Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen."

Transcriptie

1 Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Samenvatting 1. Artikelen Artikelen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie. Een artikel omvat maximaal woorden (= ca. 10 MAB-pagina's) en moet voldoen aan de eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd. 2. De doelgroep Een artikel moet praktische relevantie hebben en moet toegankelijk zijn voor de doelgroep, zijnde accountants, controllers en bedrijfseconomen. 3. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving Een artikel wordt zonder auteurnaam en functiebeschrijving aangeleverd in verband met de "double blind" reviewprocedure. Praktische relevantie en toegankelijkheid voor de doelgroep dient te allen tijde in acht te worden genomen. Het artikel begint met een korte samenvatting (max. 100 woorden) die in een kader na de titel wordt opgenomen. Tevens wordt kort de relevantie voor de praktijk aangegeven. Daarna volgt een inleiding waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies. Het artikel is opgebouwd uit logisch op elkaar aansluitende, genummerde paragrafen. Verwijzingen naar de literatuur worden in de tekst opgenomen met gedetailleerde verwijzingen naar jaar, jaargang, nummer en pagina's van een tijdschriftartikel, uitgever, plaats en jaar van uitgifte van boeken (zie bijlage B). Opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn kunnen worden opgenomen in eindnoten. Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst wordt gerefereerd. Tabellen en grafieken worden in de tekst geplaatst of aan het eind van de tekst, waarbij in de tekst wordt opgenomen: (Hier tabel.. plaatsen). 4. De procedure Een artikel wordt in Word, als bijlage bij een -bericht gezonden aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat Samen met het artikel wordt ingeleverd: een korte biografie (max. 30 woorden). Alle artikelen worden eerst beoordeeld door de hoofdredacteur op relevantie voor de doelgroep, op kwaliteit en op naleving van de auteursinstructies. De auteur ontvangt hiervan bericht. (Dit impliceert nog niet dat het artikel al geschikt is bevonden voor plaatsing). Het artikel wordt vervolgens voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. De hoofdredacteur bericht de auteur per omtrent de uitkomst van de beoordeling door de redactie. Deze uitkomst kan luiden dat: de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing; of dat de auteur verzocht wordt het artikel aan te passen; of dat de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing. Indien het artikel wordt aangepast, wordt met de hoofdredacteur afgesproken op welke termijn de aanpassing zal geschieden. Bij toezending van de aangepaste versie van het artikel wordt gedetailleerd aangegeven welke aanpassingen in het artikel zijn verricht. Hierbij wordt gemotiveerd aangegeven of en in hoeverre is afgeweken van aanwijzingen van de redactie. De hoofdredacteur kan de aangepaste versie van het artikel opnieuw voorleggen aan één of meer redactieleden. Ter controle op het zetwerk ontvangt de auteur ongeveer vier weken voor publicatie een drukproef, die zo spoedig mogelijk moet worden geretourneerd. In de drukproef kunnen in beginsel geen inhoudelijke wijzigingen in de tekst worden aangebracht. Tevens ontvangt de auteur een auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten overdraagt aan de redactie.

2 A U T E U R S I N S T R U C T I E Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Deze richtlijnen zijn bestemd voor allen die overwegen een bijdrage in te zenden ter plaatsing in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. 1. Algemeen De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) stelt zich tot doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Daarbij richt zij zich op de op wetenschappelijk niveau opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen, alsmede op diegenen die door andere opleidingen of beroepsuitoefening professionele belangstelling hebben voor de behandelde onderwerpen. De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk artikelen. Daarnaast kunnen worden opgenomen columns, boekbesprekingen en reacties van lezers. Een artikel bestaat uit maximaal woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd. De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatievoorziening, financieel management, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar in elk nummer van het MAB een artikel van elke rubriek op te nemen. 2. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving 2.1 Algemene eisen De praktische relevantie en de toegankelijkheid voor de lezers van het MAB dient te allen tijde door de auteur in acht te worden genomen. Een bijdrage kan geschreven zijn door één of meerdere auteurs. Indien er sprake is van meerdere auteurs, zijn deze voor de gehele bijdrage gezamenlijk verantwoordelijk. In het vervolg van deze auteursinstructie moet in geldende gevallen "de auteurs" gelezen worden, in plaats van "de auteur". Iedere bijdrage is voorzien van een passende bondige titel, die het onderwerp aangeeft van de inhoud van de tekst. De bijdrage is gesteld in de Nederlandse taal. (In uitzonderingsgevallen is het, na overleg met de redactie, mogelijk in de Engelse taal te publiceren). De spelling is conform de woordenlijst van de Nederlandse taal ("Groene boekje"). De tekst is, afgezien van het passend gebruik van citaten, oorspronkelijk. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke en taalkundig juiste formuleringen. In de tekst zelf moet het onderwerp voldoende verklaard en toegelicht worden, zodanig dat het betoog in principe toegankelijk is voor de gehele doelgroep van het MAB.

3 Van iedere ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat: de auteur het volledige auteursrecht op het werk bezit; het artikel niet eerder, in welke taal dan ook, is gepubliceerd; met de publicatie geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden; het na publicatie niet zonder toestemming van de redactie elders, al dan niet vertaald, zal worden gepubliceerd. 2.2 Eisen ten aanzien van artikelen NAW-gegevens en functiebeschrijving van de auteur(s) worden op een apart document aangeleverd (in verband met de "double blind" reviewprocedure). Aan het begin van het artikel wordt een korte samenvatting van maximaal 100 woorden opgenomen. Daaronder volgen onder een kopje "Relevantie voor de praktijk" een of twee zinnen waarin de relevantie voor de praktijk wordt aangegeven. Het artikel begint met een beknopte inleiding of samenvatting waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Tevens wordt een aparte samenvatting van max. 100 woorden aangeleverd ten behoeve van het kader aan het begin van het artikel. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies van de auteur. Het artikel is zo mogelijk ingedeeld in logisch op elkaar aansluitende paragrafen, die zijn genummerd en zijn voorzien van een titel. De paragrafen zijn zo nodig onderverdeeld in genummerde subparagrafen. De pagina's zijn doorlopend genummerd en zijn voorzien van een kantlijn (ca. 3 cm.). Nieuwe alinea's worden aangegeven door de tekst te laten inspringen, cursief te drukken teksten worden onderstreept. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van: lettertype Times New Roman, lettergrootte 11, regelafstand 1,3. Indien bij het schrijven van het artikel gebruik is gemaakt van eerder verschenen publicaties, worden deze publicaties vermeld aan het eind van de tekst. Vermeld worden: Na(a)m(en) auteur(s), voorletter(s), titel, uitgever of periodiek (met aanduiding nummer), plaats (alleen bij boeken), jaartal, zonodig drukgang en eventueel paginanummers. In de tekst kan verwezen worden naar de literatuurlijst door de na(a)m(en) van de auteur(s) en het jaar van publicatie te vermelden. (Zie voor een voorbeeld Bijlage B). De auteur kan voor opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn, maar die hij/zij wel wil vermelden, verwijzen naar doorlopend genummerde noten. De noten worden geplaatst aan het eind van het artikel, na de literatuurverwijzingen. Het artikel bestaat uit maximaal circa woorden, wat bij normale regelafstand neerkomt op maximaal tien pagina's. Auteurs die menen met een qua inhoud geschikt artikel niet aan deze eis te kunnen voldoen, wordt aangeraden vooraf overleg te plegen met de redactie. Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst gerefereerd wordt. Verwijzingen naar posities (hiernaast, hieronder, hierboven) worden vermeden. 2.3 Eisen ten aanzien van boekbesprekingen De auteur van een boekbespreking heeft een aantoonbare bijdrage geleverd op het gebied van de publicatie die door hem/haar gerecenseerd wordt. Op deze wijze wordt bereikt dat de bespreking niet slechts waarde heeft als weergave van de inhoud, maar dat er ook enige autoriteit uitgaat van de persoonlijke mening van de recensent.

4 De in de boekbespreking vervatte kritiek is zodanig van toonzetting dat recht gedaan wordt aan het feit, dat er met betrekking tot boekbesprekingen geen mogelijkheid bestaat tot een weerwoord. In de aanhef van de boekbespreking worden achtereenvolgens vermeld: o namen en voorletter(s) o titel o uitgever o plaats o jaartal o aantal bladzijden o zo mogelijk prijs De boekbespreking bestaat uit maximaal circa 1000 woorden (twee pagina's bij normale regelafstand). Indien de auteur van de boekbespreking is uitgenodigd door de redactie heeft hij/zij naast het gebruikelijke honorarium, recht op het behouden van het gerecenseerde boek. 2.4 Eisen ten aanzien van reacties van lezers De bijdrage, geschreven in reactie op een eerder gepubliceerd artikel, geeft duidelijk, kort en bondig het standpunt van de lezer weer ten aanzien van het in het artikel behandelde onderwerp. De reactie vormt geen artikel op zich. Zij bevat maximaal circa 2000 woorden (vier pagina's bij normale regelafstand). De auteur wiens artikel onderwerp van de reactie is, wordt door de redactie in de gelegenheid gesteld om in dezelfde editie een kort commentaar te schrijven op de reactie van de lezer. Op deze wijze wordt de discussie tussen de auteur en de lezer afgerond. 3. Procedure bij inzending De bijdrage wordt door de auteur als bijlage in de vorm van een Word-document bij een gezonden aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat De auteur verschaft ten behoeve van de administratie van het secretariaat de volgende gegevens: - naam en voorletters - titulatuur - privé-adres en telefoonnummer - zakelijk adres en telefoonnummer Tevens stelt de auteur een beknopte biografie (maximaal 30 woorden) samen, bestemd voor gelijktijdige publicatie met de inzending. Aanbevolen wordt om in deze biografie melding te maken van studierichting, huidige hoofdfunctie, eventuele nevenfuncties en vroegere functies (voorzover relevant) en titels van belangrijke eerdere publicaties. Nadat door de hoofdredacteur is beslist dat het artikel in behandeling wordt genomen, wordt de auteur hiervan in kennis gesteld. 4. Redactionele beoordeling van inzendingen De door het redactiesecretariaat ontvangen bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. In voorkomende gevallen kan de redactie het wenselijk achten de bijdrage tevens voor te leggen aan één of meer derden, ter zake kundigen. De redactie gaat ervan uit dat de auteur hier geen bezwaar tegen heeft, tenzij hij/zij zulks bij het inzenden van de

5 bijdrage uitdrukkelijk heeft doen blijken. Er vindt een zgn. "double blind" review plaats (de redacteuren kennen de naam van de auteur niet en andersom). Dit bevordert de objectiviteit van de beoordeling. De auteur ontvangt zo spoedig mogelijk bericht omtrent de uitkomst van deze beoordeling. Deze uitkomst kan luiden dat: - de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing in het MAB; - de auteur verzocht wordt naar aanleiding van de opmerkingen van de redactie het artikel aan te passen; - de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing. Van de ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat de tekst in principe definitief is. Indien de auteur spontaan of op verzoek van de redactie de ingezonden bijdrage inhoudelijk wijzigt, geeft hij/zij deze wijzigingen in de nieuwe tekst duidelijk aan. De hoofdredacteur kan besluiten om de gewijzigde inzending opnieuw voor te leggen aan de redactie. De auteur zendt het definitieve artikel per aan de hoofdredacteur en aan het redactiesecretariaat Nadat de redactie besloten heeft tot het plaatsen van de ingezonden bijdrage ontvangt de auteur hiervan bericht. Zo mogelijk zal dan eveneens worden aangegeven in welke maand publicatie zal geschieden. 5. Drukproeven en auteursverklaring De drukproef wordt digitaal aan de auteur ter controle gezonden. De auteur ontvangt een zogenaamde auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten op de publicatie overdraagt aan de redactie. De door de auteur gecorrigeerde tekst wordt tezamen met de auteursverklaring zo spoedig mogelijk per fax of geretourneerd aan de bureauredactie van Kluwer. 6. Afhandeling na publicatie Na publicatie ontvangt de auteur rechtstreeks van de uitgever kosteloos vijf exemplaren van het betreffende MAB-nummer. Voor toezending van meerdere exemplaren dient de auteur overleg te plegen met de uitgever. Redactiesecretariaat: Mw. H.P. de Boer De Boer Management Support Postbus KB Groningen (Telefoon: ) ( Hoofdredacteur: dr. C.D. Knoops, kamer H 14-05, department Accounting, Auditing & Contol Erasmus School of Economics Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam (tel.: ;

6 BIJLAGE A: Aanleveren tekst per Auteurs wordt verzocht onderstaande aanwijzingen op te volgen. De procedure vermindert het tijdsbeslag en de kans op zetfouten bij de verdere afhandeling. Software Gelieve de tekst aan te leveren in WORD. Vorm van de kopij Eindeloos typen - type geen afbrekingen - gebruik zo min mogelijk codes. Centreren, rechtslijnen enz. niet gebruiken. Tabs, commentaarteksten, lay-out coderingen enz. ook liever niet. - wel mogen de codes (vet), (curs) en (ond); - wel paginanummers toevoegen. Hiermee kunt u de structuur van hoofdkop, 1 e gradatie tussenkop en 2 e gradatie tussenkop in het artikel tot uitdrukking brengen. Bij voorkeur volgens dit stramien: - tik de hoofdkop in kapitalen - tik de 1 e gradatie tussenkop vet - tik de 2 e gradatie tussenkop onderstreept Als u dit consequent toepast kunnen wij "unieke zetcodes" toepassen bij de door u aangegeven vet- en onderstreepcodes. Dit werkt efficiënt en snel. Wilt u een tekstgedeelte cursief afgedrukt hebben, dan graag consequent aanbrengen. Tabellen Indien mogelijk aanleveren aan het eind van het artikel en in de tekst een verwijzing typen met aanduiding: (Hier tabel.. plaatsen) Vindt u deze methode omslachtig, dan hoeft u het niet te doen. Plaatst u dan de tabel gewoon waar hij hoort, dan zorgen wij voor de rest. Schema's, grafieken en illustraties In gangbare software gemaakte schema's etc. kunt u en. Eenvoudige schema's (kadertjes en pijltjes) kan een zetter ook wel maken met zijn apparatuur. Maar, de zetter is geen tekenaar, ook geen technisch tekenaar. Wij verzoeken u dus bij ingewikkelde illustraties goede, scherpe opneembare originelen mee te zenden. Foto's moeten vooral contrastrijk zijn en bij voorkeur zwart-wit.

7 BIJLAGE B: Literatuurverwijzingen Verwijzingen in de tekst: Literatuurverwijzingen opnemen in de tekst (niet in noten). Wilt u verwijzen naar een boek of artikel, dan kan dat als volgt: Bij 1 auteur: De mogelijk perverse interactie tussen financiële markten en onderneming komt nadrukkelijk naar voren in Cools (2009) en Boot (2010). Bij 2 auteurs: In navolging van Maholta en Bazerman (2005) definiëren wij Onderzoek naar besluitvorming van individuen en groepen (Maholta & Bazerman, 2005) toont aan dat Bij 3, 4 of 5 auteurs: De eerste keer: In een andere studie (Bhattacharya, Black, Christensen, & Larson, 2003) wordt ingegaan op de relatieve informatiewaarde van pro forma winsten. Daarna: Bhattacharya et al. (2003) tonen aan Bij 6 of meer auteurs: Bamber et al. (1987) tonen aan Een eerder onderzoek (Bamber et al., 1987) toont aan dat Organisaties als auteur: In 2008 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB, 2008) IFRS 8. In 2008 werd een nieuwe standaard betreffende gesegmenteerde gegevensverstrekking gepubliceerd (International Accounting Standards Board [IASB], 2008) Verschillende studies van dezelfde auteur: plaats de oudste eerst. In onderzoek (Brown, 2002, 2003, 2007) is aangetoond Verschillende studies van verschillende auteurs: Eerder onderzoek toont aan dat implementatie van IFRS gunstig effecten heeft op kapitaalmarkten (Daske et al., 2008; Li, 2010). Literatuurlijst: Aan het einde van het artikel wordt de literatuur waarnaar verwezen wordt opgenomen in alfabetische volgorde van naam van (de eerste) auteur. Literatuur zonder auteur (bijvoorbeeld Handelingen van de Tweede Kamer), worden in dit alfabetisch overzicht tussengevoegd op de titel van de publicatie. Tijdschriftartikel Barth, M.E., Konchitchki, Y., & Landsman, W.R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2/3), Strikwerda, J. (2013). De Nederlandse Corporate Governance Code: Noodzaak voor correctie en vernieuwing. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 87(1/2), Tijdschriftartikel in press Doyle, J.T., Jennings, J., & Soliman, M.T. (in press). Do managers define non-gaap earnings to meet or beat analyst forecasts? Journal of Accounting and Economics. Advance online publication. Working paper: Chemmanur, T.J., Cheng, Y., & Zhang, T. (2010). Why do firms undertake accelerated stock repurchase programs? Geraadpleegd op Malhotra, D. K., & Bazerman, M.H. (2005). Economics wins, psychology loses, and society pays (Harvard NOM Working Paper No ). Geraadpleegd op Boek: Boot, A.W.A. (2010). De ontwortelde onderneming (tweede druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Knoops, C.D. (2010). Verslaggevingstheorieën: Een wetenschapsfilosofische analyse. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Ridderkerk: Ridderprint. Geraadpleegd op

8 Hoofdstuk in een boek: Zanden, P.M. van der. (2006). Verantwoording van activa en passiva. In M.J. Kroeze, C.M. Harmsen, M.W. Josephus Jitta, L. Timmerman, J.B. Wezeman, & P.M. van der Zanden (redactie), Verantwoording aan Hans Beckman. Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. H. Beckman (pp ). Deventer: Kluwer. Organisatie als auteur: International Accounting Standards Board (IASB) & Financial Accounting Standards Board (FASB) (2008). Discussion paper Preliminary views on an improved conceptual framework for financial reporting: The reporting entity. London: IASB. International Accounting Standards Board (IASB). (2013). Exposure draft ED/2013/4. Defined benefit plans: Employee contributions. Proposed amendments to IAS 19. Geraadpleegd op March%202013/Documents/ED-Amendments-to-IAS-19-Employee-Contributions.pdf. International Auditing Assurance Standards Board (IAASB). (2012). International Standard on Auditing (ISA) 240: The auditor s responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. In Handbook of international quality control, auditing review, other assurance and related services pronouncements (2012 ed., Vol. 1, pp ). New York, NY: IFAC. Geraadpleegd op

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

B o e k h o u d r e c h t

B o e k h o u d r e c h t Overgang naar de IFRSstandaard: welke en zijn van toepassing? CATHERINE DENDAUW 1 Wetenschappelijk raadgeefster bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen Gastdocente aan de UCL en de FUNDP van Namen

Nadere informatie

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter Tijdschrift voor Neuropsychologie Richtlijnen voor auteurs Inleiding Tijdschrift voor Neuropsychologie diagnostiek, behandeling en onderzoek is een uitgave van Uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs LANDSCHAP Pagina 1

Richtlijnen voor auteurs LANDSCHAP Pagina 1 Tijdschrift LANDSCHAP Januari 2017 RICHTLIJNEN voor auteurs LANDSCHAP is een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO). LANDSCHAP publiceert artikelen op het terrein van landschapsonderzoek,

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES

TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES I. Oriëntatie van het tijdschrift Algemeen Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht. Vreemd. is een dynamisch tijdschrift dat enerzijds een hoogstaand

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs NTOG: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Richtlijnen voor auteurs NTOG: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie Het (NTOG) stelt zich ten doel haar leden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie, Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Met hoofdartikelen tracht

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Algemene aanwijzingen Een artikel wordt in het Nederlands geschreven (met uitzondering van de summary). Woorden of citaten uit vreemde talen zijn

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Procedure De redactie van Oedeminus verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad. Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Aanleveren van kopij 1 Kopij wordt ingezonden in het Nederlands, bij voorkeur per e-mail met vermelding van adresgegevens en telefoonnummer, volgens de richtlijnen zoals door de redactie opgesteld (zie

Nadere informatie

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen.

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen. Richtlijnen en regels Tijdschrift Vooys 1. Algemeen a. Het publiek van Vooys bestaat uit geïnteresseerde leken en specialisten op het gebied van de geesteswetenschappen. Het is dus belangrijk om als auteur

Nadere informatie

Gerōn. Auteurshandleiding. Tijdschrift over ouder worden & samenleving

Gerōn. Auteurshandleiding. Tijdschrift over ouder worden & samenleving Gerōn Tijdschrift over ouder worden & samenleving Auteurshandleiding Wat is Gerōn? Gerōn is een kwartaaltijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving, met informatie en opinies uit beleid, praktijk

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie november 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel als brug te fungeren tussen

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september 2015

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen

Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen Versie januari 2013 1. Introductie Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) is in de eerste plaats een vakblad op het gebied van verloskunde.

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Vooraf Ars Aequi is een rechtswetenschappelijk maandblad voor en door studenten. De redactie bestaat geheel uit studenten en enkele aio s van de verschillende

Nadere informatie

Maart Voor informatie en versturen kopij:

Maart Voor informatie en versturen kopij: RICHTLIJNEN ARTIKEL voor AUTEURS Maart 2016 1. Inleiding In dit document zijn de richtlijnen beschreven die gehanteerd worden bij het schrijven van een artikel voor het Tijdschrift voor vaktherapie. Naast

Nadere informatie

VOORWOORD TOT DE INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR KWALITEITSBEHEERSING, CONTROLE, ASSURANCE-OPDRACHTEN EN VERWANTE DIENSTEN

VOORWOORD TOT DE INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR KWALITEITSBEHEERSING, CONTROLE, ASSURANCE-OPDRACHTEN EN VERWANTE DIENSTEN VOORWOORD TOT DE INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR KWALITEITSBEHEERSING, CONTROLE, ASSURANCE-OPDRACHTEN EN VERWANTE DIENSTEN (Goedgekeurd in juli 2003) INHOUDOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 De International

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1

Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1 Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1 Verslaving beoogt te informeren over de aard en werking van alcohol en andere psychoactieve stoffen, de preventie, behandeling van verslaving en de zorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk'

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie juni 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Doelstelling en richtlijnen voor auteurs

Doelstelling en richtlijnen voor auteurs Doelstelling en richtlijnen voor auteurs CASCADE bulletin voor tuinhistorie Doelstelling CASCADE bulletin voor tuinhistorie bevordert en ondersteunt de doelstelling van Tuinhistorisch Genootschap CASCADE;

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag

Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag Aanleverspecificaties Kamerstukken in omslag 1 Aanleverspecificaties Kamerstuk in omslag Contactpersonen Sdu Tatjana van Rijswijk 070-378 92 58 Stephanie de Jong 070-378 02 76 Op maandag: Marco Bakker

Nadere informatie

PDF-instructies. Opmaakinstructies Proefschriften. Geachte promovendus,

PDF-instructies. Opmaakinstructies Proefschriften. Geachte promovendus, Opmaakinstructies Proefschriften Geachte promovendus, Het door u in te leveren bestand van uw proefschrift moet voldoen aan technische eisen en het bij AUP gangbare formaat. Voor de technische verwerking

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Vormgeving Tijdschrift

Vormgeving Tijdschrift Vormgeving Tijdschrift Lay-out is het ordenen van beelden (tekeningen, foto s en illustraties) en teksten (tekstblokken, titels, ondertitels, paginanummering, onderschriften, randinformatie) op een bladspiegel

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten.

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 1 februari

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Nederlandse Taalkunde (NT) verschijnt drie maal per jaar. Er is zowel een papieren als een digitale editie. In beide edities verschijnen bijdragen, in het Engels en het Nederlands, die betrekking hebben

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen.

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen. Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk: 14-PEW-UV-062 Telefoon: (+31) 20 301 0391 Datum: Amsterdam, 8 september 2014 Geachte voorzitter en leden, 1.

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ROC Zeeland Opzet Tijdschrift

ROC Zeeland Opzet Tijdschrift ROC Zeeland Opzet Tijdschrift Tijdschrift (25 april 2008 voor Meivakantie) 1.Doelgroep beschrijf je doelgroep naar welke muziek luisteren ze wat zijn hun hobbies welke tv-programmas kijken ze welke (soort)

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie

Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Aanleveren van kopij Manuscripten worden als MS-Word-document (.doc-file) via e-mail aangeleverd, waarbij de tekst

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 28 oktober 2016 Consultatieperiode loopt tot donderdag 1 december 2016, 09.00 uur Consultatiedocument Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Special nieuwe standaard van Joint Ventures

Special nieuwe standaard van Joint Ventures Special nieuwe standaard van Joint Ventures Audit І Tax І Advisory Nieuwe standaard Joint Ventures Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Joint operations en joint ventures... 3 3. Veranderingen in de verslaggeving

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

Essay week 1. by Jan De Boer WORD COUNT 457 CHARACTER COUNT 2482 PAPER ID 309587810

Essay week 1. by Jan De Boer WORD COUNT 457 CHARACTER COUNT 2482 PAPER ID 309587810 Essay week 1 by Jan De Boer WORD COUNT 457 CHARACTER COUNT 2482 TIME SUBMITTED 05-MAR-2013 02:13PM PAPER ID 309587810 Kern goed samengevat Verzorgd verslag 1 2 Ik mis je conclusie hier! GRADEMARK REPORT

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij

Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij 1 Richtlijnen voor auteurs inzake aanleveren kopij Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om het werk van auteurs en redacteuren te vergemakkelijken. U wordt als auteur vriendelijk verzocht de richtlijnen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Auteursinstructies Tandartspraktijk

Auteursinstructies Tandartspraktijk Auteursinstructies Tandartspraktijk De redactie van TP (Tandartspraktijk) hecht veel waarde aan goede begeleiding bij het tot stand komen van een artikel. Ter ondersteuning hiervan treft u deze korte auteursinstructie

Nadere informatie

Proefexamen TEKSTVERWERKEN

Proefexamen TEKSTVERWERKEN Proefexamen TEKSTVERWERKEN Beschikbare tijd: 90 minuten 150731 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 7 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van vaardigheden met

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Hartelijk dank voor de toezegging om een artikel voor het TtA te refereren. Dit draagt bij aan borging van de kwaliteit van de publicaties

Nadere informatie

Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award

Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award Inleiding Het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors) heeft met de Internal Audit Scriptie Award tot doel de ontwikkeling van het

Nadere informatie