Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex"

Transcriptie

1 Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

2 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene voorwaarden bijstand aan personen van de Mastercard Gold kaart / Visa Gold kaart FOBE I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities 1.1. de verzekeraar: S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, CBFA nr. 0947, ondernemingsnummer: de verzekeringnemer: Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE de tussenpersoon: Alle mandatarissen van de verzekeringnemer de verzekerde personen: a) De kaarthouder, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner en hun kinderen, die op het adres van de kaarthouder gedomicilieerd zijn; b) De minderjarige kinderen van de kaarthouder of diens echtgeno(o)t(e) of partner die niet gedomicilieerd zijn bij de kaarthouder maar wel occasioneel bij hem/haar verblijven op het moment dat deze onder de hoede staan van een verzekerd persoon. In de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen u of uw woonplaats: Uw domicilie, dat tevens uw gewoonlijke verblijfplaats is en zich in België dient te bevinden ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats, tenzij anders overeengekomen met de verzekeraar medische kosten: In geval van hospitalisatie en indien zij het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer: a) de medische honoraria; b) de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie; c) de kosten van geneesmiddelen reis: Het geheel van de verplaatsing van uw woonplaats naar uw bestemming in het buitenland, een verblijf in het buitenland dat minstens één overnachting bevat en de terugkeer naar uw woonplaats. 2. Voorwerp van dit contract Dit contract waarborgt de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden en in de bijzondere voorwaarden. De verzekeraar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten indien deze vertragingen of de niet-uitvoering te wijten is aan: overmacht, een niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog, oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme. 3. Duur van de waarborgen De waarborgen gelden enkel tijdens een reis (zie artikel 1.10.) die u volledig of gedeeltelijk met uw MasterCard Gold of uw Visa Gold kaart betaalde. De interventies van de verzekeraar in het buitenland zijn alleen gedekt voor zover u niet langer dan 90 opeenvolgende kalenderdagen in het buitenland verblijft. De gebeurtenissen die na deze 90 dagen plaatsvinden, geven geen recht op de waarborgen. 4. Territorialiteit De waarborgen zijn wereldwijd geldig, behalve in België. 5. Correspondentie en communicatie Elke kennisgeving in het kader van deze waarborgen dient te gebeuren aan S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat u de verzekeraar meedeelt naar aanleiding van een schadegeval. 6. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. 7. De keuze van de middelen ter uitvoering van de verbintenissen De geleverde prestaties en/of de betaling van de voorziene bedragen ter uitvoering van deze Algemene Voorwaarden kunnen nooit een bron van verrijking uitmaken voor de begunstigde. Indien een transport of repatriëring georganiseerd dient te worden gebeurt dit per vliegtuig in economy class, of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan 1000 kilometer bedraagt. In ieder geval is het de verzekeraar die de meest geschikte middelen hiervoor kiest. De verzekeraar houdt hierbij rekening met de reismiddelen en de kosten die oorspronkelijk gepland waren en geeft voorrang aan deze middelen indien deze nog gebruikt kunnen worden. 8. Zelf georganiseerde hulpverlening Indien uzelf of iemand uit uw omgeving zelf de hulpverlening organiseert, is er enkel vergoeding voorzien voor de organisatie van deze hulpverlening en voor de kosten die eruit voortvloeien indien de verzekeraar vooraf op de hoogte werd gebracht van deze zelf georganiseerde hulpverlening en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd door een dossiernummer mee te delen. In ieder geval worden de kosten gemaakt naar aanleiding van de zelf georganiseerde hulpverlening slechts vergoed ten belope van de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden en na voorlegging van de originele onkostennota s en van alle elementen die de feiten bewijzen die recht geven op de waarborg. 9. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 10. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank N.V., en aan S.B.A.I. Mondial Assistance N.V., beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank N.V. uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 1/3

3 levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen ( Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel ). U geeft eveneens aan uw behandelende geneesheer de toestemming om aan de raadgevende geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 11. Rechtsregels rechtsmacht Dit contract wordt beheerst door zijn algemene en bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de Belgische Wet op de landverzekeringsovereenkomst en het Belgisch recht. Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken in Brussel aanhangig worden gemaakt. Onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen kan elke klacht over dit contract worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Kortenberglaan 61 te 1000 Brussel. II. Bijstand aan personen 1. Vervoer of repatriëring 1.1. Vervoer of repatriëring van uzelf Indien u tijdens uw verplaatsing in het buitenland gehospitaliseerd werd en indien uw gezondheidstoestand ten gevolge van uw ziekte of uw ongeval een transport of repatriëring vergt, organiseert en betaalt de verzekeraar uw vervoer van de plaats waar u gehospitaliseerd bent naar uw woonplaats of naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. Het transport of de repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel. De repatriëring zal uitgevoerd worden onder medische begeleiding indien uw medische toestand dit vereist. De beslissing tot en wijze van transport of repatriëring, de keuze van het transportmiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door de medische dienst van de verzekeraar, na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse en indien nodig met de behandelende geneesheer in België, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is Vervoer of repatriëring van een begeleider voor te repatriëren minderjarigen Indien u, door de toepassing van het vorige artikel, door de verzekeraar gerepatrieerd wordt en u bovendien minderjarig bent organiseert en betaalt de verzekeraar bovendien het vervoer van één verzekerde persoon om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis. 2. Zorg voor een kind Indien u jonger bent dan 15 jaar en uw volwassen begeleider tijdens uw verblijf in het buitenland om medische redenen niet meer voor u kan zorgen terwijl geen enkele reisgezel de zorgen om u kan overnemen, organiseert en vergoedt de verzekeraar het vervoer heen en terug van een familielid of hostess vanaf zijn of haar woonplaats in België en de hotelkosten (kamer met ontbijt ) tot 65 EUR per nacht en voor maximaal 2 nachten voor deze persoon. 3. Vervroegde terugkeer De verzekeraar organiseert en vergoedt, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer of het expertiseverslag, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen: a) onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het familielid in kwestie jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen; b) onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep; c) zware schade aan de domicilie van de verzekeringnemer ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking ). 4. Medische kosten Indien u naar aanleiding van een ongeval in het buitenland aldaar gehospitaliseerd dient te worden betaalt de verzekeraar de medische kosten tot EUR, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de Sociale Zekerheid, uw Ziekenfonds of elke andere verzekeraar die dit risico dekt. 5. Opsporings-en reddingskosten Bij een ongeval of een verdwijning vergoedt de verzekeraar de werkingskosten van een reddings-of opsporingsdienst tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval, afdalingskosten per slede inbegrepen. 6. Juridische bijstand Indien u gerechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een ongeval schiet de verzekeraar de volgende zaken voor: a) erelonen van uw buitenlandse advocaat tot EUR per verzekerde persoon; b) de in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom tot EUR per verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland opgesloten wordt in de gevangenis of het gevaar loopt opgesloten te worden. U moet deze voorgeschoten sommen aan de verzekeraar terugbetalen binnen de 30 dagen na de door hem uitgevoerde betaling. Indien de plaatselijke overheid echter voor deze termijn de betaalde borgsom vrijgeeft, moet u deze onmiddellijk aan de verzekeraar terugbetalen. 7. Doctor on call Indien u tijdens een verplaatsing in het buitenland plots getroffen wordt door ernstige gezondheidsproblemen, organiseert en betaalt de verzekeraar het telefonisch contact met een geneesheer in België opdat u met deze persoon uw gezondheidstoestand en de eventueel te nemen maatregelen zou kunnen overleggen. 8. Niet-genoten vakantiedagen Indien u door de diensten van de verzekeraar gerepatrieerd werd vergoedt de verzekeraar u de vakantiedagen waarvan u niet kon genieten omwille van uw ongeval of ziekte. De tegenwaarde ervan zal worden uitbetaald tot maximum de prijs die u ervoor betaalde. 9. Niet gewaarborgde hulpverlening Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract kan de verzekeraar u helpen uit menselijke overwegingen. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van door de hulpverlening aan de verzekeraar betaald worden. III. Bijkomende bepalingen 1. Wat te doen bij schade? 1.1. Het schadegeval aangeven Indien u een schadegeval heeft moet u onmiddellijk -na ontvangst van de dringende eerste medische hulp- de verzekeraar contacteren en zich schikken naar zijn instructies: telefoneer (24 uur op 24) naar het nummer , of stuur uw bericht per fax door naar het nummer Nuttige inlichtingen verstrekken U dient zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, de verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te antwoorden die u worden gesteld teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen Schadegeval met lichamelijk letsel U dient het volgende te doen: a) de ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren; b) de nodige maatregelen nemen om de verzekeraar de medische informatie i.v.m. de betrokken verzekerde persoon te bezorgen; c) de geneesheren van de verzekeraar toelaten de medische informatie i.v.m. de betrokken verzekerde persoon in te winnen; d) de door de verzekeraar aangestelde geneesheer toelaten de betrokken verzekerde persoon te onderzoeken. FOBE /3

4 2. Preventie en schadebeperking U dient alle redelijke maatregelen te nemen om een schadegeval te voorkomen en/of de negatieve gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken. U moet eveneens zowel in België als tijdens uw verblijf in het buitenland de nodige maatregelen nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de Sociale Zekerheid en bij elke andere verzekeringsinstelling en deze kosten aan de verzekeraar terugbetalen indien hij deze kosten voorschoot. 3. Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar U dient aan de verzekeraar alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die u bekend zijn en die u redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 4. Andere verzekeringen Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico dient u de verzekeraar de waarborgen en de identiteit van deze verzekeraars mee te delen. De tenlasteneming door de verzekeraar van deze vermelde bedragen is van aanvullende aard. Dit houdt in dat de verzekeraar slechts het saldo van die kosten op zich neemt die ten laste blijven van de verzekerde persoon, of de persoon die voor hem of haar instaat, na de tussenkomst van elke Sociale Zekerheid (verplichte en/of aanvullende verzekering). In geval van weigering van één van deze instellingen moet een gegrond attest aan de verzekeraar worden voorgelegd, samen met de originelen van de geweigerde nota s en facturen. l) elke schade ten gevolge van hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen of slepingen die met uw akkoord en onder uw controle worden uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de schade ten gevolge van de door hem uitgevoerde prestaties; m) faillissement en financieel onvermogen; n) alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen; o) kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen; p) esthetische ingrepen of behandelingen tenzij deze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval; q) diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de Sociale Zekerheid (België: R.I.Z.I.V.); r) zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien en hun gevolgen zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten. 5. Sancties in geval van niet-nakoming van uw verplichtingen Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt en er een verband bestaat met het schadegeval vervalt uw recht op de hulpverlening. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op hulpverlening. IV. Uitsluitingen FOBE a) alle schadegevallen die bestonden voor of op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen; b) alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was; c) alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen; is echter niet uitgesloten: een niet te voorzien recidief of niet te voorziene complicatie, na het vertrek op reis, van een ziekte die bestond op het ogenblik van het vertrek op reis, indien deze ziekte stabiel was gedurende de 3 maanden voor het vertrek op reis en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 3 maanden voor het vertrek op reis; d) psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling; e) overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme; f) roekeloos gedrag en werkzaamheden waaraan bijzondere arbeidsof bedrijfsgevaren zijn verbonden; g) luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers; h) deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging; i) deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport, competitie of de trainingen. Tevens elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids, enz...), en de trainingen; j) staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen; k) oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer tenzij in het buitenland indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft en indien u door dit voorval werd verrast; Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 3/3

5 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Aankoopbeveiliging MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex Deel 1 Verklaringen 1. Verzekeraar: AIG Europe N.V., Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Beperking Wanneer slechts een deel van de aankoopprijs werd betaald met de MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex, wordt de schade vergoed in verhouding tot de totale prijs. FOBE Makelaar: Marsh N.V., Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer: Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde en verzekerde personen: De volgende personen zijn gerechtigd om volgens de bepalingen van deze overeenkomst verzekerd te worden: alle houders van een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex uitgegeven door Dexia in België, als de facturen werden betaald met een MasterCard. Deel 2 Definities ONVRIJWILLIGE SCHADE: elke verandering, verslechtering, verlies en/of vernieling van een voorwerp of substantie. OPPERVLAKKIGE SCHADE: schade aan externe delen van de gekochte goederen die de behoorlijke werking van genoemde goederen niet in het gedrang brengen, zoals krassen. VERSLECHTERING: gevolgen van het gebruik (slijtage) en/of leeftijd, zoals verkleuring. Deel 3 Waarborgen 1. Vergoedingen Op voorwaarde dat de kaarthouder de aangekochte goederen heeft betaald met zijn MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex, betaalt de verzekeringsmaatschappij de aankoopprijs terug van gestolen goederen, of in geval van onvrijwillige beschadiging van de goederen, de kosten voor het herstellen van de beschadigde goederen, met inbegrip van de vervoerskosten van de hersteller, de aankoopprijs van de goederen als zij niet hersteld kunnen worden of wanneer de herstellingskosten hoger liggen dan de aankoopprijs. Verzekerde goederen Alle goederen die geheel of gedeeltelijk betaald zijn met de MasterCard, met uitzondering van levende dieren, planten, contanten, reischeques, vervoerbewijzen, effecten of niet-verhandelbare instrumenten, juwelen of edelstenen, levensmiddelen of drank. In aanmerking komende goederen Aankoop van goederen voor minstens EUR 100. Begindatum van de dekking Datum van de aankoop of levering. Duur van de dekking 90 dagen vanaf het begin van de dekking. Maximale dekking EUR per schadegeval tot EUR per jaar/kaarthouder. 2. Gevallen van uitsluiting De volgende schadegevallen worden niet gedekt: Schade die met opzet werd toegebracht door de verzekerde of een van zijn verwanten (echtgeno(o)t(e), descendenten of ascendenten). Verlies of verdwijning. Oppervlakkige schade of verslechtering van de staat. Schade veroorzaakt door slijtage of geleidelijke aftakeling als gevolg van erosie, corrosie, vocht of de inwerking van warmte of koude. Schade als gevolg van fabricagefouten. Schade als gevolg van het niet naleven van de instructies of aanbevelingen van de fabrikant of verdeler aangaande het gebruik van de verzekerde goederen. Schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling. Schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme. Schade veroorzaakt aan de goederen tijdens het vervoer door de verkoper. Schade veroorzaakt aan kledij of materiaal bij het wassen of verstellen. Deel 4 Algemene voorwaarden 1. Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Er moet een verklaring worden afgelegd bij het bestuur van de plaats waar het schadegeval zich heeft voorgedaan (in geval van diefstal). De verzekerde persoon moet aan de verzekeraar de volgende documenten bezorgen: Het bewijs van diefstal. Het origineel verslag van het bestuur. Het origineel aankoop- of ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs van de betaling met de Mastercard Gold of MasterCard Gold Flex. Een kopie van de uitgavenstaat waarop zichtbaar is dat de aankoop in mindering werd gebracht. In geval van onvrijwillige schade de oorspronkelijke raming van de herstelling of de originele factuur of een verklaring van de verkoper waarin de aard van de schade wordt vermeld en waarin ook wordt gesteld dat herstellen onmogelijk is. 2. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 1/2

6 3. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. 4. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank N.V., in haar hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe N.V., in haar hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank N.V. uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 5. Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. 6. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

7 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Reisannulatieverzekering MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex Deel 1 Verklaringen 1. Verzekeraar: AIG Europe N.V., Pleinlaan 11 te 1050 Brussel, CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Ongeval Lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval met oorzaken waarover de verzekerde geen controle heeft en dat vastgesteld wordt door een erkend arts, waardoor de geboekte reis om medische redenen onmogelijk wordt. 2. Makelaar: Marsh N.V., Vorstlaan 2 te 1170 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer: Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen: Alle houders van een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex die door Dexia werd uitgegeven in België: alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder. Bij een schadegeval mag de verzekeraar een bewijs eisen van de verblijfplaats van de verzekerde, dat aan deze laatste wordt afgeleverd op het gemeentehuis van de verblijfplaats van de kaarthouder. alle minderjarige kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder of zijn/haar inwonende partner die niet gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder, maar die er toevallig verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de verzekerde of onder diens toezicht of controle staan. 6. Belangrijke schade aan onroerende goederen Uitzonderlijke en onvrijwillige schade aan eigendommen of verblijfplaatsen die toebehoren aan de verzekerde, die oorzaken heeft waarover de verzekerde geen controle heeft en waardoor de geboekte reis onmogelijk wordt. Deel 3 Dekking Verzekerd bedrag De totale som die werd betaald voor een reis en/of verblijf, met een maximum van EUR De voorschotten betaald met de kaart worden in geval van een gedekt schadegeval teruggestort. Dekking 1. Zware ziekte, ongeval, overlijden van de kaarthouder, zijn(haar) echtgeno(o)t(e) of levensgezel, de kinderen, ascendenten, descendenten, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, stiefzonen, stiefdochters, schoonvaders, schoonmoeders. FOBE De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex die werd uitgegeven door Dexia in België. 6. Indien de kaarthouder slechts een deel van de reissom met zijn MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex betaalt, geldt het volgende: als minder dan 50 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex, geldt de polisdekking niet; als tussen 50 % en 75 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex, geldt de polis in dezelfde verhouding als het aandeel van de totale reissom; tussen 75 % en 100 % van de reissom dekt de polis alles voor 100 %. Deel 2 Definities 1. Vertrekdatum Vertrekdatum van de reis die vermeld staat in de reisovereenkomst of de begindatum van het verblijf in een vakantieoord, zoals vermeld staat in de reisovereenkomst, welke ook het vroegst valt. 2. Boekingsdatum van de reis Datum van de boeking door een professionele touroperator en/of een tussenpersoon en/of een persoon die rechtstreeks vervoer of accommodatie verschaft. 3. Reisovereenkomst Een reisovereenkomst betekent een schriftelijke overeenkomst en/of een boeking van een vakantie, een reis of accommodatie tussen de kaarthouder en een professionele touroperator en/of een tussenpersoon en/of een persoon die aan de kaarthouder rechtstreeks vervoer of accommodatie verschaft. 4. Zware ziekte Problemen met de gezondheid die vastgesteld worden door een erkend arts en die de geboekte reis om medische redenen onmogelijk maken. 2. Aanzienlijke schade die de aanwezigheid van de kaarthouder vereisen, en die het gevolg zijn van diefstal, brand of natuurrampen, aan: de hoofd- en tweede verblijfplaats van de verzekerde; de hoofdzetel van de onderneming, als de kaarthouder manager is of een vrij beroep uitoefent. Vergoeding door de verzekeraar bij annulatie vóór de vertrekdatum: 100 % van de annulatievergoeding die verschuldigd is op basis van de reisovereenkomst. Voorwaarden Deze polis vergoedt een bedrag van ten hoogste het vermeld verzekerd bedrag tegen: 1. reeds betaalde bedragen (indien ze niet recupereerbaar zijn) en alle bedragen waarvoor de verzekerde persoon wettelijk aansprakelijk is als de reis wordt geannuleerd of 2. een proportioneel bedrag aan uitgaven die werden betaald of aangegaan, die niet recupereerbaar of bruikbaar zijn, en die verloren zijn door de inkorting van de reis, plus de noodzakelijke aanvullende accommodatie- en reiskosten die het gevolg zijn van elke oorzaak, met uitzondering van a) een verordening van de overheid of een beperkende maatregel m.b.t. de munteenheid; b) werkloosheid (behalve om economische redenen); c) de onwil om te reizen of de reis voort te zetten; d) de financiële omstandigheden van een verzekerd persoon; e) het onvermogen van de touroperator of persoon die zorgt voor vervoer of accommodatie om te voldoen aan de geboekte vakantie; f) het niet uitreiken van visa. Met inachtneming van bovenstaande omstandigheden omvat de dekking ook een vertraging i.v.m. de vooraf geboekte reisroute als gevolg van stakingsacties, slechte weersomstandigheden, mechanische pech of overboeking, die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers, op voorwaarde dat de vertraging minstens 24 uur bedraagt. 1/2

8 Deel 4 Gevallen van uitsluiting - Moedwillige en zelf toegebrachte letsels (zowel in een toestand van toerekeningsvatbaarheid als in die van niet-toerekeningsvatbaarheid). - Overmatig gebruik van alcohol, het innemen van geneesmiddelen dat niet onder medisch toezicht gebeurt. Dronkenschap van een verzekerd persoon, behalve indien hij of zijn begunstigden kunnen aantonen dat er geen rechtstreeks verband is (de staat van dronkenschap wordt vastgesteld op grond van de reglementering die van kracht is in het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan). - Een oorlogsinvasie door een vreemde mogendheid (al dan niet na een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, militair of onrechtmatig gezag. - Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van elke kernbrandstof of afkomstig van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof. - De radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleaire installatie, reactor of ander nucleair geheel of nucleaire component. - Lichamelijk letsel na een ongeval of ziekte waarvoor de medische behandeling was aangevat vóór de reis werd geboekt. - Epilepsie, diabetes of het uitbreken van een aangeboren ziekte. - Een chronische of reeds bestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de datum waarop de reis werd geboekt en als de behandelend arts van mening is dat er geen enkele tegenindicatie bestond voor het maken van de reis. - Ongevallen of stoornissen ten gevolge van: het beoefenen van bergbeklimmen langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten; de deelneming aan alle koersen, snelheidspogingen of wedstrijden; het beoefenen van sporten als beroep of tegen betaling, met inbegrip van de hieraan verbonden trainingen. - Psychologische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen, tenzij deze een bestendige ziekenhuisopname vergen van minstens één week. - Zwangerschapscomplicaties, tenzij de verzekerde minder dan drie maanden zwanger was op het ogenblik dat de verzekering werd afgesloten. Een bevalling of ingrepen die er verband mee houden, alsook vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen, zijn nooit gedekt. - De insolvabiliteit van de kaarthouder. - De defecte en slechte staat van het privé-voertuig waarmee de reis zou worden gemaakt. Deel 6 Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Een verzekerde die een letsel heeft opgelopen, machtigt zijn arts om aan de medisch expert van de verzekeraar alle inlichtingen te verstrekken. Hij aanvaardt om op verzoek van de verzekeraar een medisch onderzoek te ondergaan, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Bij overlijden is de verzekeraar gemachtigd om de betaling van de vergoeding ondergeschikt te maken aan een lijkschouwing, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Alle medische attesten, verslagen, ontvangstbewijzen en informatie waarom de verzekeraars verzoeken, moeten worden geleverd in de door de verzekeraar geëiste vorm en op kosten van de rechthebbende. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank N.V., in haar hoedanigheid van verzekeringnemer en aan A.I.G. Europe N.V., in haar hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank N.V. uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Vertraging door verkeersproblemen en andere incidenten. - Administratie-, visa- en andere soortgelijke kosten. Deel 5 Betaling van vergoedingen en begunstigde De vergoedingen worden rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald. Het in ontvangst nemen door de perso(o)n(en) aan wie de betaling gebeurt, ontheft de verzekeraar volledig van alle verplichtingen. De vergoedingen zijn betaalbaar in de lokale munt van het land waar de kaarthouder zijn verblijfplaats heeft, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die geldt op de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deel 7 Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 2/2

9 Dexia Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Reisongevallenverzekering MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex Deel 1 Verklaringen 1. Verzekeraar: AIG Europe N.V., Pleinlaan 11 te 1050 Brussel CBFA nr. 0976, RPR Brussel BTW BE Makelaar: Marsh N.V., Vorstlaan 2 te 1170 Brussel CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Verzekeringnemer: Dexia Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel CBFA nr , RPR Brussel BTW BE Gerechtigde personen en verzekerde personen: Alle houders van een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex die door Dexia werd uitgegeven in België: alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder. Bij een schadegeval mag de verzekeraar een bewijs eisen van de verblijfplaats van de verzekerde, dat aan deze laatste wordt afgeleverd op het gemeentehuis van de verblijfplaats van de kaarthouder. alle minderjarige kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder of zijn/haar inwonende partner die niet gedomicilieerd zijn op het adres van de kaarthouder, maar die er toevallig verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de verzekerde of onder diens toezicht of controle staan. 5. Vergoedingenschema met inbegrip van de dekking van een ongeval dat zich voordeed tijdens het reizen met een huurwagen: 1. Vergoeding voor overlijden Vergoeding voor specifieke door ongeval schade door ongeval EUR EUR Indien een kind overlijdt, worden de volgende vergoedingen uitbetaald aan de begunstigde: kinderen tot 5 jaar: EUR kinderen van 5 tot 15 jaar: EUR kinderen ouder dan 15 jaar: EUR De leeftijd die in aanmerking wordt genomen, is de leeftijd op het ogenblik van overlijden. In geval van twee of meer MasterCards of certificaten van een MasterCard-Reisongevallenverzekering kan de verzekeraar op grond van deze polis of van een MasterCard-Reisongevallenverzekerings-polis waar deze ook wordt uitgegeven niet verplicht worden meer te betalen dan wat vermeld staat in het Vergoedingenschema voor alle schade die wordt geleden door een individueel verzekerde en die voortvloeit uit om het even welk ongeluk. 2. Zoeken naar en/of repatriëren van het stoffelijk overschot. Maximum: EUR per verzekerde. 3. Totale maximumvergoeding per verzekerde: EUR met een maximum van EUR per verzekerde voor het zoeken naar en/of repatriëren van het stoffelijk overschot. 8. De dekking geldt ENKEL wanneer de reissom betaald werd met een MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex die werd uitgegeven door Dexia Bank in België. 9. Indien de kaarthouder slechts een deel van de reissom met zijn MasterCard Gold of MasterCard Gold Flex betaalt, geldt het volgende: als minder dan 50 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Gold- of MasterCard Gold Flex, geldt de polisdekking niet; als tussen 50 % en 75 % van de reissom werd betaald via een MasterCard Gold- of MasterCard Gold Flex, geldt de polis in dezelfde verhouding als het aandeel van de totale reissom; tussen 75 % en 100 % van de reissom dekt de polis alles voor 100 %. Deel 2 Definities ONGEVAL, lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval dat voortvloeit uit oorzaken die buiten de controle van de verzekerde vallen, en dat bevestigd wordt door een erkende arts. LETSEL betekent in deze polis een lichamelijk letsel dat de verzekerden opliepen als gevolg van een ongeluk op het ogenblik dat deze polis van kracht was en dat daarvan rechtstreeks het gevolg is, onafhankelijk van alle andere schadeoorzaken die gedekt worden door deze polis, op voorwaarde dat dergelijk letsel wordt opgelopen in de omstandigheden en op een wijze zoals beschreven staan in de "Omschrijving van de risico s". VERGOEDINGENSCHEMA betekent in deze polis rubriek 5 deel 1, "Verklaringen". HUURWAGENS zijn alle motorvoertuigen met minstens vier wielen die de kaarthouder gebruikt voor het privé-vervoer van personen of goederen voor een periode die niet meer dan 60 dagen bedraagt. Leasing en langetermijnhuur zijn niet gedekt. OPENBAAR VERVOER betekent alle soorten van vergund of erkend vervoer van passagiers op basis van een geregelde dienstverlening. Chartervluchten en pendeldiensten worden beschouwd als openbaar vervoer als het vliegtuig werd gecharterd door een reisagent of een touroperator. Zijn niet gedekt: vliegtuigen die door een verzekerde gehuurd werden voor privé- en commerciële doeleinden, behalve voor personen die een professionele vliegvergunning hebben en die tijdens de gedekte reisperiode een vliegtuig huren. Bussen zijn gedekt als zij gecharterd zijn door een reisagent of een touroperator. GEORGANISEERDE GROEP: een groep mensen die samen reizen en voor wie de reisorganisatie in handen is van één enkel lid van de groep. GENOEMD LAND: land van verblijfplaats 6. Een groep reizigers is gedekt tot EUR voor elk ongeluk. FOBE Vergoedingen zijn betaalbaar in de plaatselijke munt van het land waar de kaart werd uitgegeven, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die gold op de dag van het ongeluk. 1/4

10 Deel 3 Omschrijving van de risico s A. Vervoer De vergoedingen die vermeld staan in deze polis worden uitbetaald als tijdens de duur van deze polis een verzekerde schade lijdt die rechtstreeks en onafhankelijk van elke andere oorzaak het gevolg is van een onvrijwillig lichamelijk letsel (dergelijk letsel) dat hij heeft opgelopen tijdens een heen-, retour- of rondreis van de verzekerde tussen het vertrekpunt en de bestemming (die beide vermeld staan op het ticket van de verzekerde) op of na de datum waarop het ticket werd gekocht; dergelijk letsel moet echter zijn opgelopen in de omstandigheden die als volgt beschreven staan in 1 of 2 of 3: 1. Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als passagier, en niet als piloot of lid van de bemanning, bij het in- of uitstappen van of geraakt worden door een openbaar vervoersmiddel in de lucht, over het land of het water zoals omschreven in deel 2; voorwaarde is dat de prijs voor dergelijke reis betaald werd zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als een passagier of chauffeur van een huurwagen zoals omschreven staat in deel 2, op voorwaarde dat de reissom betaald werd zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek Dergelijk letsel werd opgelopen tijdens het reizen als passagier in een openbaar vervoersmiddel zoals bepaald in deel 2 of in een taxi, of tijdens het reizen als chauffeur of passagier van een privé-voertuig, maar enkel: a) tijdens de rechtstreekse verplaatsing naar een luchthaven of instapplaats voor het aan boord gaan van een vliegtuig, vaartuig of trein waarop de verzekerde gedekt is door de polis, ook als de prijs niet werd betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8, of b) bij de rechtstreekse terugkeer van een luchthaven of een vertrekplaats na het verlaten van dergelijk vliegtuig, vaartuig of trein, ook als de prijs niet werd betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8. B. Verblijf in het buitenland De verzekering gaat in vanaf de datum waarop het vertrek voor een verblijf in het buitenland begint, waarvoor het reisticket of huurcontract werd gekocht en betaald zoals vermeld staat in Deel 1 rubriek 8, en loopt tot de verzekerde terugkeert naar België voor een periode van 60 dagen in het buitenland. Tijdens een verzekerd verblijf in het buitenland geldt de waarborg van de ongevallenverzekering 24 uur per dag. Deel 4 Vergoeding voor overlijden in het kader van de ongevallenverzekering Wanneer een letsel leidt tot het overlijden van de verzekerde binnen een jaar na de datum van het ongeval, betaalt de verzekeraar de vergoeding voor overlijden in het kader van de ongevallenverzekering die vermeld staat in rubriek 5 "Vergoedingsschema" in deel 1. Deel 5 Vergoeding voor specifieke schade na een ongeval Wanneer het letsel niet leidt tot het overlijden van de verzekerde maar wel tot een van de volgende vormen van schade binnen een jaar na de datum van het ongeval, betaalt de verzekeraar het bedrag dat vermeld staat naast genoemde schade, maar mag het bedrag niet hoger liggen dan de vergoeding voor specifieke schade na ongeval zoals bepaald in rubriek 5 deel 1. Indien meer dan één schadegeval voortvloeit uit een ongeval, wordt enkel het bedrag naast een schadegeval (het grootste) uitbetaald. Verlies van Beide handen Beide voeten Het volledige zicht in beide ogen Eén hand en één voet Eén hand en het volledige zicht in één oog Eén voet en het volledige zicht in één oog Eén hand Eén voet Het volledige zicht in één oog Bedrag van de vergoeding de vergoeding voor specifieke schade na een ongeval vijftig percent (50 %) van de vergoeding voor specifieke schade na een ongeval VERLIES zoals het hierboven wordt gebruikt m.b.t. de hand of de voet, betekent een volledige afscheiding of een functionele handicap door of boven het pols- of enkelgewricht; zoals het gebruikt wordt m.b.t. het oog, betekent dit het onherroepelijk verlies van het volledig zicht in dit oog. Indien een gehandicapte een ongeval overkomt, zou de verzekerde in aanmerking komen voor een toename van zijn invaliditeit. Deel 6 Zoekacties en repatriëring De kosten voor zoek- en reddingsacties van een verzekerde na een ongeval worden ten laste genomen door de verzekeraars. Onder deze kosten verstaan wij de middelen die moeten worden ingezet door de reddingswerkers vanaf het vertrekpunt tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als het verzekerd ongeluk het overlijden tot gevolg heeft, waarborgen de verzekeraars de terugbetaling van de kosten voor het repatriëren van het stoffelijk overschot. In alle gevallen moet de repatriëring zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd en zal de maatschappij enkel de normale en legitieme kosten terugbetalen. De vergoedingen die de verzekeraars uitbetalen voor deze waarborgen zullen nooit hoger liggen dan: EUR per verzekerde wanneer de waarborg wordt toegekend op basis van rubriek 5 - "Vergoedingenschema " - in deel 1. Deel 7 Maximumvergoeding per kaarthouder In geval van twee of meer MasterCards of MasterCard-Reisongevalle nverzekeringscertificaten kan de verzekeraar op grond van deze polis of van elke MasterCard-Reisongevallenverzekeringspolis waar deze ook wordt uitgegeven niet verplicht worden meer te betalen dan wat vermeld staat in het Vergoedingenschema voor alle schade die wordt geleden door een individueel verzekerde en die voortvloeit uit om het even welk ongeluk. De limiet van de vergoeding waarvoor de verzekeraar aansprakelijk zal zijn m.b.t. alle verliezen die een verzekerde zou lijden als gevolg van een ongeval, is de globale limiet van de vergoeding die vermeld staat in rubriek 5 van deel 1 "Verklaringen" De limiet van de vergoeding in geval van overlijden van een kind zal nooit hoger liggen dan wat bepaald wordt door de wetten en reglementen die van kracht waren op het ogenblik van de aanvaarding. Het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is krachtens de "Vergoeding voor overlijden na ongeval" deel 4 en de "Vergoeding voor specifieke schade na een ongeval" deel 5 van deze polis kunnen niet worden gecumuleerd. FOBE /4

11 Deel 8 Blootstelling en verdwijning Wanneer door een ongeval dat gedekt wordt door deze polis, een verzekerde onvermijdelijk wordt blootgesteld aan de elementen en wanneer hij als gevolg van deze blootstelling schade lijdt waarvoor een vergoeding op een andere wijze betaalbaar is, wordt dergelijke schade gedekt op grond van de voorwaarden van deze polis. Als de verzekerde verdwijnt en zijn lichaam nooit wordt teruggevonden binnen het jaar na de verdwijning of de vernietiging van het vervoermiddel over land, door de lucht of over zee waarin de verzekerde reisde op het ogenblik van het ongeval, wordt aangenomen dat de verzekerde is overleden als resultaat van dit ongeval. Deel 9 Piraterij, aanvallen, terrorisme De dekking wordt toegekend aan verzekerde personen als de letsels het gevolg zijn van piraterij, aanvallen, terrorisme, gevangenschap, of elke andere soortgelijke gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de "Gevallen van uitsluiting Deel 10 2 (a) en 2 (b), uiteraard op voorwaarde dat de verzekerde daarin geen actief aandeel heeft gehad. Deel 10 Gevallen van uitsluiting Deze polis dekt geen al dan niet fatale schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit: (1) zelfmoord of elke poging daartoe in geval van toerekeningsvatbaarheid of zelfvernietiging of elke poging daartoe in geval van niet-toerekeningsvatbaarheid; die rechtstreeks of onrechtstreeks werden veroorzaakt door of waartoe werd bijgedragen door of die het resultaat zijn van (i) ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van elke kernbrandstof of afkomstig van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof; (ii) de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosief nucleair geheel of component daarvan. Deel 12 Betaling van vergoedingen en begunstigde De vergoedingen worden rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald. Elke vergoeding in het kader van een overlijdensverzekering en alle andere vervallen vergoedingen die nog niet werden uitbetaald op de overlijdensdatum van de verzekerde, zijn betaalbaar in overeenstemming met de door de verzekerde aangestelde begunstigde. Als geen begunstigde werd aangesteld of wanneer de aangestelde begunstigde vroeger overlijdt dan de verzekerde, moeten dergelijke vergoedingen naar keuze van de verzekerde en krachtens de wetgeving van het land van uitbetaling, uitbetaald worden aan de uitvoerder(s) van een testament of beheerder(s), wettelijk erfgena(a)m(en) of individuele wettelijk vertegenwoordiger(s), met uitzondering van de overheid. Indien na onderzoek geen erfgenamen worden gevonden, wordt de vergoeding uitbetaald aan de polishouder, op voorwaarde dat deze procedure niet indruist tegen de geldende wetten en reglementen. Alle andere vergoedingen zijn betaalbaar aan de verzekerde. FOBE (2) (a) een oorlogsinvasie door een vreemde mogendheid (al dan niet na een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, militair of onrechtmatig gezag; (b) elke voorspelbare handeling van een persoon die optreedt in naam van of banden heeft met een organisatie die activiteiten ontplooit die gericht zijn op het met geweld omverwerpen van een regering (al dan niet met wettelijk gezag); (3) illegale handelingen door een verzekerde of een door de verzekerde aangestelde begunstigde, uitvoerder(s) van een testament of beheerder(s) of wettelijke erfgenamen of individuele wettelijk vertegenwoordiger(s); (4) de dronkenschap van een verzekerde tijdens het besturen van een voertuig, behalve wanneer hij of zijn begunstigden kunnen aantonen dat er geen oorzakelijk verband is. (De toestand van dronkenschap zal worden vastgesteld op basis van de reglementering die van kracht is in het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan); (5) weddenschappen, uitdagingen, gevaarlijke handelingen die als dusdanig bekend staan; (6) het besturen van vliegtuigen, behalve voor personen die een professionele vliegvergunning bezitten; (7) de deelneming aan gemotoriseerde snelheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden; (8) het feit dat de verzekerde tijdens de periode van het verblijf handenarbeid verricht in het kader van de uitoefening van een beroep, onderneming of handel, of bij het toezicht houden op dergelijke arbeid, behalve indien het om zuiver administratief en niet fysiek toezicht gaat. Deel 11 Algemene gevallen van uitsluiting De verzekeraars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (a) alle letsels of elk overlijden of voor alle schade of uitgaven die daaruit voortvloeien of daardoor ontstaan of voor alle gevolgschade; (b) elke wettelijke aansprakelijkheid van welke aard ook Het in ontvangst nemen door de perso(o)n(en) aan wie de betaling gebeurt, ontheft de verzekeraar volledig van alle verplichtingen. Indien de kaart evenwel een negatief saldo vertoont wanneer het schadegeval zich voordoet, trekt de maatschappij van de vergoeding een bedrag af dat gelijk is aan het uitstaande debetsaldo van de kaarten en betaalt zij dat bedrag bij voorrang aan de polishouder, maar enkel met de goedkeuring van de begunstigde, of, indien MasterCard kan aantonen dat deze procedure niet onwettig is in het licht van de huwelijksovereenkomst van de kaarthouder en niet indruist tegen de lokale wetten en reglementering. De vergoedingen zijn betaalbaar in de lokale munt van het land waar de kaarthouder zijn verblijfplaats heeft, tegen de gemiddelde wisselkoers van de EUR die geldt op de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deel 13 Procedure voor het indienen van schadegevallen Schadegevallen moeten rechtstreeks aan AIG Europe gemeld worden via een specifiek schadeformulier. Dit formulier is beschikbaar op de site dexia.be. U kan ook contact opnemen met Dexia Bank op het nummer 02/ zodat u het formulier via mail of Post kan ontvangen. Een verzekerde die een letsel heeft opgelopen, machtigt zijn arts om aan de medisch expert van de verzekeraar alle inlichtingen te verstrekken. Hij aanvaardt om op verzoek van de verzekeraar een medisch onderzoek te ondergaan, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Bij overlijden is de verzekeraar gemachtigd om de betaling van de vergoeding ondergeschikt te maken aan een lijkschouwing, waarvan de kosten ten laste komen van de verzekeraar. Alle medische attesten, verslagen, ontvangstbewijzen en informatie waarom de verzekeraars verzoeken, moeten worden geleverd in de door de verzekeraar geëiste vorm en op kosten van de rechthebbende. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 3/4

12 Subrogatie De verzekeraar treedt voor het bedrag van de door hen uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben kan de verzekeraar van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door hem geleden nadeel. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijk toelating aan Dexia Bank N.V., in haar hoedanigheid van verzekeringnemer en aan AIG Europe N.V., in haar hoedanigheid van verzekeraar, beide verantwoordelijk voor de verwerking, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op het beheer van schadegevallen en geschillen en het opmaken van statistieken. Deze toelating wordt voor Dexia Bank N.V. uitgebreid tot de verwerking van deze persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden van hun producten. U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u tevens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de verantwoordelijken van de verwerking. Bovendien kan u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het openbaar register raadplegen (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, 1000 Brussel). U geeft eveneens aan uw behandelend geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar op diens verzoek de volgende documenten over te maken: de medische attesten die nodig zijn om het contract te beheren en de vragenlijst van de verzekeraar met de rechtstreekse en/of oorspronkelijke oorzaak van het overlijden, dit alles conform artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Deel 14 Rechtspleging Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een schadegeval dat in het kader van deze polis niet vergoed wordt, verjaren op grond van wat de Belgische wetten hieromtrent bepalen. Rechtspraak Deze polis valt uitsluitend onder het Belgisch recht en alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Voor het overige gelden de bewoordingen en de voorwaarden van deze polis. FOBE Dexia Bank NV - BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE Rek. nr Verzekeringsagent CBFA nr A 4/4

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats.

1.9. Repatriëring: De terugkeer naar uw woonplaats. ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract [World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection] DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract

ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract écht op reis! ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract AANPASSING ONDERSTAANDE VOORWAARDEN: Koning Aap Jaarverzekering: De artikels met betrekking tot de World Gold Protection zijn van toepassing; De waarborg

Nadere informatie

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN : jaarcontract World Gold Protection - World Full Protection - Europe Comfort Protection - Classic Protection - Auto Europe Protection DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND ENECO COMFORT BONUS 1. Begripsomschrijvingen Dit contract verstaat onder: DEEL I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1.1. De bijstandsverlener: AGA International S.A. Belgian branch

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt

tot 12.500 EUR per verzekerde onbeperkt Gekozen Formule Uw polisnummer Annulering en compensatiereis: 2074 Annulering: Compensatiereis: Anders Reizen Top Selection: 2075 Annulering/kompensatiereis: Bagage: Kapitaal Reisongevallen: tot 1.250

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES a. Verzekeringsnemer: de fysieke of morele persoon die het verzekeringscontract onderschrijft voor zijn eigen

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

SMART TRAVEL INSURANCE

SMART TRAVEL INSURANCE SMART TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-STIN-010106) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 200.000 EUR + 60.000 EUR ONGEVALLENVERZEKERING VOOR REIZEN EN VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND GEKOPPELD AAN DE VISA BUSINESS SILVER EN DE MASTERCARD BUSINESS SILVER Een uiterst volledige en GRATIS dekking voor u en uw gezin. VERZEKERINGSCERTIFICAAT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS - 1 - GO SAFE - JAARPOLIS VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GSNL-010405) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND REISVERZEKERINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420 - SELN - 010707) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract.

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie