Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit document maakt gebruik van bladwijzers."

Transcriptie

1 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Extract consultatiedocument herziene NV COS versie 2014: Herziening Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 oktober 2013 Reacties voor 11 november uur

2 Extract consultatiedocument herziene NV COS versie 2014: Inhoudsopgave Introductie 3 1 Toelichting op de herziening van Standaard Concept Standaard 4410 is van toepassing op historische financiële informatie 6 3 De belastingaangifte (en eventuele bijlages) 7 4 Een samenstellingsopdracht = een samenstellingsverklaring 7 5 Fraude en voldoen aan wet en regelgeving zijn voor zover nodig in de standaard opgenomen. 8 6 Voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring 8 7 Standaard 4410 is niet verplicht voor een accountant in business 9 Bijlagen 11 Bijlage I: Schema met toepassingsbereik concept Standaard Bijlage II: Overzicht met consultatievragen 13 NBA 2

3 Introductie Voor u ligt de herziening van Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten, als onderdeel van de herziening van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) editie Het Adviescollege voor Beroepsreglementering heeft dit concept samen met de subcommissie Non- Assurance / MKB opgesteld. Leden en belangstellenden kunnen tot 11 november a.s. reageren op de voorstellen. In dit extract van het consultatiedocument over de herziene NV COS is alleen de toelichting op de herziening van Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten opgenomen. Voor de toelichting op en de samenhang met de andere Standaarden uit de NV COS, verwijzen wij u naar het volledige consultatiedocument over de herziene NV COS editie Vernieuwde Standaard 4410 De NBA heeft zich als lid van International Federation of Accountants (IFAC) verplicht om zoveel mogelijk de regels van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) te implementeren. Concept Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten is een vertaling van de herziene IAASB Standaard 4410 Compilation Engagements. De standaard voor samenstellingsopdrachten is aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van het mkb. Standaard 4410 is vanaf nu zelfstandig leesbaar, met duidelijke normen en in een heldere stijl in overeenstemming met Clarity, een structuur die sinds 2010 bij de controlestandaarden wordt gebruikt. Nederlandse vertaling Standaard 4410 is vertaald conform de EU-vertaalconventies die met ingang van 2014 gelden voor de vertaling van de Clarified International Standards on Auditing (ISAs) naar de Nederlandse controlestandaarden (NV COS). Deze conventies zijn in 2010 vastgesteld door de toenmalige besturen van NIVRA en NOvAA in overleg met de AFM, het Belgisch instituut IBR, de Belgische toezichthouder en de EU. Voor de consistentie van de begripshantering binnen de NV COS zijn de vertaalconventies toegepast voor alle Standaarden binnen de NV COS. Wijzigingen in verband met ontwerp VGBA Verder is al rekening gehouden met de ontwerp Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Deze aanpassingen zijn van algemene aard. Mochten er later nog wijzigingen worden aangebracht in de VGBA, dan zullen we deze alsnog verwerken in de NV COS. Eén NBA-versie Uiteraard is er nu sprake van één NBA-versie van de NV COS, waaronder Standaard 4410, voor alle accountants, zowel registeraccountants als Accountant-Administratieconsulenten. Inhoudelijk waren er geen verschillen tussen de NV COS van NIVRA en NOvAA. Reacties Het adviescollege is erg benieuwd naar uw reactie op de voorstellen in algemene zin en naar uw antwoorden op de specifiek in dit document gestelde consultatievragen. U kunt op de herziene NV COS editie 2014 reageren tot uiterlijk 11 november uur. Mail uw reactie naar Ten behoeve van de verwerking willen wij u vragen een kopie van de reactie in Word mee te zenden. We maken reacties openbaar tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt. Op basis van de reacties wordt de definitieve NV COS editie 2014 opgesteld, die zal worden vastgesteld door het NBA-bestuur en vervolgens zal worden voorgelegd aan de minister van financiën. Zodra dit proces is afgerond, vermoedelijk eind 2013, wordt de nieuwe NV COS gepubliceerd Peter Eimers Voorzitter Adviescollege voor Beroepsreglementering NBA NBA 3

4 1 Toelichting op de herziening van Standaard 4410 Concept Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten is een vertaling van de herziene IAASB Standaard 4410 Compilation Engagements. De concept Standaard is zelfstandig leesbaar, waarmee we bedoelen dat het niet langer nodig is om met betrekking tot bepaalde onderwerpen te verwijzen naar de controlestandaarden. Onderwerpen waar dit bijvoorbeeld voor geldt zijn fraude en de invulling van de ethische en kwaliteitseisen. Daarmee wordt Standaard 4410 uitgebreider dan de huidige standaard. De structuur van de concept Standaard is veranderd en bestaat nu uit een inleiding, een beschrijving van de doelstellingen, de definities, vereisten en als toelichting op de vereisten de toepassingsgerichte en overige verklarende teksten. Dit is dezelfde opbouw die sinds 2010 bij de controlestandaarden wordt gebruikt (Clarity project). Ook zijn enkele inhoudelijke wijzigingen en met name verduidelijkingen aangebracht in de concept Standaard. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige Standaard 4410 zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In de laatste kolom is aangegeven of dit een inhoudelijke wijziging betreft of dat de wijziging is aangebracht ter verbetering van de zelfstandige leesbaarheid van de standaard. Onderwerp Nieuwe Standaard 4410 Oude Standaard 4410 Uitleg Reikwijdte Verplicht bij financiële overzichten Facultatief bij overige historisch financiële informatie Toepasbaar bij andere samenstelopdrachten, waar nodig aangepast Financiële overzichten (inclusief overzichten van toekomstgerichte financiele informatie) Toepasbaar bij andere samenstelopdrachten, waar nodig aangepast Wijziging Schriftelijke opdrachtbevestiging Communicatie met het management en de personen belast met governance Afwijking van materieel belang Fraude en voldoen aan weten regelgeving Schriftelijke opdrachtbevestiging of vergelijkbare document verplicht Waar nodig, zoals de verantwoordelijkheid voor de samengestelde gegevens, significante schattingen, relevante bevindingen, eventueel met invloed op de opdrachtcontinuering Opgenomen onder de definities Standaard beschrijft hoe te handelen bij afwijkingen van materieel belang waaronder vermoede fraude of het vermoede niet-naleven van weten regelgeving Schriftelijke opdrachtbevestiging is aanbevolen maar niet verplicht Niet expliciet opgenomen. Niet uitgewerkt Specifieke verwijzing naar Standaarden 240/250 om overeenkomstig die Standaarden te handelen in voorkomende gevallen Zelfstandige leesbaarheid Wijziging Documentatie Vereisten meer gedetailleerd Vereisten minder gedetailleerd Samenstellingsverklaring Samenstellingsverklaring verplicht, uitgezonderd bij publicatiestukken. Opdrachtgever kan ertoe besluiten samenstellingsverklaring niet te verstrekken aan derden Samenstellingsverklaring verplicht, uitgezonderd de situatie dat de accountant niet toestaat dat zijn betrokkenheid bij een door hem samengesteld financieel overzicht aan een derde partij kenbaar wordt gemaakt Wijziging Zelfstandige leesbaarheid Zelfstandige leesbaarheid Zelfstandige leesbaarheid NBA 4

5 Onderwerp Nieuwe Standaard 4410 Oude Standaard 4410 Uitleg Toepassen professionele oordeelsvorming Kwaliteit Expliciete vereiste Niet specifiek beschreven Zelfstandige leesbaarheid Expliciete vereiste, gerelateerd aan NVAK-aav Niet specifiek beschreven Zelfstandige leesbaarheid Verklaring Nieuw format Format gebaseerd op structuur controleverklaring Wijziging Ingangsdatum Standaard 4410 is van toepassing op opdrachten waarbij het boekjaar sluit na 15 december 2013 (boekjaar 2013). De werkzaamheden voor boekjaar 2013 hebben naar verwachting nu nog niet plaatsgevonden en zullen in 2014 aanvangen. Eerdere toepassing van Standaard 4410 is toegestaan. Voorstel intrekken van Leidraad 14 In Leidraad 14 Opdrachten in de mkb-praktijk is een toelichting opgenomen op de huidige Standaard Het voorstel is om Leidraad 14 met de invoering van de herziene Standaard 4410 in te trekken omdat de noodzakelijke toelichting in de concept Standaard zelf is opgenomen in de vorm van A- paragrafen. Nederlandse implementatie van Standaard 4410 De IAASB heeft ISRS 4410 inmiddels definitief vastgesteld na een algemene consultatie, waarop een ieder kon reageren. De NBA heeft op een eerdere conceptversie haar inbreng gegeven. Het uitgangspunt van de NBA, zoals vastgelegd in het fusiedocument, is om zo dicht mogelijk bij de IFACstandaarden te blijven met het oog op de internationale vergelijkbaarheid. De Nederlandse Standaard is daarom inhoudelijk alleen aangepast voor zover daarvoor gegronde redenen bestaan. We verzoeken u bij het formuleren van uw reactie rekening te houden met deze kaders. De Nederlandse historie van samenstellen heeft geleid tot enkele aanpassingen in de concept Standaard ten opzichte van de herziene ISRS De belangrijkste aanpassing is dat concept Standaard 4410 verplicht is bij het samenstellen van financiële overzichten. De herziene internationale standaard van de IAASB laat de accountant vrij in zijn keuze om de standaard toe te passen. Wel geeft de standaard een aantal factoren (paragraaf 3) die de accountant kunnen helpen bij zijn keuze. De verplichte toepassing van concept Standaard 4410 bij een financieel overzicht is een voortzetting van reikwijdte van de huidige Standaard De achterliggende gedachte is dat financiële overzichten veelal bedoeld zijn om te worden gebruikt in het maatschappelijk verkeer 2. De NBA hecht er dan ook aan dat accountants in het veld samenstellingsopdrachten met voldoende kwaliteit uitvoeren. Door verplichte toepassing van concept Standaard 4410 wordt de kwaliteit van de opdracht bevorderd en de rol van de accountant duidelijk gemaakt in de samenstellingsverklaring. Met het verplicht toepassen van concept Standaard 4410 bij financiële overzichten wordt door de NBA invulling gegeven aan de wettelijke bescherming van het Nederlandse accountantsberoep. Deze bescherming is gebaseerd op de behoefte in het maatschappelijk verkeer aan betrouwbare financiële informatie over bedrijven en instellingen. Anders dan bij wettelijke controleopdrachten mogen ook anderen dan accountants samenstellingsopdrachten uitvoeren, maar zij mogen de titel RA, AA of de benaming accountant niet voeren. Zij kunnen dus ook geen Samenstellingsverklaring van de Accountant geven zoals de titel van de verklaring nu aangeeft. 1 Nederlandse aanpassingen zijn in de tekst van Concept Standaard 4410 cursief weergegeven. 2 Een accountant zal bij het toepassen van paragraaf 3 uit de IAASB Standaard 4410 op een financieel overzicht naar verwachting vaak tot dezelfde slotsom komen, namelijk dat het passend is om de IAASB Standaard 4410 toe te passen. NBA 5

6 De consultatie heeft met name betrekking op de Nederlandse aanpassingen op de herziene IAASB Standaard 4410 en op de beoordeling van de vertaling. Om u daarbij te helpen, hebben wij de originele Engelse tekst en de Nederlandse vertaling naast elkaar gezet. Consultatievragen (algemeen): 1 Komt de concept Standaard 4410 naar uw mening voldoende tegemoet aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer? 2 Ziet u knelpunten bij de toepassing van de concept Standaard in de praktijk? 3 Hoe beoordeelt u de vertaling van de concept Standaard 4410? Heeft u hierbij specifieke opmerkingen? 4 Wat vindt u van het voorstel om Leidraad 14 in te trekken? 5 Heeft u behoefte aan nadere uitleg of training (e-learning) over de Standaard als geheel of over bepaalde onderwerpen uit de Standaard? 6 Kunt u zich vinden in de voorgestelde ingangsdatum? 2 Concept Standaard 4410 is van toepassing op historische financiële informatie De huidige Standaard 4410 is van toepassing op én verplicht bij het samenstellen van een financieel overzicht. De concept Standaard heeft een breder toepassingsgebied. Deze is namelijk gericht op historische financiële informatie (conform ISRS 4410) waarbij: toepassing van de concept Standaard verplicht is indien sprake is van een financieel overzicht ; toepassing van de concept Standaard optioneel is indien sprake is van andere vormen van historische financiële informatie dan een financieel overzicht (paragraaf 2 en A3). Een financieel overzicht is een deelverzameling van historische financiële informatie (paragraaf 17 met definities). Zie het schema in Bijlage II voor een nadere toelichting. De verplichte toepassing van concept Standaard 4410 bij een financieel overzicht is een voortzetting van de huidige Standaard 4410 (zie voor toelichting paragraaf onder Nederlandse implementatie van Standaard 4410 ). De toepassing van de concept Standaard is optioneel indien sprake is van andere vormen van historische financiële informatie dan een financieel overzicht. Dit kan op verzoek van de opdrachtgever zijn of op aanraden van de accountant. De fundamentele beginselen uit de VGBA (waaronder het fundamentele beginsel integriteit ) kunnen van invloed zijn op de keuze van de accountant om de Standaard al dan niet toe te passen voor andere vormen van historische financiële informatie dan een financieel overzicht. Het kan verstandig zijn om te overwegen of externe partijen de accountant waarschijnlijk met de historische financiële informatie zullen associëren en er een risico bestaat dat het niveau van de betrokkenheid bij de in-formatie door de accountant verkeerd zou worden begrepen. Bijvoorbeeld als een accountant een tussentijdse winst- en verliesrekening (zonder toelichting) opstelt die gebruikt wordt voor een financieringsaanvraag bij potentiële geldschieters en zij door de betrokkenheid van de accountant kunnen veronderstellen dat de tussentijdse cijfers zijn beoordeeld of gecontroleerd. NBA 6

7 Consultatievragen: 7 Bent u het eens met het handhaven van de verplichte toepassing van concept Standaard 4410 bij financiële overzichten? Zo nee, waarom niet? 8 Is het onderscheid tussen een financieel overzicht en andere vormen van historische financiële informatie duidelijk? 9 Bent u het eens met het de constatering dat de VGBA grenzen stelt die ertoe kunnen leiden dat ook andere vormen van historische financiële informatie (dan een financieel overzicht) worden samengesteld conform de Standaard (paragraaf 3)? 10 Zo ja, beschrijft paragraaf 3 deze situatie voldoende duidelijk? 3 De belastingaangifte (en eventuele bijlages) Een belastingaangifte wordt in het kader van de concept Standaard niet aangemerkt als een financieel overzicht (paragraaf A3a), hetgeen aansluit op de huidige Standaard In de huidige Standaard 4410 zijn ook de bijlagen bij een belastingaangifte uitgezonderd. De veronderstelling hierbij was dat een dergelijke bijlage geen zelfstandig financieel overzicht zou bevatten, zoals een jaarrekening met grondslagen en toelichtingen, maar een specificatie als onderdeel van de belastingaangifte. In de praktijk bleek dat er echter wel complete financiële overzichten in de bijlage werden opgenomen. Dat was niet de bedoeling en in de concept Standaard is dit uitgangspunt tot uitdrukking gebracht (paragraaf A3a). Als de bijlage dus kwalificeert als een financieel overzicht (bijvoorbeeld een jaarrekening), dan is Standaard 4410 van toepassing en moet een samenstellingsverklaring worden verstrekt. Kwalificeert de bijlage als een andere vorm van historische financiële informatie (bijvoorbeeld alleen een balans zonder toelichting) dan wordt de keuze om een samenstellingsverklaring op te nemen overgelaten aan de accountant. Consultatievragen: 11 Vindt u het logisch dat, net als in de huidige situatie, voor een belastingaangifte Standaard 4410 niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet? 12 Vindt u de behandeling van een bijlage bij de belastingaangifte duidelijk? 4 Een samenstellingsopdracht = een samenstellingsverklaring In de huidige Standaard is het mogelijk een samenstellingsverklaring achterwege te laten wanneer de accountant niet toestaat dat zijn betrokkenheid bij een door hem samengesteld financieel overzicht aan een derde partij kenbaar wordt gemaakt (paragraaf 6). De aanwezigheid van een samenstellingsverklaring bij een financieel overzicht kan op deze wijze afgestemd worden op de wens van de opdrachtgever. In de concept Standaard maakt een samenstellingsverklaring altijd onderdeel uit van een samenstellingsopdracht (paragraaf 1 en 39), dit in navolging van ISRS De achtergrond is dat het van belang is om duidelijk te communiceren over de aard van de opdracht en de verantwoordelijkheid van de accountant tijdens de opdracht. Het staat de opdrachtgever vervolgens vrij om de verklaring al dan niet aan derden te verstrekken. Alleen bij publicatiestukken kan een samenstellingsverklaring achterwege blijven Desondanks is in de concept Standaard één Nederlandse uitzondering op de rapporteringsvereiste gehandhaafd, namelijk in het geval van publicatiestukken (paragraaf 41A). In de concept Standaard kan de accountant een keuze maken om geen samenstellingsverklaring af te geven aan de leiding van de entiteit bij publicatiestukken. Het is namelijk niet verplicht om deze uitzondering te volgen, het staat de accountant vrij om wel een samenstellingsverklaring af te geven. In het geval van een wettelijke controle wordt bij een te deponeren jaarrekening op grond van Titel 9 Boek 2 BW een controleverklaring vereist. In de praktijk is het niet gebruikelijk om een samenstellingsverklaring te deponeren dan wel wordt deze bij de Kamer van Koophandel niet gepubliceerd NBA 7

8 (geen wettelijke verplichting). Vooralsnog is het de vraag of in het maatschappelijk verkeer behoefte is een samenstellingsverklaring bij publicatiestukken en is, ook met het oog op het voorkomen van extra administratieve belasting, een uitzondering opgenomen. Het is mogelijk dat in de toekomst de uitzondering vervalt als maatschappelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Consultatievragen: 13 Bent u het eens met de vereiste dat een samenstellingsverklaring altijd onderdeel uitmaakt van een samenstellingsopdracht? Zo nee, waarom niet? 14 Bent u het eens met de uitzondering van een samenstellingsverklaring bij publicatiestukken ( mag wel, maar moet niet )? Zo nee, waarom niet? 5 Fraude en voldoen aan wet en regelgeving zijn voor zover nodig in de standaard opgenomen In de huidige Standaard 4410 is een verwijzing opgenomen naar de Controlestandaarden 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten en 250 Het in overweging nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten. Het betreft een toegevoegde specifiek Nederlandse paragraaf (paragraaf 16A). De Standaarden 240 en 250 zijn geschreven in het kader van een controle-opdracht. Met de herziene ISRS 4410 is gestreefd een zelfstandig leesbare standaard te bieden. Door de aanwezigheid van de paragrafen 32 t/m 35 in concept Standaard 4410 zijn maatregelen opgenomen in het geval van een vermoeden van fraude dan wel van een vermoeden van het niet naleven van weten regelgeving. Zo is opgenomen dat de accountant de opdracht teruggeeft en het management of, in voorkomend geval, de personen belast met governance informeert (paragrafen 33/35). Tevens geldt de verplichting uit de ter consultatie voorgelegde Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (artikel 9 van de VGBA) dat een accountant maatregelen neemt als hij in verband wordt gebracht met rapportages die materieel onjuist, onvolledig en misleidend zijn, dan wel dat hij zich hiervan distantieert. In de concept Standaard wordt in de paragrafen 21 en A20 Ethische voorschriften hiernaar verwezen. Consultatievragen: 15 Is de concept Standaard duidelijk ten aanzien van wat van de accountant verwacht mag worden in het geval van fraude? 16 Is de maatschappelijke rol van de accountant in het MKB hiermee voldoende gewaarborgd? 6 Voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring De voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring wordt opgenomen in HRA deel 3 Voorbeeldteksten. De nieuwe voorbeeldtekst is gebaseerd op een voorbeeldtekst uit de herziene IAASB Standaard 4410 Compilation Engagements, onder toepassing van het in Nederland gangbare stelsel inzake financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW. In de nieuwe voorbeeldtekst komt de deskundigheid van de accountant op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving nadrukkelijker naar voren, evenals het naleven van de ethische voorschriften door een accountant met inbegrip van de fundamentele beginselen. In de titel is vermeld samenstellingsverklaring van de accountant, waarbij geldt dat de vermelding van de accountant alleen gebruikt mag worden door de titeldragers (AA/RA). Doordat de nieuwe voorbeeldtekst een andere opbouw en vorm kent dan de voorbeeldrapportage voor assurance opdrachten, wordt daarmee een duidelijker onderscheid aangebracht. Zo wordt getracht verwarring bij gebruikers te voorkomen dan wel te reduceren. Onderstaand is een concept Voorbeeldtekst voor de samenstellingsverklaring bij de nieuwe Standaard 4410 opgenomen: NBA 8

9 Samenstellingsverklaring van de accountant Aan: opdrachtgever Wij hebben de bijgaande jaarrekening van (naam entiteit) samengesteld op basis van door u verschafte informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201X, en de winst-enverliesrekening over 201X met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4410, Samenstellingsopdrachten. Wij hebben onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast om u te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van deze jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben de voor accountants geldende relevante ethische voorschriften nageleefd, met inbegrip van de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze jaarrekening en de juistheid en volledigheid van de informatie die is gebruikt om deze samen te stellen zijn uw verantwoordelijkheid. Een samenstellingsopdracht is geen assurance-opdracht. Dat betekent dat wij de juistheid of de volledigheid van de door u verstrekte informatie niet hebben geverifieerd. Derhalve brengen wij geen controleoordeel of een beoordelingsconclusie tot uitdrukking. Plaats en datum Naam accountant Naam accountantspraktijk Consultatievragen: 17 Doet de nieuwe voorbeeldtekst naar uw mening meer recht aan het werk van een accountant bij een samenstellingsopdracht? 18 Vindt u de nieuwe voorbeeldtekst een verbetering ten opzichte van de huidige voorbeeldtekst die is opgenomen in HRA deel 3? 7 Standaard 4410 is niet verplicht voor een accountant in business In de praktijk leidt de huidige Standaard 4410 tot de vraag of deze ook verplicht is bij het opstellen van een jaarrekening of andere historische financiële informatie van een entiteit waar de accountant bijvoorbeeld werkzaam is als (interim) controller, medewerker van de financiële administratie of penningmeester ( accountant in business ). In de huidige Standaard blijkt dit impliciet uit het gebruik van de term opdrachtgever in de Standaard, hetgeen verwijst naar het begrip cliënt. In de toelichtende tekst (paragraaf A1a) van de concept Standaard wordt expliciet aangegeven dat in de situatie dat een accountant als (tijdelijk) functionaris optreedt op grond van een arbeidsovereenkomst, benoeming of opdracht, de Standaard niet toegepast hoeft te worden. Mocht hij buiten deze verhouding voor derden financiële overzichten willen opstellen, dan zal hij wel Standaard 4410 moeten toepassen. Verondersteld wordt dat de verantwoordelijkheden van een accountant die bijvoorbeeld werkzaam is als een (interim) controller verder reiken dan enkel het opstellen en presenteren van historische financiële informatie. Bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor het ten grondslag liggende financieeladministratieve proces (de kwaliteit van de onderliggende cijfers). De daaruit voortvloeiende werkzaamheden zullen normaliter diepgaander zijn dan de werkzaamheden die verricht worden door een samenstellend accountant. NBA 9

10 Een intern accountant of overheidsaccountant die een samenstellingsopdracht uitvoert voor een specifiek onderdeel van zijn organisatie, wordt wel geacht de Standaard toe te passen. Consultatievraag: 19 Is duidelijk voor welke situaties de concept Standaard 4410 bedoeld is en vindt u dit logisch? NBA 10

11 Bijlagen Bijlage I: Schema met toepassingsbereik concept Standaard Historische financiële informatie (paragraaf 17) Financieel overzicht (paragraaf 17) Informatie Financiële informatie Andere vormen van historische financiële informatie (dan een financieel overzicht) Nietfinanciële informatie Voorbeeld: oplagecijfers Toekomstige financiele informatie Voorbeelden: begroting, prognose Een complete set van financiële overzichten, een enkel financieel overzicht of samengevatte financiële overzichten Overige vormen zoals specifieke elementen uit een financieel overzicht, een uitdraai uit de financiële administratie Voorbeelden: jaarrekening balans of winst- en verliesrekening (inclusief toelichting) overzicht van ontvangsten en uitgaven (inclusief toelichting) publicatiestukken van een kleine rechtspersoon Voorbeelden: debiteurenoverzicht kolommenbalans balans of winst-enverliesrekening (zonder toelichting) belastingaangifte (exclusief bijlage) Toepassing concept Standaard is verplicht Toepassing concept Standaard is optioneel Concept Standaard 4410 is niet van toepassing: (paragraaf 2) (paragraaf 2 en 3) kan wel worden toegepast, waar nodig aangepast (paragraaf 2) Ter toelichting bij de voorbeelden De verschijningsvorm van historische financiële informatie is afhankelijk van de opzet. Zo kan een opgave verzekerd belang bestaan uit: een opgave bestaande uit een winst- en verliesrekening met een toelichting (een enkel financieel overzicht): hier is sprake van een financieel overzicht; een opgave van een enkele post omzet (een element uit een financieel overzicht): hier is sprake van een andere vorm van historische financiële informatie dan een financieel overzicht: 3 De concept Standaard heeft enkel betrekking op het samenstellen en niet op daaraan voorafgaande aanvullende activiteiten (zie paragraaf 5 en A15), zijnde administratieve dienstverlening. NBA 11

12 Een ander voorbeeld is een bijlage bij een belastingaangifte waarbij: in de bijlage een jaarrekening is opgenomen: hier is sprake van een financieel overzicht in de bijlage; in de bijlage bij de belastingaangifte een balans en/of een winst- en verliesrekening zonder toelichting is opgenomen: hier is sprake van een andere vorm van historische financiële informatie dan een financieel overzicht in de bijlage. NBA 12

13 Bijlage II: Overzicht met consultatievragen In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de in dit consultatiedocument opgenomen vragen. Uiteraard zien wij graag dat respondenten een reactie geven op alle vragen. Ook indien slechts een deel van de vragen voor u relevant is, ontvangen wij graag uw reactie. Vraag Toelichting op de herziening van Standaard Komt de concept Standaard 4410 naar uw mening voldoende tegemoet aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer? Paragraaf 1 2. Ziet u knelpunten bij de toepassing van de concept Standaard in de praktijk? 1 3. Hoe beoordeelt u de vertaling van de concept Standaard 4410? Heeft u hierbij specifieke opmerkingen? 1 4. Wat vindt u van het voorstel om Leidraad 14 in te trekken? 1 5. Heeft u behoefte aan nadere uitleg of training (e-learning) over de Standaard als geheel of over bepaalde onderwerpen uit de Standaard Kunt u zich vinden in de voorgestelde ingangsdatum? 1 Concept Standaard 4410 is van toepassing op historische financiële informatie 7. Ben u het eens met het handhaven van de verplichte toepassing van concept Standaard 4410 bij financiële overzichten? Zo nee, waarom niet? 8. Is het onderscheid tussen een financieel overzicht en andere vormen van historische financiële informatie duidelijk? 9. Bent u het eens met het de constatering dat de VGBA grenzen stelt die ertoe kunnen leiden dat ook andere vormen van historische financiële informatie (dan een financieel overzicht) worden samengesteld conform de Standaard (paragraaf 3)? Zo ja, beschrijft paragraaf 3 deze situatie voldoende duidelijk? 2 De belastingaangifte (en eventuele bijlages) 11. Vindt u het logisch dat, net als in de huidige situatie, voor een belastingaangifte Standaard 4410 niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet? Vindt u de behandeling van een bijlage bij de belastingaangifte duidelijk? 3 Een samenstellingsopdracht = een samenstellingsverklaring 13. Bent u het eens met de vereiste dat een samenstellingsverklaring altijd onderdeel uitmaakt van een samenstellingsopdracht? Zo nee, waarom niet? 14. Bent u het eens met de uitzondering van een samenstellingsverklaring bij publicatiestukken ( mag wel, maar moet niet )? Zo nee, waarom niet? 4 4 NBA 13

14 Fraude en voldoen aan wet en regelgeving zijn voor zover nodig in de standaard opgenomen. 15. Is de concept Standaard duidelijk ten aanzien van wat van de accountant verwacht mag worden in het geval van fraude? 16. Is de maatschappelijke rol van de accountant in het MKB hiermee voldoende gewaarborgd? 5 5 Voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring 17. Doet de nieuwe voorbeeldtekst naar uw mening meer recht aan het werk van een accountant bij een samenstellingsopdracht? 18. Vindt u de nieuwe voorbeeldtekst een verbetering ten opzichte van de huidige voorbeeldtekst die is opgenomen in HRA deel 3? 6 6 Standaard 4410 is niet verplicht voor een accountant in business 19. Is duidelijk voor welke situaties de concept Standaard 4410 bedoeld is en vindt u dit logisch? 7 NBA 14

15 NBA 15 Extract consultatiedocument herziene NV COS versie 2014:

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 1 februari

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Charles Kock Lid Adviescollege beroepsreglementering NBA Vakdirecteur Accountancy Flynth Carel Verdiesen Vice-voorzitter Adviescollege beroepsreglementering

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september 2015

Nadere informatie

Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016

Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STANDAARD 4410 SAMENSTELLINGSOPDRACHTEN (HRA 2016) (Van toepassing op boekjaren die afsluiten vóór 15 december 2016)

STANDAARD 4410 SAMENSTELLINGSOPDRACHTEN (HRA 2016) (Van toepassing op boekjaren die afsluiten vóór 15 december 2016) Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten (HRA 2017) 9 december 2016 STANDAARD 4410 SAMENSTELLINGSOPDRACHTEN (HRA 2016) (Van toepassing op boekjaren die afsluiten vóór 15 december 2016) Inleiding 2 Deze

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 28 oktober 2016 Consultatieperiode loopt tot donderdag 1 december 2016, 09.00 uur Consultatiedocument Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Betrokkenheid accountant bij BW2 jaarrekening micro-entiteit

Betrokkenheid accountant bij BW2 jaarrekening micro-entiteit Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Voorgestelde wijzigingen in standaard 4410H op grond van Betrokkenheid accountant bij BW2 jaarrekening micro-entiteit en Duidelijkheid dat

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening 20 december 2010 NBA-handreiking

Nadere informatie

Verordening Onafhankelijkheid

Verordening Onafhankelijkheid Verordening Onafhankelijkheid Samenvatting van de uitgangspunten en de veranderingen Juli 2013 Adviescollege Beroepsreglementering Streven is naar onafhankelijkheidsregels. die er zorg voor dragen dat

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Waarde toevoegen met standaard 4410

Waarde toevoegen met standaard 4410 Waarde toevoegen met standaard 4410 Charles Kock 8 juni 2016 1 8 juni 2016 2 8 juni 2016 3 Hoe past u 4410 toe in de samenstelpraktijk? Stelling Een accountant, die zoekt van nature naar zekerheid en houdt

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

De samenstellingsverklaring anno NBA Themadag, 17 december 2012, Bussum

De samenstellingsverklaring anno NBA Themadag, 17 december 2012, Bussum De samenstellingsverklaring anno 2013 NBA Themadag, 17 december 2012, Bussum Voorzitter NOvAA DIRK TER HARMSEL Dagvoorzitter CAREL VERDIESEN De samenstellingsopdracht DE MEERWAARDE VAN DE ACCOUNTANT IN

Nadere informatie

Betreft Behandeld door Datum Consultatiedocument voorgestelde. G I de Vries 19 november 2015 wijzigingen Standaard 4410H

Betreft Behandeld door Datum Consultatiedocument voorgestelde. G I de Vries 19 november 2015 wijzigingen Standaard 4410H Aan: Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM Betreft Behandeld door Datum Consultatiedocument voorgestelde G I de Vries 19 november

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting Derdengelden Whydonate HAARLEM JAARRAPPORT 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring

Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring Transparant over de controle Consultatiedocument uitgebreidere controleverklaring Consultatietermijn sluit op 18 november 2014. Inhoudsopgave: Inhoud 1. Meer dan een handtekening... 3 2. Voorbeeld van

Nadere informatie

Liquide Middelen

Liquide Middelen Stichting Dancing on the Edge, Amsterdam A. BALANS PER 31 DECEMBER ( in euro's ) 2016 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 0 13.753 Belastingen en premies 7.356 23.214 Overige vorderingen

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20544 30 december 2009 Verordening tot wijziging van de Verordening gedragscode Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands

Nadere informatie

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014 Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 26 juni 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument rondom de aanpassing van de controleverklaring voor álle controles. Het consultatiedocument heeft betrekking

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H Let op: dit is een voorbeeldtekst! 0-1 Opdrachtbevestigingen Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H NB: Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 januari 2016

Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 januari 2016 Originally developed by: Translated and re-published by: NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten 1 januari

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 21 juli 2016 Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten.

ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, Ter vergelijking opgenomen informatie overeenkomstige cijfers en vergelijkende financiële overzichten. Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Stichting de Sfinx het bestuur Zuiderzeeweg HC ZEEWOLDE. Jaarrekening 2016

Stichting de Sfinx het bestuur Zuiderzeeweg HC ZEEWOLDE. Jaarrekening 2016 Stichting de Sfinx het bestuur Zuiderzeeweg 57 3891 HC ZEEWOLDE Jaarrekening 2016 Stichting de Sfinx het bestuur Zuiderzeeweg 57 3891 HC ZEEWOLDE Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Handleiding Vernieuwde verklaringengenerator - oktober 2014

Handleiding Vernieuwde verklaringengenerator - oktober 2014 Handleiding Vernieuwde verklaringengenerator - oktober 2014 Met ingang van oktober 2014 is de Verklaringengenerator vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen betreffen: splitsing van de Voorbeeldbrieven

Nadere informatie

CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015

CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 30 juli 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 21 september

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk

Datum Behandeld door Ons kenmerk Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants

Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants Consultatiedocument: Verordening gedrags- en beroepscode accountants Reactietermijn tot 10 maart 2013 Consultatie: Als onderdeel van het proces van totstandkoming van regelgeving nodigt de NBA leden en

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 7 2 Onder

INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 7 2 Onder Fiscaalnummer 8159.73 597 Uw dossiernummer 27911 R.K. Stichting 'huisgezin van God' Zeewolde ACCOUNTANTSRAPPORT 2016 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Standaard 4410. De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht Wendy Bent (BENT accountant en coach) & Marcel Kurvers (2-advise)

Standaard 4410. De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht Wendy Bent (BENT accountant en coach) & Marcel Kurvers (2-advise) Standaard 4410 De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht 16 maart 2016 1 Wat heeft u nodig? Goede vakkennis; Goede software; Goed weten wat belangrijk voor u is. 2 Goede vakkennis 3 Waar

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Whitestone over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen

Nadere informatie

STICHTING OLDENZAALSE STADSTUINEN TE OLDENZAAL. Jaarrapport 2012

STICHTING OLDENZAALSE STADSTUINEN TE OLDENZAAL. Jaarrapport 2012 STICHTING OLDENZAALSE STADSTUINEN TE OLDENZAAL Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 1 2 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 4

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11

Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd :50:53 Totaal aantal pagina's in dit rapport 11 VOORLOOPBLAD RAPPORT PLANET BAS B.V. ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 134 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant M.P. Peters Actuele gebruiker m.peters Datum en tijd 13-01-2016 10:50:53

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1136 Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten Een praktische toelichting op Standaard 4410 en andere bij de samenstellingsopdracht behorende

Nadere informatie

THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education

THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education Rapport inzake de jaarrekening 2015 The Three Mountains Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST. Rapport inzake jaarstukken februari 2016

STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST. Rapport inzake jaarstukken februari 2016 STICHTING ELS & TOM AKERBOOM TE SOEST Rapport inzake jaarstukken 2014 12 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie