Jaarverslag. Schooljaar De Familieschool. Brinnummer 07RL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL"

Transcriptie

1 Jaarverslag Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1

2 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen 4 Koersplan: Onderwijs 4 Financiën van de school 6 De formatie van de school 7 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen 8 Flore kwalitijd budget 9 Opbrengsten van de school 11 Resultaten van het onderwijs 12 Ouderenquête, leerling enquête en personeelsenquête 13 Samenvatting inspectie 14 Arbo zaken 15 Toekomstbestendige organisatie 18 Afsluiting 18 Lijst met afkortingen 19 Bijlage: Document evaluatie en planning

3 Inleiding: Sinds schrijft de Familieschool een jaarverslag. Middels dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar aan de medezeggenschapsraad en aan het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van de stichting Flore aangeboden. Het jaarverslag is voor een groot deel gebaseerd op het document Evaluatie en Planning Dit document is op de Familieschool aanwezig en wordt ook als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. Het jaarverslag kunt u binnenkort ook vinden op de website van onze school; We hopen dat u dit jaarverslag met veel plezier leest! Namens het team van de Familieschool René Venneker 3

4 Wettelijke bepalingen: Het opstellen van een jaarverslag voor basisscholen is verplicht conform de Wet Goed onderwijs, goed bestuur, die met ingang van 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat dat het schoolbestuur jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vaststelt (artikel 103, lid 1). Bovendien moet het schoolbestuur, volgens lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsbestuur beschikken. Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen kunnen omgaan met de aan hen toegekende beleidsruimte. Die ruimte moet op een verantwoorde wijze worden benut en de instelling moet daarbij transparant handelen. Essentieel onderdeel van de Code is de Horizontale Verantwoording naar de omgeving. Tevens is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsbestuur zij gebruikt en hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Voor de scholen van Stichting Flore is dit de Goed Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad. De mr heeft geen instemmings- of adviesrecht op het jaarverslag, maar ontvangt dit verslag ter informatie. Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan het College van Bestuur van Stichting Flore. Procedure Na de zomervakantie wordt het schooljaar financieel formeel afgesloten. De definitieve financiële gegevens zijn via de FA begin oktober beschikbaar. Voor 15 oktober zullen de definitieve schoolknips aan de scholen beschikbaar worden gesteld. Deze schoolknips kunnen worden opgenomen in het jaarverslag. De directie levert het jaarverslag voor 1 november in op het servicekantoor. Het jaarverslag zal in de digiport van de school worden geüpload. Het jaarverslag wordt geüpload in het schooldossier van de Inspectie voor het Onderwijs. Koersplan: Onderwijs Flore Basis Het College van Bestuur en de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in termen van de te realiseren onderwijskwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording over de kwaliteit. Om te kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit moeten de scholen systematisch de opbrengsten van het onderwijs evalueren. Het College van Bestuur dient te beschikken over de gegevens van de scholen om haar taak als bestuurder waar te kunnen maken. Zij is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt door het College van Bestuur gewerkt met het instrument verantwoordingslijnen. De verantwoordingslijnen voor wat betreft onderwijskwaliteit zijn gebaseerd op het toezichtskader van de inspectie voor het basisonderwijs. Bij deze indicatoren wordt tenminste gestreefd naar de norm zoals deze door de Onderwijsinspectie is vastgelegd. Daar de onderwijsinspectie ook een basisarrangement geeft als een school meerdere tweeën scoort is de Flore ambitie gesteld op het minimaal scoren van een drie. Door het realiseren van onderwijskwaliteit ontstaat er ruimte voor talentontwikkeling. Immers, binnen Stichting Flore onderschrijven wij dat onderwijs veel meer is dan alleen maar het aanleren van de cognitieve vaardigheden. Naast taal en rekenen staat binnen de Stichting Flore de gehele ontwikkeling van ieder kind centraal. Flore-scholen streven ernaar om het maximale uit hun leerlingen te halen. Na (en naast) het bereiken van de inspectienorm is het bereiken van deze Flore-ambitie van wezenlijk belang voor het realiseren van de kernwaarden, missie en visie. De indicatoren om deze Flore-ambitie in beeld te brengen zijn in ontwikkeling en vormen een onderdeel van dit koersplan. 4

5 Het College van Bestuur hanteert voor het onderdeel Financiën de volgende verantwoordingslijnen: B Financiën 1. Meerjarenbegroting KPI: Scholen hebben een sluitende meerjaren(vier jaar) begroting (op dit moment ) 2. Schoolreservepositie KPI: De personele reservepositie voldoet aan de minimale norm van 125 per leerling. De overige knippen (school- en investeringsknippen mogen niet rood staan) Personeel Hoewel de invloed van, met name de digitale wereld, steeds groter wordt bij de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen speelt de professionele leerkracht daar nog steeds een essentiële rol in. Het is daarom dat Stichting Flore een aantal verantwoordingslijnen primair gericht heeft op het welbevinden van het personeel. Leerlingen Zowel de scholen als de organisatie hebben ervaren hoe belangrijk het is om zicht te hebben op de actuele leerlingenpopulatie (aantallen, leeftijden, enzovoort) en daar adequaat op te kunnen anticiperen. Hoewel de informatie die intern beschikbaar is de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen is het wenselijk om zowel de relevante data als de wijze waarop deze wordt gegenereerd en verwerkt wordt in rapportages te optimaliseren. Ouders De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind wordt steeds meer manifest. Ouders willen up-to-date informatie, bij voorkeur digitaal, en vertaald in herkenbare patronen. Daarnaast blijven zij prijs stellen op het persoonlijke contact met leerkrachten op de school. Flore Extra Het jaarverslag is een van de documenten die wordt betrokken bij de beoordeling van de directeuren in de jaarlijkse beoordelingscyclus met het College van Bestuur. 5

6 Financiën van de school: De schoolknip De definitieve versie van de schoolknip is in oktober 2012 opgesteld. De kosten voor scholing geven een vertekend beeld. Deze kosten zijn namelijk exclusief de kosten voor het vervangen van personeel. Deze kosten zijn opgenomen in de formatieknip. Definitieve rapportage schoolknip Brin Grootboekrekening begroting door school Realisatie RL Scholing * Overige personele lasten Onderhoud gebouwen Water Schoonmaakkosten Vuilafvoer Beveiliging Telecommunicatiekosten Porti e.d Contributies/abonnementen Reis- en verblijfkosten ICT Kosten representatie Onderwijsleerpakket Lesmat. tbv gehandicapten Repro leermiddelen Culturele activiteiten Leerlingenzorg MR Overige onderwijskosten Totaal begroot

7 Formatie van de school: De formatieknip schooljaar De definitieve formatieknip is in oktober 2012 opgesteld. We zijn er in geslaagd om te voldoen aan de verplichte buffer van ,00. Deze buffer acht het CvB noodzakelijk om bij calamiteiten snel te kunnen handelen. We willen deze buffer nog iets hoger zien te krijgen. Dat geeft onze school namelijk de gewenste speelruimte om snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Dat kan alleen als we geld hebben om dat te betalen. BRIN: 07RL FORMATIEKNIP SAMENVATTING begroting realisatie Begin saldo personele reserve Formatie inkomsten Formatie uitgaven saldo Eind saldo personele reserve minimum reserve

8 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen: In het document Evaluatie en Planning (schoolontwikkelingsplan) legt de Familieschool verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken. Het schoolplan en het actuele schoolplan zijn hierbij het uitgangspunt. Deze ligt ter inzage bij de directie en op het bestuurskantoor. Dit document wordt aan het einde van elk schooljaar eerst met het team besproken en eventueel aangepast. Daarna wordt het gepresenteerd aan de medezeggenschapsraad van de Familieschool. Tenslotte wordt het aangeboden aan het College van Bestuur. In de bijlage van dit jaarverslag vindt u het document Evaluatie en Planning

9 Flore kwalitijd budget Het Kwaliteitsbudget is bedoeld om tijd vrij te maken om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. We hebben in schooljaar een bedrag van ,00 beschikbaar gekregen om een impuls te geven aan ons onderwijs. De directie heeft vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt en dat verantwoord in een document Familieschool kwalitijd budget De ondertitel van dit document luidt: Duurzame veranderingen komen alleen tot stand als mensen veranderen. Kaders: - Het budget is bedoeld om TIJD vrij te maken voor kwaliteitsfocus. - Het is vooralsnog niet structureel. - Het budget mag niet gebruikt worden om gaten in de begroting te dekken en er mogen geen personele verplichtingen door ontstaan. Stappenplan: 1. Directie Familieschool bespreekt concreet voorstel met team en stelt vervolgens definitieve besteding vast. 2. Directie Familieschool vraagt goedkeuring aan CvB over inzet van het budget. 3. Familieschool bepaalt aan welk specifiek doel dit geld wordt uitgegeven. 4. Dat doel zorgt er dus voor dat het geld aan de formatieknip en/of in de schoolknip zal worden toegevoegd. 5. Directie Familieschool legt verantwoording af over besteding kwaltijdbudget tijdens gesprek met CvB 6. Familieschool verantwoordt zich achteraf in het jaarverslag over bestedingsdoelen en resultaten. Inzet kwalitijdbudget : De Familieschool heeft de focus vooralsnog op groene cijfers. Eerst zullen we structureel voldoende /goed moeten gaan scoren op spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen. Eind schooljaar willen we dit voor alle groepen voor elkaar hebben. Omdat we streven naar duurzame veranderingen willen we het budget inzetten om structurele gedragsveranderingen bij alle personeelsleden van de Familieschool tot stand te brengen (van conciërge tot directeur). De Familieschool heeft het geld als volgt ingezet: - Uitroosteren leescoördinator om de resultaten technisch lezen en begrijpend lezen te verbeteren (klasbezoeken, beschrijving aanbod groepen 1 t/m 8, controle op methodegebruik, e.d.) 20 woensdagen á We willen de rol van de 4 bouw coördinatoren verbeteren. De agenda s van de bouwvergaderingen worden aangepast. De boco krijgt een andere rol. Hiervoor zijn gesprekken met de boco s noodzakelijk. De gesprekken worden met de directie en/of intern begeleider gevoerd. 8 x dag(deel) á

10 - Collegiale consultatie (cc) We willen dat collega s echt bij elkaar in de groep gaan kijken en elkaar feedback geven. We proberen dit al een paar jaar op te starten, maar het gebrek aan financiën zorgde er telkens voor dat het niet echt van de grond kwam. 14 dagen cc á We moeten snel beginnen met het leggen van allerlei dwarsverbanden tussen allerlei ontwikkelingen op onze school. Het is een taak van de directie om die koers helder voor ogen te hebben. Uiterlijk in april 2012 moet er duidelijkheid zijn over de visie van de Familieschool op de toekomst van ICT, Passend Onderwijs, wereldoriëntatie en creativiteit. Het belangrijkste is het zien van de samenhang in alle ontwikkelingen Er is tijd nodig om hier met enkele mensen van gedachten te kunnen wisselen Totaal: Toe te voegen aan schoolknip (ivm inhuren deskundigheid via bv CPS): Toe te voegen aan formatieknip: Vooruitblik: De Familieschool hoopt dat ook in geld beschikbaar blijft voor het kwalitijd budget. Voor zouden we het budget willen gebruiken voor het uitroosteren van de leerkrachten LB op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Daarnaast hebben we per leerkrachten LB voor wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie aangesteld. Zij hebben tijd nodig om de door de directie en team geformuleerde opdracht inhoud te geven. De onderzoeksvraag die hier achteraan komt is de volgende: onderzoek óf het mogelijk is om wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT optimaal te integreren in ons onderwijs. Dus géén aparte methodes meer, maar een totaalaanbod (projecten / thema s) waarin de basisvaardigheden als lezen, spelling, rekenen, computergebruik, e.d. toegepast worden / geoefend worden in een situatie waarin leerlingen optimaal gemotiveerd en betrokken zijn. We realiseren ons dat deze onderzoeksvraag nu nog niet gesteld kan gaan worden. De focus ligt vooralsnog op lezen, taal en rekenen. Daarna op het vaststellen van een onderwijsaanbod in de groepen 1 t/m 8 voor wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT. Pas dáárna kan de onderzoeksvraag behandeld worden. 10

11 Opbrengsten van de school: De Familieschool heeft een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Dat is belangrijk, want op deze manier houden we een goed zicht op de resultaten van ons onderwijs. Hoewel hieronder de harde opbrengsten vermeld staan willen we er toch op wijzen dat goed onderwijs begint bij een veilig klimaat en een prettige sfeer. De inspectie heeft de resultaten van de Familieschool als voldoende beoordeeld. Jaarlijks sturen we alle gegevens op. In juni 2010 heeft de Familieschool bezoek gehad van de inspectie. De Familieschool heeft toen wederom een basisarrangement heeft gekregen. Dat betekent dat we op koers liggen en dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van de Familieschool. In de overzichten vermelden we de gegevens die we naar de inspectie sturen. Mede door deze gegevens verantwoorden wij ons over de kwaliteit van een deel van ons onderwijs. De inspectie bepaalt van welke vakken en groepen wij de resultaten moeten inleveren. Dit betreft de zogenaamde beoordeling tussendoelen van ons onderwijs en de beoordeling eindopbrengsten Cito begrijpend Gemiddelde vaardigheids Streef Score doelen FS Ondergrens inspectie Streefdoelen Scores FS A, B, C lezen versie 2010 score: (ondergrens inspectie) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 91 % ABC M % ABC 90% ABC 81 % ABC Cito Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS rekenen vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C versie 2010 score: (wat moet je minimaal scoren) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 92 % ABC Cito Technisch lezen (lees tempo/ dmt M3 versie 2010 M4 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 90% ABC 96 % ABC % ABC 90% ABC 66 % ABC 11

12 Cito Spelling M4 versie 2010 M6 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 85% ABC 74 % ABC % ABC 85% ABC 83 % ABC Resultaten van het onderwijs; de schoolverlaters in groep 8 In hoofdstuk 8 van de schoolgids kunt u lezen hoe wij de resultaten van ons onderwijs meten. Eén van de meetinstrumenten is de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs: Aantal schoolverlaters gr Advies opdc* (2%) Advies praktijkonderwijs (2%) Advies vmbo-basis/kader 6 (13%) 3 (6%) 9 (16%) (17%) (19%) Advies vmbo- 9 (20%) 8 (16%) 2 (3%) (25%) gemengd /theoretisch (26%) Advies tl / havo 10 (20%) 19 (33%) 6 (11%) 7 (12%) Advies havo 19(42%) 13 (26%) 13 (23%) 8 (16%) 14 (25%) Advies havo/vwo, vwo 11(25%) 16 (32%) 14 (25%) (incl. gymnasium) (26%) (19%) *opdc = orthopedagogisch en didactisch centrum In de schoolgids kunt u lezen wat deze schoolsoorten inhouden. Het vmbo kent een zorgstructuur van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor LWOO wordt een leerling getoetst door de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO). In 2010 ging in Nederland 47,7% van de leerlingen naar havo/vwo en 51,3% naar het vmbo. 12

13 Ouderenquête, leerlingenquête en personeelsenquête Op de Familieschool hebben we in mei 2011 tevredenheidspeilingen laten houden door een extern bureau. Dit bureau, BvPO te Groningen is gespecialiseerd in enquêtes en het interpreteren van alle gegevens. In de tevredenheidspeiling werd een groot aantal ouders, een groot aantal leerlingen en alle personeelsleden gevraagd naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de Familieschool. Omdat de tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland is er een referentiegroep. Hierdoor wordt het mogelijk om onze resultaten te vergelijken met andere basisscholen. We willen deze enquête periodiek laten uitvoeren bij ouders, leerlingen en personeelsleden, zodat er ook een doorgaande lijn beschikbaar komt. Naast deze enquêtes houden we alle resultaten van onze leerlingen systematisch bij. Tenminste 2 x per jaar worden de leerlingen getoetst en de resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau bekeken. Vervolgens wordt er op basis van deze informatie adequate actie ondernomen. Tot slot evalueren we regelmatig de doelstellingen uit ons schoolplan en alle andere ingezette ontwikkelingen. Zoals u hieronder kunt lezen waren we tevreden over de informatie die we kregen. Dat neemt niet weg dat er altijd onderdelen verbeterd / veranderd kunnen worden. De onderdelen die we aanpakken staan verwoord in ons schoolplan en in ons schoolontwikkelplan. Conclusies naar aanleiding van de enquêtes: Oudertevredenheidspeiling: 1. De ouders van de Familieschool zijn zeer tevreden. Gemiddeld geven ouders 7,5 aan een school. De ouders van de Familieschool geven een 8,1. 2. Opvallend zijn de hoge scores voor het schoolgebouw, de omgeving van de school, de begeleiding van leerlingen, de aandacht voor goede resultaten bij hun kinderen, de huidige schooltijden, de leerkrachten, de sfeer, de regels, rust en orde en het contact met school. 3. De ouders zijn tevreden over het contact met school. Toch willen we dit nóg meer optimaliseren. 4. De successcore is goed. De ouders benoemen enorm veel pluspunten en geven de school geen aandachtpunten voor nieuw beleid mee. Dit is iets waar we met elkaar trots op zijn. Leerlingtevredenheidspeiling: 1. De leerlingen van de Familieschool vinden de school goed. Gemiddeld geven leerlingen 8,1 aan een school. De leerlingen van de Familieschool geven een 8,4. 2. Opvallend hoog zijn de scores voor de klas, schoolgebouw en schoolomgeving, contact van de leerkrachten met de leerlingen en algemene tevredenheid. 3. Er is nog verbetering mogelijk bij omgang leerlingen onderling, ouderbetrokkenheid en ondersteuning door de leerkrachten. Daarnaast geven onze leerlingen aan taal moeilijk te vinden en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming als minder dan gemiddeld leuk te ervaren. De aantrekkelijkheid van het overblijven ervaren de leerlingen als minder dan gemiddeld leuk. Deze punten nemen we uiteraard mee bij de invulling van ons onderwijs. 4. De successcore is voldoende. Personeelstevredenheidspeiling: 1. De personeelsleden van de Familieschool ervaren de school als zeer goed. Gemiddeld geven personeelsleden 7,62 aan een school. De personeelsleden van de Familieschool geven een 8,71. 13

14 2. De Familieschool heeft een relatief jong team. 3. Opvallend hoog zijn de scores voor het schoolgebouw, sfeer, schoolregels, pedagogisch klimaat, werkklimaat, interne communicatie, externe communicatie, het management en de algehele organisatie op school. Alle conclusies uit het onderzoek zullen worden gebruikt om de juiste prioriteiten te kunnen stellen voor de schoolontwikkeling van de Familieschool. Een samenvatting van de evaluatierapporten wordt binnenkort op onze website gezet. Samenvatting inspectie: De Familieschool is voor het laatst op 14 juni 2010 door de inspectie bezocht. De inspectie voor onderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Familieschool in orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Het schoolplan, zorgplan en de schoolgids voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Meer informatie kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie. Zowel de eind- als de tussentijdse opbrengsten zijn voldoende. Voor de eindopbrengsten geldt dat deze de laatste 2 jaar boven de ondergrens lagen die de inspectie bij de beoordeling hiervan hanteert en voor de tussentijdse dat deze op alle vijf de toetsen die de inspectie beoordeelt, voldoende zijn. Positief is met name de opbrengstgerichte houding van team en directie, waarbij de school laat zien haar streefdoelen inmiddels hoger te hebben gesteld dan slechts voldoende naar het oordeel van de inspectie. De directie stuurt de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering op professionele wijze aan. Vanuit een positief-kritische houding weet de directie het team te stimuleren het primaire proces steeds verder te verbeteren. Opvallend is de zeer planmatige wijze waarop de directie de verbeterplannen uitwerkt. Daarbij wordt de deskundigheid van de leerkrachten steeds beter ingezet, door bepaalde leerkrachten als specialist op bepaalde terreinen te scholen. Ook de wijze waarop de directie ervoor zorgt dat verbeteractiviteiten daadwerkelijk worden vertaald naar het concrete handelen in de praktijk, verdient een compliment. Dit is goed geborgd op de Familieschool. Verbeterpunten in 2010: Naast bovengenoemde positief beoordeelde aspecten, vraagt de inspectie aandacht voor enkele onderdelen waarvan de kwaliteit verbeterd kan worden. Het is niet altijd goed te bepalen of de zorg die de school biedt ook de meest adequate keuze is. Ook kan die zorg beter worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Reactie school: inmiddels werken we met groepsplannen en worden de resultaten van ons onderwijs adequaat geëvalueerd (zie ook het document evaluatie en planning; schoolontwikkelplan in de bijlage). Daarnaast zijn we gestart met het werken met ontwikkelingsperspectieven. Indien we de inspectie op bezoek krijgen, kunnen we laten zien dat we inmiddels op de goede weg zijn. 14

15 Arbo zaken: Op de Familieschool is een coördinator ARBO. Hij zorgt er samen met de directeur voor dat onze school veilig is en blijft. Elke maand staat het punt ARBO op de agenda van de teamvergadering. De Familieschool maakt een RI&E. Dit wordt jaarlijks met de medezeggenschapsraad besproken. Bij de stichting Flore staat ARBO-beleid regelmatig op de agenda van het directeurenberaad. RI&E : Ons schoolgebouw wordt wekelijks bekeken door de directeur. Noodzakelijke werkzaamheden worden snel uitgevoerd. Elk jaar wordt er een Plan van Aanpak gemaakt. Door het beperkte budget dienen er adequate keuzes gemaakt te worden. Plan van aanpak nav RI&E schooljaar Maatregel Tochtdeuren voorzien van automatische deursluiters Prioritei t h-m-l Verantwoo r-delijke Start Uitvoerende Eind Budget Gereed ja/nee w ja l R.Venneker Jan 12 flore Febr ,- Vervangen planken hekwerk schooltuin m R.Venneker Mei 11 school Mei ,- * ja Tegels op schoolplein (met name de rubberen) uitvlakken m R.Venneker juli 12 Firma Kamp juli ,- ja Noodstop aanleggen aanzuigen buitenlucht ivm calamiteiten Binnenklimaat in lokalen verbeteren (project Frisse Scholen) Binnenklimaat in boven lokalen verbeteren door koeling in de zomer h R.Venneker Sept 11 flore Sept 11? ja h R. Venneker juli 12 flore sept 12. gedeeltel ijk h R. Venneker Juli 12 flore sept , - nee * = geschatte kosten Evaluatie : - Er zijn diverse planken vervangen zodat de tuin weer afgeschermd is van de speelplaats. - De lokalen 4a, 4b, 6b, 8a en 8b zijn voorzien van een systeem om het binnenklimaat beter te regelen. Het CO2-gehalte wordt constant gereguleerd. Ook kan het systeem handmatig stil worden gezet bij calamiteiten. - Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project Frisse Scholen in alle ruimtes van de Familieschool. - Er wordt een onderzoek gedaan naar de extreme warmte in de zomer van de lokalen 6b, 8a en 8b. Gezocht wordt naar een effectieve en betaalbare koeling - De rubberen tegels zijn uitgevlakt. 15

16 Bedrijfsgezondheidsdienst: De Familieschool is aangesloten bij ARBONED. De ervaringen met de bedrijfsarts zijn zeer positief. Het zorgt er mede voor dat we gezond kunnen blijven werken. Brandweer: De brandweer verleent een gebruiksvergunning en houdt toezicht op de naleving van de gebruikersvoorwaarden. De vergunning is verleend op 8 december Na de verbouw van ons gebouw dus. Alle brandblussers en brandslangen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd. Enkele keren per jaar houdt de school een ontruimingsoefening. Gemelde gevaren: Gevaren kunnen door ouders, leerlingen en personeelsleden aan de directeur worden gemeld. De directie onderneemt snel actie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende meldingen geweest, waaronder ook meldingen van esthetische aard. Op elke melding is actie ondernomen en de klachten zijn verholpen. Ongevallenregistratie: De Familieschool heeft een registratiesysteem voor ongevallen van leerlingen, personeel en bezoekers. Dit registratieformulier zit in de ARBO-map in de directiekamer. Dit schooljaar waren er: - 2 x ongeval waarbij bezoek aan huisarts noodzakelijk was - 10 x ongeval waarbij de BHV-er het heeft opgelost (meestal vallen van kinderen op plein) - 0 x ernstig ongeval waarbij melding is gedaan bij inspectie SZW Inspectie speeltoestellen: De Familieschool wordt jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd. Dit geldt voor alle buitenspeeltoestellen, de toestellen in de speelzaal en de grote gymzaal. Indien noodzakelijk worden reparaties snel uitgevoerd. BHV: De Familieschool volgt de wettelijke richtlijnen wat betreft het aantal BHV-ers. Deze worden uiterlijk eens per 2 jaar bijgeschoold. Ziekteverzuim leerkrachten: De school houdt een ziekteverzuimregistratie bij en probeert door analyse conclusies te trekken voor haar beleid. Eenmaal per jaar bespreekt de directeur met elk personeelslid het aantal dagen / frequentie ziekteverzuim. Op de Familieschool werken gemiddeld zo n 34 personeelsleden. Het verzuimpercentage op de Familieschool was in ,53 %. Het verzuim bij stichting Flore was in gemiddeld 5,65%. Verzuim leerlingen: Elke dag wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Dit wordt in Dotcom bijgehouden. Leerlingen die zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden worden spoedig na het begin van de lessen gebeld. Ouders die verlof willen, vullen hiertoe een formulier in dat op school te verkrijgen is. Voor elk verzuim (ook al is het slechts voor een kwartiertje) wordt een formulier ingevuld. Hierdoor lijkt het alsof er erg veel verlof wordt gegeven, maar het gaat vaak om kortdurende afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de directeur. Hij onderneemt snel actie richting de ouders. Indien hij er met de ouders niet uitkomt wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Dit gebeurt overigens ook als de ouders het niet eens zijn met een afwijzing van een aanvraag schoolverlof. 16

17 In het afgelopen jaar is 114 x geoorloofd verzuim aangevraagd en toegekend. In het afgelopen jaar is 9 x verlof aangevraagd en niet toegekend. In alle 9 gevallen begrepen de ouders dit en zijn de kinderen gewoon naar school gegaan. Daarnaast hebben zo n 15 ouders aan mij gevraagd of er mogelijkheden zijn voor extra (vakantie)verlof. Na uitleg begrepen ouders dat dergelijke aanvragen, zónder bijzondere omstandigheden, kansloos zou zijn. In- en uitstroomgegevens personeel: - uitstroom naar FPU/pensioen 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs 1 persoon - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs PO 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs VO 1 persoon - uitstroom naar andere Flore school (binnen de stichting) 0 personen - instroom van andere Flore school (binnen de stichting 2 personen In-, zij- en uitstroomgegevens leerlingen: Zij-uitstroom: 6 leerlingen zijn door verhuizing naar een andere basisschool verhuisd. 1 leerling is, in goed onderling overleg, op een andere Flore school geplaatst ivm de Thuissituatie. Zij-instroom: 6 leerlingen zijn van andere basisscholen op de Familieschool geplaatst. Aantal verwijzingen naar SBAO en SBO: Er is 1 leerling verwezen naar het SBO. Deelnamepercentage in voedingsgebied: Het deelnamepercentage is erg hoog. Toch willen we een grote basisschool blijven. We willen geen groei. Om een school van flinke omvang te blijven zullen we leerlingen moeten inschrijven uit andere voedingsgebieden. Klachten: Er zijn geen klachten ingediend tegen de Familieschool. Wel komen er regelmatig ouders bij de directie met vragen, suggesties of opmerkingen. Dat vinden we prettig. We willen graag feedback van ouders ontvangen. 17

18 Een toekomstbestendige organisatie: De Familieschool wil een school zijn waar leerlingen, ouders en personeelsleden trots op zijn. Hoewel we natuurlijk te maken hebben (en krijgen) met bezuinigingen, krimp van het aantal leerlingen en een groeiend tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers, kijken we met een optimistische blik naar de toekomst. We willen een school zijn waar medewerkers met plezier werken. Waar een evenwichtig evenwicht is tussen de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden. Het CvB, de medewerkers van ons bestuurskantoor, intern begeleiders en de directie van de Familieschool hebben een dienende rol. Uiteindelijk is het de man/vrouw voor de groep die het échte verschil maakt bij de leerlingen. Op de Familieschool worden hoge eisen gesteld aan alle medewerkers. Er mag een professionele houding worden verwacht. Daar hoort adequate feedback van de directie, intern begeleiders, specialisten en collega s onderling bij. Een open houding, juiste communicatie en een wil om optimaal te presteren is daarbij een must. Afsluiting: We streven ernaar om onze ouders goed te informeren. Op de website van de Familieschool staat veel belangrijke informatie. Ook de schoolgids, nieuwsbrieven, verslagen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, e.d. zijn daar terug te vinden. Daarnaast informeren we onze ouders via digiduif. De Familieschool heeft haar uiterste best gedaan om duidelijke informatie te verschaffen. Indien u toch zaken onduidelijk vindt of andere suggesties heeft houden wij ons van harte aanbevolen. Namens het team, René Venneker Directeur Familieschool te Heerhugowaard 18

19 Bijlage: Document evaluatie en planning Lijst met afkortingen: - Schoolknip Dit is een interne knip om zo n 20 verschillende kostenposten van te betalen. Het wordt met name gebruikt voor scholing, ICT, repro leermiddelen, onderzoeken bij leerlingen en onderwijsleerpakket. - Formatieknip Dit is een interne knip waarmee we de personele lasten betalen. - CvB College van Bestuur van stichting Flore - LVS Leerling Volg Systeem - WSNS Weer Samen Naar School - PO Passend Onderwijs - MR Medezeggenschapsraad - SOP School Ontwikkel Plan - ARBO Arbeidsomstandigheden - RI&E Risico inventarisatie en evaluatie - BHV Bedrijfs Hulp Verlening - SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - PO Primair Onderwijs - VO Voortgezet Onderwijs 19

Schooljaarverslag. Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL

Schooljaarverslag. Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL Schooljaarverslag Schooljaar 2016-2017 De Familieschool Brinnummer 07RL 1 Een woord vooraf: De Familieschool schrijft elk jaar een jaarverslag. Middels dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL

Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2015-2016 De Familieschool Brinnummer 07RL Opgesteld door: R. Venneker (directeur) en E. van der Veldt (adjunct) Oktober 2016 Heerhugowaard 1 Wettelijke bepalingen: Het opstellen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 2013-2014 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Omdat de Vaart 5 jaar bestaat zult ook foto s uit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Bundel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Bundel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Bundel Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 23RY Onderzoeksnummer : 123051 Datum schoolbezoek : 9 Datum vaststelling : 16 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Van Haersma Buma Plaats : Hommerts BRIN-nummer : 09CH Onderzoeksnummer : 123098 Datum schoolbezoek : 9 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth Plaats : IJsselmuiden BRIN-nummer : 04UL Onderzoeksnummer : 121592 Datum schoolbezoek : 10 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mariaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mariaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Mariaschool Plaats : Eemnes BRIN nummer : 07QU C1 Onderzoeksnummer : 254581 Datum onderzoek : 5 november 2013 Datum vaststelling : 3 februari 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE

Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE Inhoudsopgave 1. Vaststelling 3 2. Inleiding 4 3. Wettelijke bepalingen 4 4. Koersplan: Onderwijs 5 Personeel 5 Leerlingen 5 Ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17SW Onderzoeksnummer : 118857 Conceptrapport verzonden op : 26 Datum schoolbezoek : 16

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL BOS EN DUIN School : Basisschool Bos en Duin Plaats : Bloemendaal BRIN-nummer : 08QH Onderzoeksnummer : 112609 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 124249 Datum schoolbezoek : 28 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 27

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS De Tender Plaats : Enschede BRIN nummer : 19KG C1 Onderzoeksnummer : 195413 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 8 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Utrecht Park Voorn

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Veste Plaats : Tholen BRIN nummer : 00NY C1 Onderzoeksnummer : 269466 Datum onderzoek : 11 februari 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 274055 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. osb De Wissel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. osb De Wissel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS osb De Wissel Plaats : Hoorn Nh BRIN nummer : 00RU C1 Onderzoeksnummer : 193703 Datum onderzoek : 25 maart 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Compaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Compaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Compaan Plaats : Almelo BRIN-nummer : 21EI Onderzoeksnummer : 125044 Datum schoolbezoek : 23 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Jan Nieuwenhuizenschool Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20ZJ C1 Onderzoeksnummer : 150873 Datum onderzoek : 22 februari 2013 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie