Het Recht van Vestiging. CARICOM Interne Markt en Economie (CSME)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Recht van Vestiging. CARICOM Interne Markt en Economie (CSME)"

Transcriptie

1 Het Recht van Vestiging CARICOM Interne Markt en Economie (CSME)

2 Inhoudsopgave Inleiding DEEL I Wat betekent het Recht van Vestiging voor CARICOM-burgers? Basisinformatie over het Recht van Vestiging Wie heeft het Recht van Vestiging? Waar kan het bedrijf of de onderneming worden gevestigd? Welke behandeling kan in de lidstaten worden verwacht in het kader van het Recht van Vestiging? Raamwerk voor de uitoefening van het Recht van Vestiging DEEL II Gebruik maken van het bepaalde inzake het Recht van Vestiging Stap 1 Plaats van binnenkomst Stap 2 Procedure na toelating Stap 3 Verlenen van onbeperkt verblijf en verlenging Reden voor het intrekken van onbeperkt verblijf Bevoegd Gezag in Lidstaten

3 INLEIDING Regionale integratie bestaat uit vier hoofdpijlers: Economische Integratie, Ontwikkeling van Mens en Maatschappij, Coördinatie van het Buitenlands Beleid en Veiligheidssamenwerking. Economische Integratie betekent de CARICOM Interne Markt en Economie (CSME). De staten die participeren in de CSME zijn: Antigua en Barbuda Barbados Belize Dominica Grenada Guyana Haïti Jamaica St. Kitts en Nevis Saint Lucia St. Vincent en de Grenadines Suriname Trinidad en Tobago De Caribische Gemeenschap (CARICOM) is in 2006 overeengekomen een aanvang te maken met de praktische invoering van de CSME, met het accent op de Interne Markt. Twaalf lidstaten verklaarden toen gereed te zijn om uitvoering te geven aan de CARICOM Interne Markt (CSM). Haïti sloot zich aan in 2010, maar is nog niet in staat om te participeren in alle regelingen. Wij, de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap, verklaren plechtig dat onze Regeringen, overeenkomstig het bepaalde in het Herziene Verdrag van Chaguaramas tot oprichting van de Caribische Gemeenschap met inbegrip van de CSME en in de relevante Besluiten van de Conferentie van Regeringsleiders, de nodige stappen hebben gedaan tot het uitvoeren van het programma voor het opheffen van beperkingen en het volledig participeren, met ingang van 1 juli 2006, in de Interne- Markt-component van de CSME En Besluiten dat wij, in harmonieuze onderlinge samenwerking met de overige leden van de Gemeenschap, alles zullen doen wat nodig is voor de spoedige totstandbrenging van de Interne-Economie-component van de CSME. (Uit de Verklaring van de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap over de Participatie van hun Landen in de CARICOM Interne Markt, 3 juli 2006)

4 WAT BETEKENT DEZE VERKLARING Dat een persoon of een bedrijf uit om het even welke van deze lidstaten nu de mogelijkheid zou hebben om: goederen te produceren en te verhandelen; diensten te verlenen; kapitaal te verplaatsen; ondernemingen op te richten; en vrijelijk te verhuizen zonder werkvergunning naar een andere lidstaat. Dat lidstaten daarnaast beleid en wetgeving zouden hebben geïmplementeerd om: concurrentie te reguleren; standaarden en technische voorschriften vast te stellen; de overmaking van sociale zekerheidsuitkeringen en andere verwante uitkeringen over elkaars grenzen heen toe te staan; te voorkomen dat CARICOM-burgers dubbele belasting moeten betalen; en mogelijk te maken dat kwalificaties behaald in de ene lidstaat worden geaccepteerd in een andere lidstaat door tussenkomst van nationale accreditatieraden. Het Herziene Verdrag stelt specifiek al deze voorzieningen verplicht om de volledige implementatie van de CSME mogelijk te maken. Deze publicatie handelt over de CSME in het algemeen en het Recht van Vestiging in het bijzonder.

5 DEEL I WAT BETEKENT HET RECHT VAN VESTIGING VOOR CARICOM-BURGERS? Het betekent dat CARICOM-burgers bedrijven en andere zakelijke ondernemingen kunnen opzetten op elkaars grondgebied en als staatsburger behandeld kunnen worden. De bedoeling is kansen om zaken te doen te verhogen en de uitbreiding en groei van Economische Ondernemingen, Investeringen en Ondernemerschap in lidstaten te bevorderen, met als resultaat hogere niveaus van economische groei, productie, werkgelegenheid, export en, ten slotte, hogere levensstandaarden. BASISINFORMATIE OVER HET RECHT VAN VESTIGING Voor de uitoefening door CARICOM-burgers van hun Recht van Vestiging, wordt door artikelen 30, 32, 33 en 34 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas: elke nieuwe beperking door lidstaten ten aanzien van het Recht van Vestiging verboden; van lidstaten geëist dat ze beperkingen op bedrijven, agentschappen, bijkantoren en dochterondernemingen opheffen; toegestaan dat lidstaten de toegang tot onroerend goed en grondbezit voor het Recht van Vestiging van Bedrijven en Economische Ondernemingen waarborgen; het recht toegekend tot het niet in loondienst uitoefenen van activiteiten van commerciële, industriële, agrarische, beroeps- of ambachtelijke aard ( het niet in loondienst uitoefenen van activiteiten wil zeggen het ontplooien van activiteiten als een zelfstandige), en het opzetten en beheren van economische ondernemingen. WIE HEEFT HET RECHT VAN VESTIGING? Overeenkomstig artikel 32 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas: 1. Een persoon wordt beschouwd als burger van een lidstaat indien hij: een staatsburger is van die staat; een band heeft met die staat van zodanige aard dat hij gerechtigd is gezien te worden als te behoren tot die staat, of, indien het zo wordt uitgedrukt, als geboren in of als ingezetene van die staat voor de toepassing van de immigratiewetten van deze staat; of een onderneming of andere rechtspersoon is die is opgericht in de lidstaat in overeenstemming met de wetten van deze lidstaat en die door deze staat wordt beschouwd als behorende tot die staat, mits zodanige onderneming of andere rechtspersoon is opgericht met winstoogmerk en haar/zijn maatschappelijke zetel en centrale administratie heeft, en in belangrijke mate haar/zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert, binnen de Gemeenschap en die substantieel eigendom is of onder effectieve zeggenschap valt van personen genoemd onder i. en ii. van dit lid. 2. De uitdrukking Economische Ondernemingen omvat tevens elk type organisatie gericht op de productie van of handel in goederen of de verlening van diensten (andere dan een organisatie zonder winstoogmerk) welke eigendom is of onder zeggenschap staat van enige persoon of entiteit als bovengenoemd. 3. Een onderneming of rechtspersoon:

6 is substantieel eigendom indien meer dan 50% van het aandelenkapitaal in het bezit is van burgers; staat onder effectieve zeggenschap indien burgers de bevoegdheid hebben om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of anderszins rechtmatig leiding te geven aan de bedrijfsactiviteiten. WAAR KAN HET BEDRIJF OF DE ONDERNEMING WORDEN GEVESTIGD? CARICOM-burgers kunnen het Recht van Vestiging uitoefenen in de lidstaten die zich hebben verbonden aan de CSME-regelingen, te weten: Antigua en Barbuda Barbados Belize Dominica Grenada Guyana Haïti Jamaica St. Kitts en Nevis Saint Lucia St. Vincent en de Grenadines Suriname Trinidad en Tobago Haïti is lid van de Caribische Gemeenschap maar is nog niet in staat te participeren in alle regelingen van de CSME. WELKE BEHANDELING KAN IN LIDSTATEN WORDEN VERWACHT IN HET KADER VAN HET RECHT VAN VESTIGING Vrijheid om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, waaronder begrepen agentschap, bijkantoor en dochteronderneming, op te richten of in te schrijven. Vrijheid om een bedrijfsnaam te registreren. Bescherming van de Intellectuele Eigendom van het bedrijf. Het recht tot het niet in loondienst uitoefenen van activiteiten (werken als zelfstandige). Vrijheid van verkeer, zonder werkvergunning, waaronder begrepen de vrijheid het gastland te verlaten en opnieuw binnen te komen. Toegang tot onroerend goed en grondbezit voor exploitatie ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de persoon, anders dan voor speculatieve doeleinden of voor een doel dat de economie zou kunnen destabiliseren. Toegang tot onroerend goed voor gebruik als woning van de persoon. Non-discriminatoire toegang tot vergunningen en licenties. Toegang tot kapitaal (leningen, stimuleringsmaatregelen enz.) in het ontvangend land. De toelating van leidinggevend, toezichthoudend en technisch personeel om het bedrijf van dienst te zijn zonder werkvergunning.

7 De toelating van echtgenoten en afhankelijke naaste gezinsleden van de zakenman/-vrouw en zijn/haar personeel. RAAMWERK VOOR DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VESTIGING Uitoefening vereist van lidstaten de opheffing van alle vormen van verbod, discriminatie of begrenzing van het Recht van Vestiging. Beperkingen op het Recht van Vestiging werden opgeheven ofwel collectief ingevolge de Movement of Factors Act [wet op het verkeer van factoren], of krachtens Specifieke Wetgeving of Maatregelen voor het aanpakken van het onderstaande:- beperkingen op het kapitaalverkeer; beperkingen op het verlenen van diensten; beperkingen op toelating tot bepaalde industrieën; beperkingen op speciale licenties, vergunningen, machtigingen en stimuleringsmaatregelen. Movement of Factors Act Lidstaat Maatregel Voornaamste Handeling Vereist Antigua & Barbuda Movement of Factors Act 2006 Inwerkingtreding krachtens wettelijk instrument Belize Movement of Factors Act 2006 Inwerkingtreding krachtens Wijziging van 2005 Grenada Movement of Factors Act 2006 Inwerkingtreding krachtens wettelijk instrument Saint Lucia Movement of Factors Act 2006 Regelgeving maken voor handelingen door Bevoegd Gezag / Bewaarder, Nationaal Register, voorgeschreven Certificaat en voorgeschreven procedures St. Vincent & de Movement of Factors Act 2006 Inwerkingtreding krachtens wettelijk instrument Grenadines Guyana Movement of Factors Act 2006 Inwerkingtreding krachtens wettelijk instrument Specifieke Wetgeving of Maatregelen Lidstaat Specifieke Wetgeving of Maatregelen Barbados CARICOM Single Market and Economy (Implementation) (Miscellaneous Provisions) Act No. 24 of 2004 [verzamelwet op de verwezenlijking van de CARICOM Interne Markt en Economie No. 24 van 2004] Dominica Caribbean Community (Work Permit Exemption) SRO No. 36 of 2008 [verordening No. 36 van 2008 inzake vrijstelling van werkvergunningplicht voor de Caribische Gemeenschap] St. Kitts & Nevis Administrative Waiver of Work Permit under the Immigration Act [administratieve opheffing werkvergunning krachtens de immigratiewet] Suriname Administrative waiver of Work Permit under the

8 Foreign Nationals Act [administratieve opheffing werkvergunning krachtens de vreemdelingenwet] Trinidad & Tobago The Caribbean Community (Removal of Restrictions) Act No. 2 of 2005 [wet no. 2 van 2005 betreffende de opheffing van beperkingen voor de Caribische Gemeenschap] DEEL II GEBRUIK MAKEN VAN HET BEPAALDE INZAKE HET RECHT VAN VESTIGING Samenvatting van de Stappen voor het Recht van Vestiging in een Lidstaat STAP 1: OP DE PLAATS VAN BINNENKOMST IN EEN LIDSTAAT Geldige inreisdocumenten worden overgelegd aan de immigratiedienst Immigratiedienst geeft toelating voor zes maanden STAP 2: PROCEDURE NA TOELATING o o o Registratie van nieuwe of reeds bestaande bedrijven Relevante documentatie wordt overgelegd aan het bevoegd gezag Toegang tot Licenties, Vergunningen en Machtigingen Toegang tot Onroerend Goed en Grondbezit Toegang tot geïdentificeerde Sectoren en Industrieën STAP 3: GOEDKEURING DOOR BEVOEGD GEZAG IN LIDSTAAT o o Bedrijf opgericht binnen zes maanden Immigratiedienst geeft onbeperkt verblijf Toegang tot stimuleringsmaatregelen Verkeer van leidinggevend, toezichthoudend, technisch en ondersteunend personeel en echtgenoten STAP I PROCEDURE PLAATS VAN BINNENKOMST Vereisten voor toelating tot een lidstaat: geldig paspoort;

9 retourbiljet; bewijs van financiële middelen om in het eigen onderhoud te voorzien, zoals betaalkaarten, reischeques, contanten of een combinatie daarvan. De immigratiedienst geeft de CARICOM-burger beperkt verblijf van zes (6) maanden. STAP 2 PROCEDURE NA TOELATING Na toelating moet de CARICOM-burger aan het bevoegd gezag overleggen: verklaring omtrent bedrijfsnaam; bewijs van oprichting; financiële middelen, toereikend voor het opzetten van een bedrijf; bedrijfsplan of projectvoorstel voor een nieuwe onderneming; politieverklaring omtrent het gedrag. Het bevoegd gezag (zie Bladzijde voor een lijst van het bevoegd gezag in de lidstaten) zal bepalen of aan alle formaliteiten tot vestiging van het bedrijf in kwestie is voldaan. Zodra aan alle formaliteiten is voldaan, zal het bevoegd gezag een verklaring van goedkeuring afgeven aan de CARICOM-burger, met kopie voor de immigratiedienst. TOEGANG TOT LICENTIES, MACHTIGINGEN EN VERGUNNINGEN Het oprichten of registreren van een bedrijf is in de praktijk niet voldoende voor het uitvoeren van de vestiging en het opstarten van het bedrijf. Er zijn andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een aanvang kan worden gemaakt met bedrijfsactiviteiten, zoals bouwvergunningen enz. Bijkomende voorwaarden kunnen zijn: naleving van arbeidswetten en regelingen; bouwvergunningen; goedkeuring van installaties en aansluiting op nutsvoorzieningen; milieueffectenanalyses; en minimumkapitaalvereisten. TOEGANG TOT ONROEREND GOED EN GRONDBEZIT Krachtens artikel 34(f) van het Herziene Verdrag van Chaguaramas moeten de lidstaten waarborgen dat burgers van een lidstaat toegang hebben tot grond, gebouwen en andere goederen gelegen op het grondgebied van een andere lidstaat, op niet discriminerende wijze, daarbij het belang van de landbouw voor vele nationale economieën in gedachten houdend. In veel gevallen moeten aanvragers voor toegang tot grond en gebouwen in aanmerking komen krachtens specifieke wetten en voorschriften. Bijvoorbeeld, in de OECS-lidstaten moet men in aanmerking komen krachtens de Aliens Land Holding License Laws [wet grondbezit vreemdelingen].

10 Saint Lucia, evenwel, heeft een directe stap gedaan binnen de Movement of Factors Act door de beperkingen op de toegang tot de eigendom van onroerend goed op te heffen voor CARICOMburgers. In Belize wordt het bezit en de overdracht van grond beperkt door de National Lands Act [wet grondbezit]. In Suriname is de toegang tot domeingrond verboden krachtens het geldend burgerlijk recht. TOEGANG TOT GEÏDENTIFICEERDE SECTOREN EN INDUSTRIEËN In sommige sectoren zijn speciale vergunningen vereist. Bijvoorbeeld, in het bankwezen, het verzekeringswezen en de mijnbouwsector. Een zich vestigende entiteit zou advies moeten inwinnen bij het bevoegd gezag. STAP 3 VERLENEN VAN ONBEPERKT VERBLIJF EN VERLENGING Indien het bedrijf binnen de termijn van zes maanden is opgericht, moet de CARICOM-burger zich bij de immigratiedienst aanmelden voor onbeperkt verblijf. Verlenging Ingeval het bedrijf niet is opgericht binnen de termijn van 6 maanden, dient de CARICOM-burger aan de immigratiedienst een door het bevoegd gezag verstrekte verklaring te overleggen waaruit blijkt dat concrete stappen zijn genomen voor vestiging van het bedrijf. Indien een dergelijk bewijs is verstrekt, zal de CARICOM-burger een verlenging worden toegekend. STEMPELS VAN DE IMMIGRATIEDIENST De immigratiedienst plaatst de onderstaande stempels, afhankelijk van het stadium waarin een CARICOM-burger zich bevindt: Recht van Vestiging Beperkt Verblijf voor 6 maanden Recht van Vestiging Verlenging; en Recht van Vestiging Onbeperkt Verblijf TOEGANG TOT STIMULERINGSMAATREGELEN Barbados, Belize, Dominica, St Vincent en de Grenadines, en Trinidad en Tobago hebben hun wetten betreffende stimuleringsmaatregelen gewijzigd en kennen nationale behandeling toe. In andere lidstaten moet een gevestigde entiteit een aanvraag indienen bij het bevoegd gezag.

11 VERKEER VAN LEIDINGGEVEND, TECHNISCH EN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL, ECHTGENOTEN EN GEZINSLEDEN Staatsburgers van de Gemeenschap die in aanmerking komen als leidinggevend, toezichthoudend en technisch personeel verbonden aan een onderneming hoeven geen werkvergunning aan te vragen. Zij moeten echter wel de onderstaande bescheiden aan de immigratiedienst overleggen: werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst; lijst van echtgeno(o)t(e) en afhankelijke gezinsleden; geldige paspoorten; geboorteakten van afhankelijke gezinsleden; huwelijksakte; politieverklaring omtrent het gedrag. REDEN VOOR INTREKKING ONBEPERKT VERBLIJF Indien de CARICOM-burger niet langer het bedrijf exploiteert, zal het bevoegd gezag de immigratiedienst daarvan op de hoogte stellen. Deze dienst heeft het recht het onbeperkt verblijf in te trekken of de persoon te informeren dat hij/zij een verblijfsvergunning en/of een werkvergunning moet aanvragen tot de tijd is aangebroken dat er sprake is van volledig vrij verkeer in de Gemeenschap. BEVOEGD GEZAG IN LIDSTATEN Antigua & Barbuda Ministry of Finance and Economy P.O. Box 1550 Redcliffe Street St. John's Antigua Tel: Fax: Barbados Barbados Coalition of Service Industries 14 Pine Plantation Road St. Michael Barbados Tel: Fax: Belize

12 Ministry of Foreign Trade 2nd. Floor Sir Edney Caine Bldg. Belmopan City Belize Tel: /3 Fax: Dominica Ministry of Foreign Affairs, Trade and Marketing Gov t Headquarters Kennedy Ave. Roseau Dominica Tel: ; Fax: Grenada Ministry of Foreign Affairs and Tourism Ministry Complex Botanic Gardens St. George's Grenada Tel: ; Fax: Guyana Ministry of Foreign Affairs 254 Takuba Lodge South Road & New Garden St. Georgetown Guyana Tel: Fax: Jamaica Ministry of Labour and Social Security 1F North Street Kingston Jamaica Tel: Fax: St. Kitts & Nevis Ministry of International Trade, Industry and Commerce Church Street Basseterre St. Kitts and Nevis

13 Tel: Fax: Saint Lucia Ministry of Trade, Industry, Commerce, Consumer Affairs and Investment 4th. Floor, Heraldine Rock Building The Waterfront Castries Saint Lucia Tel: Fax: St. Vincent & de Grenadines Ministry of National Security Administrative Building Bay St. Kingstown St. Vincent Tel: Fax: Suriname Ministerie van Handel en Industrie Afdeling Int. Economische Betrekkingen Havenlaan Noord P.O. Box 557 Paramaribo Suriname Tel: ; Fax: Trinidad & Tobago Trinidad and Tobago Coalition of Services 211E Belmont Circular Road Belmont Trinidad and Tobago Tel: Fax:

14 Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De informatie en meningen die tot uiting worden gebracht in deze publicatie zijn geheel voor rekening van de auteur(s) en worden noch expliciet noch impliciet bekrachtigd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Gepubliceerd door: CARICOM Secretariat CSME Unit 6th Floor Tom Adams Financial Centre Bridgetown, Barbados Telefoon: Fax: Hoofdredacteur: W. Salas Hamilton Consultant: Rovin Deodat (Ph.D, Communication) Redactie: Desiree Field-Ridley Leonard Robertson Ivor Carryl Evelyn Wayne Desiree Mitchell Ontwerp en opmaak: Designz Unlimited (Guyana / St. Vincent & the Grenadines) Printers: Zenith Services Limited (Trinidad & Tobago) Caribbean Community Secretariat 2010 ISBN:

15 Een publicatie van Caribbean Community Secretariat P.O.Box Turkeyen Greater Georgetown Guyana Telefoon: Fax: Website:

16 INSTANTIES VERANTWOORDELIJK VOOR HET REGISTREREN VAN BEDRIJVEN LIDSTAAT ANTIGUA EN BARBUDA BARBADOS BELIZE DOMINICA GRENADA GUYANA JAMAICA ST. KITTS EN NEVIS CONTACT EN ADRESGEGEVENS Registrar Intellectual Property and Commerce Office Ministry of Justice & Public Safety High Court Building, P.O. Box 163 St John s Tel No: ; Fax No: Registrar Corporate Affairs and Intellectual Property Ministry of International Business and Transport Belmont Road, St Michael Tel No: ; Fax No: Registrar of Companies Belize Companies Registry Belmopan City, Belize Tel: ; Fax: Registrar of Companies Ministry of Legal Affairs, Tourism and Civil Aviation 21 Kennedy Avenue, Roseau Tel No: ; Fax No: Registrar of Supreme Court and Registrar of Companies Supreme Court Registry Church Street, St. Georges Tel: ; Fax: Registrar of Supreme Court Lot 1, Avenue of Republic Georgetown Tel: ; Fax: Registrar and Chief Executive Officer Companies Office of Jamaica Ministry of Industry, Investment and Commerce 1 Grenada Way, Kingston5 Tel No: ; Fax No: Registrar of Companies Legal Department, Nevis Island Administration Administration Building, Charlestown, Nevis Tel. No Ext 2170/2115 Fax No:

17 SAINT LUCIA ST VINCENT EN DE GRENADINES SURINAME TRINIDAD EN TOBAGO Registrar Registry of Companies and Intellectual Property Attorney General s Chambers / Ministry of Justice Cnr. Micoud and Laborie Street, Castries Tel No: ; Fax No: Registrar Commerce and Intellectual Property Office Ground Floor, Methodist Building, Granby Street Kingstown Tel No: ; Fax No: Coördinator Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat nr 10, Paramaribo Tel No: ; Fax No: Registrar General Registrar General Department Ministry of Legal Affairs South Quay, Port-of-Spain Tel No: ; Fax No:

HET KAPITAALVERKEER. CARICOM Interne Markt en Economie (CSME)

HET KAPITAALVERKEER. CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) HET KAPITAALVERKEER CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) Inhoudsopgave Inleiding Het bepaalde in het Herziene Verdrag ten aanzien van het kapitaalverkeer De huidige situatie in de lidstaten die deel

Nadere informatie

HET KAPITAALVERKEER CARICOM Interne Markt en Economie (CSME)

HET KAPITAALVERKEER CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) HET KAPITAALVERKEER CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) INLEIDING Regionale integratie bestaat uit vier hoofdpijlers: Economische Integratie, Ontwikkeling van Mens en Maatschappij, Coördinatie van

Nadere informatie

2de editie CARICOM. Interne Markt en Economie. Vrij Verkeer Reizen en Werken

2de editie CARICOM. Interne Markt en Economie. Vrij Verkeer Reizen en Werken 2de editie CARICOM Interne Markt en Economie Vrij Verkeer Reizen en Werken 5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Vrij verkeer van personen... 6 Deel Een: Vrij verkeer voor winstgevende economische activiteit Vrij

Nadere informatie

VRIJ VERKEER VAN BEKWAME BURGERS

VRIJ VERKEER VAN BEKWAME BURGERS Technologische Ontwikkeling en Milieu Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken BROCHURE Secretariaat Vrij Verkeer van Personen Adres: Wagenwegstraat 20b Telefoon: (597)476540/(597)475241 tst.

Nadere informatie

WERKERS IN BEWEGING IN DE CSME RECHTEN OP HET WERK EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS IN DE CARICOM INTERNE MARKT EN ECONOMIE

WERKERS IN BEWEGING IN DE CSME RECHTEN OP HET WERK EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS IN DE CARICOM INTERNE MARKT EN ECONOMIE WERKERS IN BEWEGING IN DE CSME RECHTEN OP HET WERK EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS IN DE CARICOM INTERNE MARKT EN ECONOMIE De Internationale Arbeidsorganisatie De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING V1: Hoe moeten middelen worden aangevraagd volgens de Directe Steunregeling? A1: Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van Caribbean Export

Nadere informatie

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN EPAs- ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN Het is belangrijk te weten dat de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) niet de gehele Cotonou overeenkomst vervangt maar slechts het handelsgedeelte.

Nadere informatie

Het Verdrag van Chaguaramas het oprichtingsverdrag van de CARICOM

Het Verdrag van Chaguaramas het oprichtingsverdrag van de CARICOM Inhoudsopgave Inleiding Geschiedenis van de Caricom Het Verdrag van Chaguaramas het oprichtingsverdrag van de CARICOM De belangrijkste organen van de Gemeenschap Het transformatieproces: de vestiging van

Nadere informatie

C14-1 Richtlijn voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die

C14-1 Richtlijn voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die EGIRichtlijn 641221 c14-1 C14-1 Richtlijn voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van

Nadere informatie

CRUISES CARAÏBEN VANAF 399 PER PERSOON!

CRUISES CARAÏBEN VANAF 399 PER PERSOON! CRUISES CARAÏBEN VANAF 399 PER PERSOON! Beleef een prachtige cruise door de Caraïben met MSC of Costa cruises. Meer details over de vaarroutes, afreisdata en prijzen vindt u op de volgende pagina s. Voor

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DIRECTE STEUNREGELING V1: Hoe moeten middelen worden aangevraagd volgens de Directe Steunregeling? A1: Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van Caribbean Export

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 7 februari 2014 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36) Uitgegeven, 19 februari 2014 De minister

Nadere informatie

Juridische aspecten over investeren in Turkije. Berc Germeyan Jurist

Juridische aspecten over investeren in Turkije. Berc Germeyan Jurist Juridische aspecten over investeren in Turkije Berc Germeyan Jurist 1 AGEN DA Juridische rechtsvormen Woon en werk vergunning voor Nederlanders in Turkije Arbeids recht Douane wetgeving Regelgevende en

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT. Met dit formulier vraagt u een exploitatiecertificaat aan

AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT. Met dit formulier vraagt u een exploitatiecertificaat aan AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT Meer informatie over deze aanvraag is verkrijgbaar a. op www. b. of op werkdagen tussen en via telefoonnummer c. Bezoekadres: Met dit

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

CONSENSUS VAN CHAGUARAMAS

CONSENSUS VAN CHAGUARAMAS CONSENSUS VAN CHAGUARAMAS De zoektocht naar integratie is iets in de aard van een epische strijd: een strijd voor congruentie tussen wat we verkondigen en wat we in staat zijn te doen; een strijd om structuren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME

OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME OVERZICHT VAN DE DIRECT ASSISTANCE GRANT SCHEME Promoting Trade and Investment Globally PRESENTATOR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR (JULY 10, 2013) Who We Are Caribbean Export Development Agency

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt).

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). ORGANEN VAN DE CARICOM SURINAME INTEGREERT CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap) and Common Market (Gemeenschappelijke Markt). De organen van de CARICOM zijn: 1. De staatshoofden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004)

Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) 19-06-1997 Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (B.S., 28 oktober 2004) Bekrachtiging, verbindend verklaring: Goedgekeurd bij art. 2 Decr. Vl. Parl. 17 juli 2000 (B.S.,

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane in dit document vindt u: Een overzicht van douanecontingenten Een overzicht van bijzondere invoermogelijkheden, beheerd door de Douane Een

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DE CARICOM-COMMISSIE VOOR DE MEDEDINGING: BOUWEN AAN CONCURRERENDE MARKTEN

DE CARICOM-COMMISSIE VOOR DE MEDEDINGING: BOUWEN AAN CONCURRERENDE MARKTEN CARICOM INTERNE MARKT EN ECONOMIE CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY - CSME CARICOM-COMMISSIE VOOR DE MEDEDINGING CARICOM COMPETITION COMMISSION - CCC DE CARICOM-COMMISSIE VOOR DE MEDEDINGING: CARICOM-Commissie

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12

Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 12 EGIAssociatiebesluiten Turkije c14-l l C14-l l Associatiebesluiten van de Associatieraad EEG- Turkije BESLUIT NR. 2/76 VAN DE ASSOCIATIERAAD VAN DE OVEREENKOMST VAN ANKARA; AANGENOMEN TIJDENS DE 23~ ZITTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 079 Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage 1 Rapportageformulier screening betreffende diensten FASE 1. Identificatiegegevens

Bijlage 1 Rapportageformulier screening betreffende diensten FASE 1. Identificatiegegevens Bijlage 1 Rapportageformulier screening betreffende diensten Identificatiegegevens Naam instantie Naam algemeen verbindend voorschrift Bepaling / artikel waarin eisen worden gesteld en korte inhoud van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 883 (R 1961) Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten,

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 92/12 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/549 VAN DE RAAD van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran DE RAAD VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 435 final 2015/0198 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst

Nadere informatie

De doelen van de CARICOM zijn de volgende:

De doelen van de CARICOM zijn de volgende: Wat is de CARICOM? De Caribbean Community en Common Market (CARICOM) is een economische unie van landen, die vroeger de Commonwealth Caribbean uitmaakte. De voorgangers van de CARICOM waren de British

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 20 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161 54 (1960) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 161 A. TITEL Overeenkomst betreffende de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA-BoS-15/106 NL Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN SAINT VINCENT EN DE GRENADINES INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN SAINT

Nadere informatie

Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap (97/C 282/04)

Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap (97/C 282/04) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C282 van 18/09/97 Besluit van 21 maart 1997 betreffende toegang van het publiek tot documenten van het Europees Milieuagentschap Memorie van toelichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1963 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1963 Nr. 6 11 (1962) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1963 Nr. 6 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie