Visie op belonen. Rabobank Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op belonen. Rabobank Groep"

Transcriptie

1 Visie op belonen Rabobank Groep

2 Contactgegevens: Human Resources Rabobank 2

3 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat past bij de strategie, de risicobereidheid, de coöperatieve doelstellingen en bij de kernwaarden van de Rabobank. In het beloningsbeleid wordt het klantbelang centraal gesteld en wordt rekening gehouden met de langetermijnbelangen van de bank, de internationale context van de markten waarop de Rabobank Groep actief is en met de maatschappelijk geaccepteerde gebruiken en wet- en regelgeving op dit gebied. Coöperatieve organisatie en aanpak De Visie op belonen van de Rabobank Groep is van toepassing op de gehele Rabobank Groep, bestaande uit Rabobank Nederland en de aangesloten banken in Nederland, Rabobank International, dochtermaatschappijen en -ondernemingen binnen en buiten Nederland. Het doel van de Visie op belonen is het beloningsbeleid van de verschillende onderdelen van de Groep vanuit eenzelfde visie vorm te geven zodat de strategie, de risicobereidheid, de kernwaarden en de gedeelde doelstellingen van onze coöperatie consistent worden toegepast en als basis dienen voor de beloningspraktijk binnen de Groep. De Visie op belonen vormt de basis voor het Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB). In het GBB zijn de vereisten vervat waaraan ten minste moet worden voldaan op het gebied van een risicogemitigeerd beloningsbeleid onder de vigerende wet- en regelgeving. De lokale Rabobanken in Nederland en hun klanten vormen het coöperatieve kernbedrijf van de Rabobank Groep. Klanten kunnen lid worden van hun lokale Rabobank. De lokale Rabobanken zijn leden en aandeelhouders van Rabobank Nederland. Via de vertegenwoordiging in de centrale kringvergadering oefenen de leden invloed uit op het beloningsbeleid van Rabobank Nederland. 3

4 1 Over de Rabobank Doelstellingen Wij, medewerkers en bestuurders van de Rabobank Groep, kiezen als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen voor hem of haar waarde scheppen door: - het bieden van de best mogelijke financiële diensten die klanten als passend ervaren; - het bieden van continuïteit in dienstverlening, overeenkomstig het lange termijnbelang van de klant; - betrokkenheid van de bank bij de klanten en hun omgeving, waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt. Ambitie De Rabobank Groep heeft als doel het dienen van de economische belangen van onze leden en klanten. De manier waarop we deze ambitie willen realiseren, is samengevat in vier kernwaarden: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Het zijn als het ware de randvoorwaarden voor ons handelen. De kernwaarden zijn opgenomen in de Gedragscode die door alle medewerkers wordt onderschreven. Kernwaarden RESPECT INTEGRITEIT PROFESSIONALITEIT DUURZAAMHEID De Rabobank Groep werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid. De Rabobank Groep wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. De Rabobank Groep is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden -waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van klanten- en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te stellen. De Rabobank Groep wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. Dit doet de Rabobank Groep onder andere met de Rabobank Foundation. Dit fonds van de gehele Rabobank Groep helpt kansarme groepen in binnen- en buitenland met als doel ze een perspectief te geven op een zelfstandig bestaan. Daarnaast is Rabo Development in het leven geroepen met als doel de ontwikkeling van partnerbanken in opkomende landen te ondersteunen met mensen en middelen. 4

5 2 Ons beloningsbeleid Beleidsverklaring De volgende vier uitgangspunten vormen de kern van ons beloningsbeleid: 1. Het beleid moet een billijke en consistente beloningsaanpak bevorderen met evenwichtige beloningsverhoudingen. Dit kan worden bereikt door middel van een effectief functiewaarderingssysteem waarbij de toegevoegde waarde van functies en/of personen bij de groep worden gewogen en geëvalueerd. 2. Performance management: het beloningsbeleid moet de bedrijfsstrategie ondersteunen en moet een afspiegeling van de performance zijn. Daarnaast moet het beloningsbeleid de langetermijnbelangen van de Rabobank Groep als geheel bevorderen. Een combinatie van KPI s (het wat ) en competenties en andere gedragsfactoren (het hoe ) moeten de individuele beloningsniveaus bepalen zodat sprake is van een duidelijk verband tussen prestatie en beloning en van een optimale balans tussen financiële en niet financiële prestatieafspraken. 3. Externe benchmarking moet gericht zijn op het betalen van niet meer dan de mediaan van de relevante markt voor bestaande activiteiten en functies, dit op basis van totale beloning ( Total reward ). De Rabobank vaart haar eigen -relatief gematigde- koers bij het vaststellen van de hoogte van salarissen. Dit neemt niet weg dat de Rabobank in staat moet zijn op het juiste moment de juiste mensen met de juiste bekwaamheden te kunnen aantrekken, behouden en motiveren. De specifieke beloningsstrategie van een groepsonderdeel kan hier nader vorm aan geven. 4. Focus op totale beloning ( total reward ): de beloning bestaat niet alleen uit vaste en (eventueel) variabele beloning maar ook uit het pensioen en overige secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, die een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen. In de waardebepaling van het totale beloningspakket dienen deze daarom te worden meegenomen. Binnen de Rabobank is het uitgangspunt dat het aandeel variabele beloning (voor zover van toepassing) in de totale beloning relatief gering is. Daarnaast worden de volgende richtlijnen in acht genomen: Risicobeheersing Het beloningsbeleid dient ertoe bij te dragen dat management en medewerkers de juiste afwegingen maken ten aanzien van het nemen van risico s. Voor medewerkers die een materiële impact kunnen hebben op het risicoprofiel wordt voor (eventuele) variabele beloning een beleid met betrekking tot uitstel van betaling ( deferral ) gevoerd. Dit geldt eveneens voor medewerkers die niet tot deze categorie behoren voor variabele beloningen vanaf een vastgesteld niveau. 5

6 De uitgestelde betaling bestrijkt een voldoende lange termijn (ten minste 3 jaar) en de variabele beloning kan worden ingetrokken en/of teruggevorderd op besluit van de raad van bestuur conform wet- en regelgeving. Praktische uitwerking beloningsprincipes Hoewel er altijd activiteit- en plaatsgebonden verschillen zullen zijn tussen absolute beloningsniveaus (in lijn met de lokale arbeidsmarktomstandigheden), wordt binnen de Groep één aanpak gevolgd voor de besluitvorming over beloningen, ongeacht de bedrijfsactiviteit, het product of de locatie. De uitgangspunten en richtlijnen uit de Visie op belonen zijn nader uitgewerkt in het Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB). Het GBB is van toepassing op de gehele Rabobank Groep. Beloningsbeleid van aangesloten banken, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen is, met inbegrip van variabele beloningsprogramma s en beloningspraktijken, in overeenstemming met het GBB. Gegarandeerde bonussen en ontslagvergoedingen In het kader van risicomanagement en om het principe belonen voor prestaties en niet voor falen te borgen, is het niet toegestaan om gegarandeerde variabele beloning toe te kennen aan medewerkers. Enkel bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het uitsluitend voor het eerste jaar van het dienstverband toegestaan een zogenaamde welkomstvergoeding toe te kennen. Deze is bedoeld ter compensatie voor het vervallen van (uitgestelde) variabele beloning bij de voormalige werkgever, en hierop wordt de volledige cyclus van risk alignment toegepast. Met betrekking tot ontslagvergoedingen geldt dat deze de door de medewerker verrichte prestaties reflecteren en nimmer een beloning voor het falen en/of wangedrag van een medewerker bevatten. Senior management (EK) en Identified Staff (IS) Het Groepsbreed beloningsbeleid, waaronder het beleid met betrekking tot het senior management, zijnde het EK, en van medewerkers die een significante invloed kunnen hebben op het risicoprofiel, zijnde de IS, wordt centraal en in samenspraak met de business voorgesteld door Human Resources Rabobank (HRR). Vervolgens wordt dit beleid vastgesteld door de raad van bestuur, na goedkeuring door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid voor de raad van bestuur en ziet toe op de uitvoering van het Groepsbreed Beloningsbeleid. Hoogst betaalde werknemers De raad van commissarissen van Rabobank Nederland bespreekt jaarlijks de beloningspakketten van de hoogst betaalde werknemers binnen de Rabobank Groep. Hieronder vallen zowel vaste als (eventuele) variabele beloningen. 6

7 3 Toezicht op beloningen De uitgangspunten en richtlijnen uit de Visie op belonen zijn nader uitgewerkt in het Groepsbreed Beloningsbeleid (GBB). Het GBB is van toepassing op de gehele Rabobank Groep; beloningsbeleid van aangesloten banken, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen is, met inbegrip van variabele beloningsprogramma s en beloningspraktijken, in overeenstemming met het GBB. De raad van commissarissen van Rabobank Nederland ziet toe op de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid conform de Visie op belonen en het GBB. De raad van bestuur van Rabobank Nederland beheert de uitvoering van het beloningsbeleid. De monitoringfuncties participeren actief in het ontwerp, het doorlopend toezicht en de beoordeling van het Groepsbreed Beloningsbeleid, ter ondersteuning van de raad van bestuur en raad van commissarissen RN (inclusief de remuneratiecommissie). Zij komen hiertoe ten minste vier maal per jaar bijeen in de hiertoe ingestelde Monitoring Commissie RG, onder voorzitterschap van Human Resources Rabobank (HRR). Deze Monitoring Commissie RG bestaat uit vertegenwoordigers van HRR, Directoraat Toezicht (DT), Control Rabobank Groep (CRG) en Groep Risk Management (GRM). Juridische en Fiscale Zaken (JFZ) wordt als deskundige geconsulteerd voor juridische inbreng. De Audit functie (ARG) is geen onderdeel van de Monitoring Commissie RG, maar voert periodiek een onafhankelijk onderzoek uit naar het ontwerp, de implementatie en de gevolgen van het Groepsbreed Beloningsbeleid in alle onderdelen van de Rabobank Groep. De raden van commissarissen van de afzonderlijke onderdelen van de Rabobank Groep dragen zorg voor een beloningsbeleid voor het bestuur en de overige medewerkers van het onderdeel dat voldoet aan de Code Banken en aan de eisen van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zien erop toe dat het beleid conform de bepalingen van de Visie op belonen en het Groepsbreed Beloningsbeleid wordt uitgevoerd. Daar waar lokale wetgeving en toezicht verder gaan dan de genoemde eisen, zullen raden van commissarissen van betreffende afzonderlijke onderdelen erop toezien dat eveneens aan die eisen zal worden voldaan. Binnen een onderdeel van de Groep stelt de Human Resources functie, in samenwerking met de control-, risicomanagement- en compliancefuncties, het beloningsbeleid op, in opdracht van het management. Deze functies zien toe op de uitvoering van het beloningsbeleid, een en ander conform deze Visie op belonen en het Groepsbreed Beloningsbeleid en in lijn met relevante wet- en regelgeving. 7

8 Monitoringfuncties van Rabobank Nederland onderhouden functionele lijnen met de betreffende functies in de aangesloten banken, Rabobank International, dochtermaatschappijen en -ondernemingen binnen en buiten Nederland. In het geval van een materiële afwijking tussen het GBB en lokale wet- en regelgeving of lokale marktwerking en gebruiken, kunnen afwijkingen van het Groepsbreed Beloningsbeleid bij bedrijfsonderdelen of dochterondernemingen worden toegestaan nadat een voorstel daartoe ter vaststelling aan de raad van bestuur en, na diens besluit, vervolgens ter goedkeuring aan de raad van commissarissen RN is voorgelegd. In een dergelijk geval wordt in het voorstel separaat toegelicht op welke wijze een adequaat niveau van risicobeheersing wordt gegarandeerd. Hiermee is geborgd dat uitzonderingen voldoende risicogemitigeerd zijn, geen afbreuk doen aan de basisprincipes die in de Visie op belonen en het GBB zijn vervat en niet in strijd wordt gehandeld met wet- en regelgeving. Raad van bestuur Rabobank Nederland

Gedragscode. Rabobank Groep

Gedragscode. Rabobank Groep Gedragscode Rabobank Groep Gedragscode Gedragscode Deze gedragscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die een functie vervult binnen de Rabobank Groep. De gedragscode is een uitwerking

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance

AIFMD-vergunning. Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag. Charco & Dique. Risk Management & Compliance AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance Uw AIFMD-vergunningaanvraag Voor u ligt de handreiking die op een praktische wijze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo Branchecode goed bestuur in het mbo Treedt in werking op 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Status van de code 4 1.4 Uitgangspunt: onderscheid tussen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie