ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft."

Transcriptie

1 NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T F VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES Verzekeringsonderneming toegelaten om de tak «Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid» (tak 13) te beoefenen K.B. van B.S. van Verzekeraar NV Protect, Jetsesteenweg 221, 1080 Brussel. 1.2 Verzekeringsnemer De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. 1.3 Verzekerd beroep Het door het Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg van 19 april 1995 in het leven geroepen en omschreven beroep van milieucoördinator. 1.4 Beroepsfout Elke tekortkoming aan plichten, elke nalatigheid, elke vergissing, elke onjuistheid, elke verklaring die tot vergissing leidt, elk verzuim en elke andere foutieve daad verbonden aan de uitoefening van het verzekerde beroep door de verzekerde begaan in zijn hoedanigheid van milieucoördinator. 1.5 Intern milieucoördinator De milieucoördinator die werknemer is van het bedrijf of de groep van bedrijven waarvoor hij milieucoördinator is. Indien een persoon milieucoördinator is in meerdere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep en werknemer is van minstens één van die bedrijven, dan is hij intern milieucoördinator voor al die bedrijven. 1.6 Extern milieucoördinator De milieucoördinator die geen werknemer is van het bedrijf of de groep van bedrijven waarvoor hij milieucoördinator is. IPMC RPR Brussel / Bruxelles Bank / Banque Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer Entreprise d agréée sous le code administratif Voor klachten kan u terecht op onze interne Ombudsdienst: Jetsesteenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, of Klachtendienst CBFA: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

2 1.7 Verzekerden De in de bijzondere voorwaarden aangeduide natuurlijke personen die de hoedanigheid van intern of van extern milieucoördinator hebben. In het geval van een intern milieucoördinator is de werkgever van de intern milieucoördinator eveneens verzekerde, als burgerlijk aansprakelijke voor zijn werknemer. In het geval van een intern milieucoördinator in een groep van bedrijven, is elk bedrijf waarvoor hij milieucoördinator is eveneens verzekerde, als burgerlijk aansprakelijke voor de milieucoördinator. In het geval van een extern milieucoördinator die in het kader van een vennootschap deze overeenkomst onderschrijft, is deze vennootschap eveneens verzekerde. 1.8 Derden Al de andere personen dan: - de verzekerden, zoals gedefinieerd in artikel de bedrijven die, in de zin van de bijlage bij het K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, een verbonden onderneming vormen met een bedrijf dat verzekerde is. 2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST 2.1 Voorwerp van de overeenkomst Deze overeenkomst strekt tot de bescherming van de verzekerde tegen alle aanspraken wegens een in deze overeenkomst omschreven aansprakelijkheid en tot vrijwaring van zijn vermogen tegen de geldelijke gevolgen van zijn professionele aansprakelijkheid ingevolge schade toegebracht aan derden door beroepsfouten. 2.2 Verzekerde opdrachten De waarborgen van deze overeenkomst worden enkel verleend voor de opdrachten als milieucoördinator uitgevoerd door de personen die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden in de bedrijven en/of de vestigingen van bedrijven die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden. 2.3 Verzekerde bedragen Voor materiële schade, lichamelijke schade en immateriële schade samen bedraagt de tussenkomst van de verzekeraar maximaal het in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedrag per schadegeval en per verzekeringsjaar. 2.4 Kosten De reddingskosten zoals voorzien in artikel 52 en de intresten en kosten zoals voorzien in artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten echter beperkt zoals voorzien in artikel 4 van het K.B. van 24 december 1992, zoals gewijzigd bij K.B. van 29 december 1994, hetzij: 1. tot ,05 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk aan ,25 EUR; IPMC

3 2. tot ,05 EUR plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen ,25 en ,23 EUR ligt; 3. tot ,25 EUR plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven ,23 EUR, met een maximumbedrag van ,99 EUR. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de intresten en kosten echter beperkt zoals voorzien in artikel 6ter van het K.B. van 24 december 1992, zoals gewijzigd bij K.B. van 29 december 1994, hetzij: 1. tot ,05 EUR wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk aan ,25 EUR; 2. tot ,05 EUR plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen ,25 en ,23 EUR ligt; 3. tot ,25 EUR plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven ,23 EUR, met een maximumbedrag van ,99 EUR. 2.5 Omvang van de waarborg in de tijd Algemeen De waarborg van deze overeenkomst geldt voor schriftelijke vorderingen die tijdens de duur van deze overeenkomst tegen de verzekerde of tegen de verzekeraar worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die zich tijdens dezelfde duur heeft voorgedaan Anterioriteit Zijn inbegrepen in de waarborg van deze overeenkomst, de schriftelijke vorderingen die tijdens de duur van deze overeenkomst tegen de verzekerde of tegen de verzekeraar worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die zich tijdens dezelfde duur heeft voorgedaan ten gevolge van opdrachten die zijn uitgevoerd in de periode tussen de aanstelling als milieucoördinator en de aanvangsdatum van deze overeenkomst. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor de aanstelling als milieucoördinator zijn uitgesloten uit de waarborg van deze overeenkomst. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor 04/07/1996 zijn in elk geval uitgesloten uit de waarborg van deze overeenkomst Waarborg van het na-risico Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van deze overeenkomst, de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op: - schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van deze overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt. - daden en feiten die aanleiding kunnen geven tot schade die tijdens de duur van deze overeenkomst voorgevallen en aangegeven zijn aan de verzekeraar Posterioriteit Indien de milieucoördinator de beoefening van het verzekerde beroep stopzet tijdens de duur van deze overeenkomst, dan kan de waarborg van deze overeenkomst van jaar tot jaar worden verdergezet mits betaling van een overeen te komen degressieve jaarpremie. IPMC

4 2.6 Territoriale uitgestrektheid De verzekeraar waarborgt enkel de schade die het gevolg is van beroepsfouten die door de verzekerde zijn begaan in de uitoefening van het beroep van milieucoördinator bij opdrachten uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Voor de verzekering van opdrachten buiten het Vlaamse Gewest is voorafgaandelijk het akkoord van de verzekeraar vereist, die het recht heeft hiervoor een bijpremie aan te rekenen. 2.7 De gedeelde aansprakelijkheid, de solidaire aansprakelijkheid en de veroordeling in solidum Indien de verzekerde als milieucoördinator aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de schade, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van dat aandeel. Indien de verzekerde als milieucoördinator solidair met anderen aansprakelijk wordt gesteld, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van het aandeel in de aansprakelijkheid dat in hoofde van die milieucoördinator wordt weerhouden. Daarentegen is de waarborg van deze overeenkomst uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste wordt gelegd van de verzekerde als milieucoördinator ingevolge een veroordeling in solidum. In dat geval heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de andere in solidum veroordeelden ten belope van hun aandeel in de aansprakelijkheid. 2.8 Uitsluitingen Zijn alleen uitgesloten: 1. Schade die het gevolg is van bedrog of van een opzettelijke daad. 2. Schade die het gevolg is van een zware fout. Onder zware fout wordt enkel verstaan: - daden of nalatigheden die de milieucoördinator, tegen zijn eigen advies in, in expliciete opdracht van de opdrachtgever heeft moeten plegen. Vooraleer de milieucoördinator tegen zijn advies in daden pleegt of nalaat te plegen, is hij verplicht zijn advies schriftelijk mee te delen aan de opdrachtgever. - het bewust niet raadplegen en/of het bewust niet adviseren van de toepassing van de milieuwetgeving en -reglementering die van toepassing is op de inrichting(en) waarvoor de verzekerde als milieucoördinator is aangesteld. 3. Schade door financiële operaties, budgetoverschrijding, financieel beheer, deponeren van geld en effecten. 4. Schade door radioactieve en nucleaire stoffen, behalve indien zij het gevolg is van het gebruik van met radioactieve en/of nucleaire stoffen voorziene meet- en controle-toestellen in het verzekerde beroep. 5. De schade die verzekerbaar is in het kader van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. 6. De schade die het gevolg is van brand, storm, hagel en water. 7. De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. 8. De decennale aansprakelijkheid van oprichters van gebouwen. IPMC

5 9. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die de bij wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt. 10. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die aan de verzekerde een resultaatsverbintenis oplegt. 11. De schade die het gevolg is van bekendmaking van beroepsgeheimen of van vertrouwelijke inlichtingen. 12. De schade die het gevolg is van het financiële onvermogen van de verzekerde, de verzekeringsnemer en/of van hun vennoten. 13. De strafrechtelijke, fiscale of administratieve boeten. 14. De schade die het gevolg is van genetische manipulaties, behoudens tegenstrijdig beding in de bijzondere voorwaarden. 15. De schade toegebracht aan de natuurelementen waarvan het gebruik aan allen gemeenschappelijk is (res communes), alsook de aanspraken wegens genotsderving veroorzaakt door deze schade. 16. De aansprakelijkheid die zou voortspruiten uit wettelijke en reglementaire voorschriften die na het ingaan van deze overeenkomst met retroactieve werking zouden opgelegd worden. 17. De schade geleden door de werkgever van de interne milieucoördinator, evenals de schade geleden door een bedrijf dat deel uitmaakt van een groep van bedrijven die een milieucoördinator hebben aangesteld die werknemer is van minstens één bedrijf van de groep en beschouwd wordt als interne milieucoördinator voor al de bedrijven van de groep. 2.9 Opstellen van verslagen De milieucoördinator is verplicht de volgende schriftelijke verslagen op te stellen: - een jaarlijks verslag over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, zoals voorzien door het Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg van 19 april 1995; - een verslag, telkens wanneer hij een advies geeft, voorstellen formuleert of opmerkingen maakt m.b.t. feiten, handelingen, beslissingen,..., die redelijkerwijze een belangrijke impact op milieuvlak kunnen hebben; - een verslag, telkens wanneer hij vaststelt dat een door hem gegeven advies niet wordt gevolgd of dat er met door hem geformuleerde voorstellen of gemaakte opmerkingen geen rekening wordt gehouden. 3. KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING 3.1 Beschrijving van het risico a) De verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van deze overeenkomst op spontane wijze alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. b) Het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, waardoor de verzekeraar misleid wordt bij de beoordeling van het risico, heeft de nietigheid van de overeenkomst voor gevolg. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe. IPMC

6 c) Het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, geeft de verzekeraar het recht om binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij hiervan kennis heeft gekregen, een wijziging van de overeenkomst voor te stellen, met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van dit verzwijgen of onjuist meedelen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst niet wordt aanvaard door de verzekeringsnemer binnen de termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen. Indien de verzekeraar de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren. d) Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens: - niet kan verweten worden aan de verzekeringsnemer, zal de verzekeraar de door de overeenkomst voorziene prestaties leveren, - kan verweten worden aan de verzekeringsnemer, zal de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringsnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had medegedeeld. Indien de verzekeraar bij het schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het terugbetalen van alle betaalde premies. 3.2 Meedelen van wijzigingen van het risico a) De verzekeringsnemer is verplicht om nieuwe omstandigheden of wijzigingen van de omstandigheden, die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die de beoordeling van het risico kunnen beïnvloeden, spontaan mee te delen aan de verzekeraar. Indien de verzekeraar bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van één maand na kennisname van de verzwaring. Levert de verzekeraar dit bewijs niet, dan kan hij, binnen de termijn van één maand na kennisname van de verzwaring, een wijziging van de overeenkomst voorstellen, met terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst niet wordt aanvaard door de verzekeringsnemer binnen de termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen. Indien de verzekeraar de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. b) Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien de verzekeringsnemer: - de verzwaring van het risico had gemeld, zal de verzekeraar de door de overeenkomst bepaalde prestaties leveren, IPMC

7 - de verzwaring van het risico niet had gemeld en dit hem niet kan worden verweten, zal de verzekeraar de door de overeenkomst bepaalde prestaties leveren, - de verzwaring van het risico niet had gemeld en dit hem kan worden verweten, zal de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringsnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, is zijn prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren aan de verzekeringsnemer die met bedrieglijk opzet heeft gehandeld. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen hem toe als schadevergoeding. 3.3 Jaarlijkse aangifte De verzekeringsnemer is verplicht jaarlijks aan de verzekeraar op vraag van de verzekeraar een overzic ht van de door de verzekerde verzorgde opdrachten te bezorgen, binnen de twee maanden na de vraag van de verzekeraar. 4. PREMIE EN VRIJSTELLING 4.1 Premiestelling De premie wordt forfaitair per verzekeringsjaar vastgesteld. De eerste jaarpremie wordt geïnd bij het sluiten van deze overeenkomst, de volgende telkens op de jaarlijkse premievervaldag. 4.2 Lasten en kosten De premie wordt verhoogd met de wettelijk of reglementair bepaalde belastingen en bijdragen en de in de bijzondere voorwaarden bepaalde kosten. 4.3 Invordering van de premie Alle premies zijn haalbaar door de bemiddelaar of door de verzekeraar. De waarborg treedt nochtans slechts in voege voor zover de eerste premie is betaald. 4.4 Vrijstelling De vrijstelling is het bedrag dat per schadegeval ten laste blijft van de verzekerings-nemer. Het bedrag van de vrijstelling wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. De vrijstelling is toepasselijk op het totaal van de uitgaven gedaan door de verzekeraar. Indien evenwel de verzekerde geen aansprakelijkheid draagt, zal de vrijstelling niet worden toegepast op de door de verzekeraar gemaakte kosten. 4.5 Aanpassing na schadegeval Indien de verzekeraar de premie en/of de vrijstelling wenst te wijzigen ten gevolge van een schadegeval, dient hij dit per aangetekend schrijven aan de verzekeringsnemer te laten weten binnen de maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De verzekeringsnemer mag de overeenkomst verbreken mits een aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de betekening van de wijziging. IPMC

8 De wijzigingen worden van kracht ten vroegste 30 dagen na de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. 5. DUUR, SCHORSING EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 5.1 Duur Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 1 jaar, met jaarlijkse vervaldag op 1 juli, waarbij het eerste verzekeringsjaar verlengd wordt met de voorafgaande termijn gelegen tussen de aanvangsdatum en de daaropvolgende 1ste juli. Na afloop van dit eerste verzekeringsjaar wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend voor een periode van één jaar verlengd, behoudens opzegging door één van de partijen minstens drie maanden voor de vervaldag bij een ter post aangetekende brief, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploot. 5.2 Schorsing De waarborg van deze overeenkomst wordt geschorst, vanaf de vijftiende dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende ingebrekestelling aan de verzekeringsnemer, indien de verzekeringsnemer nalaat: - de premie te betalen, - de jaarlijkse aangifte in te dienen, overeenkomstig art De waarborg wordt terug van kracht de dag na de ontvangst door de verzekeraar van de integrale betaling van de achterstallige premies, verhoogd met de eventuele intresten, of de dag na de ontvangst door de verzekeraar van de achterstallige aangifte. De verzekeraar mag de premie, die eisbaar is geworden tijdens de schorsingsperiode, als schadevergoeding behouden. Dit recht is evenwel beperkt tot de premie voor twee opeenvolgende jaren. 5.3 Opzegging Indien de waarborg van deze overeenkomst geschorst is overeenkomstig artikel 5.2, dan kan de verzekeraar deze overeenkomst opzeggen indien hij zich dat recht in de aangetekende ingebrekestelling heeft voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging van kracht vanaf de vijftiende dag te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien de verzekeraar zich het recht om deze overeenkomst op te zeggen niet heeft voorbehouden in de aangetekende ingebrekestelling, dan kan de verzekeraar deze overeenkomst slechts opzeggen mits een nieuwe aangetekende ingebrekestelling aan de verzekeringsnemer. In dat geval wordt de opzegging van kracht vanaf de vijftiende dag die volgt op de afgifte ter post van de nieuwe aangetekende ingebrekestelling. IPMC

9 5.4 Opzegging na schadegeval Na elke schadeaangifte die van aard is het evenwicht tussen de prestaties van de partijen in het gedrang te brengen kan de verzekeraar deze overeenkomst opzeggen bij aangetekend schrijven aan de verzekeringsnemer binnen de maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De opzeg heeft pas uitwerking na verloop van één maand na het aangetekend schrijven, behoudens in geval de verzekeringsnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden. In dit geval zal de opzeg onmiddellijke uitwerking hebben. 6. SCHADEREGELING 6.1 Aangifte De verzekeringsnemer of de verzekerde zal de verzekeraar zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de acht dagen in kennis stellen van elk schadegeval. De verzekeringsnemer of de verzekerde zal de verzekeraar zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de acht dagen in kennis stellen van beroepsfouten die de verzekerde heeft begaan en waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat zij aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding door de verzekeraar. Indien de verzekeringsnemer of de verzekerde laattijdig aangeeft en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. Hij kan dekking weigeren indien de laattijdigheid gebeurde met bedrieglijk opzet. De verzekeringsnemer of de verzekerde zal bij de aangifte alle dienstige informatie en documentatie bezorgen die de verzekeraar nodig heeft om een volledig dossier te kunnen samenstellen en om op adequate wijze het verweer tegen de ingestelde vorderingen te kunnen waarnemen. Hij verbindt zich er hierbij eveneens toe de verslagen vermeld in art. 2.9 ter beschikking te houden van de verzekeraar. Elke schriftelijke schade-eis elk bericht, elke dagvaarding en in het algemeen elke gerechtelijke of buitengerechtelijke akte in verband met die schade-eis dient zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te worden bezorgd. Indien de verzekeringsnemer of de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt en er daardoor nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. Hij kan dekking weigeren indien de verzekeringsnemer of de verzekerde met bedrieglijk opzet deze verplichtingen niet is nagekomen. 6.2 Regeling van de vergoeding Het schadegeval dat door de verzekeringsnemer of de verzekerde wordt aangegeven aan de verzekeraar wordt door de verzekeraar beheerd. Daardoor treedt de verzekeraar in de rechten van de verzekerde voor de afhandeling van het dossier. IPMC

10 Door het sluiten van deze overeenkomst stemt de verzekerde ermee in dat de verzekeraar de rechten, de vorderingen en het regres op derden van hem overneemt ten belope van de verzekerde kapitalen. De verzekeraar stelt de advocaat en de eventuele deskundige aan, voert de onderhandelingen met de schadelijders of hun rechthebbenden, sluit de dadingen en stelt alle handelingen tot de beëindiging van de schade-eis. Hij houdt hierbij de verzekerde op de hoogte van de evolutie van het schadegeval. Elke schaderegeling door de verzekeraar is evenwel ondergeschikt aan de akkoordbevestiging van de verzekerde. Nochtans, indien deze laatste weigert dergelijk akkoord te geven en het bedrag van de schadevergoeding later meer beloopt dan dat waarvoor de verzekeraar eerder van de benadeelde derde het akkoord had bekomen, wordt de verbintenis van de verzekeraar, met inbegrip van de gerechtskosten, beperkt tot het bedrag waarvoor het schadegeval met deze benadeelde geregeld had kunnen worden. Elke aansprakelijkheidserkenning en elke dading door de verzekerde gedaan zonder geschreven toestemming van de verzekeraar kan niet tegen de verzekeraar worden ingeroepen. Deze bepaling is niet toepasselijk op de eenvoudige erkenning van de feiten zelf. IPMC

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid interne milieucoördinatoren. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d»

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekerin gson dern emi ng toegelate n om de t ak «Alge mene Bur ger lijke A ans prakelijkhe id» ( tak 13) te be oef enen

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen. Verzekering beroepsaansprakelijkheid milieudeskundigen. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13)

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES. 1.1 Verzekeraar. 1.

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES. 1.1 Verzekeraar. 1. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID LANDMETERS - EXPERTEN ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARCHITECT ALGEMENE

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13) te be oe f e

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering. beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering beroepsaansprakelijkheid ontwerpers raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINERS AVVSF.01.2011 N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2-1040 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 0449.789.592 - FSMA 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N Editie 2015 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT 0079-2370402N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6 Artikel 3 :

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207. COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.745/B) Verklarende nota Hierna een beknopt overzicht van de verzekeringsdekkingen

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Sociale sector. Administratieve bepalingen

Sociale sector. Administratieve bepalingen Sociale sector OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring van het risico HOOFDSTUK 2 - PREMIE Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING VAN REIZEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering 5 Artikel 2 : Uitsluitingen 5 Artikel 3 : Omvang van de waarborg 6 Artikel 4 t.e.m.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - BA Management 0079-2370403N -22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Administratieve bepalingen OVERZICHT HOOFDSTUK 1 - VERZEKERD RISICO Artikel 1 - Mededeling van het risico Artikel 2 - Vermindering van het risico Artikel 3 - Verzwaring

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing (Wet van 30/7/1979 en KB van 5/8/1991) + (Wet van 01/04/2007) Document : Referte datum : 6 Uitgave datum : 01/01/6 1/11

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 161112 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand.

Verzekering rechtsbijstand. Verzekering rechtsbijstand. ALGEMENE VOORWAARDEN Ve r z ek eringso n derneming toe ge l at e n om de t a k «R e ch t s bijs t an d» ( t ak 17) te be oe f e ne n B.S. van 31-01-2005 P R O T E C T N V J

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID REISONDERNEMING Referentie 000745-Lia002N-20150501

Algemene Voorwaarden. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID REISONDERNEMING Referentie 000745-Lia002N-20150501 Pagina 1 van 12 Algemene Voorwaarden BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID REISONDERNEMING Bijkantoor, toegelaten door de NBB onder nummer 745 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch Algemene Voorwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Verplichte verzekering van de Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS A L G E M E N E V O O R W A A R D E N voor de VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EPB- VERSLAGGEVERS HDI-GERLING07.2011EPBVERSLAGGEVERS.DOC 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN BEMIDDELAARS P&V VERZEKERINGEN Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 151 B. 1210 BRUSSEL BELGIE Tel. 02/250.91.11. Fax 02/250.95.67. Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden

Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Algemene voorwaarden Objectieve Aansprakelijkheid Algemene voorwaarden INHOUD HOOFDSTUK I - OMVANG VAN DE DEKKING 2 Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Voorwerp van de dekking 5 Artikel 3 - Uitsluitingen 5 Artikel 4 - Verzekerde

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Basisformule. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Rechtsbijstand Auto - Basisformule Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN Pagina 1 van 17 VOORWOORD WAAROM EEN VERZEKERING B.A. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN AFSLUITEN? Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders,

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie