2008 uitstekend jaar voor Essent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2008 uitstekend jaar voor Essent"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Arnhem, 05 maart uitstekend jaar voor Essent Partnership met RWE sterke basis voor duurzame en solide toekomst Essent Essent heeft haar financiële en strategische beleid op alle fronten goed kunnen uitvoeren. Hierdoor kenmerkte het jaar 2008 zich door een uitstekend financieel resultaat, een verbeterde operationele performance, investeringen gericht op verdere groei, voorbereidingen op de splitsing en het vinden van een Europese energiepartner. Michiel Boersma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Essent: Wij hebben een enerverend jaar achter de rug. Voorbereidingen op de splitsing, het proces naar samenwerking met een internationale partner en processen voor interne verbeteringen vonden gelijktijdig plaats. Ondanks dit alles hebben we beter dan ooit gepresteerd met een omzet- en winststijging van respectievelijk 22 en 11 procent. Iedereen binnen Essent heeft daar keihard aan gewerkt en daar ben ik uitermate trots op. Met dit resultaat én met het bereiken van de gewenste en benodigde schaalgrootte met RWE creëren wij een sterke basis voor de toekomst, waarbij duurzame innovatie en slimme energieoplossingen, ontwikkeling van nieuwe technologieën en verfijnde toepassingen van bestaande technieken centraal staan. Hoogtepunten 2008 Een groei van de netto omzet met 22% (2007: EUR 7,4 miljard, 2008: EUR 9,0 miljard) een gestegen bruto marge en kostenbeheersing vormen de basis voor de gerealiseerde winstgroei. De netto winst stijgt met 11% tot EUR 887 miljoen (2007: EUR 799 miljoen) Medio 2008 is het zoekproces naar een grote Europese partner voor Essent gestart. Op 12 januari 2009 is bekend gemaakt dat Essent zich wil aansluiten bij RWE. In 2008 vonden de voorbereidingen voor de verkoop van business unit Essent Milieu plaats. Begin februari 2009 is het definitieve besluit genomen tot verkoop van Essent Milieu. Essent s productie van groene energie is gestegen met 24%. Essent is verantwoordelijk voor 27% van alle duurzame stroomproductie in Nederland. Essent heeft het grootste aantal klanten dat groene energie afneemt. Handhaving van positie in de top van aanbieders met laagste energietarieven. Consumententarieven gaan vanaf juli 2009 naar verwachting fors omlaag. Belangrijke investeringsbesluiten voor groei zijn genomen en uitwerking van deze projecten is in volle gang; uitbreiding 430 MW CCGT gasgestookte centrale Moerdijk (realisatie in 2011) en MW Clauscentrale Maasbracht (operationeel in 2012).

2 Nieuwe productiecapaciteit in duurzame energie is gerealiseerd in het Eemshavengebied; windpark Westereems is met 52 turbines van 3 MW (totaal 156 MW) het grootste on shore windpark in Nederland. Essent Trading heeft de activiteiten internationaal verder uitgebreid met nieuwe vestigingen in Madrid, Oslo, Boedapest, Mexico en Singapore. Een grootschalige pilot met elektrische auto s en elektrische scooters is gestart. Commerciële marktmodellen zijn in voorbereiding. Het netwerkbedrijf, waarvan de activiteiten worden voortgezet onder de naam Enexis, is ultimo 2008 operationeel verzelfstandigd. Kerncijfers Groep in miljoenen euro's Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) Resultaat na belastingen doorlopende bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan aandeelhouders Resultaat per aandeel na belastingen doorlopende bedrijfsactiviteiten (in euro's) 5,93 5,34 Resultaat per aandeel na belastingen beëindigde - 11,99 bedrijfsactiviteiten (in euro's) In het afgelopen jaar is gewerkt aan verdere verbetering en stroomlijning van de organisatie door het uitvoeren van een overhead value analysis en het uitrollen van de Lean methodologie en door het streven een zo efficiënt mogelijke en klantgerichte organisatie te creëren. Het succes van deze initiatieven is ondermeer zichtbaar in een daling van de overheadkosten en het realiseren van alle aan het factureerproces gerelateerde targets die door de Energiekamer (toezichthouder op de sector) zijn gedefinieerd. Ook op HSE gebied streeft Essent naar een toppositie. De gehanteerde DART-score (Days Away, Restricted or Transferred work), die wijst op verzuim of aangepast werk als gevolg van een incident per gewerkte uren, is in 2008 uitgekomen op 0,82 (2006: 1,09, 2007: 0,97). Naast de voorbereidingen op een nieuwe toekomst en stroomlijning van de organisatie is er aandacht voor groei. Groei in de vorm van additionele (groene) productie(capaciteit), internationale handelsactiviteiten en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn de in 2008 in gebruik genomen 4 e verbrandingslijn bij AZN in Moerdijk met een verbrandingscapaciteit van 275 Kton per jaar. Het grootste windpark op Nederlandse bodem, Westereems in de Eemshaven, is met een capaciteit van 156 MW eveneens eind 2008 in gebruik genomen. De ondergrondse gasopslagcapaciteit in het Duitse Epe is uitgebreid met 200 miljoen kubieke meter. Een nieuwe business unit, New Energy, is gestart. De business unit bestaat uit de onderdelen elektrisch transport, innovatie en windenergie. 2

3 Geconsolideerde resultaten Kerncijfers Groep Commercieel Enexis Essent Milieu Energiebedrijf 2008 Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT Het aandeel van het commerciële energiebedrijf in de netto-omzet, bruto-marge en resultaat voor belasting is in 2008 sterk toegenomen. De sterk gestegen omzet bij het commerciële energiebedrijf is onder andere het gevolg van toegenomen handelsactiviteiten. De bruto-marge is hierdoor ook toegenomen. De bedrijfskosten van het commerciële energiebedrijf zijn gedaald, waardoor het resultaat voor rente en belastingen sterk is gestegen. Enexis daarentegen heeft te maken met lagere gereguleerde tarieven. Ook zijn de kosten gestegen, ondermeer als gevolg van de opbouw van de Enexis organisatie, waardoor het resultaat voor rente en belastingen is gedaald. De resultaten van Essent Milieu zijn stabiel. Omzet en brutomarge De netto omzet is in 2008 uitgekomen op EUR 9,0 miljard (2007 EUR 7,4 miljard) een stijging van ruim 22% ten opzichte van Naast de hogere volumes en hogere prijzen als gevolg van gestegen grondstofprijzen zorgt een toename van de handelsactiviteiten onder andere in elektriciteit en de toegenomen omvang van de fysieke handel in kolen voor deze stijging van de omzet. De hogere beschikbaarheid van de eigen centrales heeft bijgedragen aan een hogere bruto marge, maar dit effect is tenietgedaan door de verslechterde spark spread (= verschil tussen de elektriciteitsprijs en de brandstofkosten). De marge op handelsactiviteiten is in vergelijking met productiemarges relatief gering. De geconsolideerde bruto marge is daardoor in absolute bedragen minder sterk toegenomen dan de omzet. De gerealiseerde bruto marge in 2008 bedraagt EUR 3,2 miljard. Dat komt overeen met 35% van de netto omzet (2007: EUR 3,0 miljard, 41% van de netto omzet). Door de succesvolle inkoopstrategie is het nog steeds mogelijk de prijzen voor de consument relatief laag te houden. De energieprijzen van Essent voor de kleinverbruikers behoren tot de laagste in de Nederlandse markt. Mede hierdoor slaagt Essent er in haar positie als marktleider in Nederland te behouden. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in 2008 licht gedaald ten opzichte van De kosten voor lonen en salarissen zijn met 1,2% toegenomen. De beperkte stijging is onder andere de uitkomst van het eind 2007 gestarte project Overhead Value Analysis met als doel de overheadkosten te verlagen. Het project is onder andere ingegeven door de aanstaande verzelfstandiging van Enexis en de verkoop van de business unit Essent Milieu. Zonder additionele maatregelen zou de omvang van de overhead te zwaar drukken op het achterblijvende commerciële bedrijf. Daarnaast hebben continue verbeteringen bij de shared service centers ook geleid tot een lager niveau van inhuur van personeel. De overheadkosten dalen door deze initiatieven op termijn met ongeveer EUR 110 miljoen per jaar. 3

4 Als gevolg van de levensduurverlenging van activa bij Enexis zijn de afschrijvingskosten gedaald. De overige bedrijfskosten zijn gestegen door extra kosten van vervroegde beëindigingen van Cross Border Leases en de kosten voor noodzakelijk nieuwe IT systemen als gevolg van de introductie van het nieuwe marktmodel. Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen is licht gedaald in 2008, mede onder invloed van éénmalige lasten. Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) De EBIT over 2008 bedraagt EUR miljoen (2007: EUR 991 miljoen). Dit is een stijging van 13%. Het commerciële energiebedrijf heeft hier de grootste bijdrage aan geleverd met een EBIT over 2008 van EUR 654 miljoen, wat een stijging betekent van bijna 60% ten opzichte van Hogere volumes en daling van de kosten zijn beiden voor ongeveer de helft verantwoordelijk voor de stijging van de EBIT. De bijdrage van Essent Milieu was, met een EBIT van EUR 86 miljoen, eveneens hoger dan in Financiële baten en lasten Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten is in 2008 sterk gestegen. Deze hogere lasten zijn het gevolg van een gemiddeld lager saldo van netto liquide middelen door dividenduitkeringen, betalingen als gevolg van vervroegde beëindigingen van Cross Border Leases en hogere investeringen. Belasting De effectieve belastingdruk in 2008 bedraagt 8,2% en is daarmee lager dan het gewogen gemiddelde nominale tarief. Dit is het gevolg van incidentele latente belastingposten, die vooral samenhangen met de voorgenomen verkoop van bedrijfsonderdelen en een verlenging van de levensduur van de energienetwerken. Het resultaat na belastingen uit doorlopende activiteiten bedraagt EUR 887 miljoen (2007: EUR 799 miljoen). Dit betekent een stijging van 11%. Door de verkoop van Essent Kabelcom in 2007 is in dat jaar een incidenteel positief verkoopresultaat gerealiseerd van EUR miljoen. Het resultaat na belastingen in 2008 van EUR 887 miljoen (2007: EUR miljoen) is hierdoor substantieel lager. Het Commerciële Energiebedrijf Kerncijfers Commercieel Bedrijf in miljoenen euro's Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT)

5 Omzet en bruto marge De omzet van het commerciële energiebedrijf is gestegen met 28% tot EUR miljoen (2007: EUR miljoen). Hoewel de bruto marge is toegenomen met ruim EUR 144 miljoen is de relatieve bruto marge ten opzichte van 2007 gedaald als het gevolg van de toename van gestegen handelsactiviteiten in kolen en elektriciteit met relatief lage marges. Elektriciteit: Een sterke stijging van de omzet is gerealiseerd bij KOM-STROM, de verkooporganisatie van Deutsche Essent. Dit onderdeel is in 2008 samengevoegd met Essent Trading in het kader van de stroomlijning van de organisatie. Daarnaast is als gevolg van doorgevoerde prijsstijging als gevolg van gestegen grondstofprijzen de omzet bij Service & Verkoop gestegen. De bruto marge op elektriciteit is ongeveer op het niveau van 2007 gebleven. Gas: De omzet van gas is gestegen bij Service & Verkoop als gevolg van zowel een hoger volume als een hogere prijs. Daarnaast is de omzet gestegen door hogere volumes bij Westland (in 2007 gekocht). De marge op gas is voornamelijk toegenomen op de handelsactiviteiten van Essent Trading waarvan de activiteiten eind 2007 zijn verplaatst naar Genève. Kolen: De omzet van kolen is in 2008 sterk toegenomen. Naast de inkoop voor eigen gebruik is in 2008 de handel in kolen grootschaliger opgepakt. Door in verschillende landen met verschillende partijen zaken te doen, is de afhankelijkheid van één vaste leverancier sterk verminderd. Bedrijfskosten De personeelskosten zijn gedaald bij het commerciële energiebedrijf. De personeelskosten van het hoofdkantoor en bij de shared service centers zijn gedaald mede door het project Overhead Value Analysis bij de stafdiensten van het hoofdkantoor en de continue aandacht voor stroomlijning van de activiteiten bij de shared service centers. De afschrijvingskosten zijn aanzienlijk lager dan in De totale bedrijfskosten in 2008 bedragen EUR miljoen (2007: EUR miljoen) en zijn gedaald met ruim EUR 143 miljoen. Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) De EBIT is verbeterd met bijna 60% tot EUR 654 miljoen (2007: EUR 411 miljoen). Enexis Kerncijfers Enexis in miljoenen euro's Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) In 2008 is Enexis verder gegaan met de opbouw van een zelfstandige organisatie. Het beheer van het kv net is op 1 januari 2008 overgedragen aan TenneT, de bijbehorende bedrijfsactiviteiten en personeel zijn op 1 november 2008 overgegaan. Per 31 december is de operationele splitsing met het commerciële energiebedrijf zoveel mogelijk 5

6 voltooid. Het ontvlechten van de IT infrastructuur en de activiteiten van het shared service center zullen doorlopen tot in Ultimo 2008 is, vooruitlopend op gewijzigde regelgeving, een bedrag van EUR 514 miljoen van de bruglening, eind 2007 verstrekt door Essent N.V. ter financiering van de overname van de netwerkactiva, omgezet in eigen vermogen. Door deze conversie wordt een solvabiliteit van 41% gerealiseerd. Dit biedt een solide basis voor de toekomst. Omzet en bruto marge Zowel de omzet (EUR -27 miljoen) als de bruto marge (EUR -42 miljoen) zijn licht gedaald vooral als gevolg van lagere tarieven door regulering. Bedrijfskosten De bedrijfskosten bedragen in 2008 EUR 746 miljoen (2007: EUR 659 miljoen). Dit is een stijging van 13%. De hogere afschrijvingen (EUR 45 miljoen) zijn het gevolg van reguliere investeringen en worden deels gecompenseerd door een verlenging van de levensduur. Voor de goede orde dient hierbij te worden opgemerkt dat, ter wille van de vergelijkbaarheid, de cijfers over 2007 zijn aangepast aan de nieuwe situatie met betrekking tot de zogenoemde vette netbeheerder. Deze aanpassing betreft de exploitatie van de elektriciteit- en gasnetten die in werkelijkheid pas eind 2007 zijn verworven van Essent Nederland B.V., een houdstermaatschappij binnen het commerciële energiebedrijf. Deze aanpassing is op grond van technische verslaggevingsvoorschriften niet verwerkt in de financiële overzichten. Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) De EBIT is afgenomen met 23% tot EUR 380 miljoen (2007: EUR 496 miljoen). Essent Milieu Kerncijfers Essent Milieu in miljoenen euro's Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) Omzet en bruto marge De bedrijfsuitkomsten laten een stabiel beeld zien. De hoeveelheden verwerkt afval zijn licht gedaald ten opzichte van 2007, maar de efficiency van de verbranders is verbeterd. De elektriciteitsproductie is gestegen. De verbrandingscapaciteit van AZN is eind 2008 met het gereedkomen van de vierde lijn met circa 275Kton uitgebreid tot bijna Kton. Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) Dit resultaat is licht gestegen. Naast het stabiel blijven van de bruto marge, zijn de bedrijfskosten in 2008 in absolute zin constant gebleven. De EBIT, uitgedrukt in procenten van de netto omzet, stijgt naar 23% (2007: 22%). 6

7 Splitsing De voorbereidingen voor de eigendomssplitsing van de gereguleerde netwerkactiviteiten en de commerciële energie- en milieu-activiteiten zijn in volle gang. Essent heeft in november 2008 het door de wet voorgeschreven splitsingsplan ingediend bij de Energiekamer van de NMa. Deze instantie bereidt hierover een advies voor aan de Minister van Economische Zaken. De organisatie van Enexis is intussen toegerust op volledige zelfstandigheid. Er wordt met de toekomstige aandeelhouders gesproken over nieuwe statuten en over de strategie. Vooruitzichten In 2009 zal Essent naar verwachting belangrijke stappen zetten in de realisatie van haar strategie, zoals de verkoop van de business unit Essent Milieu, blijven investeren in (duurzame) groei en tot slot de aansluiting van het commerciële energiebedrijf bij de strategische partner RWE. Om dit laatste te kunnen realiseren, dient eerst de eigendomssplitsing tussen de commerciële en de gereguleerde energieactiviteiten te worden doorgevoerd. Er is in 2008 hard gewerkt om van Enexis een robuuste onderneming te maken die na de eigendomssplitsing in staat is haar wettelijke taken als netbeheerder zelfstandig uit te voeren. Verwacht wordt dat de eigendomssplitsing in de loop van 2009 zijn beslag zal krijgen. Ook Essent Milieu bereidt zich voor op een nieuwe toekomst. De leidende marktposities in afvalverbranding, storten en composteren en de goede winstgevendheid bieden daar een goed fundament voor. Indien de advies- en besluitvormingstrajecten hun verwachte verloop hebben, wordt het commerciële energiebedrijf, onder de naam Essent, een zelfstandige onderneming binnen de RWE Groep en verantwoordelijk voor alle activiteiten in Nederland en België. De opzet van de organisatie blijft grotendeels gehandhaafd. Uitzonderingen zijn Essent Trading en de windactiviteiten in Duitsland. Deze onderdelen worden geïntegreerd met bestaande onderdelen van RWE. De activiteiten van RWE in Nederland en België worden geïntegreerd in de Essent organisatie. Met de keuze voor RWE heeft Essent een keuze gemaakt die haar toekomst en die van alle stakeholders voor de langere termijn zeker stelt. Voorzieningszekerheid en scherpe tarieven voor klanten, zekerheden en nieuwe kansen voor de medewerkers, sterke investeringsimpulsen voor duurzame energieproductie in Nederland en behoud van kennis en hoogwaardige werkgelegenheid. Een dergelijke solide toekomst zou voor Essent alleen niet haalbaar zijn. Het partnerschap met RWE maakt dat wél mogelijk. Voor het commerciële energiebedrijf verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verbetering van de operationele resultaten. Deze hangt samen met een verwachte verbetering van de beschikbaarheid van onze centrales, maar vooral met de hiervoor geschetste kostenbeheersing. De uitbreiding van de windcapaciteit (Westereems) en die van onze gasopslag dragen eveneens bij aan de verdere ontwikkeling van het resultaat over De huidige kredietcrisis zal Essent niet ongemerkt voorbij gaan, hetgeen onder andere tot uitdrukking kan komen in kleinere afnamevolumes bij onze industriële en andere zakelijke klanten. We hebben maatregelen getroffen om kredietrisico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Per saldo verwachten wij nog steeds een hoger netto resultaat te behalen in

8 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Essent Media Relaties: Nederland Internationaal Financiële toelichting De hierna gepresenteerde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening van Essent N.V. over 2008 waarbij door Ernst & Young Accountants LLP een goedkeurende accountantsverklaring is verstrekt op 4 maart Voor de volledige jaarrekening, waarin tevens opgenomen de volledige waarderingsgrondslagen, verwijzen wij naar onze internetsite ( Het volledige jaarverslag en de volledige jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem na vaststelling en goedkeuring door de op 16 april 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 8

9 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING bedragen in miljoenen euro's DOORLOPENDE BEDRIJFSACTIVITEITEN Netto-omzet uit hoofde van leveringen van goederen en diensten 8.939, ,7 Reële waardemutaties IAS 39 97,9 29,8 Netto-omzet 9.037, ,5 Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen 5.873, ,5 BRUTOMARGE 3.164, ,0 Overige bedrijfsopbrengsten 71,5 102,6 TOTAAL BRUTOMARGE INCLUSIEF OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN ,6 Personeelskosten 884,0 873,6 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 423,9 507,8 Kosten uitbesteed werk, materialen en andere externe kosten 694,3 709,7 Overige bedrijfskosten 164,8 113,0 TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 2.167, ,1 BEDRIJFSRESULTAAT 1.068,5 934,5 Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen 51,6 56,7 RESULTAAT VOOR RENTE EN BELASTINGEN (EBIT) 1.120,1 991,2 Financiële baten en lasten -123,2-35,3 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 996,9 955,9 Belastingen -81,5-123,5 RESULTAAT NA BELASTINGEN UIT DOORLOPENDE BEDRIJFSACTIVITEITEN 915,4 832,4 BEEINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten ,6 RESULTAAT NA BELASTINGEN 915, ,0 Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden 28,4 32,7 Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V. 887, ,3 RESULTAAT PER AANDEEL TOE TE REKENEN AAN AANDEELHOUDERS VAN ESSENT N.V. (in euro s) 1 5,93 17,33 Doorlopende bedrijfsactiviteiten 5,93 5,34 Beëindigde bedrijfsactiviteiten - 11,99 1 Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel 9

10 bedragen in miljoenen euro's GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstbestemming) ACTIVA 31 december december 2007 Materiële vaste activa 5.206, ,4 Immateriële vaste activa 337,5 293,7 Financiële vaste activa 2.081, ,7 VASTE ACTIVA 7.625, ,8 Voorraden 344,2 295,5 Vorderingen 4.222, ,6 Kortlopende niet-rentedragende verplichtingen , ,6 NETTO WERKKAPITAAL 13,1-8,5 Activa en verplichtingen inzake activa aanghouden voor verkoop 190,6 163,7 GEïNVESTEERD VERMOGEN 7.829, ,0 Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent N.V , ,7 Aandeel van derden 213,6 267,3 EIGEN VERMOGEN 5.252, ,0 Voorzieningen 1.319, ,3 Langlopende niet-rentedragende verplichtingen 679, ,1 Langlopende rentedragende verplichtingen 687,0 664,0 Kortlopende rentedragende verplichtingen 484,6 59,5 Netto liquide middelen 1-592, ,9 FINANCIERING 7.829, ,0 1 Betreft liquide middelen minus de kortlopende bankverplichtingen 10

11 bedragen in miljoenen euro's GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT gehele jaar 2008 gehele jaar 2007 Resultaat na belastingen uit doorlopende bedrijfsactiviteiten 915,4 832,4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 423,9 507,8 Mutaties voorzieningen, operationeel werkkapitaal, derivaten en overige -723,0-337,1 Kasstroom uit operationele activiteiten - doorlopende bedrijfsactiviteiten 616, ,1 - beëindigde bedrijfsactiviteiten - 13,7 Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 616, ,8 Investeringen in materiële en immateriële vaste activa ,3-747,6 Investeringen in groepsmaatschappijen -48,2 1-72,1 Opbrengst verkoop materiële vaste activa 14,0 133,0 Opbrengst verkoop van joint ventures en geassocieerde deelnemingen 30,4 6,3 Overige mutaties 294,8-195,7 Kasstroom uit investeringsactiviteiten - doorlopende bedrijfsactiviteiten -796,3-876,1 - beëindigde bedrijfsactiviteiten ,1 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -796, ,0 Kasstroom voor financieringsactiviteiten -180, ,8 Aflossing rentedragende verplichtingen -70,3-875,3 Betaald dividend en eenmalige uitkering -547, ,7 Opname rentedragende verplichtingen 396,8 230,3 Betaald dividend aandeel derden -22,7-39,3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - doorlopende bedrijfsactiviteiten -244, ,0 - beëindigde bedrijfsactiviteiten - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten -244, ,0 Totaal kasstromen -424,0 728,8 Netto liquide middelen begin van de periode 1.016,9 288,1 Netto liquide middelen ultimo periode 2 592, ,9 1 Betreft aankoop resterende belang Abfallbehandlung Nord GmbH (ANO). 2 Betreft liquide middelen minus de kortlopende bankverplichtingen 11

12 KERNCIJFERS IFRS IFRS 2 IFRS 2 IFRS 2 IFRS 2, FINANCIËLE RATIO'S 1 financiële ratio s streefwaarden Leverage (totale schuldbasis in %) <50% 18,4 12,3 32,2 43,2 48,3 Solvabiliteit 40,4 37,5 30,4 29,3 32,9 EBITDA/ totale rentedragende verplichtingen (%) >35% 130,2 207,0 92,7 51,9 60,2 Rentedekking 7,5x 12,6x 42,5x 18,0x 18,6x 11,6x Langlopende rentedragende verplichtingen in % van totaal rentedragend vreemd vermogen >75% 57,9 91,7 33,0 68,8 78,4 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals opgenomen in de volledige jaarrekening, te raadplegen op 2 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcom-activiteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast. 3 Exclusief IAS 32 en 39 Berekeningswijze financiële ratio s Leverage (totale schuldbasis) Totaal rentedragende verplichtingen x 100% gedeeld door het totaal rentedragende verplichtingen plus het totaal eigen vermogen. Solvabiliteit Totaal eigen vermogen X 100% gedeeld door het balanstotaal. EBITDA Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen plus resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen. Rentedekking EBITDA gedeeld door netto financiële baten en lasten Netto financiële baten en lasten Financiële baten minus financiële lasten. 12

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist Jaarcijfers 2010 PGGM hoofdkantoor, Zeist 1 2010: Hoger resultaat EBIT hoger 18 miljoen (+ 1 miljoen) Conform dividendbeleid 0,36 (+ 0,05) Orderportefeuille stabiel 1,8 miljard Prognose 2011 EBIT 15 miljoen

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan.

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Omzet** stijgt met 19% naar 236,8 miljoen. Winst per aandeel* stijgt met 11% naar 1,12. Sliedrecht, 27 februari 2007 Omzet stijgt

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Betreft: financieel verslag 2014 Aan: Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2014 Leek, 29 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2014

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie