VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL"

Transcriptie

1 VERENIGING VRIENDEN STADSHERSTEL ANNON N O Amstelveld JD Amsterdam Nieuwsbrief nr. 67 juli 2008

2 Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam De Vereniging Vrienden van Stadsherstel ondersteunt de restauratiewerkzaamheden van Stadsherstel Amsterdam. De Vereniging zorgt er met haar bijdragen voor dat onder andere sierhekken, gevelstenen, stoepbankjes en lantaarns, die buiten de begroting vallen, toch gerestaureerd of gereconstrueerd kunnen worden. De Vrienden dragen op die manier bij aan een positieve uitstraling van de (binnen)stad. Colofon Nieuwsbrief nr. 67, juli 2008 Een uitgave van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam Stadsherstel Amsterdam Amsterdam is in het bezit van één van de meest waardevolle historische binnensteden ter wereld. Stadsherstel Amsterdam levert al meer dan vijftig jaar een bijdrage aan het behoud van dit erfgoed. Vooral daar waar karakteristieke woonhuizen met sloop bedreigd worden, grijpt Stadsherstel in; het belang van de volkshuisvesting speelt daarbij een grote rol. Zo n 450 panden zijn in de loop der tijd op deskundige wijze in oude staat hersteld. Sinds de fusie met het Amsterdams Monumenten Fonds (AMF) in 1999 is er een taak bijgekomen, namelijk het restaureren van monumentale openbare gebouwen, zoals kerken. De monumenten blijven na herstel in eigen beheer, zodat deze door het uitvoeren van regelmatig onderhoud in de staat blijven waarin zij door restauratie gebracht zijn. Hierdoor is het effect van de restauraties blijvend. Inhoud Nieuwsbrief nr. 67 Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed 1 De Haringpakkerstoren, een vervolgverhaal 2 Stadsherstel herstelt ook hier de Stelling van Amsterdam 4 Lidmaatschap U kunt de werkzaamheden van Stadsherstel Amsterdam steunen door een lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Een lidmaatschap kost (minimaal) 25, per jaar. Als vriend ontvangt u drie keer per jaar een nieuwsbrief over de activiteiten van Stadsherstel. Daarnaast organiseert de Vereniging ieder jaar een stadswandeling en een rondvaart langs projecten van Stadsherstel. Bovendien is er in aansluiting op de jaarlijkse ledenvergadering een powerpointpresentatie te zien over de in dat jaar opgeleverde panden, restauraties in uitvoering en de bijdragen van de Vereniging aan die restauraties. Om lid te worden, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u in deze nieuwsbrief aantreft, of u kunt contact opnemen met de Vereniging: tel of via de website Stadsherstel herstelt ook hier een bouwblok 10 Open Monumentendag 16 Geslaagd project in de Dirk van Hasseltssteeg 17 Badhuis Zamenhofstraat gereed voor Museum Amsterdam Noord 18 Projecten in uitvoering 21 Bestuur ir. J.D. Doets, voorzitter mr. R.J.C. van Helden, secretaris mr. M. Peters, penningmeester mevr. dr. W.Chr. Pieterse mevr. D. van der Waerden mr. H.J. Bunjes G.J.A. van der Lugt Redactie Peter Prins Medewerkers Stella van Heezik Gijs Hoen André van Houten Jaap Hulscher Paul Morel Adres Amstelveld JD Amsterdam tel: (020) fax: (020) Postbank Vormgeving en productie Joh. Enschedé Amsterdam Op het omslag: uitsnede van de presentatietekening van de nieuwbouw in de Oudezijds Armsteeg (Rappange & Partners Architecten)

3 Wim Eggenkamp benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp (foto Stadsherstel/ Gijs Hoen) Voormalig directeur van Stadsherstel, mr. Wim Eggenkamp, is door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per 15 augustus benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. Het Rijksadviseurschap is in 2005 in het leven geroepen op initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) om het twee eeuwen oude instituut van de Rijksbouwmeester te verbreden met Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed. Naast de heer Eggenkamp zijn benoemd ir. Yttje Feddes tot Rijksadviseur voor het Landschap en prof. ir. Ton Venhoeven tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Samen met de nieuwe Rijksbouwmeester, ir. Liesbeth van der Pol, vormen de drie Rijksadviseurs vanaf 15 augustus het College van Rijksadviseurs dat, volgens de website van de Rijksbouwmeester (www.rijksbouwmeester.nl), de taak heeft het aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid. Het College adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. De Rijksadviseurs vergaderen eens in de twee 1

4 weken en geven gezamenlijk of individueel, gevraagd en ongevraagd advies aan de bewindspersonen. Hoewel elk van de Rijksadviseurs gefinancierd worden vanuit het eigen moederdepartement kunnen zij ook andere dan hun eigen bewindspersonen van advies dienen. De taak van de Rijksadviseurs bestaat uit het leveren van expertise in de vorm van adviezen, publicaties en voordrachten. Bij de werkzaamheden van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed staan de volgende thema s centraal: De verhouding van monumentale of cultuurhistorische waarden tot de hedendaagse ontwerpopgave. Herontwikkeling van cultuurhistorisch waardevolle gebieden in relatie tot het vraagstuk van de ruimtelijke kwaliteit. (PP) De Haringpakkerstoren, een vervolgverhaal In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van de stand van zaken rond de bouw van de Haringpakkerstoren, de toren waarvoor de Vrienden een belangrijke bijdrage hebben toegezegd. Reden om ook nu weer aandacht te besteden aan dit toch wel erg veel tijd in beslag nemende proces. Vorige keer is verteld over de discussie met de Welstandscommissie en over de problemen rond de ligging van het bouwterrein op een virtuele waterkering. Deze twee punten hebben ook de afgelopen periode nog een belangrijke rol gespeeld. De Welstandscommissie heeft bij de laatste behandeling van het plan een zeer positief geluid laten horen. Slechts op onderdelen die vooral materialisatie betreffen zullen nog aanvullingen moeten worden verstrekt. Maar over de hoofdonderdelen van het ontwerp de toren en de bijgebouwen met hun onderlinge verbindingen werd een positief oordeel gegeven. Op basis van deze uitkomst kunnen wij nu overgaan tot de definitieve bouwaanvraag. Een even positief resultaat werd bereikt in de gesprekken met Waternet over de mogelijkheden een kelder te realiseren onder de toren, zonder het virtuele dijklichaam aan te tasten dat nog altijd een theoretische rol speelt in de bescherming van de oude binnenstad tegen mogelijk hoog water. Deze uitkomst maakt de exploitatie van een levendige horeca op die plek tot een aantrekkelijke mogelijkheid. Hadden alle secundaire functies zoals sanitair, keuken, opslag en installaties op de begane grond moeten worden ondergebracht, dan was er voor een mooie beleving van de toren weinig plek overgebleven. Ook onze Raad van Commissarissen gaf op basis van de geactualiseerde stand van zaken 2

5 het akkoord om de ontwikkeling voort te zetten, al baart de lange ontwikkeltijd de Raad wel zorgen. Het maatschappelijk draagvlak (en denk daarbij ook aan het draagvlak bij de ondersteunende Vrienden) kan bij een zich zo lang voortslepend project verzwakken en ook de prijsontwikkeling staat niet stil. De aanbesteding zal nu het nieuwe ijkpunt worden voor de haalbaarheid van de toren. Ondertussen dient zich een nieuw element aan in de discussie, en wel de vraag of de bouw van de toren een belastend hoofdstuk kan gaan vormen in het dossier over de aanvraag tot plaatsing van de grachtengordel op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Nu ligt de toren niet in het gebied waar de aanvraag betrekking op heeft, maar omdat deze 45 meter hoog is, zou zijn boven de huizen van het Singel uitspitsende silhouet volgens sommigen een aantasting kunnen vormen van de door de UNESCO te classificeren grachtengordel. Daarbij is het blijkbaar niet de vraag of er op die plek een torentje zou mogen komen, want alle stedenbouwkundigen zijn het er over eens dat hier een bijzonder stedelijk element op zijn plaats is. De vraag is dus of het silhouet van dit torentje in de gekozen reconstructievariant conform het ontwerp van Hendrick de Keyser een visuele aantasting vormt voor het hedendaagse beeld van de op enige afstand gelegen, te beschermen grachtengordel. In onze ogen staat deze discussie in geen verhouding met de silhouetdiscussie over de echt hoge bouwvolumes bij Overhoeks op de Noordelijke IJ-oever, die de horizon daadwerkelijk een ander aanzicht zullen geven. Dat de UNESCO geen prijs zou stellen op historiserende nieuwbouw in de gekwalificeerde sites sluit wel aan bij de gedachten die bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten leven. Maar de praktijk in vele van deze sites leert dat herbouw van erfgoed toch op grote schaal plaats vindt. Dat de zorgvuldige herbouw van een torenspits die eeuwenlang het silhouet van Amsterdam mede heeft bepaald, maar door verval verloren is gegaan en die bovendien niet eens in het voor te dragen gebied ligt een gevaar zou kunnen vormen voor de aanwijzing tot werelderfgoed van de grachtengordel is in deze context een gedachte die geen hout snijdt. De dreiging met mogelijke problemen bij de aanwijzing tot werelderfgoed van de grachtengordel indien de toren op de kop van het Singel zou herrijzen, lijkt in deze situatie meer op het in de kaart spelen van tegenstanders van de reconstructie. Zo is het project waarmee Stadsherstel hoopte in het jubileumjaar 2006 te kunnen starten door vele onverwachte beren op de weg nog steeds niet van de grond gekomen. Het streven is nu om in het voorjaar van 2009 met de bouw te beginnen. Maar of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is, zoals u zo langzamerhand zult begrijpen, nog van vele factoren afhankelijk. (JH) 3

6 STADSHERSTEL HERSTELT OOK HIER DE STELLING VAN AMSTERDAM Opening Groene Stelling evenement en start restauratie van de Oude Molen van Osdorp De Stellingwebsite van de provincie Noord- Holland schreef over deze geslaagde dag het volgende: Zaterdag 29 maart jl. was de feestelijke aftrap van het publieksseizoen van de Stelling van Amsterdam. In opdracht van de Provincie Noord-Holland organiseerden Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Stadsherstel Amsterdam de opening waarbij gedeputeerde Rinkse Kruisinga, wethouder Marijke Vos en Onno Meerstadt, directeur van Stadsherstel Amsterdam, het startsein gaven door de Stelling tijdelijk om te dopen tot De Groene Stelling. In deze campagne zal de komende maanden tot en met de Stellingmaand de aandacht worden gevestigd op de openheid van het landschap, de rust en de natuur rondom de oude verdedigingslinie. Cultureel Erfgoed Noord-Holland zal hiervoor maande- Wethouder Marijke Vos, gedeputeerde Rinkse Kruisinga, Onno Meerstadt en diens zoon Govert na de officiële handeling. (foto Willem de Haas) 4

7 lijks een vernieuwde fietsroute uitbrengen op deze site. De opening werd gehouden bij de molenstop van de Oude Molen in Amsterdam-Osdorp, het enige overgebleven waterstaatkundige werk tussen Halfweg en Amstelveen dat deel uitmaakte van de Linie van Amsterdam, voorloper van de Stelling. Later werd dit de schaduwlinie van de Stelling. De locatie was niet voor niets gekozen, want met de start van het publieksseizoen kondigde Onno Meerstadt ook de start van de restauratie van de molenstomp aan, die een nieuw leven zal krijgen als theehuis en ruimte voor exposities, geëxploiteerd door de vrijwilligers van de Vrienden van de Oude Molen. Nadat één van de vrijwilligers van de Vrienden van de Oude Molen de boeiende geschiedenis van de Oude Molen had geschetst was het woord aan Peter Saal, Adviseur Monumentenbeheerders en Particuliere Erfgoedorganisaties bij Cultureel Ergoed Noord-Holland, Rinske Kruisinga, Marijke Vos en tot slot Onno Meerstadt. Na een muzikaal intermezzo konden de ruim 100 genodigden aanschouwen hoe de vlaggen werden gehesen en het publieksseizoen officieel werd geopend. Naderhand was er tijd voor een drankje, een hapje en muziek. (www.stellingvanamsterdam.nl) Voor het hele project was toen, in maart, nog niet voldoende geld. Omdat de molen er zo slecht bij stond, was besloten om alvast de voorbereidingen te starten voor de restauratie, maar nog zonder de noodzakelijke nieuwbouw er achter. Toch duurde het langer dan verwacht voordat we daadwerkelijk konden beginnen, want er bleek een extra funderingsonderzoek noodzakelijk. Omdat de molen op een dijklichaam staat, was daarvoor toestemming nodig van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en dat duurde even. Het onderzoek vond uiteindelijk begin juli plaats en tot onze vreugde bleek daaruit dat de fundering onder de watergang nog voldoende was. Daardoor werd een ingewikkeld en zeer duur nieuw fundament niet noodzakelijk en is de restauratie van de molen plus de nieuwbouw met kelder erachter nu wel financieel haalbaar geworden. Toch moeten we in de komende maanden nog geld bij elkaar zien te krijgen voor de buiten- en binneninrichting van de molen en voor de steiger die we ook willen aanleggen. Maar in ieder geval staan alle lichten nu op groen, zodat we het werk kunnen aanbesteden en in september kunnen beginnen. Restauratie Oude Molen van Osdorp De fundering onder de Oude Molen. (foto Stadsherstel/ Stella van Heezik) 5

8 Fietsen in de Stelling Het is prachtig om de Stelling van Amsterdam wandelend of fietsend te ontdekken. Dit jaar worden verschillende fietsroutes gepresenteerd door Cultureel Erfgoed Noord- Holland. Er zijn nu al via twee fietsroutes te downloaden die ieder langs een stellingproject van Stadsherstel gaan. De Krayenhoff fortenroute Deze 47 kilometer lange route begint in Haarlem en voert langs Spaarndam, Spaarnwoude, Osdorp, Sloten, Halfweg, Zwanenburg en Vijfhuizen. Naast een aantal forten gaat deze route ook langs de Oude Molen. De westelijke frontroute Deze 38 kilometer lange route gaat van Beverwijk via Krommeniedijk, Krommenie, Westzaan, Zuideinde via het buurtschap Nauerna weer naar het startpunt. Ook deze route voert langs een aantal forten, waaronder dat bij Krommeniedijk, en langs kleinere onderdelen van de Stelling als sluizen en magazijnen. Beide routes lopen door het mooie Noord- Hollandse landschap en verschillende natuurgebieden, zodat ook de natuurliefhebber er veel plezier aan zal beleven. Herstelling aan het werk op het Fort bij Diemerdam Herstelling is bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief gestart met werkzaamheden op Fort Diemerdam. Als eerste wordt het groen onder handen genomen, alsook het achterstallig onderhoud van de fortwachterswoning. Herstelling voert het schilderwerk uit en aannemer Hillen & Roosen het bouwkundige werk. Ook gaat Herstelling al beginnen met de restauratie van de munitiebunkers. De bunkers worden daarna gebruikt voor exposities en informatieverstrekking, onder andere over de Stelling van Amsterdam. Het is de bedoeling dat het fort, na de bouw van het paviljoen, de functie van pleisterplaats zal krijgen in dit prachtige gebied. Meer informatie kunt u vinden in onze vorige Nieuwsbrief of op De mannen van Herstelling aan het werk aan de fortwachterswoning. (foto Stadsherstel/Stella van Heezik) 6

9 Herstelling op Fort Diemerdam Herstelling huurt de, naast Fort Diemerdam gelegen, Kringenwetboerderij Zeehoeve om deelnemers praktisch te diagnosticeren en voor een vervolgtraject te adviseren. Door ook Fort Diemerdam te huren wil de Stichting Herstelling een traject bieden aan klanten die de potentie hebben om in de toekomst op een Sociale Werkvoorziening (SW) baan te kunnen functioneren (*SW Ja of Nee). Kenmerk van deze klanten is dat zij (nog) niet kunnen voldoen aan de eisen die bij Pantar/SW aan hen gesteld worden op het gebied van basale werknemersvaardigheden (verzuim, ziekteverzuim, te laat komen, omgangsvormen op de werkvloer). Zij hebben (vastgestelde) belemmeringen die het aannemelijk maken dat zij in aanmerking zullen komen voor een SW indicatie. Die belemmeringen kunnen liggen op lichamelijk, cognitief en/of psychisch gebied en zijn van dien aard dat de klant de potentie heeft om met specifieke training en begeleiding toe te groeien naar de minimaal vereiste werknemersvaardigheden in de SW. Het diagnosticeren duurt maximaal acht weken waarna de deelnemers bij de Zeehoeve weg moeten. Zij zouden daarna dus door kunnen stromen naar bijvoorbeeld Fort Diemerdam. Rob Moerbeek, stichting Herstelling, diagnosecentrum Zeehoeve Stellingmaand 2008 Stadsherstel doet dit jaar met Fort Diemerdam en de Kringenwetboerderij Zeehoeve weer mee met de Stellingmaand. De Stellingmaand is een jaarlijks terugkerend evenement rond de Stelling van Amsterdam. In de maand september worden in de weekeinden verschillende forten opengesteld. Vorig jaar deden maar liefst 28 van de 42 forten hun deuren voor het publiek open. In de meeste opengestelde forten vond een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma plaats. Stadsherstel doet met Fort Diemerdam ook dit jaar weer alle weekeinden mee. De toegang en de activiteiten zijn opnieuw gratis. Net als vorig jaar is er een familietheaterstuk te zien van Katy Streek, waarbij prachtig gebruik wordt gemaakt van de charme van het terrein en de gebouwen (zie pagina 9). Ook de Scoutingclub Diemen is aanwezig op het terrein, met verschillende activiteiten voor kinderen. De kunstenaars van de Vereniging Kunstzin Diemen gaan creatief aan de slag met kinderen en het IVN geeft een rondwandeling in het naastgelegen natuurgebied de Diemer Vijfhoek. De Historische Kring Diemen heeft weer aangeboden om alle dagen rondwandelingen over het fortterrein te verzorgen. In boerderij De Zeehoeve geeft de Stichting Herstelling informatie over haar activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om, op eigen gelegenheid, een fietstocht door Diemen te maken of een wandeling door de nabijgelegen natuurgebieden of langs andere 7

10 Rondleiding op Fort Diemerdam tijdens de Stellingmaand (foto Stadsherstel/Stella van Heezik) forten van de Stelling van Amsterdam. Boekjes daarvoor zijn verkrijgbaar bij het fort. Ook verzorgt de Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk van het Landschap Noord Holland weer een open dag op het fort en wel op zaterdag 13 september, zie ook Hou voor het laatste nieuws over de Stellingmaand en eventuele wijzigingen de website van Stadsherstel in de gaten, Hierop wordt te zijner tijd ook het complete programma neergezet. Als u andere forten wilt bezoeken kunt u kijken op BouwKunstbord Tijdens de Stellingmaand wordt door de jongeren van Herstelling, onder begeleiding van Heleen Boersma en Stéphane Wienneke, een BouwKunstbord gemaakt. De werkzaamheden die Herstelling uitvoert duren langer dan bij een reguliere aannemer. Vandaar dat er op het fortterrein een paar jaar enkele containers zullen staan. Om het zicht op deze lelijke containers kwijt te zijn, hebben we aan de kunstenaars en Herstelling gevraagd of zij een kunstwerk willen maken dat de bouwplaats verhult. Het BouwKunstbord wordt in september gemaakt en in één van de Stellingweekeinden onthuld. (SvH) 8

11 No-man s land No-man s land is een theatrale ontmoeting tussen jongeren uit Amsterdam en Kaapstad over vooroordelen, conflict en verzoening en is te zien tussen 13 en 28 september 2008 als onderdeel van de Stellingenmaand. Na de succesvolle voorstelling Het verhaal van Dieme is Katy Streek dit jaar weer gevraagd om een familievoorstelling te maken voor de Stellingmaand. Als thema heeft zij gekozen voor 90 jaar na WO I. Het uitgangspunt van de voorstelling vormt het incident tijdens de Eerste Wereldoorlog waarbij Britse en Duitse soldaten hun wapens neerlegden en in no-man s land samen kerstnacht vierden. De acteurs uit Nederland en Zuid-Afrika gebruiken dit verhaal voor het maken van de voorstelling rond de thema s: - Redenen tot conflict - Vooroordelen - Verzoening - Identiteit De spelers brengen hun theatertradities samen in een sterk muzikaal en visueel bewegingstheaterstuk. In het proces onderzoeken zij welke aspecten van WO I nog invloed hebben op hun dagelijks leven, bijvoorbeeld xenofobie en racisme. Zij vertellen het verhaal vanuit de rol van dieren tijdens de oorlog, zoals mascottes, gezelschapsdieren, werkkrachten en berichtenoverbrengers. Dit gezichtspunt dient als metafoor voor het menselijk gedrag. Het samenwerkingsproces wordt begeleid door Katy Streek, student Applied Drama and Theatre Studies aan de Universiteit van Kaapstad, en Maarten Hutten, afgestudeerd aan de opleiding Docent Theater, Academie voor Drama, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. No man s land is in ieder geval te zien op Fort Diemerdam, op Werf t Kromhout en in de kerk De Duif. 9

12 STADSHERSTEL HERSTELT OOK HIER EEN BOUWBLOK Start van Vriendenwandeling in Cluster Arm De Vriendenwandeling werd dit jaar midden in de binnenstad gehouden. Enkele jaren geleden hadden de Vrienden het binnenterrein Cluster Arm al bezocht, maar toen waren we nog niet gestart met het project. Nu waren verschillende panden gereed: Oudezijds Voorburgwal 30, 32 en 34. Het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw ernaast was al een aardig eind op weg. Op het binnenterrein waar de Delftsblauwe huisjes zullen worden gebouwd (zie vorige Nieuwsbrief of onze website) werden op vrijdag 23 mei de Vrienden opnieuw ontvangen. Het was gelukkig prachtig weer en een Het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw. (foto Stadsherstel/Peter Prins) biertje van De Prael, de toekomstige huurder van een groot deel van het project, smaakte daardoor nog lekkerder. Behalve de tap van de brouwerij was er ook een informatiestand van het museum Amstelkring (Ons Lieve Heer op Solder), dat eveneens partner is in dit bouwblok. De Vrienden mochten gratis het museum bezoeken. Verder mochten de vrienden het pand De Leeuwenburgh bekijken van een andere partner, het Leger des Heils. Hier kon men uitleg krijgen over hoe het Leger in elkaar zit en hoe Majoor Bosshardt op deze plek woonde en werkte. Ook kon het voormalige bingohuis Mata Hari aan de Oudezijds Achterburgwal bezocht worden. Bij de start vertelde Jaap Hulscher, adjunctdirecteur van Stadsherstel, wat de plannen van Stadsherstel zijn met dit gebied. Zij wil dit stuk stad weer aantrekkelijk maken voor bewoners, ondernemers en toeristen door het onderbrengen van leuke bedrijfjes, het restaureren van monumenten en door het vullen van gaten met aantrekkelijke pandjes waarin boven de bedrijvenplint woningen worden gerealiseerd. De eerste vaste huurder is bierbrouwerij De Prael, een sociale firma die dagbestedingactiviteiten organiseert voor mensen met een psychiatrische problematiek. Zij kunnen straks werkzaamheden uitvoeren in de bierwinkel in Oudezijds Voorburgwal 30, bierbrouwen in Oudezijds Voorburgwal 28 (het Veilinghuisje met de nieuwbouw), of werk- 10

13 zaam zijn in het proeflokaal in de Oudezijds Armsteeg. De Prael geeft daarmee een positieve uitstraling aan twee zijden van het project Arm. Vervolgens vertelde Pierre van Rossum, directeur van het Project 1012, iets over dit coalitieproject. Cluster Arm zit in het 1012 postcodegebied en onze activiteiten passen naadloos binnen de doelstellingen van het project (zie kader). Project 1012 In 2004 is samen met 120 bewoners en ondernemers gesproken over de problematiek en de toekomst van het Wallengebied. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak om de algehele verloedering een halt toe te roepen. Met dit plan zijn de laatste jaren op verschillende fronten goede resultaten geboekt. De invoering van de autoluwe Wallen, de herinrichting van de openbare ruimte, een verbetering van panden, de aanstelling van straatmanagers en een versterking van de handhaving is succesvol gebleken. Ook de veiligheidsschouwen blijken te helpen bij de aanpak van overlast. Dat concluderen bewoners, ondernemers, politie en het stadsdeel. Met deze successen zijn we er echter niet. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds relatief veel praktijken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen velen. Het witwassen van zwart geld, vrouwenhandel en drugsgerelateerde criminaliteit zijn de voornaamste boosdoeners. Ook is de huidige economische structuur van invloed op de aard van de problemen. Het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren wordt verstoord door de stapeling van vele vaak minder gewenste functies zoals coffeeshops, prostitutie, fastfood en minisupermarktjes. Veel van deze functies zijn gevoelig voor criminele invloeden. Daarbij komt dat de overlast zich niet uitsluitend beperkt tot het Wallengebied. Ook de route vanaf het Centraal Station langs het Damrak naar de Dam kan extra aandacht gebruiken. Om al deze overlast aan te pakken is een bundeling van bestuurlijke kracht noodzakelijk. Onder de naam coalitieproject 1012 vernoemd naar het postcodegebied 1012 gaat het stadsdeel in nauwe samenwerking met de centrale stad de strijd aan tegen criminaliteit en verloedering. Het aantal laagwaardige en vaak overlastgevende functies wordt teruggedrongen. Daarvoor in de plaats moet een bruisend stadscentrum komen waar Amsterdammers weer trots op kunnen zijn; met een Rode Loper die als entree van de stad daadwerkelijk kwaliteit uitstraalt, een Oudekerksplein dat echt recht doet aan de culturele historie van de Wallen en straten met een leuk en hip uitgaansmilieu zoals dat nu bij de Zeedijk het geval is. Het stadsdeel blijft daarbij investeren in de zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, zoals de herinrichting van de Rode Loper en de aanpak van de overlast op straat. Zowel via repressie als via zorg en het handhaven op misstanden achter de gevel. (Afkomstig van de website: 11

14 De derde spreker was archeoloog Jørgen Veerkamp van bureau Monumenten & Archeologie. Hij vertelde iets over de archeologische verwachtingen van het binnenterrein en over het reeds uitgevoerde bodemonderzoek. Er is namelijk al gegraven in het Veilinghuisje en ernaast, waar nu de nieuwbouw staat. Op het betreffende perceel stond tot in de 18e eeuw een suikerbakkerij. Jacob Dirckszn Rosenkrans is de eerste suikerbakker die hier bekend is. Hij woonde in het huis Warmoesstraat 37, dat in 1553 De witte Rosencrans heette, en had achter zijn huis een suikerbakkerij, die door een zaksteegje de Suikerbakkerssteeg in verbinding stond met de Oudezijds Voorburgwal. Een steegje naar de Heintje Hoekssteeg heette toen Rosenkransgang. Bij de opgraving hebben de archeologen gootsystemen gevonden, vermoedelijk waren deze onderdeel van de suikerbakkerij. Zij hopen elders op het binnenterrein nog resten te vinden van de middeleeuwse aarden stadswal met houten palissade, de sciltraminge. De Archeologische Dienst aan het werk naast het Veilinghuisje. (foto Rex Tijs) 12

15 Het ontstaan van de Suikerbakkerijen Sedert vroege tijden heeft de mens van lekker eten gehouden. De vooruitgang sinds de tweede helft van de 16e eeuw in de banketindustrie was vooral mogelijk door de grotere aanvoer van suiker. De Hollandse kooplieden voerden dit product aan uit St. Thomas, de Canarische eilanden en Brazilië. De suikerhandel van Amsterdam was omstreeks 1590 reeds de kleinhandel ontgroeid. De suikerindustrie expandeerde in de 17e eeuw. In die eeuw was Amsterdam op dit gebied de eerste stad van de wereld. In 1603 kende Amsterdam nog maar drie suikerbakkerijen, zoals de raffinaderijen toen genoemd werden. In 1630 waren het er al circa 25 en in 1661 zestig. In 1681 was het aantal teruggelopen tot twintig, maar in 1771 waren het alweer 110 (in heel Holland werden toen 150 geteld). In de Franse tijd stokte, door het continentale stelsel van Napoleon, de aanvoer van Oosten Westindische suikerriet en gingen ook in Amsterdam de suikerbakkerijen ten onder.* In de suikerbakkerijen werd de ruwe suiker omgesmolten, gezuiverd en tot verschillende soorten consumptiesuiker omgewerkt. Hierbij bleef als laatste moederloog over, een stroop die als voedsel een hoge waarde bezat en vooral onder het gewone volk een grote afzet vond. Merkwaardig genoeg werd deze stroop alleen in onze streken geconsumeerd. In het buitenland kon men het alleen aan de varkens kwijt. Het is dan ook niet te verwonderen dat Nederland werd overstroomd met buitenlandse stroop, tot groot ongenoegen van de raffinadeurs hier te lande. In een middelgrote suikerbakkerij werkten 20 tot 30 arbeiders. Het waren meestal grote gebouwen met een aantal verdiepingen. Belangrijke schakels in het productieproces waren de stookplaatsen waar de ruwe suiker in koperen ziedpannen (zieden = koken) werd gekookt en gezuiverd en het vulhuis, waar de suiker in puntvormige potten werd gegoten. In de 18e eeuw werd door de stedelijke overheid bepaald dat nieuwe suikerbakkerijen in verband met hun grote brandgevaarlijkheid alleen nog buiten het gebied begrensd door de Keizersgracht mochten worden gebouwd. * Vanwege zijn permanente strijd met het Britse rijk stelde Napoleon in 1806 op het Europese continent een embargo in voor producten uit Groot-Brittannië en zijn koloniën. De Vriendenwandeling werd bezocht door zo n 250 mensen. Als u deze gemist heeft en u wilt het binnenterrein toch nog zien, dan kunt u dat doen tijdens de Open Monumentendagen in september. 13

16 Het eerste biertje Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief is de inrichting van het Veilinghuisje met de zinken nieuwbouw nagenoeg gereed. Prachtige roestvrijstalen ketels staan te pronken op de frisse blauwe vloer. Op 23 juni was deze brouwinstallatie, vervaardigd door de firma Braukon uit het Duitse Beieren, aangekomen. De installatie werd s ochtends vroeg afgeleverd op de Nieuwe Brug bij het Centraal Station. Vanaf de brug zijn de componenten met heftrucks naar de locatie op de Oudezijds Voorburgwal gebracht. Toen werd het passen en meten. Van tevoren was bij de bouw wel al rekening gehouden met de installatie die later binnengehaald zou worden, maar het is toch altijd weer spannend of het allemaal klopt. Het duurde bij elkaar zo n drie dagen voordat alles naar binnen was gehesen, getakeld en gesjouwd. Daarna is er nog zo n twee weken gearbeid om een werkende brouwinstallatie te krijgen. Eind juli werd begonnen met het brouwen van het eerste biertje in de spiksplinternieuwe brouwzaal van De Prael. Het bier van De Prael is gebaseerd op verschillende traditionele Duitse biertypes, met hier en daar een knipoog naar onze zuiderburen. Deze unieke combinatie levert een repertoire op van eigenzinnige en karaktervolle bieren. Daarom zijn alle bieren vernoemd naar smartlappenzangers/zangeressen. Het eerste biertje dat gebrouwen wordt op de Het gedeelte van de brouwinstallatie op de eerste verdieping, gezien vanaf de galerij. (foto Stadsherstel/Peter Prins) 14

17 De entree van de bierwinkel van De Prael, Oudezijds Voorburgwal 30. (foto Stadsherstel/ Stella van Heezik) prachtige nieuwe locatie is de Johnny (Johnny Jordaan), een Kölsch type blond bier met 5,7% alcohol. Bij de opening van de brouwerij op de vorige locatie zes jaar geleden werd dit biertje ook als eerste gebrouwen. Er wordt nu rustig verder gewerkt aan de inrichting van de speciaalbierwinkel en als het goed is, staat deze rond 1 september vol met heerlijke biertjes. Op de gevel van Oudezijds Voorburgwal 30 staat in ieder geval de naam van De Prael al te pronken. (SvH) 15

18 Open Monumentendag Zoals altijd doet Stadsherstel ook dit jaar mee met de Open Monumentendagen, op zaterdag 13 en zondag 14 september. De volgende gebouwen van Stadsherstel zijn die dagen geopend: Veilinghuis + binnenterrein, Oudezijds Armsteeg even zijde (alleen zaterdag) Amstelkerk, Amstelveld 10 De Duif, Prinsengracht 756 Vondelkerk, Vondelstraat 120 Posthoornkerk, Haarlemmerstraat Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6 (alleen zondag) Kerk te Ransdorp, Dorpsweg 55 Museum Werf t Kromhout, Kruithuisstraat Kringenwetboerderij De Zeehoeve, Overdiemerweg 41, Diemen (alleen zondag) Schuilkerk De Hoop, Hartveldseweg 23, Diemen Op verschillende locaties worden activiteiten georganiseerd. Voor informatie hierover kunt u kijken op onze Cultuurladder die u eind augustus krijgt toegezonden of op onze website: 16

19 Geslaagd project in de Dirk van Hasseltssteeg Bij de aankoop van de vijf huizen in de Dirk van Hasseltssteeg was het al onze wens om deze verloederde en dichtgetimmerde pandjes in die smalle steeg weer nieuw leven in te blazen door ze te restaureren en de deels 17eeeuwse puien te voorzien van frisse kleuren. Maar ook wilden we daar natuurlijk leuke huurders voor vinden, die zouden zorgen voor wat bedrijvigheid in de steeg. En dat is gelukt! Na restauratie trok er in de oneven zijde een schoenmaker en onlangs is in de even zijde een kledingwinkel gekomen, die de steeg nog meer opfleurt. Een geslaagd project dus. (SvH) De Wereld van Felicia is gespecialiseerd in mooie feestkleding voor een vriendelijke prijs. De salon in de binnenstad van Amsterdam biedt een royaal assortiment aan vintage en bijzondere kleding voor alle gelegenheden. Met een wekelijks veranderende collectie onder andere uit Parijs. In de Wereld van Felicia vind je wapperende zomerjurken, speelse bloemetjesjurken, luchtige jurkjes, casual chique avondjurken, ingetogen en flamboyante galajurken, bruidsjurken, over-de-top jurken, dress-to-impress jurken, vurige tangojurken, Chinese jurken, romantische jurken en Sissie jurken. Openingstijden di-wo-vr-za uur do uur zo uur Dirk van Hasseltssteeg

20 Badhuis Zamenhofstraat gereed voor Museum Amsterdam Noord Het badhuis aan de Zamenhofstraat in Vogeldorp is na een half jaar durende restauratie gereed om het Museum Amsterdam Noord in onder te brengen. Op vrijdag 27 juni 2008 heeft de wethouder Openbare Ruimte en Leefbaarheid, de heer drs. H.J. van Schaik, namens het bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord de officiële handeling ter afsluiting van de werkzaamheden verricht. Het aanbrengen van het bekende Stadsherstelbordje naast de entree was het puntje op de i van de restauratie van dit gemeentelijke monument. Het Badhuis is geschikt gemaakt om door het Museum Amsterdam Noord betrokken te worden. Het nieuwe museum gaat naar verwachting begin volgend jaar open voor het publiek. Het wil het gezicht van Noord laten zien door (onder andere) het vertellen van uiteenlopende verhalen van bewoners en het tonen van werk van de kunstenaars en creatieve mensen in de buurt, in zogenaamde buurtgeregisseerde tentoonstellingen. Jaarlijks wordt in de herfst een oproep gedaan voor tentoonstellingsvoorstellen van scholen, buurt- en welzijnsorganisaties, historische genootschap- Wethouder Harm-Jan van Schaik brengt het Stadsherstelbordje aan. (foto Stadsherstel/Peter Prins) 18

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils > De Blauwe Panden De woningen in dit deel van de Oosterparkbuurt zijn tussen 1901 en 1906 gebouwd. Aan de architectuur van de gevels is duidelijk zichtbaar dat de uitbundige ornamenten van de eclectische

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN van STADSHERSTEL

VERENIGING VRIENDEN van STADSHERSTEL VERENIGING VRIENDEN van STADSHERSTEL Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 1-1- Programma 1. Opening & mededelingen door voorzitter Ruud van Helden 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 3.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam 25.06.2013 verzoekschrift Geachte heer Rob Stam, Geachte Mevrouw Maarit Boks, Voor u ligt een verzoekschrift dat uit naam

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 1 ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 Inhoud 1. inleiding 2. beschermd stadsgezicht 3. de Welstandsnota van Enkhuizen 4. geplaatste

Nadere informatie

Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014

Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014 Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014 Plan Stabiliseren van het hele kerkgebouw zodat ongelijkmatig verzakken wordt voorkomen. Er wordt niet geprobeerd de kerk weer recht te zetten. Niemand

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Goed Plan? Architect!

Goed Plan? Architect! architectenbureau BNA Aerlant Cloïn www.cloin-arch.nl L:\ACQ\nieuwsbrieven\110826-nieuwsbrief.odt Nieuwsbrief september 2011 Goed Plan? Architect! Onder deze titel is de landelijke architecten-organisatie

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Meijendel Wassenaar Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Inleiding In de duinen bij Wassenaar ligt duinboerderij Meijendel. Begin negentiende eeuw werd landbouw gepleegd in de duinen en zijn

Nadere informatie

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een voormalige RK kerk. Ligging - De locatie is gelegen aan de Kometensingel 152 in Amsterdam

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Monumenten fietsroute Nijbroek

Monumenten fietsroute Nijbroek Monumenten fietsroute Nijbroek Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 12 september 2015 is voor de Nijbroekse polder een speciale fietsroute samengesteld die u langs tal van rijks- en gemeentelijke

Nadere informatie

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek GEWELDIGERSHOEK 2 Het huis ligt op de zuidoosthoek van de Geweldigershoek en de Dieserstraat en bestaat eigenlijk uit twee huizen, een groter witgepleisterd hoekhuis en een heel klein huisje daar links

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

WANDELING RONDOM HET AMSTELVELD

WANDELING RONDOM HET AMSTELVELD WANDELING RONDOM HET AMSTELVELD We beginnen de rondleiding bij Amstelveld 10, het adres van de Amstelkerk. AMSTELVELD 10; AMSTELKERK Het Amstelveld is oorspronkelijk aangelegd om er een grote kerk voor

Nadere informatie

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen

Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen Gemeentelijke monumenten Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Gemeentelijke monumenten Bent u eigenaar of huurder van een gemeentelijk monument? En wilt u het opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen?

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te Huur Commerciële ruimte. Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda)

Vrijblijvende informatie. Te Huur Commerciële ruimte. Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda) Vrijblijvende informatie Te Huur Commerciële ruimte Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda) TE HUUR (Oosterstraat 73-75-77 Breda) Commerciële ruimtes Oppervlakte Huurprijs Aanvaarding

Nadere informatie

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour CITIES Foundation / Cultuurbudget 2014 Achtergrond & Activiteiten In januari 2014 werd CITIES Foundation

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken.

Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken. Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken. De kelder is uitgegraven en voorzien van een nieuwe betonvloer, waarop het hele gebouw gaat afsteunen.

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen "Windlust"

Datum 3 maart 2014 Kamervragen van de leden Lucas, Aukje de Vries, Jacobi en De Rouwe over het behoud van de monumentenstatus molen Windlust >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Cultureel Erfgoed IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 1 Inleiding Op 5 november 2013 heeft het college van B en W besloten een bestemmingsplanprocedure op te starten voor de nieuwbouw en restauratie

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Wil je zelf ervaren hoe het leven was in een Romeins verdedigingsfort? Dat (en nog veel meer) wordt mogelijk in Castellum Hoge Woerd. Utrecht

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel

Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel Over het Pand Het pand Prinsenstraat 61 is een Rijksmonument. Het bestaat uit een voorhuis dat gebouwd is in 1777, met een hardstenen gevel, en een dubbel achterhuis uit de 17e eeuw, deels verbouwd in

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie moestuin plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 rosaklooster Het Rosaklooster wordt door het Leger des Heils gebruikt als opvanghuis voor vrouwen met psychische problemen. Het

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Belmermeer 3 Broek in Waterland

Belmermeer 3 Broek in Waterland Belmermeer 3 Broek in Waterland opmerkingen: Stolp, circa 1900. Oorspronkelijke wanden. Oorspronkelijke ramen, naast extra toegevoegde ramen en gevelopeningen. Imposante kap met oude Hollandse pannen.

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k.

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k. TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: n.o.t.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De locatie

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

PS architecten bna. Kerkstraat 335b 1017hv Amsterdam t e datum : onderwerp: DO

PS architecten bna. Kerkstraat 335b 1017hv Amsterdam t e datum : onderwerp: DO onderwerp: DO Kerkstraat 335b 1017hv msterdam schaal : opdrachtgever : Oberon ouw bv afm : 3 gew. : extra verdieping op gebouw Danzigerkade 3c t/m 3g In 2008 is door Leen rak bouwkundig adviesbureau bv

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een Saksische boerderij uit 1793 Ligging Midden in het idyllische

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Projectnaam: Omschrijving: Klooster Walenburg Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Villa en Klooster Walenburg thema: restauratie exterieur en interieur Klooster Walenburg Factsheet Opdrachtgever:

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

Le seigneur de Clérans

Le seigneur de Clérans 30 VIVENDA Le seigneur de Clérans In heel Europa richt binnenhuisarchitect/vormgever/beeldhouwer Joris van Grinsven opmerkelijke huizen in voor zijn opdrachtgevers. Voor hemzelf had het lot iets bijzonders

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

RIJTACKER TE RIETHOVEN

RIJTACKER TE RIETHOVEN VOORWOORD STAND VAN DE VERKOOP De nieuwbouw van Rijtacker te Riethoven begint al goed de lucht in te gaan. Eind november is zelfs al de 2e verdiepingsvloer gestort! Bij de kavels 1-6 is er ook begonnen

Nadere informatie

BUITENGEWOON WONEN IN DEZE BUITENSTATE PLUS WONING DIESDONK 41 OMMEL AUTHENTIEKE BOERDERIJ MET DIERENPENSION

BUITENGEWOON WONEN IN DEZE BUITENSTATE PLUS WONING DIESDONK 41 OMMEL AUTHENTIEKE BOERDERIJ MET DIERENPENSION BUITENGEWOON WONEN IN DEZE BUITENSTATE PLUS WONING DIESDONK 41 OMMEL AUTHENTIEKE BOERDERIJ MET DIERENPENSION WIJ NODIGEN U UIT. Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de

Nadere informatie

Nieuwe locatie ontwikkeling in Centrum Noordwal 117

Nieuwe locatie ontwikkeling in Centrum Noordwal 117 Nieuwe locatie ontwikkeling in Centrum Noordwal 117 Locatie Locatie Noordwal 117 2 Locatie Locatie Noordwal 117 3 Algemeen Geschiedenis Het pand dateert uit de periode 1900 en heeft van oorsprong de functie

Nadere informatie

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Vaardige en ervaren handen Onderhoud kasteel Huis Doorn Nieuwe houten kap grachtenpand Blaauwlakenblok, Amsterdam Antwoord op úw vraag

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 Rhenen binnenstad Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 In de verdeling van de [ ] architecten werd in theorie het uiterste gedaan om te zorgen dat het straatbeeld, in overeenstemming met

Nadere informatie

Belmermeer 3 Broek in Waterland

Belmermeer 3 Broek in Waterland Belmermeer 3 Broek in Waterland opmerkingen: Stolp, circa 1900. Oorspronkelijke wanden. Oorspronkelijke ramen, naast extra toegevoegde ramen en gevelopeningen. Imposante kap met oude Hollandse pannen.

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Te Koop. Woningen in biscuitfabriek Vicomte

Te Koop. Woningen in biscuitfabriek Vicomte Te Koop Woningen in biscuitfabriek Vicomte Overtoom 30C te Westzaan MOOI ZAANS! KOOPSOM 235.000,- V.O.N. Bijzonderheden: Tussenwoning 3e naast de brug Fabriek verbouwd : 2013 Inhoud : Circa 291m³ Woonoppervlakte

Nadere informatie

Restauratie en renovatie De Muzerije s Hertogenbosch Hoofdlocatie en De Dansschool

Restauratie en renovatie De Muzerije s Hertogenbosch Hoofdlocatie en De Dansschool Restauratie en renovatie De Muzerije s Hertogenbosch Hoofdlocatie en De Dansschool Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Hoofdlocatie,

Nadere informatie

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg Vernieuwing E-flats Poelenburg, Zaandam In opdracht van ZVH M3H heeft in opdracht van woningcorporatie ZVH het bewonersparticipatie traject begeleid voor de E-flats in de wijk Poelenburg in Zaandam. De

Nadere informatie

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894 Objectgegevens object postcode en : 1506 EP Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : woonhuis architect : onbekend bouwdatum : 1894 datum

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over nieuwbouwproject Rodeborg. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, willen wij u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit object betreft de pastorie van de voormalige Evangelisch Lutherse Kerk. Ligging Het object is gelegen

Nadere informatie

Koningstraat 37 - A rd Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 990,- p/m. www.kokmakelaars.nl

Koningstraat 37 - A rd Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 990,- p/m. www.kokmakelaars.nl Haarlem 990,- p/m KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend goed

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK

14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK 14 RUIME HERENHUIZEN IN DE BINNENSTAD VAN SNEEK STATIG WONEN IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN SNEEK SFEERVOL EN COMFORTABEL WONEN In de gezellige binnenstad van Sneek worden veertien herenhuizen gerealiseerd.

Nadere informatie

De punt op de i van de restauratie

De punt op de i van de restauratie Gerlof van der Veen De punt op de i van de restauratie Op zoek naar historische eenheid in hedendaagse verscheidenheid Aan de markten in Zutphen vormen de afzonderlijke gevels met elkaar een beschermd

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- sloop bibliotheek Diezerstraat portefeuillehouder Jan Brink informant Ampt - van de Kamp, E (Erlinde) 5168

Nadere informatie

Amsterdam Plantage Parklaan 9. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T M

Amsterdam Plantage Parklaan 9. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T M Uw makelaar Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Amsterdam Plantage Parklaan 9 Plantage Parklaan 9 PEen fantastisch herenhuis

Nadere informatie

BOUWADVIESBUREAU STRACKEE

BOUWADVIESBUREAU STRACKEE Voor Tijdens Na Ons Lieve Heer op Solder COB presentatie 05-10-2016 ing. A.P. Verhoef MSEng 1 0. Inhoud 1. Geschiedenis in het kort 2. Projectomschrijving 3. Ontwerpfase 4. Aanbesteding 5. Uitvoering -

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk

landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk landelijk wonen landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk raat landelijk bergeijk Bergeijk, het mooiste meisje van de klas Landelijk dorp gehuld in een warme deken van het mooiste groen. Waar Keersop

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

FUNDERING VAN TEYLERS MUSEUM. Jasper Vosdingh Bessem Fundering Teylers Museum Historie. Ovale zaal.

FUNDERING VAN TEYLERS MUSEUM. Jasper Vosdingh Bessem Fundering Teylers Museum Historie. Ovale zaal. FUNDERING VAN TEYLERS MUSEUM Jasper Vosdingh Bessem j.vosdinghbessem@fugro.nl Historie Ovale zaal bron: Ten Cate & Van Wiele 1 20-1-2014 Historie : start bouw in 1779 naar een ontwerp van de jonge architect

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Troonrede ( 2005): De regering spant zich in voor behoud van het nationaal erfgoed

BELEIDSPLAN Troonrede ( 2005): De regering spant zich in voor behoud van het nationaal erfgoed Elout Wytema Stichting Fisc. Nr. 8186.83.661 K.v.K. : 34286861 Boschstraat 1 1544 RC Zaandijk Telefoon 075 6406683 www.erfgoedzaandijk.nl elout@erfgoedzaandijk.nl BELEIDSPLAN 2014-2019 DOEL: De stichting

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie