VOOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN BUSINESS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN BUSINESS:"

Transcriptie

1 Professie: VOOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN BUSINESS: GEDRAGSCODE, OF CODE OF ETHICS? Met de Verordening gedragscode (VGC) heeft het NIVRA beoogd te voldoen aan de standaard van de IFAC om te komen tot wereldwijde harmonisatie van het niveau van beroepsuitoefening door accountants. De gedragscode wijkt echter op een aantal punten af van de door de IFAC opgestelde Code of Ethics. Deze verschillen zorgen voor misverstanden over de terreinafbakening tussen de controlerende en de niet-controlerende accountants. Drs. H.A.L.M. van Horn RA RC: In juni 2005 publiceerde de International Federation of Accountants (IFAC) de Code of Ethics for Professional Accountants (CoE). Op basis van deze modelcode heeft de ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) op 14 december 2006 de Verordening gedragscode (VGC) aangenomen. De VGC vervangt de bestaande Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants Voor registeraccountants die niet werkzaam zijn in een controlerende functie zullen meer specifieke beginselen van toepassing zijn op hun dagelijkse werkzaamheden dan de aloude toets aan de eer van de stand uit de vorige verordening. Deze beginselen bespreken wij in dit artikel. Vervolgens becommentariëren wij een aantal definities uit de VGC omdat deze tot veel misverstanden hebben geleid. Met het ontwerp VGC leek de traditionele terreinafbakening tussen de controlerend accountants professional accountant in public practice en de niet-controlerend accountants professional accountant in business (PAIB) namelijk te verschuiven. Registeraccountants die zelfstandig als adviseur of toezichthouder werken, zouden worden aangemerkt als openbaar accountant. De gerezen misverstanden zijn terug te voeren op het afwijken van de Nederlandse Verordening Gedragscode van de Code of Ethics. Om deze reden bespreken wij eerst de uitgangspunten van IFAC s modelcode. IFAC s verplichtingen Het NIVRA is sinds de oprichting in 1977 lid van de IFAC waarvan de missie luidt: The worldwide development and enhancement of an accountancy profession with harmonized standards, able to provide services of consistently high quality in the public interest. Teneinde wereldwijd harmonisatie van het niveau van de beroepsuitoefening door accountants te realiseren en tegelijkertijd te borgen dat dit niveau van hoge kwaliteit is, heeft het NIVRA zich als lid van de IFAC verplicht tot het stellen van ethische normen voor zijn leden. Die verplichting geschiedt op basis van Statement of Membership Obligations 4. Deze omschrijft de doelstelling van IFAC s Code of Ethics (CoE):... establishes the fundamental principles of professional ethics for professional accountants and provides a conceptual framework and guidance for applying those principles. En geeft aan waartoe het NIVRA is verplicht: Member bodies should not apply less stringent standards than those stated in the IFAC Code of Ethics. Leden van de IFAC kunnen alleen afwijken wanneer nationale regelingen gelden die stringenter zijn, hetzij op grond van een wettelijk vereiste. Aanleiding Code of Ethics De affaire van Enron was de aanleiding voor de IFAC om het initiatief voor de CoE te nemen. Door een belangenverstrengeling van lucratieve adviesdiensten en controleopdrachten kwam de rol van de openbaar accountant wereldwijd ter discussie te staan. Met het failliet van één van de grootste accountantskantoren als gevolg. Met de CoE wil de IFAC de rol van de controleopdracht door de openbaar accountant centraal stellen, het controleproces aan normen binden en borgen dat de controlerend accountant voldoet aan de principes van onafhankelijkheid en integriteit. Hoewel minder zwaar geregeld, zijn overeenkomstige principes vastgesteld 32 MCA: april 2007, nummer 3

2 Handelen in het algemeen belang is voor de RA een criterium zonder prioriteit Les Byerley: beeld MCA: april 2007, nummer 3 33

3 voor niet-controlerend accountants. Voor de accountantsverklaring betekent de CoE dat deze niet alleen aan internationale controlestandaarden moet voldoen, maar ook aan internationaal vastgestelde ethische standaarden. Zeer opmerkelijk is dat de aloude referentie van het Nederlandse accountantsberoep, namelijk het maatschappelijk verkeer, ook in de CoE leidend is en wel voor alle categorieën accountants. De eerste zin van de inleiding van de fundamentele principes luidt als volgt: A distinguishing mark of the accountancy profession is its acceptance of the responsibility to act in the public interest. Om dit publieke belang te kunnen behartigen dient de accountant kennis te nemen van en te handelen overeenkomstig de ethische principes van de CoE. Fundamentele principes Wat die ethische principes zijn, wordt in de CoE uitgelegd in deel A dat betrekking heeft op alle professional accountants : ~ integrity; ~ objectivity; ~ professional competence and due care; ~ confidentiality; ~ professional behavior. Van de accountant wordt gevraagd: ~ bedreigingen van de toepasbaarheid van de principes te identificeren; ~ de mogelijke invloed van deze bedreigingen te evalueren; ~ en bij een bedreiging van enige betekenis passende maatregelen te nemen om de bedreiging te elimineren c.q. te reduceren tot een zodanig niveau dat er geen sprake is van strijdigheid met de fundamentele principes. In dit laatste geval vereist de VGC bovendien dat de registeraccountant betekenisvolle bedreigingen, de naar aanleiding daarvan getroffen waarborgen en zijn conclusie, vastlegt. Structuur Code of Ethics Deel B van de CoE illustreert hoe de fundamentele principes van deel A moeten worden toegepast in de specifieke situatie van de openbaar accountant: de professional accountant in public practice (PAPP). In deel C gebeurt dit voor de niet-openbaar accountant: in de terminologie van de CoE de professional accountant in Voor de Nederlandse interne en overheidsaccountants gelden andere beroepsregels dan voor hun buitenlandse collega s business (PAIB). Voorts noteert de CoE dat, afhankelijk van de omstandigheden, PAPP s ook in deel C nuttige handreikingen kunnen aantreffen voor de uitvoering van hun praktijkwerkzaamheden. Expliciet wordt vermeld dat voor PAIB s uitsluitend de fundamentele principes van deel A gelden, aangevuld met deel C voor wat betreft een toelichting op de toepassing van de fundamentele principes in specifieke situaties. Deel B kunnen de PAIB s overslaan. Na deel C wordt de CoE afgesloten met een overzicht van de definities van de begrippen die in de code worden gebruikt. VGC: afwijkende indeling De indeling van de door het NIVRA ingevoerde Verordening gedragscode wijkt af van IFAC s modelcode: ~ de VGC begint met het vermelden van de definities; ~ deel A betreft de gedragscode voor iedere registeraccountant; ~ deel B1 betreft de gedragscode voor de openbaar accountant; ~ deel B2 betreft de gedragscode voor de intern accountant of de overheidsaccountant; ~ deel C betreft de gedragscode voor de accountant in business; ~ deel D bevat nadere voorschriften. Deze afwijkende indeling heeft betekenis zoals uit het commentaar in het tweede deel van dit artikel zal blijken. De fundamentele beginselen van deel A De fundamentele beginselen van de gedragscode die elke registeraccountant in acht moet nemen staan vermeld in deel A van de VGC en komen overeen met die van de CoE. 34 MCA: april 2007, nummer 3

4 ~ Integriteit: de registeraccountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op. ~ Objectiviteit: de registeraccountant laat niet toe dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde. ~ Deskundigheid en zorgvuldigheid: de registeraccountant houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan een cliënt of werkgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. De registeraccountant handelt bij het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. ~ Geheimhouding: de registeraccountant eerbiedigt het vertrouwelijk karakter van informatie die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. Het is de registeraccountant niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen. ~ Professioneel gedrag: de registeraccountant houdt zich aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt. Met deze laatste zinsnede is de betekenis van het aloude eer van de stand in stand gebleven! Gedragscode accountant in business In deel C van de VGC staat vermeld hoe de fundamentele beginselen uit deel A, en die gelden voor elke registeraccountant, door de accountant in business moeten worden toegepast in specifieke situaties van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Allereerst wordt een niet-limitatieve lijst gegeven van functies waarin een registeraccountant wordt getypeerd als zijnde een accountant in business en waarop deel C van de VGC van toepassing is. Analoog aan IFAC s Code of Ethics dient naar onze mening à contrario te worden geredeneerd en dienen registeraccountants als accountant in business te worden geklasseerd wanneer zij geen assuranceopdrachten verrichten, hetzij geen deel uitmaken van een gezamenlijke praktijk met registeraccountants die assuranceopdrachten verrichten. Anders dan in de thans vervallen Verordening gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 waarin het begrip controle werd gehanteerd, gebruikt de VGC het Engelse begrip assurance. De onderwerpen van deel C Om de toepassing van de fundamentele beginselen uit deel A door PAIB s in de praktijk te illustreren, vermelden wij hier de onderwerpen uit deel C. ~ Ethische cultuur: van de accountant in business wordt verwacht dat hij in zijn werkomgeving een op ethische principes gebaseerde cultuur bevordert, waarin het belang wordt benadrukt dat de leidinggevenden hechten aan ethisch gedrag. ~ Bedreigingen: bij iedere beroepsmatige en zakelijke relatie is de accountant in business zich bewust van enige situatie die kan leiden tot een bedreiging van een of meer van de fundamentele beginselen. ~ Waarborgen: waarborgen voor deze bedreigingen dient de accountant in business te zoeken in: waarborgen van de beroepsorganisatie, de wetgever of enige andere regelgever; waarborgen in de werkomgeving. ~ Juridisch gevolg: als de accountant in business meent dat onethisch gedrag of handelen van anderen binnen de organisatie waarbij of ten behoeve waarvan hij werkzaam is, zal voortduren, overweegt de accountant in business juridisch advies in te winnen. In extreme situaties zal hij tot de conclusie komen dat hij de contractuele relatie moet beëindigen. ~ Potentiële conflicten: de accountant in business houdt zich aan de fundamentele beginselen van de VGC. Daarnaast houdt hij zich aan de legitieme en ethische doelstellingen van de organisatie waarvoor hij werkt en aan de bij die doelstellingen behorende regels en procedures. Echter, wanneer hij hierbij in conflict komt met de fundamentele beginselen van zijn beroepsregels, dient hij zich af te vragen welke maatregelen hij dient te treffen. ~ Getrouwe informatie: de accountant in business stelt informatie op een eerlijke en waarheidsgetrouwe wijze op in overeenstemming met de relevante voorschriften zodat de informatie in haar context wordt begrepen. ~ Vakbekwaamheid: het fundamentele beginsel van professionele deskundigheid en zorgvuldigheid vereist van de accountant in business dat hij al- MCA: april 2007, nummer 3 35

5 leen taken van enige betekenis op zich neemt voor de uitvoering waarvan hij over voldoende opleiding en ervaring beschikt of kan verkrijgen. Het is de accountant in business niet toegestaan de organisatie waarbij of ten behoeve waarvan hij werkzaam is, bewust te misleiden over de aard en het belang van zijn deskundigheid en ervaring. Indien vereist, vraagt hij om advies en ondersteuning van een ter zake deskundige. ~ Financiële belangen: de accountant in business kan financiële belangen hebben of kan weten dat een gezinslid of naaste verwant van hem financiële belangen heeft die onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot een bedreiging van de fundamentele beginselen. ~ Oneigenlijk gebruik: het is de accountant in business niet toegestaan om informatie te manipuleren of vertrouwelijke informatie te gebruiken voor zijn persoonlijk gewin. ~ Giften ontvangen: een de accountant in business aangeboden gift kan leiden tot een bedreiging van de fundamentele beginselen. Indien hem, een gezinslid of naaste verwant een gift wordt aangeboden, beoordeelt hij de daardoor ontstane situatie zorgvuldig. ~ Giften aanbieden: de accountant in business kan in een situatie komen te verkeren waarin van hem wordt verwacht of waarin druk op hem wordt uitgeoefend om een gift aan te bieden met als doel het oordeel van een andere persoon of organisatie op een oneigenlijke wijze te beïnvloeden, om een beslissingsproces te beïnvloeden of om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen. Officiële uitzonderingen Met de vaststelling van de Verordening Gedragscode beoogde het NIVRA zijn verplichting na te komen om als lid van de IFAC de CoE in zijn regelgeving over te nemen. Er is echter een aantal verschillen te noemen. De VGC zelf noemt twee uitzonderingen: ~ anders dan IFAC s Code of Ethics worden de interne en overheidsaccountants niet ingedeeld in deel C, maar in deel B. Vanuit een oogmerk van harmonisatie van internationale regelgeving is dit merkwaardig. Het leidt ertoe dat er voor de Nederlandse interne en overheidsaccountants andere beroepsregels gelden dan voor hun buitenlandse collega s; ~ visueel wijkt de VGC af van de CoE doordat normen zijn vetgedrukt en de toelichting bij die normen en de voorbeelden niet. Dit is een vormgeving die is overgenomen van de Nederlandse Corporate governance code, maar die geen materiële betekenis heeft. Nog meer afwijkingen Anders dan genoemd, wijkt de VGC op meer punten af van de modelcode van de IFAC. Allereerst de naamgeving. IFAC s titel is Code of Ethics, terwijl de VGC het over een Gedragscode heeft. Onder verwijzing naar het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal dient deze laatste term te worden geïnterpreteerd als: de verzameling voorschriften met betrekking tot het gedrag op een bepaald gebied. De term ethiek voegt aan die betekenis toe de overweging of dat gedrag goed of kwaad is. Dat de toetsing van de moraliteit van het gedrag van de accountant in de VGC wat minder zwaar is aangezet dan in de CoE, blijkt ook uit de toets voor het handelen van de accountant. Dat is in IFAC s CoE: the responsibility to act in the public interest. Dit begrip sluit goed aan op de traditioneel Nederlandse toets: de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer. Om onduidelijke redenen is in de VGC een ander toetsend en meer abstract begrip ingevoerd: de verantwoordelijkheid van de registeraccountant om te handelen in het algemeen belang. Binnen de kring van het algemeen belang lijkt er geen prioriteit te bestaan voor het publieke belang ten opzichte van andere bij de verantwoording belanghebbenden. In elk voorkomend geval zal de Raad van Tucht aan het criterium inhoud moeten geven. Domein Professional Accountants in Business Voor de categorisering van PAIB s in de VGC is het noodzakelijk dit begrip nader uit te werken. Een meerderheid van de registeraccountants is werkzaam in het financieel of algemeen management van organisaties: profit, non profit en not for profit. Of, zijn als zelfstandige op dit terrein werkzaam. IFAC definieert allen als Professional Accountants in Business. De CoE geeft hiervan de volgende definitie: A professional accountant employed or engaged in an executive or non-executive capacity in such areas as commerce, industry, service, the public sector, education, the not for profit sector, regulatory bodies or professional bodies, or a professional accountant contracted by such entities. De definitie van een accountant in business van de VGC wijkt hier van af: de registeraccountant, niet zijnde een in- 36 MCA: april 2007, nummer 3

6 VERGELIJKING DEFINITIES ASSURANCE IN DE VGC MET DIE VAN IFAC S MODELCODE. IFAC S CODE OF ETHICS: ASSURANCE ENGAGEMENT An engagement in which a professional accountant in public practice expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. NIVRA S GEDRAGSCODE: ASSURANCEOPDRACHT De opdracht, waarbij de openbaar accountant, de intern accountant of de overheidsaccountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria. Bij de door een intern accountant of de overheidsaccountant uitgevoerde assuranceopdracht zal de verantwoordelijke partij doorgaans eveneens de beoogde gebruiker zijn. Onder een assuranceopdracht is begrepen de opdracht tot het uitvoeren van een vrijwillige of wettelijke controle, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i en j, van de Wet toezicht accountantsorganisaties. tern accountant of overheidsaccountant, die in dienstbetrekking is of wordt ingehuurd voor een uitvoerende of bestuurlijke functie op het gebied van de handel, industrie, dienstverlening, de publieke sector, het onderwijs, de not for profit, regelgevende instanties of professionele instituten of de registeraccountant, die door de hiervoor genoemde entiteiten voor genoemde functies wordt gecontracteerd. Het van de IFAC afwijkende verschil in definitie heeft betrekking op de intern accountant en op de overheidsaccountant. Anders dan in de CoE worden beiden in de VGC niet in deel C, maar in deel B ondergebracht. Naar verluidt op verzoek van de betreffende categorieën registeraccountants. Overigens betreft dit verschil niet de overheidsaccountants die in het (financieel) management van de overheid werkzaam zijn, maar uitsluitend: de registeraccountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling behorende tot de overheid of daarmee gelijk te stellen dienst. Hiertoe worden ook registeraccountants gerekend die bij de Belastingdienst controles verrichten op door belastingplichtigen ingeleverde aangiften, hetzij hier leiding aan geven. Wat als een accountantsafdeling moet worden aangemerkt, komt hierna aan de orde. In een eerder ontwerp van de VGC werd de PAIB die als adviseur, consultant of interimmanager werkzaam is, en anders dan in de CoE, getypeerd als openbaar accountant. Dit met het argument dat de PAIB die als adviseur werkzaam is, in concurrentie treedt met accountants die in dienst zijn van een accountantskantoor en die ook als adviseur optreden. Deze laatstgenoemden vallen onder deel B van de VGC omdat zij een gezamenlijke praktijk vormen met openbaar accountants. Na protest van de PAIB s van het NIVRA blijven registeraccountants die werkzaam zijn als adviseur, consultant, interimmanager, commissaris, toezichthouder, c.q. zich bezighouden met overige dienstverlening op het gebied van het (financieel) management anders dan het verrichten van assuranceopdrachten, ingedeeld in deel C van de VGC. Deze regel leidt uitzondering wanneer de genoemde functies worden uitgevoerd in een gezamenlijke accountantspraktijk met registeraccountants die assuranceopdrachten verrichten. Restanten voor discussie Echter, in de thans vastgestelde versie van de VGC zijn nog wel twee restanten van het eerdere ontwerp overgebleven waarover in de beroepsgroep nog Les Byerley: beeld MCA: april 2007, nummer 3 37

7 stevig wordt gediscussieerd en waarvoor een commissie is ingesteld om met voorstellen te komen aan het bestuur van het NIVRA. Het betreft de navolgende twee definities die in de VGC staan vermeld: aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële informatie en de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; en: overige opdrachten: de door een registeraccountant voor een cliënt bedrijfsmatig uitgevoerde professionele diensten, bestaande uit andere dan assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten, voor zover geen sprake is van opdrachten als interimmanager bedoeld in artikel C-300.1, onderdeel b. Anders dan in de CoE van de IFAC worden deze twee soorten opdrachten in de VGC geïntroduceerd en toegerekend aan het domein van het accountantskantoor waarop deel B van toepassing is. Alhoewel het geen assurance -opdrachten betreft. (Overigens hanteert de VGC een andere en ruimere definitie voor assuranceopdrachten dan IFAC s CoE. Ter vergelijking hebben wij ze beide in het kader op pagina 37 geplaatst.) De Nederlandse redactie van voornoemde twee soorten opdrachten leidt tot misverstanden. Conform de CoE moet daarom worden aanbevolen beide definities te laten vervallen en het te laten bij de definitie van een professionele dienst. Deze kan worden verricht door elke registeraccountant waarop de VGC van toepassing is: professionele dienst: de door een registeraccountant verrichte diensten waarvoor accountantsdeskundigheid en aanverwante kennis is vereist, waaronder die op het terrein van financiële verslaggeving, controle, belastingen, administratieve organisatie en bedrijfseconomie. Meer interpretatieproblemen Anders dan IFAC s Code of Ethics definieert de VGC meerdere samenwerkingsvormen van accountants. Door hun ruime formulering van andere dan assuranceactiviteiten kunnen deze verschillende vormen aanleiding geven tot verwarring omtrent de indeling van registeraccountants als PAIB in deel C, hetzij als openbaar accountant in deel B. De verwarring wordt versterkt doordat de definities, ook anders dan in de CoE, vooraan in de VGC zijn geplaatst waardoor wordt gesuggereerd dat zij bepalend zijn voor de klassering van een registeraccountant als openbaar accountant bij het uitvoeren van niet-assuranceopdrachten. Het betreft de definities van een: ~ accountantsafdeling; ~ accountantspraktijk; ~ accountantskantoor; ~ accountantsorganisatie. De CoE kent alleen de firm als organisatievorm vorm voor accountants die assuranceopdrachten uitvoeren en die vorm komt in de CoE uitsluitend voor in deel B, zijnde het deel dat expliciet niet van toepassing is verklaard op PAIB s. En dit is een internationale, glasheldere normering. In de VGC wordt een accountantsafdeling als volgt gedefinieerd: de organisatorische eenheid, die behoort tot een onderneming, een instelling of overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst, waarbij één of meer registeraccountants werkzaam zijn die: ~ binnen die onderneming, instelling of overheid en daarmee gelijk te stellen dienst verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten, waaronder begrepen het onderzoek naar en de evaluatie en bewaking van de toereikendheid en effectiviteit van de administratieve organisatie en interne beheersing; of ~ binnen die onderneming, instelling of overheid en daarmee gelijk te stellen dienst dan wel bij derden verbijzonderde toetsende activiteiten verrichten ter zake van een door die onderneming, instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst, dan wel genoemde derden af te leggen financiële verantwoording en daarover verslag uitbrengt aan de onderneming, instelling, overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort. Het moet duidelijk zijn dat registeraccountants die dergelijke werkzaamheden uitvoeren alleen dan worden ingedeeld in deel B van de VGC wanneer zij dat doen in een functie als intern accountant. Worden de genoemde werkzaamheden uitgevoerd door registeraccountants werkzaam op een controllersafdeling, als onderdeel van een andere al dan niet financiële stafafdeling, of als onderdeel van een Financial Shared Service Center binnen een groter organisatorisch geheel, dan is op hen deel C van de VGC van toepassing. In de VGC wordt een accountantspraktijk gedefinieerd als: het accountantskantoor en de accountantsorganisatie. Een accountantsorganisatie wordt gedefinieerd als: de onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles verricht,.... Over deze definitie kunnen geen misverstanden ontstaan: het is evident een organisatie waar assuranceopdrachten worden verricht en derhalve moeten de aldaar werkzame registeraccountants worden ingedeeld in deel B 38 MCA: april 2007, nummer 3

8 van de VGC. Dit ligt echter anders bij de definitie van de VGC voor een accountantskantoor: hieronder wordt verstaan: ~ de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer registeraccountants voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of ~ de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen. Registeraccountants die met elkaar in kantoorverband samenwerken, zich niet als openbaar accountant bekendmaken, zich niet als accountantskantoor bekendmaken en geen assuranceopdrachten verrichten, maar zich uitsluitend bezighouden met administratieve en financiële dienstverlening, kunnen niet als een accountantskantoor worden aangemerkt in termen van de VGC en moeten daarom worden ingedeeld in deel C: werkend als accountant in business. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: Financial Shared Service Centers die voor derden administraties en de boekhouding voeren en voor hen jaarrekeningen samenstellen en adviesbureaus op het gebied van finance en treasury, administratieve organisatie, management accounting en control hetzij corporate governance. De definitie van accountantskantoor heeft dus uitsluitend betrekking op kantoren waar registeraccountants werken die een zogenoemde gemengde praktijk uitoefenen, derhalve assuranceopdrachten uitvoeren, doch niet uitsluitend. L histoire se repete In dit artikel hebben wij besproken welke fundamentele beginselen van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Professional Accountant in Business. Dit naar aanleiding van de implementatie van de Verordening gedragscode door het NIVRA in december Hiertoe was het NIVRA verplicht als lid van de IFAC. Echter, het NIVRA is bij de vertaling van IFAC s Code of Ethics bij een aantal voor het beroep belangrijke definities afgeweken van de redactie van de internationale modelcode. Dit leidt niet tot de beoog- De betekenis van het aloude eer van de stand is in stand gebleven de internationale harmonisatie van regelgeving voor het accountantsberoep en het beoogde herstel van het publieke vertrouwen als gevolg van de schade die het beroep heeft opgelopen na de Enron-affaire en het teloorgaan van Andersen als een van de grootste accountantskantoren ter wereld. De integriteit van de controlefunctie was ter discussie komen te staan door de belangenverstrengeling met lucratieve adviesdiensten en de accountantskantoren zagen zich genoodzaakt hun adviesafdeling af te stoten. Met de nieuwe VGC heeft het NIVRA een grijs gebied gecreëerd tussen de controlefunctie en de adviesfunctie van de openbaar accountant. L histoire se repete: het aloude collisiegevaar doemt weer op. En dit is slecht voor het vertrouwen in de registeraccountant in het publieke domein. Maar voor de Professional Accountant in Business is er goed nieuws. Met de introductie van de VGC is hij aan meer en expliciete regels gebonden dan uitsluitend de toets aan de eer van de stand. De hiervoor besproken fundamentele beginselen zijn het gereedschap om in moeilijke situaties de rug recht te houden en een ethische cultuur in zijn organisatie te bevorderen. En dit verhoogt het vertrouwen dat de registeraccountant verdient als Professional Accountant in Business. Drs. H.A.L.M. van Horn RA RC is Nederlands vertegenwoordiger in het Professional Accountants in Business Committee van de International Federation of Accountants. Literatuur ~ Horn, H.A.L.M. van (2007), Professional Accountants in Business, Management Control & Accounting (MCA), nr. 2, maart 2007, pp ~ IFAC Board (2006), Statements of Membership Obligations 1-7, International Federation of Accountants, New York, NY. ~ International Federation of Accountants (June 2005), Code of Ethics for Professional Accountants, New York, NY. ~ Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (14 december 2006), Verordening gedragscode, Amsterdam. MCA: april 2007, nummer 3 39

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Verordening gedragscode Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010

Verordening gedragscode Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010 Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009 In werking getreden op 1 januari 2010 Koninklijk NIVRA 1 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 14 december

Nadere informatie

Bijlage 11 bij de agenda voor de ledenvergadering op donderdag 11 december 2008

Bijlage 11 bij de agenda voor de ledenvergadering op donderdag 11 december 2008 Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Bijlage 11 bij de agenda voor de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Verordening gedragscode (AA's)

Verordening gedragscode (AA's) Page 1 of 57 Printbare versie Verordening gedragscode (AA's) - Opschrift Verordening gedragscode vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, bekendgemaakt in de Staatscourant

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008

Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 1 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode De ledenvergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20544 30 december 2009 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1.

Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1. Samenvatting Beroepscode OvRAN Toelichting Hoofdstuk1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 2 Fundamentele Beginselen Hoofdstuk 3 Gedragsregels Controlerende leden Hoofdstuk 4 Gedragsregels Adviserende leden Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

Verordening Onafhankelijkheid

Verordening Onafhankelijkheid Verordening Onafhankelijkheid Samenvatting van de uitgangspunten en de veranderingen Juli 2013 Adviescollege Beroepsreglementering Streven is naar onafhankelijkheidsregels. die er zorg voor dragen dat

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants; Gelet op artikel

Nadere informatie

B1 Reglement Gedragscode Register IT-Auditors ( Code of Ethics )

B1 Reglement Gedragscode Register IT-Auditors ( Code of Ethics ) INHOUDSOPGAVE Artikel Vereisten 100.1 t/m 21 Integriteit 110.1 t/m 3 Objectiviteit 120.1 t/m 2 Deskundigheid en zorgvuldigheid 130.1 t/m 7 Geheimhouding 140.1 t/m 8 Professioneel gedrag 150.1 t/m 2 TOEPASSINGSGERICHTE

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zo brengen wij finance verder

Zo brengen wij finance verder Zo brengen wij finance verder HighQ financieel interim bestaat ruim 18 jaar. Kennis(deling), kwaliteit, betrouwbaarheid, ethiek, staan bij ons hoog in het vandaal. En dat willen we graag met elkaar blijven

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Praktijkhandreiking overige opdrachten voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants

Praktijkhandreiking overige opdrachten voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants Praktijkhandreiking 1111 Praktijkhandreiking overige opdrachten voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants E e n g e z a m e n l i j k e u i t g a v e v a n h e t K o n i n k l i j k

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepscode accountants 1 juli 2013

Verordening gedrags- en beroepscode accountants 1 juli 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Verordening gedrags- en beroepscode accountants 1 juli 2013 Consultatieperiode loopt tot 2 september 2013-09.00 uur 1 Verordening gedrags- en beroepscode accountants

Nadere informatie

De accountant als gerechtelijkdeskundige

De accountant als gerechtelijkdeskundige 10 De accountant als gerechtelijkdeskundige Henk den Boer SAMENVATTING De accountant die gevraagd wordt op te treden als gerechtelijk-deskundige, ziet zich geconfronteerd met de vraag met welke (gedrags-)regels

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

MKB bundel Uittreksel uit de Handleiding Regelgeving Accountancy

MKB bundel Uittreksel uit de Handleiding Regelgeving Accountancy MKB bundel Uittreksel uit de Handleiding Regelgeving Accountancy 2017 MKB bundel 2017 Uittreksel uit de Handleiding Regelgeving Accountancy Disclaimer De NBA heeft zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar

Nadere informatie

Consultatiedocument. Voorgestelde aanpassing VAO met een Verbod op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten

Consultatiedocument. Voorgestelde aanpassing VAO met een Verbod op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten Consultatiedocument Voorgestelde aanpassing VAO met een Verbod op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten September 2011 01 Inleiding In het Plan van Aanpak van de NBA hebben

Nadere informatie

VRC GEDRAGSCODE Inhoud

VRC GEDRAGSCODE Inhoud VRC GEDRAGSCODE Inhoud Voorwoord Deel 1: Introductie Deel 2: Fundamentele beginselen Deel 3: Aanpak van gedragsmatige dilemma s Deel 4: Handhaving van de Code Deel 5: Slotbepalingen Voorwoord De eerste

Nadere informatie

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013

NBA handreiking xxxx. Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning van een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 NBA handreiking xxxx een standpunt bij (potentiële) geschillen 7 oktober 2013 Consultatieperiode loopt tot 15 november 2013 NBA-handreiking xxxx NBA-handreiking nr. Van toepassing op: Onderwerp een standpunt

Nadere informatie

Ontwerp Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid intern accountant 22 september 2009

Ontwerp Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid intern accountant 22 september 2009 Ontwerp Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid intern accountant 22 september 2009 1 2 Ontwerp Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid intern accountant Het bestuur van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1111 10 augustus 2010 NBA-handreiking 1111 NBA-handreiking 1111: Van toepassing op: Iedere Accountant-Administratieconsulent en iedere registeraccountant,

Nadere informatie

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1 (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode 1. Waarborgen in de organisatie van de assurancecliënt 1.1 Ga na of

Nadere informatie

DE VRC GEDRAGSCODE. Inhoud

DE VRC GEDRAGSCODE. Inhoud DE VRC GEDRAGSCODE Inhoud Voorwoord Deel 1: Introductie Deel 2: Fundamentele beginselen Deel 3: Aanpak van gedragsmatige dilemma s Deel 4: Handhaving van de Code Deel 5: Slotbepalingen Voorwoord De eerste

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

NBA-handreiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) Januari 2015

NBA-handreiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1130 Januari 2015 Disclaimer. Deze handreiking is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er desalniettemin discrepanties zijn met

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

CONCEPT NBA-handreiking nr. 11xx Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 10 juli 2014

CONCEPT NBA-handreiking nr. 11xx Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 10 juli 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. 11xx Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 10 juli 2014 Consultatieperiode loopt tot 15 september 2014 De NBA

Nadere informatie

Deze nadere voorschriften zijn gebaseerd op de per heden geldende Verordening gedragscode.

Deze nadere voorschriften zijn gebaseerd op de per heden geldende Verordening gedragscode. Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid intern en Nadere voorschriften safdelingen van intern s ter zake van assurance- en aan assurance verwante opdrachten Aan de leden van het NIVRA, 22 september

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA)

Toelichting op de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA) Toelichting op de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA) Toelichting op de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants Algemeen Per 1 januari 2013 is de Wet op het accountantsberoep

Nadere informatie

Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants

Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants Reactietermijn tot 10 maart 2013 Consultatie: Als onderdeel van het proces van totstandkoming van regelgeving nodigt de NBA leden en

Nadere informatie

NBA-handreiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 30 januari 2015

NBA-handreiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 30 januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en 30 januari 2015 Disclaimer. Deze handreiking is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld.

Nadere informatie

Inhoud 2 DE VRC GEDRAGSCODE 3

Inhoud 2 DE VRC GEDRAGSCODE 3 1 Inhoud 4 7 13 20 24 25 Voorwoord Deel 1: Introductie Deel 2: Fundamentele beginselen Deel 3: Aanpak van gedragsmatige dilemma s Deel 4: Handhaving van de Code Deel 5: Slotbepalingen 2014 VRC, Amsterdam.

Nadere informatie

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten

Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten ter zake van assuranceopdrachten Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 Nadere voorschriften accountantskantoren Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 Het bestuur

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

De wereld achter de cijfers Inzicht in het functioneren van de accountant

De wereld achter de cijfers Inzicht in het functioneren van de accountant De wereld achter de cijfers Inzicht in het functioneren van de accountant Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Wat doet een accountant precies? Wat zegt de verklaring van een accountant

Nadere informatie

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen;

- de NBA haar leden helpt hun bijzondere rol in de maatschappij te vervullen; Reglement Commissie Vertrouwenspersonen NBA Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, gelet op de artikelen 3, onderdeel a en 11, eerste lid van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

Ontwerp NADERE VOORSCHRIFTEN ACCOUNTANTSKANTOREN TER ZAKE VAN AAN ASSURANCE VERWANTE OPDRACHTEN Versie 4 december 2008

Ontwerp NADERE VOORSCHRIFTEN ACCOUNTANTSKANTOREN TER ZAKE VAN AAN ASSURANCE VERWANTE OPDRACHTEN Versie 4 december 2008 Ontwerp NADERE VOORSCHRIFTEN ACCOUNTANTSKANTOREN TER ZAKE VAN AAN ASSURANCE VERWANTE OPDRACHTEN Versie 4 december 2008 Koninklijk NIVRA 1 ONTWERP NADERE VOORSCHRIFTEN ACCOUNTANTSKANTOREN TER ZAKE VAN AAN

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen

Ontwerpverordening op de kosten. kwaliteitsbeoordelingen Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen 18 april 2017 Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Extract consultatiedocument herziene NV COS versie 2014: Herziening Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 oktober 2013 Reacties voor 11 november 2013 14.00

Nadere informatie

Enkele achtergronden bij het kort geding van de Stichting WMO c.s.

Enkele achtergronden bij het kort geding van de Stichting WMO c.s. Enkele achtergronden bij het kort geding van de Stichting WMO c.s. tegen de NOvAA Inleidende opmerkingen 1 De Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (hierna: Stichting WMO) en de heer De Graaf AA hebben

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Accountancy en integriteit

Accountancy en integriteit Accountancy en integriteit Jaap ten Wolde CIROC 5 oktober 2011 Bouwjaar 1947 Over de inleider KPMG 33 jaar. Openbaar accountant, daarna hoofd forensische accountancy 2005: Oprichter en partner IFO (Instituut

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010 Geldend vanaf 1 januari 2011

Verordening accountantsorganisaties Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010 Geldend vanaf 1 januari 2011 Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010 Geldend vanaf 1 januari 2011 1 Per 1 januari 2011 VERORDENING HOUDENDE REGELS VOOR ACCOUNTANTSORGANISATIES (VERORDENING ACCOUNTANTSORGANISATIES)

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring Januari 2017 Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring De accountant rapporteert over materiële onjuistheden De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0. Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening 2016 Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep; rtikel 1 De contributie voor de contributiegroepen,

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 34 definitie van gelieerde entiteiten Juni 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016

Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen 17 februari 2016 Consultatieperiode loopt tot woensdag 20 april 2016 9.00 uur Nadere Voorschriften

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie 30 oktober 2014 NBA-handreiking 1128 van persberichten NBA-handreiking 1128: van persberichten

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten

Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) 1 1 Deze versie bevat taalkundige aanpassingen ten opzichte van de op 16 december 2013 aan de ledenvergadering voorgelegde toelichting.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52

Hoofdstuk 3 Verordeningen en overige besluiten / 41. Hoofdstuk 4 De financiën van de beroepsorganisatie / 52 INHOUD Voorwoord / 5 Wet op het accountantsberoep / 17 Hoofdstuk 1 Definities / 27 Hoofdstuk 2 De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants / 27 2.1 Instelling en taken / 27 2.2 De ledenvergadering

Nadere informatie

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl

26 mei 2015. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.nl Advies inzake het consultatievoorstel voor Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek, en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) ViO per 17 juni 2016 Toelichting op de Verordening inzake

Nadere informatie

Audit & Assurance I proefexamen - uitwerking

Audit & Assurance I proefexamen - uitwerking Opmerking vooraf: Dit betreft slechts een antwoordindicatie. De onderstaand opgenomen antwoorden zijn ontleend aan het leerboek/literatuur. Het is de bedoeling dat de kandidaat een antwoord geeft dat de

Nadere informatie

Eenheid in verscheidenheid

Eenheid in verscheidenheid Eenheid in verscheidenheid Rapport Tijdelijke Commissie Onderhoud VGC juni 2007 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Samenvatting en adviezen 3 2 Opdracht, samenstelling

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Aanvulling op. Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen Inzake administratiekantoren 28 april 2016

Aanvulling op. Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen Inzake administratiekantoren 28 april 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Aanvulling op Consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen Inzake administratiekantoren 28 april 2016 Consultatieperiode loopt tot 7 juni 2016

Nadere informatie

Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes dienen te worden gesanctioneerd. Deze sancties dienen in de code te worden opgenomen.

Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes dienen te worden gesanctioneerd. Deze sancties dienen in de code te worden opgenomen. Gedragscode nleiding Waar in het verleden de eer van de stand en de verrichte arbeid en de deskundigheid van de accountantskantoren als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden,

Nadere informatie

Gedragscode tolken en vertalers

Gedragscode tolken en vertalers Gedragscode tolken en vertalers Wet beëdigde tolken en vertalers Contact Postadres: Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wbtv Postbus 2349 5202 CH s-hertogenbosch Telefoon: 088-787 19 20 Kijk op onze website

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie