Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht. Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens. Editie 2012. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht Antwoorden en uitwerkingen examenopgaven en proefexamens Editie 2012 H.W.P. van Pelt Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

2 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, 0 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Behorend bij ISBN

3 Woord vooraf In dit document worden de door de Associatie verstrekte antwoorden en uitwerkingen gegeven van de Praktijkexamens arbeidsrecht die achter in het boek Arbeidsrecht staan. Ook zijn de antwoorden van enkele proefexamens opgenomen. De antwoorden en uitwerkingen zijn aangepast aan het regime Het is niet de bedoeling dat u de antwoorden van buiten leert.

4 Antwoorden en uitwerkingen Praktijkexamens arbeidsrecht Praktijkexamen arbeidsrecht juni 2000, aangepast Opgave I 1a Voor wat betreft de vorm is deze overeenkomst rechtsgeldig, want arbeidsovereenkomsten zijn vormvrij. b Voor wat betreft de leeftijd is deze overeenkomst rechtsgeldig, want Auke is ouder dan 16 jaar en kan deze arbeidsovereenkomst geheel zelfstandig aangaan. c Voor wat betreft de werktijden is deze overeenkomst rechtsgeldig, omdat geen cao van toepassing is waarin een ander aantal uren per week dan 40 is aangegeven. d Voor wat betreft het loon is deze overeenkomst niet rechtsgeldig, omdat het loon en de vakantietoeslag minder zijn dan het minimumloon (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag art. 8 en 15). e Voor wat betreft de proeftijd is deze overeenkomst niet rechtsgeldig, omdat deze niet schriftelijk is overeengekomen (art. 7:652 lid 2) en deze bij een overeenkomst voor bepaalde tijd (van minder dan twee jaren) niet langer kan zijn dan een maand (art. 7:653 lid 4). f Voor wat betreft de looptijd is deze overeenkomst rechtsgeldig, omdat het partijen vrij staat een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. 2 Auke heeft (nog) geen recht op ouderschapsverlof, omdat de arbeidsovereenkomst met Zeeker bv nog niet ten minste een jaar heeft geduurd (WAZO). 3 Het door Zeeker bv gegeven ontslag betekent dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds is beëindigd. Dat is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen en dat laatste is hier niet het geval (art. 7:667 lid 3). 4a Deze (stilzwijgend verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die nog geen driemaal is verlengd, danwel 36 maanden heeft geduurd, eindigt dan van rechtswege aan het einde van de periode zonder dat opzegging nodig is. In dit geval eindigt de arbeidsovereenkomst per 1 april b Omdat de arbeidsovereenkomst niet opgezegd behoeft te worden, heeft Zeeker bv geen toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig. c Omdat voor de beëindiging van deze overeenkomst geen opzegging nodig is, behoeft ook geen opzegtermijn in acht te worden genomen. 5 In de afrekening per 31 december moeten zijn opgenomen: het loon van de maand december 2011; de vakantietoeslag over de periode 1 april 2011 tot en met 31 december 2011 (voor zover niet reeds eerder uitbetaald); de uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen (art. 7:641 lid 2). 6 De wettelijke regeling (art. 7:634) houdt in dat Auke op jaarbasis recht heeft op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsdagen per week. Als Auke nog geen vakantiedagen heeft opgenomen, heeft hij aanspraak op 9/ = 15 vakantiedagen. Opgave II 1 Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (art. 7:610). De essentiële kenmerken zijn: 4 Noordhoff Uitgevers 2012 Antwoorden Arbeidsrecht

5 het persoonlijk verrichten van arbeid; tegen loon; met gezagsverhouding. 2 Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als tegen beloning arbeid wordt verricht gedurende een periode van ten minste drie maanden (of wekelijks gedurende ten minste twintig uren per maand) (art. 7:610a). 3 Voor de arbeidsovereenkomst telt het gemiddelde aantal uren van de daaraan voorafgaande drie maanden (art. 7:610b). 4a Gegevens die door de werkgever schriftelijk aan de werknemer moeten worden verstrekt zijn (art. 7:655 lid 1): naam en woonplaats van de partijen; plaats(en) waar de arbeid wordt verricht; functie van de werknemer (aard van de arbeid); tijdstip van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst (indien voor bepaalde tijd); de aanspraak op vakantie (of hoe die berekend wordt); de duur van de opzeggingstermijn voor partijen; het loon en de termijn van uitbetaling; de gebruikelijke arbeidsduur per dag/per week; of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling; de regels bij werken in het buitenland; de toepasselijke cao. b De werkgever is verplicht deze gegevens aan de werknemer te verstrekken binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden (art. 7:655 lid 3). Opgave III 1 Juist. 2 Onjuist. Een ondernemings-cao wordt afgesloten door de betreffende onderneming en de vakbonden. 3 Juist. 4 Onjuist. De maximale looptijd is vijf jaar. 5 Juist. 6 Juist. Praktijkexamen arbeidsrecht januari 2001, aangepast Opgave I 1 Bij elke oproep moet ten minste 3 uur loon worden betaald (art. 7:628a). 2a Zonneglorie moet loon doorbetalen, omdat vaststaat dat Jurjen (minimaal) volgens het rooster opgeroepen zou zijn geweest (art. 7:628). b De omvang wordt vastgesteld op basis van het gewerkte aantal uren van de laatste drie maanden (art. 7:610b). 3 Zonneglorie kan de arbeidsovereenkomst niet tijdens de afgesproken proeftijd beëindigen, omdat het proeftijdbeding nietig is. Jurjen had voorafgaand aan deze arbeidsovereenkomst immers dezelfde werkzaamheden al gedurende een aantal maanden verricht (art. 7:652). 4 Zonneglorie behoefde niet op te zeggen, want de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt ook na verlenging in dit geval van rechtswege (art. 7:688). Antwoorden en uitwerkingen Praktijkexamens arbeidsrecht en proefexamens 5

6 5 Zonneglorie kan de arbeidsovereenkomst op 14 december 2012 niet opzeggen, omdat tussentijdse opzegging alleen mogelijk is indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, hetgeen hier niet het geval is (art. 7:667 lid 3). 6 Zonneglorie moet dan vanwege een dringende reden (de diefstal) ontslag op staande voet geven. Zij dient Jurjen daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en hem de reden van het ontslag mede te delen (art. 7:766 en 678). 7 Voor een beëindiging op staande voet is geen toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig (art. 6 lid 2 BBA). 8 Jurjen moet aan Zonneglorie melden dat hij het ontslag nietig acht en dat hij zich beschikbaar houdt voor werk. Hij moet zich binnen een termijn van zes maanden wenden tot de kantonrechter en vorderen dat hij wordt toegelaten tot zijn werkzaamheden en dat het loon wordt doorbetaald (art. 7:683). 9 Zonneglorie kan, om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen, bij de kantonrechter een (voorwaardelijk) verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen (art. 7:658). Opgave II 1 Onjuist. Een ontslagvergunning moet op grond van het BBA worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf. 2 Juist (art. 6 lid 10 BBA). 3 Onjuist. Als de ziekte een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming door het UWV WERKbedrijf is ontvangen, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet (art. 7:670 lid 1 onder b). 4 Onjuist, omdat Boot meer dan vijf jaar en korter dan tien jaren in dienst is geweest, geldt bij opzegging na ontslagvergunning een opzegtermijn van één maand (twee maanden minus één maand i.v.m. ontslagvergunning). Echter, het overgangsrecht is op Boot van toepassing. Daardoor ontstaat een langere opzegtermijn. De stelling is dus niet juist. 5 Onjuist. De werkgever is verplicht aan de werknemer op diens verzoek een getuigschrift uit te reiken (art. 7:656 lid 1). 6 Onjuist. De reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt alleen vermeld als de werknemer daarom verzoekt (art. 7:656 lid 2 onder c). 7 Juist (art. 7:656 lid 2 onder a). 8 Onjuist. Procederen in arbeidszaken geschiedt bij de kantonrechter. 9 Juist (art. 7:681). 10 Juist (art. 7:682). Praktijkexamen arbeidsrecht juni 2001, aangepast Opgave I 1 Het dienstverband met Otto is niet geëindigd omdat Otto 3 achtereenvolgende arbeidscontracten met Prikkel bv heeft gehad die elkaar met tussenpozen van minder dan drie maanden zijn opgevolgd, zodat het vierde dienstverband dat op 1 juli is aangevangen, is ingegaan als een dienstverband voor onbepaalde tijd (art. 7:668a). 2 Otto hoeft daarmee niet akkoord te gaan, omdat de omvang van het dienstverband moet worden gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorafgaande dienstverbanden. Dat was steeds een volledige werkweek (art. 7:668a lid 1a BW). 3 Dan moet Otto zich wenden tot de kantonrechter, die bevoegd is in alle arbeidsgeschillen te oordelen. 6 Noordhoff Uitgevers 2012 Antwoorden Arbeidsrecht

7 4 De lengte van de proeftijd is niet rechtsgeldig, omdat bij een jaarcontract die proeftijd ten hoogste een maand mag bedragen (art. 7:652). 5 Omdat Otto hetzelfde werk blijft doen als hij al geruime tijd heeft gedaan, is het niet mogelijk een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. 6 Prikkel bv kan in beginsel de arbeidsovereenkomst opzeggen, omdat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7:667). 7 Prikkel bv zal voordat zij kan opzeggen eerst om toestemming moeten vragen bij het UWV WERKbedrijf (art. 6 BBA) 8 De opzegtermijn bedraagt een maand en opgezegd moet worden tegen het einde van de maand, zodat op 18 februari 2012 opgezegd kan worden tegen 1 april (31 maart). 9 Otto zal aanvoeren bij de kantonrechter dat er sprake is van een kennelijk onredelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst (art. 7:681). 10 Otto kan in die procedure vorderen het herstel van de arbeidsovereenkomst (art. 7:682) en/of schadevergoeding (art. 7:681). Opgave II 1 Een opzegverbod geeft aan dat een werkgever in een bepaald geval de arbeidsovereenkomst niet kan doen eindigen door middel van opzegging. Maar andere manieren om die arbeidsovereenkomst te beëindigen zijn dan niet verboden (zoals een ontslag op staande voet). De term ontslagverbod suggereert dat er geen enkele wijze is om de arbeidsovereenkomst te doen eindigen en dat is niet juist. 2 In art. 7:670 worden genoemd: lid 1: arbeidsongeschiktheid wegens ziekte; lid 2: zwangerschap; lid 3: militaire dienst; lid 4: lidmaatschap ondernemingsraad; lid 5: lidmaatschap vakbond; lid 6: politiek verlof; lid 7: ouderschapsverlof. 3 Het opzegverbod wegens ziekte geldt niet als: de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ten minste twee jaar heeft geduurd, of de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte begonnen is nadat het UWV WERKbedrijf het verzoek van de werkgever om toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, heeft ontvangen. 4 De toestemming van de kantonrechter moet gevraagd worden als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil opzeggen met een kandidaat voor of ex-lid (van niet meer dan twee jaar geleden) van de ondernemingsraad of arbocommissie (art. 7:670a). 5 Opzegverboden zijn niet van toepassing als wordt opgezegd: tijdens de proeftijd, of wegens een dringende reden (art. 7:670b). Antwoorden en uitwerkingen Praktijkexamens arbeidsrecht en proefexamens 7

8 Opgave III 1 Juist (art. 4 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)). 2 Onjuist. Verdiensten uit overwerk worden niet tot het loon gerekend (art. 6 lid 1 onder a WMM). 3 Juist (art. 6 lid 1 onder f WMM). 4 Onjuist. Deze wet geldt niet voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar (art. 7 WMM). 5 Onjuist. Dit percentage is 8 (art. 15 WMM). Praktijkexamen arbeidsrecht januari 2002, aangepast Opgave I 1 In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan Vlinderman bv geen proeftijdbeding opnemen, omdat Anne haar werkzaamheden in dezelfde functie voortzet. 2 Het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst die Anne per 1 maart krijgt aangeboden is geldig, omdat het gaat om een nieuwe arbeidsovereenkomst in een andere functie. 3 Vlinderman bv kan Anne de werktijdverkorting weigeren op grond van onoverkomelijke problemen in de bedrijfsvoering. 4 Omdat het totale verlof zestien weken is en er ten minste tien weken als bevallingsverlof moeten worden opgenomen, moet Anne haar werkzaamheden hervatten zestien weken na aanvang van het zwangerschapsverlof op 23 augustus 2012, dat wil zeggen met ingang van 14 december Anne voldoet aan de voorwaarden voor het opnemen van ouderschapsverlof, omdat zij al langer dan een jaar bij Vlinderman bv gewerkt heeft. 6 Het totaal aantal uren verlof bedraagt uren (416 uren). Als ervan wordt uitgegaan dat Anne nog steeds vijf dagen per week werkt, is het antwoord uren (520 uren). 7 Anne dient het ouderschapsverlof in overleg met Vlinderman bv op te nemen. 8 Tijdens het ouderschapsverlof behoeft het loon niet te worden doorbetaald. 9 Het is Vlinderman bv niet toegestaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege het ouderschapsverlof dat Anne wil opnemen. 10 De door Vlinderman bv gehanteerde opzegtermijn is in beginsel juist. Het dienstverband heeft nog geen vijf jaar geduurd, zodat de opzegtermijn een maand is. Opgezegd moet worden tegen het einde van de maand. 11 De opzegging is vernietigbaar omdat niet blijkt dat Vlinderman beschikt over een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf. Maar ook als Vlinderman bv wel over een dergelijke vergunning zou beschikken, is de opzegging vernietigbaar omdat hier sprake is van een opzegverbod bij zwangerschapsverlof. 12 De termijn waarbinnen actie moet worden ondernomen is 2 maanden, omdat het gaat om een bijzonder opzegverbod. Opgave II 1 Onjuist. De verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad ontstaat bij een aantal werknemers van minimaal 50 personen. 8 Noordhoff Uitgevers 2012 Antwoorden Arbeidsrecht

9 2 Onjuist. Volgens de wet moeten de lonen betaald zijn telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon is berekend. Daarvan kan alleen bij schriftelijke overeenkomst binnen zekere grenzen worden afgeweken. 3 Onjuist. Het loon van januari moet per 31 januari 2012 zijn betaald. 4 Juist. 5 Juist. 6 Onjuist. De wettelijke verhoging bedraagt maximaal 50%. 7 Onjuist. Als betalingsdatum van het loon bij girale overschrijving geldt de datum waarop de rekening van de werknemer is gecrediteerd. 8 Onjuist. Oklahoma bv is aansprakelijk voor de betaling van de lonen vanaf de datum waarop zij de onderneming overneemt en dat is 1 oktober Juist. 10 Juist. Praktijkexamen arbeidsrecht juni 2002, aangepast Opgave I 1 Daan heeft geen toestemming van zijn ouders nodig, omdat hij als 16-jarige geheel zelfstandig een arbeidsovereenkomst kan sluiten. 2 Daan en Wikselaar kunnen mondeling een arbeidsovereenkomst sluiten, want deze overeenkomst is vormvrij. 3 Deze afspraak is rechtsgeldig. Minder dan het minimumloon is niet toegestaan, meer dan het minimum natuurlijk wel. 4 Deze afspraak is niet rechtsgeldig. Een werknemer kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand doen van zijn aanspraak op vakantiedagen tegen vergoeding. 5 Voorwaarden voor een rechtsgeldig boetebeding: Het beding moet schriftelijk zijn aangegaan. Het bedrag van de boete voor elk overtreden voorschrift moet zijn vermeld. De bestemming van de boete moet worden vermeld. Binnen een week kan niet meer boete verschuldigd zijn dan het loon van een halve dag. 6 Voorwaarden voor een rechtsgeldig concurrentiebeding zijn o.a.: Het beding moet schriftelijk zijn aangegaan. Het beding moet zijn aangegaan met een meerderjarige. 7a Indien een werkgever het loon niet op tijd betaalt, kan een werknemer niet alleen de wettelijke rente over het te laat betaalde loon vorderen, maar ook de wettelijke verhoging (die kan oplopen tot 50%). b Indien een werkgever het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet, kan dit een dringende reden geven aan de werknemer voor een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 8 Door middel van opzegging (met inachtneming van de opzegtermijn); ontslag op staande voet (zie 7); door de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Opgave II 1a De arbeidsjaren tijdens de minderjarigheid tellen niet mee bij het berekenen van de opzegtermijn. Antwoorden en uitwerkingen Praktijkexamens arbeidsrecht en proefexamens 9

10 b Een minderjarige van 16 jaar of ouder kan zonder bijstand van zijn wettelijk vertegenwoordiger in rechte optreden, een minderjarige jonger dan 16 jaar kan niet zonder die bijstand. 2 Cao-bepalingen werken door in een individuele arbeidsovereenkomst als: werkgever en werknemer beiden lid zijn; de werkgever lid is en hij op grond van de cao de bepalingen van die cao ook moet toepassen op alle arbeidsovereenkomsten, ook die van niet-leden; de cao-bepalingen algemeen verbindend verklaard zijn; in de individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de cao-bepalingen van toepassing zijn; de cao-bepalingen van doorslaggevende betekenis zijn in die gevallen waarin in een individuele arbeidsovereenkomst niets is geregeld (bijvoorbeeld bij gebruikelijk loon ). 3 Dwingend recht: geen afwijking toegestaan. Driekwart dwingend recht: afwijking alleen toegestaan bij cao. Semi-dwingend recht: afwijking alleen toegestaan indien schriftelijk vastgelegd in individuele arbeidsovereenkomst of cao. Opgave III 1 Onjuist. Een ontslag is pas regelmatig als niet alleen de juiste opzegtermijn in acht is genomen, maar ook de juiste opzegdag. 2 Onjuist. Het ontbreken van een toestemming van het UWV WERKbedrijf maakt een ontslag vernietigbaar. 3 Juist. 4 Juist. 5 Onjuist. Een ontslag dat is gegeven in een situatie waarin een opzegverbod geldt, maakt dat ontslag vernietigbaar. 6 Onjuist. Alleen de werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het UWV WERKbedrijf. 10 Noordhoff Uitgevers 2012 Antwoorden Arbeidsrecht

11 Antwoorden proefexamens Antwoorden proefexamen arbeidsrecht 1 Casus I: Casus II: Casus III: Casus IV: 1 d 6 d 11 a 16 c 2 d 7 d 12 a 17 c 3 b 8 c 13 d 18 d 4 a 9 d 14 d 19 b 5 a 10 a 15 b 20 c Losse vragen: 21 b 26 c 22 a 27 c 23 c 28 d 24 d 29 b 25 c Antwoorden proefexamen arbeidsrecht 2 Casus I Casus II Casus III Casus IV 1 b 6 a 11 d 16 b 2 c 7 b 12 a 17 b 3 c 8 d 13 c 18 b 4 b 9 d 14 a 19 d 5 d 10 c 15 c 20 d Losse vragen: 21 c 26 a 22 b 27 c 23 b 28 a 24 a 29 a 25 d 30 d Antwoorden proefexamen arbeidsrecht 3 Casus I: Casus II: 1 b 6 b 2 a 7 c 3 c 8 b 4 c 9 a 5 d 10 d Losse vragen: 11 b 16 c 12 a 17 b 13 c 18 a 14 a 19 d 15 a Antwoorden en uitwerkingen Praktijkexamens arbeidsrecht en proefexamens 11

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

2 De arbeidsovereenkomst

2 De arbeidsovereenkomst 2 De arbeidsovereenkomst 1. Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Voor wat betreft overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen betaling noemt het Burgerlijk Wetboek (BW) nadrukkelijk een

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Derde druk Basiskennis Calculatie Opgaven Basiskennis Calculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Antwoorden stellingen en oefenopgaven. Editie 2011. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Arbeidsrecht. Antwoorden stellingen en oefenopgaven. Editie 2011. H.W.P. van Pelt. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Areidsrecht Antwoorden stellingen en oefenopgaven Editie 2011 H.W.P. van Pelt Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Ed de Moor Willem Uittenbogaard Sieb Kemme eindredactie Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Eventuele op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst Inhoud: 2.1 Inhoud van een arbeidsovereenkomst 2.2 Wat is de invloed van de wet en de cao op de arbeidsovereenkomst? 2.3 Opstellen van een arbeidsovereenkomst 2.4

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst 2016/2017

Arbeidsovereenkomst 2016/2017 Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving 2016/2017 Redactie: Ars Aequi Libri Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-839-5 NUR 825 2016 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII INHOUD Verkort aangehaalde werken / XIII Uit het voorwoord bij de tweeëntwintigste druk (2008) / XVII Voorwoord bij de vijfentwintigste druk / XVII Inleiding / XIX 1 De arbeidsovereenkomst / 1 1.1 De overeenkomst

Nadere informatie

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010

Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 Wetgeving sociaal recht 2009 / 2010 G.].]. Heerma van Voss (red.) Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 2009 G.].]. Heerma van Voss / Boom ]uridische uitgevers Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR

ABC voor Raadsleden INKIJKEXEMPLAAR ABC voor Raadsleden ABC voor Raadsleden Termen, woorden en uitdrukkingen in en om de raadzaal toegelicht en verduidelijkt mr. O. Schuwer abc voor raadsleden Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

De arbeidsovereenkomst. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

De arbeidsovereenkomst. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De arbeidsovereenkomst Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 1. Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Voor wat betreft overeenkomsten tot het verrichten van arbeid tegen betaling noemt

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie