DRIEJAARLIJKS RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEJAARLIJKS RAPPORT"

Transcriptie

1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale gezondheidszorg DRIEJAARLIJKS RAPPORT Samenvatting Oktober 2004

2 Inhoudstafel Inleiding...1 Wettelijk en politiek kader in België...1 Inventaris van het gevoerde beleid inzake verslaving tussen 2001 en Preventie...1 Risicobeperking...2 Behandeling...3 Onderzoek en evaluatie...4 Informatiesystemen...4 Activiteiten van de CGD...6 Het verkrijgen van een globaal inzicht...6 Preventie van misbruik en beperken van de schade...7 Optimalisering van het behandelingsaanbod...7 Uitwerking van overlegde beleidsplannen...7 Inventaris...8 Adviezen en aanbevelingen...8 Andere...9 Evaluatie en aanbevelingen...9 Samenvatting van de vorige hoofdstukken...9 Aanbevelingen voor het optimaliseren van het werk van de CGD...10

3 INLEIDING Dit document bevat een samenvatting van het eerste driejaarlijkse rapport van de Cel Gezondheidsbeleid Drugs (CGD). Het hoofddoel van dit rapport bestaat erin een beeld te geven van het drugbeleid in België en het werk van de CGD terzake. Wij hopen dat het zal dienen als ondersteuning bij een constructieve reflectie op het beleid. De CGD werd opgericht na de Interministeriële Gezondheidsconferentie van 30 mei 2001, waarop de verschillende Ministers van gezondheidszorg het Protocolakkoord ondertekend hebben, volgens dewelke de belangrijkste missie van de CGD is de ontwikkeling van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. De leden van de CGD vertegenwoordigen de kabinetten van volksgezondheid, zowel op federaal niveau als op niveau van de deelregeringen. In dit document bedoelen we met het woord drugs alle legale of illegale psychoactieve stoffen, die aanleiding kunnen geven tot een problematisch gebruik wat de gezondheid betreft, dit is een gebruik waarover de verbruiker geen controle meer heeft of dat voor die gebruiker psychische of fysieke stoornissen meebrengt. Alle noodzakelijke referenties bevinden zich in het volledige driejaarlijkse rapport. Hierin bevindt zich ook een lijst met bijlagen waarin, onder andere, zijn opgenomen: het Protocolakkoord dat voorziet in de oprichting van de CGD, de adviezen neergelegd door de CGD, informatie omtrent epidemiologie, internationale organisaties inzake drugs, RIZIV-conventies en referenties van universitaire studies. WETTELIJK EN POLITIEK KADER IN BELGIË Naar aanleiding van een aantal staatshervormingen vanaf het jaar 1970, worden de bevoegdheden inzake gezondheid en dus ook inzake drugs verdeeld over de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. De Gemeenschappen hebben het merendeel aan bevoegdheden inzake primaire preventie en risicobeperking. De bevoegdheden inzake zorg worden verdeeld over de Federale Staat en de deelregeringen. Deze verdeling is niet helemaal hetzelfde in het zuiden als in het noorden van het land, met name daar de Franse Gemeenschap een deel van haar bevoegdheden inzake zorg heeft overgedragen aan het Waalse gewest terwijl in Vlaanderen de Gemeenschap en het Gewest fusioneerden. Terzake houdt de federale Staat de bevoegdheden inzake de definiëring van de regels voor zorgverstrekking en de financiering van die zorgen. Deze verdeling van de verschillende bevoegdheden onderstreept de nood aan een overlegorgaan zoals de CGD. INVENTARIS VAN HET GEVOERDE BELEID INZAKE VERSLAVING TUSSEN 2001 EN 2003 Preventie De Franse en de Vlaamse Gemeenschap zijn de belangrijkste actoren inzake preventie van druggebruik in België. Niettemin heeft de Federale Staat, die een aantal bevoegdheden in dat domein bewaart, preventiecampagnes gevoerd omtrent misbruik van benzodiazepines

4 De Franse Gemeenschap heeft een decreet dat de sector van de gezondheidspromotie organiseert en de objectieven en strategieën beschrijft inzake de preventie van verslavingen. De Gemeenschap werkt hoofdzakelijk via subsidiëring van meerjarige projecten in het kader van de strategieën van het decreet. De meerderheid van de acties viseren een schoolgaande populatie via de professionele tussenschakels van de school of de gespecialiseerde opvangcentra. De gesubsidieerde projecten zijn onderverdeeld in verschillende types: documentatie, opleiding, interventie, overleg, actieonderzoek. De Franse Gemeenschap heeft een campagne gewijd aan tabak (nicotinevergiftiging) maar normaal zijn de ondersteunde projecten niet gericht op één product. Zij participeert tevens aan Europese en internationale overleggroepen. In de Vlaamse Gemeenschap vormt het hoofddoel het voorkomen van de gezondheidsschade veroorzaakt door legale of illegale drugs alsook door gokverslaving. Om de populatie te bereiken werkt de Vlaamse Gemeenschap met sleutelfiguren afkomstig uit de diverse maatschappelijke sectoren. Voor wat betreft alcohol en andere drugs vormt de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) de belangrijkste partner van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verspreidt onder andere informatie,ontwikkelt concepten, biedt opleidingen aan en neemt deel aan overlegplatformen. De regionale preventie-actoren werken in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De VAD zorgt voor afstemming tussen de verschillende werkingen op basis van een samenwerkingsakkoord. De acties inzake alcohol en andere drugs zijn georiënteerd met name op het onderwijs, de werkomgeving, het sportmilieu, het uitgaansleven, de welzijnssector, Om het aantal rokers te verminderen heeft de Vlaamse Gemeenschap een specifieke campagne opgezet waaraan verschillende instituties hebben meegewerkt. De Vlaamse Gemeenschap participeert eveneens aan verschillende Europese en internationale programma s. In de Duitstalige Gemeenschap is de Arbeitsgemeinschaft für Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung (ASL) officieel erkend door de Gemeenschapsregering verantwoordelijk voor de primaire preventie. Haar objectieven zijn: de populatie bewust maken van de verschillende gevaren die verslaving met zich mee kan brengen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Risicobeperking De risicobeperking heeft als eerste doelstelling het inperken van de schade die uit legaal of illegaal druggebruik kan voortvloeien. In de Franse Gemeenschap richten de initiatieven, op touw gezet door verschillende organisaties, zich meer bepaald op gebruikers van injectiedrugs, druggebruikers in de gevangenis en jonge druggebruikers op festivals en andere feestelijke evenementen. Het merendeel van deze acties werd gerealiseerd door laagdrempelige diensten en straathoekwerk. Deze projecten omvatten de verspreiding van informatie in, meer bepaald, festivalsettings, de realisatie van brochures, de aanwezigheid van teams op festivalmanifestaties, pill testing tijdens bepaalde festivals, de opleiding van personeel, preventie van besmettelijke ziekten. In dit laatste domein hanteren bepaalde projecten de techniek Boule de Neige of snow ball waarbij de verspreiding van informatie en preventie gerealiseerd worden door ervaringsdeskundigen en dit met als doel om de gebruikers te bereiken die weinig zichtbaar zijn in de zorgstructuren. De Vlaamse Gemeenschap heeft een belangrijk spuitenruilprogramma via actoren zoals artsen, apothekers, gespecialiseerde drughulpverleners, straathoekwerkers en diensten die actief zijn in de - 2 -

5 preventie van besmettelijke aandoeningen. Dit programma wordt gecoördineerd door provinciale coördinatoren tewerkgesteld bij de Medische Sociale Opvangcentra. Deze coördinatoren houden zich ook bezig met of werken ook mee aan opleidingsprogramma s voor overdosispreventie en preventie van besmettelijke ziekten. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunde tevens de straathoekwerkers. In de Duitstalige Gemeenschap is de ASL eveneens gedeeltelijk betrokken in de secondaire preventie. Het Waalse Gewest heeft haar bijdrage geleverd aan verscheidene initiatieven in nauw overleg met de Franse Gemeenschap en dit in het kader van de festivals maar ook voor de spuitenruil en de opleiding rond risicobeperking voor professionelen. Behandeling Op Federaal niveau nemen de FOD Sociale zaken en de FOD Volksgezondheid de druggebruikers ten laste via Staatsorganismen die onder hun voogdij staan en in de eerste plaats de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De instellingen betrokken bij de zorg voor druggebruikers kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën. Er bestaan enerzijds de ziekenhuisinstellingen en gelijkgestelde psychiatrische instellingen (de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, maar ook in beperkte mate de psychiatrische verplegingstehuizen en de initiatieven beschut wonen). Anderzijds financiert het RIZIV een aantal zorginstellingen, ambulant of residentieel, gespecialiseerd in toxicomanie zoals de medisch-sociale opvangcentra, de dagcentra, de crisisinterventiecentra en de therapeutische gemeenschappen. Daarenboven wordt een deel van de personen met een verslaving opgenomen door artsen in private kabinetten. De FOD Volksgezondheid houdt zich ook bezig met pilootprojecten, die als doel hebben het verbeteren van het zorgaanbod inzake middelengerelateerde stoornissen en het opvullen van lacunes. Drie typen van pilootprojecten werden opgestart in 2002: de implementatie van de functie van zorgcoördinator binnen de overlegplatformen geestelijke gezondheid, de intensieve behandeling van patiënten met een dubbele diagnose, de uitwerking van crisiseenheden en de implementatie van de functie van case manager in deze eenheden. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt diverse acties inzake zorg binnen het domein van de verslavingen. Zo erkent en subsidieert zij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die een ambulante gespecialiseerde hulp aanbieden bij problemen van psychische, relationele of psychosomatische aard, dus ook inzake middelengebruik. De VAD organiseert vormingen rond alcohol en andere drugs voor hulpverleners uit de categoriale alcohol- en drugsector en uit andere voorzieningen die regelmatig werken met alcohol-, medicatie-, illegale drug-, of gokproblemen. Een overlegplatform Zorgcircuits middelenmisbruik werd gelanceerd met als objectief enerzijds het uitwisselen van ervaringen en knowhow vanuit de verschillende regio s en anderzijds het ontwikkelen van een visie over Zorgcircuits middelenmisbruik. Het bestaat uit mensen vanuit het werkveld, academici, hulpverleners en coördinatoren

6 Een werkgroep psycho-educatie heeft methodieken uitgewerkt voor de uitvoering van psychoeducatieve activiteiten in de verslavingszorg. In het Waalse Gewest ondersteunt het ministerie van gezondheid een reeks projecten voor het bieden van hulp en het verlenen van ambulante zorg aan mensen met verslavingsproblemen door aan bepaalde diensten voor geestelijke gezondheidszorg specifieke opdrachten toe te vertrouwen of (meestal) door kleine verenigingsprojecten inzake hulp en zorg met jaarlijkse subsidies te ondersteunen Een decreet betreffende de netwerken en diensten gespecialiseerd in verslaving wil verschillende initiatieven voor hulp en bijstand op bovenlokaal niveau in een netwerk plaatsen om de synergieën te versterken en de leemten te identificeren zodat die zonder gevaar voor overlapping opgevuld kunnen worden alsmede op termijn een echt, plaatselijk, samenhangend en voor de gebruiker toegankelijk gezondheidssysteem oprichten op grond van wat er bestaat. Dit decreet kan de door de Federale Overheid genomen initiatieven dus aanvullen en versterken Het Waalse Gewest heeft een bijzonder beleid opgezet inzake tabak op niveau van de organisatie van de ontwenningshulp. Onderzoek en evaluatie Op Federaal niveau en binnen het domein dat ons bezighoudt wordt het merendeel van de studies ondersteund door het federale Wetenschapbeleid (ex-dwtc) in het kader van Onderzoeksprogramma s ter ondersteuning van de Federale Beleidsnota inzake de drugsproblematiek. De Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap hebben elk verschillende onderzoeken ondersteund in het drugsdomein. Informatiesystemen Er bestaan heel wat informatiesystemen in België maar er zijn er maar weinig die gemeenschappelijk zijn voor alle Belgische instellingen. Systemen waaraan de Federale Regering en federale entiteiten deelnemen Het programma Drugs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid vertegenwoordigt in België het Nationaal Focal Point REITOX en het dient te voldoen aan nationale internationale verplichtingen in het kader van de opdrachten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving. Vier gespecialiseerde centra inzake drugs nemen de taken op als Sub-Focal Point. Om haar verplichtingen na te komen, heeft het programma Drugs verschillende activiteiten ontwikkeld : de voortzetting van de ontwikkeling van een Belgische informatienetwerk; inzameling, analyse, synthese en verspreiding van gegevens betreffende het drugfenomeen; ontwikkeling van een snel waarschuwingssysteem inzake drugs; implementatie van het Europees REITOX-programma. Het doel van het Early Warning System (EWS) of vroegtijdig waarschuwingssysteem is het vroegtijdig opsporen van nieuwe synthetische drugs (NSD) en zo snel mogelijk het netwerk van partners, dus het EWDD en de vier Sub-Focal Points, hierover te informeren. In België houdt het - 4 -

7 EWS zich niet alleen bezig met nieuwe synthetische drugs maar ook met alle illegale drugs die bijzonder gevaarlijk zijn. Federaal Op een meer strikt federaal niveau zijn de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) een registratiesysteem dat door de FOD Volksgezondheid wordt beheerd. Dit systeem verzamelt de gegevens inzake de psychiatrische behandelingen die binnen de zorginstellingen worden gesteld, en dit voor wat de middelengerelateerde stoornissen betreft. Dit systeem is verplicht in de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhuizen alsook binnen de initiatieven voor beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Vlaamse Gemeenschap In 1996 heeft de Vlaamse Regering de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) gevraagd een uniform registratiesysteem uit te werken, met name de Vlaamse Registratie Middelengebruik (VRM), teneinde te beschikken over gegevens uit de hele Vlaamse Gemeenschap m.b.t. druggebruikers. Verschillende types van organisaties namen deel aan dit systeem, hierbij inbegrepen de ziekenhuizen en de straathoekwerkprojecten Als Sub-Focal Point werkt de VAD tevens mee aan het verzamelen en het verspreiden van nieuwe informatie over trends in het kader van het Early Warning Systeem. Het Drug Aid RegisTration System is een registratiesysteem dat wordt gebruikt door de centra voor de behandeling van middelenmisbruik met RIZIV-conventies in het Vlaamse landsgedeelte. De Sleutel is een netwerk van 10 ambulante en residentiële instellingen die allen deel uitmaken van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. De Sleutel heeft zijn eigen registratiesysteem voor de inzameling van gegevens uitgewerkt. In 1976 is een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen begonnen met een registratie inzake de behandeling van stoornissen m.b.t. geestelijke gezondheid. Deze registratie bevat tevens variabelen die specifiek zijn voor middelengebruik. Het VLAams STRaathoekwerk OVerleg (VLASTROV) coördineert sinds 1999 de registratie van de straathoekwerkprojecten. In 1996 maakte de Vlaamse Gemeenschap middelen vrij voor de opstart van een registratiesysteem voor drugpreventieactiviteiten. Het uiteindelijke systeem zal de benodigde informatie voor een Vlaams gezondheidsbeleid moeten verstrekken en een intern evaluatiesysteem moeten zijn. Franse Gemeenschap Naast haar taak als Belgisch Sub-Focal Point is Eurotox de permanente eenheid voor het observeren van het fenomeen van het druggebruik in de Franse Gemeenschap. Eurotox is ermee belast informatie in te zamelen, te verwerken en te verspreiden. Eurotox gebruikt gegevens van andere informatiesystemen maar verzamelt ook haar eigen gegevens. Het registratiesysteem Sentinelle is operationeel in Charleroi sinds Verschillende types van centra nemen deel aan dit registratiesysteem. Bedoeling is toezicht te houden op de populatie van - 5 -

8 druggebruikers die in contact staat met diensten van de regio Charleroi. Enkel de gebruikers van illegale drugs worden geregistreerd. De resultaten worden overgezonden in het kader van het partnerschap tussen grote steden van de Raad van Europa alsook aan Eurotox. Duitstalige Gemeenschap Het Sub-Focal Point, ASL, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de registratie van statistische gegevens, inclusief de registratie van de vragen naar een behandeling. De ASL heeft in verschillende instellingen een specifiek registratiesysteem ingevoerd voor de druggebruikers in behandeling. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Sub-Focal Point Concertation Toxicomanie Bruxelles Overleg Druggebruik Brussel (CTB- OTB) werd opgericht als een bicommunautaire organisatie die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het CTB-ODB is verantwoordelijk voor de organisatie van het registratiesysteem Addibru, dat de druggebruikers in Brussel registreert. Momenteel nemen 10 à 15 centra deel aan dit systeem waarvan het merendeel gespecialiseerde centra zijn. Bedoeling is een overzicht te verkrijgen van de gezondheidsproblemen die verband houden met het druggebruik. De gegevens worden aan Eurotox overgezonden. Ze worden ook gebruikt in het kader van het partnerschap tussen grote steden van de Raad van Europa. Waalse Gewest Krachtens een decreet van het Waals Gewest zijn alle Centra voor geestelijke gezondheid in het Waalse Gewest verplicht om epidemiologische gegevens te bezorgen. Een instrument voor de gegevensinzameling werd ontwikkeld teneinde gegevens over alle mentale stoornissen, waarvan de middelengerelateerde stoornissen slechts een onderdeel uitmaken, te verzamelen. Met de medewerking van Eurotox werd een addendum toegevoegd dat meer specifieke variabelen betreffende het druggebruik omvat. ACTIVITEITEN VAN DE CGD De, die maandelijks bijeenkomt, heeft een groot aantal dossiers onderzocht, waarvan we hier een deel bespreken. Het verkrijgen van een globaal inzicht Op niveau van de registratie van behandelingen is het noodzakelijk om over een uniform en centraal systeem te beschikken, niet alleen als hulpmiddel voor een Belgische gezondheidsbeleid maar ook om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van het EWDD. Een rapport rond de Treatment Demand Indicator, gerealiseerd door het programma Drugs van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, beschrijft de bestaande registratiesystemen en vergelijkt ze met de variabelen die het voorwerp zouden moeten uitmaken van een gecentraliseerd systeem. In 2003 heeft een werkgroep dit verslag bestudeerd teneinde het te vertalen in een concreet voorstel dat kan dienen ter ondersteuning van een politieke beslissing. Het doel is in 2004 tot een samenwerkingsakkoord te komen dat door de verschillende Ministers van Volksgezondheid is ondertekend

9 In 2002 heeft de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij voorgesteld om een Overlegplatform inzake Gokverslaving op te richten met het oog op het voeren van een preventiebeleid terzake. In maart 2003 reageerde de CGD aangezien ze niet werd gecontacteerd bij de oprichting van dat platform. In april heeft ze kunnen deelnemen aan een vergadering van het platform, maar ingevolge van de verkiezingen van mei 2003 kon de Cel geen verdere informatie meer verkrijgen over dit Overlegplatform. Preventie van misbruik en beperken van de schade Sinds 2002 volgt de CGD het verloop van de preventiecampagnes rond benzodiazepines en verstrekt ze advies. Zij heeft gevraagd om in de toekomst op de hoogte te worden gehouden van de volgende campagnes en dit vanaf de conceptualisering ervan. Zij wenst tevens een harmonisatie van de campagnes die door andere overheden worden georganiseerd. De CGD wenst een correcte terugbetaling te verkrijgen van alle substitutiemiddelen en dit met het oog op een grotere toegankelijkheid van de behandelingen. De Geneesmiddelencommissie heeft echter reeds herhaaldelijk de procedure voor het verkrijgen van de terugbetaling verworpen. In september 2003 hebben de Voorzitter van de CGD en de Geneesmiddelencommissie een gentleman s agreement afgesloten, volgens dewelke de CGD geïnterpelleerd zal worden wanneer de Geneesmiddelencommissie substitutiemedicatie bespreekt. Optimalisering van het behandelingsaanbod Sinds 2002 volgt de CGD de drie pilootprojecten op die de FOD Volksgezondheid opstartte ter uitvoering van de Federale beleidsnota van Deze drie projecten zijn: Zorgcoördinatie; Dubbele Diagnose; Crisiseenheden en Case Managers. Wat betreft de substitutiebehandelingen werd pas in 2002 een wet hierrond afgekondigd. De Federale Minister van Volksgezondheid heeft de CGD gevraagd een advies te formuleren omtrent het ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van deze wet. Na de bespreking heeft de CGD wijzigingen voorgesteld aan het federale kabinet. Daarenboven werd het wetenschappelijk secretariaat belast met het opstellen van een studie over de verschillende in het buitenland bestaande registratiesystemen voor substitutiebehandelingen en het uitwerken van een voorstel voor een Belgische registratie van deze behandelingen. Dit document werd voorgesteld aan de leden van de Cel maar het heeft geen gevolg gekregen en het koninklijk besluit werd slechts in 2004 gepubliceerd. Uitwerking van overlegde beleidsplannen Gezien er een zekere verwarring bestond m.b.t. de inhoud en de respectieve taken van enerzijds de lokale coördinatiegroepen drugs (LCD) en anderzijds de zorgcircuits, werd in 2002 een werkgroep van de CGD opgericht om een tekst dienaangaande op te stellen. In 2002 en 2003 hebben discussies rond deze tekst plaatsgevonden en de CGD heeft, zonder succes, getracht een akkoord te vinden rond de begrippen uit de verschillende betrokken teksten

10 Inventaris Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft een onderzoek Drugbeleid in Cijfers gefinancierd, dat een inventaris heeft opgemaakt van alle overheden met bevoegdheden op het vlak van illegale drugs en van het geld dat in dat domein wordt gestoken. In 2003 werd het rapport nog niet overhandigd aan de leden van de Cel maar deze studie zou wel reeds een deel van de inventaris kunnen omvatten Adviezen en aanbevelingen In 2002 werden de preventieprogramma s van de verschillende deelregeringen binnen de CGD besproken. Vervolgens werd een consensustekst uitgewerkt m.b.t. de verschillende standpunten en aanbevelingen inzake het preventiebeleid. Die tekst moest tijdens de volgende regeerperiode als basis dienen voor de initiatieven die de Federale Regering inzake drugspreventie moest nemen. De CGD heeft in 2003 geen standpunt dienaangaande ingenomen. In 2002 heeft de Franse Gemeenschap het advies van de CGD gevraagd omtrent het project Drugtesting on site, dat in Wallonië loopt. In 2003 benadrukt de CGD, in het door haar uitgebrachte advies, dat het de voorkeur verdient dergelijk project uit te werken in het kader van een algemene preventieve aanpak van drugs. Het is aanbevolen een wetenschappelijk kader in de vorm van een protocol uit te werken. Daar Rohypnol gebruikt is geweest om bepaalde misdaden of wanbedrijven te vergemakkelijken, heeft de CGD in oktober 2003 een advies willen voorleggen aan de Federale Minister van Volksgezondheid waarin zij voorstelt om de taken van het Early Warning System uit te breiden naar het illegale gebruik van legale substanties gezien dit gebruik een risico kan vormen voor de volksgezondheid. Het Early Warning System hangt echter af van het Focal Point waarvan de statuten enkel tot illegale drugs beperkt zijn. Het is onmogelijk om de taken van het Early Warning System uit te breiden zonder daarbij eerst de statuten van het Focal Point uit te breiden. Het advies is bijgevolg niet verzonden. In oktober 2003 heeft het wetenschappelijk secretariaat een vraag van het Observatoire des drogues in Luik inzake Subutex, een vervangingsproduct voor opiumderivaten, doorgegeven. Aangezien de Subutex-tabletten een betrekkelijk hoge dosis buprenorfine bevatten, heeft het Observatoire de FOD Volksgezondheid gevraagd - artsen en centra - informatie te verschaffen omtrent het gebruik van deze substantie. Een dossier werd opgesteld door het wetenschappelijk secretariaat van de CGD op basis van een literatuuroverzicht en contacten met Frankrijk en Nederland. Het werd in december 2003 voorgesteld aan de CGD. In 2004 zal het verslag voor advies aan de Farmaceutische Inspectie worden voorgelegd. In 2002 heeft de Waalse regering een voorontwerp van decreet opgesteld betreffende de erkenning en de subsidiëring van de netwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen. Op vraag van de Waalse regering heeft de CGD een advies geformuleerd omtrent dit ontwerp van decreet. In dit advies benadrukt de Cel de noodzaak tot het waarborgen van het beroepsgeheim. Het advies werd verstuurd naar de Minister-President van het Waalse Gewest en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van het Waalse Gewest. De tekst van het decreet werd pas in december 2003 gepubliceerd waardoor het niet meer op de agenda kon worden geplaatst in

11 In 2002 heeft de Federale Minister van Volksgezondheid de CGD gevraagd een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het therapeutisch advies. De CGD heeft dit punt besproken en onderstreept hierbij het belang om de specifieke opdrachten en opeenvolgende interventies van zowel de case manager van Justitie, de case manager van Volksgezondheid en de therapeutische adviseurs, als van het hulpverleningsnetwerk duidelijk te omschrijven. De CGD heeft hierover een consensus bereikt maar er werd geen officieel advies verstuurd. Andere Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld en goedgekeurd in december Een Algemene Cel Drugbeleid moet worden opgericht met als doelstelling het uitwerken van een alomvattend en geïntegreerd drugsbeleid. De CGD zal dan functioneren als ad hoc werkgroep voor deze Algemene Cel. In 2002 werd het ontwerp van tekst over het samenwerkingsakkoord m.b.t. de Algemene Cel binnen de CGD voorgesteld en besproken. De Federale Overheid heeft een wet goedgekeurd waarbij dat samenwerkingsakkoord wordt bekrachtigd. Maar in 2003 had enkel de Franse Gemeenschap hieraan gevolg gegeven. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN Samenvatting van de vorige hoofdstukken De taken van de CGD zijn noodzakelijk gebleken door de versnippering van de acties inzake drugs, een versnippering te wijten aan de diversiteit van autoriteiten, instellingen en diensten betrokken in deze materie. Daarenboven kunnen deze acties zich op verschillende niveaus bevinden: preventie, schadebeperking, behandeling, informatiesystemen, evaluatie en onderzoek. België beschikt over diverse zorgmodaliteiten, die overeenstemmen met de specifieke noden van de druggebruiker, maar deze modaliteiten zijn nog onvoldoende bekend en worden nog te weinig georganiseerd in termen van netwerken en zorgcircuits. Het zou noodzakelijk zijn om het beleid inzake preventie en zorg beter te evalueren. Deze evaluaties zouden dan epidemiologische gegevens naar voren kunnen brengen, die als basis zouden dienen voor een gezamenlijk beleid inzake drugs. Voor wat epidemiologie betreft, beginnen de informatiesystemen zich te ontwikkelen, maar gezien de beperkte gegevens op nationaal niveau, rest er nog veel werk. Ditzelfde geldt ook voor de zorgvragen die niet geïdentificeerd worden door uniforme indicatoren in het gehele land. De realisaties van de CGD gedurende deze drie jaren, zijn talrijk. Heel wat uitgewisselde informatie heeft geen aanleiding gegeven tot een officieel advies maar die uitwisselingen hebben wel toegelaten om de dossiers te bespoedigen en de coherentie tussen bepaalde acties te bevorderen en dit met respect tot ieders bevoegdheden. Men mag dus niet het belang van deze informele uitwisselingen over het hoofd zien. Er dient evenwel te worden bemerkt dat, ondanks het bestaan van de CGD, bepaalde initiatieven, die verschillende machtsniveaus betrekken, werden ontwikkeld zonder enige vorm van overleg. De uitwisselingen zijn er soms blijven steken in het stadium van - 9 -

12 informatie a posteriori. Op niveau van de werking van de CGD kunnen we enkele organisatorische moeilijkheden noteren. Aanbevelingen voor het optimaliseren van het werk van de CGD Het is een absolute noodzaak dat de Algemene Cel wordt opgericht. De optimalisering van het werk van de CGD zal immers beperkt blijven door de afwezigheid van de Algemene Cel. Van zodra deze cel zal opgericht zijn, is het ook belangrijk om na te denken over de relaties die zullen bestaan tussen de Algemene Cel en zijn verschillende werkgroepen waaronder de CGD. Het zou mogelijk moeten zijn om op structurele wijze de adviezen van de CGD te integreren in de procedure voor beleidsontwikkeling. Een dergelijke procedure zou voorkomen dat de CGD, om welke reden dan ook, niet wordt geconsulteerd. Deze methodiek zal toelaten om zo de samenhang van beleidsacties vanaf hun ontstaan na te gaan en te verbeteren. Op een meer systematische wijze een inventaris maken van het gevoerde beleid en deze overmaken aan de CGD. Deze inventaris zou louter vormelijk moeten zijn en zou bijna nutteloos worden gemaakt door de goede werking van voorgaand punt. Stand van zaken van de Federale Beleidsnota: het zou nodig zijn dat de Minister van Volksgezondheid, als coördinator van het federale drugbeleid, het actuele statuut van de Nota verduidelijkt, haar eventueel aanpast en het geheel van bevoegde ministers op federaal niveau en op niveau van de deelregeringen betrekt. Het bevorderen, op politiek niveau, van de ontwikkeling en de toepassing van de informatiesystemen op epidemiologisch gebied en rond de noden inzake preventie, risicobeperking en behandeling. Dit zou kunnen bijdragen tot een kritische analyse rond de drugsproblematiek in België. Een definiëring van de prioriteiten en een planning hiervan in het begin van het jaar zouden belemmeren dat de dagordes geen loutere takenlijsten worden zonder samenhang met de objectieven van het Protocolakkoord. Het concreet verbeteren van de communicatie tussen ieder betrokken kabinet en zijn vertegenwoordiger binnen de CGD. Voor de goede werking van de CGD is het nodig dat er een permanente aanwezigheid is van iedere vertegenwoordiger

DRIEJAARLIJKS RAPPORT

DRIEJAARLIJKS RAPPORT FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale gezondheidszorg DRIEJAARLIJKS RAPPORT 2001-2002-2003

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Lokale Coördinatie Drugs Brussel

Lokale Coördinatie Drugs Brussel Lokale Coördinatie Drugs Brussel Mei 2004 1 INHOUDSTAFEL I. Historiek II. LCDB : definitie III. Organigram van de L.C.D.B. IV. Doelstellingen V. Werklogica VI. Acties Mei 2004 2 I. HISTORIEK - De locale

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. Cel Gezondheidsbeleid. Drugs. Maart 2006

ACTIVITEITENVERSLAG. Cel Gezondheidsbeleid. Drugs. Maart 2006 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Cel Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2005 ACTIVITEITENVERSLAG Maart 2006 - Inhoudstafel Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

ACTIVITEITENRAPPORT. Cel Gezondheidsbeleid Drugs. Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Gezondheidszorg Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2003 ACTIVITEITENRAPPORT

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr. 03 / 2005 van 14 maart 2005.

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr. 03 / 2005 van 14 maart 2005. KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RAPPORT

ACTIVITEITEN RAPPORT FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Psychosociale gezondheidszorg Cel Gezondheidsbeleid Drugs 2004 ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS

Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Samenvatting van het BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2003 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie/ Programma

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2003-2004) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 15

Nadere informatie

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag?

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 142 van KATHLEEN HELSEN datum: 10 november 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Opvangcentrum voor druggebruikers - Regio Kempen Een onderzoek

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België

Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010-1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË

DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË PERSBERICHT DRUGS IN CIJFERS III: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET DRUGSBELEID IN BELGIË Totale overheidsuitgave voor het Belgisch drugsbeleid* in het jaar 2008 wordt geschat op 975.085.793 euro of 91,4 per

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 08/07/2004 Afdeling

Nadere informatie

DRIEJAARLIJKS RAPPORT

DRIEJAARLIJKS RAPPORT Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst psychosociale Gezondheidszorg Cel Drugs Cel Gezondheidsbeleid Drugs DRIEJAARLIJKS RAPPORT 2007-2009 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

Advies inzake pilootprojecten voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten met een dubbeldiagnose : psychose en verslaving

Advies inzake pilootprojecten voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten met een dubbeldiagnose : psychose en verslaving FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 09/09/2010 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË INHOUD Erkende islamitische gemeenschappen in Vlaanderen... 4 Erkenningsprocedure... 5 Gevolgen van de erkenning van een moskee...

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Informatieve nota over de complementariteit van de armoedeplannen en -verslagen die regelmatig gepubliceerd worden door de Gewesten, de Gemeenschappen en op interfederaal niveau maart 2009 De verschillende

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming

Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 07/2012 van 26 september 2012 Betreft: Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN BESTUURSDIRECTIE GEZONDHEIDZORGBELEID Vragen naar: J-P Gorissen : (02) 210.50.47 : (02) 210.64.00 : e-mail adres : JeanPierre.Gorissen@health.fgov.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek 1 1 Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek Paul De Bock Adviseur-generaal FOD Volksgezondheid Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Een nieuw concept voor de organisatie van de geestelijke

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING . Stuk 150 (19804981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 1 JULI 1981 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

INZAKE COCAÏNE. 1. Inleiding

INZAKE COCAÏNE. 1. Inleiding ADVIES VAN DE CEL GEZONDHEIDSBELEID DRUGS INZAKE COCAÏNE Volgens het jaarverslag van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (2007) is in veel Europese landen een stijging te zien

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (2002-2003) Nr. 3 VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de gezondheid VERGADERING VAN DONDERDAG 27

Nadere informatie

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Laetitia Legrain, attaché Fonds voor de beroepsziekten Brussel, 22 oktober 2007 Inhoudsopgave Voorstelling van de opdrachten van het FBZ Evolutie

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Advies m.b.t. het Nationaal plan chronische ziekten Oriëntatienota

Advies m.b.t. het Nationaal plan chronische ziekten Oriëntatienota FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL, 9 januari 2014 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN -------- Afdeling Programmatie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg STUDIEDAG Evidence-based werken in de verslavingszorg Brussel, dinsdag 27 maart 2007 Evidence-based werken in de verslavingszorg De laatste jaren wordt de term evidence-based steeds vaker in de mond genomen

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Federale Beleidsnota Drugs / 19 januari 2001

Federale Beleidsnota Drugs / 19 januari 2001 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek 1 1. INLEIDING...7 1.1. EEN FEDERALE NOTA...7 1.2. UITGANGSPUNTEN...7 2. UITGANGSPUNTEN EN AANBEVELINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE WERKGROEP

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2000

BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2000 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Dienst Epidemiologie ASL BELGISCH NATIONAAL RAPPORT OVER DRUGS 2000 Deutschsprachige Gemeinschaft LEURQUIN P. (WIV) CCAD/EUROTOX Communauté française CTB-ODB

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.354/3 van 10 mei 2017 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten

Nadere informatie

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies /IN van 17 september 2013

RAADVANSTATE. afdeling Wetgeving. advies /IN van 17 september 2013 From: To:0025526701 17/09/2013 13:56 #445 P.002/006 RAADVANSTATE afdeling Wetgeving advies 54.000/IN van 17 september 2013 over een voorontwerp van decreet 'houdende instemming met I 0 de overeenkomst

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie