Kwaliteit Resultaatanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit Resultaatanalyse"

Transcriptie

1 Kwaliteit Resultaatanalyse Achtergrondstudie Dr. drs. W. Huppes MBA, internist Achtergrondstudie bij het advies Volksgezondheid en zorg Zoetermeer, 2001

2

3 Inhoudsopgave Executive Summary 5 1 Inleiding Opdrachtformulering Ter introductie een casus: diabeteszorg in Leeswijzer 13 2 Zorgresultaatanalyse in de VS Inleiding Openbare zorgresultaten geven een kwaliteitsimpuls Ontwikkeling van medische kennisbanken Zorgresultaten en commercie Wat kan het resultaat van zorgresultaatanalyse (ZRA) zijn? 27 3 Ontwikkelingen in Nederland Inleiding De Nederlandse zorgsector kent geen kwaliteitsprikkels Geringe relatie tussen zorgactiviteiten en zorgresultaten Koepels investeren in niet zorgeigen systemen Betalingssystemen niet gericht op kwaliteit van zorg 35 4 Kansen voor zorgresultaatanalyse Inleiding Koppelen van individuele en collectieve belangen ICT-investeringen lonen Betalen voor gezondheid Wat kan Nederland van de internationale ervaringen leren? 51 5 Voorbeelden van de toepassing van zorgresultaatanalyse Inleiding Voorkomen van complicaties van suikerziekte Vergroten van overlevingskansen en verbeteren van palliatieve zorg bij kanker Een landelijk Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem voor patiënten met hartfalen Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem voor kransslagader-bypasschirurgie Medische kennisbank voor de Bipolaire Stemmingsstoornis 81 Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 3

4 5.7 Peri-operatieve zelfzorg en case management Toekomstscenario voor stoppen met roken Baten-lasten-model voor case management Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem voor de claimbeoordeling van arbeidsongeschiktheid 99 6 Afsluiting en conclusies Inleiding Functie van een systeem van zorgresultaatanalyse voor betrokken partijen Draagvlak Starten met projecten Uitwerken betalingssysteem Aandachtspunten bij de verdere uitwerking 115 Bijlagen 1 Lijst met geïnterviewde personen 2 Overzicht publicaties RVZ Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 4

5 Executive Summary Zorgresultaatanalyse (ZRA) is een instrument waarbij de resultaten van de geleverde zorg worden gemeten, geanalyseerd en gepubliceerd. Van een Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem (KRS) wordt gesproken als zorgresultaatanalyses systematisch worden uitgevoerd. In Nederland is zorgresultaatanalyse een instrument dat vooral wordt gebruikt door de topzorgverlenende instellingen en de farmaceutische industrie. Zij nemen een belangrijk deel van de publicaties over zorgresultaten voor hun rekening. Zorgresultaatanalyse wordt door zorgverleners van belang geacht om andere zorgverleners te informeren. In Amerika is zorgresultaatanalyse ook een middel om met de burger en de patiënt te communiceren. De Amerikaanse overheid loopt bij de ontwikkeling van zorgresultaatanalyse voor de burger voorop. De zorgresultaten worden er met diverse middelen als call centers, internet, kranten, tijdschriften en televisie gecommuniceerd. De Amerikaanse overheid geeft de burger met zorgresultaatanalyse (ZRA) informatie over de kwaliteit van zorg en daarmee de mogelijkheid op een transparante wijze te kiezen voor bepaalde zorg. Zorgorganisaties worden met elkaar vergeleken op zorgkwaliteit, kosten en sociale vaardigheden van zorgverleners. Zo zijn er vergelijkende overzichten van de kwaliteit van centra voor niervervangende therapie en van verzorgingshuizen. Verder worden burgers bij de keuze voor een verzorgingshuis geholpen met een 'check list'. Die lijst bevat punten waar burgers op moeten letten als ze op zoek gaan naar een verzorgingshuis. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, in een open communicatie met de burger. Synthese tussen kwaliteit en transparantie is mogelijk doordat de meeste burgers medische kwaliteit prefereren. De burgers willen menselijke (humane) zorg die medisch-technisch gezien goed is, tot algemene tevredenheid leidt, toegankelijk is, voorzien is van voldoende middelen (bedden, rolstoelen), betaalbaar is en continuïteit biedt. Het streven in Amerika is dat de burger met ZRA uiteindelijk inzicht krijgt in de kwaliteit Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 5

6 van de zorg per zorginstellingen, per zorgverlener en per zorgverzekeraar. De opdracht van de RVZ was om te laten zien dat in de Nederlandse situatie met ZRA de belangen van de individuele burger kunnen samengaan met de collectieve belangen van de publieke sector. De conclusie is dat met ZRA beide belangen kunnen worden versterkt en verbonden. De belangen van de burger worden behartigd door informatie te verschaffen over de zorgresultaten. De burger kan hierdoor kiezen en zijn individuele belangen beter organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van patiëntenverenigingen. Keuzevrijheid en georganiseerde belangenbehartiging werken verder positieve discriminatie van goede zorg in de hand. In de VS wordt het instrument door de overheid verder ook ingezet om zorgvernieuwing op het gebeid van preventie te sturen. Zorgresultaatanalyse heeft zich in Nederland niet goed kunnen ontwikkelen. De oorzaken zijn te vinden het beleid van de afgelopen jaren met het accent op aanbodsturing en aanbodfinanciering. De zorgverlening wordt daardoor gekenmerkt door te weinig prikkels voor kwaliteit en een geringe relatie tussen zorgactiviteiten en zorgresultaten. Zo is het betalingssysteem niet gericht op resultaten, maar op verrichtingen en productie. Verrichtingen hoeven niet noodzakelijkerwijs tot gezondheid te leiden. Eenieder kent de publicaties over teveel verwijderde baarmoeders voor geldelijk gewin. De behandelingsresultaten wisselen en blijken afhankelijk te zijn van de instelling en de kwaliteit van de zorgverleners. De overlevingskans bijvoorbeeld bij borstkanker en dikke darmkanker bij vergelijkbare stagering is in 'best practices' 98% en in 'worst practices' 65%. De overlevingskans bij slokdarmkanker en alvleesklierkanker is bij 'best practice' 33% en bij 'worst practice' 2%. Hierbij zijn de getallen voor 'worst practice' nog geflatteerd, omdat 'best practice' een slechtere prognosegroep patiënten had. De tijd lijkt gunstig om in Nederland zorgresultaatanalyse te gaan ontwikkelen. Het is een logische aanvulling op het overheidsbeleid ten aanzien van 'empowerment' van de burger. Er kan met het instrument iets gezegd worden over het rendement van de investeringen/de bijdrage aan de collectieve gezondheid. ICT maakt het technisch veel eenvoudiger en het kan uiteindelijk resulteren in een systeem waarmee voor Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 6

7 gezondheid betaald wordt. Interessant is ook dat experimenten in de VS erop wijzen dat betaling van zorgverleners op basis van geleverde kwaliteit - gemeten met zorgresultaatanalyses - tot het meeste plezier in het werk leidt voor de zorgverleners. Uit de ervaringen in de VS kunnen we leren dat de overheid een belangrijke rol moet spelen bij het ontwikkelen van zorgresultaatanalyse. Het vertrouwen van de overheid in de VS dat de private sector zelf tot een 'open communicatie' over zorgresultaten met de burger zou komen, is namelijk een misvatting gebleken. Uit een draagvlakonderzoek dat in het kader van het RVZ advies is uitgevoerd, blijkt onder de geïnterviewde hulpverleners veel animo te bestaan om aan de invoering van een systeem van zorgresultaatanalyse mee te werken. Zij hebben meegewerkt aan de beschreven voorbeelden voor de mogelijke toepassing van zorgresultaatanalyse. Het gaat onder meer het voorkomen van complicaties bij suikerzieken, het vergroten van overlevingskansen bij kanker en een betere zorg voor patiënten met hartfalen. Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat met de invoering van ZRA kan worden aangetoond dat de extra kosten van de zorg om op de korte termijn om een goede kwaliteit van zorg te leveren, kunnen opwegen tegen lagere kosten op lange termijn. De extra korte termijnkosten van, bijvoorbeeld, polyfarmacie voor suikerziekte, behandeling van hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, teststripjes en motiverende programma s ter bevordering van lichaamsbeweging, stoppen met roken en afvallen worden in voldoende mate gecompenseerd door de lange termijnkosten van, bijvoorbeeld, blindheid en niervervangende therapie te voorkomen. Uit het draagvlak onderzoek blijkt verder dat uitvoering van ZRA in Nederland niet mogelijk is met handhaving van het huidige betalingssysteem. De huidige budgetteringssystematiek zou bij de invoering van ZRA frustrerend werken, omdat met de huidige budgetteringssystematiek geen best medical practice is te leveren. Door de geïnterviewden worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat de huidige budgetteringssystematiek, en ook de beoogde vernieuwing ervan met diagnose-behandelcombinaties (DBC s), leidt tot een lage kwaliteit van zorg, waar zorgverleners niet voor verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 7

8 Alle opinion leaders zouden de betaling van zorgverleners veranderd zouden willen zien van betaling voor verrichtingen of producten, naar betaling voor gezondheid van de burger. Onder die voorwaarde willen zorgverleners graag meewerken aan het uitvoeren van ZRA. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat er in beginsel een vruchtbare bodem is voor ZRA op grond van kwaliteitsoverwegingen. Voor de werking van een dergelijk systeem is het van belang zorgvuldig te gaan bepalen voor welke gezondheidsparameters betaald gaat worden. Dit is geen triviale bezigheid. Zo n systeem moet een groot aantal doelstellingen kunnen integreren. In de vergelijkbare situatie in de VS meet men hierbij de mate waarin preventie wordt gerealiseerd, onder- en overbehandeling wordt voorkomen, het tijdsverlies van zorgverleners door bureaucratie en de mate waarin de parameter fraudegevoelig is. Verder wordt de toegevoegde waarde gemeten voor de burger in termen van lijden, welzijn en kosten. Dit wordt gedifferentieerd per patiëntengroep naar zwaarte- en toepassingscategorie. Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat zorgverleners betaald willen worden voor de gezondheid van de burgers voor zover zij die kunnen beïnvloeden. Zorgverleners voelen er weinig voor verantwoordelijk te zijn voor gezondheidsparameters waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. Voor sommige resultaten, zoals preventie van leukemie, zijn bijvoorbeeld milieufactoren als benzeengehalte in de lucht van belang. Zorgverleners hebben weinig invloed op dit benzeengehalte. Voor cardiovasculaire ziekte zijn genetische factoren van belang, waarop zorgverleners ook geen invloed uitoefenen. Tenslotte heeft het gedrag van de burger ook een effect op zijn gezondheid. De verantwoordelijkheid daarvoor hoort ook niet bij de zorgverleners thuis. Met een nieuw systeem met een beperkt aantal betalingsparameters voor gezondheid is de kwaliteit van de zorg al enorm te verbeteren. Dit kan met name omdat een beperkt aantal diagnoses en verrichtingen een groot deel van de gezondheidszorg betreffen. Als voorbeeld geldt dat van alle ouderen er 10% suikerziek zijn, die met een groot aantal verschillende problemen de zorgsector benaderen. Al deze problemen van suikerzieken zijn sterk van invloed op hun suikerziekteparameters. Het meten van enkel en alleen deze parameters kan daardoor effectief zijn voor de gehele Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 8

9 ouderenzorg. De suikerziekteparameters zouden maatgevend kunnen blijken in een nieuw betalingssysteem. De betaling naar zorgresultaat dient dus in ieder geval zodanig te zijn dat gezondheidsbevordering en preventie van ziekte lonend wordt voor de zorgverleners. In een projectfase van zorgresultaatanalyse kan het betalingssysteem worden uitgewerkt. Het eerste doel is concrete voorbeelden tot stand te brengen waarbij ook het individuele belang van kunnen kiezen voor een goede behandeling gekoppeld wordt aan het collectieve belang van betaalbare kosten voor gezondheidszorg van goede kwaliteit. De afstand van zorgresultaatanalyse (ZRA) tot de medische processen en de medische praktijk heeft een aantal voordelen voor een betalingssysteem. Een betalingssysteem gebaseerd op zorgresultaten kan veel minder complex zijn dan een systeem gebaseerd op verrichtingen of producten. Betalingen gebaseerd op zorgresultaatanalyse kunnen daardoor beter gecontroleerd worden dan in de huidige betalingssystematiek. Verder kan een betalingssysteem gebaseerd op resultaten gemakkelijker worden aangepast aan de ontwikkelingen in de geneeskunde. Op die manier is ZRA ook een betere manier om als bestuurder een focus op de praktijk te krijgen. Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 9

10 Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 10

11 1 Inleiding 1.1 Opdrachtformulering In het kader van het advies Volksgezondheid en zorg heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) gevraagd een achtergrondstudie te verrichten naar de mogelijkheid om met uitkomstenanalyse een koppeling te leggen tussen collectieve en individuele gezondheidsdoelen. In de achtergrondstudie zou een beschrijving opgenomen moeten worden over het instrument uitkomstenanalyse. Verder zou in de studie onder meer aandacht geven moeten worden aan de volgende vragen. Wat is zorgresultaatanalyse c.q. welke functies kan het instrument vervullen? Welke ervaring hebben andere landen met het instrument? Wat kunnen we in Nederland van het buitenland leren? Wat is bekend over de relatie tussen uitkomstenanalyse en betalingssystemen? Is een indicatie te geven van de (wettelijke) knelpunten die te verwachten zijn bij de invoering van een systeem van uitkomstenanalyse? Voor de uitvoering van de opdracht is met een groot aantal deskundigen en opinion leaders in en buiten de zorgsector gesproken. (Een overzicht van de geïnterviewden is te vinden in bijlage 1). Zij bleken allen bereid mee te denken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een systeem van uitkomstenanalalyse. En meer dan dat. De voorbeelden van de toepassing van zorgresultaatanalyse in Nederland die in hoofdstuk 5 worden beschreven, zijn tot stand gekomen dankzij hun medewerking. Tijdens de uitvoering van achtergrondstudie is er voor gekozen om niet langer te spreken van uitkomstenanalyse, maar van zorgresultaatanalyse. Die term geeft beter weer waar het uiteindelijk om gaat: (het analyseren en beoordelen van) de resultaten van de verleende zorg. Wanneer dat systematisch wordt gedaan spreekt men van een Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem (KRS). Tot nu toe was het zorgbeleid van de Nederlandse overheid niet gericht op het ontwikkelen van de vraagzijde van de zorgmarkt. Het beleid richtte zich op de aanbodzijde, namelijk op de beheersing van het zorgvolume. Bijna alle wetten en ook alle zorginstellingen richten zich dan ook op volumebeheersing. Alleen producten als aspirientjes en aarsmadenpilletjes zijn vrij op de markt verkrijgbaar. In zo n Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 11

12 markt kon zorgresultaatanalyse zich niet structureel ontwikkelen. Uit de nota Met zorg kiezen (juni 2001) van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) valt op te maken dat zij de ontwikkeling van de vraagzijde wil gaan stimuleren. Daarbij wil zij ook de positie van de patiënt en van de patiëntverenigingen verder gaan versterken. Een Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem (KRS) kan hierbij een instrument zijn. 1.2 Ter introductie een casus: diabeteszorg in 2004 Diabeteszorg in 2004 Wel, mevrouw de Vries, ik heb een minder plezierige mededeling voor u. Uit het onderzoek blijkt dat u suikerziekte hebt en dat is een ernstige ziekte. Cor Konings is diabetoloog en verbonden aan het ziekenhuis in Steenwijk. Het is maar goed dat uw nicht via internet heeft uitgezocht dat uw klachten wel eens het gevolg konden zijn van suikerziekte. Uw huisarts had u natuurlijk allang moeten doorverwijzen. Nu ja, uw nicht vond natuurlijk ook op het internet de waarschuwing dat hij geen goede reputatie heeft op dit gebied. Maar dokter hoe kom ik nu van mijn klachten af? Dat is lastig, hoewel suikerziekte wel goed is te behandelen. De klachten en complicaties die er het gevolg van zijn, kunnen we door een gerichte behandeling voorkomen. Eigenlijk hadden we er bij u er daarvoor eerder bij moeten zijn. De kennisbank die uw nicht heeft geraadpleegd heeft nog een ander stuk dat mensen helpt om preventief diagnoses te stellen opdat ze in een vroeg stadium een arts kunnen raadplegen. Het werk dat op dit gebied de laatste jaren is verricht, heeft geresulteerd in een zorgsysteem dat veel meer gericht is op het tijdig constateren en het leveren van kennis en instructies aan de patiënt. Verder hebben we de organisatie zo veranderd, dat behandelingen die routinematig kunnen worden gedaan, weggehouden worden bij de specialist. Hierdoor heb ik veel meer tijd gekregen voor het echte medische werk, waardoor ik u nu veel beter van dienst kan zijn dan een paar jaar geleden. Het komende uur gaan we dan ook besteden om uw geval zeer goed in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen toegesneden op uw situatie. Ik heb alle relevante testresultaten Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 12

13 en uw gegevens van uw huisarts. Zullen we die samen doorlopen? Zo dat is de laatste vandaag denkt Cor, wonderlijk, die verandering ten goede de laatste jaren. De invoering van een Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem (KRS) heeft de behandeling van diabetes patiënten ingrijpend veranderd. Helaas komt mevrouw de Vries er nu pas achter dat ze diabetes heeft. Met de kennisbank bij de hand had ze 3 jaar geleden al vast kunnen stellen dat ze tot de risicogroep behoort. Dan hadden we meteen maatregelen kunnen nemen, waardoor haar gezichtsvermogen niet drastisch was teruggelopen. Dan had zij ook niet door een medisch specialist behandeld hoeven worden. Nee, dan het huidige systeem. Ik krijg nu alleen de probleemgevallen, die niet met een expertsysteem geholpen kunnen worden. Ik heb nu ook de tijd voor deze mensen. Dat was allemaal nooit gelukt als we niet ons betaalsysteem hadden omgegooid. We hebben nu een doel: het niet laten ontstaan van ziekte en het niet laten optreden van complicaties. De stuurparameters die we uit het resultaatanalyse systeem halen, sturen ons de goede kant uit. We hebben de gezondheidszorg ingrijpend verbeterd door de beperkingen van het beleid weg te nemen. Niet door betere artsen of medische kennisontwikkeling. We sturen op wat we willen bereiken waardoor we krijgen wat we willen. Ik ben nog lekker op tijd thuis ook. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de ervaringen met een systeem van zorgresultaatanalyse (ZRA) in de Verenigde Staten (VS) besproken. Aan de hand van die ervaringen krijgt de lezer een beeld van de mogelijkheden van een dergelijk systeem. In hoofdstuk 3 worden ontwikkelingen in Nederland besproken. Het zijn ontwikkelingen die de introductie van een dergelijk systeem in Nederland belemmeren. De conclusie is, kort gezegd, dat er in Nederland te weinig prikkels zijn om kwaliteit te leveren. Toch lijkt de tijd rijp om een dergelijk systeem ook hier in te voeren. De kansen die er nu zijn, komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 concrete voorbeelden gepresenteerd van mogelijke toepassingen van zorgresultaatanalyse in Nederland. In het afsluitende hoofdstuk 6 met conclusies worden onder meer de functies die het instrument van zorgresultaatanalyse voor de verschillende betrokken partijen kan hebben, belicht. Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 13

14 2 Zorgresultaatanalyse in de VS 2.1 Inleiding Om een goed beeld te krijgen van het instrument zorgresultaatanalyse (ZRA) moeten we kijken naar de Verenigde Staten (VS). Buiten de VS wordt in veel andere landen ook gewerkt aan grootschalige ZRA voor de burger. Voorbeelden zijn de Kruisbank in België, het disease management project van de Duitse overheid voor astma, borstkanker, hartfalen, aandoeningen van de kransslagaders van het hart, hoge bloeddruk en hersenbloeding en de IJslandse DNA-bank. Momenteel zijn echter alleen nog de Amerikaanse initiatieven toegankelijk voor de burger. Daarom worden in dit hoofdstuk de ervaringen met zorgresultaatanalyse in de VS beschreven. In dit hoofdstuk komt aan de orde het gegeven dat openbare zorgresultaten een kwaliteitsimpuls geven. Verder wordt ingegaan op de ontwikkeling van medische kennisbanken. Eveneens wordt ingegaan op de relatie tussen zorgresultaten en commercie. Tot slot wordt in dit hoofdstuk belicht wat het resultaat kan zijn van een systeem van zorgresultaatanalyse. 2.2 Openbare zorgresultaten geven een kwaliteitsimpuls Grootschalige ZRA projecten met het doel voor het publiek toegankelijke informatie te creëren, worden met name uitgevoerd door de Amerikaanse centrale overheid (FED). Het begint meestal met onderzoek. Trials (onderzoeken) worden gezien als noodzakelijk vooronderzoek voor landelijk verplichte zorgresultaatanalyses. Een voorbeeld is een oproep voor een trial voor transplantatiegeneeskunde, URL 1. Het grootste en meest omvattende instituut voor ZRA van de Amerikaanse centrale overheid (FED) is de Healthcare Finance Administration (HCFA). Over dit instituut lopen niet alleen de geldstromen van Medicare en Medicaid, maar de HCFA coördineert ook een veelheid aan zorgvernieuwende instellingen en projecten. De HCFA mag zorginformatie voor 1 Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 14

15 een groot aantal doeleinden gebruiken, zie URL 2. Doeleinden van de HCFA zijn, onder andere, provision of clear and useful information to beneficiaries and providers to assist them in making health care decisions en educating beneficiaries to make good health care choices. Daarbij hoort measuring outcomes of care. De publicaties naar het publiek zijn beschikbaar op het wereldwijde web via een zoekmachine, URL 3. Voor de ontwikkeling van vernieuwend beleid heeft de HCFA in 1989 het Agency for Healthcare Policy Research (AHCPR) opgericht. Onderdeel van het AHCPR is het Center for Outcomes and Effectiveness Research. De zogenaamde Managed Care Organizations (MCO s), die gezondheidszorg organiseren, doen al sinds hun eerste oprichting in de veertiger jaren aan zorgresultaatanalyse voor hun eigen gedefinieerde populatie. In 1997 heeft de HCFA alle MCO s verplicht een gestandaardiseerde zorgresultaatanalyse te doen, om een landelijke vergelijking van MCO s door de burger mogelijk te maken. Het doel is het verhogen van de keuzevrijheid van de burger, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verantwoordelijk kunnen stellen van zorginkopers. Een van de belangrijke databestanden loopt vanaf 1996 en heet HEDIS (the Health Plan Employer Data and Information Set). HEDIS is ontwikkeld door een instelling van de HFCA genaamd het National Committee for Quality Assurance (NCQA). De details staan op het adres URL 4. Een onderliggend doel is om zorgresultaatanalyse voor preventie doeleinden te verkrijgen. De HEDIS parameters zijn gekoppeld aan de publieke gezondheidsdoelen, met name aan de Healthy People 2000 Goals. De metingen krijgen veel kritiek van de verschillende MCO s, omdat er maar 50 parameters verplicht zijn gesteld, terwijl de meeste MCO s gewend zijn honderden parameters te vervolgen. Het is de 2 v3atcha.pdf 3 met een overzicht op 4 Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 15

16 verwachting dat het HEDIS systeem zich in de toekomst nog verder zal ontwikkelen in de richting van preventie 5. Het doel van HEDIS, inclusief de zogenaamde Consumer Assessment of Health Plans Study (CAHPS 2.0H) subregistratie, is om vanuit de overheid de gezondheid van de bevolking te stimuleren. Het blijkt dat de registratie dit effect heeft, maar dat het aantal parameters verdubbeld zou moeten worden voor een maximaal effect op ziekte veroorzakend gedrag, arbeidsverzuim en kosten. Hier wordt uiteraard onderzoek naar gedaan en er zullen nog de nodige aanpassingen volgen, zie URL 6. In grote studies wordt hierbij onder andere de belasting van zorgverleners, de betrouwbaarheid, controleerbaarheid, de bijdrage aan preventie en de geschiktheid als betalingsparameter onderzocht. De klinische HEDIS parameters zijn voornamelijk gericht op immunisatiegraad, rookadviezen, behandeling rond hartinfarct (medicatie & cholesterolbeheersing), borstkanker screening, baarmoedermond screening, behandeling rond en na geboorte, behandeling van depressies en suikerziekte. Naast de boven reeds vermelde parameters, vallen ook de CAHPS 2.0H parameters onder de HEDIS registratie. Dit zijn persoonlijke waarderingen van zorgconsumenten met betrekking tot hun MCO. De meting omvat antwoorden op vragen over het daadwerkelijk verkrijgen van de gewenste zorg, over het tijdig verkrijgen van de geïndiceerde zorg en over de behulpzaamheid van de zorgverleners. Daarnaast bevat het een waardeoordeel over de dienstverlening in het algemeen, de afhandeling van de rekening en een cijfer voor zorgverleners uitgesplitst naar artsen en verpleging. Het National Committee for Quality Assurance publiceert op het internet. In de bekendste publicatie worden de zorgorganisaties met elkaar vergeleken op zorgkwaliteit, kosten en sociale vaardigheden van zorgverleners. De website met de samenvattingen en grafieken voor de consument heet Medicare Health Plan Compare. 5 P.H. Born & C.J. Simon. Patients and profits: the relationship between HMO financial performance and quality of care. Health Affairs March/April 2001; Retrieve&db=PubMed&list_uids= &dopt=Abstract Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 16

17 Het adres is te vinden onder URL 7. Complete zorgresultaatanalyses met behulp van de HEDIS dataset kunnen door het publiek worden opgezocht met een zoekmachine op de site: De volledige dataset kan worden opgehaald op URL 8. Op dit adres zijn ook andere vergelijkende datasets op te halen. Dit betreft met name de vergelijking van centra voor niervervangende therapie en verzorgingstehuizen. Onder de Fed vallen ook Medicare and Medicaid. Medicare is een overheidsregeling voor ziektekosten voor alle Amerikanen ouder dan 65 jaar. De Amerikanen zien het als een ziekenfonds, maar het verschil met Nederland is dat het beheer van de gelden en de uitvoering wordt uitbesteed aan marktpartijen. Nadat de afgelopen jaren bleek dat de kosten van de thuiszorg sneller stegen dan die van de topklinische zorg heeft Medicare de zorgresultaatanalyse verbreed met de zorgresultaten van verzorgingstehuizen, thuiszorg en huisartsen. De resultaten zijn bijvoorbeeld beschikbaar op het adres: Improving Outcomes for Home Health Patients with Diabetes, URL 9. Voor de selectie van een verzorgingstehuis is een uitgebreide webpagina beschikbaar onder URL 10. Hier wordt de burger geholpen bij de selectie van een verzorgingstehuis. Het is een goede site, waarbij de burger wordt geholpen met allerlei trucjes om erachter te komen of er voldoende kwaliteit is. Bijvoorbeeld met eenvoudige vragen naar scholingsgraad van het personeel en onderzoek naar doorligwonden. Verder is op die site te lezen wat de inspectie vindt van het verzorgingstehuis. Daarna wordt de burger geholpen bij de visitatie met een check list. Ze worden gewezen op de punten waar ze op moeten letten als ze een tehuis bezoeken, zie URL Details.asp en true 11 Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 17

18 Een voorbeeld van zorgresultaatanalyse projecten voor de thuiszorg is het OASIS systeem, zie URL 12. Net als bij de HEDIS registratie streeft de Amerikaanse overheid hierbij prikkeling van de zorgsector tot het plegen van preventie na. Het management van de instellingen volgt de ontwikkeling om marktconform blijven. Het OASIS 13 systeem vormt een door de overheid opgelegde business driver voor de thuiszorg. De thuiszorg bedrijven die daar niet op letten, zullen het niet redden, zie URL 14. Achtergrond informatie over het OASIS systeem is te vinden onder URL 15. Onder de Fed valt ook de publieke ziektekostenverzekeraar Medicaid, die bezocht kan worden op URL 16. Medicaid is een overheidsregeling voor ziektekosten voor alle Amerikanen in de lage inkomensgroepen. De trend bij Medicaid is vergroting van het detail van informatie met niet-medische welzijninformatie, zie URL 17. Bijvoorbeeld informatie van de politie over fraude en geweld maar ook over het gevangeniswezen, huisvesting, verslavingszorg, werkgelegenheidszaken, handicaps en chronische ziekte, etc. Het doel is de algemene gezondheid te verbeteren door de kosten van gezondheidszorg te relateren aan andere welzijnkosten. Bij het opstellen van trials leunt men op samenwerkingsverbanden, eigen ervaring, maar ook op externe ondersteuning. Een belangrijke ondersteuning is het Unified Medical Language System (UMLS) met URL 18, van de National Library of Medicine (NLM), zie URL 19. Dit is een semantisch systeem van medisch codering voor de 12 en 13 Niet te verwarren met OASIS-2 dat staat voor Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes, dat wil zeggen de organisatie van strategieën die leiden tot afname van hart- en vaatziekte. 14 Retrieve&db=PubMed&list_uids= &dopt=Abstract PubMed&list_uids= &dopt=Abstract Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 18

19 zorgverleners. Een vergelijkbaar systeem wordt in Europa ontwikkeld met het Europese Medische Coderingsinitiatief (CEN), URL 20. Het CEN heeft als strategie om aan te sluiten op International Healthcare Standardization, URL 21. Men mag aannemen dat CEN aansluiting op UMLS bedoeld. Een beeld van het ontwikkelingsproces van zorgresultaatanalyse voor patiënten met het eindstadium van nierfunctieverlies (End Stage Renal Disease) kan worden verkregen op URL 22. Voor de ontwikkeling van zorgresultaatanalyse worden eerst projecten gedaan om de zinvolle en beïnvloedbare parameters te ontwikkelen en te testen op een beperkt aantal locaties. Vervolgens worden de meest zinvolle resultaten, zoals bloedarmoede (anemia), landelijk in een registratie opgezet. Dit is de Nationale minimale dataset, URL 23, waarmee patiënten hun zorg kunnen beoordelen (en de overheid ook). Dit geeft een kwaliteitsimpuls. De ontwikkeling van een landelijke verplichte en gestandaardiseerde registratie verloopt in de VS dus in fasen. Voorbeelden van projecten die tot landelijke verplichte zorgresultaatanalyseregistraties hebben geleid kan men vinden via de zoekmachine bij HCFA onder URL 24. Een overzicht en een voorbeeld voor suikerziektezorgresultaten zijn te lezen op URL 25. Het grote voordeel van dit soort landelijke registraties is dat zorgresultaatanalyse leidt tot het vergelijken van verschillende zorgverleners en instellingen. De Amerikaanse overheid ontwikkelt dus landelijke vergelijkbare ZRA-systemen. Het voorbeeld voor suikerziekte ESRD Clinical Performance Measures (CPMs) Project: (http://www.hcfa.gov/quality/3m.htm) ESRD Core Indicators Project: (http://www.hcfa.gov/quality/3h.htm) ESRD Forms Review: (http://www.hcfa.gov/quality/3aa.htm) ESRD Managed Care Demonstration: (http://www.hcfa.gov/quality/3c.htm) 23 ESRD National Anemia Cooperative Project: (http://www.hcfa.gov/quality/3f.htm) en ESRD National Core Data Set Initiative: (http://www.hcfa.gov/quality/3o.htm) en Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 19

20 is te vinden op URL 26 en deels weergeven in figuur 1. De zinvolle registratieparameters voor zorgresultaatanalyse voor diabetes werden onderzocht met de beperkte lijst, die is weergegeven in figuur 1, met het Diabetes Quality Improvement Project (DQIP). Hieruit werden drie parameters geselecteerd. Deze parameters zijn het HBA1c-gehalte, de vetspiegels en het oogonderzoek. Deze vormen nu de kwaliteitsparameters van het HCFA Medicare diabetes national performance measurement FFS reporting (system). Zie URL. 27 Figuur 1: Het Diabetes Quality Improvement Project (DQIP) DQIP accountability measures are well grounded in science, have received consensus support from the scientific and medical community, and have been field tested in a variety of settings. These measures are to be used for planto-plan or provider-to-provider comparisons, and performance information can be made available to the public. The accountability measures are the percentage of a population with: o hemoglobin A1c tested; o poor hemoglobin A1c control; o eye exam performed; o lipid profile performed; o lipids controlled; o monitoring for diabetic nephropathy (kidney disease); and o blood pressure controlled. 2.3 Ontwikkeling van medische kennisbanken Een medische kennisbank is een geavanceerde drager van gespecialiseerde medische ervaring en kennis. Hij kenmerkt zich door het gemak waarmee kennis vastgelegd kan worden via opslag en geselecteerde verbindingen. Dit biedt gebruikers waar en wanneer dan ook de mogelijkheid de gegevens gemakkelijk terug te vinden, samen te werken en te leren. Achtergrondinformatie over medische kennisbanken is te vinden op URL Kwaliteit Resultaatanalyse Systeem 20

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

CMIO Erasmus MC, Rotterdam. j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Opschalen ehealth Toepassingen Jan A. Hazelzet, MD PhD CMIO Erasmus MC, Rotterdam j.a.hazelzet@erasmusmc.nl Science and Value Driven Healthcare Kwaliteit: Effectief Veilig Patiënt gericht Efficiënt Tijdig

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

ehealth en zelfmanagement, hoe worden we daar beter van?

ehealth en zelfmanagement, hoe worden we daar beter van? Medicinfo Kennisrapport ehealth en zelfmanagement, hoe worden we daar beter van? Mensen die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en welzijn maken de beste keuzes. november 2012 Specialist

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG Prof dr Wouter WA Zuurmond Vrije Universiteit Medisch Centrum Medisch Direkteur Hospice Kuria Amsterdam 1 BEHANDELING PIJN MEER DAN ALLEEN PIJNBEHANDELING PALLIATIEVE

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patient Empowerment. Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009

Patient Empowerment. Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009 Patient Empowerment Prof. dr. W.H. van Harten, mei 2009 Trends in Zorgstelsel Prestatie bekostiging/competitie. Technologische vernieuwing & personalised medicine. Investeringen vragen grootschaligheid

Nadere informatie

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation Big Data Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015 1 Introductie Spreker Nicky Hekster Technical Leader Healthcare & LifeSciences IBM Nederland BV Johan Huizingalaan 765 1066

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Verificatie van Onderzoeksgegevens. Een internationaal perspectief. Jean-Paul Eycken. FormaliS. EPD-Dag Amsterdam, NL 12 juni 2008

Verificatie van Onderzoeksgegevens. Een internationaal perspectief. Jean-Paul Eycken. FormaliS. EPD-Dag Amsterdam, NL 12 juni 2008 Verificatie van Onderzoeksgegevens Een internationaal perspectief Jean-Paul Eycken -Dag Amsterdam, NL 12 juni 2008 Slide 1 Mag ik mij even voorstellen? Jean-Paul Eycken Bioingenieur, MBA 20 jaren ervaring

Nadere informatie

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld

Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa EU-FP7-IROHLA. NCVGZ April 2013 Andrea de Winter. Jaap Koot & Menno Reijneveld Verbeteren van gezondheidsvaardigheden van ouderen in Europa NCVGZ April 2013 Andrea de Winter EU-FP7-IROHLA Jaap Koot & Menno Reijneveld Omvang en aard van problemen met gezondheidsvaardigheden Doelen

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Waarom SIT? Critical care outreach team (CCOT) Medical emergency team (MET) Spoed interventie team

Nadere informatie

palliatieve zorg Prof. Dr. Paul Van Royen Universiteit Antwerpen

palliatieve zorg Prof. Dr. Paul Van Royen Universiteit Antwerpen Kwaliteitsdenken in de geneeskunde en palliatieve zorg Prof. Dr. Paul Van Royen Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire i i Zorg Universiteit Antwerpen Voorwaarden voor kwaliteit van zorg De praktijk

Nadere informatie

Roadmaps Ben Linders Jan Jaap Cannegieter. 4 maart 2009 1

Roadmaps Ben Linders Jan Jaap Cannegieter. 4 maart 2009 1 Roadmaps Ben Linders Jan Jaap Cannegieter 4 maart 2009 1 Geschiedenis van de roadmaps 2001 2006: ervaring opgedaan met continue representatie 15 september 2005: moeilijke discussie bij een opdrachtgever

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Goeij, Moniek Cornelia Maria de Title: Disease progression in pre-dialysis patients:

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

De weg naar T=4. Zijn databases de oplossing? Claudia Rijcken, Head Market Access and Public Affairs NVFG symposium 20 Januari 2015

De weg naar T=4. Zijn databases de oplossing? Claudia Rijcken, Head Market Access and Public Affairs NVFG symposium 20 Januari 2015 De weg naar T=4 Zijn databases de oplossing? Claudia Rijcken, Head Market Access and Public Affairs NVFG symposium 20 Januari 2015 2 De weg naar T=4 Claudia Rijcken NVFG 20 Januari 2015 Business Use Only

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Zowel beleidsmakers en zorgverleners als het algemene publiek zijn zich meer en meer bewust van de essentiële rol van kwaliteitsmeting en - verbetering in het verlenen van

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

Evidence Based Care coaching Ann Van den Bruel Academic Clinical Lecturer, University of Oxford

Evidence Based Care coaching Ann Van den Bruel Academic Clinical Lecturer, University of Oxford Evidence Based Care coaching Ann Van den Bruel Academic Clinical Lecturer, University of Oxford Evidence Based Medicine 1 Evidence Based Medicine Levels of Evidence for Eminence-based medicine Level I:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden.

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden. De waardebepaling van nieuwe producten en services in de zorg Het beantwoorden van de vraag of nieuwe producten en services in de zorg daadwerkelijk meerwaarde brengen is niet gemakkelijk. Er is een levendige

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Goede zorg Effectief Doelmatig Veilig Tijdig Toegankelijk

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter

ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter ehealth in de Zorg 'een aanvulling of bedreiging' Erik Zwarter Managementadvies van Erasmus MC http://about.me/erikzwarter 1 Het Erasmus MC 2012 1.200.000.000 omzet 9500 fte, 11.000 medewerkers 162 opnames/dag

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 ZORGONDERNEMERSCHAP ALS THERAPIE van medisch paternalisme naar consumentisme van Patiënt naar Klant prof. dr. L.H.L. Winter Zorgondernemerschap in vier

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Nurse versus physician-led care for the management of asthma

Nurse versus physician-led care for the management of asthma TRAM onderzoek Nurse versus physician-led care for the management of asthma Maarten C Kuethe1, Anja A P H Vaessen-Verberne1, Roy G Elbers2, Wim MC Van Aalderen3 1. Paediatrics, AMPHIA Hospital, Breda,

Nadere informatie

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Mijn innovatie is beter dan de concurrentie Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op Bijvoorbeeld: Mortaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Augmented Reality as a Game Changer

Augmented Reality as a Game Changer Augmented Reality as a Game Changer Putting Augmented Reality to work, TWNKLS.com 13 oktober 2015 Smart Maintenance http://www.smc-congres.nl/ Gerben Harmsen www.twnkls.com Alexander Apostolovski alexander@apostolovski.com

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider 反 省 Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering Murielle Van Haesendonck Teamleider BZIO-groep Revalidatie ziekenhuis: Imbo 125 Sp-bedden en uitgebreide ambulante werking Woonzorgcentrum: Het verhaal

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline?

Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Welke behandeling voor obese type 2 patiënten? Gewoon insuline? Joost Hoekstra, internist, AMC Potentiële belangenverstrengeling Klinische Diabetologie AMC ontvangt sponsoring van cq doet projecten met

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie