Jaarverslag. Schooljaar De Familieschool. Brinnummer 07RL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL"

Transcriptie

1 Jaarverslag Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1

2 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen 4 Koersplan: Onderwijs 4 Financiën van de school 6 De formatie van de school 7 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen 8 Flore kwalitijd budget 9 Opbrengsten van de school 11 Resultaten van het onderwijs 12 Ouderenquête, leerling enquête en personeelsenquête 13 Samenvatting inspectie 14 Arbo zaken 15 Toekomstbestendige organisatie 18 Afsluiting 18 Lijst met afkortingen 19 Bijlage: Document evaluatie en planning

3 Inleiding: Sinds schrijft de Familieschool een jaarverslag. Middels dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar aan de medezeggenschapsraad en aan het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van de stichting Flore aangeboden. Het jaarverslag is voor een groot deel gebaseerd op het document Evaluatie en Planning Dit document is op de Familieschool aanwezig en wordt ook als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. Het jaarverslag kunt u binnenkort ook vinden op de website van onze school; We hopen dat u dit jaarverslag met veel plezier leest! Namens het team van de Familieschool René Venneker 3

4 Wettelijke bepalingen: Het opstellen van een jaarverslag voor basisscholen is verplicht conform de Wet Goed onderwijs, goed bestuur, die met ingang van 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat dat het schoolbestuur jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vaststelt (artikel 103, lid 1). Bovendien moet het schoolbestuur, volgens lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsbestuur beschikken. Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen kunnen omgaan met de aan hen toegekende beleidsruimte. Die ruimte moet op een verantwoorde wijze worden benut en de instelling moet daarbij transparant handelen. Essentieel onderdeel van de Code is de Horizontale Verantwoording naar de omgeving. Tevens is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsbestuur zij gebruikt en hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Voor de scholen van Stichting Flore is dit de Goed Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad. De mr heeft geen instemmings- of adviesrecht op het jaarverslag, maar ontvangt dit verslag ter informatie. Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan het College van Bestuur van Stichting Flore. Procedure Na de zomervakantie wordt het schooljaar financieel formeel afgesloten. De definitieve financiële gegevens zijn via de FA begin oktober beschikbaar. Voor 15 oktober zullen de definitieve schoolknips aan de scholen beschikbaar worden gesteld. Deze schoolknips kunnen worden opgenomen in het jaarverslag. De directie levert het jaarverslag voor 1 november in op het servicekantoor. Het jaarverslag zal in de digiport van de school worden geüpload. Het jaarverslag wordt geüpload in het schooldossier van de Inspectie voor het Onderwijs. Koersplan: Onderwijs Flore Basis Het College van Bestuur en de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in termen van de te realiseren onderwijskwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording over de kwaliteit. Om te kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit moeten de scholen systematisch de opbrengsten van het onderwijs evalueren. Het College van Bestuur dient te beschikken over de gegevens van de scholen om haar taak als bestuurder waar te kunnen maken. Zij is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt door het College van Bestuur gewerkt met het instrument verantwoordingslijnen. De verantwoordingslijnen voor wat betreft onderwijskwaliteit zijn gebaseerd op het toezichtskader van de inspectie voor het basisonderwijs. Bij deze indicatoren wordt tenminste gestreefd naar de norm zoals deze door de Onderwijsinspectie is vastgelegd. Daar de onderwijsinspectie ook een basisarrangement geeft als een school meerdere tweeën scoort is de Flore ambitie gesteld op het minimaal scoren van een drie. Door het realiseren van onderwijskwaliteit ontstaat er ruimte voor talentontwikkeling. Immers, binnen Stichting Flore onderschrijven wij dat onderwijs veel meer is dan alleen maar het aanleren van de cognitieve vaardigheden. Naast taal en rekenen staat binnen de Stichting Flore de gehele ontwikkeling van ieder kind centraal. Flore-scholen streven ernaar om het maximale uit hun leerlingen te halen. Na (en naast) het bereiken van de inspectienorm is het bereiken van deze Flore-ambitie van wezenlijk belang voor het realiseren van de kernwaarden, missie en visie. De indicatoren om deze Flore-ambitie in beeld te brengen zijn in ontwikkeling en vormen een onderdeel van dit koersplan. 4

5 Het College van Bestuur hanteert voor het onderdeel Financiën de volgende verantwoordingslijnen: B Financiën 1. Meerjarenbegroting KPI: Scholen hebben een sluitende meerjaren(vier jaar) begroting (op dit moment ) 2. Schoolreservepositie KPI: De personele reservepositie voldoet aan de minimale norm van 125 per leerling. De overige knippen (school- en investeringsknippen mogen niet rood staan) Personeel Hoewel de invloed van, met name de digitale wereld, steeds groter wordt bij de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen speelt de professionele leerkracht daar nog steeds een essentiële rol in. Het is daarom dat Stichting Flore een aantal verantwoordingslijnen primair gericht heeft op het welbevinden van het personeel. Leerlingen Zowel de scholen als de organisatie hebben ervaren hoe belangrijk het is om zicht te hebben op de actuele leerlingenpopulatie (aantallen, leeftijden, enzovoort) en daar adequaat op te kunnen anticiperen. Hoewel de informatie die intern beschikbaar is de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen is het wenselijk om zowel de relevante data als de wijze waarop deze wordt gegenereerd en verwerkt wordt in rapportages te optimaliseren. Ouders De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind wordt steeds meer manifest. Ouders willen up-to-date informatie, bij voorkeur digitaal, en vertaald in herkenbare patronen. Daarnaast blijven zij prijs stellen op het persoonlijke contact met leerkrachten op de school. Flore Extra Het jaarverslag is een van de documenten die wordt betrokken bij de beoordeling van de directeuren in de jaarlijkse beoordelingscyclus met het College van Bestuur. 5

6 Financiën van de school: De schoolknip De definitieve versie van de schoolknip is in oktober 2012 opgesteld. De kosten voor scholing geven een vertekend beeld. Deze kosten zijn namelijk exclusief de kosten voor het vervangen van personeel. Deze kosten zijn opgenomen in de formatieknip. Definitieve rapportage schoolknip Brin Grootboekrekening begroting door school Realisatie RL Scholing * Overige personele lasten Onderhoud gebouwen Water Schoonmaakkosten Vuilafvoer Beveiliging Telecommunicatiekosten Porti e.d Contributies/abonnementen Reis- en verblijfkosten ICT Kosten representatie Onderwijsleerpakket Lesmat. tbv gehandicapten Repro leermiddelen Culturele activiteiten Leerlingenzorg MR Overige onderwijskosten Totaal begroot

7 Formatie van de school: De formatieknip schooljaar De definitieve formatieknip is in oktober 2012 opgesteld. We zijn er in geslaagd om te voldoen aan de verplichte buffer van ,00. Deze buffer acht het CvB noodzakelijk om bij calamiteiten snel te kunnen handelen. We willen deze buffer nog iets hoger zien te krijgen. Dat geeft onze school namelijk de gewenste speelruimte om snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Dat kan alleen als we geld hebben om dat te betalen. BRIN: 07RL FORMATIEKNIP SAMENVATTING begroting realisatie Begin saldo personele reserve Formatie inkomsten Formatie uitgaven saldo Eind saldo personele reserve minimum reserve

8 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen: In het document Evaluatie en Planning (schoolontwikkelingsplan) legt de Familieschool verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken. Het schoolplan en het actuele schoolplan zijn hierbij het uitgangspunt. Deze ligt ter inzage bij de directie en op het bestuurskantoor. Dit document wordt aan het einde van elk schooljaar eerst met het team besproken en eventueel aangepast. Daarna wordt het gepresenteerd aan de medezeggenschapsraad van de Familieschool. Tenslotte wordt het aangeboden aan het College van Bestuur. In de bijlage van dit jaarverslag vindt u het document Evaluatie en Planning

9 Flore kwalitijd budget Het Kwaliteitsbudget is bedoeld om tijd vrij te maken om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. We hebben in schooljaar een bedrag van ,00 beschikbaar gekregen om een impuls te geven aan ons onderwijs. De directie heeft vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt en dat verantwoord in een document Familieschool kwalitijd budget De ondertitel van dit document luidt: Duurzame veranderingen komen alleen tot stand als mensen veranderen. Kaders: - Het budget is bedoeld om TIJD vrij te maken voor kwaliteitsfocus. - Het is vooralsnog niet structureel. - Het budget mag niet gebruikt worden om gaten in de begroting te dekken en er mogen geen personele verplichtingen door ontstaan. Stappenplan: 1. Directie Familieschool bespreekt concreet voorstel met team en stelt vervolgens definitieve besteding vast. 2. Directie Familieschool vraagt goedkeuring aan CvB over inzet van het budget. 3. Familieschool bepaalt aan welk specifiek doel dit geld wordt uitgegeven. 4. Dat doel zorgt er dus voor dat het geld aan de formatieknip en/of in de schoolknip zal worden toegevoegd. 5. Directie Familieschool legt verantwoording af over besteding kwaltijdbudget tijdens gesprek met CvB 6. Familieschool verantwoordt zich achteraf in het jaarverslag over bestedingsdoelen en resultaten. Inzet kwalitijdbudget : De Familieschool heeft de focus vooralsnog op groene cijfers. Eerst zullen we structureel voldoende /goed moeten gaan scoren op spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen. Eind schooljaar willen we dit voor alle groepen voor elkaar hebben. Omdat we streven naar duurzame veranderingen willen we het budget inzetten om structurele gedragsveranderingen bij alle personeelsleden van de Familieschool tot stand te brengen (van conciërge tot directeur). De Familieschool heeft het geld als volgt ingezet: - Uitroosteren leescoördinator om de resultaten technisch lezen en begrijpend lezen te verbeteren (klasbezoeken, beschrijving aanbod groepen 1 t/m 8, controle op methodegebruik, e.d.) 20 woensdagen á We willen de rol van de 4 bouw coördinatoren verbeteren. De agenda s van de bouwvergaderingen worden aangepast. De boco krijgt een andere rol. Hiervoor zijn gesprekken met de boco s noodzakelijk. De gesprekken worden met de directie en/of intern begeleider gevoerd. 8 x dag(deel) á

10 - Collegiale consultatie (cc) We willen dat collega s echt bij elkaar in de groep gaan kijken en elkaar feedback geven. We proberen dit al een paar jaar op te starten, maar het gebrek aan financiën zorgde er telkens voor dat het niet echt van de grond kwam. 14 dagen cc á We moeten snel beginnen met het leggen van allerlei dwarsverbanden tussen allerlei ontwikkelingen op onze school. Het is een taak van de directie om die koers helder voor ogen te hebben. Uiterlijk in april 2012 moet er duidelijkheid zijn over de visie van de Familieschool op de toekomst van ICT, Passend Onderwijs, wereldoriëntatie en creativiteit. Het belangrijkste is het zien van de samenhang in alle ontwikkelingen Er is tijd nodig om hier met enkele mensen van gedachten te kunnen wisselen Totaal: Toe te voegen aan schoolknip (ivm inhuren deskundigheid via bv CPS): Toe te voegen aan formatieknip: Vooruitblik: De Familieschool hoopt dat ook in geld beschikbaar blijft voor het kwalitijd budget. Voor zouden we het budget willen gebruiken voor het uitroosteren van de leerkrachten LB op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Daarnaast hebben we per leerkrachten LB voor wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie aangesteld. Zij hebben tijd nodig om de door de directie en team geformuleerde opdracht inhoud te geven. De onderzoeksvraag die hier achteraan komt is de volgende: onderzoek óf het mogelijk is om wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT optimaal te integreren in ons onderwijs. Dus géén aparte methodes meer, maar een totaalaanbod (projecten / thema s) waarin de basisvaardigheden als lezen, spelling, rekenen, computergebruik, e.d. toegepast worden / geoefend worden in een situatie waarin leerlingen optimaal gemotiveerd en betrokken zijn. We realiseren ons dat deze onderzoeksvraag nu nog niet gesteld kan gaan worden. De focus ligt vooralsnog op lezen, taal en rekenen. Daarna op het vaststellen van een onderwijsaanbod in de groepen 1 t/m 8 voor wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT. Pas dáárna kan de onderzoeksvraag behandeld worden. 10

11 Opbrengsten van de school: De Familieschool heeft een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Dat is belangrijk, want op deze manier houden we een goed zicht op de resultaten van ons onderwijs. Hoewel hieronder de harde opbrengsten vermeld staan willen we er toch op wijzen dat goed onderwijs begint bij een veilig klimaat en een prettige sfeer. De inspectie heeft de resultaten van de Familieschool als voldoende beoordeeld. Jaarlijks sturen we alle gegevens op. In juni 2010 heeft de Familieschool bezoek gehad van de inspectie. De Familieschool heeft toen wederom een basisarrangement heeft gekregen. Dat betekent dat we op koers liggen en dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van de Familieschool. In de overzichten vermelden we de gegevens die we naar de inspectie sturen. Mede door deze gegevens verantwoorden wij ons over de kwaliteit van een deel van ons onderwijs. De inspectie bepaalt van welke vakken en groepen wij de resultaten moeten inleveren. Dit betreft de zogenaamde beoordeling tussendoelen van ons onderwijs en de beoordeling eindopbrengsten Cito begrijpend Gemiddelde vaardigheids Streef Score doelen FS Ondergrens inspectie Streefdoelen Scores FS A, B, C lezen versie 2010 score: (ondergrens inspectie) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 91 % ABC M % ABC 90% ABC 81 % ABC Cito Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS rekenen vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C versie 2010 score: (wat moet je minimaal scoren) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 92 % ABC Cito Technisch lezen (lees tempo/ dmt M3 versie 2010 M4 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 90% ABC 96 % ABC % ABC 90% ABC 66 % ABC 11

12 Cito Spelling M4 versie 2010 M6 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 85% ABC 74 % ABC % ABC 85% ABC 83 % ABC Resultaten van het onderwijs; de schoolverlaters in groep 8 In hoofdstuk 8 van de schoolgids kunt u lezen hoe wij de resultaten van ons onderwijs meten. Eén van de meetinstrumenten is de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs: Aantal schoolverlaters gr Advies opdc* (2%) Advies praktijkonderwijs (2%) Advies vmbo-basis/kader 6 (13%) 3 (6%) 9 (16%) (17%) (19%) Advies vmbo- 9 (20%) 8 (16%) 2 (3%) (25%) gemengd /theoretisch (26%) Advies tl / havo 10 (20%) 19 (33%) 6 (11%) 7 (12%) Advies havo 19(42%) 13 (26%) 13 (23%) 8 (16%) 14 (25%) Advies havo/vwo, vwo 11(25%) 16 (32%) 14 (25%) (incl. gymnasium) (26%) (19%) *opdc = orthopedagogisch en didactisch centrum In de schoolgids kunt u lezen wat deze schoolsoorten inhouden. Het vmbo kent een zorgstructuur van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor LWOO wordt een leerling getoetst door de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO). In 2010 ging in Nederland 47,7% van de leerlingen naar havo/vwo en 51,3% naar het vmbo. 12

13 Ouderenquête, leerlingenquête en personeelsenquête Op de Familieschool hebben we in mei 2011 tevredenheidspeilingen laten houden door een extern bureau. Dit bureau, BvPO te Groningen is gespecialiseerd in enquêtes en het interpreteren van alle gegevens. In de tevredenheidspeiling werd een groot aantal ouders, een groot aantal leerlingen en alle personeelsleden gevraagd naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de Familieschool. Omdat de tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland is er een referentiegroep. Hierdoor wordt het mogelijk om onze resultaten te vergelijken met andere basisscholen. We willen deze enquête periodiek laten uitvoeren bij ouders, leerlingen en personeelsleden, zodat er ook een doorgaande lijn beschikbaar komt. Naast deze enquêtes houden we alle resultaten van onze leerlingen systematisch bij. Tenminste 2 x per jaar worden de leerlingen getoetst en de resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau bekeken. Vervolgens wordt er op basis van deze informatie adequate actie ondernomen. Tot slot evalueren we regelmatig de doelstellingen uit ons schoolplan en alle andere ingezette ontwikkelingen. Zoals u hieronder kunt lezen waren we tevreden over de informatie die we kregen. Dat neemt niet weg dat er altijd onderdelen verbeterd / veranderd kunnen worden. De onderdelen die we aanpakken staan verwoord in ons schoolplan en in ons schoolontwikkelplan. Conclusies naar aanleiding van de enquêtes: Oudertevredenheidspeiling: 1. De ouders van de Familieschool zijn zeer tevreden. Gemiddeld geven ouders 7,5 aan een school. De ouders van de Familieschool geven een 8,1. 2. Opvallend zijn de hoge scores voor het schoolgebouw, de omgeving van de school, de begeleiding van leerlingen, de aandacht voor goede resultaten bij hun kinderen, de huidige schooltijden, de leerkrachten, de sfeer, de regels, rust en orde en het contact met school. 3. De ouders zijn tevreden over het contact met school. Toch willen we dit nóg meer optimaliseren. 4. De successcore is goed. De ouders benoemen enorm veel pluspunten en geven de school geen aandachtpunten voor nieuw beleid mee. Dit is iets waar we met elkaar trots op zijn. Leerlingtevredenheidspeiling: 1. De leerlingen van de Familieschool vinden de school goed. Gemiddeld geven leerlingen 8,1 aan een school. De leerlingen van de Familieschool geven een 8,4. 2. Opvallend hoog zijn de scores voor de klas, schoolgebouw en schoolomgeving, contact van de leerkrachten met de leerlingen en algemene tevredenheid. 3. Er is nog verbetering mogelijk bij omgang leerlingen onderling, ouderbetrokkenheid en ondersteuning door de leerkrachten. Daarnaast geven onze leerlingen aan taal moeilijk te vinden en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming als minder dan gemiddeld leuk te ervaren. De aantrekkelijkheid van het overblijven ervaren de leerlingen als minder dan gemiddeld leuk. Deze punten nemen we uiteraard mee bij de invulling van ons onderwijs. 4. De successcore is voldoende. Personeelstevredenheidspeiling: 1. De personeelsleden van de Familieschool ervaren de school als zeer goed. Gemiddeld geven personeelsleden 7,62 aan een school. De personeelsleden van de Familieschool geven een 8,71. 13

14 2. De Familieschool heeft een relatief jong team. 3. Opvallend hoog zijn de scores voor het schoolgebouw, sfeer, schoolregels, pedagogisch klimaat, werkklimaat, interne communicatie, externe communicatie, het management en de algehele organisatie op school. Alle conclusies uit het onderzoek zullen worden gebruikt om de juiste prioriteiten te kunnen stellen voor de schoolontwikkeling van de Familieschool. Een samenvatting van de evaluatierapporten wordt binnenkort op onze website gezet. Samenvatting inspectie: De Familieschool is voor het laatst op 14 juni 2010 door de inspectie bezocht. De inspectie voor onderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Familieschool in orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Het schoolplan, zorgplan en de schoolgids voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Meer informatie kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie. Zowel de eind- als de tussentijdse opbrengsten zijn voldoende. Voor de eindopbrengsten geldt dat deze de laatste 2 jaar boven de ondergrens lagen die de inspectie bij de beoordeling hiervan hanteert en voor de tussentijdse dat deze op alle vijf de toetsen die de inspectie beoordeelt, voldoende zijn. Positief is met name de opbrengstgerichte houding van team en directie, waarbij de school laat zien haar streefdoelen inmiddels hoger te hebben gesteld dan slechts voldoende naar het oordeel van de inspectie. De directie stuurt de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering op professionele wijze aan. Vanuit een positief-kritische houding weet de directie het team te stimuleren het primaire proces steeds verder te verbeteren. Opvallend is de zeer planmatige wijze waarop de directie de verbeterplannen uitwerkt. Daarbij wordt de deskundigheid van de leerkrachten steeds beter ingezet, door bepaalde leerkrachten als specialist op bepaalde terreinen te scholen. Ook de wijze waarop de directie ervoor zorgt dat verbeteractiviteiten daadwerkelijk worden vertaald naar het concrete handelen in de praktijk, verdient een compliment. Dit is goed geborgd op de Familieschool. Verbeterpunten in 2010: Naast bovengenoemde positief beoordeelde aspecten, vraagt de inspectie aandacht voor enkele onderdelen waarvan de kwaliteit verbeterd kan worden. Het is niet altijd goed te bepalen of de zorg die de school biedt ook de meest adequate keuze is. Ook kan die zorg beter worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Reactie school: inmiddels werken we met groepsplannen en worden de resultaten van ons onderwijs adequaat geëvalueerd (zie ook het document evaluatie en planning; schoolontwikkelplan in de bijlage). Daarnaast zijn we gestart met het werken met ontwikkelingsperspectieven. Indien we de inspectie op bezoek krijgen, kunnen we laten zien dat we inmiddels op de goede weg zijn. 14

15 Arbo zaken: Op de Familieschool is een coördinator ARBO. Hij zorgt er samen met de directeur voor dat onze school veilig is en blijft. Elke maand staat het punt ARBO op de agenda van de teamvergadering. De Familieschool maakt een RI&E. Dit wordt jaarlijks met de medezeggenschapsraad besproken. Bij de stichting Flore staat ARBO-beleid regelmatig op de agenda van het directeurenberaad. RI&E : Ons schoolgebouw wordt wekelijks bekeken door de directeur. Noodzakelijke werkzaamheden worden snel uitgevoerd. Elk jaar wordt er een Plan van Aanpak gemaakt. Door het beperkte budget dienen er adequate keuzes gemaakt te worden. Plan van aanpak nav RI&E schooljaar Maatregel Tochtdeuren voorzien van automatische deursluiters Prioritei t h-m-l Verantwoo r-delijke Start Uitvoerende Eind Budget Gereed ja/nee w ja l R.Venneker Jan 12 flore Febr ,- Vervangen planken hekwerk schooltuin m R.Venneker Mei 11 school Mei ,- * ja Tegels op schoolplein (met name de rubberen) uitvlakken m R.Venneker juli 12 Firma Kamp juli ,- ja Noodstop aanleggen aanzuigen buitenlucht ivm calamiteiten Binnenklimaat in lokalen verbeteren (project Frisse Scholen) Binnenklimaat in boven lokalen verbeteren door koeling in de zomer h R.Venneker Sept 11 flore Sept 11? ja h R. Venneker juli 12 flore sept 12. gedeeltel ijk h R. Venneker Juli 12 flore sept , - nee * = geschatte kosten Evaluatie : - Er zijn diverse planken vervangen zodat de tuin weer afgeschermd is van de speelplaats. - De lokalen 4a, 4b, 6b, 8a en 8b zijn voorzien van een systeem om het binnenklimaat beter te regelen. Het CO2-gehalte wordt constant gereguleerd. Ook kan het systeem handmatig stil worden gezet bij calamiteiten. - Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project Frisse Scholen in alle ruimtes van de Familieschool. - Er wordt een onderzoek gedaan naar de extreme warmte in de zomer van de lokalen 6b, 8a en 8b. Gezocht wordt naar een effectieve en betaalbare koeling - De rubberen tegels zijn uitgevlakt. 15

16 Bedrijfsgezondheidsdienst: De Familieschool is aangesloten bij ARBONED. De ervaringen met de bedrijfsarts zijn zeer positief. Het zorgt er mede voor dat we gezond kunnen blijven werken. Brandweer: De brandweer verleent een gebruiksvergunning en houdt toezicht op de naleving van de gebruikersvoorwaarden. De vergunning is verleend op 8 december Na de verbouw van ons gebouw dus. Alle brandblussers en brandslangen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd. Enkele keren per jaar houdt de school een ontruimingsoefening. Gemelde gevaren: Gevaren kunnen door ouders, leerlingen en personeelsleden aan de directeur worden gemeld. De directie onderneemt snel actie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende meldingen geweest, waaronder ook meldingen van esthetische aard. Op elke melding is actie ondernomen en de klachten zijn verholpen. Ongevallenregistratie: De Familieschool heeft een registratiesysteem voor ongevallen van leerlingen, personeel en bezoekers. Dit registratieformulier zit in de ARBO-map in de directiekamer. Dit schooljaar waren er: - 2 x ongeval waarbij bezoek aan huisarts noodzakelijk was - 10 x ongeval waarbij de BHV-er het heeft opgelost (meestal vallen van kinderen op plein) - 0 x ernstig ongeval waarbij melding is gedaan bij inspectie SZW Inspectie speeltoestellen: De Familieschool wordt jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd. Dit geldt voor alle buitenspeeltoestellen, de toestellen in de speelzaal en de grote gymzaal. Indien noodzakelijk worden reparaties snel uitgevoerd. BHV: De Familieschool volgt de wettelijke richtlijnen wat betreft het aantal BHV-ers. Deze worden uiterlijk eens per 2 jaar bijgeschoold. Ziekteverzuim leerkrachten: De school houdt een ziekteverzuimregistratie bij en probeert door analyse conclusies te trekken voor haar beleid. Eenmaal per jaar bespreekt de directeur met elk personeelslid het aantal dagen / frequentie ziekteverzuim. Op de Familieschool werken gemiddeld zo n 34 personeelsleden. Het verzuimpercentage op de Familieschool was in ,53 %. Het verzuim bij stichting Flore was in gemiddeld 5,65%. Verzuim leerlingen: Elke dag wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Dit wordt in Dotcom bijgehouden. Leerlingen die zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden worden spoedig na het begin van de lessen gebeld. Ouders die verlof willen, vullen hiertoe een formulier in dat op school te verkrijgen is. Voor elk verzuim (ook al is het slechts voor een kwartiertje) wordt een formulier ingevuld. Hierdoor lijkt het alsof er erg veel verlof wordt gegeven, maar het gaat vaak om kortdurende afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de directeur. Hij onderneemt snel actie richting de ouders. Indien hij er met de ouders niet uitkomt wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Dit gebeurt overigens ook als de ouders het niet eens zijn met een afwijzing van een aanvraag schoolverlof. 16

17 In het afgelopen jaar is 114 x geoorloofd verzuim aangevraagd en toegekend. In het afgelopen jaar is 9 x verlof aangevraagd en niet toegekend. In alle 9 gevallen begrepen de ouders dit en zijn de kinderen gewoon naar school gegaan. Daarnaast hebben zo n 15 ouders aan mij gevraagd of er mogelijkheden zijn voor extra (vakantie)verlof. Na uitleg begrepen ouders dat dergelijke aanvragen, zónder bijzondere omstandigheden, kansloos zou zijn. In- en uitstroomgegevens personeel: - uitstroom naar FPU/pensioen 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs 1 persoon - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs PO 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs VO 1 persoon - uitstroom naar andere Flore school (binnen de stichting) 0 personen - instroom van andere Flore school (binnen de stichting 2 personen In-, zij- en uitstroomgegevens leerlingen: Zij-uitstroom: 6 leerlingen zijn door verhuizing naar een andere basisschool verhuisd. 1 leerling is, in goed onderling overleg, op een andere Flore school geplaatst ivm de Thuissituatie. Zij-instroom: 6 leerlingen zijn van andere basisscholen op de Familieschool geplaatst. Aantal verwijzingen naar SBAO en SBO: Er is 1 leerling verwezen naar het SBO. Deelnamepercentage in voedingsgebied: Het deelnamepercentage is erg hoog. Toch willen we een grote basisschool blijven. We willen geen groei. Om een school van flinke omvang te blijven zullen we leerlingen moeten inschrijven uit andere voedingsgebieden. Klachten: Er zijn geen klachten ingediend tegen de Familieschool. Wel komen er regelmatig ouders bij de directie met vragen, suggesties of opmerkingen. Dat vinden we prettig. We willen graag feedback van ouders ontvangen. 17

18 Een toekomstbestendige organisatie: De Familieschool wil een school zijn waar leerlingen, ouders en personeelsleden trots op zijn. Hoewel we natuurlijk te maken hebben (en krijgen) met bezuinigingen, krimp van het aantal leerlingen en een groeiend tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers, kijken we met een optimistische blik naar de toekomst. We willen een school zijn waar medewerkers met plezier werken. Waar een evenwichtig evenwicht is tussen de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden. Het CvB, de medewerkers van ons bestuurskantoor, intern begeleiders en de directie van de Familieschool hebben een dienende rol. Uiteindelijk is het de man/vrouw voor de groep die het échte verschil maakt bij de leerlingen. Op de Familieschool worden hoge eisen gesteld aan alle medewerkers. Er mag een professionele houding worden verwacht. Daar hoort adequate feedback van de directie, intern begeleiders, specialisten en collega s onderling bij. Een open houding, juiste communicatie en een wil om optimaal te presteren is daarbij een must. Afsluiting: We streven ernaar om onze ouders goed te informeren. Op de website van de Familieschool staat veel belangrijke informatie. Ook de schoolgids, nieuwsbrieven, verslagen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, e.d. zijn daar terug te vinden. Daarnaast informeren we onze ouders via digiduif. De Familieschool heeft haar uiterste best gedaan om duidelijke informatie te verschaffen. Indien u toch zaken onduidelijk vindt of andere suggesties heeft houden wij ons van harte aanbevolen. Namens het team, René Venneker Directeur Familieschool te Heerhugowaard 18

19 Bijlage: Document evaluatie en planning Lijst met afkortingen: - Schoolknip Dit is een interne knip om zo n 20 verschillende kostenposten van te betalen. Het wordt met name gebruikt voor scholing, ICT, repro leermiddelen, onderzoeken bij leerlingen en onderwijsleerpakket. - Formatieknip Dit is een interne knip waarmee we de personele lasten betalen. - CvB College van Bestuur van stichting Flore - LVS Leerling Volg Systeem - WSNS Weer Samen Naar School - PO Passend Onderwijs - MR Medezeggenschapsraad - SOP School Ontwikkel Plan - ARBO Arbeidsomstandigheden - RI&E Risico inventarisatie en evaluatie - BHV Bedrijfs Hulp Verlening - SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - PO Primair Onderwijs - VO Voortgezet Onderwijs 19

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 2013-2014 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Omdat de Vaart 5 jaar bestaat zult ook foto s uit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE

Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE Versie 30 augustus 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 SCHOLEN STICHTING FLORE Inhoudsopgave 1. Vaststelling 3 2. Inleiding 4 3. Wettelijke bepalingen 4 4. Koersplan: Onderwijs 5 Personeel 5 Leerlingen 5 Ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Jan Nieuwenhuizenschool Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20ZJ C1 Onderzoeksnummer : 150873 Datum onderzoek : 22 februari 2013 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 274055 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag Willibrordschool

Jaarverslag Willibrordschool Opgesteld door: Anita Kraakman 10PN Oktober 2015 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Willibrordschool Jaarverslag Willibrordschool 2014-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

10PN Karel Wolf Oktober 2013 JAARVERSLAG 2012-2013

10PN Karel Wolf Oktober 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 10PN Karel Wolf Oktober 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Een woord vooraf Op de Willibrordschool is veel dynamiek. Het enthousiasme is zichtbaar en voelbaar in de school. Voor dit schooljaar stonden er weer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011.

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Pantarijn locatie Groeneweg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18UM Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Een woord vooraf. Hier vindt u het jaarverslag over schooljaar 2014-2015 van De Brug Dit jaar heeft in het teken gestaan van 5 hoofdonderwerpen:

Een woord vooraf. Hier vindt u het jaarverslag over schooljaar 2014-2015 van De Brug Dit jaar heeft in het teken gestaan van 5 hoofdonderwerpen: Een woord vooraf Hier vindt u het jaarverslag over schooljaar 2014-2015 van De Brug Dit jaar heeft in het teken gestaan van 5 hoofdonderwerpen: - Professionele cultuur: Het team heeft gewerkt aan het verder

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM School : De Wilgenstam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17JH Onderzoeksnummer : 63377 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2005 Datum vaststelling : 2 december 2005

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Openbare basisschool Merwedeschool Plaats : Hardinxveld-Giessendam BRIN-nummer : 10UA Onderzoeksnummer : 120280 Datum schoolbezoek : 11 oktober

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STICHTING NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR BARCELONA School : ntc-vo Stichting Nederlandse taal en cultuur Barcelona Plaats : BARCELONA - SPANJE BRIN-nummer : 28TR

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl.

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl. Jaarverslag r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 7 KK Hensbroek tel: 06-4507 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 0-03 School Rkbs de Ark Directeur Peter van der Neut (dir. a.i.) Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof Plaats : Delft BRIN-nummer : 15PZ Onderzoeksnummer : 125245 Datum schoolbezoek : 2 februari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs Eben Haëzer RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer" Plaats : Rhenen BRIN-nummer : 06FI Onderzoeksnummer : 126124 Datum schoolbezoek : 8 mei Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 03TF Onderzoeksnummer : 119622 Datum schoolbezoek : 6 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK. BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VUURBAAK School : De Vuurbaak Plaats : Urk BRIN-nummer : 23UT Onderzoeksnummer : 73290 Datum schoolbezoek : 9 februari 2006 Datum vaststelling : 27 maart 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie