ReadyToProcess WAVE 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ReadyToProcess WAVE 25"

Transcriptie

1 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels

2 Pagina opzettelijk leeg gelaten

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Over deze handleiding Belangrijke informatie voor gebruikers Informatie over regelgeving Belangrijke concepten Gebruikersdocumentatie... 2 Veiligheidsinstructies Veiligheidsmaatregelen Labels Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Noodprocedures Recycling-informatie... 3 Systeembeschrijving Systeemoverzicht ReadyToProcess WAVE 25 rocker ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump Cellbag-bioreactor beschreven UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Administratie Systeemcontrole Evaluatie... 4 Installatie Locatievoorbereiding Levering en opslag Locatievereisten Klantcomputerspecificaties Hardware-installatie Pak de systeemeenheden uit De systeemonderdelen aansluiten Software-installatie De UNICORN-software installeren Configureer een e-licentie Het systeem definiëren... 5 Gebruik Het systeem instellen De lade en Cellbag-bioreactor selecteren De lade bevestigen en losmaken ph- en DO-sensoren voorbereiden ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 3

4 Inhoudsopgave Bevestig de Cellbag-bioreactor Voorbereiden van de pomp Gas aansluiten op het systeem Het systeem starten en configureren Start het systeem en log in op UNICORN Aansluiten op het systeem Systeemeigenschappen configureren Een run starten Voorbereiden op celcultuur De Cellbag-bioreactor oppompen Pompparameters instellen Het kweekmedium toevoegen en equilibreren De sensoren kalibreren Een cultuur uitvoeren De cultuur enten Bewaken van de run Een cyclus beëindigen... 6 Onderhoud Kalibratie Reinigen... 7 Problemen oplossen ReadyToProcess WAVE 25 -systeem ReadyToProcess WAVE 25 rocker ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump UNICORN Systeemcontrole... 8 Referentiegegevens Chemische weerstand... Index ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

5 1 Inleiding 1 Inleiding In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat belangrijke gebruikersinformatie, een beschrijving van veiligheidskennisgevingen, regelgevende informatie, beoogd gebruik van het systeem en lijsten met belangrijke concepten en gebruikersdocumentatie. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 1.1 Over deze handleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.3 Informatie over regelgeving 1.4 Belangrijke concepten 1.5 Gebruikersdocumentatie Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 5

6 1 Inleiding 1.1 Over deze handleiding 1.1 Over deze handleiding Doel van de Gebruiksaanwijzing De Gebruiksaanwijzing verstrekt de instructies die nodig zijn om het ReadyToProcess WAVE 25-bioreactorsysteem op een veilige manier te bedienen en te onderhouden. Doel van dit document Deze handleiding beslaat het gehele ReadyToProcess WAVE 25-systeem, inclusief de hoofdeenheid (schudder), CBCU en pomp en de accessoires. Typografische conventies Software-items in de tekst worden aangegeven door middel van bold italic tekst. De verschillende menu-niveaus worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Zo verwijst File:Open naar de opdracht Open in het menu File. Hardware-bedieningsknoppen, controlelampjes en connectors worden in de tekst aangegeven door middel van vetgedrukte tekst (bijvoorbeeld Power-schakelaar). Tekstinvoer die de UNICORN genereert of die de gebruiker moet intypen, wordt aangegeven door een lettertype met vaste tekenafstand (bijvoorbeeld \Program Files\GE Healthcare\UNICORN\). 6 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

7 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Lees deze informatie voordat u het product in gebruik neemt Alle gebruikers moeten de hele Bedieningsinstructies lezen voordat zij het systeem installeren, bedienen of onderhouden. Houd de Bedieningsinstructies altijd bij de hand tijdens het bedienen van het product. Gebruik het product niet op een andere wijze dan beschreven in de gebruikersdocumentatie. Doet u dit wel, dan wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, en kunt u de apparatuur beschadigen. Beoogd gebruik Het ReadyToProcess WAVE 25-systeem is bedoeld voor gebruik als laboratorium- en productieapparatuur voor celcultuur. Het systeem mag niet worden gebruikt voor klinische of diagnostische doeleinden. Vereisten Om deze handleiding te volgen en het systeem te gebruiken op de manier waarop het is bedoeld, is het belangrijk dat: u een algemeen begrip hebt van hoe de client-computer en de Microsoft Windows -besturingssystemen werken. U vertrouwd bent met het gebruik van algemene laboratoriumapparatuur en met de verwerking van biologisch materiaal. u de veiligheidsvoorschriften in de Gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. het systeem geïnstalleerd is in overeenstemming met de instructies in deze Gebruiksaanwijzing. er een gebruikersaccount is aangemaakt volgens de UNICORN Administration and Technical manual. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 7

8 1 Inleiding 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers Veiligheidsberichten Deze gebruikersdocumentatie bevat veiligheidsinformatie (WAARSCHUWING, LET OP en AANWIJZING) met betrekking tot het veilige gebruik van het product. Zie onderstaande definities. WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan; als deze niet wordt vermeden, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. LET OP LET OP geeft een gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot lichte of gematigde verwondingen. Het is belangrijk dat u pas verder gaat als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan en de voorwaarden goed zijn begrepen. AANWIJZING AANWIJZING geeft instructies aan die moeten worden opgevolgd om schade aan het product of andere apparatuur te voorkomen. Opmerkingen en tips Opmerking: Tip: Een opmerking wordt gebruikt om informatie aan te geven die belangrijk is voor een probleemloos en optimaal gebruik van het product. Een Tip bevat nuttige informatie waarmee u uw procedures kunt verbeteren of optimaliseren. 8 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

9 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving 1.3 Informatie over regelgeving Informatie over de fabricage De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de vereiste productie-informatie. Zie de EU-verklaring van conformiteit (VvC) voor meer informatie. Vereiste Naam en adres van fabrikant Inhoud GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Overeenstemming met EU-richtlijnen Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen die vermeld staan in onderstaande tabel, omdat het in overeenstemming is met de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Zie voor meer informatie het document EU Verklaring van conformiteit. Richtlijn 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG Titel Richtlijn Machines (MD) Richtlijn Lage Spanning (LVD) Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) CE-markering De CE-markering en de bijbehorende EG-conformiteitsverklaring zijn geldig voor het instrument wanneer: wordt gebruikt als onafhankelijk systeem, of is aangesloten op andere producten die in deze gebruikersdocumentatie zijn aanbevolen of beschreven en gebruikt in dezelfde staat als waarin het is geleverd vanaf GE, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de gebruikersdocumentatie. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 9

10 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Internationale normen De standaardvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel samengevat. Norm EN ISO EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 No EN/IEC EN/IEC (Emissie conform CISPR 11, groep 1, klasse A) Omschrijving Veiligheid van machines Algemene designbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik. Deel 2-010: Specifieke vereisten voor laboratoriumapparatuur voor het verwarmen van materialen. Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC vereisten. Opmerkingen EN ISO-norm is in overeenstemming met EUrichtlijn 2006/42/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2006/95/EG EN-norm is geharmoniseerd met EU-richtlijn 2004/108/EG Andere wetgevingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende wettelijke vereisten waaraan de ReadyToProcess WAVE 25 voldoet. Voorschrift FCC 47 CFR deel 15 Omschrijving Federal Communications Commission (FCC) titel 47 van de Code of Federal Regulations (CFR), deel 15, Radiofrequentietoestellen 10 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

11 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving FCC-conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Opmerking: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door GE de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken nietig kunnen verklaren. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van een Klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, kan dit schadelijke storing aan radiocommunicatie tot gevolg hebben. De bediening van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen. In dat geval moet de gebruiker de storing op eigen kosten corrigeren. Conformiteitsverklaring software UNICORN 6.3 en latere versies zijn technisch compatibel met alle relevante gedeeltes van FDA 21 CFR Deel 11. De lokale GE-vertegenwoordiger verstrekt op verzoek een controlelijst voor de beoordeling van het systeem volgens deel 11. Naleving van regelgeving voor aangesloten apparatuur Apparatuur die op ReadyToProcess WAVE 25 wordt aangesloten moet voldoen aan de veiligheidsvereisten van IEC/EN/UL/CSA /IEC , IEC/EN/UL/CSA of andere relevante geharmoniseerde normen en moet geïnstalleerd en bediend worden volgens de instructies van de fabrikant. Binnen de EU moet aangesloten apparatuur voorzien zijn van het CE-symbool. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 11

12 1 Inleiding 1.3 Informatie over regelgeving Conformiteitsverklaring m.b.t. het milieu De milieuvereisten waar dit product aan voldoet, worden in de onderstaande tabel vermeld. Vereiste 2011/65/EU 2012/19/EU 2006/66/EG Regelgeving (EG) Nr 1907/2006 ACPEIP Titel Richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Batterijrichtlijn Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH) Administratie van de controle op vervuiling veroorzaakt door elektronische informatieproducten, Chinese beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 12 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

13 1 Inleiding 1.4 Belangrijke concepten 1.4 Belangrijke concepten De concepten en afkortingen die gebruikt worden in deze handleiding worden uitgelegd in de onderstaande tabel. Concept/ afkorting Cellbag -bioreactor DO DO sensor Enkele modus Dubbele modus ph-sensor ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess Pump 25 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Lade (Tray) ReadyToProcess WAVE 25 Het ReadyToProcess WAVE 25-systeem Het bioreactorsysteem UNICORN Uitleg De wegwerpbare container waarin de cellen gekweekt worden. Opgeloste zuurstof. Optische sensor voor meting van opgeloste zuurstof. Bevestigd aan DO geconfigureerde Cellbag-bioreactoren. Bedieningsmodus met één Cellbag-bioreactor op de schudder. Bedieningsmodus met twee Cellbag-bioreactoren op dezelfde schudder. De cultuur wordt onafhankelijk gecontroleerd en bestuurd in de twee bioreactoren. Optische sensor voor ph-meting. Bevestigd aan phgeconfigureerde Cellbag-bioreactoren. Regeleenheid voor gasmengsel-, ph- en DO-controle. De pomp. De schudeenheid. Lade voor Cellbag, gemonteerd op de schudder. Er zijn verschillende maten lades verkrijgbaar voor verschillende celcultuurcapaciteiten. Het totale bioreactorsysteem, inclusief schudder, CB- CU('s) en pomp(en), samen met Cellbag-bioreactor(en) en filterverwarmer(s). De software die gebruikt wordt voor het besturen en controleren van het systeem. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 13

14 1 Inleiding 1.5 Gebruikersdocumentatie 1.5 Gebruikersdocumentatie De onderstaande tabel omschrijft de gebruikersdocumentatie voor ReadyToProcess WAVE 25, die verkrijgbaar is via het Help menu in UNICORN of op de CD met gebruikersdocumentatie. Document ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook ReadyToProcess WAVE 25 Cue Card UNICORN Administration and Technical manual UNICORN Online hulp Gebruikersdocumentatie CD Hoofdinhoud De nodige instructies voor het installeren, bedienen en behouden van ReadyToProcess WAVE 25 op een veilige manier. Omvat basis UNICORN systeemcontrolefuncties. Gedetailleerde systeembeschrijvingen en instructies over het activeren, onderhouden en probleemoplossen bij ReadyToProcess WAVE 25. Omvat UNICORN systeemcontrolefuncties, methodecreatie en behandeling, samen met evaluatie en prestatie van gegevens. Korte instructies die een overzicht verschaffen van de manier om het systeem te activeren. Overzicht en gedetailleerde omschrijving van netwerkinstelling en volledige software-installatie. Beheer van de UNICORN- en UNICORN-database. Dialoogvensterbeschijvingen voor UNICORN. CD met de opgesomde handleidingen en vertaalde versies van ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing. 14 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

15 2 Veiligheidsinstructies 2 Veiligheidsinstructies In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft voorzorgsmaatregelen en noodstopprocedures voor de ReadyToProcess WAVE 25. Informatie m.b.t. buitengebruikstelling is ook omschreven. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.2 Labels 2.3 Noodprocedures 2.4 Recycling-informatie Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 15

16 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen 2.1 Veiligheidsmaatregelen Inleiding Voordat u het systeem installeert, gebruikt of onderhoudt, dient u zich bewust te zijn van de gevaren die in deze handleiding worden beschreven. Volg de gegeven instructies om persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen in dit deel zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Algemene voorzorgsmaatregelen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving Persoonlijke bescherming De uitrusting installeren en verplaatsen Stroomvoorziening Systeembediening Onderhoud Bepaalde veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk zijn van toepassing op situaties die beschreven zijn in andere handleidingen. Algemene voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Bedien het product nooit op enige andere manier dan zoals beschreven in de handleidingen van Gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING Alleen goed opgeleid personeel mag het product gebruiken en gebruiksonderhoud uitvoeren. WAARSCHUWING Gebruik geen accessoires die niet zijn geleverd of die niet worden aanbevolen door GE. 16 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

17 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gebruik de ReadyToProcess WAVE 25 niet als deze niet goed werkt of als er enige schade is opgetreden, bijvoorbeeld: schade aan het netsnoer of de stekker schade veroorzaakt door het laten vallen van de apparatuur schade veroorzaakt doordat er vocht op is terechtgekomen Ontvlambare vloeistoffen en explosieve omgeving WAARSCHUWING ReadyToProcess WAVE 25 is niet ontworpen voor ontvlambare vloeistoffen. WAARSCHUWING ReadyToProcess WAVE 25 is niet goedgekeurd voor werk in een mogelijk explosieve atmosfeer. Persoonlijke bescherming WAARSCHUWING Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het gebruik en het onderhoud van dit product. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 17

18 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Gevaarlijke stoffen. Wanneer u gevaarlijke chemische en biologische agentia gebruikt, dient u alle gepaste beschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen de gebruikte stoffen. Volg de plaatselijke en/of nationale voorschriften op voor een veilige bediening, onderhoud en buitengebruikstelling van het systeem. WAARSCHUWING Verspreiding van biologische agentia. De operator moet alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van gevaarlijke biologische agentia te vermijden. De faciliteit moet voldoen aan de nationale praktijkrichtlijn voor bioveiligheid. De uitrusting installeren en verplaatsen LET OP Zwaar object. Vanwege het aanzienlijke gewicht van de ReadyToProcess WAVE 25 rocker, wordt het ten zeerste aanbevolen om de hulp van een andere persoon in te roepen bij het tillen of verplaatsen van de apparatuur. Gebruik indien mogelijk de handgrepen aan de zijkanten van de schudder. Til de ReadyToProcess WAVE 25 rocker niet op met de lade bevestigd. LET OP Door de afmetingen en het gewicht van Tray 50 moet deze lade door minimaal twee personen worden geïnstalleerd. LET OP Vallende uitrusting. Stapel niet meer dan één ReadyToProcess CBCU en/of ReadyToProcess Pump 25 eenheden op elkaar. 18 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

19 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Stroomvoorziening WAARSCHUWING Aarding. De ReadyToProcess WAVE 25 rocker moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten. WAARSCHUWING Gebruik alleen geaarde netsnoeren die door GE zijn geleverd of goedgekeurd. WAARSCHUWING Blokkeer de toegang tot de aan/uit-schakelaar en het netsnoer niet. De aan/uit-schakelaar moet altijd goed toegankelijk zijn. Het netsnoer met stekker moet altijd gemakkelijk los te koppelen zijn. WAARSCHUWING De stroom uitschakelen. De stroom van de uitrusting altijd uitschakelen alvorens de ReadyToProcess WAVE 25-eenheden aan te sluiten op een ander instrument. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 19

20 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen Systeembediening WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar. ReadyToProcess WAVE 25-uitrusting mag enkel gebruikt worden op locaties met goede ventilatie. Wanneer N 2 en/of CO 2 aangesloten zijn, dient u ervoor de zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. de gasaansluitingen stevig afgedicht zijn. De toevoerslang en aansluitingen moeten regelmatig visueel geïnspecteerd worden. Hogere druk of losse verbindingen kunnen veroorzaken dat gasbuizen loskomen, wat kan resulteren in gevaarlijke lekken. WAARSCHUWING Gaslekkage voorkomen.om gaslekken te voorkomen schakelt u alle gastoevoer uit wanneer het systeem niet in gebruik is. WAARSCHUWING Brandgevaar. O 2 -lek in combinatie met hitte kan leiden tot ontsteking. Om O 2 -lekken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat: de druk op de gasaansluitingen niet hoger is dan 1,5 bar. de gasaansluitingen stevig afgedicht zijn. Inspecteer de toevoerslang regelmatig. LET OP Alleen Cellbag-bioreactoren die zijn goedgekeurd door GE voor de ReadyToProcess WAVE 25 op de apparatuur gebruikt mogen worden. 20 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

21 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Zwaar object. De gevulde Cellbag-bioreactor is zwaar en moet voorzichtig worden opgetild. Dit geldt ook voor optionele apparatuur, zoals kalibratiegewichten. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Controleer vóór elk gebruik, de integriteit van alle buizen en aansluitingen. LET OP Risico op lekken van biologische stoffen. Voer steeds de correcte Cellbag bioreactormaat in in de UNICORN-systeeminstellingen. Er niet in slagen dit te doen kan overdruk en later scheuren van de Cellbag-bioreactor veroorzaken. LET OP Beknellingsgevaar. Lichaamsdelen kunnen vast komen te zitten tussen de basis en de lade van de schudder. LET OP Beknellingsgevaar. Zorg dat er geen vingers vast komen te zitten tussen het schudplatform en de lade bij het verplaatsen van Tray 10 vanuit de schuine stand. Verplaats de lade door beide kanten van de lade stevig vast te pakken. LET OP Beknellingsgevaar. Bewegende delen in ReadyToProcess Pump 25. Open geen pompkopklappers tijdens gebruik. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 21

22 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen LET OP Vallende apparatuur. Om te voorkomen dat de bioreactorsysteemeenheden van de werktafel getrokken worden, dient u ervoor te zorgen dat alle slangen zich binnen het gebied van de tafel bevinden. AANWIJZING Als de UniNet-kabels worden losgemaakt tijdens een cyclus, dan wordt de cyclus onderbroken en moet deze opnieuw worden gestart. Zorg ervoor dat de kabels goed vastzitten voordat u een cyclus start en verplaats systeemeenheden niet tijdens een cyclus. Onderhoud WAARSCHUWING Gevaar van elektrische schokken. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat is goedgekeurd door GE. Open geen beschermkappen, of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. WAARSCHUWING De stroomtoevoer uitschakelen. Sluit altijd de stroomtoevoer van het instrument af voordat u een onderhoudstaak uitvoert. WAARSCHUWING Reinig de apparatuur altijd in een goed geventileerde ruimte. Dompel geen enkel onderdeel van de apparatuur onder in vloeistof en sproei geen vloeistof op de apparatuur. Controleer altijd of de apparatuur volledig droog is voordat u deze aansluit op de netvoeding. Zorg dat u alle milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de gebruikte stoffen opvolgt. 22 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

23 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Er mogen voor het onderhoud en de reparatie van het product uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door GE zijn goedgekeurd of geleverd. LET OP Vallende uitrusting. Door knel- en verplettergevaren mogen kalibratiegewichten niet op elkaar gestapeld worden. Verwijder de kalibratiegewichten voordat de stroom uitgeschakeld wordt. LET OP Gevaarlijke stoffen. Reinig vóór elk onderhoud, elke reparatie en buitendienststelling het ReadyToProcess WAVE 25-systeem met een geschikt reinigingsmiddel om alle gevaarlijke stoffen te verwijderen. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 23

24 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels 2.2 Labels In deze paragraaf worden instrumentlabels, veiligheidslabels en aanvullende labels beschreven die zijn aangebracht op de eenheden van het bioreactorsysteem. De illustraties in deze paragraaf zijn voorbeelden van labels die op verschillende onderdelen van het systeem zijn aangebracht. Raadpleeg voor informatie over labels op de client-computerapparatuur de instructies van de fabrikant. Paragraaf Instrumentlabels Veiligheidslabels Bijkomende labels Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

25 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Instrumentlabels ReadyToProcess WAVE 25 rocker-label Het instrumentlabel op de schudder bevindt zich aan de achterkant van de schudder en onder het schudplatform. TM ReadyToProcess Wave 25 Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: / V AC Frequency: Hz Max Power: 1500 VA Protection Class: IP21 GE Healthcare Bio-Sciences AB Made in Sweden Uppsala Sweden Conforms to ANSI/UL Std Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No Filterverwarmerslabel Het volgende label werd aangebracht op de filterverwarmer Filter Heater Code no: Voltage: 32 V DC Mfg Year: 2013 Max Power: 4 W Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 25

26 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels Lade- en deksellabels De volgende labels zijn aangebracht op de lades en deksels. Ladelabe Tray 10 Code no: Voltage: 32 V DC Mfg Year: 2013 Max Power: 125 W Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Deksellabel Lid 10 Code no: Mfg Year: 2013 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden ReadyToProcess CBCU-label Het instrumentlabel op de CBCU bevindt zich aan de onderkant van de eenheid. Onderstaande illustratie is een voorbeeld van het label dat vasthangt aan de CDCU met volledige configuratie. Overeenkomstige labels worden bevestigd aan de CBCU-eenheden met alternatieve configuraties TM ReadyToProcess CBCU Full Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: 32 V DC UniNet-9 Max Power: 32 W Protection Class: IP21 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden 26 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

27 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Instrumentlabels ReadyToProcess Pump 25-label Het instrumentlabel op de pomp bevindt zich op het achterpaneel van de eenheid TM ReadyToProcess Pump 25 Code no: Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Voltage: 32 V Max Power: 32 W Protection Class: IP21 DC UniNet-9 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Symboolbeschrijving De volgende veiligheidssymbolen zijn op de labels gebruikt: Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Het systeem voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Het systeem voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn voor Australië en Nieuw-Zeeland. Dit symbool geeft aan dat het systeem is gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (NTRL). Een NRTL is een door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erkende organisatie die aan de wettelijke verplichtingen in de USA titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR) Part voldoet. Dit symbool geeft aan dat afval in de vorm van elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden verwijderd als ongesorteerd gemeentelijk afval, en dat het apart moet worden ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van apparatuur. Dit symbool geeft aan dat het product gevaarlijke materialen bevat die de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in de Chinese norm SJ/T (Vereisten voor concentratielimieten van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische informatieproducten). ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 27

28 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Veiligheidslabels Veiligheidslabels op ReadyToProcess WAVE 25 rocker De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de schudeenheid. Label Omschrijving Waarschuwing! Lees de gebruikersdocumentatie voordat u het systeem gebruikt. Open geen afdekkingen of vervang geen onderdelen, tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruikersdocumentatie wordt vermeld. Geeft aan dat er risico bestaat dat lichaamsdelen tussen twee onderdelen van het systeem vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op ReadyToProcess Pump 25 De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de pomp. Label Omschrijving Waarschuwing!Geeft aan dat er risico bestaat dat vingers tussen twee bewegende onderdelen van de pomp vast kunnen komen te zitten en dat moet worden opgelet, zodat letsel wordt voorkomen. Veiligheidslabels op filterverwarmer De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de filterverwarmer. Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. 28 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

29 Veiligheidslabels op lade De volgende symbolen kunnen gevonden worden op de lade. 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Veiligheidslabels Label Omschrijving Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. LEFT wijst op de linkerkant van de lade. Waarschuwing! Geeft aan dat het oppervlak heet kan zijn en dat er voorzorgen moeten worden genomen om letsel te voorkomen. RIGHT wijst op de rechterkant van de lade. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 29

30 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels Bijkomende labels Illustratie van Cellbag -label De volgende foto is een voorbeeld van het label dat aan de cellbag hangt. Illustratie van DO-sensorlabel De volgende afbeelding is een voorbeeld van het DO-sensorlabel, bevestigd aan de cellbag naast de DO-sensor. 30 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

31 Illustratie van ph-sensorlabel 2 Veiligheidsinstructies 2.2 Labels Bijkomende labels De volgende afbeelding is een voorbeeld van het ph-sensorlabel, bevestigd aan de cellbag naast de ph-sensor. Illustratie van vezelkabellabels De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de DO-sensor. De volgende foto toon het label om te bevestigen aan de optische vezelkabel van de ph-sensor. Illustratie van het pompkoplabel De volgende afbeelding toont het label dat aan de pompkop bevestigd is. Het label geeft de pomprichting van de pomp aan. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 31

32 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures 2.3 Noodprocedures Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een noodstop van het ReadyToProcess WAVE 25 wordt uitgevoerd. In deze paragraaf wordt ook het gevolg van een stroomstoring of netwerkonderbreking beschreven. Noodstop In een noodsituatie volgt u de onderstaande stappen om de run te stoppen op een van de volgende manieren: Stop de run van System Control door op het Stop-icoon te klikken, wanneer UNICORN het systeem bestuurt.. of Schakel de stroom uit door op de Power-schakelaar aan de voorzijde van de schudeenheid te drukken. De run wordt onmiddellijk onderbroken. Opmerking: Wanneer er één keer op de knop gedrukt wordt, wordt er een normale uitschakeling uitgevoerd. Wanneer de knop ingedrukt gehouden blijft, wordt er een geforceerde uitschakeling uitgevoerd. De stroom is uitgeschakeld wanneer het verklikkerlicht niet brandt. De stroom is ingeschakeld wanneer het verklikkerlampje groen is. 32 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

33 2 Veiligheidsinstructies 2.3 Noodprocedures Stroomstoring of nooduitschakeling is afhankelijk van het systeem waarin de storing zich voordoet. Stroomstoring in... ReadyToProcess WAVE 25 resulteert in... Het systeem is inactief tijdens stroomstoringen. Als System Settings:Auto start:rocker en System Settings:Auto start:cbcu wordt ingesteld op Resume activity, dan starten de schudder en de CBCU('s) opnieuw met dezelfde waarden als voor de stroomstoring, als het systeem weer stroom ontvangt. Opmerking: Gegevensverzameling, mediacontrole en regeling van ph en DO dienen handmatig opnieuw opgestart te worden door deze opnieuw te verbinden met het systeem en een nieuwe run te starten. Klantcomputer De celcultuurcyclus gaat zonder onderbreking door. De bediener zal echter niet in staat zijn om de systeemstatus te bekijken, instellingen te wijzigen of handmatige instructies te versturen tijdens een stroomstoring op de client-computer. De software behoudt de cyclusinstellingen wanneer de stroom wordt hersteld. Noodstroomvoeding (UPS) Een UPS kan een stroomtoevoer uitstellen, waardoor er tijd vrijkomt voor een gecontroleerde uitschakeling van het systeem en gegevensverlies voorkomen wordt. Voor stroomvereisten van de UPS, raadpleeg de systeemspecificaties in de ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook. Houd rekening met de specificaties voor de klantcomputer en -monitor. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 33

34 2 Veiligheidsinstructies 2.4 Recycling-informatie 2.4 Recycling-informatie Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de procedures voor het wegwerpen en recycleren van ReadyToProcess WAVE 25. Buitengebruikstelling van de apparatuur De bioreactorsysteemeenheden moeten voorafgaand aan de buitengebruikstelling worden ontsmet. Leef de plaatselijke wetgeving na voor het afdanken van de uitrusting. Verwijdering, algemene instructies Wanneer de ReadyToProcess WAVE 25 buiten bedrijf wordt gesteld, dienen de verschillende materialen te worden gescheiden en gerecycled in overeenstemming met de nationale en plaatselijke milieuvoorschriften. Verwijdering van elektrische componenten Het afval van elektrische en elektronische apparatuur mag niet worden verwijderd als niet-gesorteerd gemeentelijk afval, en moet afzonderlijk worden ingezameld. Neem contact op met een bevoegde GE-vertegenwoordiger voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van uw apparatuur. 34 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

35 3 Systeembeschrijving 3 Systeembeschrijving In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van ReadyToProcess WAVE 25. Raadpleeg ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook voor uitgebreide informatie. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 3.1 Systeemoverzicht 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker 3.3 ReadyToProcess CBCU 3.4 ReadyToProcess Pump Cellbag-bioreactor beschreven 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 35

36 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht 3.1 Systeemoverzicht Inleiding ReadyToProcess WAVE 25 is bedoeld voor celcultuur. Een wegwerp Cellbag-bioreactor wordt op een schudder geplaatst en gevuld met gas, gedeeltelijk gevuld met kweekmedium en geënt met cellen. Gasverplaatsing en cultuurvermenging wordt tot stand gebracht door golf-geïnduceerde beweging, die uitgevoerd wordt door de schudder. Het celcultuurvolumebereik per Cellbag-bioreactor is 0,3 à 25 l, afhankelijk van de grootte van de bioreactor, en het werkvolume kan tot 10 maal worden uitgebreid tijdens één cultuur. Het systeem, dat bestaat uit de schudeenheid, ReadyToProcess CBCU en ReadyToProcess Pump 25, maakt meting en controle van ph, DO, gewicht en mediadistributie mogelijk en verschaft verschillende gasdebiet- en gasvermengingsmogelijkheden. In de enkele modus ondersteunt het systeem cultuur in één Cellbag-bioreactor tegelijk. De schudder wordt aangesloten op één ReadyToProcess CBCU en op maximaal drie ReadyToProcess Pump 25 eenheden. In de dubbele modus ondersteunt het systeem cultuur in twee Cellbag-bioreactoren die op dezelfde lade geplaatst zijn. De schudder is aangesloten op maximaal twee ReadyToProcess CBCU eenheden en op maximaal drie ReadyToProcess Pump 25-eenheden voor onafhankelijke regeling van cultuurcondities in de twee bioreactoren. Het systeem wordt bestuurd vanaf een pc met UNICORN softwareversie of hoger. Het systeem kan tevens worden bestuurd vanaf een controlerend besturings- en gegevensacquisitie (SCADA)-systeem, zoals het Emerson DeltaV besturingssysteem via de geïntegreerde OPC-server. 36 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

37 3 Systeembeschrijving 3.1 Systeemoverzicht Illustratie van het systeem De onderstaande afbeelding laat de belangrijkste onderdelen van het systeem zien, voor gebruik in de enkele modus met één ReadyToProcess Pump 25. In de dubbele modus worden twee ReadyToProcess CBCU-eenheden gebruikt voor het onafhankelijk regelen van de twee Cellbag-bioreactoren. Zowel de enkele als de dubbele modus kunnen maximaal drie ReadyToProcess Pump 25-eenheden ondersteunen Onderdeel Omschrijving ReadyToProcess Pump 25 Luik Filterverwarming Cellbag-bioreactor beschreven ReadyToProcess WAVE 25 rocker Lade Deksel ReadyToProcess CBCU ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 37

38 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Inleiding De schudder is het belangrijkste onderdeel van het systeem. Met behulp van de schudder wordt het gewicht gemeten en worden de temperatuur, de schudsnelheid, de schudhoek en de schudbeweging gecontroleerd. De schudder bevat vier laadcellen voor het controleren van het gewicht van de Cellbag-bioreactor en de inhoud ervan. De plaatsing van de laadcellen maakt onafhankelijke weging van de twee Cellbag-bioreactoren in de dubbele modus mogelijk. De schudder bevat tevens een geïntegreerde microprocessor, waardoor het systeem onafhankelijk van de prestaties van het aangesloten netwerk en de client-computer bestuurd kan worden. Raadpleeg voor specificaties van de schudder het ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook of het gegevensbestand voor ReadyToProcess WAVE 25, dat gedownload kan worden vanaf Vooraanzicht van de schudder De afbeelding hieronder toont het vooraanzicht van de schudder ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

39 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Onderdeel Omschrijving Schudplatform Temperatuursensoren Schudbasis Netschakelaar Locatie van de aanpasbare voet Netschakelaar De stroomschakelaar geeft de status van de schudder overeenkomstig onderstaande lijst aan. Indicatorlamp Geen lamp Knipperend groen lampje Constant groene lamp Knipperend rood lampje Constant rode lamp Omschrijving De stroom is uitgeschakeld. De schudder wordt opgestart. De stroom is ingeschakeld en de schudder is actief. De schudder kon geen verbinding maken met andere onderdelen van het systeem. Wijst op een fout van de schudder. Verstelbare voet De verstelbare voet bevindt zich in de hoek rechtsvoor van de schudbasis, vanaf de voorkant gezien. Deze wordt gebruikt om het gewicht gelijk over de vier voeten van de schudder te verdelen. Gebruik de bijgeleverde sleutel om de verstelbare voet af te stellen. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 39

40 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Achteraanzicht van de schudder De afbeelding hieronder toont het achteraanzicht van de schudder. Onderdeel Omschrijving 15-pins D-subconnector, gebruikt voor digitale en analoge I/O-signalen Filterkopkoppelstukken Ladeaansluiting UniNet-9 poorten USB-poorten Ethernetconnector Stroomaansluiting Opmerking: De schudder is voorzien van interne elektrische zekeringen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen. 40 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

41 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Lade- en dekselmaten Lades en deksels zijn verkrijgbaar in verschillende maten die hieronder opgesomd worden: Lades Lade 10 Lade 20 Lade 50 Deksels Deksel 10 Deksel 20 Deksel 50 Afbeeldingen van lade en deksel De onderstaande afbeelding toont de schudder met lade 50 bevestigd Onderdeel Omschrijving Zakklem (bovenste) Zakklemopener (één in elke bovenhoek) Zakklemopener (één in elke onderhoek) Zakklem (onderste) ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 41

42 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker De onderstaande afbeelding toont de schudder met lade 50 en deksel 50 bevestigd Onderdeel Omschrijving Schudbasis Deksel Lade Buisuitlaat Luik 42 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

43 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Voorbereiden op schuine stand Wanneer het systeem in de END-modus komt, bereidt de lade zich voor op de schuine stand als System Settings:Rocker:Prepare for tilt at END is ingesteld op Yes. Hierdoor wordt de schudder in de mechanische eindpositie geplaatst, namelijk 14 graden van de horizontale stand. Deze positie kan ook worden ingesteld door de handmatige instructie Rocker:Prepare for tilt uit te voeren. Zie de afbeelding hieronder. Schuine stand Om het verwisselen van lades bij het instellen van het systeem en monstername en oogsten tijdens en na celcultuur te vergemakkelijken, kan de lade met de bevestigde Cellbag-bioreactor(en) in een omhoogstaande positie worden gezet. Dit wordt de schuine stand genoemd. Volg de stappen hieronder om de lade in de schuine stand te zetten. In de onderstaande afbeeldingen wordt de lade zonder bevestigde Cellbag-bioreactor weergegeven. AANWIJZING Wees voorzichtig wanneer u de lade van de schudder in de schuine stand zet met volle Cellbag-bioreactor(en) bevestigd. Stap 1 Werkzaamheden Bereid de eenheid voor op de schuine stand zoals hierboven beschreven of selecteer de grootst mogelijk hoek in UNICORN. Zet de lade niet schuin vanuit een hoek van minder dan 12. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 43

44 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Stap 2 Werkzaamheden Houd het gebied met reliëfgreep aan elke kant van de lade vast en trek de lade naar boven en naar u toe. De onderstaande illustratie toont de schuine stand. 44 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

45 3 Systeembeschrijving 3.2 ReadyToProcess WAVE 25 rocker Afbeelding van de filterverwarmer De filterverwarmer voorkomt condensatie en verstopping van het afvoerluchtfilter op de Cellbag-bioreactor Onderdeel Omschrijving Filterverwarming Connector voor aansluiting op de schudeenheid Filterverwarmersteun ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 45

46 3 Systeembeschrijving 3.3 ReadyToProcess CBCU 3.3 ReadyToProcess CBCU Voorstelling De regeleenheid, ReadyToProcess CBCU, wordt aangesloten op de schudder via een UniNet-9 connector. De volledige configuratie mengt lucht/n 2, O 2 en CO 2 -gas en bevat O 2 - en CO 2 -sensoren, een massastromingsregelaar, een optische ph-sensorlezer en een optische DO-sensorlezer. Er zijn drie configuraties beschikbaar: ReadyToProcess CBCU ph: CO 2, O 2 en ph. ReadyToProcess CBCU DO: CO 2, O 2 en DO. ReadyToProcess CBCU Volledig: CO 2, O 2, ph en DO. Raadpleeg voor specificaties van de CBCU het ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook of het gegevensbestand voor ReadyToProcess WAVE 25, dat gedownload kan worden vanaf Vooraanzicht van de ReadyToProcess CBCU Onderstaande illustratie toont het voorpaneel van een volledig geconfigureerde CBCU. De configuratie van uw CBCU kan verschillen van de hieronder getoonde configuratie ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

47 3 Systeembeschrijving 3.3 ReadyToProcess CBCU Onderdeel Onderdeel ph-poort GAS MIX OUT Status LED s DO-poort Omschrijving Verbindingsstuk voor ph-sensorvezelkabel. Gasuitlaat voor aansluiting op Cellbag-bioreactor. Geeft de CBCU-besturingsstatus. Verbindingsstuk voor DO-sensorvezelkabel. Status LED s Het led-verklikkerlichtje geeft de besturingstatus overeenkomstig volgende tabel aan. Indicatorlamp Constant groene lamp Knipperend groen lampje Knipperend rood lampje Constant rode lamp Omschrijving De CBCU is klaar voor gebruik. De CBCU is in werking. Wijst op een interne fout, maar de CBCU is nog in werking. Wijst op een interne fout, maar de CBCU is niet in werking. Achteraanzicht van ReadyToProcess CBCU Onderstaande illustratie toont het achterpaneel van een volledig geconfigureerde CBCU. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 47

48 3 Systeembeschrijving 3.3 ReadyToProcess CBCU Onderdeel Onderdeel UniNet-9 poort CAN indicatie-led CAN ID schakelaar O2 IN CO2 IN AIR/N2 Omschrijving Stroomverbinding op de schudder. Wijst op de systeemverbindingsstatus. Schakelaar voor het instellen van het CBCU-eenheidnummer voor systeemherkenning. Inlaatkoppelstuk voor O 2 -toevoer. Inlaatkoppelstuk voor O 2 -toevoer. Inlaatkoppelstuk voor lucht of N 2 -toevoer. CAN ID Het CAN ID is een eenheidnummer dat gebruikt wordt door UNICORN om de CBCU te herkennen die verbonden is met het systeem. Het CAN ID wordt ingesteld door aan een schakelaar te draaien op het achterpaneel van de CBCU (zie de afbeelding hierboven). Het CAN ID moet altijd worden ingesteld op positie 1 voor gebruik in de enkele modus. Voor de dubbele modus stelt u het CAN ID in op 1 voor de CBCU die aangesloten is op de linker Cellbag-bioreactor, en op 2 voor CBCU die ingesteld is op de rechter Cellbag-bioreactor. Slangen en stekkers Slangen en aansluitingen voor gasstroom, zoals hieronder vermeld, worden meegeleverd met de ReadyToProcess CBCU. Slangen en aansluitingen voor vloeistofstroom moeten apart worden aangeschaft. Leidingen Onderdeel Binnendiameter Buitendiameter Lengte Tygon E3603 1/8" (3,2 mm) 1/4" (6,4 mm) 147,6" (375 cm) Siliconen 3/16" (4,8 mm) 3/8" (9,5 mm) 7,9" (20 cm) Connectors Onderdeel Verloopaansluiting, gasslangen Binnendiameter 1/8" tot 3/16" (3,2 à 4,8 mm) 48 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

49 3 Systeembeschrijving 3.3 ReadyToProcess CBCU Onderdeel Aansluiting, CBCU Binnendiameter 1/8" (3,2 mm) ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 49

50 3 Systeembeschrijving 3.4 ReadyToProcess Pump ReadyToProcess Pump 25 Inleiding De ReadyToProcess Pump 25 is een peristaltische pompeenheid die twee rollerpompkoppen bevat. De functie van een bepaalde pompkop wordt ingesteld in de UNICORN-software. Er worden maximaal drie pompeenheden ondersteund in de enkele en dubbele modus. Raadpleeg voor specificaties van de pomp het ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook of het gegevensbestand voor ReadyToProcess WAVE 25, dat gedownload kan worden vanaf Vooraanzicht van de pomp De onderstaande illustratie geeft het voorpaneel van de pomp weer Onderdeel Omschrijving Pompkopklapper Pompkop Statusleds voor pompfunctie per pompkop 50 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

51 TM 3 Systeembeschrijving 3.4 ReadyToProcess Pump 25 Status LED s Het led-verklikkerlichtje geeft de pompfunctiestatus overeenkomstig volgende tabel aan. Indicatorlamp Constant groene lamp Knipperend groen lampje Knipperend rood lampje Constant rode lamp Omschrijving De pompfunctie is klaar voor gebruik. Bezig met pompen. Wijst op een interne fout, maar de pomp is nog in werking. Wijst op een interne fout, maar de pomp is niet in werking. Achteraanzicht van de pomp De onderstaande illustratie geeft het achterpaneel van de pomp weer ReadyToProcess Pump 25 Code no: Voltage: 32 V DC UniNet-9 Serial no: XXXXXXX Mfg Year: 2013 Max Power: 32 W Protection Class: IP21 Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Onderdeel Onderdeel UniNet-9 poort CAN-indicator-led CAN ID-schakelaar Omschrijving Stroomverbinding op de schudder. Wijst op de systeemverbindingsstatus. Toont het eenheidnummer van de pomp voor herkenning door het systeem. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 51

52 3 Systeembeschrijving 3.4 ReadyToProcess Pump 25 CAN ID Het CAN ID is een eenheidnummer dat door UNICORN gebruikt wordt om de betreffende aangesloten pompeenheid te herkennen. Als er meer dan één pompheid is aangesloten, worden de pompen van elkaar onderscheiden door hun CAN ID's. Het CAN ID wordt ingesteld door aan een schakelaar te draaien op het achterpaneel van de pomp (zie de afbeelding hierboven). De schakelaar heeft vier CAN ID-posities, die respectievelijk gemarkeerd zijn met 1, 2, 3 en 4. Het CAN ID moet worden ingesteld op positie 1 voor de eerste pomp, positie 2 voor de tweede pomp enzovoort. Tip: De pompen worden in UNICORN herkend aan hun CAN ID. Label elke pompeenheid met het bijbehorende CAN ID om het herkennen van de fysieke pomp te vergemakkelijken. 52 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

53 3 Systeembeschrijving 3.5 Cellbag-bioreactor beschreven 3.5 Cellbag-bioreactor beschreven Voorstelling Celcultuur vindt plaats in de Cellbag-bioreactor. De Cellbag-bioreactor wordt gammabestraald en gebruiksklaar geleverd. De bioreactor is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegooid. Cellbag bioreactoropties De Cellbag bioreactoren zijn beschikbaar in verschillende configuraties van verschillende maten en uitgerust met verschillende poorten. Cellbag bioreactororen met interne celretentiefilter zijn beschikbaar voor perfusiecultuur. Indien vereist is het mogelijk om de Cellbag-bioreactoren op maat te maken. De volgende zakmaten zijn beschikbaar voor ReadyToProcess WAVE 25: 2 liter 10 liter 20 l (alleen enkele modus) 22 liter 50 l (alleen enkele modus) ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 53

54 3 Systeembeschrijving 3.5 Cellbag-bioreactor beschreven Illustratie van Cellbag-bioreactor De illustratie toont een algemene Cellbag-bioreactor. De configuratie van uw Cellbag-bioreactor kan verschillen van de hieronder getoonde configuratie Onderdeel Omschrijving ph-zaksensorpoort, bevindt zich aan de onderkant van de zak Afvoerluchtfilter met drukregelventiel Toevoerluchtfilter Aanvulpoort DO-zaksensorpoort, bevindt zich aan de onderkant van de zak Cellbag-stang CLAVE monsterpoort Aanvulpoort Aanvul-/oogstpoort Opmerking: De toevoer- en afvoerluchtfilters worden van elkaar onderscheiden door het drukregelventiel op het afvoerfilter. 54 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

55 3 Systeembeschrijving 3.5 Cellbag-bioreactor beschreven ph- en DO-sensoren De Cellbag-bioreactor kan worden uitgerust met optische sensoren voor het bewaken van de ph en opgeloste zuurstof (DO). De sensoren zijn lichtgevoelig en moeten worden beschermd tegen overmatig licht. De sensoren bevinden zich in het midden van een sensorpoort op de Cellbag-bioreactor en moeten worden gekoppeld aan een sensoradapter, zie de onderstaande tabel. Onderdeel Omschrijving De sensorpoort bevindt zich op de onderkant van de Cellbag-bioreactor. De eigenlijke sensor (wit/geel voor ph, roze/zwart voor DO) bevindt zich in het midden (1) van de sensorpoort, zie onderstaande afbeelding. De zakadaptor wordt met de vier pennen (2) aan de sensorzakpoort aangesloten. 1 2 Zaksensorpoort Sensoradapter De sensoradapter bevindt zich aan één uiteinde van een optische vezelkabel. De optische lens van de vezelkabel zit in het midden van de sensoradaptor. De vezelkabel is verbonden met een sensorlezer in de CBCU. De vezelkabel is verbonden met de ph- of DO-poort op het voorpaneel van de CBCU. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 55

56 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht 3.6 UNICORN-softwareoverzicht In deze paragraaf Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene werking van de UNICORN-software: een volledig pakket voor bediening, toezicht en evaluatie van celkweekruns. Er wordt ook beschreven hoe u toegang krijgt tot het hulpprogramma dat is meegeleverd met de UNICORN. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf Algemene UNICORN werking Administratie Systeemcontrole Evaluatie Zie pagina Opmerking: De software-illustraties in deze instructies zijn voorbeelden en kunnen in bepaalde details verschillen van uw eigen software. 56 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

57 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Algemene UNICORN werking UNICORN-modulesoverzicht UNICORN bestaat uit vier modules: System Control, Evaluation, Administration en Method Editor. De hoofdfuncties van de modules worden in de onderstaande tabel beschreven. Module System Control Evaluation Administration Method Editor Hoofdfuncties Starten, bekijken en regelen van runs. Openen van resultaten, evalueren van runs en maken van rapporten. Uitvoeren van gebruikers- en systeeminstelling, systeemlog en databasebeheer. Aanmaken en bewerken van methodes. Naar een UNICORN-module gaan Naar een module gaan: klik op de Taskbar-knop van de betreffende module, of kies de betreffende module in het Tools menu in een van de andere softwaremodules. De onderstaande illustratie geeft het Tools-menu van de Evaluation-module weer. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 57

58 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Vraag het helpprogramma op De UNICORN-software bevat een uitgebreid hulpprogramma. Onderstaande tabel beschrijft hoe u de verschillende delen van het hulpprogramma opent. Als u wilt... informatie wilt zoeken over een UNICORN-module dan... selecteer Help:Help for... in de betreffende UNICORN-module informatie wilt zoeken over het onderdeel dat op dat moment is geselecteerd en in focus is (b.v. een weergavescherm, een dialoogvenster of een methodefase) navigeren door de online help zoeken naar een specifieke term in de online help druk op def1-toets met het betreffende onderdeel geselecteerd en in focus of klik op het Help-pictogram in het open dialoogvenster selecteer Help:Help for... in een van de UNICORN-modules (zie bovenstaande illustratie) in het TOC (Inhoudsopgave) weergavescherm, vouw de betreffende titels uit om door de inhoudsstructuur te bladeren klik op de betreffende titel om een onderdeel te openen selecteer Help:Help for... in een van de UNICORN-modules (zie bovenstaande illustratie) voer de betreffende term in het invoerveld in het Search weergavescherm in klik op de Search-knop 58 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

59 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Algemene UNICORN werking Als u wilt... Bekijk de handleidingen in PDF-formaat vindt informatie over een instructie dan... selecteer Help:Help for... in een van de UNICORN-modules (zie bovenstaande illustratie) in het TOCweergavescherm, vouw de titel uit UNICORN online documentation portal en selecteer Documentation overview klik op een van de tekstlinks in de PDF manuals paragraaf In de Method Editor-module: open een methode selecteer de betreffende instructie in de Instruction box in het Text instruction weergavescherm druk op de F1-toets In de System Control-module: selecteer Manual:Execute Manual Instructions vouw een titel uit en selecteer de betreffende instructie druk op de F1-toets of klik op het Help-pictogram in het dialoogvenster ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 59

60 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Administratie Administratie Inleiding Pictogrammen in de Administratie-module Onderstaande tabel geeft de pictogrammen van de Administration-module weer. De Administration-module wordt gebruikt om alle functies van de UNICORN-software te beheren. Raadpleeg UNICORN Administration and Technical manual voor meer informatie. Pictogram Functie User Setup wordt gebruikt om de gebruikerstoegang tot UNICORN te beheren. Access Groups and Network Users wordt gebruikt om toegangsgroepen en netwerkgebruikers te beheren. Setup wordt gebruikt om een account in te stellen voor automatische systeemberichten. UNICORN and System Log geeft de systeembeheerder een overzicht van het gebruik en de activiteiten. System Properties wordt gebruikt om het systeem te bepalen en systeemeigenschappen te bewerken. Database Management wordt gebruikt voor onderhoud van de database. 60 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

61 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Systeemcontrole Inleiding De System Control-module wordt gebruikt om een methode-run te starten, te bekijken en te bedienen. Weergaveschermen systeemcontrole Zoals hieronder te zien is, zijn er standaard twee tabbladen beschikbaar in de System Control -module. Met het tabblad Process Picture kunnen handmatige interacties met het systeem worden uitgevoerd en krijgt u feedback over cyclusparameters. Het tabblad Chart geeft een grafische voorstelling van gegevens door de cyclus heen. Raadpleeg Paragraaf 5.4 Een cultuur uitvoeren, op pagina 139 voor informatie over het uitvoeren van een cyclus. Tip: Om meer informatie te krijgen dan wordt weergegeven in de Process Picture, selecteert u View:Run Data om het deelvenster Run Data te openen, waarin de actuele gegevens in numerieke waarden worden gepresenteerd. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 61

62 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole De onderdelen in de verwerkingsafbeelding weerspiegelen de onderdelen van het systeem (in de bovenstaande afbeelding wordt bijvoorbeeld een systeem in de enkele modus weergegeven, uitgerust met drie pompen). In de dubbele modus toont de verwerkingsafbeelding twee Cellbag-bioreactoren op de afbeelding van de schudder, met aparte besturingspictogrammen voor de afzonderlijk bestuurde parameters in elke bioreactor: Systeemonderdelen herkennen in de verwerkingsafbeelding In deze paragraaf wordt beschreven hoe u de eenheden in de verwerkingsafbeelding herkent met betrekking tot de Cellbag-bioreactoren in de enkele en dubbele modus. De linker en rechter Cellbag-bioreactoren de dubbele modus worden bestuurd door de CBCUs met respectievelijk CAN ID 1 en 2. Deze worden weergegeven aan de linkeren rechterkant van de lade in de verwerkingsafbeelding. Om verwarring te voorkomen dient u de fysieke Cellbag-bioreactoren aan de linker- en rechterkant van de lade te plaatsen, gezien vanaf de voorkant van de schudder. Aansluitingen tussen de Cellbag-bioreactor(en) en de betreffende bewakings- en actieve besturingseenheden worden aangegeven met verbindingslijnen in de verwerkingsafbeelding. Eenheden die bij de rechter Cellbag-bioreactor horen zijn aangegeven als Right in het menu Settings. Functies die bij de linker bioreactor horen (of bij de enkele bioreactor in de enkele modus) hebben geen links/rechts-aanduiding. 62 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

63 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Pompeenheden worden in de verwerkingsafbeelding aangegeven met 1, 2 of 3, afhankelijk van hun CAN ID-instelling, en de pompkoppen op iedere eenheid worden aangeduid met A (links) en B (rechts). In de dubbele modus worden pomprollen voor de linker- en rechterkant gelabeld met respectievelijk L en R. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 63

64 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Voorbeeld: Enkele of dubbele modus Pump 25: 1B verwijst naar de rechter pompkop op de pompeenheid met CAN ID 1. Voorbeeld: Alleen dubbele modus Pump 25: 2A verwijst naar de linker pompkop op de pompeenheid met CAN ID 2. Tip: Label de CBCU en de pompeenheden met de bijbehorende CAN ID-instellingen om het relateren van de fysieke apparaten aan de verwerkingsafbeelding te vereenvoudigen. In de dubbele modus moeten de pompen die aangesloten zijn op de linker en rechter Cellbag-bioreactoren respectievelijk aan de linker- en rechterkant van de schudder worden geplaatst. Acties in het Process Picture-weergavescherm Interactie met het Process Picture-weergavescherm is mogelijk op de volgende manieren: Als u wilt... ph- en DO-meting en - regeling activeren of deactiveren dan... Houd de cursor boven de rechterkant van de knop en schakel Reading en/of Control in of uit, zoals vereist. U kunt de Control-instelling alleen in- of uitschakelen als Reading ingeschakeld is, en u kunt Reading niet uitschakelen als Control ingeschakeld is. Andere functies activeren of deactiveren Klik op de rechterkant van de knop. De tekst op de knop toont de huidige waarde van de functie. 64 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

65 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Als u wilt... De instellingen voor een functie openen dan... Klik op de linkerkant van de knop. Onderstaand voorbeeld toont de instellingen voor opgeloste zuurstof, DO. De instellingen aanpassen Voer de gewenste waarden in het dialoogvenster Settings in en klik op OK of druk op Enter. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 65

66 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Systeeminstellingen Elk geïnstalleerd instrument heeft een serie standaard parameterwaarden, die de systeeminstellingen worden genoemd. Het dialoogvenster System Settings in System Control wordt gebruikt om de systeeminstelling voor het huidige geselecteerde instrument te bekijken en te wijzigen voordat de cyclus wordt gestart. Volg de onderstaande instructies om de System Settings te veranderen. Stap 1 Werkzaamheden In de module System Control selecteert u System:Settings. Resultaat: Het dialoogvenster System Settings wordt geopend met de Instructions weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld Selecteer de te bewerken instructie in de lijst. Klik op het + symbool om de instructies voor elke categorie te tonen. De instructies in elke categorie verschillen naargelang de instrumentconfiguratie. Selecteer instellingen en kies parameterwaarden voor de geselecteerde instructie. Klik op OK.. De instellingen blijven van kracht tot ze veranderd worden. Om de standaardwaarden van de instrumentconfiguratie te herstellen, klik op Set Parameters To Strategy Default Values. Handleidinginstructies Het is mogelijk handmatig wisselwerking te staan met een lopende run met behulp van Manual instructions. Volg onderstaande instructies om de handmatige instructies uit te voeren. Opmerking: Het is mogelijk om handmatig in wisselwerking te staan met het systeem, rechtstreeks vanop Process Picture. 66 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

67 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole Stap 1 Werkzaamheden In de System Control-module: selecteer Manual:Execute Manual Instructions of gebruik de snelkoppeling Ctrl+M. Resultaat:Het dialoogvenster Manual instructions wordt geopend. 2 In het dialoogvenster Manual instructions: Klik op het + symbool om de instructies weer te geven voor de instructiegroep die u wenst aan te passen. Selecteer de instructie die u wilt wijzigen. Voer de nieuwe waarden voor de instructie in. 3 Om meerdere instructies uit te voeren op hetzelfde breekpunt, selecteer en bewerk een instructie en klik op Insert. Herhaal voor meerdere instructies. Opmerking: Om parametervelden up te daten tijden de methoderun, vinkt u het vakje Auto update... aan. 4 Om de instructies uit te voeren, klik op Execute. Rungegevens Het deelvenster Run Data toont de huidige waarden van bijvoorbeeld de schudbeweging, ph-meting en verstreken tijd. Om de Run Data-weergave te veranderen: selecteer View:Run Data, klik met de rechtermuisknop in het deelvenster Run Data en: selecteer Run Data Groups:Detailed om meer details weer te geven of ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 67

68 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Systeemcontrole selecteer Customize om de weergave van het deelvenster Run Data te veranderen. 68 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

69 3.6.4 Evaluatie 3 Systeembeschrijving 3.6 UNICORN-softwareoverzicht Evaluatie De Evaluation -module wordt gebruikt om de resultaten van de bioreactorcycli te evalueren. Evaluatie wordt uitgebreid beschreven in het ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook en de UNICORN Online hulp. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 69

70 4 Installatie 4 Installatie In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk biedt de nodige instructies om gebruikers en onderhoudspersoneel in staat te stellen: het bioreactorsysteem, dat bezorgd wordt vanuit de fabriek, uitpakken installeer de systeemeenheden installeer UNICORN-software systeemeigenschappen bewerken Lees de gehele installatiegids voordat u start met het installeren van het ReadyToProcess WAVE 25-systeem. AANWIJZING De schudder bevat laadcellen voor het uitvoeren van wegingen en moet extra voorzichtig worden behandeld. Plaats de schudder niet op onderdelen die kunnen bewegen. Stel de laadcellen niet bloot aan zijwaartse krachten, zoals het opzij duwen van het apparaat op de werktafel, omdat dit verstoringen in de meting kan veroorzaken of de laadcellen kan beschadigen. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 4.1 Locatievoorbereiding 4.2 Hardware-installatie 4.3 Software-installatie Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

71 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding 4.1 Locatievoorbereiding In deze paragraaf Dit hoofdstuk beschrijft de planning van de site en de noodzakelijke voorbereidingen voor de installatie van ReadyToProcess WAVE 25. Het doel ervan is om planners en technisch personeel de gegevens te verschaffen die nodig zijn om het laboratorium voor te bereiden voor de installatie. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf Levering en opslag Locatievereisten Klantcomputerspecificaties Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 71

72 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Levering en opslag Levering en opslag Wanneer u de leveringsdozen ontvangt Als de leveringsdozen zichtbaar beschadigd zijn, noteer dit dan op de pakbon. Breng uw GE-vertegenwoordiger op de hoogte van dergelijke schade. Verplaats de leveringsdozen naar een beschermde locatie binnenshuis. Opslagvereisten De leveringsdozen moeten in een inpandige beschermde omgeving worden opgeslagen. Er moet aan de volgende opslagcondities worden voldaan voor de ongeopende dozen. Parameter Omgevingstemperatuur, opslag Vochtigheid Toegestaan bereik -25 tot 50 5% tot 95%, vochtigheid, niet condenserend 72 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

73 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Locatievereisten Locatievereisten Laboratoriumtafel De aanbevolen werktafelruimte is minimaal 80 cm diep en 180 cm breed. De werktafel moet schoon, waterpas, vlak en voldoende stabiel zijn zodat deze bestand is tegen de trillingen van het schudden. Plaats geen andere trillende uitrusting op dezelfde bank, aangezien trillingen de gewichtsbepaling kunnen aantasten. De werktafel moet geschikt zijn voor het ondersteunen van het totale gewicht van het systeem, inclusief de gevulde Cellbag-bioreactor. Zie Afmetingen en gewicht van de apparatuur, op pagina 75. Als er andere optionele instrumenten zijn geïnstalleerd, moeten deze gewichten ook worden opgenomen. Plaats geen zacht materiaal, papier of gelijkaardig onder het systeem, daar dit de ventilatie-inlaat kan blokkeren. Afbeelding van de systeemopstelling De onderstaande afbeelding toont de aanbevolen opstelling van het bioreactorsysteem op de laboratoriumtafel bij gebruik in de enkele modus. In de dubbele modus plaatst u de ReadyToProcess CBCU- en ReadyToProcess Pump 25-eenheden aan beide zijden van de schudder, overeenkomend met de aanduidingen L en R in de software. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 73

74 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Locatievereisten Stroomvereisten In de onderstaande tabel worden de stroomvereisten gespecificeerd: Parameter Stroomvoorziening Transiëntniveau Maximaal stroomverbruik Aansluiting op de netvoeding Lengte van de voedingskabel Vereiste / V~, Hz, geaard Overspanningscategorie II 1500 VA Europese of Amerikaanse stekker, uitgang gezekerd of beveiligd door een vergelijkbare stroomonderbreker. Voedingskabels voor Groot-Brittannië zijn op verzoek verkrijgbaar. 2 m. Indien nodig kunnen verlengkabels worden gebruikt. 74 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

75 Afmetingen en gewicht van de apparatuur 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Locatievereisten In de onderstaande tabel worden de buitenste afmetingen en het gewicht van de bioreactorsysteemheden gegeven. Systeemeenheid Schudder CBCU Pomp Lade 10 Lade 20 Lade 50 Deksel 10 Deksel 20 Deksel 50 Afmetingen, B x D x H (mm) 404 x 560 x x 360 x x 280 x x 430 x x 480 x x 610 x x 430 x x 480 x x 610 x 260 Gewicht (kg) 24,0 4,8 3,8 4,5 7,3 9,5 1,7 3,3 3,9 Milieuvereisten Het bioreactorsysteem is uitsluitend ontworpen voor binnengebruik. Er moet aan de volgende vereisten worden voldaan: De kamer dient over een afzuiging te beschikken, die aangepast is voor het gebruik van CO 2, O 2 en N 2. De systeemeenheden mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Toegestane temperatuur- en vochtigheidsbereiken worden in de onderstaande tabel gespecificeerd. Parameter Omgevingstemperatuur, bediening Relatieve vochtigheid, bediening Hoogte Atmosferische druk Mate van verontreiniging Toegestaan bereik 15 C tot 32 C 20% à 80% (niet-condenserend) Tot 2000 m 800 à 1060 mbar 2 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 75

76 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Locatievereisten Opmerking: Opmerking: Om voldoende temperatuurregeling te krijgen moet de omgevingstemperatuur minimaal 5 C lager zijn dan de gewenste temperatuur voor de cultuurkweek. De laadcellen in de schudder zijn gevoelig voor veranderingen in temperatuur. De omgevingstemperatuur moet zo constant mogelijk worden gehouden voor betrouwbare wegingen. Geluidsniveau Het geluidsniveau van het werkende bioreactorsysteem is lager dan 65 dba. Hoorbare waarschuwingssignalen maken meer lawaai dan het werkende systeem. Warmteproductie De warmteproductiegegevens staan in de onderstaande tabel. Onderdeel Bioreactorsysteem, inclusief schudeenheid, CBCU en pomp. Warmteproductie Maximaal 1500 W Gastoevoer In onderstaande tabel wordt de benodigde gastoevoer voor elke geïnstalleerde CBCU vermeld. Gas Druk (bar) Stroomsnelheid (l/min) Normale modus Stroomsnelheid (l/min) Snelle vulmodus Gecomprimeerde lucht/n 2 1,0 à 1,5 1,3 3,5 CO 2 1,0 à 1,5 0,2 0,5 O 2 1,0 à 1,5 0,7 1,7 76 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

77 4.1.3 Klantcomputerspecificaties 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Klantcomputerspecificaties In de onderstaande tabel worden de specificaties van de client-computer gegeven voor een UNICORN-systeem voor gebruik met ReadyToProcess WAVE 25. Het aanbevolen besturingssysteem is Windows 7 Professional x86 en x64 met SP1 geïnstalleerd. In onderstaande tabel wordt dit vermeld als Windows 7. UNICORN Cliënt Databaseserver Installatie van het werkstation E-Licentie Server Gemeenschappelijke componenten Minimale vrije schijfruimte 6 GB 6 GB 12 GB 500 MB 500 MB Minimaal beschikbare RAM 3 GB 3 GB 3 GB 2 GB 2 GB Schijfformaat NTFS NTFS NTFS NTFS NTFS OS Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2008/2008 R2 Windows Server 2008/2008 R2 OS-taal Engels (V.S.) Code 1033 Engels (V.S.) Code 1033 Engels (V.S.) Code 1033 Engels (V.S.) Code 1033 Engels (V.S.) Code 1033 Architectuur Intel Dual Core (of beter) Intel Dual Core (of beter) Intel Dual Core (of beter) Intel Dual Core (of beter) Intel Dual Core (of beter) Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows 7 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2003 x86, x64/r2 x86, x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Windows Server 2008 x64/r2 x64 Opmerking: UNICORN wordt getest met een Engelse versie van het bedieningssysteem. Het gebruik van andere taalversies van het bedieningssysteem kan fouten veroorzaken. Een schermresolutie van 1280x1024 of hoger wordt aanbevolen. Delen van de UNICORN gebruikersinterface worden mogelijk niet correct weergegeven wanneer een lagere resolutie gebruikt wordt. Wijzigen van het standaardlettertype en lettergrootte in Windows kan problemen veroorzaken in de UNICORN-gebruikersinterface. Het Windows basiskleurenschema wordt aanbevolen (UNICORN moet opnieuw worden opgestart als het kleurenschema wordt veranderd). ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 77

78 4 Installatie 4.1 Locatievoorbereiding Klantcomputerspecificaties Gebruik maken van het Windows 7 Auro kleurenschema wordt niet aanbevolen. Stroombesparende functies van Windows dienen uitgeschakeld te worden om conflicten met de systeemoperaties te voorkomen. UNICORN is niet compatibel met de Windows 7 functie High DPI Awareness, welke de grafische gebruikersinterface in staat stelt aan te passen. De interfaceschaal dient op 100% te blijven om problemen met verkorting en verkeerde uitlijning van onderdelen van de UNICORN-gebruikersinterface te voorkomen. Normaal staat de schaal standaard op 100%. 78 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

79 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie 4.2 Hardware-installatie In deze paragraaf Deze paragraaf beschrijft de installatieprocedure voor ReadyToProcess WAVE 25. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf Pak de systeemeenheden uit De systeemonderdelen aansluiten Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 79

80 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie Pak de systeemeenheden uit Pak de systeemeenheden uit Instructie voor het uitpakken Volg de onderstaande instructies om elke doos uit te pakken en de systeemheden op de werktafel te tillen. Stap Werkzaamheden Plaats de doos op een glad en vlak oppervlak met de juiste zijde naar boven. Open de verpakking met een mes en verwijder de stukken piepschuim van ronde de systeemeenheid. Til de systeemeenheid op bij de handgrepen aan de lange zijden en zet het systeem op de werktafel. Opmerking: Houd elke eenheid rechtop tijdens het uitpakken. Bescherm eenheden tegen stoten tegen andere voorwerpen. AANWIJZING De schudder heeft een schaalfunctie (laad cellen) en dient daarom met extra zorg bediend te worden. De schudder mag niet geplaatst worden op onderdelen die kunnen bewegen. Voorkom het blootstellen van de lading cellen aan laterale krachten, zoals deze opzij duwen op de bank, wat verstoringen van de meting kan veroorzaken of de lading cellen kan beschadigen. LET OP Zwaar object. Door het aanzienlijke gewicht van ReadyToProcess WAVE 25 rocker, wordt het ten zeerste aanbevolen iemands hulp in te roepen bij het tillen of verplaatsen van de uitrusting. Gebruik wanneer mogelijk de handvaten aan de zijkant van de schudeenheid, en hijs ReadyToProcess WAVE 25 rocker niet op wanneer de lade bevestigd is. 80 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

81 Installeren van de computeruitrusting Installeer de client-computerapparatuur volgens de instructies van de fabrikant. De computer wordt ofwel geleverd als onderdeel van het bioreactorsysteem, of moet apart worden aangeschaft. IP-instellingen voor op zichzelf staande installatie 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie Pak de systeemeenheden uit Voor op zichzelf staande installatie dient de netwerkkaart van de klantcomputer die aangesloten is op de schudder het stabiele IP te hebben. Zie UNICORN Administration and Technical manual, bijlage D voor instructies over hoe deze instellingen gewijzigd dienen te worden. AANWIJZING Computers die met de apparatuur worden gebruikt, moeten voldoen aan IEC en worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 81

82 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie De systeemonderdelen aansluiten De systeemonderdelen aansluiten Systeemeenheden aansluiten op de schudder De ReadyToProcess Pump 25- en ReadyToProcess CBCU-eenheden worden op de schudder aangesloten met UniNet-kabels. De eenheden ontvangen stroom vanuit de schudder. Volg onderstaande instructies om de systeemeenheden aan te sluiten op de schudder. AANWIJZING Als de UniNet-kabels worden losgemaakt tijdens een cyclus, dan wordt de cyclus onderbroken en moet deze opnieuw worden gestart. Zorg ervoor dat de kabels goed vastzitten voordat u een cyclus start en verplaats systeemeenheden niet tijdens een cyclus. Zie Achteraanzicht van de schudder, op pagina 40 voor de plaats van de aansluitingen op het achterpaneel van de schudder. Stap 1 Werkzaamheden De ReadyToProcess CBCU-eenheden aansluiten op de schudder. 1 Sluit de meegeleverde UniNet-kabel aan tussen de UniNet-9-poort op het achterpaneel van de CBCU (zie Achteraanzicht van ReadyToProcess CBCU, op pagina 47) en de eerste beschikbare UniNet-9 port-poort op het achterpaneel van de schudder. Er worden maximaal twee ReadyToProcess CBCU-eenheden gebruikt voor bediening in de dubbele modus. 2 Voor de enkele modus stelt u de CAN ID-schakelaar op de CBCU in op positie 1. Voor de dubbele modus met twee CBCU-eenheden stelt u de CAN ID-schakelaars op de twee CBCU-eenheden in op respectievelijk positie 1 en 2. Tip: In de dubbele modus dient u de CBCU-eenheden te labelen met het bijbehorende CAN ID om ze makkelijker te kunnen herkennen in de UNICORN-software. 82 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

83 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie De systeemonderdelen aansluiten Stap 2 Werkzaamheden De ReadyToProcess Pump 25-eenheden aansluiten op de schudder. 1 Sluit de meegeleverde UniNet-kabel aan tussen de UniNet-9-poort op het achterpaneel van elke pomp (zie Achteraanzicht van de pomp, op pagina 51) en de volgende beschikbare UniNet-9-poort op het achterpaneel van de schudder. 2 Stel het CAN ID van de pomp in op positie 1 voor de eerste pomp, positie 2 voor de tweede pomp en positie 3 voor de derde pomp. Tip: Label de pompeenheden met het bijbehorende CAN ID om ze makkelijker te kunnen herkennen in de UNICORN-software. 3 De filterverwarmer(s) aansluiten op de schudder. Sluit de kabel van de filterverwarmer aan op de filterverwarmerpoort op het achterpaneel van de schudder. In de dubbele modus worden er twee filterverwarmers nodig, elk aangesloten op een filterverwarmerpoort. Opmerking: De connector van de filterverwarmer klikt op zijn plaats in het contact om te voorkomen dat hij losraakt door een plotselinge trekbeweging. Om de connector los te maken trekt u de connectorhuls uit het contact. Doorverbindingen Plaats jumpers in alle ongebruikte UniNet-9-poorten op de schudder. Jumpers worden meegeleverd bij het systeem. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 83

84 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie De systeemonderdelen aansluiten Aansluiten op netwerk of computer Het systeem kan worden aangesloten op een autonome computer, of op een netwerk via een ethernet- of draadloze verbinding. Volg de betreffende instructie in onderstaande tabel. Aansluiting Stand-alone computer Ethernet Draadloos Instructie Sluit een netwerkkabel aan tussen de ethernetaansluiting op het achterpaneel van de schudder en de ethernetpoort op de computer. Sluit een netwerkkabel aan tussen de ethernetaansluiting op het achterpaneel van de schudder en het netwerk. Sluit de computer aan op het netwerk. Neem contact op met uw GE-vertegenwoordiger voor ondersteuning bij het tot stand brengen en configureren van de netwerkverbinding. Sluit een WiFi USB-adapter aan op de USB-poort op het achterpaneel van de schudder. Neem contact op met uw GE-vertegenwoordiger voor ondersteuning bij het tot stand brengen en configureren van de netwerkverbindingen. Extra I/O-aansluitingen De 15-pins D-subconnector op het achterpaneel van de schudder biedt twee analoge ingangen, vier digitale ingangen en vier digitale uitgangen voor het besturen en controleren van extra apparatuur. Zie het ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook voor meer informatie. Aansluiten op de netvoeding Stap 1 2 Werkzaamheden Sluit het meegeleverde stroomsnoer aan op de stroomingang op het achterpaneel van de schudder en op een geaard stopcontact. Volg de instructies van de fabrikant om de computer, monitor en plaatselijke printer (indien gebruikt) onder stroom te zetten. 84 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

85 Gasleidingen voorbereiden 4 Installatie 4.2 Hardware-installatie De systeemonderdelen aansluiten Slangen voor gasaansluitingen (Tygon E3603 en silicone, zie Slangen en stekkers, op pagina 48) worden meegeleverd bij de ReadyToProcess CBCU. Voor gasdistributie met volledige gasmengfunctionaliteit (N 2 /lucht, CO 2 en O 2 ) zijn vier stukken gasslang nodig voor elke ReadyToProcess CBCU. Drie stukken worden gebruikt om de gasbronnen aan te sluiten op de toevoeringangen op het achterpaneel van de CBCU, en één stuk wordt gebruikt om de gasmengseluitgang op het voorpaneel van de CBCU aan te sluiten op de Cellbag-bioreactor. Volg de onderstaande instructies om de leidingen voor te bereiden voor de gasdistributie. Stap 1 2 Werkzaamheden Snijd de Tygon-slang in stukken van de juiste lengte, één stuk voor het aansluiten van de gasdistributie van de CBCU op de Cellbag-bioreactor, en zoveel stukken als nodig zijn voor het aansluiten van de gasmengselbronnen op de CBCU. Plaats een CPC -slangconnector in één uiteinde van elk stuk. 3 Bij de slang die gebruikt wordt om de CBCU aan te sluiten op de Cellbag-bioreactor sluit u het uiteinde zonder de CPC-connector aan op de siliconenslang met behulp van de meegeleverde verloopaansluiting. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 85

86 4 Installatie 4.3 Software-installatie 4.3 Software-installatie In deze paragraaf Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een volledige UNICORN-installatie uitvoert op een op zichzelf staand werkstation (Volledige installatie). Instructies over het configureren van een e-licentie, het definiëren van een systeem en instellen van een systeemprinter maken hier ook deel van uit. Opmerking: Neem voor andere typen installaties contact op met uw GE-vertegenwoordiger voor ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld netwerkinstallaties als u toegang wilt hebben tot het ReadyToProcess WAVE 25-systeem vanaf verschillende client-computers of meer dan één systeem wilt besturen vanaf één computer, of als u het systeem wilt gebruiken vanaf een controller van een andere fabrikant. Bijkomende informatie over de installatie en configuratie van de software vindt u in de UNICORN Administration and Technical manual. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf De UNICORN-software installeren Configureer een e-licentie Het systeem definiëren Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

87 4.3.1 De UNICORN-software installeren 4 Installatie 4.3 Software-installatie De UNICORN-software installeren Inleiding De volledige UNICORN-installatie bevat alle softwareonderdelen, waaronder de UNICORN-database, die noodzakelijk is om de UNICORN en een aangesloten lokaal systeem te gebruiken. De UNICORN-software die geïnstalleerd is op de client-computer moet overeenkomen met de versie van de ReadyToProcess WAVE 25-schudder. Neem bij twijfel contact op met uw GE-vertegenwoordiger. De installatie bevat de onderdelen die beschreven worden in de onderstaande tabel. Softwareonderdeel UNICORN Software Databaseserver Licentieserver Kenmerken De UNICORN-software bevat de vier modules: Administration, Method Editor, System Control en Evaluation. De serversoftware die noodzakelijk is voor het gebruik van de database waarin alle UNICORN-gegevens worden opgeslagen. Hiervoor wordt Microsoft SQL Server Express Edition gebruikt. De licentieserversoftware wordt gebruikt om goed te keuren dat de UNICORN-softwareinstallatie de juiste licentie heeft. Opmerking: Raadpleeg voor algemene technische specificaties voor UNICORN-computers Paragraaf Klantcomputerspecificaties, op pagina 77. Installatieprocedure Stap 1 2 Werkzaamheden Plaats de installatieschijf in uw dvd-station. Als het installatieprogramma niet automatisch start, open de dvd dan in Windows Explorer en dubbelklik op het Setup.exe-bestand om het programma te starten. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 87

88 4 Installatie 4.3 Software-installatie De UNICORN-software installeren Stap 3 Werkzaamheden Gebruik de toets Next> om door de installatieprocedure te lopen. Tip: U kunt de installatie op elk gewenst moment afsluiten door op de toets Cancel te klikken. Als u dit doet, zal de installatie echter niet compleet zijn en kan de software niet worden gebruikt. U kunt ook op de toets Back klikken bij sommige installatiestappen om terug te keren naar een vorige stap en selecties te veranderen. 4 Voer gegevens in of maak selecties zoals gevraagd. Zie de onderstaande opmerkingen voor meer informatie. Stap Licentieovereenkomst Type installatie Type systeem Doelmap Opmerkingen Lees en accepteer de licentieovereenkomst. Gewoonlijk moet u kiezen voor het uitvoeren van een Full installation. Voer alleen een Custom installation uit als dit geadviseerd wordt door een GE-vertegenwoordiger. Selecteer Cell cultivation als het type systeem. Als u UNICORN selecteert voor Chromatography, kunt u de software niet gebruiken met de ReadyToProcess WAVE 25. Kies ervoor om de software te installeren in de geselecteerde map of verander de doelmap indien gewenst. Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn in de doelmap. Opmerking: De algemene UNICORN installatiemapstructuur zal worden opgeslagen in de in deze stap geselecteerde map. De SQL Serversoftware en e-licentieserversoftware zullen standaard op de C- drive worden geïnstalleerd. Wanneer de beschikbare ruimte hiervoor onvoldoende is, kan de installatie mislukken. De vereiste ruimte zal variëren afhankelijk van wat voorheen op de computer werd geïnstalleerd, maar minstens 2 GB zou beschikbaar moeten zijn om ervoor te zorgen dat de installatie correct zal worden voltooid. 88 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

89 4 Installatie 4.3 Software-installatie De UNICORN-software installeren Stap Gegevensopslag Wachtwoordinstellingen Opmerkingen Selecteer gegevensopslaglocaties voor back-up en archivering. De back-upmap wordt gebruikt voor reservekopieën van de database, die automatisch iedere avond worden gemaakt. Back-upmateriaal kan worden teruggezet naar elke willekeurige UNICORN-celcultuurdatabase. De archiefmap wordt gebruikt om oude gegevens te verplaatsen en ruimte vrij te maken in de database. Gearchiveerd materiaal kan alleen worden teruggezet naar de oorspronkelijke database. UNICORN stelt standaard een Backup-map voor in dezelfde map als de installatie. Indien mogelijk moeten back-ups echter worden opgeslagen op een andere fysieke schijf dan de actieve database, om het risico van gegevensverlies bij een crash van de schijf te verkleinen. Dit station moet op dezelfde computer worden geïnstalleerd als waarop de database geïnstalleerd is. Netwerkmappen kunnen hiervoor niet worden gebruikt. Voor extra bescherming wordt aanbevolen om de back-up- en de archiefmappen regelmatig naar een andere servercomputer of een ander opslagmedium te kopiëren of te verplaatsen. De back-up- en archiefmappen kunnen na installatie worden gewijzigd met de UNICORN Configuration Manager. Kies of toegang tot de UNICORN-software met een wachtwoord moet worden beveiligd. De wachtwoordinstelling kan na installatie worden gewijzigd met de UNICORN Configuration Manager. Wanneer de installatie voltooid is, kunt u op Show Report klikken om een installatieoverzichtsrapport te bekijken. Voordat het systeem gebruikt kan worden, moet u een e-licentie configureren en een systeem definiëren. Deze functies worden geopend via de toetsen Configure elicense en Define System in het dialoogvenster Installation completed, en worden beschreven in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 89

90 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Configureer een e-licentie Inleiding Een e-licentie is een licentiebestand dat opgehaald wordt van de GE e-licentiewebsite en opgeslagen wordt op de lokale computer. In deze paragraaf wordt beschreven hoe een e-licentie wordt opgehaald en geconfigureerd. Om een e-licentie direct na het installeren van de software te configureren, klikt u op Configure elicense in het laatste dialoogvenster van de installatieprocedure. U kunt op een later moment toegang krijgen tot de configuratie van de e-licentie via de UNICORN Configuration Tools, die geïnstalleerd zijn onder Windows-programma's. Soorten e-licenties In onderstaande tabel worden de verschillende soorten e-licenties voor UNICORN vermeld. Type Werkstationlicentie Licentie op afstand Droge licentie Omschrijving Een werkstationlicentie is een node-vergrendelde licentie die slechts voor één client-computer wordt gebruikt. Een licentie op afstand is een zwevende licentie die op elk werkstation in een netwerk kan worden gebruikt. Een droge licentie is een zwevende licentie die op elke computer in een netwerk voor alle functionaliteit kan worden gebruikt, behalve voor aansluiting op een instrument. Voordat u begint Toegangscode Voor u een e-licentie kunt ophalen van de GE-software e-licentie website, moet u een Access Code ontvangen hebben met uw software of per koerier. Zonder deze code zult u de e-licentie niet kunnen configureren. Neem contact op met uw GE vertegenwoordiger als u de code niet hebt ontvangen. Internetverbinding Voor het activeren van de e-licentie, moet u toegang hebben tot het Internet. Als u de e-licentie configureert voor een losstaand werkstation zonder externe netwerktoegang, haal dan het e-licentiebestand op met behulp van een andere computer en verplaats dan het bestand naar de werkstationcomputer met behulp van bijvoorbeeld, een USBgeheugenstick. 90 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

91 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Computer-ethernetadres U heeft het fysieke adres voor de netwerkkaart die gebruikt wordt voor communicatie met het instrument nodig om de configuratie van de e-licentie te voltooien. Dit adres wordt normaal gesproken weergegeven in het dialoogvenster Configure e-license. Als het adres om enige reden niet wordt weergegeven in het dialoogvenster, volg dan onderstaande stappen om het adres op te zoeken. Opmerking: Als de computer uitgerust is met twee interfacekaarten, moet u verifiëren of het correcte adres wordt gebruikt. Stap Werkzaamheden Open een Command Prompt venster 1 en voer de opdracht ipconfig/all in. Zoek de lijst voor de netwerkinterfacekaart op (ook wel ethernetadapter genoemd) die gebruikt wordt om verbinding te maken met het instrument. Noteer het Physical Address. Opmerking: Het fysieke adres is een 6-delige hexadecimale code, met de cijfers gescheiden door streepjes (bv. F0-1F-AF-3E-42-1A). U kunt de streepjes weglaten als u dat wilt. Tip: Als u het adres intypt in een teksteditor of vergelijkbaar programma, kunt u het kopiëren naar het Windows-klembord (u kunt geen tekst kopiëren uit het venster Command Prompt). 1 Klik in Windows XP op de Start toets en kies Programs:Accessories:Command Prompt. Klik in Windows 7 op het Windows-pictogram en kies All Programs:Accessories:Command Prompt. U kunt ook de Windows-toets ingedrukt houden en vervolgens op letter R drukken. Typ 'cmd' in het invoerveld en klik op OK of druk op Enter. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 91

92 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie De e-licentieconfiguratie starten Volg onderstaande stappen om de e-licentieconfiguratie te starten. Stap 1 Werkzaamheden In het dialoogvenster Configure e-license: Klik op Copy to Clipboard om het weergegeven ethernetadres te kopiëren naar het Windows-klembord. Opmerking: Als het adres niet wordt weergegeven, of als er meerdere netwerkkaarten in de computer zitten, volg dan de stappen die beschreven worden in Computer-ethernetadres, op pagina 91 om het juiste adres te vinden. Klik niet op Copy to Clipboard. Opmerking: Als u nog meer licenties activeert, gebruik dan altijd het ethernetadres voor de netwerkkaart op de computer waarop de licentieserversoftware geïnstalleerd is. Gebruik niet de ethernetadressen van andere client-computers. 92 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

93 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Stap 2 Werkzaamheden Klik op de hyperlink in het dialoogvenster om toegang te krijgen tot de e- licentiewebsite. Resultaat: De GE Healthcare software elicensing web site wordt in uw webbrowser geopend. 3 Voer uw toegangscode in (zie Toegangscode, op pagina90) en klik op Login. Resultaat: De Operations Portal wordt geopend. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 93

94 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Haal de e-licentie op Volg onderstaande stappen om de e-licentie op te halen. Ga voor hulp bij het ophalen van een e-licentie naar Help & FAQ op het Operations Portal. Stap 1 Werkzaamheden Klik op de link naar Collect License. Resultaat: De pagina manage entitlements wordt geopend met de e-licentie(s) waarop u recht heeft. 2 3 Selecteer het vakje voor uw UNICORN-licentie en klik op Activate. Resultaat: De pagina manage entitlements voor het invoeren van gegevens wordt geopend. Voer de gevraagde gegevens in. Items met een rode stip zijn verplicht. Als de e-licentie om enige reden niet kan worden opgeslagen naar een bestand tijdens de configuratie, selecteer dan de optie Ship to of Ship to Address. Gewoonlijk is dit niet nodig. Vink aan of u software-updates en informatie over gerelateerde producten wilt ontvangen. Klik op de Next-knop om naar de volgende pagina te gaan. 94 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

95 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Stap 4 Werkzaamheden Klik op Add New Host onder het kopje Nodelocked Hosts. Resultaat: Het dialoogvenster create license host wordt geopend. 5 6 Plak of typ het ethernetadres van de computer in het veld Nodelocked Hosts. Het adres wordt ofwel gekopieerd naar het klembord zoals beschreven in De e-licentieconfiguratie starten, op pagina 92 of wordt verkregen zoals beschreven in Computer-ethernetadres, op pagina 91. Klik op de OK-knop om verder te gaan. Controleer of de informatie op de pagina manage entitlements correct is, en klik vervolgens op Generate. Resultaat:De License summary-pagina wordt geopend. 7 Selecteer op de pagina License summary het vakje voor uw licentie en klik op Save to File. Sla het licentiebestand op in een veilige locatie. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 95

96 4 Installatie 4.3 Software-installatie Configureer een e-licentie Stap 8 Werkzaamheden Klik op Complete en Logout om de e-licentiewebsite van de software te sluiten. De e-licentie verbinden met de software Volg onderstaande stappen om de e-licentie met de software te verbinden. Stap 1 Werkzaamheden In het dialoogvenster Configure e-license: Klik op Browse en navigeer naar de locatie van uw opgeslagen e-licentie en klik op Open om het zoekpad over te brengen naar het bestand in het dialoogvenster e-license Configuration. 2 3 Klik op de Configure e-license-knop. Resultaat: Een bevestigingsdialoogvenster wordt geopend, dat weergeeft dat de configuratie is geslaagd. Klik op OK in het bevestigingsvenster en sluit het dialoogvenster Configure e-license. 96 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

97 4 Installatie 4.3 Software-installatie Het systeem definiëren Het systeem definiëren Instructies Op de laatste pagina in het UNICORN-installatieprogramma kunt u kiezen om door te gaan met het definiëren van een systeem. Om het systeem te kunnen controleren en besturen vanaf de UNICORN-client moet u het systeem definiëren in de UNICORN-database. Dit wordt beschreven in de onderstaande tabel. Opmerking: Om aansluittests mogelijk te maken moet het instrument ingeschakeld zijn tijdens de systeemdefinitie. Stap 1 Werkzaamheden In het dialoogvenster Define System: Selecteer de gewenste instrumentconfiguratie uit het keuzemenu Instrument Configuration. Tip: De lijst bevat alle instrumentconfiguraties die momenteel aanwezig zijn in de UNICORN-database. Als uw configuratie er niet bij staat: Plaats de instrumentconfiguratieschijf in uw cd-rom-station. Klik op de knop Import en navigeer naar het configuratie-zip-bestand op de schijf. Selecteer het geschikte configuratiebestand. Het Define System dialoogvenster wijzigt en de Connect by optie verschilt afhankelijk van het gekozen Instrument Configuration. 2 Geef een naam op in het System name-veld. Opmerking: Denk goed na over welke naam u het systeem geeft. De naam kan niet meer worden veranderd nadat het systeem is gedefinieerd. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 97

98 4 Installatie 4.3 Software-installatie Het systeem definiëren Stap 3 Werkzaamheden Voer het serienummer voor het instrument in het veld Instrument serial no in. Dit nummer vindt u op het systeemlabel op de achterkant van het schudplatform. Zet het platform in de schuine stand om het label zichtbaar te maken. De InstrumentServer is standaard EPC-<serienummer > voor bioreactor Selecteer om te verbinden door Fixed IP address.. Voer het IP-adres voor de instrumentbedieningseenheid in ( ). 1 Zorg ervoor dat de schudder ingeschakeld en aangesloten is op de clientcomputer. 2 Klik op de Connection Test-knop. Resultaat:De aansluiting tussen het station van de instrumentserver en het instrument wordt gecontroleerd. Klik op de Define System-knop. Resultaat: De systeemdefinitie-instellingen worden opgeslagen en het nieuwe systeem wordt als actief systeem toegevoegd in het dialoogvenster System Properties. Geadviseerd wordt om de schudder opnieuw op te starten voordat u het systeem gebruikt. Opmerking: Voor de UNICORN-klant kan aangesloten worden op het systeem dient de ledlamp van de schudder constant groen te zijn. 98 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

99 5 Gebruik 5 Gebruik In dit hoofdstuk Dit hoofdstuk beschrijft de bediening van de ReadyToProcess WAVE 25. Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: Paragraaf 5.1 Het systeem instellen 5.2 Het systeem starten en configureren 5.3 Voorbereiden op celcultuur 5.4 Een cultuur uitvoeren Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 99

100 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen 5.1 Het systeem instellen In deze paragraaf In deze paragraaf wordt beschreven hoe het bioreactorsysteem voor celcultivatie moet worden voorbereid. Voor illustraties en beschrijvingen van het systeem, raadpleeg Hoofdstuk 3 Systeembeschrijving, op pagina 35. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf De lade en Cellbag-bioreactor selecteren De lade bevestigen en losmaken ph- en DO-sensoren voorbereiden Bevestig de Cellbag-bioreactor Voorbereiden van de pomp Gas aansluiten op het systeem Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

101 5.1.1 De lade en Cellbag-bioreactor selecteren 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen De lade en Cellbag-bioreactor selecteren Selecteer de maat Cellbag-bioreactor en de bijbehorende lade volgens de toepassingsvereisten en de systeemconfiguratie. Zie de onderstaande tabel voor richtlijnen. Cellbag bioreactoren en lades Cultuurvolume/ bioreactor (l) Cellbag bioreactorgrootte (L) Lade Enkele modus Dubbele modus 0,3 à 1 2 Tray 10, Tray 20 Tray 20 0,5 à 5 10 Tray 10, Tray 20 Tray 20 1 à Tray 20 N.v.t. 1 à Tray 50 Tray 50 5 à Tray 50 N.v.t. Opmerking: Afhankelijk van de toepassing en configuratie kan het mogelijk zijn om te kweken onder het aanbevolen minimumvolume. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen boven dit volume te blijven voor toepassingen die hoge golving en ph- en DO-controle vereisen. De temperatuur-, ph- en DOsensors dienen ondergedompeld te zijn in vloeistof gedurende de volledige schudcyclus om correct te functioneren. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 101

102 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen De lade bevestigen en losmaken De lade bevestigen en losmaken In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een lade bevestigt aan en losmaakt van het schudplatform. Deze handelingen moeten bij voorkeur worden uitgevoerd zonder Cellbag-bioreactor op de lade. LET OP Door de afmetingen en het gewicht van Tray 50 moet deze lade door minimaal twee personen worden geïnstalleerd. Bevestig lade De lade kan in de schuine en normale stand aan het schudplatform vastgemaakt worden. De schuine stand wordt aanbevolen, zoals beschreven in onderstaande instructies. Stap 1 Werkzaamheden Kantel het schudplatform door de bovenste rand naar u toe te trekken. 2 Til de lade in dezelfde hoek als het schudplatform. 102 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

103 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen De lade bevestigen en losmaken Stap 3 Werkzaamheden Bevestig de lade op het schudplatform. De bevestigingspinnen op de lade passen in de gaten in het platform. Bevestig de pinnen eerst op de bovenste rand, schuif de lade vervolgens omlaag en zorg ervoor dat de onderste pinnen in de overeenkomstige gaten vallen. Opmerking: Zorg ervoor dat de gaten voor de temperatuursensoren op het schudplatform in de gaten in de lade passen. 4 Zorg ervoor dat de connector op de lade in de ladeconnector op de achterkant van het schudplatform wordt gestoken. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 103

104 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen De lade bevestigen en losmaken Losmaken lade De lade kan in de schuine en normale stand losgemaakt worden van het schudplatform. De schuine stand wordt aanbevolen, zoals beschreven in onderstaande instructies. Stap 1 Werkzaamheden Houd het gedeelte met de reliëfgreep aan de zijkanten van de lade vast en schuif de lade naar boven, zodat de bevestigingspinnen op de lade losgemaakt worden uit de gaten in het schudplatform. 2 Trek de lade naar u toe. Opmerking: Als de lade losgemaakt wordt met de schudder in de normale positie, moet u de lade bij de bovenste rand optillen voordat u deze van u af schuift. 104 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

105 5.1.3 ph- en DO-sensoren voorbereiden 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen ph- en DO-sensoren voorbereiden Instructies Volg de onderstaande instructies om de sensoradapters aan te sluiten op de ph- en DO-zaksensorpoorten. AANWIJZING Sluit de sensoren op de juiste poorten op ReadyToProcess CBCU aan. Er worden identificatiestickers bijgeleverd om de aansluitingen te labelen. AANWIJZING Let er in de dubbele modus op dat u de sensoren voor de linker en rechter Cellbag-bioreactoren op de juiste ReadyToProcess CBCU aansluit. Dit gaat makkelijker als de betreffende ReadyToProcess CBCU-eenheden respectievelijk aan de linker- en rechterkant van de schudder worden geplaatst. Stap 1 Werkzaamheden Haal de Cellbag-bioreactor uit zijn beschermende zak. AANWIJZING Blootstelling aan intens licht veroorzaakt achteruitgang van de optische sensoren op de Cellbag-bioreactor. Om onnodige blootstelling aan licht te voorkomen, dient u de beschermende zak pas vlak voor gebruik te verwijderen. 2 Plaats de Cellbag-bioreactor op een stevig oppervlak met de zaksensorpoorten naar boven. De stippen op de optische sensoren hebben verschillende kleuren. De stip op de ph-sensorzakpoort is wit/geel en de stip op de DO-sensorpoort is roze/zwart. Als zowel de ph- als de DO-sensor wordt gebruikt, is er een aparte vezelkabel voor elke sensor nodig. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 105

106 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen ph- en DO-sensoren voorbereiden Stap 3 Werkzaamheden Bevestig de sensoradaptor, met de optische lens naar de sensorpoort toe, door de vier pennen van de zakpoort in de overeenkomstige gaten van de adapter te steken. Opmerking: De sensoradapter kan in elk van de vier orthogonale richtingen worden bevestigd. Selecteer de meest geschikte richting. 4 Draai de sensoradapter naar rechts om de pennen op de sensorpoort van de adapter vast te zetten. Een duidelijke "klik" geeft aan dat de adapter veilig is bevestigd. Opmerking: Zorg er bij het draaien van de sensoradaptor voor dat u geen kracht uitoefent op de vezelkabel. 106 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

107 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen ph- en DO-sensoren voorbereiden Stap 5 Werkzaamheden Plaats de Cellbag-bioreactor op de lade met de optische sensors naar beneden. AANWIJZING Zorg ervoor dat de optische vezelkabels niet tussen de Cellbag-bioreactor en de temperatuursensor op de lade geplaatst worden. Dit zou kunnen leiden tot onjuiste temperatuur aflezing en controle, wat resulteert in oververhitting Markeer de kabels met de meegeleverde stickers om bij te houden waarvoor de optische vezelkabels dienen. Bundel de optische vezelkabels en plaats ze in de buisuitgang. Zie Afbeeldingen van lade en deksel, op pagina 41. Sluit de ph-sensorkabel aan op de ph-poort op het voorpaneel van de CBCU. 9 Sluit de DO-sensorkabel aan op de DO-poort op het voorpaneel van de CBCU. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 107

108 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Bevestig de Cellbag-bioreactor Bevestig de Cellbag-bioreactor Instructies Volg onderstaande instructies om de Cellbag-bioreactor vast te maken aan de lade. Opmerking: Opmerking: Wanneer u een Cellbag-bioreactor gebruikt die slechts de helft van de lade in de enkele modus in beslag neemt, zoals een 10 l-zak op Lade 20, plaats de zak dan op de linkerkant van de lade. Zorg er in de dubbele modus voor dat elke Cellbag-bioreactor in het midden op het betreffende grijze verwarmingskussen gepositioneerd is. De resolutie van wegingen wordt aangetast als de bioreactor niet correct geplaatst is. Stap 1 Werkzaamheden Duw de zakklemopeners in de bovenste hoeken van de lade omlaag. Hierdoor worden de bovenste zakklemmen geopend. Opmerking: Bij een Cellbag-bioreactor die de hele lade in beslag neemt, opent u beide zakklemmen. In de dubbele modus of bij een bioreactor die slechts de helft van de lade in beslag neemt, hoeft maar één klem geopend te worden. 108 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

109 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Bevestig de Cellbag-bioreactor Stap 2 Werkzaamheden Steek de bovenste Cellbag-stang in de geopende zakklem. 3 Als de klem niet automatisch sluit, duw de zakklemopener dan voorzichtig omhoog om het bovenste uiteinde van de Cellbag-bioreactor vast te zetten. Gebruik geen kracht. Trek voorzichtig aan de bioreactor om te controleren of hij bevestigd is. 4 5 Herhaal de bovenstaande stappen om de onderste Cellbag-stang om de Cellbag-bioreactor volledig vast te maken aan de lade. Monteer het deksel bovenop de lade. AANWIJZING Houd de Cellbag-bioreactor afgedekt met het deksel tijdens de cultivatie om de optische sensors te beschermen tegen overmatige lichtblootstelling. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 109

110 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Voorbereiden van de pomp Voorbereiden van de pomp Buishouderposities De pompkop heeft twee verschillende houderposities om plaats te bieden aan slangen met verschillende maten. De binnenste positie is voor kleine slangen en de buitenste positie voor grote slangen (zie Pompslangmaten, op pagina 110). Binnenste positie voor kleine slang. Buitenste positie voor kleine slang. Pompslangmaten In onderstaande tabel staan de slangmaten die ondersteund worden door ReadyToProcess Pump 25, met het bereik van stroomsnelheden bij elke maat. De wanddikte van de slang moet 1,6 mm (1/16") zijn. Opmerking: Pompslangen worden niet bijgeleverd bij het systeem. Geschikte slangen moeten apart worden aangeschaft. 110 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

111 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Voorbereiden van de pomp Binnendiameter slang Millimeter Inch Buishouderpositie Bereik stroomsnelheid (ml/min) 1 0,5 1/50 Binnen 0,01 à 4,6 0,8 1/32 Binnen 0,02 à 8,6 1,6 1/16 Binnen 0,07 à 28 2,4 3/32 Binnen 0,15 à 58 3,2 1/8 Binnen 0,24 à 95 4,0 5/32 Buiten 0,34 à 135 4,8 3/16 Buiten 4,3 à Stroomsnelheden worden beperkt in mediumcontrole. De maximale stroomsnelheden kunnen bereikt worden in handmatige controle. AANWIJZING Door het gebruik van grotere slangen met de slanghouder in de binnenste positie wordt de stroomsnelheid verlaagd en de levensduur van de verkort. Als de kleinere slang wordt gebruikt met de slanghouder in de buitenste positie, dan wordt de slang niet stevig aangesloten; dit kan leiden tot breuk. Aanpassen van de buishouderpositie Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen om de posities van de slanghouders aan beide zijden van de pompkop aan te passen. Volg de onderstaande instructies om de positie van de slanghouder te veranderen. Stap 1 2 Werkzaamheden Zorg ervoor dat de pomp uitgeschakeld is. Open de klapper van de pompkop volledig. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 111

112 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Voorbereiden van de pomp Stap 3 Werkzaamheden Plaats het puntige voorwerp in de kleine holte in de slanghouder aan één kant van de pompkop. 4 Druk omlaag en verplaats de slanghouder naar de gewenste positie tot deze op zijn plaats klikt. 5 Laat de druk los. De slanghouder komt omhoog in de nieuwe positie. 6 Herhaal de bovenstaande stappen om de slanghouder aan te passen aan de andere kant van de pompkop. AANWIJZING Zorg ervoor dat de positie van de slanghouder aan beide kanten van de pompkop gelijk is. AANWIJZING Zorg ervoor dat de leidinghouderpositie niet tussen de binnenste en buitenste positie klem komt te zitten; dit kan onjuiste stroomsnelheden en abnormale slijtage van de leidingen veroorzaken. 112 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

113 Laad leidingwerk 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Voorbereiden van de pomp Volg de onderstaande instructies om de slang in de pompkop te plaatsen en sluit de slang aan op de Cellbag-bioreactor. Stap 1 2 Werkzaamheden Zorg ervoor dat de pomp uitgeschakeld is. Open de klapper van de pompkop volledig. 3 4 Controleer of de slanghouder in de juiste positie staat voor uw maat slang. Zie de bovenstaande instructies. Plaats de slang tussen de rotorrollers en de baan, tegen de binnenwand van de pompkop gedrukt. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 113

114 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Voorbereiden van de pomp Stap 5 Werkzaamheden Breng de klapper naar beneden tot deze in de volledig gesloten positie klikt. 6 Sluit de toevoer- en afvoerslang op de Cellbag-bioreactor aan, bijvoorbeeld zuur, base, voeding en oogst. Opmerking: De pomprichting is aangegeven met de pijl op de pompkop. 114 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

115 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Gas aansluiten op het systeem Gas aansluiten op het systeem Gasmengeling De Cellbag-bioreactor heeft gasstroom nodig om opgeblazen te blijven en om te zorgen voor ventilatie. De CBCU biedt verschillende mogelijkheden voor gasmenging. Gecomprimeerde lucht of N 2 kan gemengd worden met CO 2 en/of O 2 om het gewenste gasmengsel te verkrijgen. Gecomprimeerde lucht of N 2 wordt aangesloten op AIR/N2 op de CBCU. CO 2 en O 2 worden respectievelijk aangesloten op CO2 IN en O2 IN op het achterpaneel van de CBCU. AANWIJZING Let er in de dubbele modus op dat u lucht en gas voor de linker en rechter Cellbag-bioreactoren op de juiste CBCU aansluit. Dit gaat makkelijker als de betreffende CBCU-eenheden respectievelijk aan de linker- en rechterkant van de schudder worden geplaatst. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 115

116 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Gas aansluiten op het systeem Ventilatie en gastoevoer instellen Volg de onderstaande instructies om het bioreactorsysteem van gas te voorzien. Stap 1 Werkzaamheden Bevestig de filterverwarmer op het afvoerluchtfilter van de Cellbag-bioreactor. Zorg bij de dubbele modus dat de filterverwarmers correct worden geplaatst ten opzichte van de linker en rechter bioreactoren. Opmerking: De toevoer- en afvoerluchtfilters worden van elkaar onderscheiden door het drukregelventiel op het afvoerfilter (met een pijl aangegeven in onderstaande afbeelding). Bevestig de filterverwarmer niet op het toevoerluchtfilter. De onderstaande afbeelding toont de filterverwarmer op de steun op de Cellbag-bioreactor. 116 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

117 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Gas aansluiten op het systeem Stap 2 Werkzaamheden Sluit de slang van GAS MIX OUT op het voorpaneel van de CBCU aan op het toevoerluchtfilter van de Cellbag-bioreactor. 3 Sluit de gewenste gasbron, lucht of N 2 met 1,0 à 1,5 bar aan op AIR/N2 op het achterpaneel van de CBCU. 4 Sluit indien van toepassing de CO 2 -gasbron met 1,0 à 1,5 bar aan op CO2 IN op het achterpaneel van de CBCU. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 117

118 5 Gebruik 5.1 Het systeem instellen Gas aansluiten op het systeem Stap 5 Werkzaamheden Sluit indien van toepassing de O 2 -gasbron met 1,0 à 1,5 bar aan op O2 IN op het achterpaneel van de CBCU. AANWIJZING Zorg ervoor dat de toevoerdruk binnen de vermelde limieten blijft (1,0 à 1,5 bar). Te hoge druk kan ertoe leiden dat de interne slangen losraken. AANWIJZING Een instabiele toevoerdruk zal de snelheid van de gasstroom en het gasmengsel beïnvloeden. 118 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

119 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren 5.2 Het systeem starten en configureren Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven hoe het systeem gestart wordt, hoe u zich aanmeldt bij UNICORN, het systeem aansluit op UNICORN en het systeem configureert in de software. Deze paragraaf bevat de volgende subparagrafen: Paragraaf Start het systeem en log in op UNICORN Aansluiten op het systeem Systeemeigenschappen configureren Een run starten Zie pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 119

120 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Start het systeem en log in op UNICORN Start het systeem en log in op UNICORN Volg onderstaande instructies om het systeem op te starten en aan te melden op UNICORN. Het werkstation dient over een geldige e-license te beschikken. Zie Paragraaf Configureer een e-licentie, op pagina 90 voor meer informatie over e-licenties. Stap Werkzaamheden Schakel de client-computer in. Start de UNICORN-software. Voer uw User Name en Password in om u aan te melden bij UNICORN. Toegangsgegevens worden verstrekt door uw UNICORN-beheerder. Afhankelijk van de eigenschappen van uw gebruikersaccount kunt u een Access Group selecteren. Opmerking: Als Use Windows Authentication geselecteerd is, kunt u zich aanmelden met uw Windows gebruikersnaam en wachtwoord. 4 Schakel de schudder in. De hoofdschakelaar knippert groen tijdens het opstarten. 120 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

121 5.2.2 Aansluiten op het systeem 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Aansluiten op het systeem Volg de onderstaande instructies om het systeem met de UNICORN te verbinden. Stap 1 Werkzaamheden Wanneer het verklikkerlampje op het voorpaneer van de schudder groen blijft oplichten (niet knipperen), klikt u op het Connect to Systems icoon in de System Control-module. Resultaat: De Connect to Systems dialoog gaat open. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 121

122 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Aansluiten op het systeem Stap 2 Werkzaamheden In het dialoogvenster Connect to Systems: Selecteer het systeem. Selecteer Control modus. Klik op OK. Resultaat: De Process Picture verschijnt. Opmerking: Het gedetailleerde aanzicht van de afbeelding van het proces verschilt afhankelijk van uw systeeminstelling. Tip: Als UNICORN geen verbinding kan maken met het geselecteerde instrument, raadpleeg dan Paragraaf 7.5 UNICORN Systeemcontrole, op pagina ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

123 5.2.3 Systeemeigenschappen configureren Verander de systeemeigenschappen telkens wanneer de configuratie van het systeem veranderd is, bijvoorbeeld om over te schakelen tussen de enkele en dubbele modus. de systeeminstelling te veranderen, bijvoorbeeld als een CBCU of pomp is toegevoegd of verwijderd. de Instrument Configuration van het systeem te wijzigen. 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Systeemeigenschappen configureren De Instrument Configuration is de systeemspecifieke besturingssoftware. Deze wordt op een dvd bij het systeem geleverd, en kan ook gedownload worden. Neem contact op met uw GE-vertegenwoordiger als u hulp nodig heeft bij het downloaden van de Instrument Configuration. Volg de instructies hieronder om de systeemeigenschappen te bewerken. Stap 1 2 Werkzaamheden Open de Administration-module in het menu Tools. Klik op System Properties. Selecteer uw systeem in het dialoogvenster System Properties en klik op Edit. Opmerking: Alleen systemen die ingeschakeld en aangesloten zijn op de computer kunnen bewerkt worden. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 123

124 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Systeemeigenschappen configureren Stap 3 Werkzaamheden Alle beschikbare onderdelen worden weergegeven in de lijst Component selection. Klik op de selectievakjes om onderdelen te selecteren of deselecteren. Zorg ervoor dat de geselecteerde componenten bij de aan het systeem aangesloten eenheden passen. 4 Klik op OK om de veranderingen toe te passen. 124 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

125 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Een run starten Een run starten Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een handmatig of methode-bestuurde cyclus start. Gegevensverzameling begint wanneer de cyclus start. Raadpleeg voor verdere informatie over methodes ReadyToProcess WAVE 25 System Handbook. Opmerking: Door tijdens inschakeling van de schudder op de stroomknop te drukken, wordt het systeem uitgeschakeld en wordt een actieve cyclus gestopt. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 125

126 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Een run starten Een handmatige run starten In de onderstaande instructies wordt beschreven hoe een handmatige cyclus wordt gestart. Stap 1 Werkzaamheden Verander de Cellbag-instellingen zoals vereist. In de dubbele modus dient u ervoor te zorgen dat de instellingen correct zijn ingevoerd voor beide bioreactoren. 1 Klik op het Cellbag-pictogram. Klik in de dubbele modus op de juiste kant van het pictogram. 2 Als de ph- en/of DO-regeling wordt gebruikt, voer dan de betreffende sensorkalibratiegegevens in (afgedrukt op het label van de Cellbag). 3 Klik op OK. Resultaat: Het Start Protocol-dialoogvenster voor de handmatige run opent. 126 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC

127 5 Gebruik 5.2 Het systeem starten en configureren Een run starten Stap Werkzaamheden 2 Op de weergegeven pagina in Start Protocol: 1 Typ de Result name en klik op Browse om indien nodig de Location te veranderen waarin het resultaat wordt opgeslagen. 2 Selecteer de correcte Bag size (in de dubbele modus zijn er twee maten). 3 Klik op OK. Resultaat: De handmatige run start. Start een methode-run Onderstaande instructie beschrijft hoe u een methoderun start. Tip: Het systeem kan handmatig worden bestuurd vanaf de Process Picture nadat de methodecyclus is gestart. Stap 1 Werkzaamheden Open de System Control-module en klik op het Open Method Navigator-pictogram. Resultaat: Het weergavescherm Method Navigator wordt geopend. ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing AC 127

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie

Nadere informatie

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie over

Nadere informatie

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie

Nadere informatie

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

FLA Image Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels FLA Image Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem

UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem GE Healthcare UniFlux-systeem en op maat gemaakt membraansysteem Addendum bij Handleiding voor veilig gebruik De oorspronkelijke taal is Engels Belangrijke informatie voor gebruikers Alle gebruikers moeten

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

Amersham Eraser. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels Amersham Eraser Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920

Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920 Pump P-901, Pump P-903, Pump P-905 en Pump P-920 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers...

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch

5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch 5/8-poorts Gigabit Ethernet Switch Gebruikershandleiding Certification FCC-verklaring: Dit is getest en in overeenstemming bevonden met de grenzen van een klasse B gegevensverwerkende apparaat in overeenstemming

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ÄKTA flux 6. Gebruiks aanwijzing. Vertaald uit het Engels

ÄKTA flux 6. Gebruiks aanwijzing. Vertaald uit het Engels ÄKTA flux 6 Gebruiks aanwijzing Vertaald uit het Engels Pagina opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

ÄKTA start. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels ÄKTA start Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

BeoLab 4. Bedieningshandleiding

BeoLab 4. Bedieningshandleiding BeoLab 4 Bedieningshandleiding Dagelijks gebruik 3 Zodra u klaar bent met het installeren van de luidsprekers zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem weer aansluiten op het lichtnet.

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ProfiDrum ph Meter

Gebruikershandleiding ProfiDrum ph Meter i Gebruikershandleiding ProfiDrum ph Meter Juni 2016 Versie 1.00 ProfiDrum BV Lopikerkapel Nederland ii Copyright 2016 van ProfiDrum BV Lopikerkapel Alle rechten voorbehouden. Dit document of enig deel

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome NL Gebruiksaanwijzing SPA7355 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Deze bliksemschicht waarschuwt

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Speak docking station of het openen van de eenheid

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAcrossflow. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAcrossflow. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ÄKTAcrossflow Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt:

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt: Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

ÄKTA avant. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

ÄKTA avant. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels ÄKTA avant Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Over deze handleiding... 1.2 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.3 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands

Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands Algemene veiligheidsmaatregelen Algemene veiligheidsmaatregelen Nederlands 1 Algemene veiligheidsmaatregelen 1 Algemene veiligheidsmaatregelen 1.1 Over de documentatie De documentatie is oorspronkelijk

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch

16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch 16/24 Port Desktop & Rack-mountable Gigabit Ethernet Switch Gebruikershandleiding DN-80100 DN-80110 Inhoud verpakking De volgende items moeten in uw pakket aanwezig zijn: 16/24-poorts bureau & rek-monteerbare

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie