Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart"

Transcriptie

1 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Visa Gold kaart I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities 1.1. de verzekeraar: S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, CBFA nr. 0947, ondernemingsnummer: de verzekeringnemer: Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE de tussenpersoon: Alle mandatarissen van de verzekeringnemer de verzekerde personen: a) De kaarthouder, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner en hun kinderen, die op het adres van de kaarthouder gedomicilieerd zijn; b) De minderjarige kinderen van de kaarthouder of diens echtgeno(o)t(e) of partner die niet gedomicilieerd zijn bij de kaarthouder maar wel occasioneel bij hem/haar verblijven op het moment dat deze onder de hoede staan van een verzekerd persoon. In de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen u of uw woonplaats: Uw domicilie, dat tevens uw gewoonlijke verblijfplaats is en zich in België dient te bevinden ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer. 3. Duur van de waarborgen De waarborgen gelden enkel tijdens een reis (zie artikel 1.10.) die u volledig of gedeeltelijk met uw Visa Gold kaart betaalde. De interventies van de verzekeraar in het buitenland zijn alleen gedekt voor zover u niet langer dan 90 opeenvolgende kalenderdagen in het buitenland verblijft. De gebeurtenissen die na deze 90 dagen plaatsvinden, geven geen recht op de waarborgen. 4. Territorialiteit De waarborgen zijn wereldwijd geldig, behalve in België. 5. Correspondentie en communicatie Elke kennisgeving in het kader van deze waarborgen dient te gebeuren aan S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat u de verzekeraar meedeelt naar aanleiding van een schadegeval. 6. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. 7. De keuze van de middelen ter uitvoering van de verbintenissen De geleverde prestaties en/of de betaling van de voorziene bedragen ter uitvoering van deze Algemene Voorwaarden kunnen nooit een bron van verrijking uitmaken voor de begunstigde. Indien een transport of repatriëring georganiseerd dient te worden gebeurt dit per vliegtuig in economy class, of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan 1000 kilometer bedraagt. In ieder geval is het de verzekeraar die de meest geschikte middelen hiervoor kiest. De verzekeraar houdt hierbij rekening met de reismiddelen en de kosten die oorspronkelijk gepland waren en geeft voorrang aan deze middelen indien deze nog gebruikt kunnen worden repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats, tenzij anders overeengekomen met de verzekeraar medische kosten: In geval van hospitalisatie en indien zij het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer: a) de medische honoraria; b) de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie; c) de kosten van geneesmiddelen reis: Het geheel van de verplaatsing van uw woonplaats naar uw bestemming in het buitenland, een verblijf in het buitenland dat minstens één overnachting bevat en de terugkeer naar uw woonplaats. 2. Voorwerp van dit contract Dit contract waarborgt de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en in de bijzondere voorwaarden. De verzekeraar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten indien deze vertragingen of de niet-uitvoering te wijten is aan: overmacht, een niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog, oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme. 8. Zelf georganiseerde hulpverlening Indien uzelf of iemand uit uw omgeving zelf de hulpverlening organiseert, is er enkel vergoeding voorzien voor de organisatie van deze hulpverlening en voor de kosten die eruit voortvloeien indien de verzekeraar vooraf op de hoogte werd gebracht van deze zelf georganiseerde hulpverlening en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd door een dossiernummer mee te delen. In ieder geval worden de kosten gemaakt naar aanleiding van de zelf georganiseerde hulpverlening slechts vergoed ten belope van de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden en na voorlegging van de originele onkostennota s en van alle elementen die de feiten bewijzen die recht geven op de waarborg. 9. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 10. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank N.V., en aan S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank N.V. uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gege- 1/3

2 vens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen ( Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel ). U geeft eveneens aan uw behandelende geneesheer de toestemming om aan de raadgevende geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 11. Rechtsregels rechtsmacht Dit contract wordt beheerst door zijn algemene en bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de Belgische Wet op de landverzekeringsovereenkomst en het Belgisch recht. Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken in Brussel aanhangig worden gemaakt. Onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen kan elke klacht over dit contract worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel. II. Bijstand aan personen 1. Vervoer of repatriëring 1.1. Vervoer of repatriëring van uzelf Indien u tijdens uw verplaatsing in het buitenland gehospitaliseerd werd en indien uw gezondheidstoestand ten gevolge van uw ziekte of uw ongeval een transport of repatriëring vergt, organiseert en betaalt de verzekeraar uw vervoer van de plaats waar u gehospitaliseerd bent naar uw woonplaats of naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. Het transport of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding indien uw medische toestand dit vereist. De beslissing tot en wijze van transport of repatriëring, de keuze van het transportmiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door de medische dienst van de verzekeraar, na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse en indien nodig met de behandelende geneesheer in België, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is Vervoer of repatriëring van een begeleider voor te repatriëren minderjarigen Indien u, door de toepassing van het vorige artikel, door de verzekeraar gerepatrieerd wordt en u bovendien minderjarig bent organiseert en betaalt de verzekeraar bovendien het vervoer van één verzekerde persoon om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis. 2. Zorg voor een kind Indien u jonger bent dan 15 jaar en uw volwassen begeleider tijdens uw verblijf in het buitenland om medische redenen niet meer voor u kan zorgen terwijl geen enkele reisgezel de zorgen om u kan overnemen, organiseert en vergoedt de verzekeraar het vervoer heen en terug van een familielid of hostess vanaf zijn of haar woonplaats in België en de hotelkosten (kamer met ontbijt ) tot 65 EUR per nacht en voor maximaal 2 nachten voor deze persoon. 3. Vervroegde terugkeer De verzekeraar organiseert en vergoedt, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer of het expertiseverslag, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen: a) onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het familielid in kwestie jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen; b) onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep; c) zware schade aan de domicilie van de verzekeringnemer ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking ). 4. Medische kosten Indien u naar aanleiding van een ongeval in het buitenland aldaar gehospitaliseerd dient te worden betaalt de verzekeraar de medische kosten tot EUR, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de Sociale Zekerheid, uw Ziekenfonds of elke andere verzekeraar die dit risico dekt. 5. Opsporings-en reddingskosten Bij een ongeval of een verdwijning vergoedt de verzekeraar de werkingskosten van een reddings-of opsporingsdienst tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval, afdalingskosten per slede inbegrepen. 6. Juridische bijstand Indien u gerechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een ongeval schiet de verzekeraar de volgende zaken voor: a) erelonen van uw buitenlandse advocaat tot EUR per verzekerde persoon; b) de in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom tot EUR per verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland opgesloten wordt in de gevangenis of het gevaar loopt opgesloten te worden. U moet deze voorgeschoten sommen aan de verzekeraar terugbetalen binnen de 30 dagen na de door hem uitgevoerde betaling. Indien de plaatselijke overheid echter voor deze termijn de betaalde borgsom vrijgeeft, moet u deze onmiddellijk aan de verzekeraar terugbetalen. 7. Doctor on call Indien u tijdens een verplaatsing in het buitenland plots getroffen wordt door ernstige gezondheidsproblemen, organiseert en betaalt de verzekeraar het telefonisch contact met een geneesheer in België opdat u met deze persoon uw gezondheidstoestand en de eventueel te nemen maatregelen zou kunnen overleggen. 8. Niet-genoten vakantiedagen Indien u door de diensten van de verzekeraar gerepatrieerd werd vergoedt de verzekeraar u de vakantiedagen waarvan u niet kon genieten omwille van uw ongeval of ziekte. De tegenwaarde ervan zal worden uitbetaald tot maximum de prijs die u ervoor betaalde. 9. Niet gewaarborgde hulpverlening Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract kan de verzekeraar u helpen uit menselijke overwegingen. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van door de hulpverlening aan de verzekeraar betaald worden. III. Bijkomende bepalingen 1. Wat te doen bij schade? 1.1. Het schadegeval aangeven Indien u een schadegeval heeft moet u onmiddellijk -na ontvangst van de dringende eerste medische hulp- de verzekeraar contacteren en zich schikken naar zijn instructies: telefoneer (24 uur op 24) naar het nummer , of stuur uw bericht per fax door naar het nummer Nuttige inlichtingen verstrekken U dient zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, de verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te antwoorden die u worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen Schadegeval met lichamelijk letsel U dient het volgende te doen: a) de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren; b) de nodige maatregelen nemen om de verzekeraar de medische informatie i.v.m. de betrokken verzekerde persoon te bezorgen; c) de geneesheren van de verzekeraar toelaten de medische informatie i.v.m. de betrokken verzekerde persoon in te winnen; d) de door de verzekeraar aangestelde geneesheer toelaten de betrokken verzekerde persoon te onderzoeken. 2/3

3 2. Preventie en schadebeperking U dient alle redelijke maatregelen te nemen om een schadegeval te voorkomen en/of de negatieve gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken. U moet eveneens zowel in België als tijdens uw verblijf in het buitenland de nodige maatregelen nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de Sociale Zekerheid en bij elke andere verzekeringsinstelling en deze kosten aan de verzekeraar terugbetalen indien hij deze kosten voorschoot. 3. Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar U dient aan de verzekeraar alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die u bekend zijn en die u redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 4. Andere verzekeringen Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico dient u de verzekeraar de waarborgen en de identiteit van deze verzekeraars mee te delen. De tenlasteneming door de verzekeraar van deze vermelde bedragen is van aanvullende aard. Dit houdt in dat de verzekeraar slechts het saldo van die kosten op zich neemt die ten laste blijven van de verzekerde persoon, of de persoon die voor hem of haar instaat, na de tussenkomst van elke Sociale Zekerheid (verplichte en/of aanvullende verzekering). In geval van weigering van één van deze instellingen moet een gegrond attest aan de verzekeraar worden voorgelegd, samen met de originelen van de geweigerde nota s en facturen. l) elke schade ten gevolge van hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen of slepingen die met uw akkoord en onder uw controle worden uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de schade ten gevolge van de door hem uitgevoerde prestaties; m) faillissement en financieel onvermogen; n) alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen; o) kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen; p) esthetische ingrepen of behandelingen tenzij deze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval; q) diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de Sociale Zekerheid (België: R.I.Z.I.V.); r) zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien en hun gevolgen zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten. 5. Sancties in geval van niet-nakoming van uw verplichtingen Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt en er een verband bestaat met het schadegeval vervalt uw recht op de hulpverlening. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op hulpverlening. IV. Uitsluitingen a) alle schadegevallen die bestonden voor of op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen; b) alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was; c) alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen; is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te voorziene complicatie, na het vertrek op reis, van een ziekte die bestond op het ogenblik van het vertrek op reis, indien deze ziekte stabiel was gedurende de 3 maanden voor het vertrek op reis en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 3 maanden voor het vertrek op reis; d) psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling; e) overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme; f) roekeloos gedrag en werkzaamheden waaraan bijzondere arbeidsof bedrijfsgevaren zijn verbonden; g) luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers; h) deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging; i) deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport, competitie of de trainingen. Tevens elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids, enz...), en de trainingen; j) staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen; k) oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer tenzij in het buitenland indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft en indien u door dit voorval werd verrast; Dexia Bank NV BIC: GKCCBEBB IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 3/3

4 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Ongevallenverzekering voor reizen naar het buitenland gekoppeld aan de Visa Gold Verzekeringscertificaat : een uiterst volledige en gratis dekking voor u en uw gezin, toegekend door Atos Worldline NV FOBE Vertrekt u met vakantie of gaat u op reis naar het buitenland? Wanneer u 100% van de prijs van het biljet voor uw vervoer naar het buitenland of minstens 30% van de prijs van uw georganiseerde reis waarin het vervoer is begrepen, of 100% van het voor uw huurwagen met uw VISA Gold kaart betaalt, kent Atos Worldline NV u een buitenlandse reisongevallenverzekering van euro toe dat het risico dekt van overlijden of blijvende invaliditeit. Een bijkomende vergoeding van euro dekt andere aanverwante kosten. 1. Voorwerp van de dekking De reisongevallenverzekering is een verzekeringsplan dat het overlijden of de blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval van de houder van een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV, en de leden van zijn familie dekt, wanneer zij zich aan boord van een openbaar vervoermiddel verplaatsen, op voorwaarde dat deze verplaatsing deel uitmaakt van een buitenlandse reis en dat deze reis betaald werd met een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV. Deze verzekering omvat eveneens een bijkomende vergoeding ter dekking van kosten voor opsporing, redding, of, in geval van overlijden, repatriëring van het stoffelijk overschot, ingevolge een door deze verzekeringspolis gedekt ongeval. Deze vergoeding is ten belope van maximum euro en is beperkt tot de uitkering van de sommen die niet uitgekeerd worden door de sociale zekerheidsinstellingen of door andere verzekeringen opgesteld ten gunste van het slachtoffer. 2. Wie is de verzekerde? Uit hoofde van een kaart, de houder van een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV, zijn echtgenote (1) en zijn kinderen jonger dan 25 jaar die nog ten laste zijn, zelfs wanneer zij afzonderlijk reizen; elke houder van een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV, zelfs wanneer zijn buitenlandse reis betaald werd met een andere door Atos Worldline NV beheerde VISA kaart dan de zijne, voor zover er dezelfde reisverzekering aan gekoppeld is (zie opmerkingen onder de punten 7 en 8). (1) Onder echtgenote wordt verstaan: echtgenoot of echtgenote of de persoon die op een met een huwelijk vergelijkbare wijze op hetzelfde adres samenwoont met de houder en gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de houder. 3. Wat wordt verstaan onder openbaar vervoer? Dit zijn de vervoermiddelen die over een vergunning beschikken voor het vervoer van personen op regelmatige lijnen: vliegtuig, trein, schip. Ook chartervliegtuigen, pendeldiensten met het vliegtuig en touringcars worden beschouwd als openbaar vervoermiddel, op voorwaarde dat het toestel of vervoermiddel werd afgehuurd door een touroperator of reisbureau. Wordt gelijkgesteld met een openbaar vervoermiddel, een huurwagen, in het kader van een kortetermijnhuurovereenkomst. In dat geval moet er bewezen worden dat, in overeenstemming met de verhuurder van de wagen, het voorzien was om 100% van de huur met de kaart te betalen. 4. Wat wordt verstaan onder een huurwagen? Elk gemotoriseerd voertuig met minstens 4 wielen dat wordt gebruikt voor het privé-vervoer van personen. Geleaste of op lange termijn gehuurde wagens vallen niet onder de dekking. 5. Wanneer geniet men deze verzekering? Deze verzekering wordt automatisch van kracht wanneer de prijs van het gedekte vervoermiddel of het huurcontract voor de wagen werd betaald met een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV volgens de voorwaarden van de artikels 1 en Kaping, aanranding, terrorisme In het kader van deze verzekering is dekking van de verzekerden gewaarborgd in geval van kaping, aanranding, terrorisme en gevangenneming, voor zover de verzekerde persoon hieraan niet actief heeft deelgenomen. 7. Wat zijn de vergoedingen? De maatschappij zal de volgende vergoedingen betalen wanneer aan een verzekerde een gedekt ongeval overkomt, dat binnen de 12 maanden één van de hiernavolgende gevolgen veroorzaakt: Leeftijd van de verzekerde Vergoeding bij overlijden Vergoeding bij blijvende volledige invaliditeit (2) 15 jaar en meer euro euro Van 5 tot 15 jaar euro euro Minder dan 5 jaar euro (3) euro (2) Volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten (3) Evenwel beperkt tot de toepassing van de geldende wettelijke beschikkingen. De blijvende fysische invaliditeit zal evenredig met de invaliditeitsgraad vergoed worden, indien deze gelijk is aan of hoger dan 25%. Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger dan 66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden aan 100%. De maximumvergoeding per verzekerde is euro voor de gedekte opsporings-, reddings- of repatriëringskosten. De maximumvergoeding per verzekerde is euro voor de houder van een VISA Gold kaart beheerd door Atos Worldline NV. Wanneer het ticket van een houder van een VISA Gold kaart, beheerd door Atos Worldline NV, werd betaald met een andere door Atos Worldline NV beheerde VISA kaart dan de zijne, is de maximumvergoeding die van de kaart van de houder die de reis onderneemt en, als hij houder van meerdere kaarten is, is de maximumvergoeding die van de kaart die de hoogste dekking biedt, onafhankelijk van het aantal VISA verzekeringscertificaten in zijn bezit. 8. Opmerkingen De tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij is beperkt tot euro per gebeurtenis voor de groepsreizen van verzekerden en tot euro voor het geheel van de vergoedingen verschuldigd voor een gebeurtenis; de maatschappij zal een evenredige regel toepassen om deze bedragen niet te overschrijden. Het totaalbedrag van de vergoedingen verschuldigd door de maatschappij krachtens deze overeenkomst, voor het geheel van de schadegevallen in hetzelfde jaar, is beperkt tot euro. Deze opmerkingen zijn niet van toepassing voor de VISA Business en de VISA Corporate kaarten. 9. Aan wie wordt de schadevergoeding uitgekeerd? De betaling van de schadevergoeding gebeurt rechtstreeks aan de verzekerde. In geval van diens overlijden zijn de begunstigden, in volgorde: 1. de aangeduide begunstigde; 2. de echtgenoot of echtgenote, of de persoon die op een met een huwelijk vergelijkbare wijze samenwoont met de kaarthouder en op dat adres gedomicilieerd is; 3. de kinderen; 4. de kleinkinderen en andere nakomelingen; 5. de ouders; 6. de broers en zusters. 10. Uitsluitingen Uitgesloten zijn overlijden of verwondingen veroorzaakt door zelfmoord of poging tot zelfmoord; invasie, opstand, staatsgreep, al dan niet verklaarde oorlog; misdrijven begaan door de verzekerde persoon of diens begunstigden; dronkenschap aan het stuur; weddenschappen, uitdagingen en onmiskenbaar gevaarlijke handelingen; snelheids- of uithoudingswedstrijden met motorvoertuigen, alsmede trainingen met het oog op dergelijke wedstrijden. De waarborgen van de verzekering gelden niet in geval van ongevallen ten gevolge van ioniserende straling 1/2

5 of door radioactieve besmetting door kernbrandstof of uitstoot ten gevolge van kernverbranding. De verzekering dekt geen ongevallen door giftige, radioactieve explosieven of andere gevolgen van enigerlei explosieve kernconstructie of kernbestanddelen daarvan. 11. Aangifte Wat te doen bij een reisongeval? Elke aangifte dient binnen 30 dagen na het ongeval in het bezit van de verzekeringsmakelaar te zijn: MDB Reinsurance Brokers NV Waterloosesteenweg 935 B-1180 Brussel. Het risico wordt gedekt door NAVIGA NV Mechelsesteenweg 66 - B Antwerpen Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr (K.B. 4/7/79) Dit certificaat is geldig zo lang de polis van kracht is. Integrale tekst van de polis Een kopie van de originele polis waarvan dit certificaat een uittreksel is, kan bekomen worden bij MDB Reinsurance Brokers NV. In geval van onenigheid omtrent de interpretatie van dit certificaat is de originele polis bindend. FOBE Dexia Bank NV BIC: GKCCBEBB IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden aan 100%.

Wanneer de invaliditeitsgraad gelijk is aan of hoger is dan 66%, zal deze beschouwd worden als volledig en vergoed worden aan 100%. Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Ongevallenverzekering voor reizen en verblijven in het gekoppeld aan de MasterCard Business,

Nadere informatie

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Verzekeringnemer : * Polisnummer : **/****/** Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Deze versie is geldig vanaf *. WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling op uw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN EN VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND GEKOPPELD AAN DE VISA BUSINESS SILVER EN DE MASTERCARD BUSINESS SILVER Een uiterst volledige en GRATIS dekking voor u en uw gezin. VERZEKERINGSCERTIFICAAT

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business

Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Allianz Global Assistance Algemene Voorwaarden verzekering MasterCard Nagelmackers Business Voorwaarden AGA-Nagelmackers 04 01-06-2016 U leest nu de voorwaarden van de verzekerde waarborgen voor MasterCard

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Aankoopbeveiliging MasterCard Red

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYING BLUE Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) ALGEMENE VOORWAARDEN SCHENGEN ECONOMY (VERSIE 01.01.2013) De huidige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zij bepaalt

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Certificaat S.O.S. CARD

Certificaat S.O.S. CARD Certificaat S.O.S. CARD Bij verlies of diefstal van uw kaart, portefeuille, tas, bagage of andere persoonlijke bezittingen, waar in het buitenland u ook bent, kunt u kosteloos een beroep doen op de S.O.S.

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd.

4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd. ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROSTAR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO

ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO ALGEMENE VOORWAARDEN ATRAVEO Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Voertuigen. Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Voertuigen Individuële Ongevallen Bestuurder en Inzittenden Inhoudstafel 1. Lexikon 2. Inleiding 3. Waarborgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Fortis AG staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis AG staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Informatie in verband met Fortis AG Fortis Bank heeft een rekeningverzekering afgesloten bij Fortis AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR 0404.494.849, die handelt als leverancier van die dienst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT

ALGEMENE VOORWAARDEN AIR TRANSAT Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. De

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Belfius MasterCard Platinum

Belfius MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius MasterCard Platinum Polis 2.040.119 Reisverzekering Schadeaangifte Algemene gegevens

Nadere informatie

Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand

Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand 1 / 8 Bijzondere voorwaarden 1. Definities Woonplaats: de plaats waar de verzekerde gewoonlijk verblijft in België of in het Groothertogdom

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

Tarief Auto Verkeerspolis

Tarief Auto Verkeerspolis Tarief Auto Verkeerspolis Editie mei 2003 Fidea Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Tel. : 03 203 85 11 Fax: 03 234 19 22 I. Doelgroep Het verzekeren van slachtoffers van een lichamelijk ongeval overkomen in

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie