VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS"

Transcriptie

1 ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer om de tak "Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid" (tak 13) te beoefenen K.B. van B.S. van VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUKl BEPALlNGEN 1.1. VERZEKERAAR N.V. Protect, Leopold II Laan 152 te 1080 Brussel VERZEKERINGNEMER De natnurlijke of rechtspersoon die de polis onderschrijft VERZEKERDEN De verzekeringnemer, zijn aangestelden, al dan niet zelfstandige stagiaires en medewerkers, of in het algemeen, ieder persoon die de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het gedrang kan brengen. De verzekerde vennootschap, de bestnurders, zaakvoerders en commissarissen DERDEN ledere andere natnurlijke of rechtspersoon dan: a) Alwie onder 1.3. vermeld wordt wanneer ze in die hoedanigheid optreden. b) AI de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of onderhouden worden door de pers onen vemoemd onder a) SCHADEGEVAL Onder schadegeval wordt verstaan de schade voorgevallen tijdens de geldigheidsduur van de polis ais gevolg waarvan de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang wordt gebracht. Om gewaarborgd te zijn dienen de vorderingen schriftelijk ingesteld te zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis tegen de verzekerde of de verzekeraar. De reeks van vordetingen die het gevolg is van éénzelfde oorzaak of dezelfde oorsprong heeft en die betrekking heeft op éénzelfde gebouw of gelijke gebouwen op dezelfde werf, wordt ais één enkele schade beschouwd, ook al spreiden de vorderingen zich uit over meerdere verzekeringsjaten HONORARIA Hieronder wordt verstaan de som van de door de verzeketingnemer, tijdens het afgelopen kalenderjaat, ontvangen bedragen als vergoeding voor de in het kader van zijn beroepsactiviteiten verleende prestaties. De B.T.W. dient hierbij niet mee te worden aangegeven WAA.RDE VAN DE WERKEN De som van de waarde van de uitgevoerde werken inclusief de niet-aftrekbare B.T.W. op het ogenblik van de oplevering, behoudens dat gedeelte waarvoor de verzekerde schriftelijk werd (ARIN 1996) 1 Leopold Il laan 152, B-I080 BRUSSEL - Tel Fax Website: wwwnvprotectsa.be - H.R. Brussel Bank

2 ontlast, en die als basis dient voor de berekening van de honoraria, zoals hierboven bepaald DE IMMATERIELE SCHADE Hieronder wordt verstaan het financiéel verlies voortvloeiend uit de gebruiksderving zoals productieverlies, winstverlies, markten, cliënteel, handelswaarde, afschrijvingen, algemene kosten. Zowel de immateriële gevolgschade, als de immateriële schade zijn in de waarborg begrepen VRIJSTElliNG Hieronder wordt verstaan het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden van de polis, dat per schade als "eigen risico" ten laste blijft van de verzekerde. De vrijstelling is toepasselijk op het totaal der uitgaven gedaan door de verzekeraar. Indien evenwel de verzekerde geen aansprakelijkheid draagr, zal de vrijstelling niet worden toegepast op de doar de verzekeraar gemaakte kosten. De vrijstelling is, behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden, niet van toepassing op de afdeling bedtijfsaansprakelijkheid DEWAARBORGVANHETNA-RISICO Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de polis, de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op : - schade die zich tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt. - daden en feiten die aanleiding geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voorgevallen en aangegeven zijn aan de verzekeraar. In dit geval zal de verzekeraar russenkomen op basis van de voorwaarden voorzien voor het laatste verzekeringsjaar en binnen de perken van de verzekerde bedragen die nog ter beschikking zijn op het einde van het contract TOEPASSELIJKE WETGEVING Voor alles wat niet vermeld is in dit contract wordt verwezen naar de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni Alle wijzigingen aan deze wet op de landverzekeringsovereenkomsten zullen automatisch van toepassing zijn van zodra de wetgever dit gebiedt of toelaat. HOOFDSTUK2 VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERJNG 2.1. VOORWERP De polis heeft tot doel de geldelijke gevolgen te dekken van de bedtijfs- en beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde voor het geheel van zijn activiteiten binnen het kader van een middelenverbintenis zoals omscbreven in de bijzondere voorwaarden en die voortvloeien uit een normale en geoorloofde uitoefening van zijn beroep. Hieronder wordt verstaan : Bedrijfsaansprakelfjkheid De extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan CARIN 1996) 2

3 derden conform art.1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg omvat de lichamelijke letsels, de stoffelijke en de immateriële schade Beroepsaansprakelijkbeid De extra-contractuele en de contractuele aansprakelijkheid zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, voor schade aan derden in het kader van de hem toevertrouwde opdrachten bij de uitoefening van zijn beroep, zoals in de bijzondere voorwaarden nader wordt omschreven, mits hij geen zwaardere verbintenis aangaat die de bij de wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt. De waarborg omvat zowel de licharnelijke letsels, de stoffelijke schade ais de immateriële schade Begrotingsoverscbri;ding Indien ten gevolge van een fout de geraarnde kostprijs met meer dan 25% wordt overschreden zal de dekking verworven zijn ten belope van 50% van het excedent met een maximale tussenkomst van de verzekeraar van BEF per voorgevallen schade en per verzekeringsjaar Reddings- en voorkomingskosten Hieronder wordt verstaan : de kosten die voortvloeien uit maatregelen die de verzekeraar heeft gemaakt om de gevoigen van het gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een gedekt schadegeval te voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De maatregelen dienen dringend te zijn t.t,z, dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de maatschappij te verwittigen en voorafgaand akkoord te verkrijgen. Het gevaar moet nakend zijn t.t.z. dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou voigen indien de maatregelen niet werden genomen. Deze reddingskosten worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, integraal door de verzekeraar gedragen binnen de perken bepaald in art Blijven ten laste van de verzekerde : - de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is. - de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden moeten zljn genomen VERDUIDELI]KINGEN De boofdelijkbeid en de veroordeling in solidum Bij deelnarne aan een tijdelijke vereniging wordt de waarborg beperkt tot het aandeel van de verzekeringnemer in de gemeenschappelijke opdracht. Het aandeel van de andere deelnemers is niet mede in de waarborg begrepen tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Daarentegen is de waarborg van de polis uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste van de verzekerde wordt gelegd ingevoige een "veroordeling in solidum" met één of meerdere aannemers. De verzekeringnemer verbindt zich ertoe, op straffe van verval van waarborg, van de bouwheer een ontlasting in de (ARIN 1996) 3

4 architectuurovereenkoms t te vragen wanneer deze laatste zou beroep doen op een aannemer die niet geregistreerd is Onderaanneming De honoraria, door de verzekeringnemer afgestaan aan een onderaannemer dienen niet te worden aangegeven op voorwaarde dat deze laatste zijn beroepsaansprakelijkheid verzekert met een afdoend verzekeringscontract waarvan attest op voorhand dient geleverd te worden door de verzekeringnemer. Bij afwezigheid van zulke verzekering en dergelijk attest dienen de totale honoraria te worden aangegeven Grondproeven Het nalaten van een grondsondering zal slechts uitsluiting van dekking voor gevolg hebben, indien deze als een zware beroepsfout kan gekwalificeerd worden zoals bepaald in art Burenhinder (art. 544 van hel BWJ. Voor zover enige aansprakelijkheid voor burenhinder op verzekerde zou kunnen gelegd worden dan is deze mede in de waru:borg begrepen Milieuhinder De aansprakelijkheid voor rnilieuhinder is mede in de waarborg begrepen voor zover de verzekeringnemer rekening heeft gehouden met de voorschriften terzake. De waarborg wordt beperkt tot de schade die het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis Ve"l'fkerde opdrachten De waarborg is uitsluitend van toepassing voor schades die voortvloeien nit : opdrachten uitgevoerd sinds de aanvangsdatum van de polis en die door de verzekeringnemer aan de maatschappij werden aangegeven op het jaarlijks aangifte formulier overeenkomstig art hiema het geheel der opdrach ten uitgevoerd vôôr de aanvangsdatum van de polis op voorwaarde dat nog geen schade bestond op het ogenblik van de aanvangsdatum van de polis en op voorwaarde dat verzekerde op het ogenblik van de aanvangsdatum geen kennis had van een oorzakelijke fout en 1 of feit die een schade zou kunnen veroorzaken tijdens de duur van het contract Ve"l'fkerde bedragen Het bedrag van de waru:borg wordt aangeduid in de bijzondere voorwaarden en wordt per verzekeringsjaar rweemaal aangeboden. Het verzekeringsjaru: valt steeds sarnen met het kalenderjaar. Indien de polis in de loop van het jaar aanvangt wordt de periode tus sen de aanvangsdarum van de polis en het einde van het kalenderjaar gelijkgesteld met een volledig verzekeringsjaar, Het bedrag van de verzekerde waarborg wordt maximaal per schadegeval aangeboden ongeacht de aard van de schade, behoudens hetgeen is bepaald in Voor een gedekte schade zijn inbegrepen in de totale verzekerde waarborg de reddingskosten zoals voorzien in art. 52 van de wet op de landsverzekeringen alsmede de intresten en kosten zoals voorzien in art. 82 van de wet op de landsverzekeringen. Boven de verzekerde totale jaarwaarborg blijven de reddingskosten beperkt tot 20 miljoen BEF. Boven de verzekerde totale jaarwaarborg blijven de intresten en kosten beperkt tot 20 miljoen BEF. De bedragen voor reddingskosten, intresten en kosten hierboven vermeld zijn gekoppeld aan de index der consurnptieprijzen met als basisindex (basis 1988 = 100). (ARlN 1996) 4

5 Posterioriteit Indien de verzekeringnemer zijn beroepsactiviteit beëindigt kan hij op eenvoudige aanvraag mits toestemming van de verzekeraar de waarborg verderzetten voor de duur van 10 jaar. Ingeval van overlijden van de verzekeringnemer kunnen de erfgenamen op eenvoudige aanvraag, mits toestemming van de verzekeraar de waarborg verderzetten voor de duur van 10 jaar. De waarborg en bijpremie worden alsdan in de bijzondere voorwaarden bepaald De materiële uitgestrektheid De waarborg wordt verleend aan aile zelfstandige architecten, ingeschreven op de tabel van de Orde der Architecten van België en aan de zelfstandige ingenieurs en studiebureaus in de bouwsector, die gedomicilieerd zijn in België en het Groothertogdom Luxemburg UITSLUITINGEN De hierna opgesomde schaden en aansprakelijkheden zijn uitgesloten van de waarborg van de polis De schade die het gevolg is van een opzettelijke daad De schade ten gevolge van een grove schuld is verzekerd behoudens deze die het gevolg is van de grove schuld die hierna gedefinieerd wordt. - Het met voorkennis niet naleven van normen, veiligheidsvoorschriften, stedebouwkundige instructies, bouwvergunningsvoorschriften,milieuverordeningen en aile wetgevende bepallngen terzake. - Het laten oprichten van constructies zonder voorafgaand bodemonderzoek op deze plaatsen en voor deze constructies waar klaarblijkelijk de normale regels van vakmanschap dit vereisen; en daar waar een bodemonderzoek gebeurde het niet opvolgen van de funderingsadviezen van het raadgevend bureau. - Daden gesteld in staat van dronkenschap, tenzij de verzekerde kan aantonen dar er geen causaal verband bestaat tussen de dronkenschap en de schade. - De schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de nodige werfcontroles, zoals gestipuleerd in de wet van 20 februari 1939, wanneer de ontwerper deze controles conform wetgeving of rechtspraak diende uit te voeren. Indien de schade veroorzaakt wordt door een niet gewaarborgde grove schuld van een aangestelde zonder leidingsopdracht, dan blijft de dekking verworven ten aanzien van de verzekeringnemer, zonder afbreuk te doen aan de verhaalsmogelijkheid tegen de aangestelde De contractuele boeten, de contractuele verplichtingen met betrekking tot gegeven waarborgen, de aansprakelijkheid voor vertraging die het gevolg is van een feitelijke overbelasting van de verzekerde De aansprakelijkheid voorrvloeiend uit de uitvoering van grondsonderingen, speciale bouwwerken zoals bruggen, tunnels, sluizen, afdammingen en onderwaterwerken. Deze uitsluiting kan nochtans worden verzekerd mits voorafgaand akkoord van de maatschappij en de betaling van de aangepaste bijpremie De strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen De schade aan of het verlies van goederen waarvan de verzekerde eigenaar is of die hij verhuurt of die hij bezit om welke reden ook. (ARIN 1996) 5

6 Het niet-inachtnemen van de contractuele of wettelijke verplichting enig verzekeringscontract te sluiten of in stand te houden De financiële gevolgen van een contractuele verbintenis die de bij wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt Het financieel beheer van het kantoor, de deponering van geld of effecten, de insolvabiliteit, de verduistering of het achterhouden van honoraria of sommen ter beschikking gesteld door de bouwheer De aansprakelijkheden voor risico's die in het kader van deze polis niet voor verzekering in aanmerking komen met name: de radioacitiviteit van kernbrandstoffen, radioactieve afvalstoffen of ioniserende stralingsbronnen, oorlogsrisico's, burgerlijke onlusten, oproer, staking en de aansprakelijkheid voor voertuigen vallen onder toepassing van de wet op de verplichte autoverzekering De waarborg is evenmin verworven aan de rechtsopvolgers van de voor eigen rekening van verzekerde opgerichte gebouwen, behoudens bepalingen in de bijzondere voorwaarden De vorderingen die ten laste van de verzekerde ingesteld worden op basis van plagiaat, kopiëring of nabootsing. De verzekeraar moet bewijzen dat de uitsluiting van toepassing is VALSEVERKLARING Opzettelijke verzwijging of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens heeft nietigheid van de polis tot gevolg met behoud van de vervallen prernies ten voordele van de verzekeraar KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING De maatschappij verklaart het risico voldoende te kennen op basis van de gegevens verstrekt in het verzekeringsvoorstel. Ingeval van onjuistheid van de gegevens zal de verzekeraar: - hetzij binnen de maand na kennisname van de onjuistheid een nieuw voorstel tot wijziging van de overeenkomst overmaken. Bij weigering of stilzwijgen van de verzekeringnemer binnen de maand na voorstel, kan de verzekeraar de polis binnen de vijftien dagen opzeggen. - hetzij binnen de maand na kennisname van de onjuistheid de polis opzeggen indien hij het risico nooit zou hebben verzekerd indien hij de werkelijke toedracht had gekend. De opzeg heeft uitwerking één maand na het versturen van de aangetekende brief of deurwaardersexploot. Hetzelfde geldt in geval van risicoverzwaring tijdens de duur van de polis. De verzekeringnemer zal jaarlijks met de aangifte kennis geven van de belangrijke wijzigingen die in het afgelopen kalenderjaar werden doorgevoerd. Een risicoverzwaring dient nochtans zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te worden meegedeeld. Onder risicoverzwaring wordt verstaan deze wijziging in de activiteiten van het kantoor die van aard is de appreciatie van de verzekeraar te doen wijzigen TERRITORIALE UITGESTREKTHEID De waarborg strekt zich uit tot de landen van de Europese Gemeenschap. Nochtans kan de krachtens de buitenlandse wetgeving en/of rechtspraak, door de verzekeraar verleende waarborg nooit groter zijn dan die waartoe de verzekeraar krachtens de Belgische wetgeving (ARIN 1996) 6

7 en/ of rechtspraak zou gehouden zijn. Bovendien kunnen zijn verplichtingen krachtens de buitenlandse wetgeving en/ of rechtspraak ook nooit uitgebreider zijn dan die bepaald door de Belgische wetgeving en/ of rechrspraak zou gehouden zijn. Aansprakelijkheden voor werken in Frankrijk dewelke ressorteren onder het toepassingsgebied van de Franse wet n? van 4 januari 1978 (wet Spinetta) zijn uit de waarborg gesloten, behoudens beding in de bijzondere voorwaarden. HOOFDSTUK3 DEPREMIE 3.1. DE MINIMUMPREMIE EN DE VOORLOPIGE PREMIE Bij het afsluiten van de polis wordt een minimum- en voorlopige prernie bepaald die vastligt voor de duur van 3 jaar AANPASSING VAN DE PREMIES De voorlopige en de rninimurnpremie worden na verloop van drie jaar, jaarlijks aangepast. Zij bedragen 3/4 van de gemiddelde premie van de vorige 3 jaren DE PREMlEAFREKENING Jaarlijks wordt de definitieve premie afgerekend op basis van de premievoet aangeduid in de bijzondere voorwaarden. De premievoet wordt afgerekend op de honoraria (zonder B.T.W.) en/ of op de waarde van de werken van het afgelopen verzekeringsjaar. Indien de afrekening aanleiding geeft tot een bijpremie zal deze dienen te worden betaald zoals bepaald in 3.5. Indien de verzekeringnemer nalaat de aangifte zoals bepaald in art in te dienen, dan mag de verzekeraar een prernieafrekening opstellen en innen, gelijk aan 150% van de gemiddelde premie van de laatste drie jaar, onverminderd de bepalingen voorzien in art Door betaling van deze forfaitaire afrekening wordt de polis terug in voege gesteld voor de schadegevallen die zich voordoen na betaling van deze forfaitaire afrekening en dit voor werven die op vroegere aangiftes aangemeld werden 3.4. BELASTINGEN De premie wordt verhoogd met de kosten en de door de wet bepaalde verzekeringstaksen. t _ 3.5. DE INVORDERING VAN DE PREMIE Met uitzondering van de eerste premie die draagbaar is, zijn aile volgende premies haalbaar. De betaling ervan kan zowel door de maatschappij als door de bemiddelaar van de polis worden opgevraagd AANPASSING VAN HET TARIEF EN/OF VOORWAARDEN Behoudens de wijzigingen voorzien in art zal, zo de maatschappij het tarief en/ of de voorwaarden wenst te wijzigen ze dit met een aangetekende brief aan de verzekeringnerner laten weten. De wijzigingen zijn ten vroegste vanaf de eerstvolgende vervaldag van toepassing. De verzekeringnemer mag het contract verbreken mits een aangetekend schrijven binnen de 30 (ARIN 1996) 7

8 dagen na de betekening van de WlJZIg111g. Er moet minstens een periode van 3 maand verstrijken tussen de kennisgeving van de maatschappij en de vervaldag van de polis. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de uitwerking van het contract na de jaarlijkse vervaldag zolang verlengd als nodig is om de vereiste 3 maanden te bereiken. 3.7 AANPASSING NA SCHADEGEVAL Indien de maatschappij haar voorwaarden wenst te wijzigen ten gevolge van een schadegeval dient zij dit per aangetekend schrijven aan de verzekeringnemer te laten weten binnen de dertig dagen na regeling van het schadegeval of weigering van de tussenkomst. De verzekeringnemer heeft één maand tijd om deze wijzigingen al dan niet te aanvaarden. De wijzigingen worden van kracht ten vroegste 14 dagen na de verzending van het aangetekend schrijven. HOOFDSTUK4 VERPUCHTINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 4.1. DEAANGIFTE VAN DE HONORARIA, DE WAARDE VAN DE WERKEN, DE BOUW- PLAATSEN De verzekeringnemer verbindt zich ertoe jaarlijks voor 15 februari alle ontvangen honoraria en/ of de waarde van alle uitgevoerde werken sarnen met de dom de verzekeraar gevraagde bouwplaatsinformatie aan de verzekeraar mee te delen DE BEWI]SSTUKKEN De verzekeraar heeft het inzagerecht van alle stukken die betrekking hebben op de honoraria, de waarde van de werken en de bouwplaatsen. Deze stukken dienen op eenvoudig verzoek van de verzekeraar te worden voorgelegd en dit tût drie jaar na het einde van de polis of na de aangifte van het laatste schadegeval ADRESWI]ZIGING De verzekeringnemer verplicht zich ertoe elke adreswijziging van kantoor of domicilie aan de verzekeraar mede te delen. Alle berichœn zijn geldig verstuurd aan het laatst gekende adres van de verzekeringnemer. HOOFDSTUK5 DE SCHADEREGEUNG 5.1. DE AANGIFTE De verzekerde zal de verzekeraar zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de drie werkdagen in kennis stellen van de schadeëis waarmede hij geconfronteerd wordt of waarvan hij schriftelijk werd in kennis gesteld of van elk feit dat een schadeëis kan doen ontstaan, ongeacht of zijn aansprakelijkbeid al dan niet daadwerkelijk in het gedrang wordt gebracht. De aangifte kan mondeling geschieden, doch dient achteraf schriftelijk bevestigd met toevoeging van de stukken ter staving van de aangifte en die nuttig zijn voor de verzekeraar bij het aanleggen van haar dossier. Eike schadeëis, elke informatie, elke dagvaarding, ingebrekestelling, elke gerechtelijke of buitengerechtelijke akte dient aan de verzekeraar te worden bezorgd. (ARIN 1996) 8

9 5.2. VERLIESVANWAARBORG De verzekerde verliest zijn recht op waarborg ais er reeds een gerechtelijke beslissing werd genomen zonder dat hij de rnaatschappij ervan in kennis stelde of indien hij zo nalatig was bij het doorsturen naar de verzekeraar van de noodzakelijke stukken, waardoor de verzekeraar volledig benadeeld is in het behartigen van zijn belangen DE REGELING VAN DE VERGOEDINGEN De verzekeraar heeft het recht al de maattegelen te tteffen met het oog op de regeling van de schadegevallen, zelfs als het nit te keren schadebedrag lager is dan het bedrag van de vrijstelling Eike schaderegeling van de verzekeraar is nochtans ondergeschikt aan het schriftelijk akkoord van de verzekerde. Indien deze laatste weigert dergelijk akkoord te tekenen en het bedrag van de schade later meer beloopt dan dat waarvoor de verzekeraar eerder van de benadeelde derde het akkoord had bekomen, wordt de verbinrenis van de verzekeraar, met inbegrip van de kosten voor de verdediging beperkt tot het bedrag waarvoor het schadegeval geregeld had kunnen worden Bij de onderhandelingen met de slachtoffers en/ofhun rechthebbenden tteedt de verzekeraar op in naarn van de verzekerde Door het ondertekenen van deze polis subrogeren de verzekeringnemer en verzekerden de verzekeraar in de rechten, de vorderingen en het verhaal die eventueel voortvloeien nit het schadegeval Het is de verzekerde niet toegestaan zijn aansprakelijkheid te erkennen, een dading of een schadevaststelling te ondertekenen zonder het schriftelijk akkoord van de verzekeraar. ln dar geval wordt de verzekeraar ontslagen van zijn verplichtingen ten opzichte van de verzekerde. Dit geldt nier voor de eenvoudige erkenning van de feiten, noch voor de eerste geldelijke hulp of humanitaire bijstand die aan slachtoffers wordt verleend De verzekeraar betaalt het bedrag van het schadegeval aan de benadeelde derde onder afttek van de vrijstelling die ten laste van de verzekeringnemer blijft Het bedrag van de vrijstelling is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het bedrag van de schadevergoeding kan slechts aan de verzekeringnemer of aan de verzekerde nitbetaald worden mits akkoord van de benadeelde derde Wanneer nit de gegevens van het dossier blijkt dat een vergoeding zal verschuldigd zijn, dan mag de verzekeraar het overeenstemmend bedrag van de vrijstelling invorderen. Blijkt achteraf dat het bedrag geheel of gedeeltelijk ten onrechte ingevorderd werd, dan zal de verzekeraar het niet verschuldigd bedrag terugbetalen verhoogd met de wettelijke inttesten. HOOFDSTUK6 SCHORSING DUUR OPZEGGING 6.1. SCHORSING De waarborg van de polis wordt geschorst, vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op (ARlN 1996) 9

10 de aangetekende herinneringsbrief indien de verzekeringnemer naliet: - de honoraria van het afgelopen kalenderjaar en/ of de waarde van de bouwwerken alsmede de inlichtingen van art aan te geven. - zijn verzekeringspremie te betalen. De waarborg wordt slechts terug van kracht de dag na de onrvangst op de maatschappij van de integrale betaling van de achterstallige premies verhoogd met de eventuele inningskosten en intresten of vanaf de dag die volgt op de achterstallige aangifte aan de maatschappij. De maatschappij mag de prernie die eisbaar is geworden, tijdens de schorsingsperiode als schadevergoeding behouden. Bij niet-aangifte van de inlichtingen zoals bepaald in art. 4.1., blijft de polis geschorst spijts de eventuele betaling van de voorlopige premie DVVR De polis wordt afgesloten voor een duurtijd van één jaar, te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op de aanvangsdatum van het contract. Na afloop van deze periode wordt de polis van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd behoudens wanneer één der partijen zich ertegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens 3 maanden voor de vervaldag van het contract per post is afgegeven OPZEGGING De verzekeraar kan de polis opzeggen in de gevallen vermeld in art Dit recht kan worden uitgeoefend na het versturen van de aangetekende herinneringsbrief. De opzegging neemt een aanvang vanaf de 15de dag die volgt op de verzendingsdatum van de ter post aangetekende brief aan het laatste adres meegedeeld aan de verzekeraar VERVROEGDE VERBREKING NA SCHADEGEV AL Na elke schadeaangifte die van aard is het evenwicht van de prestatie der partijen in het gedrang te brengen kan de verzekeraar het conttact opzeggen ten laatste één maand na de uitbetaling of na de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De opzeg heeft pas uitwerking na verloop van één maand na het aangetekend schrijven behoudens in geval de verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. In dit geval zal de opzeg onmiddellijk uitwerking hebben. De verzekeraar zal in voorkomend geval een premieafrekening maken nadat de verzekeringnemer zijn contractuele verplichtingen in verband met de aangifte van honoraria, waarde van de werken en bouwplaatsen heeft vervuld OPZEG IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF KENNEll]K ONVERMOGEN In geval van faillissement of staat van kennelijk onvermogen van de verzekeringnemer kan de verzekeraar de polis opzeggen drie maand na het vonnis van faillierverklaring of vaststelling van het kennelijk onvermogen VERBREKING VAN RECHTSWEGE De polis neemt een einde 3 maanden na het overlijden van de verzekeringnemer onder voorbehoud van wat is bepaald in art HOOFDSTUK7 DIVERSE BEPALINGEN 7.1. DE EXCEDENTAIRE WAARBORGEN Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de dekking van dit contract slechts verleend wordt in (ARIN 1996) 10

11 excedent van de bedtagen die door de verzekeraar van elk ander contract verschuldigd zijn, zelfs indien het bedoelde contract later werd afgesloten en aile of een gedeelte van de door deze polis verzekerde risico's dekt. Deze polissen zullen steeds als vrijstelling voor de waarborgen van deze polis worden beschouwd, zodat huidig contract geldt als een tweederangspolis. Dit geldt ondermeer voor de tienjarige aansprakelijkheidspolissen voor aannemers en ontwerpers waarvoor in het kader van dit contract een speciale reductie werd bedongen, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden AFSTANDVANVERHAAL In geval de verzekeringnemer ertoe verplicht wordt afstand van verhaal te doen ten opzichte van een derde, dient hij de verzekeraar hiervan in kennis te stellen. De verzekeraar behoudt zich het recht voor een eventuele bijpremie te eisen. De gebruikelijke afstanden van verhaal op regies en openbare besturen dienen echter niet te worden aangegeven en worden ambtshalve door de verzekeraar aanvaard zonder bijprernie voor zover deze instellingen niet de bouwheer zijn INFORMATIE Alle berichten en mededelingen in verband met de polis en/of de regeling der schadegevallen of in het algemeen met de uitvoering van dit contract kunnen geldig gedaan worden via de bemiddelaar van het contract of rechtstreeks aan de verzekeraar BETWISTINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT Het contract is onderworpen aan de bevoegdheidsregels van de Belgische rechtbanken, 7.5. MEDEVERZEKERING Ingeval een medeverzekeraar vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden bepalingen : gelden volgende Principe Deze polis is gelijktijdig afgesloten door de maatschappijen waarvan de namen in de hiemavolgende tabel opgenomen werden, elk voor hun respectievelijk aandeel Dit contract schept nochtans geen hoofdelijkheid (behalve voor wat hierna volgt) tussen de ondertekenende maatschappijen. Elk van hen wordt beschouwd persoonlijk voor zijn aandeel te contracteren alsof zij zelf een afzonderlijke polis hadden uitgegeven. Omwille van de eenvormigheid van de contracten schikken de partijen zich nochtans naar de bepalingen van dit contract. De schaderegeling zal beheerd worden door de leidende maatschappij die handelt in naam en voor rekening van de ondertekenende medeverzekeraars, ongeacht het recht van deze laatsten zelf op eigen kosten de schaderegeling te laten volgen door een persoon van hun keuze. Alle schadeaanmeldingen en documenten die hiermede verband houden dienen bijgevolg geadtesseerd te worden, door bemiddeling van de berniddelaar, aan de leidende maatschappij, die zich ertoe verbindt de andere medeverzekeraars op de hoogte te ste1len. Het ondertekende exemplaar van deze polis zal door de leiden de maatschappij worden bewaard in haar archief Vo/macht De verschillende medeverzekeraars geven hierbij volmacht aan de leidende maatschappij om aile op te stellen polisstukken te ondertekenen en een globale kwitantie op te maken waarin de aan elk van hen verschuldigde bedtagen vervat zijn. Daarenboven wordt de leidende maatschappij uitdrukkelijk gemachtigd om de betaling \ (ARIN 1996) Il

12 -,. van de premies en de aangifte van de honoraria en van de bouwplaatsen voor de rechtbank of voor elke andere instantie te vorderen, onafgezien van de verplichtingen van de verzekeringnemer tegenover elk van de maatschappijen. - (ARIN 1996) 12

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekerin gson dern emi ng toegelate n om de t ak «Alge mene Bur ger lijke A ans prakelijkhe id» ( tak 13) te be oef enen

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d»

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES. 1.1 Verzekeraar. 1.

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES. 1.1 Verzekeraar. 1. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN ALGEMENE

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT ALGEMENE

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13) te be oe f e

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen. Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13)

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand.

Verzekering rechtsbijstand. Verzekering rechtsbijstand. ALGEMENE VOORWAARDEN Ve r z ek eringso n derneming toe ge l at e n om de t a k «R e ch t s bijs t an d» ( t ak 17) te be oe f e ne n B.S. van 31-01-2005 P R O T E C T N V J

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS 1 Speciale voorwaarden Veiligheidsheidscoördinator VCCS Artikel 1- Wie is verzekerd? 1.1. Wie is verzekerd?. de verzekeringsnemer. het personneel en de aangestelden gelast

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering of Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE OVEREENKOMST Tussen: BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE 0478.172.782 Hierna genoemd: Advocaten Baelde En Naam: Adres: tel:.. / email:. Hierna genoemd: de cliënt Wordt

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie