertraging door verkeersproblemen en andere incidenten. - Administratie-, visa- en andere soortgelijke kosten. Deel 6. Betaling van vergoedingen en begunstigde De vergoedingen worden rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald. Het in ontvangst nemen door de perso(o)n(en) aan wie de betaling gebeurt, ontheft de verzekeraar volledig van alle verplichtingen. De vergoedingen zijn betaalbaar in de lokale munt van het land waar de kaarthouder zijn verblijfplaats heeft, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die geldt op de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deel 5. Gevallen van uitsluiting - Moedwillige en zelf toegebrachte letsels (zowel in een toestand van toerekeningsvatbaarheid als in die van niet-toerekeningsvatbaarheid). - Overmatig gebruik van alcohol, het innemen van geneesmiddelen dat niet onder medisch toezicht gebeurt. Dronkenschap van een verzekerd persoon, behalve indien hij of zijn begunstigden kunnen aantonen dat er geen rechtstreeks verband is (de staat van dronkenschap wordt vastgesteld op grond van de reglementering die van kracht is in het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan). - Een oorlogsinvasie door een vreemde mogendheid (al dan niet na een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, militair of onrechtmatig gezag. - Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van elke kernbrandstof of afkomstig van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof. - De radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleaire installatie, reactor of ander nucleair geheel of nucleaire component. - Lichamelijk letsel na een ongeval of ziekte waarvoor de medische behandeling was aangevat vóór de reis werd geboekt. Deel 7. Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Een verzekerde die een letsel heeft opgelopen, machtigt zijn arts om aan de medisch expert van de verzekeraar alle inlichtingen te verstrekken. Hij aanvaardt om op verzoek van de verzekeraar een medisch onderzoek te ondergaan, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Bij overlijden is de verzekeraar gemachtigd om de betaling van de vergoeding ondergeschikt te maken aan een lijkschouwing, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Alle medische attesten, verslagen, ontvangstbewijzen en informatie waarom de verzekeraars verzoeken, moeten worden geleverd in de door de verzekeraar geëiste vorm en op kosten van de rechthebbende. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. - Epilepsie, diabetes of het uitbreken van een aangeboren ziekte. - Een chronische of reeds bestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de datum waarop de reis werd geboekt en als de behandelende arts van mening is dat er geen enkele tegenindicatie bestond voor het maken van de reis. - Ongevallen of stoornissen ten gevolge van: het beoefenen van bergbeklimmen langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten; de deelneming aan alle koersen, snelheidspogingen of wedstrijden; het beoefenen van sporten als beroep of tegen betaling, met inbegrip van de hieraan verbonden trainingen. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hem uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank NV, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe NV, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank NV uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van zijn producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet FOBE /3

18 van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Deel 8. Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgische recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 3/3

19 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Reisongevallenverzekering MasterCard Platinum Deel 1. Verklaringen 1. Verzekeraar AIG Europe NV, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar Marsh NV, Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer Dexia Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen Alle houders van een MasterCard Platinum die door Dexia Bank werd uitgegeven in België: Alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder. Bij een schadegeval mag de verzekeraar een bewijs eisen van de verblijfplaats van de verzekerde, dat aan deze laatste wordt afgeleverd op het gemeentehuis van de verblijfplaats van de kaarthouder. 7. Vergoedingen zijn betaalbaar in de plaatselijke munt van het land waar de kaart werd uitgegeven, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die gold op de dag van het ongeluk. 8. De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Platinum die werd uitgegeven door Dexia Bankin België. 9. Indien de kaarthouder slechts een deel van de reissom met zijn MasterCard Platinum betaalt, geldt het volgende: als minder dan 50 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Platinum, geldt de polisdekking niet; als tussen 50 % en 75 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Platinum, geldt de polis in dezelfde verhouding als het aandeel van de totale reissom; tussen 75 % en 100 % van de reissom dekt de polis alles voor 100 %. Deel 2. Definities FOBE Alle minderjarige kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder of van zijn/haar inwonende partner die niet gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder, maar die er toevallig verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de verzekerde of onder diens toezicht of controle staan. 5. Vergoedingenschema 5.1. a) Vergoedingenschema van de dekking van een ongeval dat zich voordeed tijdens het reizen met een openbaar vervoermiddel: Vergoeding voor overlijden door ongeval Vergoeding voor specifieke schade door ongeval EUR EUR Indien een kind overlijdt, worden de volgende vergoedingen uitbetaald aan de begunstigde: Kinderen tot 5 jaar: EUR Kinderen van 5 tot 15 jaar: EUR Kinderen ouder dan 15 jaar: EUR De leeftijd die in aanmerking wordt genomen, is de leeftijd op het ogenblik van overlijden b) Vergoedingenschema van de dekking van een ongeval dat zich voordeed tijdens het reizen met een huurwagen: Vergoeding voor overlijden door ongeval Vergoeding voor specifieke schade door ongeval EUR EUR Zoeken naar en/of repatriëren van het stoffelijk overschot. Maximum: EUR per verzekerde Totale maximumvergoeding per verzekerde: EUR met een maximum van EUR per verzekerde voor het zoeken naar en/of repatriëren van het stoffelijk overschot. 6. Een groep reizigers is gedekt tot maximum EUR voor elk ongeluk. Ongeval Lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval dat voortvloeit uit oorzaken die buiten de controle van de verzekerde vallen, en dat bevestigd wordt door een erkende arts. Letsel Betekent in deze polis een lichamelijk letsel dat de verzekerden opliepen als gevolg van een ongeluk op het ogenblik dat deze polis van kracht was en dat daarvan rechtstreeks het gevolg is, onafhankelijk van alle andere schadeoorzaken die gedekt worden door deze polis, op voorwaarde dat dergelijk letsel wordt opgelopen in de omstandigheden en op een wijze zoals beschreven staan in de Omschrijving van de risico s. Vergoedingenschema Cf. in deze polis Deel 1. Verklaringen, rubriek 5. Huurwagens Zijn alle motorvoertuigen met minstens vier wielen die de kaarthouder gebruikt voor het privé-vervoer van personen of goederen voor een periode die niet meer dan 60 dagen bedraagt. Leasing en langetermijnhuur zijn niet gedekt. Openbaar vervoer Betekent alle soorten van vergund of erkend vervoer van passagiers op basis van een geregelde dienstverlening. Chartervluchten en pendeldiensten worden beschouwd als openbaar vervoer, als het vliegtuig werd gecharterd door een reisagent of een touroperator. Zijn niet gedekt: vliegtuigen die door een verzekerde gehuurd werden voor privé- en commerciële doeleinden, behalve voor personen die een professionele vliegvergunning hebben en die tijdens de gedekte reisperiode een vliegtuig huren. Bussen zijn gedekt als zij gecharterd zijn door een reisagent of een touroperator. Georganiseerde groep Een groep mensen die samen reizen en voor wie de reisorganisatie in handen is van één enkel lid van de groep. Genoemd land Land van verblijfplaats 1/4

20 Deel 3. Omschrjving van de risico's A. Vervoer De vergoedingen die vermeld staan in deze polis worden uitbetaald als tijdens de duur van deze polis een verzekerde schade lijdt die rechtstreeks en onafhankelijk van elke andere oorzaak het gevolg is van een onvrijwillig lichamelijk letsel (dergelijk letsel) dat hij heeft opgelopen tijdens een heen-, retour- of rondreis van de verzekerde tussen het vertrekpunt en de bestemming (die beide vermeld staan op het ticket van de verzekerde) op of na de datum waarop het ticket werd gekocht; dergelijk letsel moet echter zijn opgelopen in de omstandigheden die als volgt beschreven staan in volgende drie punten: 1. Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als passagier, en niet als piloot of lid van de bemanning, bij het in- of uitstappen van of geraakt worden door een openbaar vervoersmiddel in de lucht, over het land of het water zoals omschreven in deel 2; voorwaarde is dat de prijs voor dergelijke reis betaald werd zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als een passagier of chauffeur van een huurwagen zoals omschreven staat in deel 2, op voorwaarde dat de reissom betaald werd zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als passagier in een openbaar vervoersmiddel zoals bepaald in deel 2 of in een taxi, of tijdens het reizen als chauffeur of passagier van een privé-voertuig, maar enkel: a) tijdens de rechtstreekse verplaatsing naar een luchthaven of instapplaats voor het aan boord gaan van een vliegtuig, vaartuig of trein waarop de verzekerde gedekt is door de polis, ook als de prijs niet werd betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8; of b) bij de rechtstreekse terugkeer van een luchthaven of een vertrekplaats na het verlaten van dergelijk vliegtuig, vaartuig of trein, ook als de prijs niet werd betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8. B. Verblijf in het buitenland De verzekering gaat in vanaf de datum waarop het vertrek voor een verblijf in het buitenland begint, waarvoor het reisticket of huurcontract werd gekocht en betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8, en loopt tot de verzekerde terugkeert naar België voor een periode van 60 dagen in het buitenland. Tijdens een verzekerd verblijf in het buitenland geldt de waarborg van de ongevallenverzekering 24 uur per dag. Deel 4. Vergoeding voor overlijden in het kader van de ongevallenverzekering Wanneer een letsel leidt tot het overlijden van de verzekerde binnen een jaar na de datum van het ongeval, betaalt de verzekeraar de vergoeding voor overlijden in het kader van de ongevallenverzekering die vermeld staat in Deel 1 rubriek 5. Deel 5. Vergoeding voor specifieke schade na een ongeval Indien meer dan één schadegeval voortvloeit uit een ongeval, wordt enkel het bedrag naast een schadegeval (het grootste) uitbetaald. Verlies van Beide handen Beide voeten Het volledige zicht in beide ogen Eén hand en één voet Eén hand en het volledige zicht in één oog Eén voet en het volledige zicht in één oog Eén hand Eén voet Het volledige zicht in één oog Bedrag van de vergoeding de vergoeding voor specifieke schade na een ongeval vijftig percent (50 %) van de vergoeding voor specifieke schade na een ongeval VERLIES Zoals het hierboven wordt gebruikt m.b.t. de hand of de voet, betekent een volledige afscheiding of een functionele handicap door of boven het pols- of enkelgewricht; zoals het gebruikt wordt m.b.t. het oog, betekent dit het onherroepelijke verlies van het volledig zicht in dit oog. Indien een gehandicapte een ongeval overkomt, kan deze in aanmerking komen voor een toename van het reeds bestaande percentage van invaliditeit. Deel 6. Zoekacties en repatriëring De kosten voor zoek- en reddingsacties van een verzekerde na een ongeval worden ten laste genomen door de verzekeraars. Onder deze kosten verstaan wij de middelen die moeten worden ingezet door de reddingswerkers vanaf het vertrekpunt tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als het verzekerde ongeluk het overlijden tot gevolg heeft, waarborgen de verzekeraars de terugbetaling van de kosten voor het repatriëren van het stoffelijke overschot. In alle gevallen moet de repatriëring zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd en zal de maatschappij enkel de normale en legitieme kosten terugbetalen. De vergoedingen die de verzekeraars uitbetalen voor deze waarborgen zullen nooit hoger liggen dan: EUR per verzekerde wanneer de waarborg wordt toegekend op basis van Deel 1 rubriek 5. Deel 7. Maximumvergoeding per kaarthouder In geval van twee of meer MasterCards of MasterCard-Reisongevallenverzekeringscertificaten kan de verzekeraar op grond van deze polis of van elke MasterCard-Reisongevallenver zekeringspolis waar deze ook wordt uitgegeven niet verplicht worden meer te betalen dan wat vermeld staat in het Vergoedingenschema voor alle schade die wordt geleden door een individueel verzekerde en die voortvloeit uit ongeacht welk ongeluk. Wanneer het letsel niet leidt tot het overlijden van de verzekerde maar wel tot een van de volgende vormen van schade binnen een jaar na de datum van het ongeval, betaalt de verzekeraar het bedrag dat vermeld staat naast genoemde schade, maar mag het bedrag niet hoger liggen dan de vergoeding voor specifieke schade na ongeval zoals bepaald in Deel 1 rubriek 5. De limiet van de vergoeding waarvoor de verzekeraar aansprakelijk zal zijn m.b.t. alle verliezen die een verzekerde zou lijden als gevolg van een ongeval, is de globale limiet van de vergoeding die vermeld staat in Deel 1 rubriek 5. De limiet van de vergoeding in geval van overlijden van een kind zal nooit hoger liggen dan wat bepaald wordt door de wetten en reglementen die van kracht waren op het ogenblik van de aanvaarding. Het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is krachtens de Vergoeding voor overlijden na ongeval deel 4 en de Vergoeding voor specifieke schade na een ongeval deel 5 van deze polis kunnen niet worden gecumuleerd. FOBE /4

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Verzekeringnemer : * Polisnummer : **/****/** Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Deze versie is geldig vanaf *. WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling op uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Voorwaarden AGA-Nagelmackers 04 01-06-2016 U leest nu de voorwaarden van de verzekerde waarborgen voor MasterCard

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

Depannage-direct verzekering

Depannage-direct verzekering Depannage-direct verzekering Polisvoorwaarden AGA_28_DepDirect_nl polisvoorwaarden depannage-direct verzekering Depannage voor voertuigen biedt u hulp bij pech, brand, vandalisme, diefstal en een ongeval

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart

Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart Dexia Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart I. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI +

ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI + ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI + I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES 1.1 De verzekeraar A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Pechverhelping Algemene voorwaarden

Pechverhelping Algemene voorwaarden Pechverhelping Algemene voorwaarden DEFINITIE Het voertuig Alle voertuigen ingeschreven in België, die zijn opgenomen in de overeenkomst van Athlon Car Lease Assistance. Aanhangwagens en caravans zijn

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1.1. De bijstandsverlener: AGA International S.A. Belgian branch

Nadere informatie

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2)

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS modulariteit NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS BENELUX VEHICLE u Auto, moto, Van (max. 5.5T, max. 6,5 m lengte en/of 3 m hoog) u Technische bijstand, sleping, terug-naar-huis service u Benelux + 50 km

Nadere informatie

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Wij doen alles voor uw auto BOSCH CAR SERVICE ASSISTANCE Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Optie 6 Optie 7 Optie 8 voertuig < 9 jaar enkel binnenland zonder

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Allianz Global Assistance Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Algemene voorwaarden AGA_B2A01_Reis_be U leest nu de voorwaarden van de Classic Protection reisverzekering. Hoe leest u de polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG /2014

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG /2014 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG1008 08/2014 DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: 1.1. De hulpverlener: De verzekeraar en de schadebeheerder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd.

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd. ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract

Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract 1 ONDERWERP VAN HET CONTRACT... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 Gedekt voertuig... 3 2.2 Datum van de panne / het ongeval... 3 2.3 Immobilisatie... 3 2.4 Tussenkomst...

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group bijstand voertuig ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden én de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats. ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract [World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection] DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC Verzekeringen biedt u in samenwerking met VAB een gecombineerd en uniek bijstandsproduct aan. Dit product bestaat uit een verzekering

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid ASSISTANCE Algemeen Teneinde uw rechten inzake dienstverlening en terugbetaling van veroorzaakte kosten te doen gelden tegenover AXUS nv bent u verplicht beroep te doen op DE BIJSTAND. Bereikbaarheid DE

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract écht op reis! ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract AANPASSING ONDERSTAANDE VOORWAARDEN: Koning Aap Jaarverzekering: De artikels met betrekking tot de World Gold Protection zijn van toepassing; De waarborg

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 2 / 7 PR-18.02-10.2013 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN INLEIDING De waarborgen van de Bijstand aan personen en van de Pechverhelping worden

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYJET

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYJET Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE De algemene voorwaarden van deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Inleiding De waarborgen

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Ford Assistance. Algemene Voorwaarden GELDIGHEID VAN DE DIENSTVERLENING. Rechthebbende voertuigen. Rechthebbende bestuurders:

Ford Assistance. Algemene Voorwaarden GELDIGHEID VAN DE DIENSTVERLENING. Rechthebbende voertuigen. Rechthebbende bestuurders: Ford Assistance Algemene Voorwaarden Hierna vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening in het kader van Ford Assistance die Ford Motor Company (Belgium) N.V. u aanbiedt.

Nadere informatie

Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1

Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1 Infofiche J&T Autolease / Bijstand in het buitenland 1 Territoriale omvang 24 op 24 uur, 7 dagen op 7, geldig in alle Europese landen standaard voorzien op de groene kaart met uitzondering van België en

Nadere informatie

Inleiding. Car Plan Assistance + AD1055 NL 11/10 Pagina 2 van de 21

Inleiding. Car Plan Assistance + AD1055 NL 11/10 Pagina 2 van de 21 Inleiding Voor zover het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3 hierna, kan de Verzekeringnemer de aanvullende waarborg genoemd "Car Plan Assistance

Nadere informatie

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen.

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen. titel IV VIVIUM CAR RELAX inleiding Zolang het huidige contract het omschreven rijtuig dekt voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid, verleent Vivium automatisch de bijstandswaarborgen die zij heeft

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Bosch Car Service Assistance Handleiding

Bosch Car Service Assistance Handleiding Bosch Car Service Assistance Handleiding Compleet, goed, betaalbaar Altijd en overal pechhulp met Assistance van Bosch Car Service - 2 - Assistance Alarmnummer Vanuit België 02-74 70 777 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig Algemene Voorwaarden

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig Algemene Voorwaarden Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance 1 Verkeersongeval 2 DEFINITIES Elk contact tussen het verzekerde voertuig en een derde partij of een stilstaande of mobiele hindernis waardoor

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie September

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Allianz Global Assistance Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE

Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE Algemene Voorwaarden Wecare ASSISTANCE OPERATIONS/ASS/CONTRACTS/EMU 01-12-16 1 Inhoud 2 DOEL VAN HET CONTRACT... 2 3 DEFINITIES... 2 3.1 GEDEKT VOERTUIG... 2 3.2 DATUM VAN DE PANNE/HET ONGEVAL... 2 3.3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Allianz Global Assistance Excess Protection Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Algemene voorwaarden Excess protection Excess Protection biedt u extra financiële bescherming. Ook al heeft u uzelf en uw gezin

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Voertuigen Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie