Version - versie 20/10/2008 RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROJECTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Version - versie 20/10/2008 RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROJECTEN"

Transcriptie

1 Version - versie 20/10/2008 RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROJECTEN Deze richtlijn regelt de wijze van betaling van de subsidie, de eventuele budgettaire wijzigingen en aanpassingen, alsook de specifieke vereisten met betrekking tot de boekhouding en het financiële verslag dat de NGO s moeten indienen in uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma s en projecten voorgelegd door de erkende niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. De gids voor besteding, verantwoording en controle van de subsidies maakt integraal deel uit van deze richtlijn. DIRECTIVE SUR LES ASPECTS COMPTABLES ET FINANCIERS DES PROJETS Cette directive fixe les modalités de paiement du subside, les adaptations et modifications budgétaires éventuelles, les exigences spécifiques concernant la comptabilité et le rapport financier que les ONG doivent introduire en exécution de l arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées. Le guide pour l utilisation, la justification et le contrôle des subsides fait intégralement partie de cette directive. 1. Uitbetaling van de subsidie 1. La libération du subside De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: één van 80% van het toegekende bedrag en de andere van 20%, telkens op voorlegging van een schuldvordering. De eerste schijf wordt betaald zodra de toekenning van de subsidie werd genotificeerd. Met het oog op uitbetaling van de 2 de schijf, dient bij de schuldvordering een uitgavenstaat te worden gevoegd volgens het model B in bijlage, waarbij wordt aangetoond dat 70% van de projectbegroting werd uitgegeven. De uitgavenstaten worden voor waar en echt verklaard en gedateerd door de hiervoor bevoegde vertegenwoordiger van de NGO. Voor deze uitgavenstaten wordt een overdracht van fondsen naar het Zuiden beschouwd als een uitgave evenals de valorisaties in overeenstemming met het ministerieel besluit van 30 mei 2007 houdende uitvoering van het hierboven vermeld koninklijk besluit. Le subside est libéré en deux tranches: une de 80% du montant accordé et l autre de 20%, chaque fois sur présentation d une déclaration de créance. La première tranche est libérée dès la notification de l octroi de subside. En vue de la libération de la deuxième tranche, la déclaration de créance doit être accompagnée d un état de dépenses justifiant l utilisation de 70% du budget du projet, selon le modèle B en annexe. Les états de dépenses seront déclarés sincère et véritable et datés par le représentant de l ONG habilité pour ce faire. Dans ces états de dépenses, seront considérés comme dépenses les transferts de fonds au Sud ainsi que les valorisations conformes à l arrêté ministériel du 30 mai 2007 portant exécution de l arrêté royal précité. 2. Begrotingsoverdrachten 2. Transferts budgétaires Tussen de structuurkosten, de operationele kosten en de beheerskosten zijn geen overdrachten van budgetten mogelijk zonder aanpassing van het ministerieel toekenningbesluit. Overdrachten van budgetten tussen bestaande rubrieken van de operationele kosten van het project zijn toegelaten op voorwaarde dat de overdrachten niet meer bedragen dan hetzij twintig procent, hetzij EUR per algemene Entre les frais de structure, les frais opérationnels et les frais de gestion, il ne peut y avoir de transferts de budgets sans adaptation de l arrêté ministériel d allocation de subside. Des transferts de budgets, entre rubriques existantes à l intérieur des coûts opérationnels du projet sont autorisés, pour autant qu ils ne dépassent pas, soit vingt pour-cent soit EUR par rubrique générale (investissements,

2 rubriek (investeringen, werkingskosten en personeelskosten). Overdrachten van budgetten binnen bestaande rubrieken van de beheerskosten van het project zijn toegelaten, maar de rubriek "investeringen mag niet meer variëren dan hetzij twintig procent hetzij EUR. Overdrachten van budgetten die meer bedragen dan dit percentage of het bovenvermeld forfaitair bedrag dienen voorafgaandelijk schriftelijk te worden aangevraagd. De Administratie beslist over die aanvraag binnen de 30 dagen. frais de personnel et frais de fonctionnement). Des transferts de budgets entre rubriques existantes à l intérieur des coûts de gestion du projet sont autorisés; toutefois la rubrique investissements ne peut varier, soit de plus de vingt pour-cent soit de EUR. Des transferts de budgets dépassant ce pourcentage ou le montant forfaitaire précité doivent être préalablement demandés par écrit. L Administration statue sur ces demandes dans un délai de 30 jours. 3. Andere wijzigingen en aanpassingen 3. Autres modifications et adaptations De NGO deelt aan de Administratie elke belangrijke wijziging of aanpassing aan het project mee binnen de dertig dagen. De aanwending van de forfaitaire bedragen zoals voorzien in artikel 17, 1 van het koninklijk besluit voor de financiering van coöperanten en bursalen kan geen bijkomende subsidie verantwoorden dan deze bepaald in het ministerieel besluit. L ONG communique à l Administration chaque modification ou adaptation importante du projet, dans un délai de 30 jours. L utilisation de montants forfaitaires tels que prévus à l article 17, 1 de l arrêté royal pour le financement des coopérants et boursiers ne peut justifier l octroi d un subside additionnel à celui fixé par l arrêté ministériel. 4. Partnerovereenkomsten 4. Conventions de partenariat De getekende partnerovereenkomsten worden aan de Administratie overgemaakt, hetzij binnen de maand volgend op de kennisgeving van de toekenning van de subsidie, hetzij binnen de maand volgend op haar in voege treden. Les conventions de partenariat signées doivent être transmises à l Administration au plus tard, soit le mois qui suit la notification de l octroi du subside, soit le mois qui suit leur entrée en vigueur. 5. Het financieel verslag 5. Le rapport financier Het financieel verslag dient binnen de 120 dagen volgend op de einddatum van het project te worden ingediend bij de Administratie. Het verslag wordt ingediend in vier papieren exemplaren. Tevens zal een CD-rom worden ingediend met daarop de financiële tabellen, in een vorm die converteerbaar is in Excel. Het financieel verslag geeft een overzicht van de verrichte kosten in vergelijking met het goedgekeurde budget. Dit overzicht gebruikt Le rapport financier est introduit auprès de l Administration, dans les 120 jours suivant la date de fin du projet. Le rapport est introduit en quatre exemplaires «papier». En plus, sera fourni un CD-rom sur lequel les tableaux financiers doivent être communiqués en un format convertible en Excel. Le rapport financier donne un aperçu des charges, comparées au budget approuvé. Cet aperçu reprend la même division que la

3 dezelfde indeling als de indeling in budgetten en rubrieken van het goedgekeurde project. Bijkomend dient een verdeling van de kosten te worden gegeven per partner met wie de NGO een partnerovereenkomst heeft afgesloten, in overeenstemming met artikel 7 van het ministerieel besluit. Het verslag bestaat uit de modellen 3 tot 7, zoals hieronder beschreven. Aan het financieel verslag van elk project dient bovendien het model 1 en de laatste jaarrekening te worden toegevoegd. division en budgets et rubriques figurant dans le projet approuvé. De plus, une répartition des charges par partenaire avec lequel l ONG a conclu une convention de partenariat, conformément à l article 7 de l arrêté ministériel, doit être transmise. Ce rapport se compose des modèles 3 à 7, comme décrits ci-après. Le modèle 1 et les derniers comptes annuels sont joints au rapport financier de chaque projet De boekhouding van het project 5.1. La comptabilité du projet De NGO moet een boekhouding voeren waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen kosten/opbrengsten naar aard maar ook naar bestemming en per partner. Het financieel verslag moet naast de verrichte kosten ook de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot de betrokken rubriek weergeven. L'ONG doit tenir une comptabilité dans laquelle une distinction des charges/produits est faite par nature, mais aussi par destination et par partenaire. Le rapport financier doit indiquer, outre les charges effectuées, les produits réalisés relatifs à la rubrique concernée De jaarrekening 5.2. Les comptes annuels Elke NGO die, in het kader van het voorliggende koninklijk besluit, projecten uitvoert die meegefinancierd worden door DGOS, moet haar jaarrekening ten laatste zes maand na het afsluiten van haar boekhouding, aan DGOS voorleggen. Wanneer de NGO jaarlijkse ontvangsten van meer dan EUR heeft, moeten haar rekeningen gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor. De Administratie kan de NGO bijkomende inlichtingen vragen die door die bedrijfsrevisor moeten worden gecertificeerd. Toute ONG qui exécute des projets cofinancés par la DGCD, dans le cadre du présent arrêté royal, doit soumettre ses comptes annuels à la DGCD, au plus tard six mois après la clôture de l exercice comptable de l ONG. Si l ONG a des recettes annuelles dépassant EUR, ces comptes sont certifiés par un réviseur d entreprises. L Administration pourra demander à l ONG des informations complémentaires qui devront être certifiées par ce réviseur d entreprises De uitgaven 5.3. Les dépenses Uitgaven kunnen gedaan worden in het Noorden of in het Zuiden door: 1) de NGO die het project heeft ingediend evenals de partijen met wie de NGO een overeenkomst van samenwerking heeft gesloten zoals voorzien in art. 3 van het koninklijk besluit; Des dépenses peuvent être faites au Nord ou au Sud par : 1) l ONG qui a introduit le projet ainsi que par les associés avec lesquels l ONG a conclu une convention de collaboration, comme prévu à l article 3 de l arrêté royal; 2) de partner van de NGO; 2) le partenaire de l ONG; 3) de vertegenwoordiger(s) van de NGO* in het Zuiden, hierna de vertegenwoordiging genoemd, op voorwaarde dat de uitgaven gedaan worden op naam van de NGO. 3) le(s) représentant(s) de l ONG au Sud*, ciaprès dénommé(s) la représentation, pour autant que les dépenses soient effectuées au nom de l ONG.

4 De boekhouding van de NGO enerzijds, en die van de partner of de vertegenwoordiging anderzijds, dient zo georganiseerd te zijn dat er overeenstemming kan worden aangetoond tussen: - de rubriek in de boekhouding van de NGO met betrekking tot de overdrachten van fondsen naar die partner of die vertegenwoordiging; - een corresponderende rubriek in de boekhouding van die partner of die vertegenwoordiging. De NGO die een project heeft ingediend onder de voorwaarden voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit, bundelt de verantwoordingsstukken van de gemaakte kosten van elke partij waarmee ze structureel samenwerkt en verwerkt deze in haar financieel verslag. De NGO bevestigt de feitelijke en boekhoudkundige juistheid van de vermelde gegevens. Facturen tussen de NGO en de partijen waarmee zij structureel samenwerkt (cf. artikel 3 van het koninklijk besluit), in het kader van het project, zijn niet aanvaardbaar. Uitgaven gemaakt in een andere munt dan de euro worden eerst in deze andere munt opgenomen in het verslag en vervolgens omgezet in euro. De gebruikte wisselkoers wordt verantwoord. Les comptabilités de l'ong d une part, et du partenaire ou de la représentation de l autre part, doivent être organisées d'une manière telle qu'il y ait correspondance entre: - la rubrique de la comptabilité de l'ong relative aux transferts de fonds à ce partenaire ou à cette représentation; - une rubrique correspondante dans la comptabilité de ce partenaire ou de cette représentation. L ONG qui a introduit un projet sous les conditions prévues à l article 3 de l arrêté royal, rassemble les justificatifs des dépenses effectuées par chaque associé avec lequel elle collabore et les consolide dans son rapport financier. L ONG confirme l exactitude des données, dans les faits et en comptabilité. Des factures entre l ONG et les associés avec lesquels elle collabore d une manière structurelle (cf. article 3 de l l arrêté royal), dans le cadre du projet, ne sont pas acceptables. Des dépenses faites dans une monnaie autre que l euro, sont mentionnés dans le rapport d abord dans la monnaie dans laquelle elles ont été réalisées et ensuite converties en euro. Le taux de change utilisé est justifié. Alle kosten moeten betrekking hebben op de periode bepaald in het toekenningbesluit van de subsidie. Toutes les charges doivent se rapporter à la période fixée par l arrêté d allocation du subside. * Par représentant de l ONG au Sud, on entend toute personne dûment mandatée par l ONG pour la représenter dans un pays du Sud. En début de projet, l ONG communique les coordonnées de ses représentants au Sud et informera l Administration de tout changement intervenant durant la durée du projet. * Onder vertegenwoordiger van de NGO in het Zuiden, verstaat men elke persoon die behoorlijk door de NGO gemandateerd is om haar te vertegenwoordigen in een land in het Zuiden. Bij het begin van het project deelt de NGO de gegevens mee van haar vertegenwoordigers in het Zuiden en brengt zij de Administratie op de hoogte van elke wijziging hierin gedurende het project Verantwoordingsstukken 5.4. Les pièces justificatives Voor de kosten opgenomen in de boekhouding van de NGO, dienen de verantwoordingsstukken ter beschikking te zijn van de controlerende instanties op de zetel van de NGO in België. Met verantwoordingsstukken worden originele bewijsstukken bedoeld, zoals uitgelegd in het advies over de jaarrekening 174/1 van de Commissie Boekhoudkundige Normen (Bull. C.B.N., n 38, februari 1997). Pour les charges inscrites dans la comptabilité de l ONG, les pièces justificatives doivent être à la disposition des instances de contrôle au siège de l'ong en Belgique. Par pièces justificatives, on entend les pièces probantes originales, comme expliqué dans l avis sur les comptes annuels 174/1 de la Commission Normes Comptables (Bull. C.N.C., n 38, février 1997).

5 Voor de uitgaven, gemaakt door een partner of door een vertegenwoordiging van de NGO, dient de NGO, op haar zetel in België de nodige boekhoudkundige stukken en de overeenkomstige verantwoordingsstukken ter beschikking te houden van de controlerende instanties. Als verantwoordingsstukken komen in aanmerking de originele of kopieën van bewijsstukken. Bovendien maakt de NGO een lijst op van de verantwoordingstukken per partner of per vertegenwoordiging, alsook per rubriek. Pour les dépenses faites par un partenaire ou par une représentation de l ONG, l'ong doit tenir les pièces comptables et les pièces justificatives correspondantes à la disposition des instances de contrôle, au siège de l'ong en Belgique. Sont considérées comme pièces justificatives, les originaux ou les copies des pièces probantes. En outre, l ONG établit une liste des pièces justificatives par partenaire ou par représentation, ainsi que par rubrique Gerealiseerde inkomsten 5.5. Revenus générés De kredietinteresten van alle bankrekeningen moeten ten goede komen van het project en dit volgens dezelfde modaliteiten als deze die gelden voor de subsidie. Speculatieve beleggingen zijn verboden. Alle rekeningen met betrekking tot het project moeten duidelijk de gerealiseerde intresten vermelden. De gerealiseerde inkomsten die geboekt kunnen worden op de Belgische bijdrage (subsidie en NGO), moeten voor het project worden aangewend en behoorlijk worden verantwoord. Indien de samenvoeging van subsidies toegewezen aan het project door DGOS en andere publieke geldschieters de uitgaven van het project overschrijdt, zal de DGOS-subsidie met het verschil verminderd worden. Les intérêts créditeurs de tous les comptes bancaires reviennent au projet selon les mêmes modalités que celles prévues pour le subside. Les placements spéculatifs sont interdits. Tous les comptes en relation avec le projet doivent mentionner clairement les intérêts générés. Les produits réalisés, directement imputables à l'apport belge (subside et ONG), doivent être affectés à la réalisation du projet et dûment justifiés. Lorsque le cumul des subsides affectés au projet par la DGCD et par d autres bailleurs publics dépasse les dépenses du projet, le subside de la DGCD sera réduit à due concurrence Overdracht van fondsen Les transferts de fonds. Elke overdracht van fondsen moet gebeuren per bankoverschrijving van een rekening van de NGO in België naar deze van de lokale partner en dit zonder tussenpersoon, met uitzondering van de vertegenwoordiging van de gesubsidieerde NGO. Een afwijking hiervan is mogelijk wanneer het financiële systeem van een land slecht functioneert waardoor bankoverdrachten moeilijk zijn. Deze afwijking moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de Administratie. De echtheid van deze overdrachten moet aangetoond worden. De bankkosten, zowel in België als in het buitenland, met betrekking tot de overdracht van fondsen, moeten verantwoord worden. Tout transfert de fonds doit être effectué par virement bancaire d un compte de l ONG en Belgique à celui du partenaire local et ce, sans intermédiaire, à l exception de la représentation de l ONG subsidiée. Une dérogation est possible lorsque le système financier d'un pays est dans un état de délabrement tel qu'il ne permet que difficilement des transferts bancaires. Cette dérogation doit être approuvée au préalable par l'administration. La réalité de ces transferts doit être démontrée. Les frais bancaires, tant en Belgique qu'à l'étranger, relatifs aux transferts de fonds doivent être justifiés.

6 6. Modellen 6. Modèles Model 1: overzicht van het geheel van opbrengsten en kosten van de NGO en de oorsprong van de eigen bijdrage. Dit model geeft alle opbrengsten en kosten van het laatste boekjaar van de NGO weer en geeft de samenstelling en oorsprong van de eigen bijdrage weer. De NGO levert de resultatenrekening en, indien ze gebruik maakt van de mogelijkheid om te valoriseren, een lijst van de valorisaties gerealiseerd in het kader van het project. Wanneer de NGO jaarlijkse ontvangsten heeft van meer dan EUR, moet dit model door de bedrijfsrevisor worden ondertekend. Model 3 (uitsluitend voor Noord-projecten): overzicht en uitsplitsing van de personeelskosten van de NGO. Dit model geeft de naam, voornaam, functie, diploma, statuut, anciënniteit en loon weer van elk personeelslid alsook van het personeel waarvoor valorisatie wordt gevraagd. Tevens wordt een uitsplitsing van de kosten gemaakt voor elk personeelslid in operationele, beheers- en structuurkosten en, de tijdsbesteding. Model 4: overzicht van de opbrengsten en kosten van het project met een uitsplitsing per land. Dit model laat toe de voortgang van het projet te volgen alsook de budgetoverdrachten. De structuurkosten worden in hun geheel verantwoord door middel van de boekhoudkundige stukken. Model 5.1: (enkel op aanvraag) overzicht van de ingezette NGO-coöperanten volgens artikel 5.1. van het koninklijk besluit. Model 5.2: (enkel op aanvraag) overzicht van de ingezette NGO-coöperanten volgens artikel 5.2. van het koninklijk besluit. Model 6: (enkel op aanvraag) overzicht van de bursalen en hun kosten. Modèle 1 : aperçu de l ensemble des produits et charges de l ONG et de l origine de l apport propre. Ce modèle donne tous les produits et charges du dernier exercice comptable annuel de l ONG et démontre la constitution et l origine de l apport propre. L ONG fournit le compte de résultats et au cas où elle procède à des valorisations, une liste des valorisations effectuées dans le cadre du projet. Si l ONG a des recettes annuelles dépassant EUR, ce modèle est signé par le réviseur d entreprises. Modèle 3 (pour les projets-nord uniquement): aperçu et ventilation des frais de personnel de l ONG. Ce modèle reprend le nom, prénom, fonction, diplôme, statut, ancienneté et rémunération de chaque membre du personnel ainsi que du personnel pour lequel la valorisation est demandée. De plus une ventilation est faite pour chaque personne en coûts opérationnels, coûts de gestion et frais de structure et, en emploi du temps. Modèle 4: aperçu des produits et charges du projet. Ce modèle permet de voir le suivi du projet ainsi que les transferts budgétaires. Les frais de structure sont justifiés «à la masse», en utilisant les pièces comptables. Modèle 5.1: (sur demande seulement) aperçu des coopérants ONG suivant l article 5.1. de l arrêté royal. Modèle 5.2: (sur demande seulement) aperçu des coopérants-ong suivant l article 5.2. de l arrêté royal. Modèle 6: (sur demande seulement) aperçu des boursiers et de leur coût. Model 7: gedetailleerd overzicht van de Modèle 7: aperçu détaillé des moyens utilisés

7 ingezette middelen per resultaat. De toewijzing per resultaat kan gebeuren: - door een nauwkeurige uitsplitsing van elk stuk; - op basis van verdeelsleutels van de kosten; - op basis van de analyse van de ingezette middelen. par résultat. L affectation par résultat peut se faire: - par ventilation précise de chaque pièce; - sur base d une clé de répartition des dépenses ; - à partir de l analyse des moyens utilisés. Model 7a Noord: een detail van de uitgaven, per resultaat. Model 7a Zuid: een detail van de uitgaven, per resultaat. De modellen 7a kunnen vervangen worden door uittreksels van de algemene of analytische boekhouding van de NGO en van haar vertegenwoordiging, voor zover deze verplichte inlichtingen geven en volgens dezelfde begrotingslijnen zijn georganiseerd. Modèle 7a Nord: un relevé des dépenses, par résultat. Modèle 7a Sud: un relevé des dépenses, par résultat. Les modèles 7a peuvent être remplacés par des extraits de la comptabilité générale ou analytique de l ONG et de sa représentation, pour peu qu ils fournissent les informations obligatoires demandées et soient organisés selon les mêmes lignes budgétaires. Model 7b Zuid: een detail van de uitgaven van de lokale partner. Model 7 c - Zuid: een overzicht van de bankoverdrachten tussen de NGO (de zetel en haar vertegenwoordiging) en haar partners. In het geval van structurele samenwerking (zoals geregeld door artikel 3 van het koninklijk besluit) moet elke partij modellen 1 en 3 indienen. Modèle 7b Sud: un relevé des dépenses du partenaire local. Modèle 7c Sud: un relevé des transferts bancaires entre l ONG (le siège et sa représentation) et ses partenaires. En cas de collaboration (comme régi par l article 3 de l arrêté royal), chaque associé doit introduire les modèles 1 et 3.

Versie voor Minister RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROGRAMMA S

Versie voor Minister RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROGRAMMA S Versie voor Minister RICHTLIJN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN PROGRAMMA S Deze richtlijn regelt de wijze van betaling van de subsidie, de eventuele kredietverschuivingen, de specifieke

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 11 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

DE HERVORMING VAN DE MEDEFINANCIERING LA REFORME DU COFINANCEMENT

DE HERVORMING VAN DE MEDEFINANCIERING LA REFORME DU COFINANCEMENT HOOFDSTUK 1 DE NIEUWE BELGISCHE REGELGEVING : DE HERVORMING VAN DE MEDEFINANCIERING CHAPITRE 1 LA NOUVELLE REGLEMENTATION BELGE : LA REFORME DU COFINANCEMENT Marc HEIRMAN Diensthoofd Budgettaire Programmatie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD - 31.12.2004 - ED. 2 - MONITEUR BELGE Afdeling IV. Wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Section IV. Modifications de la

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Versie voor Minister DIRECTIVE SUR LES RAPPORTS NARRATIFS DES PROGRAMMES RICHTLIJN VOOR DE NARRATIEVE VERSLAGEN VAN PROGRAMMA S

Versie voor Minister DIRECTIVE SUR LES RAPPORTS NARRATIFS DES PROGRAMMES RICHTLIJN VOOR DE NARRATIEVE VERSLAGEN VAN PROGRAMMA S Versie voor Minister RICHTLIJN VOOR DE NARRATIEVE VERSLAGEN VAN PROGRAMMA S DIRECTIVE SUR LES RAPPORTS NARRATIFS DES PROGRAMMES Deze richtlijn regelt de wijze van narratieve verslaggeving voor de programma

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 06.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 06.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 06.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD 26351 Staten/Organisaties Datum authentificatie Type instemming Datum instemming Datum interne inwerkingtreding LITOUWEN Bekrachtiging 19/05/2009 LUXEMBURG

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Neerlegging-Dépôt: 29/04/2014 Regist.-Enregistr.: 08/07/2014 N : 122121/CO/214 ( PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 APRIL

Nadere informatie

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Projectoproep 2016 Appel à projets 2016

Projectoproep 2016 Appel à projets 2016 1 Projectoproep 2016 Appel à projets 2016 Reglement Règlement CULTUREEL SAMENWERKINGSAKKOORD VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET FLAMANDE Reglement voor

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE Neerlegging-Dépôt: // Regist.-Enregistr.: 9//8 N : 889/CO/. PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK COMMISSION PARITAIRE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DU Collectieve april 8 arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Neerlegging-Dépôt: 24/12/2008 Regist.-Enregistr.: 26/01/2009 N : 90397/CO/308 Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie Commission paritaire pour les sociétés

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013 Communiqué du 31/07/2013 SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0464.358.497 Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003740546 En tant qu'émettrice des certificats

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011.

houdende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het Zeevissersfonds CAO Nr. 108594/CO/143 van 09 juni 2011. Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124304/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 houdende de voordelen toegekend overeenkomstig

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins. CONVENTION COLLECTIVE DE TRVIL DU 30 JUIN 2003, CONCLUE U SEIN DE L COMMISSION PRITIRE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, EN EXECUTION DU PROTOCOLE D'CCORD DU 30 JUIN 2003, RELTIVE L'HORIRE DE TRVIL JOURNLIER DES

Nadere informatie

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD 1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD F. 99 123 [S C 99/03020] 18 DECEMBRE 1998. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif N.

Nadere informatie

"Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen:

Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen: Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124308/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 55065 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2769 [C 2004/14142] 1 JULI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE

77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE 77812 BELGISCH STAATSBLAD 25.11.2004 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2004 4483 [C 2004/22879] 15 SEPTEMBER 2004. Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2193 VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de

Nadere informatie