Governance Principes 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Governance Principes 2014"

Transcriptie

1 Governance Principes 2014

2 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar in zijn (groeps) jaarverslag en op zijn (groeps)website gemotiveerd per bepaling te beschrijven op welke wijze de betreffende bepaling wordt toegepast. Hieronder beschrijft a.s.r. hoe zij de Code toepast. De tekst is ook te vinden op 1. Naleving van de Code en verantwoording 1.1 Toepassing Code a.s.r. past alle bepalingen uit de Code toe. De naleving van deze bepalingen wordt zorgvuldig bewaakt en waar mogelijk verbeterd, rekening houdend met de voortdurend veranderende behoeften van de belanghebbenden. Voor zover vergelijkbare bepalingen in wet- en regelgeving verder gaan dan de Code, worden deze bepalingen nageleefd. a.s.r. past de Code toe op de volgende verzekeraars: ASR Schadeverzekering N.V. ASR Levensverzekering N.V. ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verantwoording van de Code Verzekeraars die onderdeel uitmaken van een groep kunnen onderdelen van de Code op groepsniveau dan wel geconsolideerd toepassen. Gekozen is voor een geconsolideerde toepassing. Over toepassing van de Code Banken wordt door ASR Bank N.V. afzonderlijk gerapporteerd.

3 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad van Commissarissen. De naleving van dit principe is verankerd in het reglement en in de profielschets van de Raad van Commissarissen. Het reglement schrijft voor dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets van zijn omvang en samenstelling opgesteld, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De Raad van Commissarissen evalueert eenmaal per jaar de profielschets van de Raad van Commissarissen om daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, werkwijze en competenties. Bij de voordracht van kandidaten voor benoeming of herbenoeming wordt binnen de kaders van deze algemene profielschets rekening gehouden met de gewenste samenstelling en de in de raad vertegenwoordigde competenties. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is divers naar geslacht en professionele achtergrond. De diversiteit van de leden van de Raad van Commissarissen waarborgt het complementaire profiel van de Raad van Commissarissen. De leden van de raad voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals geformuleerd in de Nederlandse Corporate Governance Code. De commissarissen oefenen hun taken uit als college en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Commissarissen kan alle informatie opvragen die hij nodig acht om zijn rol te vervullen. Ook kan de raad adviezen inwinnen van externe deskundigen. Tenminste eenmaal per jaar vindt er door de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie plaats, waarbij onder andere de samenstelling aan de orde komt. Het reglement en de algemene profielschets van de Raad van Commissarissen, alsmede een kort cv van de individuele commissarissen zijn op geplaatst De Raad van Commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden. Gezien de aard van de onderneming, de werkzaamheden en de gewenste deskundigheid en ervaring beoordeelt de Raad van Commissarissen vier commissarissen als een passend aantal om de functie van de Raad van Commissarissen en de bijbehorende commissies goed te kunnen uitoefenen. In 2014 heeft een externe evaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden (verwezen wordt naar ) De leden van de Raad van Commissarissen hebben gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. De Raad van Commissarissen maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Het reglement van de Raad van Commissarissen schrijft onder andere voor dat de Raad van Commissarissen het belang van alle stakeholders van a.s.r. en al haar onder toezicht staande ondernemingen in beschouwing neemt en daarbij ook de voor de diverse bedrijfsonderdelen relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen betrekt. Iedere commissaris krijgt kort na benoeming ter kennismaking met a.s.r. en zijn/haar rol als commissaris een introductieprogramma op maat, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de positie die a.s.r. in de maatschappij inneemt inclusief de belangen van klanten, distributiepartners, medewerkers en de aandeelhouder. Bij bespreking van onderwerpen in de Raad van Commissarissen wordt expliciet het belang van de verschillende stakeholders aan de orde gesteld. Om een goed beeld te krijgen van de belangen van verschillende stakeholders, heeft de Raad van Commissarissen in 2014 meerdere gesprekken gevoerd met de aandeelhouder, toezichthouders en de Ondernemingsraad Ieder lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk

4 is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. In het reglement is onder andere vastgelegd dat elke commissaris in staat moet zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van a.s.r. te kunnen beoordelen. Alle leden hebben langjarige ervaring in functies met een grote mate van verantwoordelijkheid en hebben in de praktijk laten zien weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur of enig deelbelang kritisch kunnen opereren. Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere domeinen, en in lijn met de behoefte van de Raad van Commissarissen op het tijdstip van de voordracht. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Ook het gewenste profiel, de samenstelling en competenties van de Raad van Commissarissen worden eenmaal per jaar besproken Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert. Bij het aftreden van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen zal de Raad van Commissarissen een individuele profielschets opstellen die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld, met daarin ook aandacht voor de gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert. De zittende voorzitter van de Raad van Commissarissen beschikt over een brede deskundigheid en langjarige ervaring op het gebied van de financiële dienstverlening, alsmede van de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin a.s.r. opereert Ieder lid van de Raad van Commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. De voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen hebben bij hun benoeming toegezegd en geven er in de praktijk ook blijk van voldoende beschikbaar en bereikbaar te zijn om hun taken binnen de (commissies van de) Raad van Commissarissen naar behoren te vervullen. De beschikbaarheid van de commissarissen is onder andere af te leiden uit de aanwezigheid van de commissarissen bij de vergaderingen. Zoals ook in het jaarverslag gerapporteerd, waren in 2014 alle commissarissen bij elke vergadering aanwezig. Buiten de vergaderingen zijn de commissarissen beschikbaar voor (individueel) contact, overleg en advies. In 2014 is een aantal irreguliere telefonische overleggen gepland, waarmee regelmatig een beroep gedaan werd op deze beschikbaarheid Ieder lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. a.s.r. hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De leden van de Raad van Commissarissen van a.s.r. ontvangen een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van hun werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van a.s.r De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de Raad van Commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

5 De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt zorg voor het goed functioneren van de raad en zijn commissies. In het reglement van de Raad van Commissarissen is vastgelegd dat de leden van de Raad van Commissarissen deelnemen aan een programma van permanente educatie en voldoen aan de eisen van permanente educatie. In het kader van permanente educatie zijn in 2014 voor de commissarissen drie sessies georganiseerd. In deze sessies werd achtereenvolgens ingegaan op de ontwikkelingen in de zorg(inkoop)markt, het consumentengedrag tijdens diverse fases in de waardeketen en het thema Emotional Capital. Als onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie kunnen commissarissen aangeven of er behoefte is aan verdere scholing met betrekking tot specifieke onderwerpen. Deze individuele scholing vindt vervolgens plaats binnen het kader voor permanente educatie De beoordeling van de effectiviteit van de in principe bedoelde permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen. Bij de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Commissarissen wordt de effectiviteit van de permanente educatie in de beoordeling van de Raad van Commissarissen meegenomen. Daarbij wordt besproken of er voldoende verdieping heeft plaatsgevonden op de thema s die in het kader van de permanente educatie zijn behandeld Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen vindt eens in de drie jaar een evaluatie van dit functioneren plaats onder onafhankelijke begeleiding. De betrokkenheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen, de cultuur binnen de Raad van Commissarissen en de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur maken deel uit van deze evaluatie. In het reglement van de Raad van Commissarissen is opgenomen dat de raad jaarlijks een evaluatie houdt van het eigen functioneren en deze evaluatie driejaarlijks laat plaatsvinden onder onafhankelijke begeleiding. In 2014 heeft deze evaluatie plaatsgevonden onder externe begeleiding, met gebruikmaking van feedback vragenlijsten en interviews. De uitkomsten van de evaluatie zijn eerst besproken in de Raad van Commissarissen en vervolgens ook met de Raad van Bestuur. 2.2 Taak en werkwijze Bij zijn toezicht besteedt de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risicocommissie of vergelijkbare commissie, die daartoe door de Raad van Commissarissen uit zijn midden is benoemd. Conform de bepalingen hierover in het reglement, heeft de Raad van Commissarissen in 2014 het voorstel van de Raad van Bestuur over de risicobereidheid ( risk appetite ) vastgesteld. De Raad van Commissarissen is hierbij geadviseerd door de Audit- en Risicocommissie. Ook de doorvertaling van de risk appetite van ASR Nederland N.V. naar de vergunninghouders van ASR Nederland N.V. is door de Raad van Commissarissen besproken en vastgesteld. Het reglement van de Audit- en Risicocommissie is als bijlage van het reglement van de Raad van Commissarissen gepubliceerd op Voor leden van de Audit- en Risicocommissie gelden specifieke competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt, en een aantal leden van de auditcommissie moet beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Het reglement van de Audit- en Risicocommissie bepaalt dat de samenstelling van de Audit- en Risicocommissie zodanig dient te zijn dat het beschikt over kennis van financieel-technische aspecten van het risicobeheer, financiële verslaglegging, interne beheersing en audit, dan wel over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. De Audit- en Risicocommissie bestaat uit twee door de Raad van Commissarissen benoemde leden. Aan de reguliere vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie, minimaal vijf per jaar, wordt verder in elk geval deelgenomen door de Chief Finance Officer (CFO) en de directeuren van de afdelingen Audit, Risicomanagement en Integriteit (onder deze laatste afdeling valt Compliance). Op pagina s 85 en 87 van het jaarverslag staat een overzicht van de leden van de Audit- en Risicocommissie en hun cv s. Uit deze cv s blijkt dat aan dit principe uit de Code wordt voldaan.

6 3. Raad van Bestuur 3.1 Samenstelling en deskundigheid De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad van Bestuur. In de statuten van a.s.r., het reglement van de Raad van Bestuur en de functieprofielen van de leden van de Raad van Bestuur worden de taken en bevoegdheden, alsmede de vereiste ervaring en competenties van de leden van de Raad van Bestuur uitvoerig beschreven. Er is sprake van collegiaal bestuur. Bij de vervulling van vacatures in de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met complementariteit en diversiteit. De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden. De Raad van Bestuur is complementair samengesteld en vertoont diversiteit wat betreft sekse en leeftijd van de bestuursleden, zoals blijkt uit de verkorte cv s die op de website zijn gepubliceerd en ook op pagina 85 van het jaarverslag zijn beschreven Ieder lid van de Raad van Bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Bestuur over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen, en om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico s die daarbij worden gelopen. Dit principe is verankerd in de functieprofielen van de leden van de Raad van Bestuur en wordt door de (Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van de) Raad van Commissarissen getoetst bij de vervulling van vacatures in de Raad van Bestuur. Daarnaast worden bestuurders door De Nederlandsche Bank (DNB) onderworpen aan een geschiktheidstoets om erop toe te zien dat de Raad van Bestuur zodanig is samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur wordt een introductieprogramma op maat samengesteld, waarin de maatschappelijk functies van a.s.r., de (belangen van de) betrokken stakeholders en het totale beleid uitgebreid worden toegelicht. Voor het actueel houden van de kennis bestaat een programma voor permanente educatie (zie 3.1.3). Periodiek wordt het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld door de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur hebben uiteenlopende achtergronden en deskundigheden binnen het verzekeringswezen en de financiële sector (zie de verkorte cv s op en pagina 85 van het jaarverslag) De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risico management, financiële verslaggeving en audit. In het reglement van de Raad van Bestuur en het a.s.r. beleid m.b.t. betrouwbaarheid en geschiktheid is geborgd dat de leden een programma van permanente educatie volgen. Het permanente educatie-programma omvat zowel individuele als collectieve opleidingsonderdelen die betrekking hebben op onder andere de ontwikkelingen binnen de financiële sector, corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, de zorgplicht jegens de klant, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving, audit en consistente en evenwichtige besluitvorming. In 2014 hebben de leden van de Raad van Bestuur in het kader van permanente educatie collectief diverse opleidingssessies bijgewoond. Deze sessies waren met name gericht op kennisopbouw van nieuwe distributie- en bedrijfsmodellen inclusief vertaling naar de praktische toepasbaarheid voor het verzekeringsbedrijf. Daarnaast hebben bestuursleden op individuele basis trainingen gevolgd in het kader van permanente educatie.

7 3.1.4 Ieder lid van de Raad van Bestuur neemt deel aan het programma als bedoeld in en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Een en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan of de leden van de Raad van Bestuur voldoende deskundig zijn. In het reglement van de Raad van Commissarissen is vastgelegd dat het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur periodiek geëvalueerd wordt, waarbij de Raad van Commissarissen zich ervan vergewist of de leden van de Raad van Bestuur blijvend voldoen aan geschiktheidseisen gesteld door DNB. Alle bestuursleden hebben deelgenomen aan de sessies die zijn georganiseerd in het kader van permanente educatie. Bij de individuele planningsgesprekken en functioneringsbeoordeling van de leden van de Raad van Bestuur is aandacht besteed aan de geschiktheidsvereisten De verzekeraar vermeldt jaarlijks in haar jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de principes en De toepassing van de principes en wordt in dit verslag beschreven De Raad van Bestuur draagt, met inachtneming van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de verzekeraar en te nemen risico s. De Raad van Bestuur maakt bij de uitvoering van zijn taken een zorgvuldige afweging van de commerciële belangen van de onderneming en de financiële risico s, rekening houdend met alle belanghebbenden en de van toepassing zijnde wetten en gedragscodes. De conform het reglement door de Raad van Bestuur voorgestelde en door de Raad van Commissarissen vastgestelde risicobereidheid geldt daarbij als uitgangspunt Binnen de Raad van Bestuur wordt aan een van de leden van de Raad van Bestuur de taak opgedragen besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en daarmee ook voor het algemene risicobeleid van de onderneming. De voorbereiding van de besluitvorming rond het risicobeheer behoort tot de taken van de CFO. Deze taak is opgenomen in het functieprofiel van de CFO. De CFO heeft in 2014 de besluitvorming inzake het risicobeleid en de risicobereidheid voorbereid. De CFO is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen, die voor a.s.r. van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie is tevens aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico s mogelijk hebben op het risicoprofiel van a.s.r. De directeur Risk Management rapporteert aan de CFO en heeft een directe lijn met de Audit- en Risicocommissie Het lid van de Raad van Bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid draagt voor, en onafhankelijk functioneert van, commerciële taakgebieden. De CFO heeft naast Risicomanagement nog de aandachtsgebieden Financiën, Accounting, Reporting & Control (ARC) en Financiële Markten. Zijn rollen met betrekking tot deze aandachtsgebieden en de daarmee eventueel behaalde resultaten betreffen geen klantgedreven, commerciële activiteiten.

8 3.2 Taak en werkwijze De Raad van Bestuur van de verzekeraar draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de verzekeraar betrokken partijen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de verzekeraar, de maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. De Raad van Bestuur van a.s.r. is verantwoordelijk voor het besturen van a.s.r. en de met haar verbonden ondernemingen. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van a.s.r. als geheel, voor de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor a.s.r. relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. In het bijzonder draagt de Raad van Bestuur zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen en te nemen risico s. Een evenwichtige afweging van alle belangen van bij de a.s.r. betrokken partijen is staande praktijk en is opgenomen in het reglement van de Raad van Bestuur en de interne a.s.r. Gedragscode Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van de verzekeraar. Onverlet principe draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat de verzekeraar haar klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de verzekeraar. a.s.r. zorgt voor financiële continuïteit in het leven van mensen en stelt hen in staat verantwoorde risico s te nemen bij het realiseren van hun ambities. Dienstverlening die als waardevol wordt ervaren begint voor a.s.r. met begrijpen wat mensen belangrijk vinden; a.s.r. staat ervoor dat klanten zich kunnen verzekeren op de manier die het beste past bij hun situatie, voorkeuren en mogelijkheden. Zo kiest a.s.r. ervoor een maatschappelijk gewenste verzekeraar te zijn. Aan deze missie en uitgangspunten heeft a.s.r. in 2014 onder andere concreet invulling gegeven door het a.s.r. MVO-Duurzaam beleid binnen het Product Approval and Review Process (PARP) te verankeren voor nieuwe propositieontwikkeling, propositie aanpassing en productreviews. Hiermee wordt geborgd dat a.s.r. goede, eerlijke en transparante proposities ontwikkelt die echte toegevoegde waarde leveren voor klanten. Ook is een nieuw klantsysteem geïmplementeerd waarmee medewerkers van de diverse a.s.r. onderdelen een compleet klantbeeld beschikbaar hebben om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het PARP is bij a.s.r. geborgd in het totale proces van productontwikkeling en -toetsing. Multidisciplinaire ontwikkelteams, de Product Teams en de PARP Board (zie 4.5) werken volgens PARP. De PARP Board toetst nieuwe producten op hun kwaliteit en beoordeelt of de informatie die de klant ontvangt begrijpelijk, evenwichtig en volledig is. Ook het bestaande productaanbod wordt door a.s.r. - op basis van risicoanalyse - tegen het licht gehouden om te beoordelen of het nog aan de huidige eisen voldoet. Binnen a.s.r. wordt gewerkt op basis van de Continu Verbeteren aanpak en - via Closed Loop Klantfeedback - geïnventariseerde klantbehoeften, klachten en klantcontactmomenten. In 2014 is de a.s.r.-brede implementatie van de Closed Loop Feedback afgerond. Met de Closed Loop Klantfeedback zijn medewerkers in staat om op continue basis feedback van klanten te verzamelen, deze om te zetten in verbeterideeën en gericht verbeteringen door te voeren. Klantfeedback wordt pas echt waardevol als deze wordt geïntegreerd in de dagelijkse processen en het gedrag. Dit blijkt bijvoorbeeld bij Zorg, waar 26 verbeterideeën zijn geïmplementeerd en een duidelijke stijging van de NPS zichtbaar is. Ook via Klachtenmanagement implementeert en borgt a.s.r. wat klanten belangrijk vinden. Zo staat a.s.r. open voor klachten, leert daarvan en versterkt de band met haar klanten. De Raad van Bestuur is betrokken bij het afhandelen van de aan hen gerichte klachten en kijkt inhoudelijk mee. In de wijze van afhandelen wil a.s.r. dat de communicatie persoonlijk en betrokken is en geschreven in begrijpelijk Nederlands. Intern worden bij a.s.r. de kernwaarden van de organisatie persoonlijk, aanspreekbaar en eigen en echt gedeeld en medewerkers gestimuleerd ernaar te handelen. Naar elkaar en naar klanten. Door te helpen door te doen, zonder te verspillen. Aan de hand van periodieke performancerapportages monitort de Raad van Bestuur de wijze waarop klanten worden behandeld binnen de verschillende onderdelen van a.s.r.

9 3.2.3 De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de Raad van Bestuur tekent een moreel-ethische verklaring. In de toelichting op deze Code is een modelverklaring opgenomen. Dit model kan iedere verzekeraar naar eigen inzicht aanvullen. In het reglement van de Raad van Bestuur is vastgelegd dat de leden van de Raad van Bestuur hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Als afgeleide van de missie heeft a.s.r. drie kernwaarden geformuleerd die fungeren als morele ruggengraat: eigen en echt, persoonlijk in contact met anderen en aanspreekbaar op het eigen gedrag en het nakomen van afspraken. Deze kernwaarden vormen onderdeel van de moreel-ethische verklaring die de leden van de Raad van Bestuur en het Senior Management in 2011 hebben ondertekend. De tekst van deze verklaring is op gepubliceerd. In het kader van de op 1 januari 2013 in werking getreden Regeling eed of belofte financiële sector heeft Chris Figee bij zijn aantreden als CFO de eed/belofte afgelegd De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de in principe bedoelde verklaring wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de verzekeraar. Iedere nieuwe medewerker van de verzekeraar wordt bij indiensttreding uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van deze principes door middel van een verwijzing naar deze principes in het arbeidscontract, en wordt geacht deze principes na te leven. In de gedragsregels en integriteitscode van a.s.r. komen alle aspecten van de moreel-ethische verklaring aan de orde. In arbeidsovereenkomsten wordt specifiek verwezen naar deze regels en code. a.s.r. informeert en ondersteunt medewerkers met betrekking tot vragen over hoe hun eigen gedrag en houding bij kunnen dragen aan het verdienen en behouden van het vertrouwen van klanten en belanghebbenden. Belangrijk onderdeel daarbij is het baseren van houding en gedrag op de kernwaarden van a.s.r. Ook bij de werving en selectie en het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers wordt hier gericht aandacht aan besteed. Informatie over de kernwaarden is gepubliceerd op

10 4. Risicomanagement 4.1 De Raad van Bestuur, en binnen de Raad van Bestuur primair de voorzitter van de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele risicobeleid van de verzekeraar. De risicobereidheid wordt op voorstel van de Raad van Bestuur ten minste jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en daarmee ook voor het algemene risicobeleid van de onderneming; waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft. Binnen de Raad van Bestuur is een taakverdeling aangebracht waarbij de hiërarchische verantwoordelijkheid voor risicomanagement is belegd bij de CFO. De voorbereiding van besluitvorming rond het risicobeleid behoort tot de taken van de CFO. De functionele eindverantwoordelijkheid voor de risicomanagementfunctie is belegd bij de Chief Risk Officer (CRO). De CRO rapporteert hiërarchisch aan de CFO en heeft een onafhankelijke rapportagelijn naar de Audit- en Risicocommissie. De risicobereidheid van a.s.r. wordt jaarlijks, en bij grote wijzigingen, vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de risicoprioriteiten van a.s.r. op basis van een bedrijfsbrede risicoanalyse. De risicoprioriteiten worden in de Audit- en Risicocommissie goedgekeurd. 4.2 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de Raad van Commissarissen het risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de Raad van Commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de Raad van Commissarissen is gevormd. De Raad van Commissarissen houdt periodiek toezicht op de risicobeheersing binnen a.s.r. In de Audit- en Risicocommissie van a.s.r. wordt onder meer het risicoprofiel besproken aan de hand van financiële en niet-financiële risicorapportages. Daarbij wordt bewaakt of het risicoprofiel binnen de risicobereidheid past. De Audit- en Risicocommissie bereidt besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor. De gehele Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. Dit principe is opgenomen in de reglementen van de Raad van Commissarissen en van de Audit- en Risicocommissie. 4.3 De Raad van Commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de verzekeraar. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. Ieder kwartaal wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan over het financiële en het niet-financiële risicobeheer. Jaarlijks wordt de risicobereidheid door de Raad van Bestuur vastgesteld en aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd. Dit principe is opgenomen in de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Audit- en Risicocommissie en is een vast onderdeel van de managementcyclus. 4.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is ingericht dat hij tijdig op de hoogte is van materiële risico s die de verzekeraar loopt, opdat deze risico s beheerst kunnen worden. Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beheersing van de a.s.r. risicoprioriteiten en wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de status hiervan. Daarnaast ontvangt de Raad van Bestuur op kwartaalbasis de belangrijkste bevindingen van het Financieel Risicocomité en het Niet-financieel Risicocomité. Bij tussentijdse ontwikkelingen die de aandacht van de Raad van Bestuur behoeven, worden aanvullende rapportages ten behoeve van de Raad van Bestuur opgesteld. a.s.r. voert tenminste jaarlijks een Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) uit voor zowel de groep als de Onder Toezicht Staande Ondernemingen (OTSO s). De ORSA is een proces dat de impact van ongunstige externe ontwikkelingen of intern geïdentificeerde risico s en bedreigingen voor de solvabiliteitspositie van a.s.r. bepaald. Diverse strategische risico s worden omgezet in scenario s waarbij de gevolgen van het optreden

11 van deze risico s op de balans en de solvabiliteitspositie worden gesimuleerd. De Raad van Bestuur stelt de benodigde acties vast om de impact van de mogelijke risico s in de verschillende scenario s te beperken. Door functiescheiding tussen het opstellen van beleid, implementatie van beleid en controle op de naleving van dit beleid wordt een hoge mate van onafhankelijkheid in de risicobeheersing en de bewaking van de beheersing bereikt. a.s.r. heeft deze functiescheiding ingeregeld naar het principe van three lines of defence. De eerste line of defence is verantwoordelijk voor de identificatie en de beheersing van risico s in de business. De tweede line of defence is verantwoordelijk voor het bewaken van het beheersen van de risico s, en het bewaken en bevorderen van geïntegreerd en effectief risicomanagement bij de eerste line of defence. De derde line of defence, ingevuld door Audit, is verantwoordelijk voor een onafhankelijke beoordeling van de doeltreffendheid van het risicomanagement systeem, het interne controle systeem en de toereikendheid van de governance. 4.5 Iedere verzekeraar heeft een productgoedkeuringsproces. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de inrichting van het productgoedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. Producten die het productgoedkeuringsproces binnen de verzekeraar doorlopen, worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico s door de risicomanagementfunctie binnen de verzekeraar en zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse risicoanalyse of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert de Raad van Bestuur en de desbetreffende (risico)commissie van de Raad van Commissarissen over de uitkomsten hiervan. a.s.r. kiest ervoor om de andere verzekeraar te zijn, die vanuit de kernwaarden persoonlijk, aanspreekbaar en eigen en echt voor klanten het verschil maakt. Als onderdeel daarvan hanteert a.s.r. het Propositie Approval & Review Process (PARP). Dit proces is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en voorziet erin dat de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om een finaal oordeel te hebben voordat een product geïntroduceerd wordt, is gedelegeerd aan de PARP Board. Ieder bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het zorgvuldig doorlopen van het gehele proces. De PARP Board wordt voorgezeten door de directeur Marketing. Voor de verschillende deelstappen zijn specifieke verantwoordelijken aangewezen op basis van de noodzakelijke kennis en vaardigheden die een rol spelen binnen een productontwikkelingsproces. In alle stappen van het proces staat het belang van de klant centraal en is er een speciale verantwoordelijkheid voor Risico Management en Compliance. De goedkeuring van deze functies is altijd noodzakelijk voordat een product wordt geïntroduceerd. Daarnaast wordt het PARP-proces jaarlijks door Audit beoordeeld en wordt er gewaarborgd dat de aanbevelingen van Audit ook worden geïmplementeerd. Ook vanuit de PARP Board wordt het proces geëvalueerd. Alle nieuwe proposities van a.s.r. doorlopen dit proces, waarbij gewaarborgd wordt dat proposities zodanig worden ontwikkeld dat deze in verschillende scenario s voldoen aan de behoeften van de klant en voldoen aan het klantbelang. Belangrijk onderdeel is daarbij dat gewaarborgd wordt dat een propositie op de doelgroep is afgestemd. Ook de invulling van de zorgplicht en de informatieverstrekking worden meegenomen in het proces. Voor bestaande producten geldt een vergelijkbaar, maar aangepast, proces. Op basis van risicoanalyse worden ook bestaande producten beoordeeld. Ook producten die inmiddels niet meer aangeboden worden, worden volgens het huidige normenkader geëvalueerd. In 2014 zijn 10 nieuwe proposities en 20 productaanpassingen aan de PARP Board ter goedkeuring aangeboden. Van 6 bestaande producten is de review ter goedkeuring aan de PARP Board voorgelegd.

12 5. Audit 5.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico s die met de (bedrijfs) activiteiten van de verzekeraar samenhangen. a.s.r. is ingericht volgens het three lines of defence -model. De verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheersen van risico s ligt binnen de eerste lijn. Dit zijn de medewerkers en het management die zich met de dagelijkse bedrijfsuitoefening bezighouden, directies en de Raad van Bestuur. De Risico Management & Compliance kolom is binnen dit model de tweede lijn. Risico Management en Compliance geeft kaders, bewaakt en rapporteert over het niveau van de beheersing van de risico s. De derde lijn is de onder principe 5.3 beschreven Internal Audit functie. De Raad van Bestuur heeft Audit de opdracht gegeven voor uitvoering van systematische controle op de beheersing van de risico s die met de (bedrijfs)activiteiten van a.s.r. samenhangen. Dit is vastgelegd in het audit charter. Audit rapporteert periodiek aan de Raad van Bestuur en de Audit & Risicocommissie, waarbij de rapportages van Audit uitgebreid besproken worden. 5.2 Binnen de verzekeraar is een interne auditfunctie werkzaam die onafhankelijk is gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. De afdeling Audit is onafhankelijk gepositioneerd binnen de a.s.r.-organisatie. Dit is vastgelegd in het auditcharter. De directeur Audit rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft een rapportagelijn naar de voorzitter van de Audit- en Risicocommissie. 5.3 De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer op de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance-, de risicobeheer- en de beheersprocessen binnen de verzekeraar. De interne auditfunctie rapporteert over de bevindingen aan de Raad van Bestuur en de auditcommissie. Audit verschaft op professionele en onafhankelijke wijze een oordeel over governance-, risico-, en interne beheersingsprocessen met als doel het management te ondersteunen bij het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Audit evalueert de effectiviteit van governance-, risico- en interne beheersingsprocessen en geeft praktisch uitvoerbare adviezen om deze processen verder te optimaliseren. Deze taakomschrijving is vastgelegd in het auditcharter. Audit rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Bestuur en via de managementrapportage per kwartaal aan de Audit- en Risicocommissie. 5.4 Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de Risico- of Auditcommissie van de Raad van Commissarissen vindt periodiek informatie-uitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne auditfunctie en van de externe accountant onderwerp van overleg. Audit heeft periodiek overleg met de externe accountant en neemt standaard deel aan de vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie. Audit stelt op basis van zijn risicoanalyse het auditplan op in nauw overleg met de externe accountant. Deze plannen worden door de Audit- en Risicocommissie goedgekeurd. 5.5 In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de verzekeraar. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen in zijn accountantsverslag aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 5.6 De interne auditfunctie neemt het initiatief om met De Nederlandsche Bank en de externe accountant ten minste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse, bevindingen en auditplan te bespreken. Audit heeft periodiek overleg met DNB waarin de risicoanalyse, bevindingen en het auditplan besproken worden. Audit neemt daarnaast het initiatief tot het ten minste jaarlijks organiseren van het zogenaamde tripartiete overleg met DNB en de externe accountant. In 2014 heeft het tripartiete overleg één keer plaatsgevonden.

13 6. Beloningsbeleid 6.1 Uitgangspunt De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met haar strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de langetermijnbelangen van de verzekeraar, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur nemen dit uitgangspunt in acht bij het vervullen van hun taken met betrekking tot het beloningsbeleid. In het beloningsbeleid staat het bevorderen en in stand houden van de integriteit en soliditeit van a.s.r. centraal, met een duidelijke focus op de langetermijnbelangen van alle stakeholders van de onderneming. Het beloningsbeleid stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van klanten (en andere stakeholders) binnen de grenzen van de zorgvuldigheidsverplichtingen. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het beloningsbeleid: Het beloningsbeleid is gericht op ondersteuning van de strategie en de doelstellingen van a.s.r. Het beloningsbeleid beperkt a.s.r. niet in haar mogelijkheden om het toetsingsvermogen, de solvabiliteitsmarge of het eigen vermogen te versterken. De financiële doelstellingen van a.s.r. en de individuele doelstellingen voor de zogenaamde geïdentificeerde medewerkers worden jaarlijks door Risk Management getoetst aan het risicoprofiel van zijn letter a.s.r. (beheersing financiële risico s). Deze afdeling geeft een oordeel of de vastgelegde doelstellingen passen binnen het risicoprofiel van de onderneming. De beoordelings- en beloningscriteria dienen te zijn conform de bepalingen zoals gesteld in diverse wet- en regelgeving zowel nationaal als internationaal 1. Een transparant beleid, in principe toepasbaar qua structuur en methodiek voor alle lagen management en voor medewerkers onder de cao. Een balans tussen enerzijds vertrouwen in de intrinsieke motivatie van managers en anderzijds het afspreken van heldere doelstellingen en het hierop beoordelen en er een financiële beloning aan koppelen. Het gebruik van zowel indicatoren op het gebied van klantentevredenheid als financiële- en risico indicatoren voor het beoordelen van (ondernemings)prestaties. Het beloningsniveau bevindt zich juist onder de mediaan van de relevante vergelijkingsmarkt. het totale arbeidsvoorwaardenpakket moet adequaat zijn om goede mensen aan te trekken en in dienst te houden en ons in staat stellen te concurreren in de voor ons relevante arbeidsmarkt. Tot 1 juli 2014 bestond het inkomen voor alle medewerkers, met uitzondering van de Raad van Bestuur 2, uit een vast en een variabel deel. Per 1 juli 2014 is de variabele beloning afgeschaft en bestaat het inkomen van alle medewerkers enkel uit een vast deel, met uitzondering van een kleine groep van 139 buitendienstmedewerkers vallend onder de a.s.r. cao functie-indeling en beloningsstructuur buitendienst, die in aanmerking komen voor een targetgerelateerd beloningsdeel van maximaal 20%. In 2014 heeft a.s.r. het beloningsbeleid in verband hiermee geactualiseerd. Het geactualiseerde beloningsbeleid is in november 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Deze is akkoord gegaan met het geactualiseerde beleid. 1 Verwezen wordt onder meer naar de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014, de Nederlandse Corporate Governance Code, de Governance Principes voor Verzekeraars en de Code Banken alsmede naar de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag en gelijke behandelingsregelgeving. 2 De Raad van Bestuur ontvangt op grond van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen sinds het boekjaar 2011 geen variabele beloning meer.

14 6.2 Governance De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het Senior Management en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur. Tevens keurt de Raad van Commissarissen de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers van de verzekeraar goed. Het beloningsbeleid van de verzekeraar omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van retentie-, exit- en welkomstpakketten. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen ziet daarnaast expliciet toe op de uitvoering van het beloningsbeleid ten aanzien van de hogere leidinggevenden binnen de controlefuncties. De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het senior management en ziet toe op de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur. Daarnaast toetst de Raad van Commissarissen de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers. De Raad van Commissarissen heeft een Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR-commissie) die uit zijn midden is samengesteld. De SBR-commissie adviseert de Raad van Commissarissen ten aanzien van de hiervoor beschreven taken en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op dat gebied voor. HR rapporteert jaarlijks aan de SBR-commissie en de Raad van Commissarissen onder meer wat de hoogste variabele beloningen zijn, wat de toegekende exitpakketten zijn en wat de meest opvallende zaken zijn met betrekking tot de beloning. a.s.r. kent geen retentie- of welkomstpakketten. Hierbij wordt aangetekend dat, zoals vermeld in 6.1.1, per 1 juli 2014 de variabele beloning is afgeschaft De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks de hoogste variabele inkomens. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van Bestuur ervoor zorg draagt dat de variabele beloningen bij de verzekeraar passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de verzekeraar en in het bijzonder dat ze voldoen aan de in deze paragraaf genoemde principes. De Raad van Commissarissen bespreekt tevens materiële retentie-, exit- en welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de verzekeraar en niet excessief zijn. Per 1 juli is de variabele beloning binnen a.s.r. afgeschaft en bestaat het inkomen van alle medewerkers enkel uit een vast deel, met uitzondering van een kleine groep van 139 buitendienstmedewerkers vallend onder de a.s.r. cao functie-indeling en beloningsstructuur buitendienst. Tot en met 30 juni 2014 bestond de beloning uit een vaste en een variabele component. Ten behoeve hiervan keurde de Raad van Commissarissen op voordracht van de Raad van Bestuur de score op de individuele doelstellingen van het Senior Management goed. De scores op de componenten financieel resultaat en klanttevredenheid worden ook door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De scores op deze drie onderdelen bepaalden tot en met juni 2014 de variabele beloning. De Raad van Bestuur bespreekt de hoogte van de variabele beloning en toetst deze aan de zogenaamde normaalverdeling. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. Tevens houdt de Raad van Commissarissen expliciet toezicht op de beoordeling en beloning van de controlefuncties. De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks het algehele functioneren van de aan hen rapporterende senior managers en rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen toetst of de beoordelingen passen binnen het gestelde beloningsbeleid. Hierbij wordt aangetekend dat, zoals vermeld in 6.1.1, per 1 juli 2014 de variabele beloning is afgeschaft 4. Het vaststellen van de variabele beloning in 2014 betreft derhalve alleen het eerste halfjaar. HR rapporteert jaarlijks aan de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Raad van Commissarissen: Wat de visie van a.s.r. is ten aanzien van beloning; Welke beloningsregelingen er op dat moment bestaan; Of de regelingen en procedures worden nageleefd en wat de eventuele uitzonderingen zijn; Wat de beoordelingen van de hoger leidinggevenden in de controlefuncties zijn; 3 Zoals eerder opgemerkt, heeft een kleine groep van 139 cao buitendienstmedewerkers nog aanspraak op een targetgerelateerd beloningsdeel van maximaal 20%, vastgelegd in de a.s.r. cao functie-indeling en beloningsstructuur buitendienst. 4 Zie noot 3.

15 Wat de toegekende exitpakketten zijn; Wat de meest opvallende zaken zijn met betrekking tot beloning; Of er aanleiding is om bepaalde onderdelen in de beloningsregelingen aan te passen. Zoals eerder aangegeven, kent a.s.r. geen retentie- en welkomstpakketten. 6.3 Bestuurdersbeloning Het totale inkomen van een lid van de Raad van Bestuur staat in een redelijke verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar, waarbij het totale inkomen ten tijde van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector ligt, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen. Het beloningsbeleid van a.s.r. gaat er van uit dat het gemiddelde niveau van de totale beloning juist onder de mediaan van de voor a.s.r. relevante vergelijkingsgroep ligt. De marktcompetitiviteit van de totale beloning van de Raad van Bestuur wordt door middel van een vergelijking met de relevante vergelijkingsgroep beoordeeld. Deze relevante vergelijkingsgroep bestaat uit zowel Nederlandse financiële instellingen, als middelgrote (beursgenoteerde) Nederlandse niet-financiële instellingen. De SBR-commissie monitort periodiek of de samenstelling van de vergelijkingsgroepen nog steeds adequaat is, of aanpassing behoeft. Ten minste eens in de drie jaar wordt ter toetsing (voor de beloning van de Raad van Bestuur) door een extern adviesbureau een marktvergelijking (beloningsbenchmark) uitgevoerd. De laatste beloningsbenchmark is in 2014 uitgevoerd. Het huidige niveau van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur ligt onder de mediaan van de relevante vergelijkingsgroep. Dit wordt versterkt nu de bestuurders van a.s.r. geen variabele beloning ontvangen op grond van de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen. De per 1 april 2014 aan medewerkers toegekende cao-verhoging van 0,75% is ook aan de Raad van Bestuur toegekend De vergoeding bij ontslag van een lid van de Raad van Bestuur bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (het vaste deel van de bezoldiging). Indien het maximum van eenmaal het jaarsalaris voor een lid van de Raad van Bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de Raad van Bestuur in dat geval in aanmerking voor een ontslag vergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. De beëindigingsvergoeding voor nieuwe en zittende leden van de Raad van Bestuur bedraagt maximaal één vast jaarsalaris Bij de toekenning van de variabele beloning aan een lid van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de langetermijncomponent. De toekenning is mede afhankelijk van winstgevendheid en/of continuïteit. De variabele beloning wordt voor een materieel deel voorwaardelijk toegekend en op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd. Beloning is een instrument dat gericht is op nadrukkelijke ondersteuning bij het realiseren van de strategie en bedrijfsdoelstellingen van a.s.r. en de geformuleerde ambities. Om focus op de langetermijnbelangen van alle stakeholders te creëren, worden jaarlijks prestatiedoelstellingen geformuleerd op het gebied van individuele doelstellingen, financiële prestaties en klanttevredenheid (op zowel onderdeelniveau als a.s.r.-niveau). Verder geldt dat de structuur van de variabele beloning in lijn is met de vereisten van de Capital Requirements Directive IV en de inbedding hiervan in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014 (RBB). Dat betekent onder andere dat een materieel deel (50%) van de variabele beloning voorwaardelijk wordt toegekend in cash en non-cash instrumenten. De voorwaardelijke variabele beloning wordt drie jaar uitgesteld en aan het einde van deze periode vindt een herbeoordeling plaats waarna het cash gedeelte wordt uitbetaald. Voor het non-cash gedeelte geldt een aanvullende retentieperiode van twee jaar. NB: Conform de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen ontvangen de bestuurders van a.s.r. geen variabele beloning zolang a.s.r. onder werking van deze wet valt. Bovendien is de variabele beloning voor iedere medewerker bij a.s.r. afgeschaft per 1 juli Zie noot 3.

16 6.3.4 Aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan een lid van de Raad van Bestuur worden toegekend, worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot ten minste het einde van het dienstverband indien deze periode korter is. Indien opties worden toegekend, worden deze in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend. a.s.r. kent aan geen enkele medewerker aandelen of opties toe. 6.4 Variabele beloning Het toekennen van een variabele beloning is mede gerelateerd aan de langetermijndoelstellingen van de verzekeraar. Omdat de variabele beloning per 1 juli 2014 is afgeschaft, geldt het bovenstaande alleen voor het eerste halfjaar van Voor alle medewerkers van a.s.r. kent het inkomen een vast en variabel deel. Het variabele deel wordt voor 1/3 bepaald door de vastgestelde en behaalde score op de individuele doelstellingen in een kalenderjaar en voor 2/3 door de resultaten van het bedrijf gemeten in het financieel resultaat (1/3) en de klantwaardering (1/3). Dit met uitzondering van de medewerkers werkzaam in zogenaamde controle functies (Audit, Risk, Compliance en het Hoofd HR). Om de onafhankelijkheid van de medewerkers in deze functies te waarborgen, is hun variabele beloning niet afhankelijk van commerciële resultaten. De variabele beloning bestaat voor hen alleen uit de component individuele doelstellingen. Aan het begin van het kalenderjaar worden tussen leidinggevende en medewerker de te behalen individuele doelstellingen vastgesteld. Deze worden vastgelegd in een beoordelings- en individueel doelstellingenformulier. Tijdens het jaar wordt voortgang van de te behalen doelstellingen ten minste één keer gezamenlijk tussen leidinggevende en medewerker geëvalueerd. Voor de af te spreken doelstellingen geldt dat er een duidelijke focus moet zijn op de duurzame, langetermijnbelangen van alle stakeholders. De inhoud van de te behalen doelstellingen op de componenten financieel resultaat en klantwaardering worden jaarlijks door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen vastgesteld. De doelstellingen worden vooraf besproken en toegelicht aan de Ondernemingsraad. Zoals eerder opgemerkt is de variabele beloning per 1 juli 2014 afgeschaft en geldt het bovenstaande alleen voor het eerste halfjaar van Iedere verzekeraar stelt een bij de verzekeraar passend maximum vast voor de verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Voor een lid van de Raad van Bestuur bedraagt de variabele beloning per jaar maximaal 100% van het vaste inkomen. Per 1 juli is de variabele beloning binnen a.s.r. afgeschaft en bestaat het inkomen van alle medewerkers enkel uit een vast deel, met uitzondering van een kleine groep buitendienstmedewerkers vallend onder de a.s.r. cao functieindeling en beloningsstructuur buitendienst. Tot en met 30 juni 2014 bestond de beloning uit een vaste en een variabele component 8. Deze variabele beloning was gemaximeerd (tot 60% voor het Senior Management, tot 40% voor het Hoger Management en tot 18% voor binnendienst- en buitendienstmedewerkers). Conform de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen ontvangen de bestuurders van a.s.r. geen variabele beloning zolang a.s.r. onder de werking van deze wet valt Een variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, zijn bedrijfsonderdeel en die van de verzekeraar als geheel, op basis van vooraf vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële prestatiecriteria vormen ook niet-financiële prestatiecriteria een belangrijk onderdeel van de individuele beoordeling. In het beloningsbeleid van de verzekeraar worden de prestatiecriteria zo veel mogelijk geobjectiveerd. De jaarlijkse vaststelling van het variabele beloningsdeel vindt plaats op basis van de behaalde resultaten op drie componenten, te weten een individuele component, een onderdeelcomponent en een a.s.r.-component waarbinnen financiële doelstellingen en klanttevredenheid gemeten worden (met uitzondering van de controle functies zoals genoemd onder 6.4.1). De variabele beloning is derhalve voor 40% - 60% afhankelijk van niet-financiële criteria. 6 Zie noot 3. 7 Zie noot 3. 8 Zie noot 3.

17 De prestatiecriteria bevatten geen prikkels tot het nemen van onverantwoorde risico s. De procedure voor het vaststellen, evalueren en beoordelen van doelstellingen voor de variabele beloning is voor medewerkers in de binnendienst en buitendienst vastgelegd in de a.s.r.-cao, de cao functie-indeling en salarisstructuur binnendienst respectievelijk buitendienst, de beoordelingsregeling en in een handleiding. Voor het Hoger Management, Senior Management en de Raad van Bestuur is de procedure nader uitgewerkt in het beleidsdocument beloningsbeleid. Zoals eerder opgemerkt is de variabele beloning per 1 juli 2014 afgeschaft en geldt het bovenstaande alleen voor het eerste halfjaar van Bij het beoordelen van prestaties op basis van de vastgestelde prestatiecriteria worden financiële prestaties gecorrigeerd voor (geschatte) risico s en kosten van kapitaal. De scores op de afgesproken prestatiecriteria voor de variabele beloning worden gecorrigeerd voor risico s en kosten. De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR) adviseert de Raad van Commissarissen over de vaststelling van de scores op de prestatiecriteria. Daarvoor ontvangt de SBR-commissie input en advies van Risicomanagement, Compliance, Audit en HR. De Raad van Commissarissen stelt de scores vast. De procedure van targetsetting, ex ante risicobeheersing, ex post risicobeheersing is vastgelegd in het beleidsdocument beloningsbeleid In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de vastgestelde prestatiecriteria zou leiden tot de verkrijging van ongewenste variabele beloning van een lid van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Commissarissen de discretionaire bevoegdheid de variabele beloning aan te passen wanneer deze naar zijn oordeel leidt tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten. De leden van de Raad van Bestuur worden beoordeeld op basis van vooraf afgesproken doelstellingen. Jaarlijks worden de afgesproken doelstellingen en de algehele functie-uitoefening door de Raad van Commissarissen beoordeeld. Tot het moment waarop de variabele beloning onvoorwaardelijk wordt toegekend, is de Raad van Commissarissen bevoegd de hoogte van de variabele beloning aan te passen tot een passende hoogte indien ongewijzigde uitkering van de variabele beloning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele beloning die op basis van onjuiste (financiële) gegevens is toegekend aan het lid van de Raad van Bestuur terug te vorderen van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur. De vennootschap is bevoegd een variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld. De vordering kan namens a.s.r. ook worden ingesteld door de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de clawback zal Compliance signaleren wanneer er aanleiding is voor toepassing hiervan. Deze claw-back mogelijkheid voor de Raad van Bestuur is vastgelegd in het beloningsbeleid en wordt gemeld in de beoordelingsbrief. 9 Zie noot 3.

18 7. Naleving wet- en regelgeving De verzekeraar beschikt over een proces dat borgt dat nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt gesignaleerd en geïmplementeerd. Dit proces evalueert de verzekeraar jaarlijks. Betrokken bij dit proces zijn in ieder geval de volgende functies: het bestuur, de interne toezichthouder, risicomanagement, compliance, interne audit en de actuariële functie. Vanuit de professionaliteit van iedere betrokken functie van a.s.r. (Audit, Risicomanagement, Compliance, Juridische Zaken, Financiën, Human Resources, het actuariaat en Accounting, Reporting & Control) wordt relevante wet- en regelgeving gesignaleerd die voor a.s.r. van toepassing is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, internet en andere mediabronnen, lidmaatschap van brancheverenigingen zoals het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Management Association en expertise van externe toeleveranciers (zoals advocatenkantoren en externe accountant). Iedere betrokken functie heeft in haar takenpakket (of charter) de verantwoordelijkheid opgenomen betrokken stakeholders binnen a.s.r. tijdig op de hoogte te brengen van nieuwe wet- en regelgeving, hierover zo nodig te adviseren en op invoering toe te zien (Compliance). Daarnaast worden op periodieke basis berichten verspreid binnen a.s.r. over (op hand zijnde of lopende) wet- en regelgeving. Bovendien brengt Compliance twee maal per jaar een compleet overzicht met wet- en regelgeving uit t.b.v. de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en Senior Management waarin een opsomming wordt gegeven van de belangrijkste (nieuwe) toezicht wet- en regelgeving.

19 49062 (04-15)

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Governance principes November 2015

Governance principes November 2015 Governance principes November 2015 Inhoud 1. Naleving Code en transparante verantwoording... 2 2. Raad van commissarissen... 2 3. Raad van bestuur... 4 4. Risicomanagement... 6 5. Audit... 8 6. Beloningsbeleid...

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2013 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING GOVERNANCE PRINCIPLES... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20060 23 december 2009 Code Banken Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Bijlage 2: Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in 2018

Bijlage 2: Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in 2018 : Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in 2018 1. Naleving Code en transparantie verantwoording 1.2 Verantwoording Code 1.2 De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn (groeps)jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

Verantwoording over de naleving van de Governance Principes Inleiding

Verantwoording over de naleving van de Governance Principes Inleiding Verantwoording over de naleving van de Governance Principes 2012 1. Inleiding Op 15 december 2010 werd door de leden van het Verbond van Verzekeraars de Governance Principes aangenomen. Deze principes

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017

Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 Matrix Comply-or-Explain Code Banken 2017 In oktober 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de herziene Code Banken (de "Code Banken"), onderdeel van een pakket met de naam "Future Oriented Banking"

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in Naleving Code en transparantie verantwoording

Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code Verzekeraars door Zorg en Zekerheid in 2017 1. Naleving Code en transparantie verantwoording 1.2 Verantwoording Code 1.2 De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn (groeps)jaarverslag

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Rivierenland Brandverzekeraar N.V & Coöperatie Univé Rivierenland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars...

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Naleving Code en transparante verantwoording 3 2. Raad van commissarissen 3 3. Raad van bestuur.. 4 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

De Goudse. Governance Principes 2013

De Goudse. Governance Principes 2013 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC 2.2

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Code Banken. dec-16 Code Banken 1

Code Banken. dec-16 Code Banken 1 Code Banken dec-16 Code Banken 1 Code Banken De nieuwe Code Banken beoogt in samenhang met het Maatschappelijk Statuut en de, hierna te bespreken, introductie van bankierseed, gedragsregels en tuchtrecht

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Februari 2016 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code opgenomen met een toelichting over de wijze waarop deze door ddfz worden nageleefd. Art. Principe Bevindingen

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2012 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 29) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Wijze van implementatie door de Volksbank

Wijze van implementatie door de Volksbank De Volksbank past de Code Banken toe. We hebben alle principes van de Code Banken vertaald naar ons Manifest en ingebed in onze bedrijfsprocessen. Hieronder beschrijven we op welke manier wij dit doen.

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2015

De Goudse. Code verzekeraars 2015 2015 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie