Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen."

Transcriptie

1 Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Samenvatting 1. Artikelen Artikelen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie. Een artikel omvat maximaal woorden (= ca. 10 MAB-pagina's) en moet voldoen aan de eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd. 2. De doelgroep Een artikel moet praktische relevantie hebben en moet toegankelijk zijn voor de doelgroep, zijnde accountants, controllers en bedrijfseconomen. 3. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving Een artikel wordt zonder auteurnaam en functiebeschrijving aangeleverd in verband met de "double blind" reviewprocedure. Praktische relevantie en toegankelijkheid voor de doelgroep dient te allen tijde in acht te worden genomen. Het artikel begint met een korte samenvatting (max. 100 woorden) die in een kader na de titel wordt opgenomen. Tevens wordt kort de relevantie voor de praktijk aangegeven. Daarna volgt een inleiding waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies. Het artikel is opgebouwd uit logisch op elkaar aansluitende, genummerde paragrafen. Verwijzingen naar de literatuur worden in de tekst opgenomen met gedetailleerde verwijzingen naar jaar, jaargang, nummer en pagina's van een tijdschriftartikel, uitgever, plaats en jaar van uitgifte van boeken (zie bijlage B). Opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn kunnen worden opgenomen in eindnoten. Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst wordt gerefereerd. Tabellen en grafieken worden in de tekst geplaatst of aan het eind van de tekst, waarbij in de tekst wordt opgenomen: (Hier tabel.. plaatsen). 4. De procedure Een artikel wordt in Word, als bijlage bij een -bericht gezonden aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat Samen met het artikel wordt ingeleverd: een korte biografie (max. 30 woorden). Alle artikelen worden eerst beoordeeld door de hoofdredacteur op relevantie voor de doelgroep, op kwaliteit en op naleving van de auteursinstructies. De auteur ontvangt hiervan bericht. (Dit impliceert nog niet dat het artikel al geschikt is bevonden voor plaatsing). Het artikel wordt vervolgens voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. De hoofdredacteur bericht de auteur per omtrent de uitkomst van de beoordeling door de redactie. Deze uitkomst kan luiden dat: de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing; of dat de auteur verzocht wordt het artikel aan te passen; of dat de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing. Indien het artikel wordt aangepast, wordt met de hoofdredacteur afgesproken op welke termijn de aanpassing zal geschieden. Bij toezending van de aangepaste versie van het artikel wordt gedetailleerd aangegeven welke aanpassingen in het artikel zijn verricht. Hierbij wordt gemotiveerd aangegeven of en in hoeverre is afgeweken van aanwijzingen van de redactie. De hoofdredacteur kan de aangepaste versie van het artikel opnieuw voorleggen aan één of meer redactieleden. Ter controle op het zetwerk ontvangt de auteur ongeveer vier weken voor publicatie een drukproef, die zo spoedig mogelijk moet worden geretourneerd. In de drukproef kunnen in beginsel geen inhoudelijke wijzigingen in de tekst worden aangebracht. Tevens ontvangt de auteur een auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten overdraagt aan de redactie.

2 A U T E U R S I N S T R U C T I E Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Deze richtlijnen zijn bestemd voor allen die overwegen een bijdrage in te zenden ter plaatsing in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 1. Algemeen De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) stelt zich tot doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Daarbij richt zij zich op de op wetenschappelijk niveau opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen, alsmede op diegenen die door andere opleidingen of beroepsuitoefening professionele belangstelling hebben voor de behandelde onderwerpen. De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk artikelen. Daarnaast kunnen worden opgenomen columns, boekbesprekingen en reacties van lezers. Een artikel bestaat uit maximaal woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd. De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatievoorziening, financieel management, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar in elk nummer van het MAB een artikel van elke rubriek op te nemen. 2. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving 2.1 Algemene eisen De praktische relevantie en de toegankelijkheid voor de lezers van het MAB dient te allen tijde door de auteur in acht te worden genomen. Een bijdrage kan geschreven zijn door één of meerdere auteurs. Indien er sprake is van meerdere auteurs, zijn deze voor de gehele bijdrage gezamenlijk verantwoordelijk. In het vervolg van deze auteursinstructie moet in geldende gevallen "de auteurs" gelezen worden, in plaats van "de auteur". Iedere bijdrage is voorzien van een passende bondige titel, die het onderwerp aangeeft van de inhoud van de tekst. De bijdrage is gesteld in de Nederlandse taal. (In uitzonderingsgevallen is het, na overleg met de redactie, mogelijk in de Engelse taal te publiceren). De spelling is conform de woordenlijst van de Nederlandse taal ("Groene boekje"). De tekst is, afgezien van het passend gebruik van citaten, oorspronkelijk. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke en taalkundig juiste formuleringen. In de tekst zelf moet het onderwerp voldoende verklaard en toegelicht worden, zodanig dat het betoog in principe toegankelijk is voor de gehele doelgroep van het MAB.

3 Van iedere ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat: de auteur het volledige auteursrecht op het werk bezit; het artikel niet eerder, in welke taal dan ook, is gepubliceerd; met de publicatie geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden; het na publicatie niet zonder toestemming van de redactie elders, al dan niet vertaald, zal worden gepubliceerd. 2.2 Eisen ten aanzien van artikelen NAW-gegevens en functiebeschrijving van de auteur(s) worden op een apart document aangeleverd (in verband met de "double blind" reviewprocedure). Aan het begin van het artikel wordt een korte samenvatting van maximaal 100 woorden opgenomen. Daaronder volgen onder een kopje "Relevantie voor de praktijk" een of twee zinnen waarin de relevantie voor de praktijk wordt aangegeven. Het artikel begint met een beknopte inleiding of samenvatting waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Tevens wordt een aparte samenvatting van max. 100 woorden aangeleverd ten behoeve van het kader aan het begin van het artikel. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies van de auteur. Het artikel is zo mogelijk ingedeeld in logisch op elkaar aansluitende paragrafen, die zijn genummerd en zijn voorzien van een titel. De paragrafen zijn zo nodig onderverdeeld in genummerde subparagrafen. De pagina's zijn doorlopend genummerd en zijn voorzien van een kantlijn (ca. 3 cm.). Nieuwe alinea's worden aangegeven door de tekst te laten inspringen, cursief te drukken teksten worden onderstreept. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van: lettertype Times New Roman, lettergrootte 11, regelafstand 1,3. Indien bij het schrijven van het artikel gebruik is gemaakt van eerder verschenen publicaties, worden deze publicaties vermeld aan het eind van de tekst. Vermeld worden: Na(a)m(en) auteur(s), voorletter(s), titel, uitgever of periodiek (met aanduiding nummer), plaats (alleen bij boeken), jaartal, zonodig drukgang en eventueel paginanummers. In de tekst kan verwezen worden naar de literatuurlijst door de na(a)m(en) van de auteur(s) en het jaar van publicatie te vermelden. (Zie voor een voorbeeld Bijlage B). De auteur kan voor opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn, maar die hij/zij wel wil vermelden, verwijzen naar doorlopend genummerde noten. De noten worden geplaatst aan het eind van het artikel, na de literatuurverwijzingen. Het artikel bestaat uit maximaal circa woorden, wat bij normale regelafstand neerkomt op maximaal tien pagina's. Auteurs die menen met een qua inhoud geschikt artikel niet aan deze eis te kunnen voldoen, wordt aangeraden vooraf overleg te plegen met de redactie. Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst gerefereerd wordt. Verwijzingen naar posities (hiernaast, hieronder, hierboven) worden vermeden. 2.3 Eisen ten aanzien van boekbesprekingen De auteur van een boekbespreking heeft een aantoonbare bijdrage geleverd op het gebied van de publicatie die door hem/haar gerecenseerd wordt. Op deze wijze wordt bereikt dat de bespreking niet slechts waarde heeft als weergave van de inhoud, maar dat er ook enige autoriteit uitgaat van de persoonlijke mening van de recensent.

4 De in de boekbespreking vervatte kritiek is zodanig van toonzetting dat recht gedaan wordt aan het feit, dat er met betrekking tot boekbesprekingen geen mogelijkheid bestaat tot een weerwoord. In de aanhef van de boekbespreking worden achtereenvolgens vermeld: o namen en voorletter(s) o titel o uitgever o plaats o jaartal o aantal bladzijden o zo mogelijk prijs De boekbespreking bestaat uit maximaal circa 1000 woorden (twee pagina's bij normale regelafstand). Indien de auteur van de boekbespreking is uitgenodigd door de redactie heeft hij/zij naast het gebruikelijke honorarium, recht op het behouden van het gerecenseerde boek. 2.4 Eisen ten aanzien van reacties van lezers De bijdrage, geschreven in reactie op een eerder gepubliceerd artikel, geeft duidelijk, kort en bondig het standpunt van de lezer weer ten aanzien van het in het artikel behandelde onderwerp. De reactie vormt geen artikel op zich. Zij bevat maximaal circa 2000 woorden (vier pagina's bij normale regelafstand). De auteur wiens artikel onderwerp van de reactie is, wordt door de redactie in de gelegenheid gesteld om in dezelfde editie een kort commentaar te schrijven op de reactie van de lezer. Op deze wijze wordt de discussie tussen de auteur en de lezer afgerond. 3. Procedure bij inzending De bijdrage wordt door de auteur als bijlage in de vorm van een Word-document bij een gezonden aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat De auteur verschaft ten behoeve van de administratie van het secretariaat de volgende gegevens: - naam en voorletters - titulatuur - privé-adres en telefoonnummer - zakelijk adres en telefoonnummer Tevens stelt de auteur een beknopte biografie (maximaal 30 woorden) samen, bestemd voor gelijktijdige publicatie met de inzending. Aanbevolen wordt om in deze biografie melding te maken van studierichting, huidige hoofdfunctie, eventuele nevenfuncties en vroegere functies (voorzover relevant) en titels van belangrijke eerdere publicaties. Nadat door de hoofdredacteur is beslist dat het artikel in behandeling wordt genomen, wordt de auteur hiervan in kennis gesteld. 4. Redactionele beoordeling van inzendingen De door het redactiesecretariaat ontvangen bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. In voorkomende gevallen kan de redactie het wenselijk achten de bijdrage tevens voor te leggen aan één of meer derden, ter zake kundigen. De redactie gaat ervan uit dat de auteur hier geen bezwaar tegen heeft, tenzij hij/zij zulks bij het inzenden van de

5 bijdrage uitdrukkelijk heeft doen blijken. Er vindt een zgn. "double blind" review plaats (de redacteuren kennen de naam van de auteur niet en andersom). Dit bevordert de objectiviteit van de beoordeling. De auteur ontvangt zo spoedig mogelijk bericht omtrent de uitkomst van deze beoordeling. Deze uitkomst kan luiden dat: - de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing in het MAB; - de auteur verzocht wordt naar aanleiding van de opmerkingen van de redactie het artikel aan te passen; - de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing. Van de ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat de tekst in principe definitief is. Indien de auteur spontaan of op verzoek van de redactie de ingezonden bijdrage inhoudelijk wijzigt, geeft hij/zij deze wijzigingen in de nieuwe tekst duidelijk aan. De hoofdredacteur kan besluiten om de gewijzigde inzending opnieuw voor te leggen aan de redactie. De auteur zendt het definitieve artikel per aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat Nadat de redactie besloten heeft tot het plaatsen van de ingezonden bijdrage ontvangt de auteur hiervan bericht. Zo mogelijk zal dan eveneens worden aangegeven in welke maand publicatie zal geschieden. 5. Drukproeven en auteursverklaring De drukproef wordt digitaal aan de auteur ter controle gezonden. De auteur ontvangt een zogenaamde auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten op de publicatie overdraagt aan de redactie. De door de auteur gecorrigeerde tekst wordt tezamen met de auteursverklaring zo spoedig mogelijk per fax of geretourneerd aan de bureauredactie van Kluwer. 6. Afhandeling na publicatie Na publicatie ontvangt de auteur rechtstreeks van de uitgever kosteloos vijf exemplaren van het betreffende MAB-nummer. Voor toezending van meerdere exemplaren dient de auteur overleg te plegen met de uitgever. Redactiesecretariaat: Mw. H.P. de Boer De Boer Management Support Postbus KB Groningen (Telefoon: ) ( Hoofdredacteur: dr. C.D. Knoops, kamer H 14-05, department Accounting, Auditing & Contol Erasmus School of Economics Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam (tel.: ;

6 BIJLAGE A: Aanleveren tekst per Auteurs wordt verzocht onderstaande aanwijzingen op te volgen. De procedure vermindert het tijdsbeslag en de kans op zetfouten bij de verdere afhandeling. Software Gelieve de tekst aan te leveren in WORD. Vorm van de kopij Eindeloos typen - type geen afbrekingen - gebruik zo min mogelijk codes. Centreren, rechtslijnen enz. niet gebruiken. Tabs, commentaarteksten, lay-out coderingen enz. ook liever niet. - wel mogen de codes (vet), (curs) en (ond); - wel paginanummers toevoegen. Hiermee kunt u de structuur van hoofdkop, 1 e gradatie tussenkop en 2 e gradatie tussenkop in het artikel tot uitdrukking brengen. Bij voorkeur volgens dit stramien: - tik de hoofdkop in kapitalen - tik de 1 e gradatie tussenkop vet - tik de 2 e gradatie tussenkop onderstreept Als u dit consequent toepast kunnen wij "unieke zetcodes" toepassen bij de door u aangegeven vet- en onderstreepcodes. Dit werkt efficiënt en snel. Wilt u een tekstgedeelte cursief afgedrukt hebben, dan graag consequent aanbrengen. Tabellen Indien mogelijk aanleveren aan het eind van het artikel en in de tekst een verwijzing typen met aanduiding: (Hier tabel.. plaatsen) Vindt u deze methode omslachtig, dan hoeft u het niet te doen. Plaatst u dan de tabel gewoon waar hij hoort, dan zorgen wij voor de rest. Schema's, grafieken en illustraties In gangbare software gemaakte schema's etc. kunt u en. Eenvoudige schema's (kadertjes en pijltjes) kan een zetter ook wel maken met zijn apparatuur. Maar, de zetter is geen tekenaar, ook geen technisch tekenaar. Wij verzoeken u dus bij ingewikkelde illustraties goede, scherpe opneembare originelen mee te zenden. Foto's moeten vooral contrastrijk zijn en bij voorkeur zwart-wit.

7 BIJLAGE B: Literatuurverwijzingen Verwijzingen in de tekst: Literatuurverwijzingen opnemen in de tekst (niet in noten). Wilt u verwijzen naar een boek of artikel, dan kan dat als volgt: Bij 1 auteur: De mogelijk perverse interactie tussen financiële markten en onderneming komt nadrukkelijk naar voren in Cools (2009) en Boot (2010). Bij 2 auteurs: In navolging van Maholta en Bazerman (2005) definiëren wij Onderzoek naar besluitvorming van individuen en groepen (Maholta & Bazerman, 2005) toont aan dat Bij 3, 4 of 5 auteurs: De eerste keer: In een andere studie (Bhattacharya, Black, Christensen, & Larson, 2003) wordt ingegaan op de relatieve informatiewaarde van pro forma winsten. Daarna: Bhattacharya et al. (2003) tonen aan Bij 6 of meer auteurs: Bamber et al. (1987) tonen aan Een eerder onderzoek (Bamber et al., 1987) toont aan dat Organisaties als auteur: In 2008 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB, 2008) IFRS 8. In 2008 werd een nieuwe standaard betreffende gesegmenteerde gegevensverstrekking gepubliceerd (International Accounting Standards Board [IASB], 2008) Verschillende studies van dezelfde auteur: plaats de oudste eerst. In onderzoek (Brown, 2002, 2003, 2007) is aangetoond Verschillende studies van verschillende auteurs: Eerder onderzoek toont aan dat implementatie van IFRS gunstig effecten heeft op kapitaalmarkten (Daske et al., 2008; Li, 2010). Literatuurlijst: Aan het einde van het artikel wordt de literatuur waarnaar verwezen wordt opgenomen in alfabetische volgorde van naam van (de eerste) auteur. Literatuur zonder auteur (bijvoorbeeld Handelingen van de Tweede Kamer), worden in dit alfabetisch overzicht tussengevoegd op de titel van de publicatie. Tijdschriftartikel Barth, M.E., Konchitchki, Y., & Landsman, W.R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2/3), Strikwerda, J. (2013). De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor correctie en vernieuwing. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 87(1/2), Tijdschriftartikel in press Doyle, J.T., Jennings, J., & Soliman, M.T. (in press). Do managers define non-gaap earnings to meet or beat analyst forecasts? Journal of Accounting and Economics. Advance online publication. Working paper: Chemmanur, T.J., Cheng, Y., & Zhang, T. (2010). Why do firms undertake accelerated stock repurchase programs? Geraadpleegd op Malhotra, D. K., & Bazerman, M.H. (2005). Economics wins, psychology loses, and society pays (Harvard NOM Working Paper No ). Geraadpleegd op Boek: Boot, A.W.A. (2010). De ontwortelde onderneming (tweede druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Knoops, C.D. (2010). Verslaggevingstheorieën: Een wetenschapsfilosofische analyse. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Ridderkerk: Ridderprint. Geraadpleegd op

8 Hoofdstuk in een boek: Zanden, P.M. van der. (2006). Verantwoording van activa en passiva. In M.J. Kroeze, C.M. Harmsen, M.W. Josephus Jitta, L. Timmerman, J.B. Wezeman, & P.M. van der Zanden (redactie), Verantwoording aan Hans Beckman. Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. H. Beckman (pp ). Deventer: Kluwer. Organisatie als auteur: International Accounting Standards Board (IASB) & Financial Accounting Standards Board (FASB) (2008). Discussion paper Preliminary views on an improved conceptual framework for financial reporting: The reporting entity. London: IASB. International Accounting Standards Board (IASB). (2013). Exposure draft ED/2013/4. Defined benefit plans: Employee contributions. Proposed amendments to IAS 19. Geraadpleegd op March%202013/Documents/ED-Amendments-to-IAS-19-Employee-Contributions.pdf. International Auditing Assurance Standards Board (IAASB). (2012). International Standard on Auditing (ISA) 240: The auditor s responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. In Handbook of international quality control, auditing review, other assurance and related services pronouncements (2012 ed., Vol. 1, pp ). New York, NY: IFAC. Geraadpleegd op

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Schriftelijk kunsthistorisch werk Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

TOEPASSING NIEUWE PENSIOEN- VERSLAGGEVINGSREGELS ZEER SLECHT

TOEPASSING NIEUWE PENSIOEN- VERSLAGGEVINGSREGELS ZEER SLECHT Financial accounting Onderzoek naar naleving standaard TOEPASSING NIEUWE PENSIOEN- VERSLAGGEVINGSREGELS ZEER SLECHT Vanaf 1 januari 2013 is IAS 19R 1 de geldende standaard voor het opstellen van pensioenverslaggeving

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving?

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Update. Inhoud Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Accounting 6 Overgang naar een DC-regeling bij een overschot in de pensioenregeling onder IAS 19 10

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie