VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL"

Transcriptie

1 VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL ANNON N O Amstelveld JD Amsterdam Nieuwsbrief nr. 67 juli 2008

2 Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam De Vereniging Vrienden van Stadsherstel ondersteunt de restauratiewerkzaamheden van Stadsherstel Amsterdam. De Vereniging zorgt er met haar bijdragen voor dat onder andere sierhekken, gevelstenen, stoepbankjes en lantaarns, die buiten de begroting vallen, toch gerestaureerd of gereconstrueerd kunnen worden. De Vrienden dragen op die manier bij aan een positieve uitstraling van de (binnen)stad. Colofon Nieuwsbrief nr. 67, juli 2008 Een uitgave van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam Stadsherstel Amsterdam Amsterdam is in het bezit van één van de meest waardevolle historische binnensteden ter wereld. Stadsherstel Amsterdam levert al meer dan vijftig jaar een bijdrage aan het behoud van dit erfgoed. Vooral daar waar karakteristieke woonhuizen met sloop bedreigd worden, grijpt Stadsherstel in; het belang van de volkshuisvesting speelt daarbij een grote rol. Zo n 450 panden zijn in de loop der tijd op deskundige wijze in oude staat hersteld. Sinds de fusie met het Amsterdams Monumenten Fonds (AMF) in 1999 is er een taak bijgekomen, namelijk het restaureren van monumentale openbare gebouwen, zoals kerken. De monumenten blijven na herstel in eigen beheer, zodat deze door het uitvoeren van regelmatig onderhoud in de staat blijven waarin zij door restauratie gebracht zijn. Hierdoor is het effect van de restauraties blijvend. Inhoud Nieuwsbrief nr. 67 Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed 1 De Haringpakkerstoren, een vervolgverhaal 2 Stadsherstel herstelt ook hier de Stelling van Amsterdam 4 Lidmaatschap U kunt de werkzaamheden van Stadsherstel Amsterdam steunen door een lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Een lidmaatschap kost (minimaal) 25, per jaar. Als vriend ontvangt u drie keer per jaar een nieuwsbrief over de activiteiten van Stadsherstel. Daarnaast organiseert de Vereniging ieder jaar een stadswandeling en een rondvaart langs projecten van Stadsherstel. Bovendien is er in aansluiting op de jaarlijkse ledenvergadering een powerpointpresentatie te zien over de in dat jaar opgeleverde panden, restauraties in uitvoering en de bijdragen van de Vereniging aan die restauraties. Om lid te worden, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u in deze nieuwsbrief aantreft, of u kunt contact opnemen met de Vereniging: tel of via de website Stadsherstel herstelt ook hier een bouwblok 10 Open Monumentendag 16 Geslaagd project in de Dirk van Hasseltssteeg 17 Badhuis Zamenhofstraat gereed voor Museum Amsterdam Noord 18 Projecten in uitvoering 21 Bestuur ir. J.D. Doets, voorzitter mr. R.J.C. van Helden, secretaris mr. M. Peters, penningmeester mevr. dr. W.Chr. Pieterse mevr. D. van der Waerden mr. H.J. Bunjes G.J.A. van der Lugt Redactie Peter Prins Medewerkers Stella van Heezik Gijs Hoen André van Houten Jaap Hulscher Paul Morel Adres Amstelveld JD Amsterdam tel: (020) fax: (020) Postbank Vormgeving en productie Joh. Enschedé Amsterdam Op het omslag: uitsnede van de presentatietekening van de nieuwbouw in de Oudezijds Armsteeg (Rappange & Partners Architecten)

3 Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp (foto Stadsherstel/ Gijs Hoen) Voormalig directeur van Stadsherstel, mr. Wim Eggenkamp, is door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per 15 augustus benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. Het Rijksadviseurschap is in 2005 in het leven geroepen op initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om het twee eeuwen oude instituut van de Rijksbouwmeester te verbreden met Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed. Naast de heer Eggenkamp zijn benoemd ir. Yttje Feddes tot Rijksadviseur voor het Landschap en prof. ir. Ton Venhoeven tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Samen met de nieuwe Rijksbouwmeester, ir. Liesbeth van der Pol, vormen de drie Rijksadviseurs vanaf 15 augustus het College van Rijksadviseurs dat, volgens de website van de Rijksbouwmeester (www.rijksbouwmeester.nl), de taak heeft het aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid. Het College adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. De Rijksadviseurs vergaderen eens in de twee 1

4 weken en geven gezamenlijk of individueel, gevraagd en ongevraagd advies aan de bewindspersonen. Hoewel elk van de Rijksadviseurs gefinancierd worden vanuit het eigen moederdepartement kunnen zij ook andere dan hun eigen bewindspersonen van advies dienen. De taak van de Rijksadviseurs bestaat uit het leveren van expertise in de vorm van adviezen, publicaties en voordrachten. Bij de werkzaamheden van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed staan de volgende thema s centraal: De verhouding van monumentale of cultuurhistorische waarden tot de hedendaagse ontwerpopgave. Herontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle gebieden in relatie tot het vraagstuk van de ruimtelijke kwaliteit. (PP) De Haringpakkerstoren, een vervolgverhaal In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van de stand van zaken rond de bouw van de Haringpakkerstoren, de toren waarvoor de Vrienden een belangrijke bijdrage hebben toegezegd. Reden om ook nu weer aandacht te besteden aan dit toch wel erg veel tijd in beslag nemende proces. Vorige keer is verteld over de discussie met de Welstandscommissie en over de problemen rond de ligging van het bouwterrein op een virtuele waterkering. Deze twee punten hebben ook de afgelopen periode nog een belangrijke rol gespeeld. De Welstandscommissie heeft bij de laatste behandeling van het plan een zeer positief geluid laten horen. Slechts op onderdelen die vooral materialisatie betreffen zullen nog aanvullingen moeten worden verstrekt. Maar over de hoofdonderdelen van het ontwerp de toren en de bijgebouwen met hun onderlinge verbindingen werd een positief oordeel gegeven. Op basis van deze uitkomst kunnen wij nu overgaan tot de definitieve bouwaanvraag. Een even positief resultaat werd bereikt in de gesprekken met Waternet over de mogelijkheden een kelder te realiseren onder de toren, zonder het virtuele dijklichaam aan te tasten dat nog altijd een theoretische rol speelt in de bescherming van de oude binnenstad tegen mogelijk hoog water. Deze uitkomst maakt de exploitatie van een levendige horeca op die plek tot een aantrekkelijke mogelijkheid. Hadden alle secundaire functies zoals sanitair, keuken, opslag en installaties op de begane grond moeten worden ondergebracht, dan was er voor een mooie beleving van de toren weinig plek overgebleven. Ook onze Raad van Commissarissen gaf op basis van de geactualiseerde stand van zaken 2

5 het akkoord om de ontwikkeling voort te zetten, al baart de lange ontwikkeltijd de Raad wel zorgen. Het maatschappelijk draagvlak (en denk daarbij ook aan het draagvlak bij de ondersteunende Vrienden) kan bij een zich zo lang voortslepend project verzwakken en ook de prijsontwikkeling staat niet stil. De aanbesteding zal nu het nieuwe ijkpunt worden voor de haalbaarheid van de toren. Ondertussen dient zich een nieuw element aan in de discussie, en wel de vraag of de bouw van de toren een belastend hoofdstuk kan gaan vormen in het dossier over de aanvraag tot plaatsing van de grachtengordel op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Nu ligt de toren niet in het gebied waar de aanvraag betrekking op heeft, maar omdat deze 45 meter hoog is, zou zijn boven de huizen van het Singel uitspitsende silhouet volgens sommigen een aantasting kunnen vormen van de door de UNESCO te classificeren grachtengordel. Daarbij is het blijkbaar niet de vraag of er op die plek een torentje zou mogen komen, want alle stedenbouwkundigen zijn het er over eens dat hier een bijzonder stedelijk element op zijn plaats is. De vraag is dus of het silhouet van dit torentje in de gekozen reconstructievariant conform het ontwerp van Hendrick de Keyser een visuele aantasting vormt voor het hedendaagse beeld van de op enige afstand gelegen, te beschermen grachtengordel. In onze ogen staat deze discussie in geen verhouding met de silhouetdiscussie over de echt hoge bouwvolumes bij Overhoeks op de Noordelijke IJ-oever, die de horizon daadwerkelijk een ander aanzicht zullen geven. Dat de UNESCO geen prijs zou stellen op historiserende nieuwbouw in de gekwalificeerde sites sluit wel aan bij de gedachten die bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten leven. Maar de praktijk in vele van deze sites leert dat herbouw van erfgoed toch op grote schaal plaats vindt. Dat de zorgvuldige herbouw van een torenspits die eeuwenlang het silhouet van Amsterdam mede heeft bepaald, maar door verval verloren is gegaan en die bovendien niet eens in het voor te dragen gebied ligt een gevaar zou kunnen vormen voor de aanwijzing tot werelderfgoed van de grachtengordel is in deze context een gedachte die geen hout snijdt. De dreiging met mogelijke problemen bij de aanwijzing tot werelderfgoed van de grachtengordel indien de toren op de kop van het Singel zou herrijzen, lijkt in deze situatie meer op het in de kaart spelen van tegenstanders van de reconstructie. Zo is het project waarmee Stadsherstel hoopte in het jubileumjaar 2006 te kunnen starten door vele onverwachte beren op de weg nog steeds niet van de grond gekomen. Het streven is nu om in het voorjaar van 2009 met de bouw te beginnen. Maar of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is, zoals u zo langzamerhand zult begrijpen, nog van vele factoren afhankelijk. (JH) 3

6 STADSHERSTEL HERSTELT OOK HIER DE STELLING VAN AMSTERDAM Opening Groene Stelling evenement en start restauratie van de Oude Molen van Osdorp De Stellingwebsite van de provincie Noord- Holland schreef over deze geslaagde dag het volgende: Zaterdag 29 maart jl. was de feestelijke aftrap van het publieksseizoen van de Stelling van Amsterdam. In opdracht van de Provincie Noord-Holland organiseerden Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Stadsherstel Amsterdam de opening waarbij gedeputeerde Rinkse Kruisinga, wethouder Marijke Vos en Onno Meerstadt, directeur van Stadsherstel Amsterdam, het startsein gaven door de Stelling tijdelijk om te dopen tot De Groene Stelling. In deze campagne zal de komende maanden tot en met de Stellingmaand de aandacht worden gevestigd op de openheid van het landschap, de rust en de natuur rondom de oude verdedigingslinie. Cultureel Erfgoed Noord-Holland zal hiervoor maande- Wethouder Marijke Vos, gedeputeerde Rinkse Kruisinga, Onno Meerstadt en diens zoon Govert na de officiële handeling. (foto Willem de Haas) 4

7 lijks een vernieuwde fietsroute uitbrengen op deze site. De opening werd gehouden bij de molenstop van de Oude Molen in Amsterdam-Osdorp, het enige overgebleven waterstaatkundige werk tussen Halfweg en Amstelveen dat deel uitmaakte van de Linie van Amsterdam, voorloper van de Stelling. Later werd dit de schaduwlinie van de Stelling. De locatie was niet voor niets gekozen, want met de start van het publieksseizoen kondigde Onno Meerstadt ook de start van de restauratie van de molenstomp aan, die een nieuw leven zal krijgen als theehuis en ruimte voor exposities, geëxploiteerd door de vrijwilligers van de Vrienden van de Oude Molen. Nadat één van de vrijwilligers van de Vrienden van de Oude Molen de boeiende geschiedenis van de Oude Molen had geschetst was het woord aan Peter Saal, Adviseur Monumentenbeheerders en Particuliere Erfgoedorganisaties bij Cultureel Ergoed Noord-Holland, Rinske Kruisinga, Marijke Vos en tot slot Onno Meerstadt. Na een muzikaal intermezzo konden de ruim 100 genodigden aanschouwen hoe de vlaggen werden gehesen en het publieksseizoen officieel werd geopend. Naderhand was er tijd voor een drankje, een hapje en muziek. (www.stellingvanamsterdam.nl) Voor het hele project was toen, in maart, nog niet voldoende geld. Omdat de molen er zo slecht bij stond, was besloten om alvast de voorbereidingen te starten voor de restauratie, maar nog zonder de noodzakelijke nieuwbouw er achter. Toch duurde het langer dan verwacht voordat we daadwerkelijk konden beginnen, want er bleek een extra funderingsonderzoek noodzakelijk. Omdat de molen op een dijklichaam staat, was daarvoor toestemming nodig van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en dat duurde even. Het onderzoek vond uiteindelijk begin juli plaats en tot onze vreugde bleek daaruit dat de fundering onder de watergang nog voldoende was. Daardoor werd een ingewikkeld en zeer duur nieuw fundament niet noodzakelijk en is de restauratie van de molen plus de nieuwbouw met kelder erachter nu wel financieel haalbaar geworden. Toch moeten we in de komende maanden nog geld bij elkaar zien te krijgen voor de buiten- en binneninrichting van de molen en voor de steiger die we ook willen aanleggen. Maar in ieder geval staan alle lichten nu op groen, zodat we het werk kunnen aanbesteden en in september kunnen beginnen. Restauratie Oude Molen van Osdorp De fundering onder de Oude Molen. (foto Stadsherstel/ Stella van Heezik) 5

8 Fietsen in de Stelling Het is prachtig om de Stelling van Amsterdam wandelend of fietsend te ontdekken. Dit jaar worden verschillende fietsroutes gepresenteerd door Cultureel Erfgoed Noord- Holland. Er zijn nu al via twee fietsroutes te downloaden die ieder langs een stellingproject van Stadsherstel gaan. De Krayenhoff fortenroute Deze 47 kilometer lange route begint in Haarlem en voert langs Spaarndam, Spaarnwoude, Osdorp, Sloten, Halfweg, Zwanenburg en Vijfhuizen. Naast een aantal forten gaat deze route ook langs de Oude Molen. De westelijke frontroute Deze 38 kilometer lange route gaat van Beverwijk via Krommeniedijk, Krommenie, Westzaan, Zuideinde via het buurtschap Nauerna weer naar het startpunt. Ook deze route voert langs een aantal forten, waaronder dat bij Krommeniedijk, en langs kleinere onderdelen van de Stelling als sluizen en magazijnen. Beide routes lopen door het mooie Noord- Hollandse landschap en verschillende natuurgebieden, zodat ook de natuurliefhebber er veel plezier aan zal beleven. Herstelling aan het werk op het Fort bij Diemerdam Herstelling is bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief gestart met werkzaamheden op Fort Diemerdam. Als eerste wordt het groen onder handen genomen, alsook het achterstallig onderhoud van de fortwachterswoning. Herstelling voert het schilderwerk uit en aannemer Hillen & Roosen het bouwkundige werk. Ook gaat Herstelling al beginnen met de restauratie van de munitiebunkers. De bunkers worden daarna gebruikt voor exposities en informatieverstrekking, onder andere over de Stelling van Amsterdam. Het is de bedoeling dat het fort, na de bouw van het paviljoen, de functie van pleisterplaats zal krijgen in dit prachtige gebied. Meer informatie kunt u vinden in onze vorige Nieuwsbrief of op De mannen van Herstelling aan het werk aan de fortwachterswoning. (foto Stadsherstel/Stella van Heezik) 6

9 Herstelling op Fort Diemerdam Herstelling huurt de, naast Fort Diemerdam gelegen, Kringenwetboerderij Zeehoeve om deelnemers praktisch te diagnosticeren en voor een vervolgtraject te adviseren. Door ook Fort Diemerdam te huren wil de Stichting Herstelling een traject bieden aan klanten die de potentie hebben om in de toekomst op een Sociale Werkvoorziening (SW) baan te kunnen functioneren (*SW Ja of Nee). Kenmerk van deze klanten is dat zij (nog) niet kunnen voldoen aan de eisen die bij Pantar/SW aan hen gesteld worden op het gebied van basale werknemersvaardigheden (verzuim, ziekteverzuim, te laat komen, omgangsvormen op de werkvloer). Zij hebben (vastgestelde) belemmeringen die het aannemelijk maken dat zij in aanmerking zullen komen voor een SW indicatie. Die belemmeringen kunnen liggen op lichamelijk, cognitief en/of psychisch gebied en zijn van dien aard dat de klant de potentie heeft om met specifieke training en begeleiding toe te groeien naar de minimaal vereiste werknemersvaardigheden in de SW. Het diagnosticeren duurt maximaal acht weken waarna de deelnemers bij de Zeehoeve weg moeten. Zij zouden daarna dus door kunnen stromen naar bijvoorbeeld Fort Diemerdam. Rob Moerbeek, stichting Herstelling, diagnosecentrum Zeehoeve Stellingmaand 2008 Stadsherstel doet dit jaar met Fort Diemerdam en de Kringenwetboerderij Zeehoeve weer mee met de Stellingmaand. De Stellingmaand is een jaarlijks terugkerend evenement rond de Stelling van Amsterdam. In de maand september worden in de weekeinden verschillende forten opengesteld. Vorig jaar deden maar liefst 28 van de 42 forten hun deuren voor het publiek open. In de meeste opengestelde forten vond een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma plaats. Stadsherstel doet met Fort Diemerdam ook dit jaar weer alle weekeinden mee. De toegang en de activiteiten zijn opnieuw gratis. Net als vorig jaar is er een familietheaterstuk te zien van Katy Streek, waarbij prachtig gebruik wordt gemaakt van de charme van het terrein en de gebouwen (zie pagina 9). Ook de Scoutingclub Diemen is aanwezig op het terrein, met verschillende activiteiten voor kinderen. De kunstenaars van de Vereniging Kunstzin Diemen gaan creatief aan de slag met kinderen en het IVN geeft een rondwandeling in het naastgelegen natuurgebied de Diemer Vijfhoek. De Historische Kring Diemen heeft weer aangeboden om alle dagen rondwandelingen over het fortterrein te verzorgen. In boerderij De Zeehoeve geeft de Stichting Herstelling informatie over haar activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om, op eigen gelegenheid, een fietstocht door Diemen te maken of een wandeling door de nabijgelegen natuurgebieden of langs andere 7

10 Rondleiding op Fort Diemerdam tijdens de Stellingmaand (foto Stadsherstel/Stella van Heezik) forten van de Stelling van Amsterdam. Boekjes daarvoor zijn verkrijgbaar bij het fort. Ook verzorgt de Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk van het Landschap Noord Holland weer een open dag op het fort en wel op zaterdag 13 september, zie ook Hou voor het laatste nieuws over de Stellingmaand en eventuele wijzigingen de website van Stadsherstel in de gaten, Hierop wordt te zijner tijd ook het complete programma neergezet. Als u andere forten wilt bezoeken kunt u kijken op BouwKunstbord Tijdens de Stellingmaand wordt door de jongeren van Herstelling, onder begeleiding van Heleen Boersma en Stéphane Wienneke, een BouwKunstbord gemaakt. De werkzaamheden die Herstelling uitvoert duren langer dan bij een reguliere aannemer. Vandaar dat er op het fortterrein een paar jaar enkele containers zullen staan. Om het zicht op deze lelijke containers kwijt te zijn, hebben we aan de kunstenaars en Herstelling gevraagd of zij een kunstwerk willen maken dat de bouwplaats verhult. Het BouwKunstbord wordt in september gemaakt en in één van de Stellingweekeinden onthuld. (SvH) 8

11 No-man s land No-man s land is een theatrale ontmoeting tussen jongeren uit Amsterdam en Kaapstad over vooroordelen, conflict en verzoening en is te zien tussen 13 en 28 september 2008 als onderdeel van de Stellingenmaand. Na de succesvolle voorstelling Het verhaal van Dieme is Katy Streek dit jaar weer gevraagd om een familievoorstelling te maken voor de Stellingmaand. Als thema heeft zij gekozen voor 90 jaar na WO I. Het uitgangspunt van de voorstelling vormt het incident tijdens de Eerste Wereldoorlog waarbij Britse en Duitse soldaten hun wapens neerlegden en in no-man s land samen kerstnacht vierden. De acteurs uit Nederland en Zuid-Afrika gebruiken dit verhaal voor het maken van de voorstelling rond de thema s: - Redenen tot conflict - Vooroordelen - Verzoening - Identiteit De spelers brengen hun theatertradities samen in een sterk muzikaal en visueel bewegingstheaterstuk. In het proces onderzoeken zij welke aspecten van WO I nog invloed hebben op hun dagelijks leven, bijvoorbeeld xenofobie en racisme. Zij vertellen het verhaal vanuit de rol van dieren tijdens de oorlog, zoals mascottes, gezelschapsdieren, werkkrachten en berichtenoverbrengers. Dit gezichtspunt dient als metafoor voor het menselijk gedrag. Het samenwerkingsproces wordt begeleid door Katy Streek, student Applied Drama and Theatre Studies aan de Universiteit van Kaapstad, en Maarten Hutten, afgestudeerd aan de opleiding Docent Theater, Academie voor Drama, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. No man s land is in ieder geval te zien op Fort Diemerdam, op Werf t Kromhout en in de kerk De Duif. 9

12 STADSHERSTEL HERSTELT OOK HIER EEN BOUWBLOK Start van Vriendenwandeling in Cluster Arm De Vriendenwandeling werd dit jaar midden in de binnenstad gehouden. Enkele jaren geleden hadden de Vrienden het binnenterrein Cluster Arm al bezocht, maar toen waren we nog niet gestart met het project. Nu waren verschillende panden gereed: Oudezijds Voorburgwal 30, 32 en 34. Het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw ernaast was al een aardig eind op weg. Op het binnenterrein waar de Delftsblauwe huisjes zullen worden gebouwd (zie vorige Nieuwsbrief of onze website) werden op vrijdag 23 mei de Vrienden opnieuw ontvangen. Het was gelukkig prachtig weer en een Het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw. (foto Stadsherstel/Peter Prins) biertje van De Prael, de toekomstige huurder van een groot deel van het project, smaakte daardoor nog lekkerder. Behalve de tap van de brouwerij was er ook een informatiestand van het museum Amstelkring (Ons Lieve Heer op Solder), dat eveneens partner is in dit bouwblok. De Vrienden mochten gratis het museum bezoeken. Verder mochten de vrienden het pand De Leeuwenburgh bekijken van een andere partner, het Leger des Heils. Hier kon men uitleg krijgen over hoe het Leger in elkaar zit en hoe Majoor Bosshardt op deze plek woonde en werkte. Ook kon het voormalige bingohuis Mata Hari aan de Oudezijds Achterburgwal bezocht worden. Bij de start vertelde Jaap Hulscher, adjunctdirecteur van Stadsherstel, wat de plannen van Stadsherstel zijn met dit gebied. Zij wil dit stuk stad weer aantrekkelijk maken voor bewoners, ondernemers en toeristen door het onderbrengen van leuke bedrijfjes, het restaureren van monumenten en door het vullen van gaten met aantrekkelijke pandjes waarin boven de bedrijvenplint woningen worden gerealiseerd. De eerste vaste huurder is bierbrouwerij De Prael, een sociale firma die dagbestedingactiviteiten organiseert voor mensen met een psychiatrische problematiek. Zij kunnen straks werkzaamheden uitvoeren in de bierwinkel in Oudezijds Voorburgwal 30, bierbrouwen in Oudezijds Voorburgwal 28 (het Veilinghuisje met de nieuwbouw), of werk- 10

13 zaam zijn in het proeflokaal in de Oudezijds Armsteeg. De Prael geeft daarmee een positieve uitstraling aan twee zijden van het project Arm. Vervolgens vertelde Pierre van Rossum, directeur van het Project 1012, iets over dit coalitieproject. Cluster Arm zit in het 1012 postcodegebied en onze activiteiten passen naadloos binnen de doelstellingen van het project (zie kader). Project 1012 In 2004 is samen met 120 bewoners en ondernemers gesproken over de problematiek en de toekomst van het Wallengebied. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak om de algehele verloedering een halt toe te roepen. Met dit plan zijn de laatste jaren op verschillende fronten goede resultaten geboekt. De invoering van de autoluwe Wallen, de herinrichting van de openbare ruimte, een verbetering van panden, de aanstelling van straatmanagers en een versterking van de handhaving is succesvol gebleken. Ook de veiligheidsschouwen blijken te helpen bij de aanpak van overlast. Dat concluderen bewoners, ondernemers, politie en het stadsdeel. Met deze successen zijn we er echter niet. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds relatief veel praktijken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen velen. Het witwassen van zwart geld, vrouwenhandel en drugsgerelateerde criminaliteit zijn de voornaamste boosdoeners. Ook is de huidige economische structuur van invloed op de aard van de problemen. Het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren wordt verstoord door de stapeling van vele vaak minder gewenste functies zoals coffeeshops, prostitutie, fastfood en minisupermarktjes. Veel van deze functies zijn gevoelig voor criminele invloeden. Daarbij komt dat de overlast zich niet uitsluitend beperkt tot het Wallengebied. Ook de route vanaf het Centraal Station langs het Damrak naar de Dam kan extra aandacht gebruiken. Om al deze overlast aan te pakken is een bundeling van bestuurlijke kracht noodzakelijk. Onder de naam coalitieproject 1012 vernoemd naar het postcodegebied 1012 gaat het stadsdeel in nauwe samenwerking met de centrale stad de strijd aan tegen criminaliteit en verloedering. Het aantal laagwaardige en vaak overlastgevende functies wordt teruggedrongen. Daarvoor in de plaats moet een bruisend stadscentrum komen waar Amsterdammers weer trots op kunnen zijn; met een Rode Loper die als entree van de stad daadwerkelijk kwaliteit uitstraalt, een Oudekerksplein dat echt recht doet aan de culturele historie van de Wallen en straten met een leuk en hip uitgaansmilieu zoals dat nu bij de Zeedijk het geval is. Het stadsdeel blijft daarbij investeren in de zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, zoals de herinrichting van de Rode Loper en de aanpak van de overlast op straat. Zowel via repressie als via zorg en het handhaven op misstanden achter de gevel. (Afkomstig van de website: 11

14 De derde spreker was archeoloog Jørgen Veerkamp van bureau Monumenten & Archeologie. Hij vertelde iets over de archeologische verwachtingen van het binnenterrein en over het reeds uitgevoerde bodemonderzoek. Er is namelijk al gegraven in het Veilinghuisje en ernaast, waar nu de nieuwbouw staat. Op het betreffende perceel stond tot in de 18e eeuw een suikerbakkerij. Jacob Dirckszn Rosenkrans is de eerste suikerbakker die hier bekend is. Hij woonde in het huis Warmoesstraat 37, dat in 1553 De witte Rosencrans heette, en had achter zijn huis een suikerbakkerij, die door een zaksteegje de Suikerbakkerssteeg in verbinding stond met de Oudezijds Voorburgwal. Een steegje naar de Heintje Hoekssteeg heette toen Rosenkransgang. Bij de opgraving hebben de archeologen gootsystemen gevonden, vermoedelijk waren deze onderdeel van de suikerbakkerij. Zij hopen elders op het binnenterrein nog resten te vinden van de middeleeuwse aarden stadswal met houten palissade, de sciltraminge. De Archeologische Dienst aan het werk naast het Veilinghuisje. (foto Rex Tijs) 12

15 Het ontstaan van de Suikerbakkerijen Sedert vroege tijden heeft de mens van lekker eten gehouden. De vooruitgang sinds de tweede helft van de 16e eeuw in de banketindustrie was vooral mogelijk door de grotere aanvoer van suiker. De Hollandse kooplieden voerden dit product aan uit St. Thomas, de Canarische eilanden en Brazilië. De suikerhandel van Amsterdam was omstreeks 1590 reeds de kleinhandel ontgroeid. De suikerindustrie expandeerde in de 17e eeuw. In die eeuw was Amsterdam op dit gebied de eerste stad van de wereld. In 1603 kende Amsterdam nog maar drie suikerbakkerijen, zoals de raffinaderijen toen genoemd werden. In 1630 waren het er al circa 25 en in 1661 zestig. In 1681 was het aantal teruggelopen tot twintig, maar in 1771 waren het alweer 110 (in heel Holland werden toen 150 geteld). In de Franse tijd stokte, door het continentale stelsel van Napoleon, de aanvoer van Oosten Westindische suikerriet en gingen ook in Amsterdam de suikerbakkerijen ten onder.* In de suikerbakkerijen werd de ruwe suiker omgesmolten, gezuiverd en tot verschillende soorten consumptiesuiker omgewerkt. Hierbij bleef als laatste moederloog over, een stroop die als voedsel een hoge waarde bezat en vooral onder het gewone volk een grote afzet vond. Merkwaardig genoeg werd deze stroop alleen in onze streken geconsumeerd. In het buitenland kon men het alleen aan de varkens kwijt. Het is dan ook niet te verwonderen dat Nederland werd overstroomd met buitenlandse stroop, tot groot ongenoegen van de raffinadeurs hier te lande. In een middelgrote suikerbakkerij werkten 20 tot 30 arbeiders. Het waren meestal grote gebouwen met een aantal verdiepingen. Belangrijke schakels in het productieproces waren de stookplaatsen waar de ruwe suiker in koperen ziedpannen (zieden = koken) werd gekookt en gezuiverd en het vulhuis, waar de suiker in puntvormige potten werd gegoten. In de 18e eeuw werd door de stedelijke overheid bepaald dat nieuwe suikerbakkerijen in verband met hun grote brandgevaarlijkheid alleen nog buiten het gebied begrensd door de Keizersgracht mochten worden gebouwd. * Vanwege zijn permanente strijd met het Britse rijk stelde Napoleon in 1806 op het Europese continent een embargo in voor producten uit Groot-Brittannië en zijn koloniën. De Vriendenwandeling werd bezocht door zo n 250 mensen. Als u deze gemist heeft en u wilt het binnenterrein toch nog zien, dan kunt u dat doen tijdens de Open Monumentendagen in september. 13

16 Het eerste biertje Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief is de inrichting van het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw nagenoeg gereed. Prachtige roestvrijstalen ketels staan te pronken op de frisse blauwe vloer. Op 23 juni was deze brouwinstallatie, vervaardigd door de firma Braukon uit het Duitse Beieren, aangekomen. De installatie werd s ochtends vroeg afgeleverd op de Nieuwe Brug bij het Centraal Station. Vanaf de brug zijn de componenten met heftrucks naar de locatie op de Oudezijds Voorburgwal gebracht. Toen werd het passen en meten. Van tevoren was bij de bouw wel al rekening gehouden met de installatie die later binnengehaald zou worden, maar het is toch altijd weer spannend of het allemaal klopt. Het duurde bij elkaar zo n drie dagen voordat alles naar binnen was gehesen, getakeld en gesjouwd. Daarna is er nog zo n twee weken gearbeid om een werkende brouwinstallatie te krijgen. Eind juli werd begonnen met het brouwen van het eerste biertje in de spiksplinternieuwe brouwzaal van De Prael. Het bier van De Prael is gebaseerd op verschillende traditionele Duitse biertypes, met hier en daar een knipoog naar onze zuiderburen. Deze unieke combinatie levert een repertoire op van eigenzinnige en karaktervolle bieren. Daarom zijn alle bieren vernoemd naar smartlappenzangers/zangeressen. Het eerste biertje dat gebrouwen wordt op de Het gedeelte van de brouwinstallatie op de eerste verdieping, gezien vanaf de galerij. (foto Stadsherstel/Peter Prins) 14

17 De entree van de bierwinkel van De Prael, Oudezijds Voorburgwal 30. (foto Stadsherstel/ Stella van Heezik) prachtige nieuwe locatie is de Johnny (Johnny Jordaan), een Kölsch type blond bier met 5,7% alcohol. Bij de opening van de brouwerij op de vorige locatie zes jaar geleden werd dit biertje ook als eerste gebrouwen. Er wordt nu rustig verder gewerkt aan de inrichting van de speciaalbierwinkel en als het goed is, staat deze rond 1 september vol met heerlijke biertjes. Op de gevel van Oudezijds Voorburgwal 30 staat in ieder geval de naam van De Prael al te pronken. (SvH) 15

18 Open Monumentendag Zoals altijd doet Stadsherstel ook dit jaar mee met de Open Monumentendagen, op zaterdag 13 en zondag 14 september. De volgende gebouwen van Stadsherstel zijn die dagen geopend: Veilinghuis + binnenterrein, Oudezijds Armsteeg even zijde (alleen zaterdag) Amstelkerk, Amstelveld 10 De Duif, Prinsengracht 756 Vondelkerk, Vondelstraat 120 Posthoornkerk, Haarlemmerstraat Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6 (alleen zondag) Kerk te Ransdorp, Dorpsweg 55 Museum Werf t Kromhout, Kruithuisstraat Kringenwetboerderij De Zeehoeve, Overdiemerweg 41, Diemen (alleen zondag) Schuilkerk De Hoop, Hartveldseweg 23, Diemen Op verschillende locaties worden activiteiten georganiseerd. Voor informatie hierover kunt u kijken op onze Cultuurladder die u eind augustus krijgt toegezonden of op onze website: 16

19 Geslaagd project in de Dirk van Hasseltssteeg Bij de aankoop van de vijf huizen in de Dirk van Hasseltssteeg was het al onze wens om deze verloederde en dichtgetimmerde pandjes in die smalle steeg weer nieuw leven in te blazen door ze te restaureren en de deels 17eeeuwse puien te voorzien van frisse kleuren. Maar ook wilden we daar natuurlijk leuke huurders voor vinden, die zouden zorgen voor wat bedrijvigheid in de steeg. En dat is gelukt! Na restauratie trok er in de oneven zijde een schoenmaker en onlangs is in de even zijde een kledingwinkel gekomen, die de steeg nog meer opfleurt. Een geslaagd project dus. (SvH) De Wereld van Felicia is gespecialiseerd in mooie feestkleding voor een vriendelijke prijs. De salon in de binnenstad van Amsterdam biedt een royaal assortiment aan vintage en bijzondere kleding voor alle gelegenheden. Met een wekelijks veranderende collectie onder andere uit Parijs. In de Wereld van Felicia vind je wapperende zomerjurken, speelse bloemetjesjurken, luchtige jurkjes, casual chique avondjurken, ingetogen en flamboyante galajurken, bruidsjurken, over-de-top jurken, dress-to-impress jurken, vurige tangojurken, Chinese jurken, romantische jurken en Sissie jurken. Openingstijden di-wo-vr-za uur do uur zo uur Dirk van Hasseltssteeg

20 Badhuis Zamenhofstraat gereed voor Museum Amsterdam Noord Het badhuis aan de Zamenhofstraat in Vogeldorp is na een half jaar durende restauratie gereed om het Museum Amsterdam Noord in onder te brengen. Op vrijdag 27 juni 2008 heeft de wethouder Openbare Ruimte en Leefbaarheid, de heer drs. H.J. van Schaik, namens het bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord de officiële handeling ter afsluiting van de werkzaamheden verricht. Het aanbrengen van het bekende Stadsherstelbordje naast de entree was het puntje op de i van de restauratie van dit gemeentelijke monument. Het Badhuis is geschikt gemaakt om door het Museum Amsterdam Noord betrokken te worden. Het nieuwe museum gaat naar verwachting begin volgend jaar open voor het publiek. Het wil het gezicht van Noord laten zien door (onder andere) het vertellen van uiteenlopende verhalen van bewoners en het tonen van werk van de kunstenaars en creatieve mensen in de buurt, in zogenaamde buurtgeregisseerde tentoonstellingen. Jaarlijks wordt in de herfst een oproep gedaan voor tentoonstellingsvoorstellen van scholen, buurt- en welzijnsorganisaties, historische genootschap- Wethouder Harm-Jan van Schaik brengt het Stadsherstelbordje aan. (foto Stadsherstel/Peter Prins) 18

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leven zonder zorg Nieuwe functies voor zorgvastgoed De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie

Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie Mythe van Matilo Het Waterkunstwerk Matilo Park in Leiden NR 311, 3e kwartaal 2013 Petitie tegen de afschaffing

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft

Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft Missie voor Milieu Een geschiedenis van CE Delft CE Delft, september 2008 Opgesteld door: Diederik van der Hoeven Colofon Missie voor Milieu Committed to the Environment Een geschiedenis van CE Delft Diederik

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Nieuwe palen onder Dordrecht

Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel in Hollands oudste stad Wim van Wijk Gert van Engelen Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning

Kader Primair. AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning 9 Kader Primair thema huisvesting > Je moet niet op de stoel van de architect gaan zitten > Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting > Politiek onderzoekt kwaliteit binnenmilieu op scholen > Beter

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie