VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS"

Transcriptie

1 ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer om de tak "Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid" (tak 13) te beoefenen K.B. van B.S. van VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUKl BEPALlNGEN 1.1. VERZEKERAAR N.V. Protect, Leopold II Laan 152 te 1080 Brussel VERZEKERINGNEMER De natnurlijke of rechtspersoon die de polis onderschrijft VERZEKERDEN De verzekeringnemer, zijn aangestelden, al dan niet zelfstandige stagiaires en medewerkers, of in het algemeen, ieder persoon die de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het gedrang kan brengen. De verzekerde vennootschap, de bestnurders, zaakvoerders en commissarissen DERDEN ledere andere natnurlijke of rechtspersoon dan: a) Alwie onder 1.3. vermeld wordt wanneer ze in die hoedanigheid optreden. b) AI de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of onderhouden worden door de pers onen vemoemd onder a) SCHADEGEVAL Onder schadegeval wordt verstaan de schade voorgevallen tijdens de geldigheidsduur van de polis ais gevolg waarvan de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang wordt gebracht. Om gewaarborgd te zijn dienen de vorderingen schriftelijk ingesteld te zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis tegen de verzekerde of de verzekeraar. De reeks van vordetingen die het gevolg is van éénzelfde oorzaak of dezelfde oorsprong heeft en die betrekking heeft op éénzelfde gebouw of gelijke gebouwen op dezelfde werf, wordt ais één enkele schade beschouwd, ook al spreiden de vorderingen zich uit over meerdere verzekeringsjaten HONORARIA Hieronder wordt verstaan de som van de door de verzeketingnemer, tijdens het afgelopen kalenderjaat, ontvangen bedragen als vergoeding voor de in het kader van zijn beroepsactiviteiten verleende prestaties. De B.T.W. dient hierbij niet mee te worden aangegeven WAA.RDE VAN DE WERKEN De som van de waarde van de uitgevoerde werken inclusief de niet-aftrekbare B.T.W. op het ogenblik van de oplevering, behoudens dat gedeelte waarvoor de verzekerde schriftelijk werd (ARIN 1996) 1 Leopold Il laan 152, B-I080 BRUSSEL - Tel Fax Website: wwwnvprotectsa.be - H.R. Brussel Bank

2 ontlast, en die als basis dient voor de berekening van de honoraria, zoals hierboven bepaald DE IMMATERIELE SCHADE Hieronder wordt verstaan het financiéel verlies voortvloeiend uit de gebruiksderving zoals productieverlies, winstverlies, markten, cliënteel, handelswaarde, afschrijvingen, algemene kosten. Zowel de immateriële gevolgschade, als de immateriële schade zijn in de waarborg begrepen VRIJSTElliNG Hieronder wordt verstaan het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden van de polis, dat per schade als "eigen risico" ten laste blijft van de verzekerde. De vrijstelling is toepasselijk op het totaal der uitgaven gedaan door de verzekeraar. Indien evenwel de verzekerde geen aansprakelijkheid draagr, zal de vrijstelling niet worden toegepast op de doar de verzekeraar gemaakte kosten. De vrijstelling is, behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden, niet van toepassing op de afdeling bedtijfsaansprakelijkheid DEWAARBORGVANHETNA-RISICO Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de polis, de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op : - schade die zich tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt. - daden en feiten die aanleiding geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voorgevallen en aangegeven zijn aan de verzekeraar. In dit geval zal de verzekeraar russenkomen op basis van de voorwaarden voorzien voor het laatste verzekeringsjaar en binnen de perken van de verzekerde bedragen die nog ter beschikking zijn op het einde van het contract TOEPASSELIJKE WETGEVING Voor alles wat niet vermeld is in dit contract wordt verwezen naar de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni Alle wijzigingen aan deze wet op de landverzekeringsovereenkomsten zullen automatisch van toepassing zijn van zodra de wetgever dit gebiedt of toelaat. HOOFDSTUK2 VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERJNG 2.1. VOORWERP De polis heeft tot doel de geldelijke gevolgen te dekken van de bedtijfs- en beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde voor het geheel van zijn activiteiten binnen het kader van een middelenverbintenis zoals omscbreven in de bijzondere voorwaarden en die voortvloeien uit een normale en geoorloofde uitoefening van zijn beroep. Hieronder wordt verstaan : Bedrijfsaansprakelfjkheid De extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan CARIN 1996) 2

3 derden conform art.1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg omvat de lichamelijke letsels, de stoffelijke en de immateriële schade Beroepsaansprakelijkbeid De extra-contractuele en de contractuele aansprakelijkheid zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, voor schade aan derden in het kader van de hem toevertrouwde opdrachten bij de uitoefening van zijn beroep, zoals in de bijzondere voorwaarden nader wordt omschreven, mits hij geen zwaardere verbintenis aangaat die de bij de wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt. De waarborg omvat zowel de licharnelijke letsels, de stoffelijke schade ais de immateriële schade Begrotingsoverscbri;ding Indien ten gevolge van een fout de geraarnde kostprijs met meer dan 25% wordt overschreden zal de dekking verworven zijn ten belope van 50% van het excedent met een maximale tussenkomst van de verzekeraar van BEF per voorgevallen schade en per verzekeringsjaar Reddings- en voorkomingskosten Hieronder wordt verstaan : de kosten die voortvloeien uit maatregelen die de verzekeraar heeft gemaakt om de gevoigen van het gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een gedekt schadegeval te voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De maatregelen dienen dringend te zijn t.t,z, dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de maatschappij te verwittigen en voorafgaand akkoord te verkrijgen. Het gevaar moet nakend zijn t.t.z. dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou voigen indien de maatregelen niet werden genomen. Deze reddingskosten worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, integraal door de verzekeraar gedragen binnen de perken bepaald in art Blijven ten laste van de verzekerde : - de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is. - de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden moeten zljn genomen VERDUIDELI]KINGEN De boofdelijkbeid en de veroordeling in solidum Bij deelnarne aan een tijdelijke vereniging wordt de waarborg beperkt tot het aandeel van de verzekeringnemer in de gemeenschappelijke opdracht. Het aandeel van de andere deelnemers is niet mede in de waarborg begrepen tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Daarentegen is de waarborg van de polis uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste van de verzekerde wordt gelegd ingevoige een "veroordeling in solidum" met één of meerdere aannemers. De verzekeringnemer verbindt zich ertoe, op straffe van verval van waarborg, van de bouwheer een ontlasting in de (ARIN 1996) 3

4 architectuurovereenkoms t te vragen wanneer deze laatste zou beroep doen op een aannemer die niet geregistreerd is Onderaanneming De honoraria, door de verzekeringnemer afgestaan aan een onderaannemer dienen niet te worden aangegeven op voorwaarde dat deze laatste zijn beroepsaansprakelijkheid verzekert met een afdoend verzekeringscontract waarvan attest op voorhand dient geleverd te worden door de verzekeringnemer. Bij afwezigheid van zulke verzekering en dergelijk attest dienen de totale honoraria te worden aangegeven Grondproeven Het nalaten van een grondsondering zal slechts uitsluiting van dekking voor gevolg hebben, indien deze als een zware beroepsfout kan gekwalificeerd worden zoals bepaald in art Burenhinder (art. 544 van hel BWJ. Voor zover enige aansprakelijkheid voor burenhinder op verzekerde zou kunnen gelegd worden dan is deze mede in de waru:borg begrepen Milieuhinder De aansprakelijkheid voor rnilieuhinder is mede in de waarborg begrepen voor zover de verzekeringnemer rekening heeft gehouden met de voorschriften terzake. De waarborg wordt beperkt tot de schade die het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis Ve"l'fkerde opdrachten De waarborg is uitsluitend van toepassing voor schades die voortvloeien nit : opdrachten uitgevoerd sinds de aanvangsdatum van de polis en die door de verzekeringnemer aan de maatschappij werden aangegeven op het jaarlijks aangifte formulier overeenkomstig art hiema het geheel der opdrach ten uitgevoerd vôôr de aanvangsdatum van de polis op voorwaarde dat nog geen schade bestond op het ogenblik van de aanvangsdatum van de polis en op voorwaarde dat verzekerde op het ogenblik van de aanvangsdatum geen kennis had van een oorzakelijke fout en 1 of feit die een schade zou kunnen veroorzaken tijdens de duur van het contract Ve"l'fkerde bedragen Het bedrag van de waru:borg wordt aangeduid in de bijzondere voorwaarden en wordt per verzekeringsjaar rweemaal aangeboden. Het verzekeringsjaru: valt steeds sarnen met het kalenderjaar. Indien de polis in de loop van het jaar aanvangt wordt de periode tus sen de aanvangsdarum van de polis en het einde van het kalenderjaar gelijkgesteld met een volledig verzekeringsjaar, Het bedrag van de verzekerde waarborg wordt maximaal per schadegeval aangeboden ongeacht de aard van de schade, behoudens hetgeen is bepaald in Voor een gedekte schade zijn inbegrepen in de totale verzekerde waarborg de reddingskosten zoals voorzien in art. 52 van de wet op de landsverzekeringen alsmede de intresten en kosten zoals voorzien in art. 82 van de wet op de landsverzekeringen. Boven de verzekerde totale jaarwaarborg blijven de reddingskosten beperkt tot 20 miljoen BEF. Boven de verzekerde totale jaarwaarborg blijven de intresten en kosten beperkt tot 20 miljoen BEF. De bedragen voor reddingskosten, intresten en kosten hierboven vermeld zijn gekoppeld aan de index der consurnptieprijzen met als basisindex (basis 1988 = 100). (ARlN 1996) 4

5 Posterioriteit Indien de verzekeringnemer zijn beroepsactiviteit beëindigt kan hij op eenvoudige aanvraag mits toestemming van de verzekeraar de waarborg verderzetten voor de duur van 10 jaar. Ingeval van overlijden van de verzekeringnemer kunnen de erfgenamen op eenvoudige aanvraag, mits toestemming van de verzekeraar de waarborg verderzetten voor de duur van 10 jaar. De waarborg en bijpremie worden alsdan in de bijzondere voorwaarden bepaald De materiële uitgestrektheid De waarborg wordt verleend aan aile zelfstandige architecten, ingeschreven op de tabel van de Orde der Architecten van België en aan de zelfstandige ingenieurs en studiebureaus in de bouwsector, die gedomicilieerd zijn in België en het Groothertogdom Luxemburg UITSLUITINGEN De hierna opgesomde schaden en aansprakelijkheden zijn uitgesloten van de waarborg van de polis De schade die het gevolg is van een opzettelijke daad De schade ten gevolge van een grove schuld is verzekerd behoudens deze die het gevolg is van de grove schuld die hierna gedefinieerd wordt. - Het met voorkennis niet naleven van normen, veiligheidsvoorschriften, stedebouwkundige instructies, bouwvergunningsvoorschriften,milieuverordeningen en aile wetgevende bepallngen terzake. - Het laten oprichten van constructies zonder voorafgaand bodemonderzoek op deze plaatsen en voor deze constructies waar klaarblijkelijk de normale regels van vakmanschap dit vereisen; en daar waar een bodemonderzoek gebeurde het niet opvolgen van de funderingsadviezen van het raadgevend bureau. - Daden gesteld in staat van dronkenschap, tenzij de verzekerde kan aantonen dar er geen causaal verband bestaat tussen de dronkenschap en de schade. - De schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de nodige werfcontroles, zoals gestipuleerd in de wet van 20 februari 1939, wanneer de ontwerper deze controles conform wetgeving of rechtspraak diende uit te voeren. Indien de schade veroorzaakt wordt door een niet gewaarborgde grove schuld van een aangestelde zonder leidingsopdracht, dan blijft de dekking verworven ten aanzien van de verzekeringnemer, zonder afbreuk te doen aan de verhaalsmogelijkheid tegen de aangestelde De contractuele boeten, de contractuele verplichtingen met betrekking tot gegeven waarborgen, de aansprakelijkheid voor vertraging die het gevolg is van een feitelijke overbelasting van de verzekerde De aansprakelijkheid voorrvloeiend uit de uitvoering van grondsonderingen, speciale bouwwerken zoals bruggen, tunnels, sluizen, afdammingen en onderwaterwerken. Deze uitsluiting kan nochtans worden verzekerd mits voorafgaand akkoord van de maatschappij en de betaling van de aangepaste bijpremie De strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen De schade aan of het verlies van goederen waarvan de verzekerde eigenaar is of die hij verhuurt of die hij bezit om welke reden ook. (ARIN 1996) 5

6 Het niet-inachtnemen van de contractuele of wettelijke verplichting enig verzekeringscontract te sluiten of in stand te houden De financiële gevolgen van een contractuele verbintenis die de bij wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt Het financieel beheer van het kantoor, de deponering van geld of effecten, de insolvabiliteit, de verduistering of het achterhouden van honoraria of sommen ter beschikking gesteld door de bouwheer De aansprakelijkheden voor risico's die in het kader van deze polis niet voor verzekering in aanmerking komen met name: de radioacitiviteit van kernbrandstoffen, radioactieve afvalstoffen of ioniserende stralingsbronnen, oorlogsrisico's, burgerlijke onlusten, oproer, staking en de aansprakelijkheid voor voertuigen vallen onder toepassing van de wet op de verplichte autoverzekering De waarborg is evenmin verworven aan de rechtsopvolgers van de voor eigen rekening van verzekerde opgerichte gebouwen, behoudens bepalingen in de bijzondere voorwaarden De vorderingen die ten laste van de verzekerde ingesteld worden op basis van plagiaat, kopiëring of nabootsing. De verzekeraar moet bewijzen dat de uitsluiting van toepassing is VALSEVERKLARING Opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens heeft nietigheid van de polis tot gevolg met behoud van de vervallen prernies ten voordele van de verzekeraar KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING De maatschappij verklaart het risico voldoende te kennen op basis van de gegevens verstrekt in het verzekeringsvoorstel. Ingeval van onjuistheid van de gegevens zal de verzekeraar: - hetzij binnen de maand na kennisname van de onjuistheid een nieuw voorstel tot wijziging van de overeenkomst overmaken. Bij weigering of stilzwijgen van de verzekeringnemer binnen de maand na voorstel, kan de verzekeraar de polis binnen de vijftien dagen opzeggen. - hetzij binnen de maand na kennisname van de onjuistheid de polis opzeggen indien hij het risico nooit zou hebben verzekerd indien hij de werkelijke toedracht had gekend. De opzeg heeft uitwerking één maand na het versturen van de aangetekende brief of deurwaardersexploot. Hetzelfde geldt in geval van risicoverzwaring tijdens de duur van de polis. De verzekeringnemer zal jaarlijks met de aangifte kennis geven van de belangrijke wijzigingen die in het afgelopen kalenderjaar werden doorgevoerd. Een risicoverzwaring dient nochtans zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te worden meegedeeld. Onder risicoverzwaring wordt verstaan deze wijziging in de activiteiten van het kantoor die van aard is de appreciatie van de verzekeraar te doen wijzigen TERRITORIALE UITGESTREKTHEID De waarborg strekt zich uit tot de landen van de Europese Gemeenschap. Nochtans kan de krachtens de buitenlandse wetgeving en/of rechtspraak, door de verzekeraar verleende waarborg nooit groter zijn dan die waartoe de verzekeraar krachtens de Belgische wetgeving (ARIN 1996) 6

7 en/ of rechtspraak zou gehouden zijn. Bovendien kunnen zijn verplichtingen krachtens de buitenlandse wetgeving en/ of rechtspraak ook nooit uitgebreider zijn dan die bepaald door de Belgische wetgeving en/ of rechrspraak zou gehouden zijn. Aansprakelijkheden voor werken in Frankrijk dewelke ressorteren onder het toepassingsgebied van de Franse wet n? van 4 januari 1978 (wet Spinetta) zijn uit de waarborg gesloten, behoudens beding in de bijzondere voorwaarden. HOOFDSTUK3 DEPREMIE 3.1. DE MINIMUMPREMIE EN DE VOORLOPIGE PREMIE Bij het afsluiten van de polis wordt een minimum- en voorlopige prernie bepaald die vastligt voor de duur van 3 jaar AANPASSING VAN DE PREMIES De voorlopige en de rninimurnpremie worden na verloop van drie jaar, jaarlijks aangepast. Zij bedragen 3/4 van de gemiddelde premie van de vorige 3 jaren DE PREMlEAFREKENING Jaarlijks wordt de definitieve premie afgerekend op basis van de premievoet aangeduid in de bijzondere voorwaarden. De premievoet wordt afgerekend op de honoraria (zonder B.T.W.) en/ of op de waarde van de werken van het afgelopen verzekeringsjaar. Indien de afrekening aanleiding geeft tot een bijpremie zal deze dienen te worden betaald zoals bepaald in 3.5. Indien de verzekeringnemer nalaat de aangifte zoals bepaald in art in te dienen, dan mag de verzekeraar een prernieafrekening opstellen en innen, gelijk aan 150% van de gemiddelde premie van de laatste drie jaar, onverminderd de bepalingen voorzien in art Door betaling van deze forfaitaire afrekening wordt de polis terug in voege gesteld voor de schadegevallen die zich voordoen na betaling van deze forfaitaire afrekening en dit voor werven die op vroegere aangiftes aangemeld werden 3.4. BELASTINGEN De premie wordt verhoogd met de kosten en de door de wet bepaalde verzekeringstaksen. t _ 3.5. DE INVORDERING VAN DE PREMIE Met uitzondering van de eerste premie die draagbaar is, zijn aile volgende premies haalbaar. De betaling ervan kan zowel door de maatschappij als door de bemiddelaar van de polis worden opgevraagd AANPASSING VAN HET TARIEF EN/OF VOORWAARDEN Behoudens de wijzigingen voorzien in art zal, zo de maatschappij het tarief en/ of de voorwaarden wenst te wijzigen ze dit met een aangetekende brief aan de verzekeringnerner laten weten. De wijzigingen zijn ten vroegste vanaf de eerstvolgende vervaldag van toepassing. De verzekeringnemer mag het contract verbreken mits een aangetekend schrijven binnen de 30 (ARIN 1996) 7

8 dagen na de betekening van de WlJZIg111g. Er moet minstens een periode van 3 maand verstrijken tussen de kennisgeving van de maatschappij en de vervaldag van de polis. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de uitwerking van het contract na de jaarlijkse vervaldag zolang verlengd als nodig is om de vereiste 3 maanden te bereiken. 3.7 AANPASSING NA SCHADEGEVAL Indien de maatschappij haar voorwaarden wenst te wijzigen ten gevolge van een schadegeval dient zij dit per aangetekend schrijven aan de verzekeringnemer te laten weten binnen de dertig dagen na regeling van het schadegeval of weigering van de tussenkomst. De verzekeringnemer heeft één maand tijd om deze wijzigingen al dan niet te aanvaarden. De wijzigingen worden van kracht ten vroegste 14 dagen na de verzending van het aangetekend schrijven. HOOFDSTUK4 VERPUCHTINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 4.1. DEAANGIFTE VAN DE HONORARIA, DE WAARDE VAN DE WERKEN, DE BOUW- PLAATSEN De verzekeringnemer verbindt zich ertoe jaarlijks voor 15 februari alle ontvangen honoraria en/ of de waarde van alle uitgevoerde werken sarnen met de dom de verzekeraar gevraagde bouwplaatsinformatie aan de verzekeraar mee te delen DE BEWI]SSTUKKEN De verzekeraar heeft het inzagerecht van alle stukken die betrekking hebben op de honoraria, de waarde van de werken en de bouwplaatsen. Deze stukken dienen op eenvoudig verzoek van de verzekeraar te worden voorgelegd en dit tût drie jaar na het einde van de polis of na de aangifte van het laatste schadegeval ADRESWI]ZIGING De verzekeringnemer verplicht zich ertoe elke adreswijziging van kantoor of domicilie aan de verzekeraar mede te delen. Alle berichœn zijn geldig verstuurd aan het laatst gekende adres van de verzekeringnemer. HOOFDSTUK5 DE SCHADEREGEUNG 5.1. DE AANGIFTE De verzekerde zal de verzekeraar zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de drie werkdagen in kennis stellen van de schadeëis waarmede hij geconfronteerd wordt of waarvan hij schriftelijk werd in kennis gesteld of van elk feit dat een schadeëis kan doen ontstaan, ongeacht of zijn aansprakelijkbeid al dan niet daadwerkelijk in het gedrang wordt gebracht. De aangifte kan mondeling geschieden, doch dient achteraf schriftelijk bevestigd met toevoeging van de stukken ter staving van de aangifte en die nuttig zijn voor de verzekeraar bij het aanleggen van haar dossier. Eike schadeëis, elke informatie, elke dagvaarding, ingebrekestelling, elke gerechtelijke of buitengerechtelijke akte dient aan de verzekeraar te worden bezorgd. (ARIN 1996) 8

9 5.2. VERLIESVANWAARBORG De verzekerde verliest zijn recht op waarborg ais er reeds een gerechtelijke beslissing werd genomen zonder dat hij de rnaatschappij ervan in kennis stelde of indien hij zo nalatig was bij het doorsturen naar de verzekeraar van de noodzakelijke stukken, waardoor de verzekeraar volledig benadeeld is in het behartigen van zijn belangen DE REGELING VAN DE VERGOEDINGEN De verzekeraar heeft het recht al de maattegelen te tteffen met het oog op de regeling van de schadegevallen, zelfs als het nit te keren schadebedrag lager is dan het bedrag van de vrijstelling Eike schaderegeling van de verzekeraar is nochtans ondergeschikt aan het schriftelijk akkoord van de verzekerde. Indien deze laatste weigert dergelijk akkoord te tekenen en het bedrag van de schade later meer beloopt dan dat waarvoor de verzekeraar eerder van de benadeelde derde het akkoord had bekomen, wordt de verbinrenis van de verzekeraar, met inbegrip van de kosten voor de verdediging beperkt tot het bedrag waarvoor het schadegeval geregeld had kunnen worden Bij de onderhandelingen met de slachtoffers en/ofhun rechthebbenden tteedt de verzekeraar op in naarn van de verzekerde Door het ondertekenen van deze polis subrogeren de verzekeringnemer en verzekerden de verzekeraar in de rechten, de vorderingen en het verhaal die eventueel voortvloeien nit het schadegeval Het is de verzekerde niet toegestaan zijn aansprakelijkheid te erkennen, een dading of een schadevaststelling te ondertekenen zonder het schriftelijk akkoord van de verzekeraar. ln dar geval wordt de verzekeraar ontslagen van zijn verplichtingen ten opzichte van de verzekerde. Dit geldt nier voor de eenvoudige erkenning van de feiten, noch voor de eerste geldelijke hulp of humanitaire bijstand die aan slachtoffers wordt verleend De verzekeraar betaalt het bedrag van het schadegeval aan de benadeelde derde onder afttek van de vrijstelling die ten laste van de verzekeringnemer blijft Het bedrag van de vrijstelling is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het bedrag van de schadevergoeding kan slechts aan de verzekeringnemer of aan de verzekerde nitbetaald worden mits akkoord van de benadeelde derde Wanneer nit de gegevens van het dossier blijkt dat een vergoeding zal verschuldigd zijn, dan mag de verzekeraar het overeenstemmend bedrag van de vrijstelling invorderen. Blijkt achteraf dat het bedrag geheel of gedeeltelijk ten onrechte ingevorderd werd, dan zal de verzekeraar het niet verschuldigd bedrag terugbetalen verhoogd met de wettelijke inttesten. HOOFDSTUK6 SCHORSING DUUR OPZEGGING 6.1. SCHORSING De waarborg van de polis wordt geschorst, vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op (ARlN 1996) 9

10 de aangetekende herinneringsbrief indien de verzekeringnemer naliet: - de honoraria van het afgelopen kalenderjaar en/ of de waarde van de bouwwerken alsmede de inlichtingen van art aan te geven. - zijn verzekeringspremie te betalen. De waarborg wordt slechts terug van kracht de dag na de onrvangst op de maatschappij van de integrale betaling van de achterstallige premies verhoogd met de eventuele inningskosten en intresten of vanaf de dag die volgt op de achterstallige aangifte aan de maatschappij. De maatschappij mag de prernie die eisbaar is geworden, tijdens de schorsingsperiode als schadevergoeding behouden. Bij niet-aangifte van de inlichtingen zoals bepaald in art. 4.1., blijft de polis geschorst spijts de eventuele betaling van de voorlopige premie DVVR De polis wordt afgesloten voor een duurtijd van één jaar, te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op de aanvangsdatum van het contract. Na afloop van deze periode wordt de polis van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd behoudens wanneer één der partijen zich ertegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract per post is afgegeven OPZEGGING De verzekeraar kan de polis opzeggen in de gevallen vermeld in art Dit recht kan worden uitgeoefend na het versturen van de aangetekende herinneringsbrief. De opzegging neemt een aanvang vanaf de 15de dag die volgt op de verzendingsdatum van de ter post aangetekende brief aan het laatste adres meegedeeld aan de verzekeraar VERVROEGDE VERBREKING NA SCHADEGEV AL Na elke schadeaangifte die van aard is het evenwicht van de prestatie der partijen in het gedrang te brengen kan de verzekeraar het conttact opzeggen ten laatste één maand na de uitbetaling of na de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De opzeg heeft pas uitwerking na verloop van één maand na het aangetekend schrijven behoudens in geval de verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. In dit geval zal de opzeg onmiddellijk uitwerking hebben. De verzekeraar zal in voorkomend geval een premieafrekening maken nadat de verzekeringnemer zijn contractuele verplichtingen in verband met de aangifte van honoraria, waarde van de werken en bouwplaatsen heeft vervuld OPZEG IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF KENNEll]K ONVERMOGEN In geval van faillissement of staat van kennelijk onvermogen van de verzekeringnemer kan de verzekeraar de polis opzeggen drie maand na het vonnis van faillierverklaring of vaststelling van het kennelijk onvermogen VERBREKING VAN RECHTSWEGE De polis neemt een einde 3 maanden na het overlijden van de verzekeringnemer onder voorbehoud van wat is bepaald in art HOOFDSTUK7 DIVERSE BEPALINGEN 7.1. DE EXCEDENTAIRE WAARBORGEN Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de dekking van dit contract slechts verleend wordt in (ARIN 1996) 10

11 excedent van de bedtagen die door de verzekeraar van elk ander contract verschuldigd zijn, zelfs indien het bedoelde contract later werd afgesloten en aile of een gedeelte van de door deze polis verzekerde risico's dekt. Deze polissen zullen steeds als vrijstelling voor de waarborgen van deze polis worden beschouwd, zodat huidig contract geldt als een tweederangspolis. Dit geldt ondermeer voor de tienjarige aansprakelijkheidspolissen voor aannemers en ontwerpers waarvoor in het kader van dit contract een speciale reductie werd bedongen, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden AFSTANDVANVERHAAL In geval de verzekeringnemer ertoe verplicht wordt afstand van verhaal te doen ten opzichte van een derde, dient hij de verzekeraar hiervan in kennis te stellen. De verzekeraar behoudt zich het recht voor een eventuele bijpremie te eisen. De gebruikelijke afstanden van verhaal op regies en openbare besturen dienen echter niet te worden aangegeven en worden ambtshalve door de verzekeraar aanvaard zonder bijprernie voor zover deze instellingen niet de bouwheer zijn INFORMATIE Alle berichten en mededelingen in verband met de polis en/of de regeling der schadegevallen of in het algemeen met de uitvoering van dit contract kunnen geldig gedaan worden via de bemiddelaar van het contract of rechtstreeks aan de verzekeraar BETWISTINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT Het contract is onderworpen aan de bevoegdheidsregels van de Belgische rechtbanken, 7.5. MEDEVERZEKERING Ingeval een medeverzekeraar vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden bepalingen : gelden volgende Principe Deze polis is gelijktijdig afgesloten door de maatschappijen waarvan de namen in de hiemavolgende tabel opgenomen werden, elk voor hun respectievelijk aandeel Dit contract schept nochtans geen hoofdelijkheid (behalve voor wat hierna volgt) tussen de ondertekenende maatschappijen. Elk van hen wordt beschouwd persoonlijk voor zijn aandeel te contracteren alsof zij zelf een afzonderlijke polis hadden uitgegeven. Omwille van de eenvormigheid van de contracten schikken de partijen zich nochtans naar de bepalingen van dit contract. De schaderegeling zal beheerd worden door de leidende maatschappij die handelt in naam en voor rekening van de ondertekenende medeverzekeraars, ongeacht het recht van deze laatsten zelf op eigen kosten de schaderegeling te laten volgen door een persoon van hun keuze. Alle schadeaanmeldingen en documenten die hiermede verband houden dienen bijgevolg geadtesseerd te worden, door bemiddeling van de berniddelaar, aan de leidende maatschappij, die zich ertoe verbindt de andere medeverzekeraars op de hoogte te ste1len. Het ondertekende exemplaar van deze polis zal door de leiden de maatschappij worden bewaard in haar archief Vo/macht De verschillende medeverzekeraars geven hierbij volmacht aan de leidende maatschappij om aile op te stellen polisstukken te ondertekenen en een globale kwitantie op te maken waarin de aan elk van hen verschuldigde bedtagen vervat zijn. Daarenboven wordt de leidende maatschappij uitdrukkelijk gemachtigd om de betaling \ (ARIN 1996) Il

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Voorwoord Uw contract bestaat uit 2 delen 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en preciseren onze wederzijdse verbintenissen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling.

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure 1 Brand Eenvoudige

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie