Goed voorbereid op de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed voorbereid op de"

Transcriptie

1 Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008

2

3

4 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte en energiediensten af. Essent (en haar rechtsvoorgangers) beschikt over meer dan 90 jaar ervaring in productie, handel, transport en levering van elektriciteit. Als gasleverancier zijn we zelfs al 150 jaar actief. Als producent van duurzame energie is Essent koploper in Nederland. 2,6 miljoen klanten 27% van alle duurzame energieproductie in Nederland medewerkers (fte s) 23% van de totale energieproductie in Nederland Nederland is onze thuismarkt. Daarnaast groeien we in Duitsland en België en nemen onze handelsactiviteiten in en vanuit Zwitserland, Scandinavië, Spanje, Italië, Oost-Europa, Zuid- Amerika en Azië toe. Essent zoekt naar de optimale manier om de beschikbare energie te benutten. Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam. En Essent blijft zoeken naar betere oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Op weg naar een duurzame energietoekomst. Totale capaciteit van centrales en windparken Essent mw 2 Essent in 2008

5 Marktleider in compostering en productie van biobrandstoffen Productie in Nederland, België en Duitsland Koploper met groene energie in de Benelux Resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van Essent N.V mln Omzet ,0 mrd Organogram Essent n.v. Energiewaardeketen: Business Development Projects Productie Trading Service & Verkoop Toegevoegde Waarde Diensten New Energy swb AG Essent Milieu Essent Netwerk Deutsche Essent Stafdiensten / Essent Support Groep Hoofdkantoor 3 Essent in 2008

6 Pagina 42 De energie van morgen Essent werkt aan energie voor morgen door te investeren in efficiëntere elektriciteitsopwekking en vermindering van CO 2 uitstoot. 42 Projectcase De energie van morgen 40 Projectcase Decentrale opwekking 18 Essent goed voorbereid op de toekomst 14 Bericht van de voorzitter 2008, keerpunt en keuzes Pagina , keerpunt en keuzes 2008 is het jaar van keerpunt en keuzes, waarbij visie in concrete groei wordt vertaald. 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Pagina 18 Goed voorbereid op de toekomst Essent heeft zich goed voorbereid op de toekomst. In lijn met de gekozen strategie is een sterke partner gezocht in Noord-West Europa, het Duitse rwe. Investeren en innoveren vanuit een gezamenlijke kracht. 22 Onze medewerkers Pagina 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Essent hanteert een strikte bedrijfscode voor verantwoordelijkheid en handelswijze. Daarbij zijn onze missie en visie de leidraad. 4 Inhoudsopgave

7 34 Projectcase Hogere productie, lagere emissies 38 Projectcase Doorschakelen in elektrisch rijden Pagina 34 Hogere productie, lagere emissies Essent neemt actief deel aan de ontwikkeling van decentrale opwekking van energie. Pagina 38 Doorschakelen in elektrisch rijden Elektrisch rijden is schoon en zuinig; Essent heeft zich voorgenomen op termijn een substantieel deel van haar wagenpark op elektriciteit te laten rijden. Inhoudsopgave Voorbereid op de toekomst Pagina 6 Hoofdstuk 1 Pagina 8 Kerncijfers Hoofdstuk 2 Pagina 14 Bericht van de voorzitter Hoofdstuk 3 Pagina 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Hoofdstuk 4 Pagina 20 Bericht van de Raad van Commissarissen Hoofdstuk 5 Pagina 22 Onze medewerkers Verslag Raad van Bestuur Pagina 24 Hoofdstuk 6 Pagina 26 Financiële gang van zaken Hoofdstuk 7 Pagina 30 Energiewaardeketen Business Development Projects Productie Trading Service & Verkoop Toegevoegde Waarde Diensten New Energy Deutsche Essent Project cases Pagina 34 Hogere productie, lagere emissies Doorschakelen in elektrisch rijden Decentrale opwekking De energie van morgen Hoofdstuk 8 Pagina 45 Essent Netwerk Hoofdstuk 9 Pagina 46 swb AG Hoofdstuk 10 Pagina 47 Essent Milieu Hoofdstuk 11 Pagina 48 Enterprise Risk Management Hoofdstuk 12 Pagina 51 Corporate Governance Hoofdstuk 13 Pagina 55 Vooruitzichten Verkorte Jaarrekening Pagina 56 Inleiding Geconsolideerde winsten verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Segmentinformatie Overige toelichtingen Overige gegevens Pagina 73 Personalia RvB Personalia RvC Accountantsverklaring Winstbestemming Aandeelhoudersinformatie Colofon Pagina 78

8 6 Voorbereid op de toekomst

9 Voorbereid op de toekomst Pagina 8 Hoofdstuk 1 Kerncijfers Pagina 14 Hoofdstuk 2 Bericht van de voorzitter Pagina 17 Hoofdstuk 3 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Pagina 20 Hoofdstuk 4 Bericht van de Raad van Commissarissen Pagina 22 Hoofdstuk 5 Onze medewerkers

10 Hoofdstuk 1 Kerncijfers Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s ,2 Resultaat Netto-omzet Kosten van inkoop energie en grond- en hulpstoffen Brutomarge Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten excl. afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Bedrijfsresultaat EBITDA EBIT Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v.: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Personeelsleden ultimo jaar (aantal) FTe ultimo jaar (aantal) Ratio s resultaat Ontwikkeling netto-omzet in % t.o.v. vorig jaar 22,5 14,5 9,4-0,9-16,6 Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 11,8 12,7 13,9 12,0 12,5 Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe (duizenden euro s) roic (%) 14,0 13,4 14,8 12,6 12,5 roe (%) 17,8 64,3 24,1 18,5 17,4 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en 39 3 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag eur miljoen 4 Aangepast voor inkoopwaarde optimalisatiecontracten. Zonder aanpassing is dit bedrag eur miljoen 5 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 8 Kerncijfers

11 Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s ,2 Balans Netto werkkapitaal Vaste activa Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v Totaal eigen vermogen Langlopende rentedragende verplichtingen Kortlopende rentedragende verplichtingen Totaal rentedragende verplichtingen Totaal financiering Investeringen in vaste activa Ratio s balans Eigen vermogen in % van totaal financiering 67,1 63,1 52,1 52,2 43,0 Solvabiliteit (%) 40,4 37,5 30,4 29,3 32,8 Kasstroom Kasstroom uit operationele activiteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Doorlopende bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten Totale kasstroom De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfs activiteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en 39 3 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 9 Kerncijfers

12 Meerjarenoverzicht Bedragen in miljoenen euro s Streefwaarde ,2 Financiële ratio s Leverage (totale schuldbasis in %) < 50% 18,4 12,3 32,2 43,2 48,3 EBITDA/Totaal rentedragende verplichtingen in % > 35% 130,2 207,0 92,7 51,9 60,2 Rentedekking > 7,5x 12,6x 42,5x 18,0x 18,6x 11,6x Langlopende rentedragende verplichtingen in % van totaal rentedragende verplichtingen > 75% 57,9 91,7 33,0 68,8 78,4 Informatie per aandeel Resultaat per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. (in euro s per aandeel): Doorlopende activiteiten 5,93 5,34 3,62 3,51 2,78 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 11,99 1,46 Totaal resultaat per aandeel 5,93 17,33 5,08 3,51 2,78 Dividend 3 (in euro s per aandeel) 2,96 8,67 2,54 1,76 1,14 Pay-out ratio (%) 50,0 50,0 50,0 50,0 41,0 1 De berekening van de ratio s is gebaseerd op de cijfers zoals gepresenteerd in de balans en winst- en verliesrekening waarbij in de winst- en verliesrekening de Essent Kabelcomactiviteiten als beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geclassificeerd. Voor 2006 zijn in de balans de activa en verplichtingen van Essent Kabelcom als activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop gepresenteerd. Een dergelijke balanspresentatie heeft voor 2005 niet plaatsgevonden. Het jaar 2004 is niet aangepast 2 Exclusief ias 32 en : voorgesteld dividend Berekeningswijze financiële ratio s en gebruikte afkortingen ebit Bedrijfsresultaat plus resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen. ebitda ebit plus afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Leverage (totale schuld basis) Totaal rentedragende verplichtingen 100% gedeeld door het totaal rentedragende verplichtingen plus het totaal eigen vermogen. Geïnvesteerd vermogen Som van de vaste activa, het netto werkkapitaal en activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop. Netto rentedragende verplichtingen Totaal rentedragende verplichtingen minus liquide middelen. Netto interestlasten Interestopbrengsten minus financiële lasten. Netto werkkapitaal Totaal vlottende activa minus liquide middelen en minus kortlopende niet-rentedragende verplichtingen. Rentedekking ebitda gedeeld door netto interestlasten. Return on invested capital (roic) ebit gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Return on equity (roe) Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent n.v. Solvabiliteit Eigen vermogen 100% gedeeld door het balans totaal. Totaal financiering Eigen vermogen plus voorzieningen plus totaal rentedragend vreemd vermogen plus overige langlopende verplichtingen minus liquide middelen. 10 Kerncijfers

13 Netto omzet per segment doorlopende activiteiten In miljoenen euro s Totaal: 9.037,5 Energiewaardeketen: 6.532,2 Energiedistributie: 1.342,0 Milieu: 366,5 swb AG: 1.136,5 Eliminatie: - 339,7 Totaal: 7.377,5 Energiewaardeketen: 5.671,8 Energiedistributie: 1.216,8 Milieu: 378,0 swb AG: 1.001,6 Eliminatie: - 890,7 Totaal: 6.441,6 Energiewaardeketen: 4.588,4 Energiedistributie: 1.241,6 Milieu: 380,2 swb AG: 1.055,6 Eliminatie: - 824, Bedrijfsresultaat per segment doorlopende activiteiten In miljoenen euro s Totaal: 1.068,5 Energiewaardeketen: 455,9 Energiedistributie: 375,1 Milieu: 85,2 swb AG: 81,9 Niet-gealloceerde kosten: 70,4 Totaal: 934,5 Energiewaardeketen: 660,7 Energiedistributie: 163,5 Milieu: 83,6 swb AG: 63,8 Niet-gealloceerde kosten: - 37,1 Totaal: 895,6 Energiewaardeketen: 621,6 Energiedistributie: 166,9 Milieu: 86,0 swb AG: 101,8 Niet-gealloceerde kosten: - 80, Kerncijfers

14 Resultaat per aandeel Brutomarge Bedrijfskosten ROIC In euro s per aandeel *Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Essent.. In miljoenen euro s In miljoenen euro s In procenten Kasstromen In miljoenen euro s *Kasstroom uit operationele activiteiten, **Kasstroom uit investeringsactiviteiten, ***Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom: - 424,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 616,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 796,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 244,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0*** Totale kasstroom: 729,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 1.003,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 14,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: - 876,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 2.552,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: ,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 0,0*** Totale kasstroom: - 168,0 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 881,0* Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 145,0* Doorlopende bedrijfsactiviteiten: -254,0** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: -136,0** Doorlopende bedrijfsactiviteiten: -779,0*** Beëindigde bedrijfsactiviteiten: -25,0*** Totaal: 5,93 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 5,93 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: * Totaal: 17,33 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 5,34 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 11,99 * Totaal: 5,08 Doorlopende bedrijfsactiviteiten: 3,62 * Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 1,46 * 3.164, , , , , ,9 14,0 13,4 14, Kerncijfers

15 Dividend per aandeel Investeringen per segment In euro s per aandeel In miljoenen euro s Netto-omzet per gemiddeld aantal FTe s Netto-omzet aan derden per land doorlopende activiteiten In duizenden euro s *Exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten In miljoenen euro s 875,0 736,0 629,0 Totaal: 9.037,5 Nederland: 6.282,2 Duitsland: 1.619,8 Zwitserland: 752,6 Overig: 382,9 Totaal: 7.372,7 Nederland: 5.826,5 Duitsland: 1.190,5 Zwitserland: 100,1 Overig: 255,6 Totaal: 6.431,4 Nederland: 4.954,8 Duitsland: 1.316,5 Zwitserland: Overig: 160,1 2,96 8,67 2,54 Totaal: 1.130,8 Energiewaardeketen: 605,4 Energiedistributie: 268,0 Milieu: 91,7 swb AG: 165,7 Totaal: 797,1 Energiewaardeketen: 517,3 Energiedistributie: 49,3 Milieu: 109,0 swb AG: 121,5 Totaal: 590,4 Energiewaardeketen: 420,2 Energiedistributie: 54,4 Milieu: 21,3 swb AG: 94, * 2006* Kerncijfers

16 14 Bericht van de voorzitter

17 Hoofdstuk 2 Bericht van de voorzitter 2008, keerpunt en keuzes Visie vertaald in concrete groei Voor Essent is 2008 een jaar geworden waarin we invulling hebben gegeven aan onze langlopende ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op de consoliderende Noordwest- Europese energiemarkt. Door de beoogde samenwerking met een solide en zeer gerespecteerde buitenlandse partner bieden we onze klanten, ons bedrijf en onze medewerkers tal van nieuwe mogelijkheden. Hiermee creëren we een uitstekende positie om duurzame en betaalbare energie in Nederland beschikbaar te maken en te houden. Energiewinning en -voorziening is een zaak van wereldpolitiek geworden. De vraag naar energie groeit ieder jaar explosief. De voorraden fossiele brandstoffen houden hierbij geen gelijke tred waardoor deze op termijn niet meer kunnen voorzien in de stijgende vraag naar energie. Duurzaamheid is geen modewoord, maar een adequaat antwoord op deze stijgende vraag. Duurzame energieopwekking vraagt om innovaties en investeringen. Innovatieve oplossingen en langetermijninvesteringen vereisen een bepaalde omvang van de onderneming. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst onze maatschappelijke verplichtingen ten aanzien van het leveren van duurzame, betaalbare en betrouwbare energieoplossingen kunnen waarmaken, is het bereiken van voldoende schaalgrootte noodzakelijk. Als gevolg van de afsplitsing van de netwerkactiviteiten wordt het moeilijker om onze concurrentiepositie te handhaven en om daarbij tegen aantrekkelijke voorwaarden en concurrerende tarieven onze klanten van elektriciteit en gas te voorzien. Ook de bouw van nieuwe centrales en het veiligstellen van vaste activa onder gunstige condities wordt hierdoor lastiger. Schaalgrootte is dan ook van essentieel belang om onze langlopende ambitie groei en consolidatie in Noord-West Europa veilig te stellen. Na de onmogelijkheid om in Nederland een fusie tussen twee grote nationale energiebedrijven te realiseren, is de aansluiting bij een vooraanstaande partij op de Europese energiemarkt een logische vervolgstap. In nauwe samenwerking met onze aandeelhouders zijn we pro-actief en zorgvuldig op zoek gegaan naar een passende partner. Daarbij hebben we aan de hand van een brede set van criteria gekeken of de visie van de beoogde partner paste bij de doelstelling van onze onderneming, onze kijk op duurzaamheid, de positie van onze medewerkers en de mate van onafhankelijkheid en zichtbaarheid van Essent in de nieuwe onderneming. Onze keuze voor aansluiting bij rwe is dan ook het resultaat van een zorgvuldig proces en een weloverwogen keuze. Wij zijn blij met deze beoogde partner en trots op de bundeling van krachten die we nu kunnen benutten. Met deze strategische stap gaan we een toekomst tegemoet die tal van nieuwe kansen biedt. Zo zorgen we voor de energie van morgen. Dat betekent voorzieningszekerheid en concurrerende prijzen voor onze klanten, betrouwbare levering van energie aan onze zakelijke partners, waardecreatie voor aandeelhouders en inkoopvoordelen op de internationale energiemarkt door grotere omzetvolumes. En misschien wel het belangrijkste schaalgrootte vormt de basis voor innovatie en slimme energieoplossingen, van nieuwe technologieën tot verfijnde toepassingen van bestaande technieken. Deze uitdagingen vragen om grote stappen voorwaarts. Samen met rwe staan we klaar om deze handschoen op te pakken. Op 12 januari 2009 konden we de voorgenomen aansluiting bij rwe bekendmaken. Met rwe is overeenstemming bereikt over een bindend bod op de commerciële energieactiviteiten van Essent n.v. ter waarde van eur 9,3 miljard in contanten aan de aandeelhouders van Essent. rwe verwerft daarmee alle uitgegeven en uitstaande aandelen in Essent n.v. De netwerk- en afvalverwerkingsactiviteiten zijn geen onderdeel van de beoogde transactie. De aandelen van het netwerkbedrijf inmiddels per 1 januari 2009 herdoopt in Enexis worden uitgekeerd aan de huidige aandeelhouders. De verkoop van de activiteiten van Essent Milieu is inmiddels in gang gezet. Essent wordt een zelfstandig opererende werkmaatschappij van rwe in Nederland en België. Essent blijft Essent: een sterk merk met een prima reputatie. Resultaten omhoog Terwijl we op Europees niveau de groeistrategie uitvoerden, waren onze medewerkers bezig met het verhogen van de efficiency en het verder stroomlijnen van de interne processen. Hierdoor kon Essent in 2008 goede resultaten behalen. De netto-omzet nam in 2008 toe met 22,5% van eur 7,4 miljard naar eur 9,0 miljard. De brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten steeg met 3,1% naar eur 3,2 miljard; het bedrijfsresultaat groeide naar eur 1,1 miljard, een stijging van 14,3%. Het resultaat uit doorlopende activiteiten toonde een gunstige ontwikkeling en steeg van eur 832 miljoen naar eur 915 miljoen. Over het algemeen heeft Essent in het verslagjaar weer beter gepresteerd dan het jaar ervoor. Elders in dit verslag is een overzicht opgenomen van de doelstellingen en resultaten 15 Bericht van de voorzitter

18 van Essent op de gebieden van klanttevredenheid, veiligheid, duurzaamheid en financiële prestaties. Vrijwel alle doelstellingen zijn gehaald of overtroffen. Zo zijn we in een onderzoek door de Energiekamer van de NMa naar klachtenafhandeling in 2008 op het gebied van klanttevredenheid als beste energieleverancier uit de bus gekomen. De positieve gang van zaken in 2008 bevestigt dat de aanpassingen die wij in de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd, hun vruchten afwerpen. Hogere efficiency, lagere kosten, vereenvoudigde structuren en een efficiëntere manier van werken. Dit alles droeg bij aan het succes van Ontvlechting succesvol Een betrouwbare, betaalbare èn duurzame energievoorziening; wij hebben de ambitie om dát te garanderen. Onze keuze voor rwe is weloverwogen. Zó zorgen we voor energie voor de toekomst. Op gebied van klanttevredenheid kwam Essent als beste energieleverancier uit de bus, volgens een onderzoek van de NMa naar klachtenafhandeling. Ook op andere fronten heeft Essent in 2008 ingrijpende stappen gezet. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer waarbij de energiebedrijven hun netwerkactiviteiten moeten afsplitsen van hun handels-, productieen leveringsactiviteiten is een splitsingsplan opgesteld dat de operationele splitsing van de onderneming vorm geeft. Het splitsingsplan is voorgelegd aan de Energiekamer van de NMa. Intussen is voortvarend gewerkt aan de ontvlechting van de activiteiten en bedrijfsprocessen. Op 1 januari 2009 was de organisatie operationeel gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf (Essent) en een netwerkbedrijf (Enexis). De eigendomssplitsing volgt naar verwachting in de loop van 2009, in ieder geval voordat de beoogde transactie met rwe wordt geëffectueerd. Investeren in energie voor morgen Ook ten aanzien van productie en nieuwe technologieën hebben we flinke vooruitgang geboekt. Bij de centrale Moerdijk laten wij een tweede ultramoderne ccgt-gaseenheid (Combined Cycle Gas Turbine) bouwen met een vermogen van 430 mw. De uitbreiding zal naar verwachting in 2011 gereed zijn. Daarmee is een ruime verdubbeling van de capaciteit gerealiseerd. Ook wordt de Clauscentrale gemoderniseerd en uitgebreid van naar mw. Beide inspanningen, met een investeringswaarde van circa eur 1,0 miljard, de grootste in de geschiedenis van Essent, zorgen voor een efficiencyverbetering van zo n 50%. Ook hebben we geïnvesteerd in de voorbereidingen van lngterminals op de Maasvlakte en in Groningen en zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe windparken op land en op zee. Omdat aardgas en wind niet voldoende zijn als basis voor de toekomstige elektriciteitsvoorziening, zijn wij in samenwerking met Shell gestart met een haalbaarheidsstudie naar geïntegreerde kolenvergassing in combinatie met de afvang en opslag van CO 2. Ook blijven wij meer grootschalige bijstook van biomassa onderzoeken, testen en toepassen. Het is onze ambitie om een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te kunnen blijven garanderen. Daarom gaan we de komende jaren verder met investeringen in grootschalige gasgestookte eenheden en windprojecten. Innovatie is speerpunt Essent werkt op vele manieren aan de energie van morgen. In de loop van 2008 zijn verschillende innovatieve projecten gestart rond de energiewinning uit algen, getijden en zoet/ zout-water, micro-warmtekrachtkoppeling voor in huis, systemen voor de opwekking en ondergrondse opslag van energie, en elektrisch rijden. Onze activiteiten op het gebied van innovatie zijn in 2008 in de nieuwe business unit New Energy ondergebracht. Daar wordt met gerichte investeringen in mensen en middelen aan een duurzame energietoekomst gewerkt. Deze en andere projecten laten zien dat Essent werk maakt van innovatie en duurzaamheid, twee wezenlijke elementen voor elke organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt. Partnership voor Essent Milieu Essent richt haar strategie op het bereiken van schaalgrootte en daarmee een leidende positie op de Noordwest-Europese energiemarkt. De gewenste aansluiting bij rwe past dan ook geheel in de strategische plannen. De focus ligt daarbij op de kernactiviteiten van de energiewaardeketen. Essent Milieu behoort hier niet toe. Vandaar het besluit van de Raad van Bestuur om begin februari 2009 het verkoopproces te starten. Essent Milieu heeft vanwege haar specifieke werkterrein altijd een bijzondere positie binnen de Essent-onderneming gehad. De beste optie is aansluiting vinden bij een partner die Essent Milieu een solide en kansrijke toekomst biedt. Samen naar een nieuwe toekomst Het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de medewerkers van Essent zijn de afgelopen periode opnieuw gebleken. De medewerkers hebben met ingrijpende ontwikkelingen te maken gekregen die een fors beslag hebben gelegd op tijd en middelen. De Raad van Bestuur heeft gedurende dit jaar van keerpunt en keuzes veel contact gehad met de medewerkers om iedere fase van het proces zoveel mogelijk toe te lichten. Door middel van roadshows en intensief gebruik van onze digitale middelen werden de medewerkers betrokken bij onze voorbereidingen voor de toekomst. Ook met de Centrale Ondernemingsraad werd voortdurend constructief overlegd. Alle onzekerheid en onvoorspelbaarheid in 2008 hebben ons er niet van weerhouden de prestaties weer te verbeteren. De beoogde aansluiting bij rwe is een logische stap in een langer lopend strategieproces en zal voor de medewerkers tal van nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. De integratie van de activiteiten zal met de grootst mogelijke zorg plaatsvinden. Mede namens mijn collega Rinse de Jong wil ik alle medewerkers van Essent hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet gedurende het afgelopen jaar. Onze huidige en toekomstige klanten kunnen op Essent blijven rekenen. Essent staat nu én morgen voor levering van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Arnhem, 4 maart 2009 M.A.M. Boersma, voorzitter Raad van Bestuur 16 Bericht van de voorzitter

19 Hoofdstuk 3 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode Samenwerken De energie van Essent is meer dan alleen de optelsom van kennis en talent. Met respect voor ieders kracht maken de medewerkers de beloften van Essent waar. Samen genereren ze steeds weer nieuwe energie waardoor ze in staat zijn om meer te bereiken. Medewerkers van Essent zijn experts op hun eigen gebied en zorgen met elkaar voor de energie van morgen. Waarmaken Essent vindt beloftes alleen relevant als ze worden nagekomen. Wie A zegt, moet ook A doen. Goede ideeën moeten worden omgezet in concrete acties. Medewerkers van Essent spreken elkaar aan op de uitvoering van die acties. Zij hebben de daadkracht en het doorzettingsvermogen om af te maken waar ze aan beginnen. Onze bedrijfscode Missie en visie Essent is een onderneming die maatschappelijk verantwoordelijk handelt en voortdurend zoekt naar oplossingen voor energievraagstukken. Voor vandaag en zeker voor later. Daarbij houden we rekening met de betaalbaarheid, beschikbaarheid én duurzaamheid van energie. Onze focus is gericht op groei. Dat vertaalt zich in onze visie en missie. Onze visie geeft richting aan de ontwikkeling van ons bedrijf, terwijl we met onze missie antwoord geven op de vraag waarom we doen wat we doen. Onze missie Essent leidt haar stakeholders naar een duurzame energietoekomst. Onze visie Essent moet zich ontwikkelen tot een leidend duurzaam energiebedrijf. Ofwel: Wij zorgen voor de energie van morgen. Kernwaarden De manier waarop we onze missie vervullen verwoorden we in onze vier kernwaarden: pro-actief, verantwoordelijk, samenwerken en waarmaken. Pro-actief Essent loopt voorop op het gebied van energie. De medewerkers van Essent nemen keer op keer het initiatief en werken aan innovatieve oplossingen. Zij zijn niet bang om te experimenteren en laten hun mening horen op een constructieve manier. Juist hierdoor is Essent de energie-expert van nu en de toekomst. Verantwoordelijk Essent vindt het noodzakelijk dat energie in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarvoor maakt zij gebruik van duurzame oplossingen en inspireert zij haar klanten en medewerkers om te handelen in het belang van een leefbare wereld. Medewerkers van Essent gaan dan ook respectvol met elkaar om en leggen verantwoording af over hun activiteiten. Essent zorgt ervoor dat zij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich kunnen nemen en stelt hen daarmee in staat een voorbeeldrol te spelen. Voor Essent betekent integriteit: het voldoen aan regels die we onszelf, onze medewerkers en onze zakelijke partners opleggen. De wet- en regelgeving vormt daarbij vanzelfsprekend een kader. Essent legt zichzelf ook richtlijnen op die boven dit kader uitstijgen. De bedrijfscode maakt duidelijk waar we voor staan, het is de leidraad in ons handelen. Het vertelt hoe we met elkaar kunnen en willen samenwerken. De strategie, de missie en de visie van Essent vormen de basis waarop de bedrijfscode is gegrond. In negen duidelijke uitspraken vatten we samen welke verantwoordelijkheden we hebben ten aanzien van klanten en stakeholders en welke kenmerken ons handelen typeren. Onze verantwoordelijkheden Onze klanten kunnen altijd op ons vertrouwen; Wij bieden onze aandeelhouders een optimale waardeontwikkeling; Onze medewerkers mogen rekenen op respect en vertrouwen; Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze handelswijze Wij handelen integer; Wij zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving; Wij dragen zorg voor een zorgvuldig ondernemingsbestuur; Wij staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie; Wij stellen aan onze toeleveranciers en (onder) aannemers dezelfde eisen als aan onszelf. 17 Missie, visie, kernwaarden en bedrijfscode

20 Essent goed voorbereid op de toekomst Essent maakt zich op voor de toekomst Geheel in lijn met onze strategie hebben we een sterke partner gezocht in Noord-West Europa om een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening veilig te stellen. Onze klanten, medewerkers en aandeelhouders kunnen zo rekenen op duurzame energieoplossingen, continuïteit in betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke tariefstelling. Ook dragen we zo bij aan waardecreatie. De keuze voor rwe is een logische stap op een consequent afgelegde weg naar schaalgrootte. Zo werken we aan de groei van de onderneming Zo werken we aan duurzame antwoorden voor krimpende energiebronnen 18 Essent goed voorbereid op de toekomst

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie