ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI +"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN COMBI + I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES 1.1 De verzekeraar A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, verzekeringsmaatschappij vergund onder codenummer 2769 om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 te beoefenen ondernemingsnummer: , die zich ertoe verbindt alle hiernavolgende prestaties uit te voeren. In de tekst van de Algemene Voorwaarden van de verzekerde risico s wordt tevens gebruik gemaakt van de benaming Allianz Global Assistance om de dienst aan te duiden die instaat voor de hulpverlening. 1.2 De verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon die het contract heeft afgesloten. 1.3 De verzekerde personen Dit zijn de personen nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. voor zover zij echter de premie betaald hebben en voor zover zij administratief gedomicilieerd zijn in België of een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland (met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa) en er gewoonlijk (minstens 6 maanden per jaar) verblijven. Voor de personen gedomicilieerd in een ander land dan België wordt "België" in de verdere tekst van deze voorwaarden systematisch vervangen door "het land van uw domicilie". De familiale formule is voorbehouden aan de leden van éénzelfde gezin die samen onder hetzelfde dak wonen. Ze is slechts van toepassing bij een onderschrijving van minimum drie personen. Worden in deze formule bovendien geassimileerd met verzekerde personen : de meereizende minderjarige kinderen (met een maximum van 2) die geen deel uitmaken van het verzekerde gezin. Gemakkelijkheidshalve wordt in de tekst van de Algemene Voorwaarden van de verzekerde risico s verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen U of Uw. 1.4 Woonplaats woning Dit is de wettelijke domicilie in België, of in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland (met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa) van de verzekerde of, in het geval van onderschrijving door een rechtspersoon, de wettelijke domicilie van de natuurlijke persoon aangeduid op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. 1.5 Reisgezel Dit is de persoon nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. met wie de verzekerde persoon samen een reis heeft gereserveerd en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan. 1.6 Ziekte Behoudens andersluidende definitie wordt hieronder verstaan : elke aantasting van de fysieke of psychische integriteit die zich op plotse en onverwachte wijze voordoet, te wijten is aan een andere oorzaak dan een ongeval, en die onweerlegbaar gediagnosticeerd wordt door een erkend geneesheer. 1.7 Ongeval Behoudens andersluidende definitie wordt hieronder verstaan : elk schadeverwekkend feit met een plotse, uitwendige oorzaak en buiten de wil van de verzekerde om. 1.8 Repatriëring Hieronder wordt verstaan : de terugkeer naar de woonplaats van de verzekerde. Vanaf zomer

2 1.9 Minderjarig Kinderen minder dan 18 jaar 2. VOORWERP VAN HET CONTRACT Dit contract waarborgt de verzekerde personen tegen schade die voortvloeit uit de verzekerde risico s, binnen de perken van de waarborgen en kapitalen voorzien in de Algemene Voorwaarden. Bovendien levert het aan de verzekerde personen de in dit contract voorziene prestaties. 3. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT Het contract treedt in voege vanaf de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt de laatste dag van de vermelde reisduur. Nochtans wordt de geldigheidsduur van dit contract automatisch verlengd tot de eerste terugkeer van de verzekerden in de hiernavolgende gevallen : a. Indien de verzekerde zijn verblijf moet verlengen op medisch voorschrift. b. Bij gedwongen oponthoud op tussengelegen landings- of noodlandingsplaatsen in geval van een vliegreis. c. Ingeval het vervoermiddel, waarmee verzekerde naar zijn woonplaats terugkeert, in gebreke blijft (ongeval, defect, staking, ). 4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HULPVERLENER De herstellingswerken die de hulpverlener uitvoert, worden steeds met het akkoord van de verzekerde uitgevoerd. Alleen de hulpverlener is aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werken. 5. MEDEDELINGSPLICHT VERZWARING VAN HET RISICO De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het sluiten als tijdens de loop van het contract, alle hem bekende, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Allianz Global Assistance. 6. PREMIEBETALING De premie is ondeelbaar en dient op het ogenblik van het onderschrijven van het contract betaald te worden. 7. SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is tegen hetzelfde risico, kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht heeft. Allianz Global Assistance zal zich niet kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal geschieden volgens het artikel 45 par. 2 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Indien de verzekerde nog andere verzekeringen heeft afgesloten voor hetzelfde risico, dient hij ons de verleende waarborgen, alsmede de identiteit van deze verzekeraar(s) mede te delen. 8. NIET GEWAARBORGDE HULPVERLENING Indien onze hulpverlening niet gewaarborgd wordt door dit contract, kunnen wij evenwel ons akkoord verlenen uit humanitaire overwegingen en onder welbepaalde voorwaarden om onze middelen en onze ervaring ter beschikking te stellen van verzekerde, teneinde hem te helpen. In dit geval zullen weliswaar alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening geregeld dienen te worden. 9. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Naast de verplichtingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van het betreffende risico, dient de verzekerde tevens de hiernavolgende verplichtingen na te leven : a. De verzekerde moet, zodra mogelijk en in elk geval binnen de 5 dagen na het ogenblik van de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de opgelopen schade, het schadegeval aan Allianz Global Assistance melden. Vanaf zomer

3 b. De verzekerde moet zonder verwijl en in elk geval binnen de 30 dagen Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. c. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. d. Elke opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling inzake de omstandigheden of gevolgen van het ongeval, geeft aanleiding tot het verlies van alle rechten op uitkering of schadeloosstelling. * Indien de verzekerde één der voormelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel. Allianz Global Assistance kan bovendien haar dekking weigeren indien de verzekerde de bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen. 10. OPZEGMOGELIJKHEDEN a. Voor de contracten met een duur van meer dan dertig dagen, heeft de verzekeringnemer de mogelijkheid het contract op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door Allianz Global Assistance van de voorafgetekende polis. b. Allianz Global Assistance van haar kant mag het contract opzeggen binnen de dertig dagen na ontvangst van de voorafgetekende polis, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan. c. Zowel Allianz Global Assistance als de verzekeringnemer beschikken over de mogelijkheid de polis in haar geheel op te zeggen, na het zich voordoen van een schadegeval of na elk verzoek om bijstand, doch ten laatste één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering ervan, of na de definitieve afhandeling van de bijstand. Deze opzegging heeft pas uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. De betaalde premies worden, met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging, terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. 11. SUBROGATIE Allianz Global Assistance treedt ten belope van het bedrag van de uitbetaalde schadevergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden en dit overeenkomstig de artikelen 41 en 49 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Allianz Global Assistance kan, in de mate van het geleden nadeel, van de verzekerde terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding indien door zijn toedoen de indeplaatsstelling ten voordele van Allianz Global Assistance geen gevolg kan hebben. 12. VERJARING Elke rechtsvordering, voortvloeiend uit dit verzekeringscontract, verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 13. CORRESPONDENTIE Allianz Global Assistance is gedomicilieerd in België : Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en bijgevolg dient elke kennisgeving verplicht te geschieden op dit adres. 14. RECHTSREGELS Dit contract wordt beheerst door het Belgisch Recht, de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van dit contract. 15. RECHTSMACHT De geschillen die zouden kunnen ontstaan met Allianz Global Assistance naar aanleiding van dit contract, kunnen uitsluitend voor de bevoegde Rechtbanken van Brussel worden behandeld. Vanaf zomer

4 II. ASSISTANCE PERSONEN 1. WAT IS DE DUUR VAN DE WAARBORG? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de opgegeven reisduur, doch blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 2. WAAR GELDT ONZE WAARBORG? Het contract geldt in de zone gekozen bij de onderschrijving van het contract. EUROPA + Middellandse-zeegebied : het Europese continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië + Noord-Ierland), Ierland, de Middellandse-Zee-eilanden, de Canarische eilanden, Madeira, Tunesië, Marokko, Aziatisch Turkije, Egypte en Israël. WERELDWIJD : de hele wereld. 3. WELKE DIENSTEN LEVERT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? 3.1 U bent ziek of gekwetst t.g.v. een ongeval en U heeft hulp nodig : U moet zonder verwijl Allianz Global Assistance contacteren en de identiteit van de geneesheer meedelen die U ter plaatse behandelt, opdat onze medische dienst hem kan contacteren teneinde een beslissing te nemen over de meest geschikte handelwijze. Elke beslissing aangaande uw eventueel transport naar een ziekenhuis moet dus het voorafgaandelijk akkoord hebben van onze medische dienst. 3.2 U dient gehospitaliseerd te worden n.a.v. ziekte of ongeval : 1. U bent jonger dan 18 jaar en reist alleen : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer vanuit België, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van uw vader en uw moeder, teneinde hen toe te laten U te vervoegen in het ziekenhuis. b. De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) van deze personen ten belope van maximum 62,50 EURO/dag/persoon en dit gedurende maximaal 7 dagen. 2. Uw kinderen jonger dan 18 jaar die U vergezellen hebben hulpverlening nodig : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer vanuit België, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van een hostess of een door de familie aangeduide persoon om hulp te bieden aan de verzekerde kinderen gedurende hun terugreis naar hun woonplaats, indien U in de onmogelijkheid verkeert verder te zorgen voor uw kinderen en indien geen enkele andere reisgezel er kan voor zorgen. b. De vervoerkosten met betrekking tot de terugreis van de verzekerde kinderen zijn eveneens in de waarborg begrepen. c. De tenlasteneming van de verblijfkosten van deze persoon ten belope van maximum 125 EURO. 3. U dient meer dan 7 dagen in het ziekenhuis te verblijven : a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer, vanuit België, van een achtergebleven familielid, heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, opdat deze zich bij U zou kunnen voegen, voor zover U echter alleen op reis bent. b. De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) ter plaatse van dit familielid ten belope van maximum van 62,50 EURO/dag en dit gedurende maximum 7 dagen. Vanaf zomer

5 3.3 U bent ziek of gekwetst t.g.v. een ongeval, en uw gezondheidstoestand vergt een transport of repatriëring : 1. De organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer vanuit het ziekenhuis waar U geïmmobiliseerd bent naar uw woonplaats, naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat het meest geschikt is om U verder te behandelen. Volgens de ernst van het geval zal het transport of de repatriëring gebeuren: per speciaal ambulancevliegtuig ; per vliegtuig in economy class ; per ziekenwagen ; met elk ander geschikt vervoermiddel. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder begeleiding van een arts en/of verpleegkundige indien uw medische toestand dit vereist. Er wordt duidelijk bepaald dat de beslissing tot transport of repatriëring uitsluitend met akkoord van onze medische dienst wordt genomen! In elk geval is het enkel uw gezondheidstoestand die bepalend zal zijn bij de keuze van het transportmiddel en het ziekenhuis. Deze keuze wordt uitsluitend bepaald door onze medische dienst na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse. 2. a. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van één verzekerde om U te vergezellen naar uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis indien U nog verder behandeld moet worden. b. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van de verzekerde kinderen jonger dan 18 jaar, wanneer U wegens medische redenen niet voor hen kan zorgen en niemand anders er toezicht kan op houden en verzorgen. Allianz Global Assistance organiseert en neemt het vervoer heen- en terug ten laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van een hostess of een door de familie aangeduide en in België woonachtig persoon. Bovendien neemt Allianz Global Assistance de hotelkosten ten laste van deze begeleidende persoon ten belope van maximum 125 EURO. c. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de overige verzekerde gezinsleden, indien uw transport of repatriëring om medische redenen hen belet hun reis verder te zetten op de oorspronkelijk geplande manier. Indien ze het echter verkiezen, nemen wij de kosten ten laste die nodig zijn om hun reis voort te kunnen zetten en dit ten belope van de vervoerkosten die wij gehad zouden hebben voor de terugreis naar hun woonplaats. 3. De organisatie en de tenlasteneming van het vervoer van uw huisdieren (kat of hond) die U vergezellen, indien deze zonder bewaking alleen gelaten worden en indien geen andere persoon zich met hen kan bezighouden. Nochtans blijven de quarantaine- en/of dierenartskosten, verplicht door de reglementeringen op de luchttransporten, te uwen laste. 4. De tenlasteneming van de vervoerkosten van uw bagage ten belope van maximum 187,50 EURO/verzekerde en 468,75 EURO/familie, indien U door omstandigheden gedwongen bent ze achter te laten ingevolge uw transport of repatriëring. Worden niet als bagage beschouwd : boten, motorrijwielen, zweefvliegtuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal of materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen, meubels. Allianz Global Assistance wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, of schade aan de vervoerde voorwerpen. 3.4 De terbeschikkingstelling van een vervangingschauffeur : Indien U tijdens een verplaatsing overlijdt of ten gevolge van een ziekte of ongeval niet meer in staat bent uw voertuig te besturen en geen enkele andere passagier U kan vervangen, stelt Allianz Global Assistance U een vervangingschauffeur ter beschikking teneinde uw voertuig via het kortste traject terug te brengen naar uw woonplaats. De tussenkomst van Allianz Global Assistance beperkt zich tot het betalen van het salaris en de reiskosten van de chauffeur. De andere kosten van de terugreis (uw kosten voor hotel, restaurant, brandstof, douane, onderhoud of herstelling van het voertuig,...) blijven te uwen laste. Vanaf zomer

6 Om van deze hulpverlening te kunnen genieten moet het verzekerde voertuig rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften, van toepassing in de doorkruiste landen. Indien dit niet het geval is, organiseert en neemt Allianz Global Assistance het vervoer ten laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de persoon door U aangesteld om uw voertuig op te halen. Onze bestuurders zijn verplicht de reglementering waarin de arbeidswetgeving voorziet na te leven, en de rusttijden onderweg in acht te nemen. 3.5 Het overlijden van een verzekerde persoon in het buitenland : 1. De tenlasteneming van de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar de begraafplaats in België. De kosten voor deze repatriëring omvatten eveneens de kosten van de zinken kist, de balseming en de douanekosten. 2. De tenlasteneming van de kosten van de post mortem behandeling (lijkkist inbegrepen) en dit tot maximum EURO/verzekerde en EURO/familie. In geen geval worden de kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling ten laste genomen door Allianz Global Assistance. 3. De tenlasteneming van de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse in het buitenland met een maximum van EURO/verzekerde en EURO/familie, indien de familieleden dit verkiezen. De tussenkomst bevat ten belope van het vastgestelde maximum : de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten ; de kosten voor de lijkkist ; de kosten voor het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot ; de begrafenis- of crematiekosten met uitsluiting van de kosten voor de rouwdienst ; de kosten voor de repatriëring van de urne. 4. De organisatie en de tenlasteneming van de repatriëring van de verzekerde gezinsleden en/of van een andere verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten voortzetten, indien de reismiddelen die oorspronkelijk voor de terugkeer waren gepland omwille van de repatriëring niet meer gebruikt kunnen worden. 5. De organisatie en tenlasteneming van het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de door U aangestelde persoon, teneinde het in het buitenland achtergelaten verzekerde voertuig op te halen, in geval van terugreis van alle verzekerden en indien geen enkele andere persoon die U vergezelt het kan terugbrengen. 3.6 Het overlijden van een verzekerde persoon tijdens een verplaatsing in België: De tenlasteneming van de kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de door de familie in België aangeduide plaats. Allianz Global Assistance draagt niet bij in de kosten voor de lijkkist en de post mortem behandeling, noch in die voor de rouwdienst, de begrafenis of de crematie. 3.7 U moet voortijdig naar uw woonplaats terugkeren tijdens uw verplaatsing in het buitenland: 1. Wegens overlijden, zwaar ongeval of een plotseling optredende, met levensgevaar gepaard gaande ziekte : van uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e) ; van een familielid (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters, schoonvader, schoonmoeder, stiefbroers, stiefzusters, stiefzoons, stiefdochters, stiefvader, stiefmoeder) ; van de persoon, nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V.,die U beroepshalve kan vervangen; van de persoon, nominatief vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V., die tijdens uw reis belast is met het toezicht op uw kinderen jonger dan 18 jaar, of op elke mindervalide die bij U inwoont. Vanaf zomer

7 2. Wegens zware stoffelijke schade ingevolge brand, explosie, implosie, waterschade, storm, blikseminslag, inbraak, vandalisme, glasbreuk, het contact met een landvoertuig of een gedeelte ervan of met een luchtvaarttoestel, die uw wettelijke of secundaire verblijfplaats of beroepslokalen heeft getroffen, waarvoor uw aanwezigheid absoluut vereist is en welke niet te voorzien was op het ogenblik van uw laatste vertrek uit uw woonplaats. Allianz Global Assistance organiseert en neemt ten laste : a. hetzij uw repatriëring, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, die van uw verzekerde gezinsleden en/of van één verzekerde reisgezel indien deze laatste de reis alleen zou moeten voortzetten ; hetzij het vervoer van één verzekerde persoon heen en terug per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class. In dit geval moet de terugreis op onze kosten binnen de 8 dagen na uw terugkeer in uw woonplaats en vóór de datum die oorspronkelijk werd vastgelegd voor de terugkeer uit het buitenland plaatsvinden. b. Het vervoer, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, van de door U aangestelde persoon, teneinde het in het buitenland achtergelaten verzekerde voertuig op te halen, in geval van terugreis van alle verzekerden en indien geen enkele andere persoon die U vergezelt het kan terugbrengen. 3.8 U betaalt in het buitenland medische kosten ten gevolge van een ziekte of ongeval overkomen in het buitenland, en dit op voorschrift van een geneesheer : De terugbetaling van de kosten tot maximum EURO/verzekerde en EURO/familie. Deze terugbetaling zal geschieden onder aftrek van de vergoedingen waarop U recht heeft voor dezelfde risico s bij de Sociale Zekerheid (RIZIV, bijkomende verzekering van de ziekenfondsen). U dient bijgevolg zowel in België als bij uw aankomst of tijdens uw verblijf in het buitenland de nodige maatregelen te treffen teneinde rechtmatige terugvordering van uw onkosten te bekomen van de Sociale Zekerheid of enige andere verzekeringsinstelling. Nochtans kunnen wij in geval van hospitalisatie de ziekenhuiskosten in eerste instantie ten laste nemen. Onder deze medische kosten wordt verstaan : de medische en heelkundige honoraria ; de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie ; de kosten van geneesmiddelen voorgeschreven door een dokter ; de vervoerkosten per ziekenwagen voor een lokaal traject, voorgeschreven door een geneesheer ; de tandheelkundige zorgen ten belope van maximum 125 EURO/verzekerde, inbegrepen de dringende herstellingskosten in het buitenland van de tandprothese van de verzekerde tot maximum 50 EURO/verzekerde ; de plaatselijke vervoerkosten nodig om een gehospitaliseerd familielid te bezoeken en dit ten belopen van maximum 62,50 EURO/verzekerde en 156,25 EURO/familie. Voor de ambulante medische kosten (medische verzorging en geneesmiddelen zonder ziekenhuisopname) waarvan het bedrag minder dan 250 EURO/verzekerde bedraagt, dient U geen voorafgaandelijk akkoord van Allianz Global Assistance te hebben. Indien het bedrag van de ambulante medische kosten deze 250 EURO/verzekerde overtreft, vragen wij U ons een gedetailleerd medisch attest te willen overmaken, opgesteld door de behandelende geneesheer en dit ter attentie van onze medische dienst. 3.9 U moet uw verblijf in het buitenland verlengen op medisch voorschrift: Indien uw terugreis niet kan plaatsvinden op de geplande datum, nemen wij uw hotelkosten ten laste (kamer + ontbijt) alsook die van uw wettelijke of feitelijke echtgeno(o)te, of van één verzekerde reisgezel tot maximum 62,50 EURO/dag/ verzekerde en dit gedurende maximum 10 dagen. Bovendien organiseren wij en nemen wij de repatriëring ten laste, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class, van U, uw echtgeno(o)t(e) en/of de verzekerde reisgezel en van de overige verzekerde gezinsleden, indien de reismiddelen die oorspronkelijk voor de terugkeer waren gepland, omwille van de verlenging, niet meer kunnen worden gebruikt. Vanaf zomer

8 3.10 Uw fysieke toestand t.g.v. ziekte of ongeval in het buitenland noodzaakt op medisch voorschrift de verbetering van uw verblijfsaccommodatie : De tenlasteneming van de hotelkosten (kamer + ontbijt) ten belope van maximum 62,50 EURO/nacht/verzekerde en 156,25 EURO/nacht/familie gedurende maximum 3 nachten De medische nabehandelingskosten in België : gedurende één jaar na een ongeval met lichamelijk letsel overkomen in het buitenland, en dit ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO /familie, evenwel na tussenkomst van de Sociale Zekerheid U betaalt opsporings- en reddingskosten in het buitenland : De tenlasteneming, ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, van de werkingskosten van elk openbaar of privé-hulpverleningsorganisme bij een lichamelijk ongeval of bij verdwijning. U dient ons de originele bewijsstukken van de reddingskosten over te maken U hebt rechtsbijstand nodig in het buitenland : De tenlasteneming, ten belope van maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, van de erelonen van uw advocaat, indien tegen U een aanklacht wordt ingediend en op voorwaarde dat op de ten laste gelegde feiten volgens de wetgeving van het land geen strafrechtelijke sancties kunnen volgen en de feiten zich hebben voorgedaan tijdens de gewaarborgde periode. De feiten in verband met uw beroepsbezigheden of voortvloeiende uit het gebruik van of het toezicht op een gemotoriseerd landvoertuig, zijn formeel uitgesloten uit de waarborg U dient een strafrechtelijke borgsom te betalen in het buitenland : De voorafbetaling van deze borgsom tot maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, indien U, ten gevolge van een verkeersongeval, in het buitenland in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt opgesloten te worden. Deze som dient U echter terug te betalen binnen de maand na de betaling van het voorschot. Indien de plaatselijke overheid voor bovenvermelde termijn echter de betaalde waarborg vrijgeeft, dient U deze onmiddellijk terug te betalen! 3.15 U betaalt telecommunicatiekosten in het buitenland : Als U in het buitenland iets overkomt dat gewaarborgd is door dit contract, nemen wij de noodzakelijke telecommunicatiekosten ten laste die U in het buitenland hebt gemaakt om ons te bereiken, op voorwaarde nochtans dat uw oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening. U dient ons voor de recuperatie van deze kosten wel de nodige originele bewijsstukken over te maken Uw vervoerbiljetten zijn verloren of gestolen : De organisatie van uw terugreis mits voorafgaande betaling aan de zetel van Allianz Global Assistance door een derde persoon, van een som gelijk aan de kosten van de terugreis Uw reisdocumenten zijn verloren of gestolen : In geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, visum...) in het buitenland, vergoedt Allianz Global Assistance de administratieve kosten voor de vervanging, op voorwaarde dat U alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland (aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat) U heeft geneesmiddelen of een prothese nodig die ter plaatse in het buitenland onbeschikbaar zijn : In geval van verlies of diefstal zorgt Allianz Global Assistance voor de verzending ervan indien deze geneesmiddelen onontbeerlijk zijn voor een aan de gang zijnde behandeling, voorgeschreven werden door een bevoegd arts en erkend zijn door het RIZIV. Niettemin dient U voor deze dienstverlening het voorafgaandelijk akkoord van onze medische dienst te bekomen en kan ze geweigerd worden indien ze strijdig is met de plaatselijke wetgeving. Ingeval van het breken van een onmisbare prothese en meer bepaald brilglazen en contactlenzen, laat Allianz Global Assistance ze U geworden in het buitenland. Allianz Global Assistance neemt de Vanaf zomer

9 verzendingskosten van die voorwerpen ten laste. U dient echter de aankoopprijs van deze zaken bij uw terugkeer terug te betalen aan Allianz Global Assistance Uw bagage is verloren of gestolen in het buitenland : Bij verlies of diefstal van uw bagage in het buitenland, organiseert Allianz Global Assistance de verzending en neemt de verzendingskosten van een koffer met persoonlijke voorwerpen ten laste. Deze koffer dient door een familielid of door een door de verzekerde aangeduide persoon afgeleverd te worden op de zetel van Allianz Global Assistance Uw huisdier dat U vergezelt in het buitenland werd getroffen door ziekte of ongeval : Allianz Global Assistance komt tussen in de kosten van een dierenarts ten belope van maximum 62,50 EURO U ondervindt in het buitenland ernstige problemen om de gesproken taal te verstaan : Wanneer U in het kader van de door deze polis geleverde diensten een beroep moet doen op onze hulpverlening, helpen onze diensten U in de mate van hun mogelijkheden U wenst een dringende boodschap door te geven : Indien U in het buitenland bent en een dringende boodschap (ziekte, ongeval, overlijden) wenst door te geven aan uw familie of aan personen in uw directe omgeving in België, zal Allianz Global Assistance het nodige doen om deze boodschap aan de betrokken persoon over te maken. Allianz Global Assistance kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap, die in ieder geval onderworpen is aan de Belgische en internationale wetgeving Uw skipas en skilessen: De terugbetaling van uw skipas en skilessen naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot 300 EURO/persoon of 750 EURO/familie in geval van uw repatriëring of hospitalisatie gedurende meer dan 48 uur ingevolge uw ziekte of uw ongeval Mobiliteit in België na een skiongeval: Indien u door Allianz Global Assistance werd gerepatrieerd vanuit het buitenland naar aanleiding van een skiongeval of indien u door dit ongeval gedurende meer dan 48 uur werd gehospitaliseerd, vergoedt Allianz Global Assistance tot 250 EURO/persoon voor uw vervoer per taxi in België. III. ASSISTANCE VOERTUIGEN (optie) 1. DEFINITIES 1.1 Verzekerd voertuig De voertuigen vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V., voor zover het personenwagens of motorhomes van minder dan 10 jaar oud en minder dan 3,5 ton H.T.G., caravans of aanhangwagens voor zover deze laatsten bij de verplaatsing getrokken worden door het verzekerde voertuig en minder dan 3,5 ton H.T.G. wegen of moto s met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3 betreft. Zijn uitgesloten : huurvoertuigen (behalve leasingvoertuigen) ; voertuigen bestemd voor het bezoldigd vervoer van personen of goederen; voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten ; residentiële caravans ; aanhangwagens bestemd voor het vervoer van boten, voertuigen of dieren waarvan de afmetingen lading inbegrepen 6 meter lengte, 2,5 meter breedte en 2,5 meter hoogte overtreffen. Gemakkelijkheidshalve wordt in de tekst hieronder verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van Uw voertuig of Uw caravan of aanhangwagen. 1.2 Ongeval Hieronder wordt verstaan : elk schadeverwekkend feit met een plotse, uitwendige oorzaak, buiten uw wil om, waardoor het voertuig wordt geïmmobiliseerd. Vanaf zomer

10 1.3 Pech Hieronder verstaat men : elke plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis waardoor het voertuig op de plaats van de gebeurtenis wordt geïmmobiliseerd. 1.4 Bagage Hieronder wordt verstaan : de persoonlijke zaken meegenomen door u of vervoerd in uw voertuig. Worden niet gelijkgesteld met bagage : zweefvliegtuigen, boten, handelswaren, wetenschappelijk materiaal, materiaal voor onderzoeksdoeleinden, bouwmateriaal, meubelen, dieren, moto s. 1.5 Verzekerde personen Benevens de personen vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. (met als maximum evenwel het volgens de constructeur van het voertuig maximum aantal te vervoeren personen) is ook nog verzekerd : elke andere persoon die gratis meereist in uw voertuig en deelneemt aan de reis, doch uitsluitend in het geval van een verkeersongeval waarbij hij een lichamelijk letsel heeft opgelopen. 2. Wat is de duur van de waarborg? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdag vermeld op het reisdocument/bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van de opgegeven reisduur. Zij blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 3. Waar geldt onze waarborg? De waarborg is van toepassing wanneer u zich met uw voertuig op meer dan 10 km van uw woonplaats bevindt, op het Europese continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië + Noord-Ierland), Ierland en de Middellandse-Zee-eilanden. 4. WELKE DIENSTEN LEVERT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? 4.1 Pechverhelping sleepdienst Uw voertuig wordt tijdens een verplaatsing geïmmobiliseerd door pech of door schade ingevolge een ongeval, diefstal, brand of vandalisme : 1. Allianz Global Assistance stuurt een pechverhelper ter plaatse om uw voertuig trachten te herstellen. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven voor uw rekening. Alleen de pechverhelper en de hersteller zijn aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. 2. Wanneer de pechverhelper, gestuurd door Allianz Global Assistance uw voertuig ter plaatse niet kan herstellen, zorgt Allianz Global Assistance ervoor dat het geïmmobiliseerde voertuig naar de dichtstbijzijnde garage wordt gesleept. Zowel bij de ophaling als bij de aflevering van uw voertuig wordt een staat van beschrijving van het voertuig opgemaakt. De herstelling van de eventuele schade die tijdens het transport zou veroorzaakt zijn, valt ten laste van de vervoerder. 3. Indien uw voertuig weggesleept dient te worden, zorgt Allianz Global Assistance tevens voor uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden van de plaats van de immobilisatie naar de garage waar het voertuig naartoe gesleept wordt. Allianz Global Assistance draagt bij in de kosten voor de pechverhelping/sleepdienst tot een maximum van 200 EURO/voertuig. 4.2 Vervoer/repatriëring bij pech, of schade ingevolge een ongeval, diefstal, brand of vandalisme 1. Uw voertuig is in minder dan 5 dagen herstelbaar (duur in overleg met de garagehouder bepaald) : a. U wacht ter plaatse op de herstelling : De organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden van de plaats van de immobilisatie naar een hotel en, bij het einde van de herstelling, de vervoerkosten naar de garage, alsmede de hotelkosten (kamer + ontbijt), ten belope van maximum 62,5 EURO/verzekerde inzittende/ dag (het betreft hier ofwel de hotelkosten op de plaats waar uw voertuig in herstelling staat in afwachting dat u verder reist ofwel de bijkomende hotelkosten indien u uw verblijf ter plaatse moet verlengen). Allianz Global Assistance neemt al deze kosten ten laste ten belope van maximum 250 EURO/verzekerde en 625 EURO/familie. Vanaf zomer

11 Vanaf zomer

12 b. U wenst verder te reizen naar uw bestemming : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden, ten belope van maximum 125 EURO. ofwel de terbeschikkingstelling en tenlasteneming van een huurvoertuig categorie B ten belope van maximum 125 EURO. De brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, blijven te uwen laste. 2. Uw voertuig is niet binnen de 5 dagen herstelbaar (duur in overleg met de garagehouder bepaald). a. U wenst het voertuig ter plaatse te laten herstellen : 1. U verkiest terug te keren naar uw woonplaats : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring en die van de verzekerde inzittenden, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class. ofwel de terbeschikkingstelling van en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. In beide gevallen stellen wij U (of een door U aangeduide persoon) een treinticket in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt een vliegtuigticket in economy class ter beschikking teneinde uw voertuig te gaan recupereren, of sturen wij op onze kosten een chauffeur ter plaatse voor zover het voertuig rijklaar is en voldoet aan de wettelijke voorschriften van toepassing in de doorkruiste landen. Indien het uw caravan of aanhangwagen betreft, nemen wij de kosten voor de brandstof ten laste ten belope van maximum 75 EURO teneinde deze te recupereren. 2. U wacht ter plaatse op de herstelling : De organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden van de plaats van de immobilisatie naar een hotel en, op het einde van de herstelling, de vervoerkosten naar de garage, alsmede de hotelkosten (kamer + ontbijt), ten belope van maximum 62,50 EURO/verzekerde inzittende/ dag (het betreft hier ofwel de hotelkosten op de plaats waar uw voertuig in herstelling staat in afwachting dat u verder reist ofwel de bijkomende hotelkosten indien u uw verblijf ter plaatse moet verlengen). Onze tussenkomst beperkt zich tot de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. 3. U wenst verder te reizen naar uw bestemming : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, ten belope van maximum de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. b. U wenst het voertuig niet ter plaatse te laten herstellen : 1. Repatriëring van uw voertuig : De organisatie en de tenlasteneming van de repatriëring van uw voertuig, van de plaats waar het geïmmobiliseerd staat naar uw verblijfplaats en dit binnen de perken van de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde (volgens Eurotax) van uw te repatriëren voertuig op het moment van de oproep. Als de kostprijs voor de repatriëring echter meer bedraagt dan deze verkoopwaarde, zijn wij wel bereid uw voertuig te vervoeren of te repatriëren mits voldoende waarborgen voor het overschot, dat voor uw rekening blijft. Er wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt i.v.m. de staat van uw voertuig, zowel bij de ontvangst als bij de teruggave ervan. De herstellingskosten van eventuele schade, opgelopen tijdens het transport, vallen ten laste van de vervoerder. Vanaf zomer

13 2. U verkiest terug te keren naar uw woonplaats : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring en die van de verzekerde inzittenden per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. 3. U wenst verder te reizen naar uw bestemming : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, ten belope van maximum de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. c. U beslist het wrak van uw voertuig ter plaatse achter te laten : De tenlasteneming, ofwel van de administratieve kosten voor het achterlaten en dit ten belope van maximum 62,50 EURO/voertuig, ofwel van de kosten (behalve douanerechten) gemaakt om het voertuig het land te doen verlaten indien het wrak daar niet mag blijven liggen. 1. U verkiest terug te keren naar uw woonplaats : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring en die van de verzekerde inzittenden per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. 2. U wenst verder te reizen naar uw bestemming : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, ten belope van maximum de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. 4.3 Vervoer/repatriëring bij diefstal van uw voertuig 1. Uw voertuig wordt gestolen tijdens de verplaatsing en niet teruggevonden binnen de 48 uur : a. U verkiest terug te keren naar uw woonplaats : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring en die van de verzekerde inzittenden per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt per vliegtuig in economy class. ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. b. U wenst verder te reizen naar uw bestemming : ofwel de organisatie en de tenlasteneming van uw vervoer en dat van de verzekerde inzittenden, per trein in eerste klasse of indien de afstand meer dan km bedraagt per vliegtuig in economy class, ten belope van maximum de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. Vanaf zomer

14 ofwel de terbeschikkingstelling en de tenlasteneming van de kosten van een huurvoertuig categorie B met als maximum evenwel de kosten die wij voor uw repatriëring ten laste genomen zouden hebben. In dit geval blijven de brandstof- en douanekosten, alsmede de taksen, te uwen laste. 2. Uw gestolen voertuig wordt binnen de zes maanden na de diefstal rijklaar teruggevonden, na uw terugkeer naar uw woonplaats : In zoverre u op het ogenblik van uw aanvraag tot recuperatie van het teruggevonden voertuig nog niet werd schadeloos gesteld door een verzekeraar, voorziet Allianz Global Assistance het hiernavolgende : Wij stellen U (of een door U aangeduide persoon) een treinticket in eerste klasse of indien de afstand meer dan 1000 km bedraagt een vliegtuigticket in economy class ter beschikking teneinde uw voertuig te gaan recupereren, of sturen, op onze kosten, een chauffeur ter plaatse voor zover het voertuig rijklaar is en voldoet aan de wettelijke voorschriften van toepassing in de doorkruiste landen. Indien het uw caravan of aanhangwagen betreft, nemen wij de kosten voor de brandstof ten laste ten belope van maximum 75 EURO teneinde deze te recupereren. 3. Uw gestolen voertuig wordt binnen de zes maanden na de diefstal niet-rijklaar teruggevonden, na uw terugkeer naar uw woonplaats : a. U wenst het voertuig te recupereren : De organisatie en de tenlasteneming van de repatriëring van uw voertuig, van de plaats waar het geïmmobiliseerd staat naar uw verblijfplaats en dit binnen de perken van de waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde (volgens Eurotax) van uw te repatriëren voertuig op het moment van de recuperatie. Als de kostprijs voor de repatriëring echter meer bedraagt dan deze verkoopwaarde, zijn wij wel bereid uw voertuig te vervoeren of te repatriëren mits voldoende waarborgen voor het overschot, dat voor uw rekening blijft. Er wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt i.v.m. de staat van uw voertuig, zowel bij de ontvangst als bij de teruggave ervan. De herstellingskosten van eventuele schade opgelopen tijdens het transport, vallen ten laste van de vervoerder. b. U wenst het voertuig achter te laten : De tenlasteneming, ofwel van de administratieve kosten voor het achterlaten en dit ten belope van maximum 62,50 EURO/voertuig, ofwel van de kosten (behalve douanerechten) gemaakt om het voertuig het land te doen verlaten, indien het wrak daar niet mag blijven liggen. 4.4 Stalling De tenlasteneming van de stallingskosten van uw voertuig ten belope van maximum 50 EURO/voertuig indien Allianz Global Assistance uw voertuig moet vervoeren of repatriëren. 4.5 U heeft wisselstukken nodig in het buitenland die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers : Allianz Global Assistance laat u deze geworden, doch komt slechts tussenbeide in de verzendingskosten. Deze laatsten mogen evenwel nooit de verkoopwaarde van het voertuig op het moment van de oproep overtreffen. De aanvraag dient bovendien schriftelijk bevestigd te worden aan Allianz Global Assistance (per telegram of telefax). De prijs van de wisselstukken, de douane- en transitokosten die werden voorgeschoten, moeten binnen de 30 dagen volgend op de verzending worden terugbetaald, op basis van de openbare prijzen die in België van kracht zijn (alle taksen inbegrepen). In geen geval kan Allianz Global Assistance aansprakelijk worden gesteld voor het stopzetten van de productie door de constructeur, voor de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of voor elke vertraging te wijten aan de vervoerder. De verzending van een motor is uitgesloten. Vanaf zomer

15 4.6 De hulpverlening voor uw caravan of aanhangwagen Indien uw caravan of aanhangwagen door uw voertuig getrokken werd gedurende een verplaatsing, voorziet Allianz Global Assistance de volgende waarborgen: 1. De organisatie en de tenlasteneming van de sleep-, transport- of repatriëringskosten, in het geval dat wij uw voertuig moeten vervoeren of repatriëren. 2. De organisatie en de tenlasteneming van de sleep-, transport- of repatriëringskosten, indien u beslist het wrak van uw voertuig ter plaatse achter te laten na pech of schade, of ten gevolge van een ongeval, diefstal, brand of vandalisme. 3. In geval van immobilisatie van uw caravan of aanhangwagen ten gevolge van pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, geniet u dezelfde hulpverleningen als voor uw voertuig (pechverhelping, sleepdienst, opsturen van wisselstukken, transport/repatriëring, stalling). 4.7 De repatriëring van uw bagage en/of huisdieren U heeft n.a.v. een onder artikel 4 beschreven omstandigheid uw bagage en/of huisdieren (honden of katten) dienen achter te laten : Allianz Global Assistance neemt de repatriëring van uw bagage ten laste die U bij uw door Allianz Global Assistance georganiseerde repatriëring niet kon meenemen, doch slechts indien U uw voertuig niet zelf na herstelling ophaalt. Allianz Global Assistance organiseert en neemt de repatriëring van uw huisdieren ten laste (uitsluitend honden en katten), in overeenstemming met de administratieve en sanitaire beperkingen en bepalingen. Het geheel van de kosten voor het transport van hierboven vermelde bagage en huisdieren, is beperkt tot maximum 187,50 EURO/verzekerde en 468,75 EURO/familie. 4.8 U betaalt telecommunicatiekosten in het buitenland De terugbetaling van de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland hebt betaald om ons te bereiken, op voorwaarde nochtans dat uw oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening. U dient ons de nodige originele bewijsstukken te bezorgen. 4.9 U heeft juridische bijstand nodig in het buitenland 1. Allianz Global Assistance neemt de erelonen van experts, gerechtsdeurwaarders en advocaten ten laste, ten belope van maximum 625 EURO /polis, ter vrijwaring van uw belangen ingevolge materiële schade aan het voertuig door een verkeersongeval in het buitenland. 2. Allianz Global Assistance neemt, ten belope van maximum EURO/ polis, de erelonen van uw advocaat ten laste, ter verdediging van uw belangen indien tegen u klacht wordt ingediend, op voorwaarde dat op de ten laste gelegde feiten volgens de wetgeving van het desbetreffende land geen strafrechtelijke sancties kunnen volgen en dat de feiten zich hebben voorgedaan tijdens de gewaarborgde periode. Feiten in verband met uw beroepsbezigheden of voortvloeiende uit het gebruik van of het toezicht op een gemotoriseerd landvoertuig, zijn formeel uitgesloten uit de waarborg. 3. U dient een strafrechtelijke borgsom te betalen : Allianz Global Assistance doet een voorafbetaling van deze borgsom tot maximum EURO/verzekerde, indien u ten gevolge van een verkeersongeval in de gevangenis opgesloten wordt of gevaar loopt opgesloten te worden in het buitenland en de overheid deze betaling eist. Deze som dient u echter terug te betalen binnen de maand na betaling van het betaalde voorschot. Ze dient echter onmiddellijk terugbetaald te worden indien deze borgsom door de plaatselijke overheid vóór deze termijn wordt vrijgegeven. Vanaf zomer

16 4.10 Het transport of de repatriëring van een plezierboot Wij organiseren en nemen het transport of de repatriëring ten laste onder de voorwaarden en in de omstandigheden zoals hieronder bepaald : a. Voorwaarden Indien de aanhangwagen geladen met de boot volgende afmetingen niet overtreft : 6 meter in de lengte, 2,5 meter in de breedte en 2 meter in de hoogte. Indien de boot-aanhangwagen niet beschadigd is en geschikt is voor het vervoer. Zoniet, tenzij deze laatste gestolen werd, kunnen wij slechts overgaan tot het transport indien u ons ter plaatse een vervangingsaanhangwagen ter beschikking stelt. b. Omstandigheden Indien u vervoerd of gerepatrieerd wordt met onze hulp wegens medische redenen, zodat u in de onmogelijkheid verkeert het trekkende voertuig te besturen en er geen enkele andere verzekerde reisgezel in uw plaats kan rijden. Indien het trekkende voertuig of de boot-aanhangwagen vervoerd of gerepatrieerd werd door onze zorgen. In geval van diefstal van het trekkend voertuig of indien u het wrak van het trekkend voertuig ter plaatse achterlaat. IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE WAARBORGEN ASSISTANCE PERSONEN EN VOERTUIGEN 1. WAT MOET U DOEN INDIEN U EEN BEROEP WIL DOEN OP ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE? Voor alle aanvragen voor hulpverlening (24uur op 24) : bellen naar Allianz Global Assistance BRUSSEL op het nummer ; of uw bericht per fax doorsturen naar het nummer Bij hospitalisatie dient U ons, indien mogelijk, dezelfde dag en ten laatste binnen de 48 uur te verwittigen. Elk transport/repatriëring gewaarborgd door dit contract dient het voorafgaandelijk akkoord te hebben van Allianz Global Assistance. U moet de geneesheren van Allianz Global Assistance toelaten alle medische informatie in te winnen aangaande uw persoon. 2. De tussenkomsten van Allianz Global Assistance gebeuren steeds in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving. Hiervoor moeten de nodige toelatingen worden verkregen van de bevoegde overheid. 3. Allianz Global Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten in geval van stakingen, explosies, oproer, volksopstanden en de beperking van het vrij verkeer, sabotage, terrorisme, burgeroorlog, oorlog, de gevolgen van radioactieve straling of om het even welk ander onverwacht voorval of bij overmacht. 4. UITSLUITINGEN : 4.1 Goedaardige aandoeningen of letsels die ter plaatse behandeld kunnen worden en die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten. 4.2 De hernieuwde aanvallen en de herstelperiodes van alle aandoeningen die nog niet geconsolideerd zijn en behandeld werden vóór de vertrekdatum van de reis en die een reëel gevaar voor een snelle en nabije verslechtering inhouden. 4.3 Chronische ziekten die stoornissen in het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, de bloedsomloop, het bloed of de nieren hebben teweeggebracht. 4.4 Overmatig gebruik van alcohol (dronkenschap, alcoholisme), geneesmiddelen, drugs of verdovende middelen. 4.5 Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien het de eerste keer is dat de ziekte zich manifesteert en er hospitalisatie is. 4.6 Opzettelijke handelingen en hun gevolgen. 4.7 Ongevallen voortvloeiend uit de deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging. 4.8 Ongevallen en stoornissen voortvloeiend uit de deelname, hetzij beroepshalve, hetzij uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of kompetitie en de eraan voorafgaande trainingen. Vanaf zomer

17 4.9 Burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden en stakingen, behalve indien U erdoor verrast werd of tenzij er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis Nucleaire ongevallen en de gevolgen van radioactieve straling De gevolgen van het bewust veronachtzamen van officiële verbodsbepalingen De kosten van alle kuren en van heliotherapie De kosten voor de esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch genoodzaakt waren ingevolge een lichamelijk letsel De kosten voor kinesitherapie en dieetbehandelingen De kosten voor preventieve geneeskunde (de kosten voor een check-up of een periodiek controle- of observatieonderzoek) De kosten voor prothesen (met inbegrip van : brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken en medische apparaten) De kosten voor inenting, alsmede de kosten van de entstoffen en de tandverzorging (boven de 125 EURO/verzekerde wat dit laatste betreft) De kosten voor diagnose, behandeling en medicatie die niet erkend zijn door het R.I.Z.I.V De kosten voor contraceptie, voor zwangerschap tenzij duidelijke en onvoorspelbare complicaties en in alle gevallen de kosten voor zwangerschap die zich na 26 weken voordoen, voor een vrijwillige zwangerschapsonderbreking, en voor de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien De behandelingskosten voor ziekten die reeds voor de verplaatsing naar het buitenland bestonden en gediagnosticeerd werden Werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover er bijzondere arbeidsof bedrijfsgevaren aan verbonden zijn Het gebruik van een tweewielig voertuig met een cilinderinhoud van minder dan 125 cc, met of zonder zijspan Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers Terroristische aanslagen en hun gevolgen Epidemieën en quarantaine Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. Wat de hulpverlening aan voertuigen betreft : 4.27 Gewone onderhoudskosten (o.a. olie en smeermiddelen), brandstofkosten, kosten van onderdelen en herstellingskosten Immobilisatie van het voertuig ten gevolge van brandstof- of bandenpech of ten gevolge van een technische stoornis die op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats bekend was Immobilisatie van het voertuig ten gevolge van de kennelijke slechte staat van het voertuig of van een gebrekkig onderhoud Immobilisatie van het voertuig ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden Douane- en transitokosten De gevolgen van diefstal of beschadiging van onderdelen, accessoires, persoonlijke voorwerpen of bagage, gedurende een transport of repatriëring De schade aan het verzekerde voertuig opgelopen tijdens een transport of repatriëring Herhaalde pannes die het gevolg zijn van het niet-herstellen van het voertuig (bijv. defecte batterij) en dit na een eerste tussenkomst van Allianz Global Assistance De stoornissen of ongevallen overkomen gedurende deelname (als bestuurder of assistent) aan wedstrijden waarin motorvoertuigen gebruikt worden (proeven, kompetities, rally s, raids,...) De ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens verplaatsingen voor beroepsdoeleinden Burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden, stakingen, behalve indien U erdoor verrast werd of tenzij er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis Nucleaire ongevallen en de gevolgen van radioactieve straling De gevolgen van het bewust veronachtzamen van officiële verbodsbepalingen Terroristische aanslagen en hun gevolgen Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. Vanaf zomer

18 V. BAGAGE 1STE RISICO 1. DEFINITIES 1.1 Bagage : Alle voorwerpen die uw eigendom zijn en die U voor uw persoonlijk gebruik tijdens de reis met U meeneemt, met inbegrip van de kledingstukken of voorwerpen die U op het lichaam draagt. Elk van deze voorwerpen wordt verondersteld toe te behoren aan één en dezelfde verzekerde. 1.2 Bewaargeving : Het toevertrouwen van zaken aan een derde welke de verplichting heeft deze te bewaren en in natura terug te geven, doch uitsluitend in het kader van een vervoer- of verblijfscontract afgesloten met laatstgenoemde. 1.3 Gekenmerkte inbraak : Het zich toegang verschaffen tot een slotvast afgesloten ruimte met achterlating van duidelijk zichtbare inbraaksporen. 2. Wat verzekert Allianz Global Assistance? Allianz Global Assistance verzekert uw bagage tegen : diefstal ; gedeeltelijke of totale beschadiging ; verlies of laattijdige aflevering (minstens 12 uur) op de plaats van bestemming bij verzending met het openbaar vervoer. 3. WAAR BENT U VERZEKERD? De waarborg is van toepassing in de hele wereld buiten uw woonplaats. 4. WAT IS DE DUUR VAN DE WAARBORG? De waarborg vangt aan om 0 uur van de vertrekdatum vermeld op het reisdocument/ bevestiging van THOMAS COOK BELGIUM N.V. en eindigt om 24 uur van de laatste dag van opgegeven reisduur, doch blijft evenwel beperkt tot verblijven van maximum 90 opeenvolgende dagen. 5. VOOR WELK BEDRAG BENT U VERZEKERD? Het maximumbedrag voor schadeloosstelling voor alle schade geleden in de loop van de verzekeringsperiode bedraagt EURO/verzekerde en EURO/familie. De verzekerde som bedraagt maximum EURO/verzekerde en EURO/familie, welk ook het aantal contracten zou zijn onderschreven bij Allianz Global Assistance. 6. WANNEER ZIJN DE VOORWERPEN (MET UITZONDERING VAN DE WAARDEVOLLE VOORWERPEN) TEGEN DIEFSTAL VERZEKERD? 6.1 Wanneer de voorwerpen zich in een door U gebruikte en U toebehorende personenwagen (geen cabriolet, jeep of minibus) bevinden die met de sleutel werd afgesloten, waarvan de ruiten en het dak volledig dicht zijn en waarbij de bagage volledig uit het zicht is in de afgesloten kofferruimte voorzien van een hoedenplank : alleen bij diefstal door gekenmerkte inbraak tussen 7 en 22 uur. Tussen 22 en 7 uur bent U verplicht al de bagage uit de wagen te halen, waar deze ook gestationeerd is. 6.2 Wanneer de voorwerpen zich in een hotelkamer of vakantiewoning bevinden: alleen tegen diefstal met gekenmerkte inbraak. 6.3 Wanneer de voorwerpen zich onder toezicht bevinden of worden gedragen : alleen tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon. Vanaf zomer

19 7. WANNEER ZIJN WAARDEVOLLE VOORWERPEN VERZEKERD? 7.1 Juwelen, bewerkte edelmetalen, edelstenen, parels en uurwerken zijn slechts verzekerd tegen diefstal indien ze gedragen worden of in bewaring gegeven zijn in de safe van het hotel. Onder dragen wordt verstaan het dragen van een juweel op het lichaam op de plaats van hun bestemming (bv. oorring in het oor ; ring aan de vinger ; armband, gourmetteketting en uurwerk aan de arm ; halssnoer rond de hals; sierspeld op het kledingstuk ; dasspeld op de das). 7.2 Verrekijkers, fototoestellen, cinematografisch materiaal en al de andere toestellen voor het opnemen en weergeven van klank en beeld alsmede hun toebehoren, bontmantels, lederen kledingstukken en jachtgeweren zijn slechts verzekerd tegen diefstal enkel en alleen indien zij gedragen, gebruikt of in bewaring gegeven worden. 8. HOE WORDT DE SCHADEVERGOEDING BEREKEND? 8.1 Zij wordt berekend op basis van de prijs betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, rekening houdend met de minderwaarde ten gevolge van ouderdom of slijtage. De aankoopprijzen endata, alsmede de kwantiteit en kwaliteit van de verzekerde voorwerpen, moeten worden bewezen door middel van originele facturen of aankoopnota s. 8.2 Bij gedeeltelijke beschadiging worden alleen de kosten voor herstelling van het voorwerp vergoed (met uitsluiting van expertise- en vervoerkosten), voor zover deze uiteraard de prijs bij aankoop niet overtreffen. 8.3 De schadeloosstelling kan in geen enkel geval hoger liggen dan de aankoopprijs. Allianz Global Assistance vergoedt bovendien enkel de werkelijk geleden schade ; er wordt geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade. 8.4 De schadeloosstelling wordt beperkt tot het verzekerde bedrag, behalve voor: elk voorwerp afzonderlijk : maximum 500 EURO; de waardevolle voorwerpen : maximum 30 % van het verzekerde bedrag per persoon ; het sportmateriaal en de sportuitrusting (alleen in geval van diefstal) :maximum 30 % van het verzekerde bedrag per persoon ; bank-, krediet- en magnetische kaarten : de vergoeding van de administratieve kosten van de vervanging van deze voorwerpen tot maximum 10 % van de verzekerde som per persoon. de schade te wijten aan het breken van voorwerpen, die niet veroorzaakt is door een ongeval van het transportmiddel, noch te wijten aan overmacht, diefstal of inbraak : maximum 10 % van het verzekerde bedrag per persoon. niet-tijdig afgeleverde bagage (cf. artikel 2) : de vergoeding van de kosten voortvloeiende uit strikt noodzakelijke aankopen ten belope van maximum 20 % van het verzekerde bedrag per persoon, en dit op vertoon van de originele aankoopfacturen. Ingeval deze bagage naderhand definitief verloren blijkt te zijn zal deze vergoeding in mindering worden gebracht van de schadevergoeding die U zal ontvangen voor de ontbrekende bagage. de schade te wijten aan ski s t.g.v. hun breuk tijdens het beoefenen van wintersporten : maximum tussenkomst van 250 EURO/persoon of 625 EURO/familie. 9. WIE IS DE BEGUNSTIGDE VAN DE VERGOEDING? Alle vergoedingen worden aan U uitbetaald. Vanaf zomer

20 10. WELKE OMSTANDIGHEDEN ZIJN UITGESLOTEN? 10.1 Elke diefstal, beschadiging of verlies : opzettelijk door U veroorzaakt ; voortvloeiende uit een beslissing van de overheid, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstanden, terroristische aanslagen, stakingen of de gevolgen van radioactieve straling De schade voortvloeiend uit gebreken van het verzekerd materiaal, door normale sleet of het weglopen van: vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten die bij de bagage horen De beschadiging van breekbaar materiaal zoals aardewerk en voorwerpen in glas, porselein en marmer De schade voortvloeiend uit het verlies, het vergeten of het zoekraken van voorwerpen Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport De beschadiging van sportmateriaal en sportuitrusting tijdens de sportbeoefening (wat ski s betreft : cf. art.8.4. en ) De diefstal, de beschadiging of het verlies van waardevolle voorwerpen (zoals bepaald door artikel 7), vervoerd door een luchtvaartmaatschappij of door elke andere onderneming van openbaar vervoer Elke beschadiging van voorwerpen die zich in een voertuig bevinden Elke diefstal, gedeeltelijke of totale beschadiging, of elk verlies van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming, indien U binnen de 24 uur na het in ontvangst nemen van de bagage niet onmiddellijk controleert of dit nog in goede staat is en of er niets ontbreekt De gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 11. WELKE VOORWERPEN ZIJN UITGESLOTEN? 11.1 Munten, bankbiljetten, reisbiljetten, postzegels, alle documenten of waardepapieren, sleutels, schoonheidsproducten Fietsen, motorfietsen, aanhangwagens en caravans, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, boten en andere transportmiddelen, alsmede hun toebehoren Het materiaal voor beroepsdoeleinden gebruikt Muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen, handelswaar Brillen (ook zonnebrillen), contactlenzen, prothesen en apparatuur allerhande, behalve wanneer die vernietigd of beschadigd zijn ten gevolge van een ongeval met lichamelijk letsel Kampeertenten ; auto-onderdelen en toebehoren ; de inboedel, onderdelen en toebehoren van caravans, boten of motorhomes Al de voorwerpen achtergelaten in een huurwagen, een autocar, een taxi, een boot, een kampeertent, een caravan, een motorhome of een aanhangwagen, waar ze ook gestationeerd zijn De reistassen van motorfietsen en hun inhoud, voor zover deze tassen achtergelaten werden op de moto Hard- en software, computertoebehoren Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 12. WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? a. In geval van diefstal : onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijgelegen gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed of door U werd vastgesteld, de inbraaksporen laten vaststellen en dit bewijs naar Allianz Global Assistance sturen. In geval van diefstal in een hotel dient U bovendien ook onmiddellijk klacht neer te leggen bij de hoteldirectie en het bewijs ervan naar Allianz Global Assistance te sturen. b. In geval van totale of gedeeltelijke beschadiging : de bevoegde instantie of de verantwoordelijke onmiddellijk een geschreven verslag laten opmaken. c. In geval van diefstal, verlies, niet-aflevering, totale of gedeeltelijke beschadiging, van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming : de vervoerder onmiddellijk en in elk geval binnen de termijn bepaald door het vervoercontract in gebreke stellen, en van het bevoegde personeel van de onderneming eisen dat een tegensprekelijke vaststelling wordt opgemaakt. d. Op aanvraag dient het beschadigde voorwerp ons op uw kosten worden overgemaakt. e. In geval van diefstal, verlies, totale vernieling of niet-aflevering van uw bagage en indien U reeds een vergoeding heeft ontvangen vanwege Allianz Global Assistance, wordt deze laatste de rechtmatige eigenaar van de teruggevonden bagage, tenzij U verkiest ze te behouden. Vanaf zomer

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering

Allianz Global Assistance. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Allianz Global Assistance Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen

Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering. vriend. om op te rekenen Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering vriend om op te rekenen Vertrouw gerust op de wereldwijde nr. 1 klanten wereldwijd 250 miljoen oproepen per uur 4 000 dienstverleners wereldwijd 400 000 Allianz

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

Depannage-direct verzekering

Depannage-direct verzekering Depannage-direct verzekering Polisvoorwaarden AGA_28_DepDirect_nl polisvoorwaarden depannage-direct verzekering Depannage voor voertuigen biedt u hulp bij pech, brand, vandalisme, diefstal en een ongeval

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NS ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN tot maximaal 120 dagen onafgebroken verblijf in het buitenland. De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract.

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection

Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Allianz Global Assistance Jaarlijkse reisverzekering Classic Protection Algemene voorwaarden AGA_B2A01_Reis_be U leest nu de voorwaarden van de Classic Protection reisverzekering. Hoe leest u de polisvoorwaarden?

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION

ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION ALGEMENE VOORWAARDEN CRUISE SELECTION I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES 1.1 De verzekeraar A.G.A. International S.A. Belgian branch (hierna genoemd: Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN

A FERRY ALGEMENE VOORWAARDEN Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De Bijzondere

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Pechverhelping Algemene voorwaarden

Pechverhelping Algemene voorwaarden Pechverhelping Algemene voorwaarden DEFINITIE Het voertuig Alle voertuigen ingeschreven in België, die zijn opgenomen in de overeenkomst van Athlon Car Lease Assistance. Aanhangwagens en caravans zijn

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Verzekeringnemer : * Polisnummer : **/****/** Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Deze versie is geldig vanaf *. WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling op uw

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010)

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) Niko Solo_Assitance_0420-GTIN-011010 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig

Nadere informatie

Inleiding. Car Plan Assistance + AD1055 NL 11/10 Pagina 2 van de 21

Inleiding. Car Plan Assistance + AD1055 NL 11/10 Pagina 2 van de 21 Inleiding Voor zover het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3 hierna, kan de Verzekeringnemer de aanvullende waarborg genoemd "Car Plan Assistance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN ASSISTANCE (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie September

Nadere informatie

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance

Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Voorwaarden Bosch Car Service Assistance Wij doen alles voor uw auto BOSCH CAR SERVICE ASSISTANCE Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Optie 6 Optie 7 Optie 8 voertuig < 9 jaar enkel binnenland zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG /2014

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG /2014 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORHOME ASSISTANCE MAG1008 08/2014 DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: 1.1. De hulpverlener: De verzekeraar en de schadebeheerder:

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Voorwaarden AGA-Nagelmackers 04 01-06-2016 U leest nu de voorwaarden van de verzekerde waarborgen voor MasterCard

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid

ASSISTANCE Algemeen. Bereikbaarheid ASSISTANCE Algemeen Teneinde uw rechten inzake dienstverlening en terugbetaling van veroorzaakte kosten te doen gelden tegenover AXUS nv bent u verplicht beroep te doen op DE BIJSTAND. Bereikbaarheid DE

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1.1. De bijstandsverlener: AGA International S.A. Belgian branch

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC Verzekeringen biedt u in samenwerking met VAB een gecombineerd en uniek bijstandsproduct aan. Dit product bestaat uit een verzekering

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen TALENSIA Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering De woordenlijst

Nadere informatie

Één vriend om op te rekenen. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering

Één vriend om op te rekenen. Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Één vriend om op te rekenen Tijdelijke en jaarlijkse reisverzekering Vertrouw op de wereldwijde nummer 1 Om volledig zonder zorgen door het leven te gaan, waar u ook bent, kunt u rekenen op Allianz Global

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 Pagina 1 van 30 INHOUDSTAFEL I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 3. ARTIKEL 3 Bijstandsmaatschappij / Verzekeraar 5 4. ARTIKEL 4 Brand 5 5. ARTIKEL 5 Diefstal

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN ) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN ) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

bijstand voertuig Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group bijstand voertuig ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden én de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract

Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract Algemene voorwaarden van het wegbijstandscontract 1 ONDERWERP VAN HET CONTRACT... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 Gedekt voertuig... 3 2.2 Datum van de panne / het ongeval... 3 2.3 Immobilisatie... 3 2.4 Tussenkomst...

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen.

bij de N.V. S.B.A.l. MONDIAL ASSISTANCE, onderneming erkend onder codenummer 0947 om de tak 18 «hulpverlening» uit te oefenen. titel IV VIVIUM CAR RELAX inleiding Zolang het huidige contract het omschreven rijtuig dekt voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid, verleent Vivium automatisch de bijstandswaarborgen die zij heeft

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract

ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract ALGEMENE VOORWAARDEN : tijdelijk contract Top Selection (met exclusieve garanties) Flight Selection (met exclusieve garanties) Travel Selection A la Carte I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Definities:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance

Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Motorhome Assistance 1 Verkeersongeval 2 DEFINITIES Elk contact tussen het verzekerde voertuig en een derde partij of een stilstaande of mobiele hindernis waardoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijstand

Algemene Voorwaarden Bijstand YOUR LIFE. OUR WORLD Algemene Voorwaarden Bijstand Geldig vanaf 01.10.2010 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Bijstand aan personen GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

autopech of ongeval we blijven relax

autopech of ongeval we blijven relax uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent u bent in het buitenland wegenhulp Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent voor meer informatie. Hij staat voor u klaar

Nadere informatie

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen ING Lion Assistance Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen Algemene voorwaarden ING lion assistance: Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen De verzekeringspolis

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie