Waardebepaling van een onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardebepaling van een onderneming"

Transcriptie

1 Ter Reigerie 7, 8800 Roeselare Waardebepaling van een onderneming

2 Waarom wordt er gewaardeerd? - overdracht: aan- of verkoop, MBO - opvolgingsproblematiek - uittreding van een vennoot - echtscheiding - inbreng in of verkoop aan vennootschap - fusie, splitsing - nalatenschap - onteigening

3 Wat moet er gewaardeerd worden? - eenmanszaak vb. kleinhandel - vrij beroep vb. dokter, advocaat,... - vennootschap - aandelenpakket karakteristiek meerderheids- of minderheidsaandeelhouder aandelencumul moeilijke overdraagbaarheid vb. BVBA

4 Waardecorrectie aandelen Deelnemings% > 10 % < 25 % > 25 % < 50 % = 50 % > 50 % < 75 % > 75 % = 100 % Karakteristieken Gewone minderheid Blokkeringsminderheid Eenvoudige meerderheid Blokkeringsmeerderheid Volledig eigenaar Af/opwaardering -30 % -20 % 0 % +10 % +5 % 0 %

5 Waardecorrectie aandelen inzake successierechten Deelnemings% < 25 % > 25 % < 50 % > 50 % < 75 % > 75 % Karakteristieken Kleine minderheid Grote minderheid Gewone meerderheid Grote meerderheid Afwaardering -20 à 25 % -15 % -10 % geen

6 Waardering en prijsvorming - verzoenings- of arbitrale waarde - beslissingswaarde - argumentatie- of onderhandelingswaarde - prijs = resultaat van onderhandelingen tussen een koper en een verkoper - prijs wordt bepaald door vraag en aanbod ( de prijs is wat de zot ervoor geeft )

7 Verkoper Koper maximaal verwachte waarde minimaal geëiste waarde onderhandelings marge maximaal vooropgestelde waarde minimaal onderstelde waarde

8 Vier basisprincipes van waardering 1. Eigendomsprincipe 2. Totaliteitsprincipe 3. Toekomstgerichtheid 4. Subjectgeoriënteerdheid

9 1. Eigendomsprincipe - waarde van een onderneming = waarde van het eigendomsrecht - eigendomsrecht wordt uitgedrukt door het eigen vermogen - netto-waardering: activa minus vreemd vermogen

10 2. Totaliteitsprincipe - de waarde van een onderneming reikt verder dan de som van de materiële onderdelen - niet-materiële elementen: kwaliteit van de technische en administratieve organisatie, know-how, imago, ligging, marktaandeel, personeels- en leidingsstructuur, financiële structuur: (eigen) goodwill

11 3. Toekomstgerichtheid - going concern - waarde is in grote mate afhankelijk van wat het bedrijf in de toekomst kan opbrengen - geactualiseerde waarde van toekomstige verwachtingen op het vlak van resultaten of geldstromen - perspectieven

12 4. Subjectgeoriënteerdheid - waarde vanuit het standpunt van een bepaald subject - nutswaarde voor het subject doel van de overnemer (fiscale redenen, concurrentie, marktaandeel, ) - vb. overgang eenmanszaak naar vennootschap - vb. MBO: op 5 jaar de overname kunnen terugverdienen

13 Voorafgaande doorlichting dagelijkse werking, activiteitssector, ondernemingspolitiek, 1. Juridische en fiscale informatie 2. Financiële informatie 3. Commerciële informatie 4. Sociale informatie 5. Operationele informatie

14 Drie benaderingswijzen Waaier van waarderingsmethoden, terug te brengen tot drie groepen 1. Vermogensgerichte benadering 2. Inkomensgerichte benadering 3. Marktgerichte benadering

15 1. Vermogensgerichte benadering - asset methods - substantiële of intrinsieke waarde - waarde wordt bepaald in functie van het netto-actief dat in de onderneming aanwezig is, m.a.w. op basis van haar substantie op een bepaald ogenblik - statisch karakter van de onderneming

16 2. Inkomensgerichte benadering - income methods - rendementswaarde of opbrengstwaarde - waarde wordt bepaald in functie van het toekomstige inkomen: winst, cashflow, dividend, dat kan worden verwacht - actuele waarde - onderneming = dynamisch geheel

17 3. Marktgerichte benadering - market methods - gaan uit van marktgegevens - vergelijken met gelijkaardig bedrijf waarvan de prijs gekend is of met beursgenoteerd bedrijf: koers/winst, koers/cf KMO discount van 25 à 30 % - rules of thumb of vuistregels

18 Methode van de substantiële waarde - momentopname - gecorrigeerd eigen vermogen of gecorrigeerd netto-actief Waarom corrigeren? - boekwaarde versus vervangingswaarde - degressieve afschrijving - deelnemingen aan aanschaffingswaarde - fiscaalvriendelijke waardering van voorraden

19 Methode van de substantiële waarde Waardering van de activa - materiële vaste activa: exploitatiewaarde - financiële vaste activa: eigen evaluatie - voorraden: waardering: (in)directe kostprijs, incourantheid, bestellingen in uitvoering - vorderingen: invorderingsrisico s

20 Methode van de substantiële waarde Waardering van de passiva - eigen vermogen: fiscale doorlichting - voorzieningen: herstellingswerken, hangende geschillen, pensioenen, sociaal passief, waarborgverplichtingen, milieusanering, - handelsschulden: valutacorrecties - belastinglatenties of belastingeffect - verrichtingen buiten balans

21 Belastinglatenties - indien de latente meerwaarde een vaststaande meerwaarde wordt ten gevolge van een verkoop, zal deze meerwaarde in de vennootschap belast worden - vergelijk met de verkoop van een handelszaak in de vorm van activa- en passivabestanddelen - ook bij aandelentransactie rekening houden met latente belastingen

22 Belastinglatenties Hof van beroep te Gent (24 juni 1998) De principiële basis voor de incalculatie van een fiscale latentie in de substantiële waarde is dat (volledig) afgeschreven bestanddelen, die in de toekomst verder zullen aangewend worden voor de beroepsactiviteit, mede hun bijdrage zullen leveren in het productieproces en mede zullen instaan voor belastbare opbrengsten.

23 Belastinglatenties Bij een dynamische analyse van de rendementsmethoden wordt de (toekomstige) belasting expliciet verrekend; in de statische analyse van de substantiële waarderingsmethode wordt het winstpotentieel van elk individueel activum tot uitdrukking gebracht. Deze winstcapaciteit moet eveneens na belasting beoordeeld worden.

24 Belastinglatenties Tegen welk tarief moeten de belastinglatenties op latente meerwaarden berekend worden? - tarief dat rekening houdt met het spreiden van de belasting (indien mogelijk) - periode gelijk aan de afschrijvingsperiode vb. latente meerwaarde op een administratief gebouw (afschrijving over 30 jaar): 18,43 %

25 Liquidatiewaarde - discontinuïteit - stopzetting van het bedrijf - opzegvergoedingen personeel - bodemsanering - verbreking huurcontracten, onderhoudscontracten, - fiscale impact

26 Methode van de substantiële waarde Substantiële waarde Nettowinst Onderneming A Onderneming B

27 Methode van de rendementswaarde - theorie van de investeringsbeslissing - waarde van de onderneming = actuele waarde van al de toekomstige netto-inkomsten die de investeerder uit de onderneming kan verwachten

28 Methode van de rendementswaarde - waarde van de onderneming = actuele waarde van de toekomstige nettovermogensstroomexcedenten die voor uitkering vatbaar zijn, zonder dat de ondernemingsstructuur, de werking, de continuïteit en de rentabiliteit in het gedrang worden gebracht, verhoogd met de geactualiseerde waarde van de liquidatieopbrengst

29 Methode van de rendementswaarde Waarde wordt bepaald door 3 parameters: 1. de te actualiseren opbrengst 2. de actualisatieperiode (tijdshorizon) 3. de actualisatievoet

30 1. De te actualiseren opbrengst - verwachtingen op het vlak van resultaat - winstuitkeringen en dividenden (beursgenoteerde en grote ondernemingen) - kasstromen of cashflows (winst + nietkaskosten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) - vrije kasstromen of cashflows (rekening houdend met aflossingsverplichtingen en vervangingsinvesteringen)

31 De vrije cashflow - boekhoudkundige cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) min de aangroei in de investeringen in vaste activa en bedrijfskapitaal, die niet met vreemd vermogen zullen gefinancierd worden - operationele cashflow (bedrijfsresultaat na belastingen plus afschrijvingen) min de aangroei in de investeringen in vaste activa en bedrijfskapitaal

32 EBITDA - men schuift in de resultatenrekening op van beneden (winst) naar boven (omzet) - EBIT = winst vóór rente en belastingen - EBITDA = winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - telecom: 20 % van de omzet moet worden geïnvesteerd - luchtvaart: EBITDA adjusted for lease payments

33 Het genormaliseerd en representatief resultaat - prognoses = moeilijk en delicaat - teruggrijpen naar recent verleden - tendens over de jongste 3 à 5 jaar - representatief resultaat = groter gewicht aan jongste jaren - genormaliseerd resultaat (GNW) - extrapolatie naar de toekomst

34 Het representatief resultaat Wegingscoëfficiënt toepassen om groter gewicht toe te kennen aan jongste jaren vb. GNW 1999 x 1 GNW 2000 x 2 GNW 2001 x 3 Totaal Totaal / 6 = gemiddelde GNW

35 Het genormaliseerd resultaat - aanrekening van een normaal ondernemersloon voor de ingezette arbeid - normale huurvergoeding voor de gebruikte ruimten rekening houden met een inherente interestvergoeding voor het eigen vermogen en interestvergoeding voor de rekening-couranten - eliminatie van toevallige of uitzonderlijke kosten en opbrengsten - aanpassing voor belastingeffect

36 2. De actualisatieperiode - toekomstgebonden prognoses zijn onzeker - actualisatieperiode beperken - rekening houden met aard van de producten, hun levensduur, de concurrenten, actualisatieperiode op de middellange termijn: 3 tot 8 jaar - gemiddelde referentieperiode van 5 jaar

37 3. De actualisatievoet Twee componenten: - vergoeding voor een risicoloze belegging voor eenzelfde looptijd OLO op 5 of 10 jaar (FET) - extra-vergoeding om het risico te vergoeden (afhankelijk van activiteitssector, financiële structuur, leeftijd van het bedrijf, )

38 De actualisatievoet Extra-vergoeding(en): - bedrijfsrisicopremie - beta-factor - financieel risicopremie - illiquiditeitspremie - blokkeringspremie - dividendgebrek

39 De actualisatievoet - actualisatievoet voor de (genormaliseerde en representatieve) winst vb. 4,55 (OLO 10 jr) + 4 % (bedrijfsrisicopremie) + 2,45 % (blokkeringspremie) + 1 % dividendgebrek = 12 % - actualisatievoet voor de cashflow vb. 1,5 x actualisatievoet winst = 1,5 x 12 % = 18 %

40 Actualisatieperiode en actualisatievoet aantal jaren % % % %

41 Actualisatieformules - winst- of cashflowprognoses - rendabiliteitsmethode: gemiddelde vb. zuivere RW, RW op basis van CF - disconteringsmethode: per periode vb. DCF (discounted cashflow - rendementsmethode (dividenden) - verwachte groei ( niet betalen voor eigen zweet ) - multiplicatorformules

42 Methode van de rendementswaarde Rendements waarde Eigen vermogen Onderneming A Onderneming B

43 Market methods - rules of thumb of vuistregels - marktgeïnspireerde prijsmechanismen - collectief gevoel van mensen uit een sector - waardering aan 4 à 5 x de (vrije) cashflow - waardering aan 6 à 8 x de nettowinst - resultaat na belastingen

44 Market methods waardering kleinhandelszaken: - SW (GEV) + 2 à 3 x nettowinst - SW (GEV) + % omzetcijfer waardering vrije beroepers: - SW (GEV) + % honoraria materieel wel, voorraden niet inbegrepen

45 Combinatie van methoden - substantiële waarde: statische aanpak, geen oog voor rendement - rendementswaarde: dynamische aanpak, houdt geen rekening met de balansstructuur - 1 methode = eenzijdige en onvolledige waardering - combinatie van de twee basismethoden

46 Combinatie van methoden - methode die voor de sector geschikt is vb. patrimoniumvennootschap versus dienstenvennootschap - SW weegt door in kleine ondernemingen - RW weegt door in grote ondernemingen - gewogen gemiddelde - weging motiveren - cf. vonnissen en arresten

47 Goodwill - locality goodwill: vestigingsplaats - organisation goodwill: kwaliteit van de organisatie - financial goodwill: kredietwaardigheid - personal goodwill: kwaliteit management en personeel - monopoly goodwill: dominante positie van de onderneming op de markt

48 Substantiële waarde + goodwill - goodwill valt samen met superwinst t.o.v. de normale winst ter vergoeding van het nettovermogen dat in de onderneming is belegd - goodwill = RW SW - badwill = SW RW - Fidex-methode: goodwill = overwinst actualisat ievoet

49 Fidex-methode Winst = im.sw+ ib.gw + GW/ng Winst bestaat uit 3 elementen 1. normale vergoeding netto-geïnvesteerd vermogen (im.sw) 2. interestvergoeding over verworven goodwill (ib.gw) 3. dekking waardedaling van de goodwill over n jaar: (GW/ng)

50 Fidex-methode goodwill = w ( ib im +. SW 1 ng ) im. SW = normale vergoeding over het netto-geïnvesteerde bedrijfseconomisch noodzakelijk vermogen W - (im. SW) = overwinst ng = afschrijvingsduur m.b.t. de goodwill im = vergoeding marktrente risico-activiteit ib = vergoeding passieve belegging

51

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie