Code Banken. 93 Code Banken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Code Banken. 93 Code Banken"

Transcriptie

1 Code Banken Achtergrond Naar aanleiding van de financiële crisis die medio 2007 ontstond, is er een diepgaand maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren van financiële instellingen. In Nederland nam de Adviescommissie Toekomst Banken het voortouw door op 1 april 2009 het rapport Naar herstel van vertrouwen uit te brengen. Binnen de bancaire wereld zijn daar diverse vervolgdiscussies over gevoerd waarin ook de Rabobank actief heeft geparticipeerd. Deze hebben geleid tot de Code Banken. De Code Banken is op 9 september 2009 vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en op 1 januari 2010 in werking getreden. De Code Banken kent een wettelijke verankering. De Code Banken maakt deel uit van een stelsel van nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes, dat deels nog in ontwikkeling is. Bij de toepassing van de Code Banken moeten de banken met dit volledige kader rekening houden. De Code Banken bevat bepalingen over de inrichting van de governance, het risicomanagement, de auditfunctie en het beloningsbeleid. Tegelijkertijd vormt de Code Banken voor derden een handvat om te beoordelen of de banken naar aanleiding van de financiële crisis de juiste maatregelen hebben genomen. Doel van de Code Banken is bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Eind 2012 is de tweede rapportage van de Monitoringscommissie Code Banken verschenen. De belangrijkste conclusie van de Monitoringscommissie is dat de Code goed wordt nageleefd, maar dat de naleving door de bancaire sector nog te weinig wordt uitgedragen. De Rabobank wil zich in 2013 dan ook inspannen om de bekendheid van de Code Banken bij het publiek te vergroten. Dit hoofdstuk gaat in op de context waarin de bepalingen worden toegepast en beschrijft op hoofdlijnen hoe de bepalingen zijn geïmplementeerd. Naleving door de Rabobank van de bepalingen van de Code Banken gebeurt op basis van het pas toe of leg uit -beginsel. De Rabobank hecht aan transparantie en een duidelijke verantwoording. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de bijzonderheden per bepaling wordt verwezen naar een separate bijlage bij dit jaarverslag op 93 Code Banken

2 Reikwijdte Code Banken Lokale Rabobanken Binnen de Rabobank Groep is beleid van kracht dat zorg draagt voor een groepsbrede toepassing van de Code Banken voor alle in Nederland gevestigde groepsentiteiten, inclusief de lokale Rabobanken. Dit betreft bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot risicomanagement, audit en beloningen. Daar waar de Code Banken spreekt over de raad van bestuur en de raad van commissarissen, heeft dat, gegeven de structuur van de Rabobank Groep, betrekking op de organen van Rabobank Nederland en dus niet op de directie en de raad van commissarissen van iedere individuele lokale Rabobank. De Code Banken is dan ook niet van toepassing op de individuele lokale Rabobanken. Dochters en andere organisatieonderdelen Binnen de Rabobank Groep rapporteren Robeco en Rabo Vastgoedgroep zelfstandig over de toepassing van de Code Banken. Over de toepassing van de Code Banken door De Lage Landen wordt in dit jaarverslag geconsolideerd gerapporteerd, omdat De Lage Landen zelf geen jaarverslag publiceert. Gelet op het groepsbeleid met betrekking tot risicomanagement, audit en beloningen voldoet De Lage Landen volledig aan de betreffende bepalingen van de Code Banken. De samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen van De Lage Landen reflecteert het feit dat De Lage Landen een volledige dochteronderneming is van Rabobank Nederland. Friesland Bank is in 2012 samengegaan met de Rabobank. De volledige integratie van Friesland Bank zal enkele jaren duren. Vanwege de integratie is Friesland Bank niet in staat de Code Banken volledig toe te passen. Om die reden wijkt Friesland Bank dan ook af van de volgende bepalingen: 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, , 2.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.2, 3.2.3, 4.1 en 4.2 (zie separate bijlage bij dit jaarverslag op Rabobank: klantbelang en beheersing van risico s als uitgangspunt Vanzelfsprekend onderschrijft de Rabobank het belang van de Code Banken en beschouwt ze deze als een belangrijke leidraad voor de sector om de inrichting en werking van interne functies te verbeteren. Governance: raad van bestuur Belangrijke onderwerpen uit dit deel van de Code Banken zijn zorgplicht ( de klant centraal ) en de moreel-ethische verklaring. Klantbelang centraal Voor de coöperatieve Rabobank is het belang van de klant het belangrijkste uitgangspunt voor de dienstverlening aan haar klanten. Het is de ambitie van de Rabobank om de klant zo goed mogelijk en zorgvuldig te bedienen, waarbij zijn belang centraal staat. Dit is verankerd in de Gedragscode Rabobank Groep en het Ambitiestatement van de Rabobank. De Rabobank heeft een coöperatieve organisatiestructuur met zelfstandige banken die door hun klanten herkend en gewaardeerd worden als betrokken, toonaangevend en dichtbij. In het coöperatieve model van de Rabobank leggen de lokale Rabobanken rechtstreeks verantwoording af aan klanten via de ledenraden. Ook houden de lokale raden van commissarissen, ook vanuit het belang van de klant, toezicht op het handelen van de lokale bank. Dit zijn essentiële aspecten van de lokale governance van de lokale Rabobanken om klantgericht handelen te kunnen waarborgen. Op centraal niveau beslissen afgevaardigden van de lokale directies en raden van commissarissen over het door Rabobank Nederland gevoerde beleid en legt de raad van bestuur aan die afvaardiging verantwoording af. Ook op centraal niveau klinkt de stem van de klant derhalve door in de besluitvorming. Om de ambitie van de Rabobank om de klant zo goed mogelijk en in zijn belang te bedienen kracht bij te zetten, is de Rabobank in 2008 gestart met een intern programma Zorg voor de klant. In 2010 heeft de Rabobank duidelijke uitgangspunten geformuleerd binnen vier resultaatgebieden: passende advisering, goede producten, goede service en een evenwichtig adviesmodel. In 2013 zal dit kader worden geëvalueerd en aangescherpt. 94 Jaarverslag 2012 Rabobank Groep

3 Klantbelang centraal stond ook in 2012 hoog op de agenda s van de directievergaderingen van Rabobank Nederland. Begin 2012 is een nieuwe, breed samengestelde stuurgroep Klantbelang centraal ingesteld. Deze stuurgroep stimuleert en monitort. Op basis van managementinformatie over onder meer klantonderzoeken, klachten, productreviews en terugkoppelingen van de AFM wordt continu gestuurd op verbeteringen. In 2012 is per marktdirectoraat elk kwartaal centraal gerapporteerd over Klantbelang centraal. De voortgang is tevens op het niveau van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gerapporteerd en besproken, onder meer op basis van rapportages van het directoraat Toezicht en Audit Rabobank Groep. Op het niveau van de lokale bank is voor iedere directie stuurinformatie beschikbaar over onder meer de kwaliteit van het advies dat binnen de bank wordt gegeven en over de tevredenheid van klanten. Dit is gebaseerd op onder meer de onderzoeken van de eigen control afdeling, klanttevredenheidsonderzoek en klachtenafhandeling. Daarnaast geeft de lokale compliance officer een oordeel over de mate waarin klanten zorgvuldig worden behandeld. Mede op basis van deze informatie houdt de lokale raad van commissarissen toezicht op de lokale directie. De productgoedkeuringscommissie, die de Rabobank al sinds 2004 heeft, bewaakt de kwaliteit van de producten, het nut ervan voor de klant, en de veiligheid en de kwaliteit van de informatieverstrekking erover. Producten van de Rabobank en die van derden worden pas aan het assortiment toegevoegd als ze aan de criteria van deze commissie voldoen. Voor iedereen die binnen de Rabobank werkt, geldt dat de kennis over de grondbeginselen van de Rabobank richting geeft aan het dagelijkse werk. De medewerkers van de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland streven een hoogwaardige en zorgvuldige dienstverlening na. De prestatieafspraken die met de medewerkers worden gemaakt, zijn evenwichtig, waarbij de variabele beloning volgens het binnen de Rabobank gehanteerde performancemanagementsysteem gematigd is. Klantfocus en samenwerken zijn al jaren verplichte competenties binnen het performancemanagement. Dat begint overigens al bij de arbeidsmarktcommunicatie en bij vacatureteksten, en tijdens de introductieprogramma s voor nieuwe medewerkers wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kernwaarden van de Rabobank: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Met elke medewerker wordt een evenwichtige set van prestatieafspraken gemaakt. Voor de functies met direct en indirect klantcontact is altijd een doelstelling opgenomen die betrekking heeft op klantbelang centraal. De mate waarin de medewerker oog heeft voor het klantbelang is een randvoorwaarde voor een goede beoordeling. Via managementrapportages en compliancerapportages worden de kwaliteit van de dienstverlening en de zorg voor de klant voortdurend gemonitord. Al deze elementen zorgen ervoor dat in de bedrijfscultuur van de Rabobank het belang van de klant daadwerkelijk centraal staat. Door deze cultuur en werkwijze blijft de klanttevredenheid hoog, zoals blijkt uit interne en externe onderzoeken. Moreel-ethische verklaring Alle leden van de raad van bestuur van de Rabobank hebben al in 2010 de moreel-ethische verklaring ondertekend en deze is op de website gepubliceerd. De in de moreel-ethische verklaring opgenomen principes worden doorlopend onder de aandacht van de medewerkers van de Rabobank Groep gebracht, waarbij de Gedragscode Rabobank Groep en het omgaan met dilemma s centraal staan. Deze gedragscode omvat alle in de moreel-ethische verklaring opgenomen principes. Het indiensttredingspakket voor nieuwe medewerkers verwijst naar de gedragscode, en de arbeidsovereenkomst bevat hierover een paragraaf. Het hoofdstuk Corporate governance gaat nader in op de gedragscode. Los van de moreel-ethische verklaring en de gedragscode moet vooral de dagelijkse praktijk uitwijzen dat de Rabobank zich naar de geest van deze principes gedraagt. In 2013 zullen de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen de nieuwe moreel-ethische verklaring afleggen die wettelijk verplicht is gesteld. Permanente educatie De raad van bestuur volgt enkele dagdelen per jaar een programma voor permanente educatie. Onderdelen van dit programma zijn onder andere relevante ontwikkelingen binnen de Rabobank en de financiële sector, corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Aan de permanente-educatiesessies wordt, afhankelijk van het onderwerp, een bijdrage geleverd door zowel interne als externe deskundigen. In 2012 heeft de raad van bestuur zich onder meer laten informeren over risico- 95 Code Banken

4 management, operationeel en reputatierisico, informatieveiligheid, pensioenen, operational excellence/straight through processing (STP) en klantbelang centraal. Naast het programma voor permanente educatie wordt voor nieuw benoemde bestuursleden een introductieprogramma op maat opgesteld waarbinnen ze diverse interne en externe deskundigen spreken en werkbezoeken afleggen. Raad van commissarissen De raad van commissarissen van Rabobank Nederland is divers samengesteld. Nieuwe commissarissen volgen een introductieprogramma ter voorbereiding op hun werk als commissaris bij de Rabobank. Voorts wordt jaarlijks een opleidingsprogramma opgesteld. De gekozen onderwerpen houden rekening met de actualiteit en met de kennisbehoefte binnen de raad van commissarissen. In 2012 zijn er onder meer PE-sessies georganiseerd over risicomanagement, de werking en ontwikkeling van de kortetermijnfundingmarkten, backtesting, operationeel en reputatierisico, informatieveiligheid, pensioenen, operational excellence/straight through processing (STP), klantbelang centraal, funding en balansmanagement, en solvabiliteit. Voor elke vacature in de raad van commissarissen, inclusief die van de voorzitter, wordt een individuele profielschets opgesteld. De profielschets geeft onder andere de vereiste integriteit, deskundigheid en beschikbaarheid van de commissaris weer. Verder voert de raad van commissarissen jaarlijks een evaluatie uit met betrekking tot het functioneren van individuele commissarissen en van de raad van commissarissen als geheel. In dit jaarverslag is het verslag van de raad van commissarissen opgenomen waarin meer informatie staat over de activiteiten van de raad van commissarissen in Risicomanagement Ook risicomanagement is een centraal thema in de Code Banken. De behoudende risicobereidheid van de Rabobank Groep vloeit voort uit de degelijke doelstellingen inzake stabiliteit en soliditeit die de Rabobank sinds jaar en dag hanteert. Ook in de recente jaren van economische en financiële turbulentie is gebleken dat de Rabobank de risico s effectief heeft beheerst en blijft werken aan het versterken van de kwaliteit van risicomanagement en de risicocultuur binnen de organisatie. Bij het verder versterken van het risicomanagement zijn in 2012 onder meer top-down en bottom-up risicoanalyses en verschillende stresstests uitgevoerd, waarbij integraal naar de verschillende risicocategorieën is gekeken. In dit jaarverslag is een apart hoofdstuk over risicomanagement opgenomen. Risicobereidheid Risicomanagement vindt plaats binnen de begrenzing van de risico s die de Rabobank bereid is te accepteren. Dit is de risicobereidheid, ook wel risk appetite genoemd, waarvoor op groepsniveau expliciet beleid is geformuleerd. Al in 2010 is de risicobereidheid opgesteld die voldoet aan de Code Banken. Dit document is vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen. Bij het opstellen van de risicobereidheid is uitgegaan van de strategie van de Rabobank. De risicobereidheid sluit ook aan bij de door de Rabobank gehanteerde kernwaarden. De risicobereidheid wordt jaarlijks - en bij materiële wijzigingen ook tussentijds - ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. In het verlengde van de risicobereidheid op groepsniveau is door alle materiële groepsactiviteiten een eigen risicobereidheid opgesteld. In 2012 is de cyclus van risicobereidheid verder verstevigd door het inrichten van een monitoringsproces waarin het risicoprofiel wordt afgezet tegen de gedefinieerde risicobereidheid. Dit proces zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. Productgoedkeuring Het productgoedkeuringsproces is ingericht op groepsniveau. Sinds eind 2010 is een groepskader van kracht dat het beleid van de Rabobank Groep voor het productgoedkeuringsproces beschrijft en zich richt op het waarborgen van productkwaliteit. Tevens gelden normen voor de inrichting en processen voor productgoedkeuring, evenals voor de individuele toetsing van producten binnen de groepsonderdelen. Periodiek wordt het volledige productassortiment getoetst aan de actuele normen en wordt nagegaan of de producten nog steeds voorzien in een klantbehoefte en in het belang van de klant zijn. Hiermee neemt de Rabobank verantwoordelijkheid voor haar relatie met de klanten en voor het geboden kwaliteitsniveau. De afdeling Audit Rabobank Groep toetst de opzet, het bestaan en de werking van het productgoedkeuringsproces. 96 Jaarverslag 2012 Rabobank Groep

5 Audit Op het gebied van audit maakt de raad van bestuur gebruik van het onafhankelijk gepositioneerde directoraat Audit Rabobank Groep. Die verricht op basis van een uitgebreide risicoanalyse en een daarvan afgeleid auditplan jaarlijks auditwerkzaamheden om te toetsen of de interne beheersing en het risicomanagement op orde zijn. De directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur en heeft een directe rapportagelijn naar (de voorzitter van) het audit, compliance & risk committee van de raad van commissarissen. Minimaal één keer per jaar vindt een tripartite-overleg plaats tussen de externe accountant, De Nederlandsche Bank en de Rabobank (waaronder ARG). Daarbij komen onder meer risicoanalyses, het auditplan en auditbevindingen aan de orde. In het jaarverslag staat in een verklaring van de raad van bestuur dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen zo zijn ingericht dat de financiële verslaggeving betrouwbaar kan worden geacht. Beloningsbeleid De Code Banken bevat principes voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, met aandacht voor niet-financiële prestatiecriteria. De regels voor het beloningsbeleid hebben betrekking op de lange termijn en op het voorkomen van ongewenste prikkels als het gaat om risico s. De Rabobank onderschrijft deze uitgangspunten. De Rabobank hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit past bij de strategie, het gewenste risicoprofiel, haar coöperatieve identiteit en bij de kernwaarden. Het beloningsbeleid sluit aan op een klantgerichte oriëntatie en houdt rekening met de langetermijnbelangen van de Rabobank, de internationale context van de markten waarop zij actief is en met de maatschappelijke acceptatie. De beloningsuitkomsten zijn evenwichtig en de performancecriteria zetten medewerkers niet aan tot het nemen van onverantwoorde risico s. Groepsbreed Beloningsbeleid De Rabobank heeft in 2012 evenals in voorgaande jaren een prudent en beheerst risicobeleid gevoerd, wat zijn weerslag vindt in het beloningsbeleid. Voor een meer gedetailleerde toelichting over het Groepsbreed Beloningsbeleid wordt verwezen naar het hoofdstuk Medewerkers in dit jaarverslag. Ontslagvergoeding Voor leden van de raad van bestuur die vóór 1 januari 2010 zijn aangesteld, wordt bij ontslag een ontslagvergoeding gegeven waarvan de hoogte is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Dit is vastgelegd in eerder gemaakte afspraken met de betreffende leden van de raad van bestuur, en betreft een afwijking van de betreffende bepaling van de Code Banken. De Rabobank kiest voor het toepassen van de bepalingen van de Code Banken en voor na 1 januari 2010 benoemde leden van de raad van bestuur wordt dan ook voldaan aan het principe van de Code Banken inzake de ontslagvergoeding. 97 Code Banken

Code Banken. Achtergrond

Code Banken. Achtergrond Code Banken Achtergrond Naar aanleiding van de financiële crisis die medio 2007 ontstond, is er een diepgaand maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren van financiële instellingen. In

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Principes Code Banken - Rabobank Groep

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Principes Code Banken - Rabobank Groep Bijlage 1: Voortgangsrapportage Principes Code Banken - Rabobank Groep 7 februari 2014 2. Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE

VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE VERANTWOORDINGSTEKST CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding De (internationale) politiek heeft de afgelopen jaren vergaande maatregelen van banken en verzekeraars geëist om een transparante structuur en verantwoording

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen

1. Inleiding. 2. Code Verzekeraars op hoofdlijnen GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Uitkomsten monitoring Governance principes

Uitkomsten monitoring Governance principes RAPPORTAGE Uitkomsten monitoring Governance principes 2014 Stichting toetsing verzekeraars, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Historie 5 2.2 Zelfregulering 5 2.3 Stichting

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

oaoooooaoaeoaaaeaooe a eaoeo e o ~ e zol gv8i"z8k8f88 f B.V. ONVZ Holding Jaarverslag 2013 ~ Al Company.info

oaoooooaoaeoaaaeaooe a eaoeo e o ~ e zol gv8iz8k8f88 f B.V. ONVZ Holding Jaarverslag 2013 ~ Al Company.info oaoooooaoaeoaaaeaooe a eaoeo e o ~ e zol gv8i"z8k8f88 f ONVZ Holding B.V. Jaarverslag 2013 ~ Al Inhoudsopgave AANBIEDING I. KERNCI JFERS. DOOR DE RAAD VAN BESTUUR 2. CORPORATE GOVERNANCE.... 3. SAMENSTELLING

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars Code Verzekeraars 2013 1 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 3 RAAD VAN BESTUUR... 8 4 RISICOMANAGEMENT... 12 5 AUDIT... 14 6 BELONINGSBELEID... 16 2 1 INLEIDING De Governance Principes

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie