Overheidssteun in de sportsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheidssteun in de sportsector"

Transcriptie

1 Overheidssteun in de sportsector In de vorige bijdrage werden reeds verschillende acties aangehaald dewelke door de Commissie werden ondernomen op het vlak van de overheidssteun in de sportsector. De Commissie heeft nog andere acties gehouden in deze materie. Aldus is de Commissie, in november 2003, begonnen met een onderzoek van de maatregelen genomen ten aanzien van de professionele clubs in Italië. De Europese Commissie heeft daarbij aan Italië om verduidelijking gevraagd over twee aspecten van de nieuwe wet betreffende de financiële informatie die de professionele clubs verplicht zijn te publiceren, welke in strijd zou kunnen zijn met het beleid inzake overheidssteun. Inderdaad, door deze wet, konden bepaalde Italiaanse clubs genieten van financiële voordelen terwijl andere Europese clubs deze voordelen niet hebben, wat dus in strijd is met het mededingingsrecht zowel op het economisch gebied en - als, bij uitbreiding, op het domein van de sport. Eind 2002, heeft Italië verscheidene wettelijke maatregelen genomen betreffende de fiscaliteit en de boekhouding van de professionele sportclubs (decreet - wet N 282 van 24 december 2002, wet n 27 geworden van 21 februari 2003). Deze wetgeving laat toe aan bepaalde clubs, in het bijzonder de grootste voetbalclubs, voor de welke de vergoeding van de spelers de grootste kost is, rekeningen uit te geven die de werkelijke kost van een bepaalde oefening onderschatten, de reële verliezen verdoezelen, en een vertekenend beeld geven aan de investeerders, waardoor hun kapitaal risico loopt. Deze wetgeving heeft nog een tweede ongewenst effect, hoewel het niet direct uit het gemeenschapsrecht voortkomt: bepaalde clubs kunnen, op korte termijn, overschatte premies en vergoedingen storten aan de spelers, zelfs indien hun financiële situatie dit niet toelaat, waardoor ze een voordeel verkrijgen ten aanzien van andere clubs. Vanuit een technisch standpunt, laten deze maatregelen toe aan sportclubs om op het actief van hun balans, op een aparte plaats, de waardeverminderingen te plaatsen die afkomstig zijn van een onderschatting van hun recht tot het exploiteren van de prestaties van de professionele spelers, berekend op basis van een evaluatie uitgevoerd door een beëdigd expert. Dit element zal men inschrijven op het actief van de balans en zal worden afgeschreven over verschillende boekjaren. De wetgeving preciseert dat de verenigingen die kiezen om speciale regels te gebruiken voor boekhoudkundige of fiscale doeleinden, moeten overgaan tot een lineaire afschrijving over tien jaar, zelfs indien de hen toegekende rechten door een overeenkomst met de spelers in kwestie een minder langere duur hebben, bijvoorbeeld twee of drie jaar. De Europese commissie vreest dat deze maatregelen in strijd zijn met de gemeenschapsregels zowel inzake boekhouden als inzake overheidssteun. De vierde (78/660/CEE) en de zevende (83/349/CEE) richtlijnen van de Raad (boekhoudkundige richtlijnen) betreffende de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen van de verenigingen vereisen dat de contracten met de atleten, wanneer deze beschouwd worden als onlichamelijke onroerende goederen, afgeschreven worden op een 1/5

2 termijn van hun nuttige levensduur, die meestal overeenstemt met de termijn van deze contracten. Een contract mag niet afgeschreven worden over een termijn die langer is dan de termijn van het contract. Bovendien voorzien de boekhoudkundige richtlijnen dat, indien men zich mag verwachten aan een permanente waardevermindering, de waarde van het onroerend actief teruggebracht moet worden tot de reële waarde op het moment van de sluiting van de balans. De richtlijnen voorzien ook het fundamentele principe dat inhoudt dat de rekeningen een waarachtig beeld moeten weergeven van het patrimonium, de financiële situatie en de resultaten van de vereniging. De Commissie vraagt zich bijgevolg af, of de Italiaanse wetgeving de boekhoudkundige richtlijnen respecteert vermits zij toelaat de contracten met de atleten, die beschouwd worden als onlichamelijke onroerende goederen, af te schrijven over een periode langer dan de nuttige levensduur. Bovendien, blijkt dat de Italiaanse wetgeving de sportclubs de toelating geeft om de waarde van hun contractuele rechten op de professionele atleten niet aan te passen, zelfs als de prestaties van dezen niet meer overeenstemmen met de verwachtingen, bijvoorbeeld door het gevolg van een kwetsuur. De aldus voorgestelde rekeningen kunnen op geen enkele wijze een getrouw beeld weergeven en zijn bijgevolg strijdig met de principes van voorzichtigheid opgenomen in de vierde richtlijn. Voor de eventuele schending van artikel 87 van het EU Verdrag inzake overheidssteun, kan het verkregen voordeel gekwalificeerd worden als een speciale afschrijvingsregeling volgens de definitie gegeven door de Commissie in haar communicatie over de directe fiscaliteit van de ondernemingen. Door deze regeling kan de Italiaanse staat, bij bepaalde clubs, zich onthouden van fiscale ontvangsten die ze dan zullen in mindering brengen bij andere verenigingen die zich in een equivalente reële financiële situatie bevinden. Hiermee brengen ze de regels van mededinging in gedrang en verstoren ze de uitwisselingen tussen de lidstaten. Het staat vast dat sommige activiteiten van deze sportclubs een internationale dimensie hebben, bijvoorbeeld de overname van spelers en de overdracht van de uitzendrechten voor de Europese competities zoals de Champions league. Indien bedoelde maatregel werkelijk een overheidssteun zou inhouden in de zin van artikel 87, paragraaf 1, van het EU Verdrag, dan zou deze niet verenigbaar kunnen zijn met het Verdrag. De Europese Commissie heeft nog andere dossiers geopend, bijvoorbeeld, een brief van de Commissie in juli 2002 gericht aan de Nederlandse regering betreffende de financiële steun gegeven aan een groot aantal Nederlandse steden voor hun voetbalclubs, dewelke in strijd zou zijn met het artikel 87 van het EU Verdrag. De commissie vermeldt in haar brief dat de steun aan de clubs enkel verenigbaar is met het Verdrag in bepaalde beperkte omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in de hypothese dat deze steun toegekend zou worden om de opvoeding van de jongeren te bevorderen, in de context van een nationaal opvoedkundig systeem. We mogen ook niet vergeten dat er een procedure lopende is tegen de Duitse publieke investeringen voor de hernieuwing van de toegangswegen tot het stadium van Munchen, voor de wereldbeker van Er werd een klacht ingediend tegen deze investeringen die een overheidssteun zouden inhouden in het voordeel van de twee voetbalclubs van Munchen die na de wereldbeker van 2006 het stadium in gebruik zullen nemen. Bepaalde steun is echter wel wettelijk indien men zeer strikte voorwaarden naleeft. 2/5

3 Het gaat bijvoorbeeld om elke financiële steun die kleiner is dan EUR verdeeld over drie jaar. (minimis regel) Dat geldt ook voor financiële steun bij clubs in moeilijkheden, maar enkel indien aan twee zeer strikte voorwaarden voldaan wordt: de steun moet tijdelijk zijn, met andere woorden beperkt tot de periode voor de herstructurering van de onderneming of van de vereffening, en de steun mag enkel gegeven worden voor de salarissen en moet terugbetaald worden in de twaalf maanden volgend op de betaling 1. Het betreft ook nog zekere steun toegekend aan kleine clubs vermits het Europees recht 2 de steun aan kleine en middelgrote ondernemingen uitsluit. Steun voor de financiering van de sportinfrastructuur is ook toegelaten mits het naleven van strikte voorwaarden, ter herinnering gebracht door de Commissie in haar brief aan Nederland: - de steun (in de vorm van een concessie of een kapitaalsinjectie) moet onderworpen zijn aan de voorwaarde dat het stadium open staat voor verscheidene gebruikers (meerdere clubs, verschillende evenementen) (het niet selectieve karakter van de steun); - de overheidssteun moet het noodzakelijke minimum inhouden om het project te kunnen verwezenlijken of in het geval van een concessie, moet de gebruiker een aangepaste huurprijs betalen - de subsidies of de concessie moet toegekend worden aan een begunstigde gekozen via een openbare aanbesteding of, indien onmogelijk, moet de tussenkomst van de staat bepaald worden door een onafhankelijke expert als zijnde een noodzakelijke minimumsteun De steun voor de infrastructuur zal slechts aan het europees recht onderhevig zijn indien deze infrastructuur er toe strekt een economische activiteit te ontwikkelen (sport competities, concerten) en indien er mededinging bestaat op europees niveau (vb. om internationale competities en concerten te houden die ook in andere landen gehouden kunnen worden maar waarvoor men dat bepaald stadium kiest omwille van de gemakkelijkheid). Tenslotte is er de beslissing van 2001 betreffende de franse overheidssteun, reeds hierboven aangehaald, die uit het toepassingsgebied van de Europese regelgeving uitsluit de steun voor de opleiding van de jongeren, dit evenwel voor zover deze subsidies de netto kosten van de opleiding niet overtreffen en er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het budget voor de opleiding en het budget voorzien voor de ontwikkeling van de economische activiteit van de club. 3 1 PB. C. 1999, C 288, p.2 2 Verordening van de Commissie n 70/2001 PB. C. 2001, I, 10 p Verordening van de Commissie n 68/2001, PB. C. 2001, I, 10 p.20; Beslissing N118/00 Frankrijk 25 april /5

4 E besluit Het zeer beperkt aantal kennisgevingen van steun, klachten en tussenkomsten van de Commissie inzake overheidssteun in sportsteden, toont aan dat de weg nog zeer lang is. Nochtans is het evident dat er vandaag de dag nog steeds aan openbare financiering gedaan wordt zonder dat de Commissie hiervan verwittigd is, of, ondanks het illegaal karakter, zonder dat controleprocedures ingesteld worden. We weten dat, ongeacht de aard van de steun en de vorm van de overheidsinstelling die financiert, deze steun in strijd is met de Europese reglementering, in de mate dat de begunstigde een economische speler is op de eengemaakte markt. Hoewel men moet rekening houden met de specificiteit van de sport, heeft het Hof van Justitie herhaald in haar arrest BOSMAN, dat sport geen "cultuur" is. De exceptie van cultuur voorzien in het artikel 87 alinea 3 van het Verdrag van de Unie is hier dus niet van toepassing. Het respecteren van de Europese regelgeving inzake overheidssteun door de sportclubs is een noodzakelijkheid indien men een eerlijke mededinging tussen de sportclubs wil bekomen. De personen die zich als eerste hiervan bewust moeten worden, zijn de betrokken sportactoren en de overheden 4. Het is in feite de hele sportmentaliteit die moet veranderen. Inderdaad, het toelaten van het behoud van de illegale overheidssteun in sport, werpt, buiten de overweging dat het recht er is om te worden gerespecteerd, één fundamentele vraag op: waarom zou de burger miljoenen euro s aan taksen betalen die dienen om de professionele clubs te subsidiëren, dit terwijl zowel de bestuurders als de spelers vaak uitzonderlijk goed betaald zijn? Het verbieden van niet toegelaten overheidssteun zou kunnen zorgen voor de gezondmaking van clubs die zich aan de top bevinden, niet omwille van hun sportieve kwaliteiten maar enkel omdat ze een pronkstuk zijn voor de politiek en enkel hiervoor publieke fondsen krijgen. Natuurlijk, is een tussenkomst van de overheid in de sport noodzakelijk. Evenwel moet ze steeds subsidiair blijven en responsabiliserend werken. Ze moet subsidiair zijn omdat «le partenariat entre l'initiative publique et privée est notamment justifié par le fait que les objectifs publics ne peuvent être rencontrés par la liberté du marché. L'intervention de l'etat doit être complémentaire à celle du privé mais en évitant de décourager l'initiative privée, de fausser la concurrence et d'ignorer la fonction de signal du prix. Dans cette optique, le faire soi-même (l'etat en tant que 4 Mario Monti, Conferentie «Governance in sport», Brussel, 26 februari 2001: The actors - sporting organisations, clubs and athletes can certainly contribute to improve the legal security in this sector. How? Having a good knowledge of the rules and playing a fair game in respecting them. 4/5

5 promoteur ou organisateur) et le faire-faire (par la subsidiation des infrastructures et organisations sportives) peuvent troubler le marché en perturbant la concurrence et en décourageant l'initiative privée. Le prix d'un bien doit refléter les coûts du producteur autant que la volonté de payer du consommateur. Des prix très bas, grâce aux taxes et subsides, peuvent décourager toute initiative privée qui n'arriverait pas à assumer de tels prix. De même, une réglementation trop stricte peut être un frein aux projets privés et mener à une pénurie, à une offre insatisfaisante et à des listes d'attente.» 5 Ze moet responsabiliserend werken omdat «la responsabilisation est un élément important allant de pair avec l'utilisation des incitants. Il faut rompre avec l'ancien système consistant à éponger les pertes des centres et donc à subsidier le plus ceux qui gèrent le moins bien. Il faudrait opter pour un système d'enveloppe budgétaire, couplé à une plus grande autonomie et un accroissement de responsabilité du management sur la gestion des coûts et la tarification. Cela ne peut cependant s'envisager que grâce à une formation aux principes de management modernes.» De Europese Commissie zal het moeilijk hebben om de mentaliteit van de betrokkenen, openbaar of privé, sportief of niet-sportief, te veranderen en hun te laten inzien dat er wettelijke reglementeringen bestaan en dat deze nageleefd moeten worden. Het is in ieder geval, één van de belangrijkste taken van de Europese Unie vermits de ontwerptekst van de Europese Conventie bepaalt «De Unie draagt bij tot de bevordering van de sport in haar Europese dimensie, rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie.» en haar optreden strekt er toe «De Eruopese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.» Gauthier ERVYN Advocaat Vanden Eynde Legal 5 Synthese opgesteld door Carine Vassart van een rapport van de Stefan Késenne stichting, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, UFSIA gemaakt in het kader van een prospectieve reflectie over "Société et Sport" geleid door de Koning Boudewijnstichting, juli /5

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 168 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 3.3.1. Immateriële vaste activa»» Kosten van onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1) Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek

Nadere informatie

Matthias Moortgat Brouwerijcontracten INLEIDING

Matthias Moortgat Brouwerijcontracten INLEIDING INLEIDING 1. Het brouwerijcontract is een onbenoemde overeenkomst die kan geschoeid worden op een brede leest van rechtstakken. Verschillende aspecten van dit contract verdienen de aandacht van verschillende

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

FINANCIAL FAIR PLAY RULES & VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS. Een reden tot paniekvoetbal?

FINANCIAL FAIR PLAY RULES & VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS. Een reden tot paniekvoetbal? FINANCIAL FAIR PLAY RULES & VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS Een reden tot paniekvoetbal? A.F. Dopmeijer Maart 2013 Masterscriptie Arbeidsrecht Vrij verkeer van werknemers & Financial Fair Play Rules In hoeverre

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie