MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: of tst Fax: Paramaribo, december 2011

2 Ministerie van Handel & Industrie 2

3 WAAROM DEZE BROCHURE? Suriname is op 4 juli 1995 als veertiende lidstaat toegetreden tot de CARICOM. Ons land heeft ten aanzien van het invoeren van het mededingingsbeleid enkele verplichtingen. Deze verplichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk acht(8) van het herziene Verdrag van Chagauramas en omvat onder andere het invoeren van een mededingingswet. Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) is vanwege haar taakstelling belast met het coördineren van dit proces voor de uitvoering van deze verplichtingen. Daarom heeft het Ministerie van HI gemeend om middels deze brochure, het publiek te informeren over mededinging en het mededingingsbeleid in Suriname. Een ander woord voor mededinging is concurrentie. Het ontwerp Surinaams mededingingswet is op basis van de modelwet mededinging van de CARICOM geformuleerd. Hiervoor zijn er diverse consultaties geweest met overheidsinstanties, NG- O s en overige belanghebbenden. Diverse seminaars en trainingen werden door het Ministerie van Handel en Industrie (HI) in samenwerking met andere counterparts gehouden om meer informatie te verstrekken aan belanghebbenden. 3

4 Ministerie van Handel & Industrie 1.Wat verstaat men onder mededinging op een markt? Met mededinging op een markt wordt bedoeld, het proces van concurrentie waarbij ondernemingen op een eerlijke manier proberen om consumenten over te halen of te behouden. Dit doen de ondernemingen door het aanbieden van betere producten en diensten tegen concurrerende prijzen. Bij de concurrentiestrijd tussen ondernemers en ondernemingsverenigingen 2 gaat het er niet altijd even eerlijk aan toe, vandaar dat de overheid het noodzakelijk vindt om een mededingingsbeleid in te voeren. Verder vanwege de grote noodzaak om onze wetgeving af te stemmen op die van de CARICOM en het buitenland. 2. Wat wordt er met een mededingingsbeleid beoogd? De Surinaamse regering beoogt met het mededingingsbeleid het in goede banen leiden van de handelspraktijken van ondernemingen en ondernemingsverenigingen. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid bij de markt partijen over het beleid dat de regering voert op het gebied van mededinging. Door hun oneerlijke handelspraktijken kunnen zij de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen. Met het mededingingsbeleid wordt ook beoogd de goede verdeling van productiemiddelen, technologische vooruitgang en de verhoging van de efficiëntie van ondernemingen. Hierdoor kunnen de bedrijven zich in een veranderende omgeving, waarbij sprake is van harde concurrentiestrijd, aanpassen. Het handelsbeleid van het Ministerie van Handel & Industrie is erop gericht eerlijke concurrentie op de markt te stimuleren, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de consument. Het Surinaams mededingingsbeleid zal zich voornamelijk richten op het opsporen en evalueren van oneerlijke concurrentie. Om aan het mededingingsbeleid inhoud te geven is al een ontwerp Surinaams mededingingswet gereed. 1 Een markt is het gebied binnen welke de concurrentie of mededinging tussen aanbieders van dezelfde producten plaatsvindt. 2. Een ondernemingsvereniging is een samenwerkingsvorm tussen ondernemingen. 4

5 3.Op wie zal de Surinaamse mededingingswet van toepassing zijn? De mededingingswet zal van toepassing zijn op alle ondernemingen die in Suriname zijn gevestigd. Met ondernemingen wordt bedoeld elk bedrijf dat een economische activiteit uitoefent, bijvoorbeeld distributeurs en productiebedrijven. Indien de overheid als onderneming handelt, zal de mededingingswet ook voor haar gelden. Echter zijn er enkele uitzonderingen. Deze komen aan de orde bij de vragen 7 en Waarom is een mededingingswet belangrijk? Een mededingingswet is een wet om de gedragingen (o.a. handelingen van ondernemers) die de mededinging beperken, verhinderen en vervalsen te verbieden en strafbaar te stellen. Daarnaast dient de wet om de consument te beschermen. De ontwerp mededingingswet van Suriname verbiedt: Concentraties mededingingsbeperkende gedragingen en misbruik van economische dominante positie. 5.Wat zijn concentraties? Concentratie is het samenvoegen (fuseren) van twee of meer onafhankelijke ondernemingen met als resultaat het ontstaan van een grotere onderneming. Een concentratie is dus m.a.w. een combinatie van twee of meer, voorheen onafhankelijke ondernemingen, waarbij alle transacties m.b.t. de eigendom of het beheer van ondernemingen worden geregeld. Onder concentratie verstaat men ook een transactie waarbij de ene onderneming, het aandelenkapitaal van een andere onderneming. volledig of gedeeltelijk overneemt. Concentraties vormen pas een bedreiging wanneer zij misbruik maken van hun dominante positie. 5

6 Ministerie van Handel & Industrie 6. Wat zijn mededingingsbeperkende gedragingen? Mededingingsbeperkende gedragingen zijn handelspraktijken die de concurrentie op een markt verhinderen, beperken en vervalsen. Deze gedragingen zullen door wetgeving verboden en strafbaar worden gesteld. Het concept mededingingswet geeft hiervan enkele voorbeelden: directe of indirecte prijsbinding van zowel de aankoop- als de verkoopprijzen, m.a.w. het opleggen van de hoogte van de te hanteren prijzen v.b de leverancier X legt de verkoper Y de prijzen op die men moet hanteren bij de verkoop van zijn goederen. beperking of beheersing van de productie, markten, investeringen of technologische ontwikkeling m.a.w. een beperking opleggen op de productie en afzet hoeveelheden vb. producent A legt een beperking op het aantal goederen dat mag worden geproduceerd op de Surinaamse markt met het doel een kunstmatige schaarste van het product te creëren op de markt.. kunstmatige marktverdeling of beperking van toeleveringsbronnen, m.a.w. afspraken maken met concurrenten over de verdeling van distributiegebieden vb. Fabrikant B spreekt met zijn concurrent D af, om geen producten af te zetten in de gebieden waar hij actief is. vooroverleg plegen bij aanbestedingen vb. aannemers die met elkaar afspraken (overleg vooraf) maken over hoe men zal gaan bieden bij een aanbesteding. Hierdoor kunnen zij de bedragen waartegen een aanbesteding uiteindelijk wordt gegund negatief beïnvloeden. De staat kan hierdoor miljoenen aan schade op lopen door de prijsafspraken van deze aannemers. het sluiten van een contract afhankelijk te maken van additionele verplichtingen, die naar hun aard of volgens commercieel gebruik niets met het contract te maken hebben (koppelverkoop). Vb. Hierbij zal de onderneming je bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een computer verplichten om een printer aan te schaffen. De goederen worden niet afzonderlijk van elkaar verkocht. 6

7 7. Wanneer is er geen sprake van mededingingsbeperkende gedragingen? Er is geen sprake van mededingingsbeperkende gedragingen als: de onderneming of ondernemingsvereniging aantoont dat zijn gedraging bijdraagt tot de verbetering van de productie of distributie van goederen en verlening van diensten; of de technologische of economische vooruitgang verbetert; de gedraging noodzakelijk is om tenminste een van de gestelde eindresultaten in punt 1 te bereiken; de onderneming of ondernemingsvereniging niet de mogelijkheid heeft om de mededinging voor betreffende goederen en diensten, uit te schakelen vanwege het feit dat ze slechts een aanzienlijk deel van de markt bedienen. 8. Wanneer wordt een onderneming of ondernemingsvereniging geacht een economische dominante positie te bezitten op de markt? Volgens het concept mededingingswet wordt er aangenomen dat een onderneming een economische dominante positie op de markt kan bezitten, indien zij zelf, of samen met een onderneming die aan haar verbonden is, in staat is op de markt actief te zijn, zonder enige beperking te ondervinden van haar concurrenten of potentiële concurrenten vb. De onderneming Z kan haar prijs verhogen of verlagen zonder dat Z rekening hoeft te houden met de overige spelers op de markt. Het bezitten van een economische dominante positie door ondernemingen of ondernemingsverenigingen in een markt is toegestaan, maar het misbruik maken van deze economische dominante positie is verboden. vb. De onderneming X verlaagd haar prijs op chocolade melk van het merk Y zodanig dat de overige spelers op de markt niet in staat zijn om met hem te concurreren. Deze prijs wordt op een kunstmatige manier heel laag gehouden, met de bedoeling dat de overige spelers op de markt hierdoor worden uitgeschakeld. 7

8 Ministerie van Handel & Industrie 9. Hoe kan worden vastgesteld wanneer er sprake is van een economische dominante positie? Om te kunnen vaststellen of een onderneming een economische dominante positie bezit, is het van belang de relevante productmarkt en de relevante geografische markt goed af te bakenen. De relevante productmarkt bestaat uit alle goederen en diensten die op grond van hun kenmerken, prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd door de afnemer als onderling verwisselbaar of vervangbaar worden beschouwd. De relevante geografische markt is het gebied binnen welke ondernemingen goederen en/of diensten vragen en aanbieden en waarbij de concurrentievoorwaarden gelijkwaardig zijn en duidelijk afwijken van die van de aangrenzende gebieden. Nadat de relevante markt is afgebakend, moet nagegaan worden of de onderneming een economische machtspositie heeft op die markt. De manier hoe de markt is verdeeld(marktstructuur) en de grootte van het marktaandeel op de afgebakende markt zijn daarbij van belang. De Surinaamse mededingingswetgeving zal alleen van toepassing zijn op Surinaams grondgebied. 8

9 10.Wanneer maakt een onderneming misbruik van zijn economische dominante positie? Volgens het Concept Mededingswet is er sprake van misbruik van dominante positie, wanneer: 1. de toegang van een onderneming op de markt beperkt wordt v.b. het toetreden van een nieuwe speler tot de markt doormiddel van oneerlijke concurrentie wordt beperkt. 2. een onderneming wordt beperkt of verhindert, om deel te nemen aan de concurrentie op de markt; 3. elke andere onderneming van de markt wordt verwijderd of uitgeschakeld; 4. het direct of indirect opleggen van oneerlijke aankoop- of verkoopprijzen; 5. de productie van goederen en de verlening van diensten beperkt wordt, ten nadele van de consumenten; 6. een onderneming bij het sluiten van een contract andere voorwaarden stelt die niets met het contract te maken hebben; 7. een gedraging wordt tentoongesteld die resulteert in de benadeling van klanten of leveranciers. 11. Bestaan er uitzonderingen op het verbod van misbruik van dominante positie? Ja, wanneer: de onderneming aantoont dat zijn gedraging uitsluitend gericht was op de verbetering van de productie of distributie van goederen of diensten of op promotie van economische of technologische vooruitgang, welke resulteert in een redelijk voordeel voor de consumenten. een auteursrecht, octrooi, geregistreerd merk of model of een ander intellectueel eigendomsrecht wordt geëxploiteerd vb. De producent X vraagt een patent aan op een nieuw product die men heeft ontwikkeld. Alleen deze producent mag gedurende een bepaald aantal jaren het product fabriceren. 9

10 Ministerie van Handel & Industrie 12. Welk wettelijk orgaan zal zich toeleggen op de naleving van de Surinaamse Mededingingswet? De Surinaamse MededingingsInstituut (SMI) zal op grond van de wet belast worden met het toezicht op de naleving van de Surinaamse Mededingingswet. Dit orgaan zal bevoegd zijn om een onderzoek in te stellen naar oneerlijke handelingen van ondernemingen. Dit zal de consument uiteindelijk ten goede komen, aangezien de consument met zo een instituut ervan verzekerd zal zijn dat hun rechten op kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten, tegen een voor hun concurerende prijzen, gewaarborgd zijn. 13. Wat is de rol van de Caricom Competition Commission (CCC)? De Council for Trade and Economic Development (COTED) heeft op haar tiende special meeting in november 2004, Suriname uitgekozen als gastland voor het opzetten van de CCC. Op 18 januari 2008 heeft de inauguratie van de Caricom Competition Commission (CCC) plaats gevonden. Hierdoor is er voor Suriname het belang weer onderstreept om haar wetgeving af te stemmen op die van de CARICOM. De CCC is het regionale orgaan, dat belast zal zijn met het toezicht en de handhaving van de regels van mededinging binnen de CARICOM Single Market & Economy (CSM&E).. Dit orgaan mag volgens het Herziene Verdrag van Chaguaramas mag een onderzoek instellen, ingeval CARICOM lidstaten een klacht indienen met het verzoek om een onderzoek naar grensoverschrijdende concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen. De CCC is ook bevoegd om zonder klacht van een lidstaat een onderzoek in te stellen en eventuele sancties op te leggen. Dit zal in nauwe samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten van de individuele lidstaten plaatsvinden. 10

11 MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Havenlaan Noord Paramaribo Suriname Telefoon: of tst Fax: of

12 Ministerie van Handel & Industrie 12

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg Toelichting Toepassing artikel 45 Wmg december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Artikel 45 Wmg 7 2. Reikwijdte 9 3. Overwegingen ten aanzien van soorten marktpartijen 11 3.1 Algemeen: nadruk op verkoopmacht en

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

GREIF, INC. GEDRAGSCODE

GREIF, INC. GEDRAGSCODE ANNEX A GREIF, INC. GEDRAGSCODE Geldig vanaf 1 februari 2004 Management en medewerkers van Greif, Inc. en haar dochterondernemingen ("Greif") worden geacht zich in de uitoefening van hun functie op ethische,

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Bijdrage naar aanleiding van het congres Financieel Toezicht d.d. 9 februari 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP

DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP DE NEDERLANDSE RECLAME CODE MET INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE EN HET COLLEGE VAN BEROEP 1 De informatie zoals opgenomen in deze uitgave geeft de stand van zaken weer zoals

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie