TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen. Bijlage B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen. Bijlage B4 ----------------------------------------"

Transcriptie

1 TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen ijlage College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 33

2 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van de Adviseur Inkomen schematisch weergegeven. In dit document worden de taken verder uitgewerkt en wordt een relatie gelegd met de benodigde kennis, vaardigheden en competenties. Pagina 2 van 33

3 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden ten behoeve van het advies met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; op actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. Nummer toetsterm 1a.1 1a.2 1a.3 Omschrijving toetsterm De kandidaat kan de relatie tussen de eisen die voortvloeien uit het urgerlijk Wetboek (W) over professioneel en integer handelen (zorgplicht): overeenkomst van opdracht oek 7 art. 400 e.v.) uitleggen en kan de spanningsvelden met de Wet op het financieel toezicht (Wft) in concrete recente gevallen analyseren. De kandidaat kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan de mededelingsplicht conform art. 7:928 e.v. W (afdwingen professioneel en integer gedrag door de klant) en kan daarbij recente praktijkgevallen beschrijven. De kandidaat kan beschrijven welke beroepsmogelijkheden bestaan bij sancties van De Nederlandsche ank (DN) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), uitspraken klachteninstituten en rechterlijke uitspraken. Kennisniveau 1a.4 De kandidaat kan de relevante bepalingen in de Wet op medische keuring en de Wet op de Geneeskundige ehandelingsovereenkomst uitleggen. 1a.5 De kandidaat kan de hoogte van de actuele sociale loongrenzen (minimumloon en max. dagloon) noemen. K 1a.6 De kandidaat kan de gevolgen van privacywetgeving schetsen. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: Norm / Resultaat / Prestatie-indicator 2a.1 gestructureerd interviewen De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. Kandidaat interviewt klant in verschillende levensfasen en met betrekking tot verschillende gebeurtenissen. K Pagina 3 van 33

4 op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren, inleven in de klant en duidelijk vastleggen. 2a.2 mondeling communiceren De relevante informatie en de persoonlijke toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. Kandidaat gebruikt tekeningen en grafische voorstellingen, presenteert argumenten en conclusies logisch. 2a.3 formulieren en offertes invullen, aanvragen, De kandidaat werkt gestructureerd en is alert op fouten. De controleren en indienen aanvraag wordt op de correcte wijze ingediend. 2a.4 schriftelijk communiceren De informatie is correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. Document kent een heldere structuur en goede opbouw. Kandidaat gebruikt tekeningen en grafische voorstellingen. Eindterm 2b De persoon beschikt over het vermogen om ICT-toepassingen te gebruiken. Vaardigheid (V) Norm / Resultaat / Prestatie-indicator De kandidaat kan: 2b.1 vragenlijsten en ICT-toepassingen, waaronder rekenmodellen toepassen. (nieuw) De kandidaat voert de gegevens die hij van de klant heeft gekregen op de juiste manier in. De kandidaat gebruikt de juiste ICT-toepassing en controleert zoveel mogelijk het systeemantwoord op bijzondere, opvallende en/of afwijkende uitkomsten. Is alert op fouten en onlogische uitkomsten. Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. Demonstreert hoe hij de communicatie aanpast naar de verschillende belanghebbenden. Het niveau van kennis en begrip van gesprekspartner varieert. Demonstreert hoe hij de communicatie aanpast aan de verschillende belanghebbenden. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid ICT-programma s kunnen gebruiken die ondersteunen bij de verwerking van gegevens om te komen tot een passend advies. Het kunnen herkennen van foute, onjuiste uitkomsten, zodat niet per definitie het systeemantwoord in alle gevallen leidend is. Zelf nadenken blijft ook ingeval van een ICT-toepassing een verantwoordelijkheid van de kandidaat. Pagina 4 van 33

5 PROFESSIONEEL GEDRAG KENNIS Eindterm 4a De persoon baseert zijn werkzaamheden op kennis op het gebied van integer gedrag in de financiële sector. Nummer toetsterm 4a.1 De kandidaat kan de gevolgen uitleggen als de consument geen vertrouwen (meer) heeft in de financiële sector (stabiliteit economie komt in gevaar, noodzakelijke risico- en spaarproducten worden niet meer afgesloten, macro-economische gevolgen als onvoldoende spaargeld beschikbaar komt, werkgelegenheid, ook in financiële sector onder druk, vergroting zwartgeldcircuit, bankrun en betalingsverkeer dreigt te blokkeren). 4a.2 De kandidaat kan de middelen uitleggen die kunnen worden ingezet om een integere cultuur en integer handelen in een onderneming te bereiken, zoals goede procesbeschrijvingen, gedragscodes, agendapunt in vergaderingen/collegiaal overleg, incidentenregeling, klokkenluidersregeling, vertrouwenspersoon, voorbeeldgedrag. Kennisniveau 4a.3 De kandidaat kan de vier integriteitsassen voor het functioneren van een financiële dienstverlener benoemen en eigen voorbeelden plaatsen op deze assen. VAARDIGHEDEN Eindterm 4b De persoon beschikt over het vermogen om de volgende dilemma s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken, alsmede de keuzes af te wegen en te verantwoorden: fraudesignalen onderkennen en daarop handelen; integer omgaan met de klantgegevens; doorverwijzen; verschillende belangen in kaart brengen. Vaardigheid (V) Norm / Resultaat / Prestatie-indicator De kandidaat kan 4b.1 fraudesignalen onderkennen en daarop handelen eoordeelt documenten op echtheid. De kandidaat kan de acties omschrijven die vereist zijn bij het Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid ijvoorbeeld het dilemma van een financiële dienstverlener die bemiddelt en bemerkt dat de aanvraag niet strookt met de Pagina 5 van 33

6 constateren van fraude. Geeft op adequate wijze opvolging aan een fraudesignaal. 4b.2 integer omgaan met de klantgegevens De kandidaat gaat integer met de klantgegevens om. Respecteert privacy en patiëntenrechten (o.m. WGO, WMK, WP). 4b.3 doorverwijzen naar anderen De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van deskundigheid. De kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen, en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter beantwoord kunnen worden door collega s of derden. 4b.4 eventuele dilemma s op het gebied van integer enoemt welke belangen van welke partijen betrokken zijn bij handelen signaleren die dilemma s. enoemt hoe wordt omgegaan met een gerezen dilemma. 4b.5 verschillende belangen in kaart brengen De kandidaat brengt de belangen van de klant en de financiële instellingen bij de te maken keuzes duidelijk in kaart. De kandidaat kan het belang en de positie van bijvoorbeeld klant en aanbieder onderscheiden en analyseert de mogelijke dilemma s die kunnen ontstaan. De kandidaat kan ook met de verschillende actoren over de dilemma s mondeling en schriftelijk communiceren. De kandidaat houdt rekening met de belangen van de klant. waarheid. ijvoorbeeld: Inlooprisico bij WGA eigen risicodragen. De premielasten bij aanvang kunnen hoger zijn van via de verzekering bij UWV, op termijn lager. Het premieverschil tussen UWV en privaat verzekeren, is gering, de re-integratieuitvoering en langetermijnrisico s zijn heel verschillend. De klant wil zijn risico op arbeidsongeschiktheid alleen verzekeren op basis van een vooraf vastgesteld budget. Advisering van een onderneming waarvan de directie en OR verdeeld zijn over te kiezen inkomensverzekering. ij het ontwerp van het inkomensadvies. Pagina 6 van 33

7 TAAK 1 INVENTARISEREN VAN DE GEGEVENS VAN DE KLANT KENNIS Eindterm 1b De persoon baseert zijn inventarisatie met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever voor zijn werknemers; de ondernemer; de particulier; op grondige en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen. Nummer Omschrijving toetsterm toetsterm Kennisniveau 1b.1 De kandidaat kan de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beschrijven. K 1b.2 De kandidaat kan uitleggen wat het belang is van de gegevens die worden opgevraagd voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico en de bepaling van de hoogte van het benodigde verzekerde bedrag van een inkomensverzekering. 1b.3 De kandidaat kan de gevolgen van toekomstplannen (groei, krimp, fusie, overnames, leeftijdsopbouw van de onderneming) voor de premielasten aangeven. 1b.4 De kandidaat kan de invloed van een CAO op de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting aangeven. K 1b.5 De kandidaat kan de gevolgen van de Ziektewet (vangnet) en WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof) voor de loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever aangeven. 1b.6 De kandidaat kan de voornaamste subsidieregelingen voor arbeidsongeschikte werknemers noemen. K 1b.7 De kandidaat kan de gevolgen van de Pensioenwet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (o.a. de UPO-verplichting, gevolgen van niet-betaling van de premie) noemen. K Eindterm 1c De persoon baseert zijn inventarisatie met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de klant op juridische en fiscale kennis met betrekking tot rechtspersonen en ondernemingsstructuren. Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm Kennisniveau 1c.1 De kandidaat kan de juridische structuur, bevoegdheden, organen en kenmerken van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, K commanditaire vennootschap, stichting, vereniging, besloten vennootschap en naamloze vennootschap omschrijven. 1c.2 De kandidaat kan de betekenis van een overgang van onderneming beschrijven, alsmede de uitzonderingsregel daarbij, en kan benoemen welke rechten en K Pagina 7 van 33

8 plichten er bij een overgang van de onderneming overgaan. 1c.3 De kandidaat kan de basisbeginselen van de werking van het belastingregime (TW, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting) rond natuurlijke en rechtspersonen omschrijven. K VAARDIGHEDEN Eindterm 2c De persoon beschikt over het vermogen om relevante en benodigde preventiemaatregelen te inventariseren en te verduidelijken. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: Norm / resultaat / prestatie-indicator Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid 2c.1 voor de specifieke situatie van de klant het belang motiveren van de meest zinvolle maatregelen ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en ter beperking van eventuele gevolgen. COMPETENTIES Licht klant nut van preventieve en schadebeperkende maatregelen toe. Klant begrijpt waarom dit soort maatregelen van belang zijn. Eindterm 3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers, de ondernemer, en de particulier het klantprofiel met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen kan inventariseren en het klantprofiel correct kan opstellen. Competentie (C) De kandidaat kan: Context Kritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Pagina 8 van 33

9 3a.1 het klantprofiel inventariseren 3a.2 het klantprofiel opstellen Klantgesprek evindt zich in een gesprekssituatie met de klant bij diverse ondernemingen in diverse sectoren met diverse partijen Informeert naar doelstellingen, kennis en ervaring van de klant met betrekking tot het financiële risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. rengt behoefte in kaart zonder toe te werken naar een vooraf gekozen oplossing. Gebruikt de juiste bronnen, zoals I-aangiftes, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen, V&Wrekening, begroting, balans, eigen vermogen en privévermogen. Selecteert de juiste cijfermatige informatie, brengt zonodig ordening aan in de gegevens. Handelt juist in geval van onvolledige of onjuiste informatie, zoals geen verzuimoverzicht, WGAbeschikking, of accountantsverklaring inkomen, als geen gegevens bekend zijn van de van toepassing zijnde CAO of pensioenregeling waarin staat welke verplichtingen de werkgever richting de werknemer heeft. Of als informatie lastig te verkrijgen is. Schakelt in complexere gevallen een expert in. Stuurt niet te vroeg naar standaardoplossing, vraagt zo nodig door. Het klantprofiel is volledig (doelstelling, financiële positie, risicobereidheid, kennis) voorzover relevant voor het opstellen van een passend inkomensadvies. De kandidaat stelt het klantprofiel vast, waarmee toegewerkt kan worden naar een advies. Reflecteert op manier waarop informatie wordt verkregen. Heb ik begrip gekregen van de klant? Kan en mag ik dit doen, moet ik iemand anders inschakelen? egrijpt de klant mij goed, moet ik nog onderwerpen toelichten? egrijpt de klant wat het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens voor de inventarisatie? (Kan ik uitleggen binnen welke context de verzekering moet worden geplaatst en wat de invloed van de context op de verzekering is?) ij knelpunten: wat is mijn eigen rol en het belang van partijen? Hoe heb ik mij ervan overtuigd dat de klant de juiste risicoperceptie heeft van zijn situatie? Kan de uitkomsten van de inventarisatie verantwoorden. Klant kan zich herkennen in het profiel. Pagina 9 van 33

10 TAAK 2 ANALYSEREN VAN DE GEGEVENS VAN DE KLANT TEN EHOEVE VAN HET ADVIES KENNIS Eindterm 1d De persoon baseert zijn analyse met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; op grondige en actuele kennis van de risico s in de diverse levensstadia van de persoon of de onderneming en de van toepassing zijnde richtlijnen en instrumenten om deze risico s te beheersen. Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm 1d.1 De kandidaat kan uitleggen hoe de verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beter beheersbaar wordt. 1d.2 De kandidaat kan in verschillende klantsituaties de financiële schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid aangeven. 1d.3 De kandidaat kan aan de hand van een gegeven overzicht met mogelijke maatregelen voor een inkomensrisico concluderen welke maatregelen het meest zinvol zijn ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid en/of ongevallen en ter beperking van eventuele gevolgen. 1d.4 De kandidaat heeft inzicht in de financiële risico s op het gebied van aansprakelijkheid voor of schadevergoedingsplicht die een werkgever heeft voor eigen werknemers of ingehuurd personeel. 1d.5 De kandidaat kan de korte- en langetermijngevolgen van een toekenning van < 35% arbeidsongeschiktheid voor de werkgever en werknemer uitleggen. Kennisniveau Eindterm 1e De persoon baseert zijn analyse met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen op kennis van een aantal bedrijfseconomische rapportages (balans, resultatenrekening). Nummer toetsterm 1e.1 Omschrijving toetsterm De kandidaat kan ten behoeve van de analyse van klantgegevens de door de verzekeraar gehanteerde inkomensdefinitie voor de inkomensverzekering verklaren en de diverse informatiebronnen (zoals loonbegrip, jaarrekening, begrotingen, V&W-rekening, balans, eigen vermogen) onderscheiden. Kennisniveau Pagina 10 van 33

11 COMPETENTIES Eindterm 3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; het analysetraject met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen correct uit kan voeren. Competentie (C) De kandidaat kan: 3b.1 de benodigde gegevens analyseren, rekening houdend met de behoeften en doelstellingen van de klant 3b2 de gegevens interpreteren en verwerken Context Kritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat bij diverse ondernemingen in diverse sectoren met diverse partijen Analyseert doelstellingen, kennis en ervaring van de klant met betrekking tot het financiële risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het advies kan op basis van consistente, goed onderbouwde en verifieerbare informatie uit betrouwbare bronnen opgesteld worden. Gebruikt de juiste bronnen, zoals I-aangiftes, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen, V&W-rekening, begroting, balans, eigen vermogen en privévermogen. Selecteert de juiste cijfermatige informatie, brengt zonodig ordening aan in de gegevens. Handelt juist in geval van onvolledige of onjuiste informatie, zoals geen verzuimoverzicht, WGA-beschikking, of accountantsverklaring inkomen, als geen gegevens bekend zijn van de van toepassing zijnde CAO of pensioenregeling waarin staat welke verplichtingen de werkgever richting de werknemer heeft. Of als informatie lastig te verkrijgen is. Schakelt in complexere gevallen een expert in. Stuurt niet te vroeg naar standaardoplossing, vraagt zo nodig door. Is alert op tegenstrijdigheden. De inventarisatie levert een goed beeld op. Vraagt door als gegevens incompleet zijn, of geeft aan dat inventarisatie Reflecteert op manier waarop informatie wordt verkregen. Heb ik begrip gekregen van de klant? Kan en mag ik dit doen, moet ik iemand anders inschakelen? egrijpt de klant mij goed, moet ik nog onderwerpen toelichten? Kan ik uitleggen binnen welke context de verzekering moet worden geplaatst en wat de invloed van de context op de verzekering is? ij knelpunten: wat is mijn eigen rol en het belang van partijen? Hoe heb ik mij ervan overtuigd dat de klant de juiste risicoperceptie heeft van zijn situatie? Trek ik de juiste conclusie uit de informatie? Levert de informatie een consistent Pagina 11 van 33

12 3b.3 risicoanalyse opstellen Zoals wisselend personeelsbestand, variabel inkomen, groei of krimp, werknemer wisselt van werkgever of krijgt nieuwe hypotheek. Kan de particulier geregelde inkomensverzekering worden aangepast? 3b.4. de belangen van de verschillende actoren in kaart brengen 3b.5 belanghebbenden informeren ij actoren valt te denken aan: aanbieders, adviseurs, bemiddelaars, diverse types werkgevers, diverse type werknemers Verzekeringnemer en verzekerde niet compleet is. De risicoanalyse is correct en doet recht aan de situatie van de klant. De klant herkent zich in de analyse. De kandidaat raakt niet van slag als er te veel veranderingen en onzekerheden zijn. De kandidaat maakt bespreekbaar of de gesloten inkomensverzekeringen en/of bedrijfsmatig gesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoen aan het adequaat afdekken van deze financiële risico s. Kan uitleggen welke belangen de verschillende actoren hebben, kan tegengestelde belangen benoemen en aangeven hoe beide belangen het best gediend zijn. Analyseert de mogelijke dilemma s die kunnen ontstaan, omdat er sprake kan zijn van tegengestelde belangen van de actoren. Weegt de belangen van de verschillende actoren af bij de te maken keuzes tijdens de totstandkoming van het advies. Kan gemaakte keuzes verantwoorden. Communiceert deze dilemma s zowel mondeling als schriftelijk met de verschillende actoren. Informeert de verschillende belanghebbenden bij de inkomensverzekering inhoudelijk juist en op een correcte wijze. Neemt zo nodig weerstanden weg die bestaan op grond van vooroordelen, onderschatting en onbekendheid van de materie. Hanteert emoties empatisch en strategisch. beeld van het risico op? Hoe ben ik ervan overtuigd dat de klant de analyse begrijpt en herkent? Pagina 12 van 33

13 TAAK 3 ADVISEREN (EN EVENTUEEL EMIDDELEN) VAN EEN PASSENDE OPLOSSING, KENNIS ZOWEL FINANCIEEL ALS ORGANISATORISCH Eindterm 1f De persoon baseert zijn advies met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; op grondige en actuele kennis van het algemene verzekeringsrecht en de van toepassing zijnde richtlijnen, gedragscodes en convenanten. Nummer Omschrijving toetsterm toetsterm 1f.1 De kandidaat kan herkennen of een inkomensproduct of dienst voldoet aan de definitie van een verzekeringsovereenkomst. K 1f.2 De kandidaat kan onderscheiden of een verzekering voldoet aan de definitie van een schadeverzekering of van een sommenverzekering. 1f.3 De kandidaat kan aangeven wat de gevolgen zijn als een inkomensverzekering voldoet aan de definitie van een persoonsverzekering. Kennisniveau De kandidaat kan opsommen in welke gevallen een inkomensverzekering opzegbaar is en welke opzegtermijn er in een bepaald geval in acht 1f.4 dient te worden, en kan aangeven wat de gevolgen zijn van de opzegging. 1f.5 De kandidaat kan uitleggen of er dekking is onder een inkomensverzekering voor een schade door opzet of roekeloosheid. 1f.6 De kandidaat kan opsommen in welke gevallen er bij een inkomensverzekering niet in strijd gehandeld wordt met het indemniteitsbeginsel. K De kandidaat kan aangeven wat de gevolgen zijn van een onjuiste premie in relatie tot de beroepswerkzaamheden op een AOV van een 1f.7 natuurlijke persoon, indien er sprake is van een arbeidsongeschiktheidsclaim. 1f.8 De kandidaat kan de begrippen renseignering en loonheffing definiëren. K 1f.9 De kandidaat kan de procedures en vereisten rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (o.a. uittreeddata, garantstellingen) uitleggen. 1f.10 De kandidaat kan de randvoorwaarden bij vrijwillige voortzettingsmogelijkheden vanuit de UWV opsommen. K 1f.11 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante gedragscodes opsommen o.a. Gedragscode Geïnformeerde verlenging van zakelijke verzekeringen, waaronder ook inkomensverzekeringen. 1f.12 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante richtlijnen benoemen in advies van het bestaan van richtlijnen rond verzuimbegeleiding (o.a. Stecr) K 1f.13 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante convenanten opsommen o.a. convenant Van Leeuwen naar het belang van de klant. K Eindterm 1g De persoon baseert zijn advies met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: K Pagina 13 van 33

14 de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; op grondige en actuele kennis van inkomensverzekeringen. Nummer Omschrijving toetsterm Kennisniveau toetsterm 1g.1 De kandidaat kan voor de meest gebruikelijke verzekeringsvormen aangeven welke arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico s ze (deels) afdekken. De kandidaat kan de bijzondere situaties die van toepassing kunnen zijn bij de dekking van de inkomensverzekeringen benoemen (bijv. no risk K 1g.2 ZW, oproepkracht of 65+ dga) 1g.3 De kandidaat kan de kern van de dekking op de inkomensverzekeringen omschrijven. K 1g.4 De kandidaat kan relevante verschillen tussen verzekeringsvoorwaarden uitleggen. De kandidaat kan uitleggen met welk doel een klimmende, stijgende of geïndexeerde arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidverzekering wordt 1g.5 gesloten en welke gevolgen de klimming, stijging of indexering hebben voor de premie en de uitkering. 1g.6 De kandidaat kan uitleggen wat arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidverzekeraars in de regel als maximum te verzekeren bedrag hanteren. 1g.7 De kandidaat kan uitleggen wanneer de verzekeraar een keuringseis stelt. 1g.8 De kandidaat kan de werking en (prijs)effecten van de onderdelen van de AOV benoemen, waaronder eindleeftijden, indexering, beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid, traditionele en ongevallen a.o.-dekkingen, combi- en standaard tarief, 80% of minder van het inkomen verzekeren (maximaal verzekerd inkomen) benoemen en het effect van de beroepenklasse-indeling, nevenfunctie / sport en taakverdeling in een % aangeven. 1g.9 De kandidaat kan de werking van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uitleggen. 1g.10 De kandidaat kan de werking van conventionele loondoorbetalingsverzekering uitleggen. 1g.11 De kandidaat kan de werking van stop-loss loondoorbetalingsverzekering uitleggen. 1g.12 De kandidaat kan uitleggen in welke gevallen inloop wordt verzekerd op een loondoorbetalingsverzekering. 1g.13 De kandidaat kan de uitkeringenstructuur van de diverse WIA-aanvullingsverzekeringen uitleggen 1g.14 De kandidaat kan de inschatting en bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid verklaren. 1g.15 De kandidaat kan de werking van 'benutting geduide resterende verdiencapaciteit' verklaren. 1g.16 De kandidaat kan uitleggen dat UWV keurt op 'gangbare arbeid' en hoe dat zich verhoudt tot 'passende arbeid'. 1g.17 De kandidaat kan de uitkeringsstructuur en duur van een WW-aanvullingsverzekering verklaren. 1g.18 De kandidaat kan de effecten en oplossingen rondom het beperkt verzekeren van inloop bij de inkomensverzekeringen uitleggen. 1g.19 De kandidaat kan de effecten en oplossingen rondom het verzekeren van uitloop bij alle inkomensverzekeringen uitleggen. 1g.20 De kandidaat kan de gevolgen van de kwalificatie complex product en impactvol product voor de wijze van adviseren aangeven. 1g.21 De kandidaat kan de inkomensverzekeringen noemen die door verzekeraars aan zelfstandigen moeten worden aangeboden wanneer zij (om medische redenen) niet volledig voor het risico van arbeidsongeschiktheid verzekerd kunnen worden (vangnet AOV). K Pagina 14 van 33

15 De kandidaat kan het belang uitleggen van de in het verzekeringsbedrijf meest gebruikelijke inkomensverzekeringen die van toepassing zijn op 1g.22 ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 1g.23 De kandidaat kan het belang van de meest gebruikte aanvullende dienstverlening beschrijven. K 1g.24 De kandidaat kan de verschillen benoemen tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een sommendekking en een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een schadedekking. K Eindterm 1h De persoon baseert zijn advies met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; op grondige en actuele kennis van de processen bij inkomensverzekeringen. Nummer Omschrijving toetsterm Kennisniveau toetsterm 1h.1 De kandidaat kan de acceptatiebeslissing (inclusief premievoorstel en eventuele beperkende voorwaarden) voor de inkomensverzekeringen uitleggen. 1h.2 De kandidaat kan aan de klant uitleggen waarom hij door de verzekeraar wordt opgeroepen voor een medische keuring en welke personen hierbij een rol spelen. 1h.3 De kandidaat kan uitleggen wat het belang is van de gevraagde informatie door de verzekeraar. 1h.4 De kandidaat kan uitleggen uit welke bestanddelen (inclusief kosten) de door de klant te betalen premie voor een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidverzekering bestaat. 1h.5 De kandidaat kan aan de klant uitleggen op welke wijze hij beloond wordt voor zijn dienstverlening. 1h.6 De kandidaat kan het acceptatieproces volledig en correct beschrijven. K 1h.7 De kandidaat kan uitleggen in welk geval een gezondheidsverklaring nodig is. 1h.8 De kandidaat kan de verschillende keuringsgrenzen en de daarbij behorende medische acceptatie-richtlijnen opsommen. K 1h.9 De kandidaat kan de regeling en het effect van afstandsverklaringen afgegeven door werknemers uitleggen. 1h.10 De kandidaat kan de spijtoptantenregeling voor collectieve werknemersverzekeringen omschrijven. K Eindterm 1i De persoon baseert zijn advies met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier op grondige en actuele kennis van relevante wetgeving en jurisprudentie inzake inkomensverzekeringen. Pagina 15 van 33

16 Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm Kennisniveau 1i.1 De kandidaat kan aan de klant de structuur van de organisatie van de sociale zekerheid uitleggen en aangeven hoe het publieke en het private domein zich tot elkaar verhouden. 1i.2 De kandidaat kan doel, doelgroep en maximale uitkering van de voor de klant relevante sociale verzekeringswetten omschrijven. K 1i.3 De kandidaat kan uitleggen in welke gevallen en bij welke verzekeringsvormen inhouding van een premiebijdrage van de werknemers is toegestaan. De kandidaat kan uitleggen wanneer een startende zelfstandige in aanmerking komt voor vrijwillige verzekering op grond van de sociale 1i.4 inkomensdervingswetten, inclusief de vangnet AOV. 1i.5 De kandidaat kan aan de klant uitleggen wat de fiscale gevolgen zijn van het betalen van de premie en/of ontvangen van een of meer uitkeringen op een inkomensverzekering. 1i.6 De kandidaat kan de wettelijke regeling zwangerschap ZEZ omschrijven. K 1i.7 De kandidaat kan de inkomensvoorzieningen binnen de sociale wetgeving voor zelfstandigen (UWV, voortzetting ZW en WIA) opsommen. K 1i.8 De kandidaat kan de wettelijke regelingen rond de loondoorbetaling bij verzuim als gevolg van ziekte beschrijven. K 1i.9 De kandidaat kan de gevolgen van de Wet Verbetering Poortwachter aangeven. 1i.10 De kandidaat kan de fiscale situatie rond WIA-aanvullingen uitleggen. 1i.11 De kandidaat kan de IVA-regeling binnen de Wet WIA uitleggen. 1i.12 De kandidaat kan de WGA-regeling binnen de Wet WIA uitleggen. 1i.13 De kandidaat kan de regelgeving rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (voor onder meer ZW, WIA en WW) uitleggen. 1i.14 De kandidaat kan de wettelijke bepalingen inzake de overstap van UWV naar eigenrisicodragerschap en vice versa benoemen. K Pagina 16 van 33

17 VAARDIGHEDEN Eindterm 2d De persoon beschikt over het vermogen om advisering te plannen, te sturen en tot een succes te brengen, waaronder: de premie te (laten) berekenen; de meest geschikte verzekeringsvoorwaarden te selecteren; de geselecteerde verzekeringsvoorwaarden, premies en risico s te vergelijken; de mogelijke risico s en verzekeringsvormen en/of dekkingen te verduidelijken; een ingevuld aanvraagformulier op juistheid te controleren; en op correcte wijze een aanvraag in te dienen. Vaardigheid (V) De kandidaat kan 2d.1 de verzamelde financiële en organisatorische informatie analyseren en vertalen naar een advies 2d.2 voor de specifieke situatie van de klant uitleggen wanneer de dekking geheel of gedeeltelijk ontbreekt op een inkomensverzekering en de mogelijke gevolgen voor de uitkering aangeven 2d.3 beoordelen welke risico s van de klant leiden tot de noodzaak tot het sluiten van een bepaalde inkomensverzekering of een alternatief 2d.4 voor de specifieke situatie van de klant voorbeelden schetsen van risico s die samenhangen met Norm / resultaat / prestatie-indicator De kandidaat is verantwoord kritisch. rengt een goed inkomensadvies uit. Na de analyse ontstaat een goed beeld van de financiële en organisatorische positie van klant. Kandidaat geeft inzicht in de risico s die niet of gedeeltelijk gedekt zijn. En geeft mogelijke consequenties voor de klant aan. Kandidaat legt aan klant de noodzaak van de verzekering uit. Kandidaat licht klant de risico s toe en kan die ook in zijn specifieke situatie plaatsen. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspect vaardigheid of omstandigheid rond de vaardigheid Vraagt door in onbekende situaties, bijvoorbeeld verhouding tussen onderdelen onderneming, ontwikkeling van verzuim, samenwerking met bijv. arbodienst of re-integratiebedrijf, afspraken tussen aandeelhouders. Gesprekspartners kunnen zijn: accountant, directie, controller, vertegenwoordigend overleg organisatie en belangenbehartigers. ijvoorbeeld AOV met beperkte uitkeringsduur of beperkte dekking, of WEG-hiaat versus WGA-hiaat uitgebreid. Moet klant kunnen uitleggen waarom in zijn specifieke situatie mogelijk niet met een standaardoplossing kan worden volstaan. Kandidaat kan aangeven op welke wijze de verzekering past in het risicomanagement van het bedrijf. Kandidaat kan onderbouwen waarom voor een specifiek risico al dan niet een verzekering noodzakelijk is. Kandidaat kan het risico op een begrijpelijke manier toelichten, zodat de klant een goed beeld heeft van de concrete risico s die hij Pagina 17 van 33

18 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 2d.5 kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen Kandidaat gebruikt alle benodigde gegevens. Gebruikt de juiste berekeningsprogramma s op de juiste wijze. Rekent met een promillage/percentage, een vast bedrag in euro s, of via inschaling in een tabel(lenstelsel). Kandidaat legt uit hoe de prijs voor de verzekering wordt berekend en welke factoren op de hoogte van de premie van invloed zijn. 2d.6 een medisch acceptatieprocedure begeleiden De kandidaat ondersteunt de klant tijdens het hele traject, van het invullen van het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring tot eventueel bij de klachtenprocedure. Informeert de klant duidelijk en correct. Werkt volgens protocol en wet- en regelgeving. 2d.7 voor de natuurlijke persoon met behulp van alle benodigde gegevens de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering berekenen 2d.8 beoordelen of de gegevens op het aanvraagformulier van inkomensverzekering juist zijn ingevuld 2d.9 beoordelen of alle voor de aanvraag vereiste gegevens, inclusief overige vereiste bescheiden, aanwezig zijn om te worden verzonden aan de verzekeraar 2d.10 beoordelen of de acceptatiebeslissing (inclusief premievoorstel en eventuele beperkende voorwaarden) voor een bepaalde inkomensverzekering aansluit op zijn (eerdere) inschatting van het ter verzekering aangeboden risico 2d.11 beoordelen of de gegevens in de polis en eventuele overige bescheiden van een inkomensverzekering juist zijn Kandidaat gebruikt alle benodigde gegevens. Kandidaat kan uitleggen hoe de premiehoogte wordt bepaald en welke factoren op de hoogte van de premie van invloed zijn. Kandidaat wijst op de gevolgen van een onjuist ingevuld aanvraagformulier. Kandidaat legt de klant uit waarom de vereiste gegevens en bescheiden nodig zijn voor het totstandkomen van een verzekering. Kandidaat legt de klant uit hoe verzekeraar tot zijn beslissing is gekomen. De kandidaat controleert of de polis en andere bescheiden juist zijn en informeert de klant tijdig. loopt. Ingeval van uitsluiting of als acceptatie onder beperkende voorwaarden dreigt of extra toeslagen na medische acceptatie. Kandidaat kan aangeven welke mogelijkheden een verzekeraar heeft als onjuiste informatie is verstrekt en kan klant uitleggen wat de gevolgen zijn van bijv. verzwijging. Kandidaat kan uitleggen wat het belang van de gevraagde bescheiden voor de verzekeraar is. Kandidaat kan beoordelen en uitleggen of verzekeraar een acceptatiebeslissing heeft genomen die aansluit op het risico en kan toelichten waarom een beslissing anders is dan verwacht. Kandidaat kan klant bevestigen dat de documenten correct zijn. 2d.12 het adviestraject op de juiste wijze vastleggen in het Dossier bevat de juiste gegevens en deze zijn op een In verband met de zorgplicht is een goede vastlegging en Pagina 18 van 33

19 klantdossier gemakkelijke manier terug te vinden. Te beoordelen is of de advisering op een juiste manier heeft plaatsgevonden. Eindterm 2e De persoon beschikt over het vermogen om met betrekking tot het advies: adviesverantwoordelijkheid te nemen; te handelen in geval van gewijzigde omstandigheden tijdens het adviestraject. Vaardigheid (V) Norm / Resultaat / Prestatie-indicator De kandidaat kan: 2e.1 adviesverantwoordelijkheid nemen De kandidaat formuleert zijn advies en motiveert dit. De kandidaat bespreekt het advies en de motivering met de klant, waarbij hij de klant duidelijk maakt hoe het advies aansluit bij zijn profiel en/of diens situatie rond de werknemers. 2e.2 handelen op gewijzigde omstandigheden tijdens het De kandidaat kan de gevolgen van wezenlijke adviestraject wijzigingen tijdens het advies- en aanvraagtraject voor klant en aanbieder inschatten op consequenties en hiernaar op een juiste manier handelen. archivering van belang. Ook in het kader van het toezicht is het van belang dat het dossier compleet en goed reconstrueerbaar is. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Advies geven is niet uitsluitend de wens van de klant volgen, maar daadwerkelijk advies geven op basis van eigen inzicht en kunnen. Indien het advies niet wordt opgevolgd, zal de klant moeten worden gewaarschuwd voor de consequenties van het niet (geheel of gedeeltelijk) opvolgen van zijn advies. ijvoorbeeld: als klant tijdens het traject ziek wordt of de werknemers van de werkgever ziek worden (inlooprisico). Pagina 19 van 33

20 COMPETENTIES Eindterm 3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; het adviestraject met betrekking tot collectieve inkomensverzekeringen zelfstandig, passend en correct uit kan voeren. In dit adviestraject kunnen zich in ieder geval de volgende zaken voordoen met betrekking tot natuurlijke en/of rechtspersonen: 1 start en einde dienstbetrekking; 2 start en einde van de onderneming; 3 start en einde eigen risicodragen van WGA en/of ZW; 4 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 5 mutaties in het personeelsbestand; 6 eind- of pensioendatum; 7 verwachtingen ten aanzien van de inkomensverzekering; 8 oversluiten van de inkomensverzekering; 9 prognosticeren van toekomstige premielasten van de inkomensverzekering; 10 faillissement of mogelijkheid daartoe; 11 e wisselende inkomsten; 12 e veranderende beroepswerkzaamheden. Competentie (C) Context Kritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Pagina 20 van 33

21 De kandidaat kan: 3c.1 het adviestraject plannen 3c.2 advies opstellen Veel verschillende situaties zijn mogelijk afhankelijk van o.m. onbekendheid/onwetendheid bij de klant 3c.3 bemiddelen in verzekerings- Creëert een realistisch beeld van het tijdsbeslag van het opstellen van het advies; de klant krijgt een realistisch beeld van het eindresultaat. Onderkent mogelijke belangenverstrengeling (adviseur versus accountant). Vormt zich een beeld van de markt van de opdrachtgever, vormt zich een beeld van de sector waarin de opdrachtgever zijn onderneming heeft. estudeert de relevante CAO. Overgang naar nieuwe inkomensverzekering: klant heeft belang bij goede aansluiting van dekking. En bij sommige verzekeringsvormen een akkoord van werknemers: werknemers hebben belang bij objectieve voorlichting over gevolgen nieuwe regeling, adviseur heeft belang bij het tevreden houden van werkgever. De kandidaat brengt de financiële oplossingen overzichtelijk in kaart. eoordeelt op juiste wijze of de verschillende financiële risico s die in samenhang of juist los van elkaar moeten worden gezien (verzuim, eigen-risicodragen en WIA-aanvullingen). De kandidaat houdt rekening met alle relevante factoren, schat de risico s juist in. Houdt rekening met relevantie bestaande producten/uitkeringen, zoals SV-uitkering (bijv. WAO). Draagt er zorg voor dat de klant optimaal gebruik maakt van wettelijke mogelijkheden van subsidies, dekkingen voor specifieke groepen e.d. De kandidaat schat goed in welke van de genoemde verzekeringsvoorwaarden het beste aansluiten op de specifieke verzekeringsbehoefte en wensen van de klant. Houdt rekening met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Kandidaat kan motiveren dat de arbeidsongeschiktheidsrisico s van de klant, uitgaande van diens verzekeringsbehoefte en wensen, door de advisering van een of meer van de genoemde inkomensverzekeringen adequaat worden afgedekt. Kandidaat geeft aan waar en waarom eventueel nog risico s voor de klant blijven bestaan. Houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving. Het advies is passend en doet recht doen aan de situatie van de klant. De aanbevolen inkomensverzekeringen of producten sluiten op elkaar aan. Kandidaat wijst op lastenontwikkeling, betaalbaarheid en gevolgen. Verwerkt de financiële gevolgen in het advies. Het advies is begrijpelijk en herkenbaar voor de klant. De kandidaat vertaalt het advies in concrete verzekeringsoplossing in onderhandeling met verzekeraars. Stuur ik niet meteen aan op een standaardoplossing? Kan ik de klant de samenhang tussen de verzekeringen goed uitleggen? Is niet verzekeren een goed alternatief? Durf ik mogelijke negatieve gevolgen te benoemen van de gekozen inkomensoplossing? Pagina 21 van 33

22 oplossingen 3c.4 het gegeven advies presenteren aan de werkgever 3c.5 het gegeven advies presenteren aan de werknemer 3c.6 inzake de inkomensverzeke ring bij fusieprocessen, overnames en overgang onderneming adviseren 3c.7 het gegeven advies implementeren Presentatie aan werkgevers, werknemers en ondernemingsraad. Heeft het passende aanbod geselecteerd. Schriftelijk en/of mondeling. Maakt voor de klant de omschrijving van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden voor het verzekeren van het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid inzichtelijk. Adviseert over van toepassing zijnde regelingen (al dan niet via UWV of private verzekeraar; de mogelijke inkomenstekorten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid. Taalniveau, vertelt complexe materie begrijpelijk, didactische aspecten van de presentatie. enoemt risico s op basis van de uitgevoerde risicoanalyse. enoemt financiële, fiscale en juridische implicaties van de regeling. Maakt duidelijk dat het een passend advies is. Kan omgaan met de verschillen tussen niet verzekeren, deels verzekeren en de begrippen sommen- en schadeverzekering. Aspecten van professioneel gedrag. Legt de klant de mogelijkheden voor het verzekeren van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid duidelijk uit. Informeert over wettelijke regelingen (al dan niet) via de werkgever, de mogelijke inkomenstekorten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Analyseert de voor de werknemer van toepassing zijnde collectieve regelingen vanuit werkgever, pensioen of cao. Kandidaat verwerkt de verschillende regelingen rond inkomensverzekeringen, in- en uitlooprisico op de juiste wijze. Gaat goed om met complexiteit. Is zich goed bewust van de belangentegenstellingen. Contractverlenging: productaanbieder en adviseur hebben belang bij voortzetting (afhankelijk van beloningsstructuur). Ondersteunt de klant op de juiste manier bij het implementeren van de gekozen oplossing. Geeft voorlichting aan belanghebbende(n), lost administratieve knelpunten op. Ondersteunt klant bij het efficiënt inrichten van de organisatie en bij het opzetten van samenwerking met andere partijen, zoals Arbodienst, bedrijfsarts etc. Evalueert presentatie op effect knelpunten en acceptatie. Kan ik na afloop van het gesprek goed aangeven welke doelen de werknemer heeft ten aanzien van een aanvullende inkomensverzekering? Is in staat om binnen de wetgeving deze doelen te vertalen naar passende inkomensproducten. Onderken ik tijdig tekortkomingen bij mijzelf op het gebied van deskundigheid en verwijs ik in dat geval door naar de juiste persoon of het juiste loket? Pagina 22 van 33

23 Pagina 23 van 33

24 TAAK 4 : EHEREN EN ACTUEEL HOUDEN VAN HET ADVIES KENNIS Eindterm 1j De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot (collectieve) inkomensverzekeringen voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier; in het kader van het beheer en actueel houden van advies op grondige en actuele kennis van inkomensverzekeringen. Nummer Omschrijving toetsterm toetsterm De kandidaat kan aangeven wat de gevolgen zijn van het niet-tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een 1j.1 inkomensverzekering, nadat de verzekeringnemer een aanmaning heeft ontvangen. 1j.2 De kandidaat kan aangeven wat de gevolgen kunnen zijn voor de hoogte van de uitkering op een inkomensverzekering als er nog openstaande premies zijn. De kandidaat kan voor een bestaande inkomensverzekering de gevolgen voor de dekking of verzekering uitleggen van een wijziging in de 1j.3 situatie van de klant. De kandidaat kan voor een bestaande collectieve inkomensverzekering omschrijven welke gevolgen een verhoogde schadelast kan hebben op 1j.4 de premie en/of voorwaarden van de verzekering. Kennisniveau K Pagina 24 van 33

25 VAARDIGHEDEN Eindterm 2f De persoon beschikt over het vermogen om verzekeringsovereenkomsten te beheren en muteren door: het advies te wijzigen om aan te sluiten bij een gewijzigde situatie van de klant of gewijzigde wet- en/of regelgeving, of wijziging van de productkenmerken; de wijzigingen op een bestaande inkomensverzekering te verzenden aan de verzekeraar en deze na acceptatie en ontvangst op juistheid te controleren en ter beschikking te stellen aan de klant; de klant tijdig te informeren over de (acceptatie-)beslissing van verzekeraars; het beheertraject op een adequate wijze vast te leggen in het klantdossier. Vaardigheid (V) De kandidaat kan: 2f.1 gedurende de looptijd van de verzekering controleren of de gegevens in de polis en eventuele overige bescheiden van een inkomensverzekering juist zijn Norm / Resultaat/Prestatie-indicator Klant heeft de juiste dekking, betaalt de juiste premie en krijgt bij schade een uitkering gebaseerd op de juiste gegevens. Toelichting op vaktechnische of communicatieve aspecten van de vaardigheid of omstandigheden rond de vaardigheid Controleren van de juiste verwerking van de gevolgen van verandering van inkomen gedurende de looptijd, verandering van activiteiten of verandering van dekking. ijvoorbeeld: door verandering van personeelsbestand kan niet meer worden voldaan aan deelnamegraad, vereiste aantal deelnemers is te laag geworden. 2f.2 het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering 2f.3 beoordelen of en wanneer het oversluiten of beëindigen van een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidverzekering zinvol is De verzekering van klant wordt op de juiste manier aangepast zodat deze aansluit op de nieuwe situatie. Gebaseerd op de specifieke situatie van de klant. De kandidaat motiveert de keuze. Klant heeft de juiste verzekering tegen de juiste Schetsen gevolgen van verandering van inkomen gedurende de looptijd, verandering van activiteiten of verandering van dekking. Schetsen van de gevolgen van verandering van personeelsbestand, verandering van activiteiten of verandering van dekking. Schetsen gevolgen van faillissement en surseance/schuldsanering. Schetsen gevolgen van uitloop. Schetsen gevolgen van en-blocwijziging met beperking tot de dekking. Schetsen effecten van het doorvoeren van wijziging vanwege aangepaste Pagina 25 van 33

26 2f.4 de restitutie respectievelijk suppletie als gevolg van een wijziging berekenen 2f.5 het beheertraject op de juiste wijze vastleggen in het klantdossier premie. De kandidaat berekent op basis van de oorspronkelijke premie en de gewijzigde premie volgens de door de maatschappij gebruikte methode om premie te bepalen. De berekening is correct. Dossier bevat de juiste gegevens en deze zijn op een gemakkelijke manier terug te vinden. Te beoordelen is of het beheer op een juiste manier heeft plaatsgevonden. wet- en regelgeving. Schetsen effecten van gevolgen van uitdiensttredingen. Uitleg experience rating. Schetsen gevolgen bij beëindiging verzekering rekening houden met uitloop en inloop. Klant moet weten dat de betaalde premie juist is en niet te veel is betaald. In verband met de zorgplicht is een goede vastlegging en archivering van belang. Ook in het kader van het toezicht is het van belang dat het dossier compleet en goed reconstrueerbaar is. De Wet escherming Persoonsgegevens moet daarbij betrokken worden. Pagina 26 van 33

27 COMPETENTIES Eindterm 3d De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij voor de drie doelgroepen: de werkgever en diens werknemers; de ondernemer; de particulier: het beheertraject met betrekking tot het (collectieve) inkomensadvies zelfstandig, passend en correct uit kan voeren. In dit beheertraject kunnen zich in ieder geval de volgende zaken voordoen met betrekking tot natuurlijke en/of rechtspersonen: 1 start en einde dienstbetrekking; 2 einde van de onderneming; 3 einde eigen risicodragen van WGA en/of ZW; 4 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 5 mutaties in het personeelsbestand; 6 eind- of pensioendatum; 7 tussentijdse verwachtingen ten aanzien van de inkomensverzekering; 8 verlenging, wijziging, beëindiging of revisie van de inkomensverzekering 9 oversluiten van de inkomensverzekering; 10 prognosticeren van toekomstige premielasten van de inkomensverzekering; 11 versobering of uitbreiding van de gesloten inkomensverzekering; 12 faillissement of mogelijkheid daartoe; 13 wisselende inkomsten; 14 veranderende beroepswerkzaamheden. Competentie (C) Context Kritische kenmerken van de situatie Waardering door de kandidaat Pagina 27 van 33

28 De kandidaat kan: 3d.1 verzekering beheren 3d.2 verzekering actueel houden 3d.3 gegevens uitwisselen met verzekeraar en andere relevante partijen 3d.4 over voortzetting of beëindiging van de verzekering adviseren Gedurende de looptijd van de verzekering Veranderingen in situatie van klant kunnen tot een andere situatie leiden die andere eisen aan verzekering stelt. Onbekendheid/onwetendheid bij klant. Aanpassing wetgeving met directe gevolgen voor verzekering. Aanpassing als gevolg van een wijziging in de situatie van de klant. Het actueel houden van gegevens kan op veel manieren: op papier, via internet of direct in administratie verzekeraar. Iedere vorm vergt andere inspanningen van klant en adviseur. De voorwaarden of premie van de verzekering kunnen wijzigen en de wetgeving kan worden aangepast, zodat een hernieuwd advies mogelijk gewenst is. Kandidaat gebruikt de juiste uitgangspunten, zodat klant altijd de juiste dekking heeft en dus bij schade de juiste uitkering ontvangt. De kandidaat gebruikt de juiste uitgangspunten en kan beoordelen of de gewijzigde gegevens in de polis en eventuele overige bescheiden van de verzekering juist zijn. De klant heeft altijd de juiste dekking, betaalt de juiste premie en ontvangt bij schade een uitkering gebaseerd op de juiste gegevens. Kandidaat beoordeelt op juiste wijze inspanning versus belang doorvoeren wijziging. Kandidaat wisselt de gegevens op een correcte wijze uit. Kandidaat controleert de polisdocumenten en overige informatie op (on)juistheid. Kandidaat stelt de informatie ter beschikking aan de klant. Per datum verandering of per periode (maand, jaar). Klant krijgt tijdig en duidelijk te horen wat het gevolg van een wijziging voor zijn verzekering is. De klant begrijpt het belang van een voorgestelde wijziging van de verzekering. Reflectie op juistheid van dekking in specifieke situatie van klant. Juiste inschatting van het belang van de verzekering voor klant. Zijn de wijzigingen belangrijk genoeg om een aanpassing van de verzekering te rechtvaardigen? Zou de klant zonder doorgeven wijziging niet goed verzekerd meer zijn? Reflectie over de juiste manier van actueel houden van de verzekering. Weegt de inspanning op tegen het belang van de wijziging? Zijn er betere alternatieven voor de klant? Doet het voorstel recht aan de situatie van de klant? Pagina 28 van 33

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Algemene kennis en vaardigheden Professioneel Gedrag Vaardigheden Eindterm 4b De persoon

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Inkomen. Bijlage E4 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Inkomen. Bijlage E4 ---------------------------------------- 1 TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Inkomen Bijlage E4 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 2 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen BIJLAGE B4 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Inkomen BIJLAGE B4 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Inkomen IJLAGE 4 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande figuur is de

Nadere informatie

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen.

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen. 6. Eind- en en module inkomen Algemene kennis en vaardigheden ennis Nummer Omschrijving ennisniveau Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden ten behoeve van het advies met betrekking tot (collectieve)

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ijlage 6. Eind en toetstermen module inkomen Algemene kennis en vaardigheden ennis Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm ennisniveau

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Particulier PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Particulier College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG Eindterm 4a

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ijlage 6. Eind en toetstermen module inkomen Algemene kennis en vaardigheden ennis Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm ennisniveau

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet Bijlage B5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen zakelijk PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen zakelijk College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Pagina 1 van 14 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN PROFESSIONEEL GEDRAG

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Adviseur Zorgverzekering PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Adviseur Zorgverzekering College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen.

Kennis. Eindterm 2a De persoon beschikt over het vermogen om mondeling en schriftelijk te communiceren. 2a.1 Gestructureerd interviewen. 2. Eind- en en module consumptief krediet Algemene kennis en vaardigheden Nummer Omschrijving Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Schadeverzekeringen Particulier. Bijlage E2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Schadeverzekeringen Particulier Bijlage E2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 21 ALGEMENE

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering

EIND- EN TOETSTERMEN. PEplus-examen. Zorgverzekering EIND- EN TOETSTERMEN PEplus-examen Zorgverzekering ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ENNIS

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft Regeling eindtermen en en examens financiële dienstverlening Wft ijlage 2. Eind en en module consumptief krediet Algemene kennis en vaardigheden ennis Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Inkomen. Vul bij multipleselectvragen alleen de antwoorden in waar je niet over twijfelt. Onjuiste antwoorden leveren strafpunten op.

Inkomen. Vul bij multipleselectvragen alleen de antwoorden in waar je niet over twijfelt. Onjuiste antwoorden leveren strafpunten op. Examentraining Amweb Inkomen Kenmerken examens Wft-examen Aantal vragen 46 Kennis & Begrip 20 Vaardigheden & Competenties 23 Professioneel gedrag 3 Max. te behalen punten 72 Tijdsduur 135 minuten Cesuur

Nadere informatie

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. INHAAL/-PE-EXAMEN Basis. Bijlage E1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Basis Bijlage E1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet

PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet PE-PLUSTOETSTERMEN WFT-MODULE Hypothecair krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Vermogen. Bijlage E6 ----------------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Vermogen. Bijlage E6 ---------------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Vermogen ijlage E6 ---------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag Pagina 1 van 21 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Hieronder vindt u tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Adviseurs kunnen de tips gebruiken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 4: Wat kan en wil de werkgever betalen voor een pensioenregeling? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt Wat nu? 1 De beoordeling 2 De deskundigen 3 De beslissing 4 De uitkering 5 Andere betrokkenen 6 Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt, wat nu? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Vermogen

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Vermogen PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Vermogen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Pagina 1 van 17 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

die duur buiten de verzuimverzekering blijven.

die duur buiten de verzuimverzekering blijven. Toelichting Nieuwe polisvoorwaarden Verzuim model 26 In de nieuwe voorwaarden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd. - Opname Gedragscode geïnformeerde verlenging - Opname convenant van Leeuwen - Fraude

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2013, Den Haag Pagina 1 van 27 De Adviseur Zorgverzekeringen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010)

Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010) Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010) Enkwest Academie is een opleidingsinstituut, gespecialiseerd in wet en regelgeving én verzekeringsoplossingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 5: Passend advies houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé en u wilt een uitkering

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Den Braber & Ram assurantie adviseurs KVK 27058446 Treilerdwarsweg 83 WFT 12004249 2583 DA Den Haag KIFID 18000218 T. 070-3557483 SEH 17283 F. 070-3584067 E. info@braberram.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Algemeen BIJLAGE B9 ------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 13 In het onderstaande

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Hypothecair krediet. Bijlage E7 ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN. Hypothecair krediet. Bijlage E7 ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL/-PE-EXAMEN Hypothecair krediet ijlage E7 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Vermogen. Bijlage B6 ----------------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Vermogen. Bijlage B6 ---------------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Vermogen ijlage 6 ---------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 29 In het onderstaande figuur

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE VERMOGEN BIJLAGE B6 ----------------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE VERMOGEN BIJLAGE B6 ---------------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE VERMOGEN IJLAGE 6 ---------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina van 29 1 In het onderstaande figuur

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink

Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb. Janthony Wielink Inkomensverzekeringen, nut en noodzaak voor het mkb Janthony Wielink Inhoudelijk programma Doelstelling overheid Gevolgen werkgevers Gevolgen werknemers Verzuimbeleid wordt re integratiebeleid Toekomstplannen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie