Jaarverslag. Schooljaar De Familieschool. Brinnummer 07RL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL"

Transcriptie

1 Jaarverslag Schooljaar De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1

2 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen 4 Koersplan: Onderwijs 4 Financiën van de school 6 De formatie van de school 7 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen 8 Flore kwalitijd budget 9 Opbrengsten van de school 11 Resultaten van het onderwijs 12 Ouderenquête, leerling enquête en personeelsenquête 13 Samenvatting inspectie 14 Arbo zaken 15 Toekomstbestendige organisatie 18 Afsluiting 18 Lijst met afkortingen 19 Bijlage: Document evaluatie en planning

3 Inleiding: Sinds schrijft de Familieschool een jaarverslag. Middels dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar aan de medezeggenschapsraad en aan het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van de stichting Flore aangeboden. Het jaarverslag is voor een groot deel gebaseerd op het document Evaluatie en Planning Dit document is op de Familieschool aanwezig en wordt ook als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. Het jaarverslag kunt u binnenkort ook vinden op de website van onze school; We hopen dat u dit jaarverslag met veel plezier leest! Namens het team van de Familieschool René Venneker 3

4 Wettelijke bepalingen: Het opstellen van een jaarverslag voor basisscholen is verplicht conform de Wet Goed onderwijs, goed bestuur, die met ingang van 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat dat het schoolbestuur jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vaststelt (artikel 103, lid 1). Bovendien moet het schoolbestuur, volgens lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsbestuur beschikken. Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop instellingen kunnen omgaan met de aan hen toegekende beleidsruimte. Die ruimte moet op een verantwoorde wijze worden benut en de instelling moet daarbij transparant handelen. Essentieel onderdeel van de Code is de Horizontale Verantwoording naar de omgeving. Tevens is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsbestuur zij gebruikt en hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Voor de scholen van Stichting Flore is dit de Goed Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad. De mr heeft geen instemmings- of adviesrecht op het jaarverslag, maar ontvangt dit verslag ter informatie. Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan het College van Bestuur van Stichting Flore. Procedure Na de zomervakantie wordt het schooljaar financieel formeel afgesloten. De definitieve financiële gegevens zijn via de FA begin oktober beschikbaar. Voor 15 oktober zullen de definitieve schoolknips aan de scholen beschikbaar worden gesteld. Deze schoolknips kunnen worden opgenomen in het jaarverslag. De directie levert het jaarverslag voor 1 november in op het servicekantoor. Het jaarverslag zal in de digiport van de school worden geüpload. Het jaarverslag wordt geüpload in het schooldossier van de Inspectie voor het Onderwijs. Koersplan: Onderwijs Flore Basis Het College van Bestuur en de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in termen van de te realiseren onderwijskwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording over de kwaliteit. Om te kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit moeten de scholen systematisch de opbrengsten van het onderwijs evalueren. Het College van Bestuur dient te beschikken over de gegevens van de scholen om haar taak als bestuurder waar te kunnen maken. Zij is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt door het College van Bestuur gewerkt met het instrument verantwoordingslijnen. De verantwoordingslijnen voor wat betreft onderwijskwaliteit zijn gebaseerd op het toezichtskader van de inspectie voor het basisonderwijs. Bij deze indicatoren wordt tenminste gestreefd naar de norm zoals deze door de Onderwijsinspectie is vastgelegd. Daar de onderwijsinspectie ook een basisarrangement geeft als een school meerdere tweeën scoort is de Flore ambitie gesteld op het minimaal scoren van een drie. Door het realiseren van onderwijskwaliteit ontstaat er ruimte voor talentontwikkeling. Immers, binnen Stichting Flore onderschrijven wij dat onderwijs veel meer is dan alleen maar het aanleren van de cognitieve vaardigheden. Naast taal en rekenen staat binnen de Stichting Flore de gehele ontwikkeling van ieder kind centraal. Flore-scholen streven ernaar om het maximale uit hun leerlingen te halen. Na (en naast) het bereiken van de inspectienorm is het bereiken van deze Flore-ambitie van wezenlijk belang voor het realiseren van de kernwaarden, missie en visie. De indicatoren om deze Flore-ambitie in beeld te brengen zijn in ontwikkeling en vormen een onderdeel van dit koersplan. 4

5 Het College van Bestuur hanteert voor het onderdeel Financiën de volgende verantwoordingslijnen: B Financiën 1. Meerjarenbegroting KPI: Scholen hebben een sluitende meerjaren(vier jaar) begroting (op dit moment ) 2. Schoolreservepositie KPI: De personele reservepositie voldoet aan de minimale norm van 125 per leerling. De overige knippen (school- en investeringsknippen mogen niet rood staan) Personeel Hoewel de invloed van, met name de digitale wereld, steeds groter wordt bij de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen speelt de professionele leerkracht daar nog steeds een essentiële rol in. Het is daarom dat Stichting Flore een aantal verantwoordingslijnen primair gericht heeft op het welbevinden van het personeel. Leerlingen Zowel de scholen als de organisatie hebben ervaren hoe belangrijk het is om zicht te hebben op de actuele leerlingenpopulatie (aantallen, leeftijden, enzovoort) en daar adequaat op te kunnen anticiperen. Hoewel de informatie die intern beschikbaar is de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen is het wenselijk om zowel de relevante data als de wijze waarop deze wordt gegenereerd en verwerkt wordt in rapportages te optimaliseren. Ouders De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind wordt steeds meer manifest. Ouders willen up-to-date informatie, bij voorkeur digitaal, en vertaald in herkenbare patronen. Daarnaast blijven zij prijs stellen op het persoonlijke contact met leerkrachten op de school. Flore Extra Het jaarverslag is een van de documenten die wordt betrokken bij de beoordeling van de directeuren in de jaarlijkse beoordelingscyclus met het College van Bestuur. 5

6 Financiën van de school: De schoolknip De definitieve versie van de schoolknip is in oktober 2012 opgesteld. De kosten voor scholing geven een vertekend beeld. Deze kosten zijn namelijk exclusief de kosten voor het vervangen van personeel. Deze kosten zijn opgenomen in de formatieknip. Definitieve rapportage schoolknip Brin Grootboekrekening begroting door school Realisatie RL Scholing * Overige personele lasten Onderhoud gebouwen Water Schoonmaakkosten Vuilafvoer Beveiliging Telecommunicatiekosten Porti e.d Contributies/abonnementen Reis- en verblijfkosten ICT Kosten representatie Onderwijsleerpakket Lesmat. tbv gehandicapten Repro leermiddelen Culturele activiteiten Leerlingenzorg MR Overige onderwijskosten Totaal begroot

7 Formatie van de school: De formatieknip schooljaar De definitieve formatieknip is in oktober 2012 opgesteld. We zijn er in geslaagd om te voldoen aan de verplichte buffer van ,00. Deze buffer acht het CvB noodzakelijk om bij calamiteiten snel te kunnen handelen. We willen deze buffer nog iets hoger zien te krijgen. Dat geeft onze school namelijk de gewenste speelruimte om snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Dat kan alleen als we geld hebben om dat te betalen. BRIN: 07RL FORMATIEKNIP SAMENVATTING begroting realisatie Begin saldo personele reserve Formatie inkomsten Formatie uitgaven saldo Eind saldo personele reserve minimum reserve

8 De Schoolontwikkeling (het SOP) en veranderingsdoelen: In het document Evaluatie en Planning (schoolontwikkelingsplan) legt de Familieschool verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken. Het schoolplan en het actuele schoolplan zijn hierbij het uitgangspunt. Deze ligt ter inzage bij de directie en op het bestuurskantoor. Dit document wordt aan het einde van elk schooljaar eerst met het team besproken en eventueel aangepast. Daarna wordt het gepresenteerd aan de medezeggenschapsraad van de Familieschool. Tenslotte wordt het aangeboden aan het College van Bestuur. In de bijlage van dit jaarverslag vindt u het document Evaluatie en Planning

9 Flore kwalitijd budget Het Kwaliteitsbudget is bedoeld om tijd vrij te maken om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. We hebben in schooljaar een bedrag van ,00 beschikbaar gekregen om een impuls te geven aan ons onderwijs. De directie heeft vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt en dat verantwoord in een document Familieschool kwalitijd budget De ondertitel van dit document luidt: Duurzame veranderingen komen alleen tot stand als mensen veranderen. Kaders: - Het budget is bedoeld om TIJD vrij te maken voor kwaliteitsfocus. - Het is vooralsnog niet structureel. - Het budget mag niet gebruikt worden om gaten in de begroting te dekken en er mogen geen personele verplichtingen door ontstaan. Stappenplan: 1. Directie Familieschool bespreekt concreet voorstel met team en stelt vervolgens definitieve besteding vast. 2. Directie Familieschool vraagt goedkeuring aan CvB over inzet van het budget. 3. Familieschool bepaalt aan welk specifiek doel dit geld wordt uitgegeven. 4. Dat doel zorgt er dus voor dat het geld aan de formatieknip en/of in de schoolknip zal worden toegevoegd. 5. Directie Familieschool legt verantwoording af over besteding kwaltijdbudget tijdens gesprek met CvB 6. Familieschool verantwoordt zich achteraf in het jaarverslag over bestedingsdoelen en resultaten. Inzet kwalitijdbudget : De Familieschool heeft de focus vooralsnog op groene cijfers. Eerst zullen we structureel voldoende /goed moeten gaan scoren op spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen. Eind schooljaar willen we dit voor alle groepen voor elkaar hebben. Omdat we streven naar duurzame veranderingen willen we het budget inzetten om structurele gedragsveranderingen bij alle personeelsleden van de Familieschool tot stand te brengen (van conciërge tot directeur). De Familieschool heeft het geld als volgt ingezet: - Uitroosteren leescoördinator om de resultaten technisch lezen en begrijpend lezen te verbeteren (klasbezoeken, beschrijving aanbod groepen 1 t/m 8, controle op methodegebruik, e.d.) 20 woensdagen á We willen de rol van de 4 bouw coördinatoren verbeteren. De agenda s van de bouwvergaderingen worden aangepast. De boco krijgt een andere rol. Hiervoor zijn gesprekken met de boco s noodzakelijk. De gesprekken worden met de directie en/of intern begeleider gevoerd. 8 x dag(deel) á

10 - Collegiale consultatie (cc) We willen dat collega s echt bij elkaar in de groep gaan kijken en elkaar feedback geven. We proberen dit al een paar jaar op te starten, maar het gebrek aan financiën zorgde er telkens voor dat het niet echt van de grond kwam. 14 dagen cc á We moeten snel beginnen met het leggen van allerlei dwarsverbanden tussen allerlei ontwikkelingen op onze school. Het is een taak van de directie om die koers helder voor ogen te hebben. Uiterlijk in april 2012 moet er duidelijkheid zijn over de visie van de Familieschool op de toekomst van ICT, Passend Onderwijs, wereldoriëntatie en creativiteit. Het belangrijkste is het zien van de samenhang in alle ontwikkelingen Er is tijd nodig om hier met enkele mensen van gedachten te kunnen wisselen Totaal: Toe te voegen aan schoolknip (ivm inhuren deskundigheid via bv CPS): Toe te voegen aan formatieknip: Vooruitblik: De Familieschool hoopt dat ook in geld beschikbaar blijft voor het kwalitijd budget. Voor zouden we het budget willen gebruiken voor het uitroosteren van de leerkrachten LB op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Daarnaast hebben we per leerkrachten LB voor wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie aangesteld. Zij hebben tijd nodig om de door de directie en team geformuleerde opdracht inhoud te geven. De onderzoeksvraag die hier achteraan komt is de volgende: onderzoek óf het mogelijk is om wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT optimaal te integreren in ons onderwijs. Dus géén aparte methodes meer, maar een totaalaanbod (projecten / thema s) waarin de basisvaardigheden als lezen, spelling, rekenen, computergebruik, e.d. toegepast worden / geoefend worden in een situatie waarin leerlingen optimaal gemotiveerd en betrokken zijn. We realiseren ons dat deze onderzoeksvraag nu nog niet gesteld kan gaan worden. De focus ligt vooralsnog op lezen, taal en rekenen. Daarna op het vaststellen van een onderwijsaanbod in de groepen 1 t/m 8 voor wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie (creativiteit denken en handelen) en ICT. Pas dáárna kan de onderzoeksvraag behandeld worden. 10

11 Opbrengsten van de school: De Familieschool heeft een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Dat is belangrijk, want op deze manier houden we een goed zicht op de resultaten van ons onderwijs. Hoewel hieronder de harde opbrengsten vermeld staan willen we er toch op wijzen dat goed onderwijs begint bij een veilig klimaat en een prettige sfeer. De inspectie heeft de resultaten van de Familieschool als voldoende beoordeeld. Jaarlijks sturen we alle gegevens op. In juni 2010 heeft de Familieschool bezoek gehad van de inspectie. De Familieschool heeft toen wederom een basisarrangement heeft gekregen. Dat betekent dat we op koers liggen en dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van de Familieschool. In de overzichten vermelden we de gegevens die we naar de inspectie sturen. Mede door deze gegevens verantwoorden wij ons over de kwaliteit van een deel van ons onderwijs. De inspectie bepaalt van welke vakken en groepen wij de resultaten moeten inleveren. Dit betreft de zogenaamde beoordeling tussendoelen van ons onderwijs en de beoordeling eindopbrengsten Cito begrijpend Gemiddelde vaardigheids Streef Score doelen FS Ondergrens inspectie Streefdoelen Scores FS A, B, C lezen versie 2010 score: (ondergrens inspectie) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 91 % ABC M % ABC 90% ABC 81 % ABC Cito Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS rekenen vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C versie 2010 score: (wat moet je minimaal scoren) FS FS in 2012 A, B, C M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 84 % ABC M % ABC 90% ABC 92 % ABC Cito Technisch lezen (lees tempo/ dmt M3 versie 2010 M4 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 90% ABC 96 % ABC % ABC 90% ABC 66 % ABC 11

12 Cito Spelling M4 versie 2010 M6 versie Gemiddelde Streef Score Ondergrens Streef- Scores FS vaardigheids doelen FS inspectie doelen A, B, C score: FS FS (wat moet je in 2012 minimaal A, B, C scoren) % ABC 85% ABC 74 % ABC % ABC 85% ABC 83 % ABC Resultaten van het onderwijs; de schoolverlaters in groep 8 In hoofdstuk 8 van de schoolgids kunt u lezen hoe wij de resultaten van ons onderwijs meten. Eén van de meetinstrumenten is de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs: Aantal schoolverlaters gr Advies opdc* (2%) Advies praktijkonderwijs (2%) Advies vmbo-basis/kader 6 (13%) 3 (6%) 9 (16%) (17%) (19%) Advies vmbo- 9 (20%) 8 (16%) 2 (3%) (25%) gemengd /theoretisch (26%) Advies tl / havo 10 (20%) 19 (33%) 6 (11%) 7 (12%) Advies havo 19(42%) 13 (26%) 13 (23%) 8 (16%) 14 (25%) Advies havo/vwo, vwo 11(25%) 16 (32%) 14 (25%) (incl. gymnasium) (26%) (19%) *opdc = orthopedagogisch en didactisch centrum In de schoolgids kunt u lezen wat deze schoolsoorten inhouden. Het vmbo kent een zorgstructuur van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor LWOO wordt een leerling getoetst door de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO). In 2010 ging in Nederland 47,7% van de leerlingen naar havo/vwo en 51,3% naar het vmbo. 12

13 Ouderenquête, leerlingenquête en personeelsenquête Op de Familieschool hebben we in mei 2011 tevredenheidspeilingen laten houden door een extern bureau. Dit bureau, BvPO te Groningen is gespecialiseerd in enquêtes en het interpreteren van alle gegevens. In de tevredenheidspeiling werd een groot aantal ouders, een groot aantal leerlingen en alle personeelsleden gevraagd naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de Familieschool. Omdat de tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland is er een referentiegroep. Hierdoor wordt het mogelijk om onze resultaten te vergelijken met andere basisscholen. We willen deze enquête periodiek laten uitvoeren bij ouders, leerlingen en personeelsleden, zodat er ook een doorgaande lijn beschikbaar komt. Naast deze enquêtes houden we alle resultaten van onze leerlingen systematisch bij. Tenminste 2 x per jaar worden de leerlingen getoetst en de resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau bekeken. Vervolgens wordt er op basis van deze informatie adequate actie ondernomen. Tot slot evalueren we regelmatig de doelstellingen uit ons schoolplan en alle andere ingezette ontwikkelingen. Zoals u hieronder kunt lezen waren we tevreden over de informatie die we kregen. Dat neemt niet weg dat er altijd onderdelen verbeterd / veranderd kunnen worden. De onderdelen die we aanpakken staan verwoord in ons schoolplan en in ons schoolontwikkelplan. Conclusies naar aanleiding van de enquêtes: Oudertevredenheidspeiling: 1. De ouders van de Familieschool zijn zeer tevreden. Gemiddeld geven ouders 7,5 aan een school. De ouders van de Familieschool geven een 8,1. 2. Opvallend zijn de hoge scores voor het schoolgebouw, de omgeving van de school, de begeleiding van leerlingen, de aandacht voor goede resultaten bij hun kinderen, de huidige schooltijden, de leerkrachten, de sfeer, de regels, rust en orde en het contact met school. 3. De ouders zijn tevreden over het contact met school. Toch willen we dit nóg meer optimaliseren. 4. De successcore is goed. De ouders benoemen enorm veel pluspunten en geven de school geen aandachtpunten voor nieuw beleid mee. Dit is iets waar we met elkaar trots op zijn. Leerlingtevredenheidspeiling: 1. De leerlingen van de Familieschool vinden de school goed. Gemiddeld geven leerlingen 8,1 aan een school. De leerlingen van de Familieschool geven een 8,4. 2. Opvallend hoog zijn de scores voor de klas, schoolgebouw en schoolomgeving, contact van de leerkrachten met de leerlingen en algemene tevredenheid. 3. Er is nog verbetering mogelijk bij omgang leerlingen onderling, ouderbetrokkenheid en ondersteuning door de leerkrachten. Daarnaast geven onze leerlingen aan taal moeilijk te vinden en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming als minder dan gemiddeld leuk te ervaren. De aantrekkelijkheid van het overblijven ervaren de leerlingen als minder dan gemiddeld leuk. Deze punten nemen we uiteraard mee bij de invulling van ons onderwijs. 4. De successcore is voldoende. Personeelstevredenheidspeiling: 1. De personeelsleden van de Familieschool ervaren de school als zeer goed. Gemiddeld geven personeelsleden 7,62 aan een school. De personeelsleden van de Familieschool geven een 8,71. 13

14 2. De Familieschool heeft een relatief jong team. 3. Opvallend hoog zijn de scores voor het schoolgebouw, sfeer, schoolregels, pedagogisch klimaat, werkklimaat, interne communicatie, externe communicatie, het management en de algehele organisatie op school. Alle conclusies uit het onderzoek zullen worden gebruikt om de juiste prioriteiten te kunnen stellen voor de schoolontwikkeling van de Familieschool. Een samenvatting van de evaluatierapporten wordt binnenkort op onze website gezet. Samenvatting inspectie: De Familieschool is voor het laatst op 14 juni 2010 door de inspectie bezocht. De inspectie voor onderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Familieschool in orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. Het schoolplan, zorgplan en de schoolgids voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Meer informatie kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie. Zowel de eind- als de tussentijdse opbrengsten zijn voldoende. Voor de eindopbrengsten geldt dat deze de laatste 2 jaar boven de ondergrens lagen die de inspectie bij de beoordeling hiervan hanteert en voor de tussentijdse dat deze op alle vijf de toetsen die de inspectie beoordeelt, voldoende zijn. Positief is met name de opbrengstgerichte houding van team en directie, waarbij de school laat zien haar streefdoelen inmiddels hoger te hebben gesteld dan slechts voldoende naar het oordeel van de inspectie. De directie stuurt de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering op professionele wijze aan. Vanuit een positief-kritische houding weet de directie het team te stimuleren het primaire proces steeds verder te verbeteren. Opvallend is de zeer planmatige wijze waarop de directie de verbeterplannen uitwerkt. Daarbij wordt de deskundigheid van de leerkrachten steeds beter ingezet, door bepaalde leerkrachten als specialist op bepaalde terreinen te scholen. Ook de wijze waarop de directie ervoor zorgt dat verbeteractiviteiten daadwerkelijk worden vertaald naar het concrete handelen in de praktijk, verdient een compliment. Dit is goed geborgd op de Familieschool. Verbeterpunten in 2010: Naast bovengenoemde positief beoordeelde aspecten, vraagt de inspectie aandacht voor enkele onderdelen waarvan de kwaliteit verbeterd kan worden. Het is niet altijd goed te bepalen of de zorg die de school biedt ook de meest adequate keuze is. Ook kan die zorg beter worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Reactie school: inmiddels werken we met groepsplannen en worden de resultaten van ons onderwijs adequaat geëvalueerd (zie ook het document evaluatie en planning; schoolontwikkelplan in de bijlage). Daarnaast zijn we gestart met het werken met ontwikkelingsperspectieven. Indien we de inspectie op bezoek krijgen, kunnen we laten zien dat we inmiddels op de goede weg zijn. 14

15 Arbo zaken: Op de Familieschool is een coördinator ARBO. Hij zorgt er samen met de directeur voor dat onze school veilig is en blijft. Elke maand staat het punt ARBO op de agenda van de teamvergadering. De Familieschool maakt een RI&E. Dit wordt jaarlijks met de medezeggenschapsraad besproken. Bij de stichting Flore staat ARBO-beleid regelmatig op de agenda van het directeurenberaad. RI&E : Ons schoolgebouw wordt wekelijks bekeken door de directeur. Noodzakelijke werkzaamheden worden snel uitgevoerd. Elk jaar wordt er een Plan van Aanpak gemaakt. Door het beperkte budget dienen er adequate keuzes gemaakt te worden. Plan van aanpak nav RI&E schooljaar Maatregel Tochtdeuren voorzien van automatische deursluiters Prioritei t h-m-l Verantwoo r-delijke Start Uitvoerende Eind Budget Gereed ja/nee w ja l R.Venneker Jan 12 flore Febr ,- Vervangen planken hekwerk schooltuin m R.Venneker Mei 11 school Mei ,- * ja Tegels op schoolplein (met name de rubberen) uitvlakken m R.Venneker juli 12 Firma Kamp juli ,- ja Noodstop aanleggen aanzuigen buitenlucht ivm calamiteiten Binnenklimaat in lokalen verbeteren (project Frisse Scholen) Binnenklimaat in boven lokalen verbeteren door koeling in de zomer h R.Venneker Sept 11 flore Sept 11? ja h R. Venneker juli 12 flore sept 12. gedeeltel ijk h R. Venneker Juli 12 flore sept , - nee * = geschatte kosten Evaluatie : - Er zijn diverse planken vervangen zodat de tuin weer afgeschermd is van de speelplaats. - De lokalen 4a, 4b, 6b, 8a en 8b zijn voorzien van een systeem om het binnenklimaat beter te regelen. Het CO2-gehalte wordt constant gereguleerd. Ook kan het systeem handmatig stil worden gezet bij calamiteiten. - Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project Frisse Scholen in alle ruimtes van de Familieschool. - Er wordt een onderzoek gedaan naar de extreme warmte in de zomer van de lokalen 6b, 8a en 8b. Gezocht wordt naar een effectieve en betaalbare koeling - De rubberen tegels zijn uitgevlakt. 15

16 Bedrijfsgezondheidsdienst: De Familieschool is aangesloten bij ARBONED. De ervaringen met de bedrijfsarts zijn zeer positief. Het zorgt er mede voor dat we gezond kunnen blijven werken. Brandweer: De brandweer verleent een gebruiksvergunning en houdt toezicht op de naleving van de gebruikersvoorwaarden. De vergunning is verleend op 8 december Na de verbouw van ons gebouw dus. Alle brandblussers en brandslangen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd. Enkele keren per jaar houdt de school een ontruimingsoefening. Gemelde gevaren: Gevaren kunnen door ouders, leerlingen en personeelsleden aan de directeur worden gemeld. De directie onderneemt snel actie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende meldingen geweest, waaronder ook meldingen van esthetische aard. Op elke melding is actie ondernomen en de klachten zijn verholpen. Ongevallenregistratie: De Familieschool heeft een registratiesysteem voor ongevallen van leerlingen, personeel en bezoekers. Dit registratieformulier zit in de ARBO-map in de directiekamer. Dit schooljaar waren er: - 2 x ongeval waarbij bezoek aan huisarts noodzakelijk was - 10 x ongeval waarbij de BHV-er het heeft opgelost (meestal vallen van kinderen op plein) - 0 x ernstig ongeval waarbij melding is gedaan bij inspectie SZW Inspectie speeltoestellen: De Familieschool wordt jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd. Dit geldt voor alle buitenspeeltoestellen, de toestellen in de speelzaal en de grote gymzaal. Indien noodzakelijk worden reparaties snel uitgevoerd. BHV: De Familieschool volgt de wettelijke richtlijnen wat betreft het aantal BHV-ers. Deze worden uiterlijk eens per 2 jaar bijgeschoold. Ziekteverzuim leerkrachten: De school houdt een ziekteverzuimregistratie bij en probeert door analyse conclusies te trekken voor haar beleid. Eenmaal per jaar bespreekt de directeur met elk personeelslid het aantal dagen / frequentie ziekteverzuim. Op de Familieschool werken gemiddeld zo n 34 personeelsleden. Het verzuimpercentage op de Familieschool was in ,53 %. Het verzuim bij stichting Flore was in gemiddeld 5,65%. Verzuim leerlingen: Elke dag wordt de absentie van de leerlingen bijgehouden. Dit wordt in Dotcom bijgehouden. Leerlingen die zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden worden spoedig na het begin van de lessen gebeld. Ouders die verlof willen, vullen hiertoe een formulier in dat op school te verkrijgen is. Voor elk verzuim (ook al is het slechts voor een kwartiertje) wordt een formulier ingevuld. Hierdoor lijkt het alsof er erg veel verlof wordt gegeven, maar het gaat vaak om kortdurende afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de directeur. Hij onderneemt snel actie richting de ouders. Indien hij er met de ouders niet uitkomt wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Dit gebeurt overigens ook als de ouders het niet eens zijn met een afwijzing van een aanvraag schoolverlof. 16

17 In het afgelopen jaar is 114 x geoorloofd verzuim aangevraagd en toegekend. In het afgelopen jaar is 9 x verlof aangevraagd en niet toegekend. In alle 9 gevallen begrepen de ouders dit en zijn de kinderen gewoon naar school gegaan. Daarnaast hebben zo n 15 ouders aan mij gevraagd of er mogelijkheden zijn voor extra (vakantie)verlof. Na uitleg begrepen ouders dat dergelijke aanvragen, zónder bijzondere omstandigheden, kansloos zou zijn. In- en uitstroomgegevens personeel: - uitstroom naar FPU/pensioen 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs 1 persoon - uitstroom naar outplacement binnen het onderwijs PO 0 personen - uitstroom naar outplacement buiten het onderwijs VO 1 persoon - uitstroom naar andere Flore school (binnen de stichting) 0 personen - instroom van andere Flore school (binnen de stichting 2 personen In-, zij- en uitstroomgegevens leerlingen: Zij-uitstroom: 6 leerlingen zijn door verhuizing naar een andere basisschool verhuisd. 1 leerling is, in goed onderling overleg, op een andere Flore school geplaatst ivm de Thuissituatie. Zij-instroom: 6 leerlingen zijn van andere basisscholen op de Familieschool geplaatst. Aantal verwijzingen naar SBAO en SBO: Er is 1 leerling verwezen naar het SBO. Deelnamepercentage in voedingsgebied: Het deelnamepercentage is erg hoog. Toch willen we een grote basisschool blijven. We willen geen groei. Om een school van flinke omvang te blijven zullen we leerlingen moeten inschrijven uit andere voedingsgebieden. Klachten: Er zijn geen klachten ingediend tegen de Familieschool. Wel komen er regelmatig ouders bij de directie met vragen, suggesties of opmerkingen. Dat vinden we prettig. We willen graag feedback van ouders ontvangen. 17

18 Een toekomstbestendige organisatie: De Familieschool wil een school zijn waar leerlingen, ouders en personeelsleden trots op zijn. Hoewel we natuurlijk te maken hebben (en krijgen) met bezuinigingen, krimp van het aantal leerlingen en een groeiend tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers, kijken we met een optimistische blik naar de toekomst. We willen een school zijn waar medewerkers met plezier werken. Waar een evenwichtig evenwicht is tussen de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden. Het CvB, de medewerkers van ons bestuurskantoor, intern begeleiders en de directie van de Familieschool hebben een dienende rol. Uiteindelijk is het de man/vrouw voor de groep die het échte verschil maakt bij de leerlingen. Op de Familieschool worden hoge eisen gesteld aan alle medewerkers. Er mag een professionele houding worden verwacht. Daar hoort adequate feedback van de directie, intern begeleiders, specialisten en collega s onderling bij. Een open houding, juiste communicatie en een wil om optimaal te presteren is daarbij een must. Afsluiting: We streven ernaar om onze ouders goed te informeren. Op de website van de Familieschool staat veel belangrijke informatie. Ook de schoolgids, nieuwsbrieven, verslagen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, e.d. zijn daar terug te vinden. Daarnaast informeren we onze ouders via digiduif. De Familieschool heeft haar uiterste best gedaan om duidelijke informatie te verschaffen. Indien u toch zaken onduidelijk vindt of andere suggesties heeft houden wij ons van harte aanbevolen. Namens het team, René Venneker Directeur Familieschool te Heerhugowaard 18

19 Bijlage: Document evaluatie en planning Lijst met afkortingen: - Schoolknip Dit is een interne knip om zo n 20 verschillende kostenposten van te betalen. Het wordt met name gebruikt voor scholing, ICT, repro leermiddelen, onderzoeken bij leerlingen en onderwijsleerpakket. - Formatieknip Dit is een interne knip waarmee we de personele lasten betalen. - CvB College van Bestuur van stichting Flore - LVS Leerling Volg Systeem - WSNS Weer Samen Naar School - PO Passend Onderwijs - MR Medezeggenschapsraad - SOP School Ontwikkel Plan - ARBO Arbeidsomstandigheden - RI&E Risico inventarisatie en evaluatie - BHV Bedrijfs Hulp Verlening - SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - PO Primair Onderwijs - VO Voortgezet Onderwijs 19

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie