Xuri Cell Expansion System W25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xuri Cell Expansion System W25"

Transcriptie

1 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2 Pagina opzettelijk leeg gelaten

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Over deze handleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving Belangrijke concepten Gebruikersdocumentatie... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Noodprocedures Recycling-informatie... 3 Systeembeschrijving Systeemoverzicht Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump Cellbag-bioreactor beschreven UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Systeemcontrole Evaluatie Administratie... 4 Installatie Locatievoorbereiding Levering en opslag Locatievereisten Hardware-installatie Pak de systeemeenheden uit Systeemeenheden aansluiten Software-installatie Installeer UNICORN Configureer een e-licentie Een systeem definiëren... 5 Gebruik Het systeem voorbereiden Selecteer lade en Cellbag-bioreactor ph- en DO-sensoren voorbereiden Bevestig de Cellbag-bioreactor Voorbereiden van de pomp Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 3

4 Inhoudsopgave Sluit het gas aan op het systeem Start het systeem Systeemeigenschappen bewerken Voorbereiden van de kweek Een run starten Voorbereiding vóór de kweek Aanvulling bij kweekmedium Het cultuurmedium equilibreren Een cultuur uitvoeren Inoculatie Controleer een run Eindcultuur... 6 Onderhoud Kalibraties Reinigen... 7 Problemen oplossen Xuri Cell Expansion System W Xuri Cell Expansion System W25, rocker Xuri Cell Expansion W25 CBCU Xuri Cell Expansion W25 Pump UNICORN Systeemcontrole... 8 Referentiegegevens Systeemspecificaties Specificaties van onderdelen Klantcomputerspecificaties Xuri Cell Expansion W25 CBCU halfnatte materialen Chemische weerstand Slangen en stekkers... Index Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

5 1 Inleiding 1 Inleiding In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat belangrijke gebruikersinformatie, een beschrijving van veiligheidskennisgevingen, regelgevende informatie, beoogd gebruik van het systeem en lijsten met belangrijke concepten en gebruikersdocumentatie. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 1.1 Over deze handleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.3 Informatie over regelgeving 1.4 Belangrijke concepten 1.5 Gebruikersdocumentatie Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 5

6 1 Inleiding 1.1 Over deze handleiding 1.1 Over deze handleiding Doel van de Gebruiksaanwijzing De Gebruiksaanwijzing verstrekt de instructies die nodig zijn om de Xuri Cell Expansion System W25 op een veilige manier te bedienen en te onderhouden. Doel van dit document Deze handleiding dekt Xuri Cell Expansion System W25, inclusief de schudeenheid, CBCU, pomp, UNICORN software en accessoires. Typografische conventies Software-items in de tekst worden aangegeven door middel van bold italic tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-bedieningsknoppen, controlelampjes en connectors worden in de tekst aangegeven door middel van vetgedrukte tekst (bijv. de schakelaar Power). Tekstinvoer die UNICORN genereert of die de gebruiker moet typen worden weergegeven door een monotype lettertype (bijv., Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

7 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees deze informatie voordat u Xuri Cell Expansion System W25 in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de Gebruiksaanwijzing lezen alvorens het instrument wordt geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden. Houd de Gebruiksaanwijzing steeds ter beschikking bij gebruik van Xuri Cell Expansion System W25. Bedien de Xuri Cell Expansion System W25 niet op een andere manier dan zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en u kunt de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik Xuri Cell Expansion System W25 is bedoeld om gebruikt te worden als laboratorium- en fabricage-uitrusting voor celcultivatie. Vereisten Om deze handleiding te volgen en het systeem te gebruiken op de manier waarop het is bedoeld, is het belangrijk dat: u een algemeen begrip hebt van hoe de klantcomputer en de besturingssystemen van Microsoft Windows werken. U vertrouwd bent met het gebruik van algemene laboratoriumapparatuur en met de verwerking van biologisch materiaal. u de veiligheidsvoorschriften in de Gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. het systeem geïnstalleerd is in overeenstemming met de instructies in deze Gebruiksaanwijzing. er een gebruikersaccount is aangemaakt volgens de UNICORN Administration and Technical manual. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 7

8 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat WAARSCHUWINGEN, LET OP-meldingen en AAN- WIJZINGEN met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Raadpleeg de onderstaande definities. Waarschuwingen WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Let op LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. Aanwijzingen AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. 8 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

9 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving 1.3 Informatie over regelgeving Informatie over de fabricage De onderstaande tabel biedt een samenvatting van de vereiste productiegegevens. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-conformiteit Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die zijn vermeld in de tabel hieronder, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Zie de EG-verklaring van conformiteit voor meer informatie. Richtlijn 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Lage Spanning (LVD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) CE-markering De CE-markering en de bijbehorende EG-conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer: wordt gebruikt als onafhankelijk systeem, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE Healthcare, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 9

10 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Internationale normen De standaardvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel samengevat. Norm EN ISO EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC EN , IEC , (Emissie conform CISPR 11, groep 1, klasse A) Omschrijving Veiligheid van machines Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Deel 2-010: Specifieke vereisten voor laboratoriumapparatuur voor het verwarmen van materialen. Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten. Opmerkingen EN ISO-norm is in overeenstemming met EUrichtlijn 2006/42/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2004/108/EG Andere wetgevingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende wettelijke vereisten waaraan de Xuri Cell Expansion System W25 voldoet. Voorschrift FCC 47 CFR deel 15 Omschrijving Federal Communications Commission (FCC) titel 47 van de Code of Federal Regulations (CFR), deel 15, Radiofrequentietoestellen 10 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

11 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving FCC-verklaring Xuri Cell Expansion System W25 is conform FCC 47 CFR Deel 15b. Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke storing aan radiocommunicatie tot gevolg hebben. De bediening van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten corrigeren. Conformiteitsverklaring software UNICORN 6.3 is technisch compatibel met alle relevante hoofdstukken van FDA 21 CFR Deel 11. De lokale GE Healthcare-vertegenwoordiger verstrekt op verzoek een controlelijst voor de beoordeling van het systeem volgens deel 11. Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Elk apparaat dat is verbonden met Xuri Cell Expansion System W25 dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van EN /IEC of relevante geharmoniseerde normen. Binnen de EU moeten aangesloten apparaten zijn voorzien van het CE-symbool. Conformiteitsverklaring m.b.t. het milieu De milieuvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel opgesomd: Vereiste 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Batterijrichtlijn Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 11

12 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Vereiste Regelgeving (EG) Nr 1907/2006 ACPEIP Titel Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 12 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

13 1 Inleiding 1.4 Belangrijke concepten 1.4 Belangrijke concepten De concepten en afkortingen die gebruikt worden in deze handleiding worden uitgelegd in de onderstaande tabel. Concept/ afkorting Cellbag -bioreactor DO OZ-sensor ph-sensor CBCU Pomp Schudder Bioreactorsysteem UNICORN Uitleg De wegwerpbare container waarin de cellen gekweekt worden. Opgeloste zuurstof. Optische sensor voor de meting van opgeloste zuurstof. Bijgevoegd op DO geconfigureerde Cellbag bioreactoren. Optische sensor voor ph-meting. Bijgevoegd op ph-geconfigureerde Cellbag bioreactoren. Xuri Cell Expansion System W25 Cellbag Control Unit Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion W25 CBCU. Regeleenheid voor gasmenging-, ph- en DO-controle. Xuri Cell Expansion System W25 Pump Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion W25 Pump. Xuri Cell Expansion System W25 Heeft betrekking op het instrument gelabeld Xuri Cell Expansion System W25. Het volledige systeem, inclusief schudeenheid, CBCU en pomp samen met Cellbag bioreactor en filterverwarming. De software die gebruikt wordt voor het besturen en controleren van het systeem. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 13

14 1 Inleiding 1.5 Gebruikersdocumentatie 1.5 Gebruikersdocumentatie De onderstaande tabel omschrijft de gebruikersdocumentatie voor Xuri Cell Expansion System W25, die verkrijgbaar is via het Help menu in UNICORN of op de CD met gebruikersdocumentatie. Document Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Xuri Cell Expansion System W25 User Manual Xuri Cell Expansion System W25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online Help Gebruikersdocumentatie CD Hoofdinhoud De nodige instructies voor het installeren, bedienen en behouden van Xuri Cell Expansion System W25 op een veilige manier. Omvat basis UNICORN systeemcontrolefuncties. Gedetailleerde systeembeschrijvingen en instructies over het activeren, onderhouden en probleemoplossen bij Xuri Cell Expansion System W25. Omvat UNICORN systeemcontrolefuncties, methodecreatie en behandeling, samen met evaluatie en prestatie van gegevens. Korte instructies die een overzicht verschaffen van de manier om het systeem te activeren. Overzicht en gedetailleerde omschrijving van netwerkinstelling en volledige software-installatie. Beheer van de UNICORN- en UNICORN-database. Dialoogvensterbeschijvingen voor UNICORN. CD met de opgesomde handleidingen en vertaalde versies van Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing. 14 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

15 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft voorzorgsmaatregelen en noodstopprocedures voor de Xuri Cell Expansion System W25. Informatie m.b.t. buitengebruikstelling is ook omschreven. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedures 2.4 Recycling-informatie Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding Voordat u het systeem installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze handleiding worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen in dit deel zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene voorzorgsmaatregelen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving Persoonlijke bescherming De uitrusting installeren en verplaatsen Stroomvoorziening Systeembediening Onderhoud Bepaalde veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk zijn van toepassing op situaties die beschreven zijn in andere handleidingen. Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de Xuri Cell Expansion System W25 op geen andere wijze dan zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie. WAARSCHUWING De bediening en het gebruikersonderhoud van de Xuri Cell Expansion System W25 mag alleen door voldoende geschoold personeel worden uitgevoerd. WAARSCHUWING Gebruik geen accessoires die niet worden bijgeleverd of niet door worden aanbevolen. GE Healthcare. 16 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de Xuri Cell Expansion System W25 niet als het apparaat niet goed werkt of is beschadigd, bijvoorbeeld: schade aan het netsnoer of de stekker schade veroorzaakt door het laten vallen van de apparatuur schade veroorzaakt doordat er vocht op is terechtgekomen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving WAARSCHUWING Xuri Cell Expansion System W25 is niet ontworpen voor ontvlambare vloeistoffen. WAARSCHUWING Xuri Cell Expansion System W25 is niet goedgekeurd voor werk in een mogelijk explosieve atmosfeer. Persoonlijke bescherming LET OP Gebruik altijd gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de bediening en het onderhoud van de Xuri Cell Expansion System W25.. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Gevaarlijke stoffen. Wanneer u gevaarlijke chemische en biologische agentia gebruikt, dient u alle gepaste beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen de gebruikte stoffen. Volg de plaatselijke en/of nationale voorschriften op voor een veilige bediening, onderhoud en buitengebruikstelling van het systeem. LET OP Verspreiding van biologische agentia. De gebruiker moet alle nodige maatregelen nemen om verspreiding van gevaarlijke biologische agentia in de naaste omgeving van de systeemuitrusting te voorkomen. De faciliteit moet voldoen aan de nationale praktijkrichtlijn voor bioveiligheid. De uitrusting installeren en verplaatsen LET OP Zwaar object. Door het aanzienlijke gewicht van Xuri Cell Expansion System W25, rocker, wordt het ten zeerste aanbevolen iemands hulp in te roepen bij het tillen of verplaatsen van de uitrusting. Gebruik wanneer mogelijk de handvaten aan de zijkant van de schudeenheid, en hijs Xuri Cell Expansion System W25, rocker niet op wanneer de lade bevestigd is. LET OP Vallende uitrusting. Stapel niet meer dan één Xuri Cell Expansion W25 CBCU en/of Xuri Cell Expansion W25 Pump eenheden op elkaar. 18 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

19 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Stroomvoorziening WAARSCHUWING Aarding. De Xuri Cell Expansion System W25, rocker moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten. WAARSCHUWING Gebruik alleen geaarde netsnoeren die door GE Healthcare zijn geleverd of goedgekeurd. WAARSCHUWING Blokkeer de toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te koppelen zijn. WAARSCHUWING De stroom uitschakelen. De stroom van de uitrusting altijd uitschakelen alvorens de Xuri Cell Expansion System W25-eenheden aan te sluiten op een ander instrument. Systeembediening WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar. Xuri Cell Expansion System W25-uitrusting mag enkel gebruikt worden op locaties met goede ventilatie. Wanneer N 2 en/of CO 2 aangesloten zijn, dient u ervoor de zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. De gas aansluitingen stevig vast zitten en inspecteer de inlaatbuizen regelmatig visueel. Hogere druk of losse verbindingen kunnen veroorzaken dat gasbuizen loskomen, wat kan resulteren in gevaarlijke lekken. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gaslekkage voorkomen.om gaslekken te voorkomen schakelt u alle gastoevoer uit wanneer het systeem niet in gebruik is. LET OP Brandgevaar. O 2 -lek in combinatie met hitte kan leiden tot ontsteking. Om O 2 -lekken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. De gas aansluitingen stevig vast zitten en inspecteer de inlaatbuizen regelmatig visueel. LET OP Alleen Cellbag-bioreactoren die zijn goedgekeurd door GE Healthcare voor de Xuri Cell Expansion System W25 op de apparatuur gebruikt mogen worden. LET OP Zwaar object.de gevulde Cellbag-bioreactor is behoorlijk zwaar en moet voorzichtig worden opgetild. Dit geldt ook voor optische apparatuur, zoals kalibratiegewichten. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Controleer vóór elk gebruik, de integriteit van alle buizen en aansluitingen. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Voer steeds de correcte Cellbag bioreactormaat in in de UNICORN-systeeminstellingen. Er niet in slagen dit te doen kan overdruk en later scheuren van de Cellbag-bioreactor veroorzaken. 20 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

21 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Beknellingsgevaar. Lichaamsdelen kunnen vast komen te zitten tussen de basis en de lade van de schudder. LET OP Beknellingsgevaar. Wees voorzichtig dat er geen vingers vast komen te zitten tussen het schudplatform en de lade bij het verplaatsen van Lade 10 vanuit de hijspositie. Klap de lade naar beneden door de beide zijden van de lade vast te grijpen. LET OP Beknellingsgevaar. Bewegende delen in Xuri Cell Expansion W25 Pump. Open geen pompkop klappers tijdens de werking. LET OP Vallende uitrusting. Om te voorkomen dat de verschillende bioreactorsysteemeenheden van de bank getrokken worden, zorgt u ervoor dat alle buizen zich binnen de bankzone bevinden. Onderhoud WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat is goedgekeurd door GE Healthcare. Open geen beschermkappen, of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. WAARSCHUWING De stroom uitschakelen. Sluit altijd de stroom van de apparatuur af voordat u een onderhoudstaak verricht. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Reinig de apparatuur altijd in een goed geventileerde ruimte. Dompel nooit een deel van de uitrusting onder in water of spray nooit water op de uitrusting. Zorg altijd dat de uitrusting helemaal droog is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg dat u zich houdt aan alle richtlijnen voor milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot de gebruikte stoffen. WAARSCHUWING Er mogen voor het onderhoud en de reparatie van het systeem uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door GE Healthcare zijn goedgekeurd of geleverd. LET OP Vallende uitrusting. Door knel- en verplettergevaren mogen kalibratiegewichten niet op elkaar gestapeld worden. Verwijder de kalibratiegewichten voordat de stroom uitgeschakeld wordt. LET OP Gevaarlijke stoffen. Reinig vóór elk onderhoud, elke reparatie en buitendienststelling Xuri Cell Expansion System W25 met een geschikt reinigingsmiddel om alle gevaarlijke stoffen te verwijderen. LET OP Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen, schoenen en labjas, tijdens onderhoud en buiten gebruik stellen van de apparatuur. 22 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

23 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels Deze sectie omschrijft het instrument, de veiligheids- en bijkomende labels die bevestigd werden aan de bioreactorsysteemeenheden. Raadpleeg voor informatie over de markeringen op de klantcomputerapparatuur de instructies van de fabrikant. Paragraaf Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Zie pagina Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 23

24 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Instrumentlabels Xuri Cell Expansion System W25, rocker-label Het instrumentlabel op de schudeenheid bevindt zich aan de achterzijde van het schudplatform. Filterverwarmerslabel Het volgende label werd aangebracht op de filterverwarmer. 24 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

25 Lade- en deksellabels De volgende labels zijn voorbeelden van de labels die gevonden worden op de verschillende maten van lades en deksels. Ladelabe 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Deksellabel Xuri Cell Expansion W25 CBCU-label Het instrumentlabel op de CBCU bevindt zich aan de onderkant van de eenheid. Onderstaande illustratie is een voorbeeld van het label dat vasthangt aan de CDCU met volledige configuratie. Overeenkomstige labels worden bevestigd aan de CBCU-eenheden met alternatieve configuraties. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 25

26 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Xuri Cell Expansion W25 Pump-label Het instrumentlabel op de pomp bevindt zich op het achterpaneel van de eenheid. Symboolbeschrijving De volgende veiligheidssymbolen zijn op de labels gebruikt: Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Het systeem voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn voor Australië en Nieuw-Zeeland. Dit symbool geeft aan dat het systeem is gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (NTRL). Een NRTL is een door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erkende organisatie die aan de wettelijke verplichtingen in de USA titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR) Part voldoet. Dit symbool geeft aan dat afval in de vorm van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. 26 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

27 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Label Omschrijving Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T (Vereisten voor concentratielimieten van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische informatieproducten). Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 27

28 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Veiligheidslabels Veiligheidslabels op Xuri Cell Expansion System W25, rocker De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de schudeenheid. Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Geeft aan dat er risico bestaat dat lichaamsdelen tussen twee onderdelen van het systeem vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op Xuri Cell Expansion W25 Pump De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de pomp. Label Omschrijving Waarschuwing!Geeft aan dat er risico bestaat dat vingers tussen twee bewegende onderdelen van de pomp vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op filterverwarmer De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de filterverwarmer. Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. 28 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

29 Veiligheidslabels op lade De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de lade. 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. LEFT wijst op de linkerkant van de lade. Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. RIGHT wijst op de rechterkant van de lade. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 29

30 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels Bijkomende labels Illustratie van Cellbag -label De volgende foto is een voorbeeld van het label dat aan de cellbag hangt. Illustratie van DO-sensorlabel De volgende afbeelding toont het DO sensorlabel dat aan de cellbag naast de DO-sensor hangt. 30 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

31 Illustratie van ph-sensorlabel 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels De volgende afbeelding toont het ph-sensorlabel dat aan de cellbag naast de ph-sensor hangt. Illustratie van vezelkabellabels De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de DO-sensor. De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de ph-sensor. Illustratie van pompkoplabel De volgende afbeelding toont het label dat op de pompkop is aangebracht. Het label geeft de pomprichting van de pomp aan. Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA 31

32 Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures 2.3 Noodprocedures Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een noodstop van het Xuri Cell Expansion System W25 wordt uitgevoerd. In deze paragraaf wordt ook het gevolg van een stroomstoring of netwerkonderbreking beschreven. Noodstop In een noodsituatie volgt u de onderstaande stappen om de run te stoppen op een van de volgende manieren: Stop de run van System Control door op het Stop-icoon te klikken, wanneer UNICORN het systeem bestuurt.. of Schakel de stroom uit door op de Power-schakelaar aan de voorzijde van de schudeenheid te drukken. De run wordt onmiddellijk onderbroken. Opmerking: Wanneer er één keer op de knop gedrukt wordt, wordt er een normale uitschakeling uitgevoerd. Wanneer de knop ingedrukt gehouden blijft, wordt er een geforceerde uitschakeling uitgevoerd. De stroom is uitgeschakeld wanneer het verklikkerlicht niet brandt. De stroom is ingeschakeld wanneer het verklikkerlampje groen is. 32 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing AA

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 Ge br u ike r sh a n dle idin g To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Gebruikershandleiding Versie 1.3 01/2014 Alle rechten voorbehouden. Tobii Technology AB De informatie in dit document is eigendom

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

User s Manual CANVIO AEROMOBILE

User s Manual CANVIO AEROMOBILE User s Manual CANVIO AEROMOBILE NL Voorschriften Overeenstemming met CE-richtlijnen Toshiba Europe GmbH verklaart hierbij dat de Canvio AeroMobile voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

DU7187. Gebruikershandleiding notebook

DU7187. Gebruikershandleiding notebook DU7187 Gebruikershandleiding notebook Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie