Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars."

Transcriptie

1 Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13) te be oe f e ne n K.B. van B.S. v an P R O T E C T N V J etse s te en w e g B ru ss e l Te l 02/ F a x 02/ in f protect.be F S M A A R PR B ru ss e l B an k : IBAN BE B IC TRIOBEB B

2 Hoofdstuk 1. DEFINITIES 1.1 VERZEKERAAR EN BORG N.V. Protect, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel 1.2 VERZEKERINGNEMER De natuurlijke of rechtspersoon die de polis onderschrijft. 1.3 VERZEKERDEN a) De natuurlijke personen, vermeld in de bijzondere voorwaarden, die als zelfstandigen het beroep uitoefenen van vastgoedmakelaar en erkend zijn door het BIV; b) De vennootschappen of associaties, vermeld in de bijzondere voorwaarden, waarvan het maatschappelijk doel bestaat uit het beoefenen van de beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar en waarvan de mandatarissen belast met het dagelijks beheer vastgoedmakelaars zijn die erkend zijn door het BIV. 1.4 AANGESTELDEN De werknemers en de zelfstandige stagiaires en medewerkers. 1.5 DERDEN Iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan: a) De verzekerden, zoals gedefinieerd in art.1.3.; b) De aangestelden van de verzekerden, zoals gedefinieerd in art.1.4.; c) De ouders, de kinderen en de echtgenoten van de verzekerden, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden; d) De rechtspersonen waarvan de personen vermeld onder a), b) of c) bestuurder, zaakvoerder, vennoot of meerderheidsaandeelhouder zijn, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden. 1.6 BIV Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. 1.7 VERZEKERDE ACTIVITEITEN De beroepsactiviteiten van vastgoedmakelaar zoals omschreven door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar: a) activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; b) activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor: ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten; ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 2

3 1.8 VOORVALLEN VAN DE SCHADE Het veruitwendigen van de schade. 1.9 SCHADE-EIS Elke burgerlijke vordering van derden die schriftelijk tegen de verzekerde of de verzekeraar wordt ingesteld op basis van een in de polis gewaarborgde aansprakelijkheid SCHADEGEVAL Elke schade-eis die de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang brengt. Alle schade-eisen die het gevolg zijn van éénzelfde oorzaak worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval en worden geacht te zijn ingesteld op het moment dat de eerste schade-eis wordt ingesteld, ook al spreiden deze schade-eisen zich uit over meerdere verzekeringsjaren MATERIËLE SCHADE OF STOFFELIJKE SCHADE Elke beschadiging, vernieling of verlies van materiële goederen LICHAMELIJKE SCHADE Elke aantasting van de fysieke integriteit van een natuurlijke persoon IMMATERIËLE SCHADE OF ONSTOFFELIJKE SCHADE Elk in geld waardeerbaar en becijferbaar nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of een recht, zoals gebruiksderving van een roerend of een onroerend goed, verlies van winst, verlies van cliënteel, productiestilstand, 1.14 IMMATERIËLE GEVOLGSCHADE De immateriële schade die voortvloeit uit een materiële of een lichamelijke schade ZUIVER IMMATERIËLE SCHADE De immateriële schade die niet voortvloeit uit een materiële of een lichamelijke schade HONORARIA OF ERELONEN De som van de door de verzekerde gefactureerde of op een andere wijze opgevraagde bedragen (exclusief B.T.W.) als vergoeding voor de in het kader van de verzekerde activiteiten verleende diensten GELDIGHEIDSDUUR VAN DE POLIS De periode tussen de aanvangsdatum en de einddatum van de polis tijdens dewelke de waarborg van de polis van kracht is. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 3

4 Hoofdstuk 2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING 2.1 VOORWERP Burgerlijke aansprakelijkheid De polis heeft tot doel de geldelijke gevolgen te dekken van de bedrijfs- en beroeps-aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan derden tijdens of door het feit van een normale en geoorloofde uitoefening van de verzekerde activiteiten en die voortvloeit uit: a) om het even welke fout, zoals nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, vergissingen in feite of in rechte, niet-naleving van termijnen, vergissingen naar aanleiding van mededeling van informatie, documenten of fondsen; b) verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, uit welken hoofde ook, van alle goederen en onder meer van minuten, stukken of welke waardepapieren of documenten ook, al dan niet toevertrouwd aan de verzekerde, of van sleutels of diverse openings- en sluitingsmechanismen toebehorend aan derden en waarvan de verzekerde houder is, zelfs indien deze verliezen, diefstallen, beschadigingen en/of verdwijningen veroorzaakt werden door water, vuur, brand, ontploffing of rook Verduistering of diefstal door aangestelden of door derden De verzekering waarborgt de terugbetaling van de vervangings-, wedersamenstellings- of schadeloosstellingkosten van in geld omgezette of omzetbare waarden, zoals speciën, bankbiljetten, vreemde valuta s, cheques, verhandelbare vorderingen, orderbriefjes, wisselbrieven en, in het algemeen, alle giraal geld, met inbegrip van de elektronische betaalmiddelen, die in het bezit zijn van de verzekerde in het kader van de verzekerde activiteiten, de roerende stukken of waarden waarvan hij, door alle bewijsmiddelen, kan aantonen dat hij houder is of die hem toebehoren wanneer zij voortspruiten uit één van de volgende gebeurtenissen: diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd ten nadele van de verzekerde of van zijn cliënteel door zijn aangestelden; diefstal, al dan niet met inbraak, in de bedrijfslokalen van de verzekerde; diefstal, al dan niet met geweld, op de persoon van de verzekerde of van één van zijn aangestelden Borgstelling De borg verleent een borgstelling voor de schuldvorderingen van derden tegenover de verzekerden die betrekking hebben op fondsen, effecten of waarden die toevertrouwd werden aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteiten en waarvan zij niet de uiteindelijke ontvangers zijn. De borgstelling wordt slechts verleend indien aan elk van de volgende voorwaarden voldaan is: de schuldvordering is ontstaan tussen de datum van aanvang van de borgstelling en de datum van einde van de borgstelling. de schuldvordering moet onweerlegbaar en opeisbaar zijn op het ogenblik dat de tussenkomst van de borg gevraagd wordt. de verzekerden moeten onvermogend zijn, dit wil zeggen failliet zijn verklaard, onder gerechtelijk concordaat zijn geplaatst of geen gevolg hebben gegeven aan het verzoek tot betaling van een gerechtelijke uitvoerbare titel. 2.2 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Bedrijfsaansprakelijkheid Hieronder wordt verstaan: De extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, op basis van de art tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteiten die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten. De waarborg omvat de lichamelijke schade, de materiële schade en de immateriële schade. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 4

5 In het kader van de waarborg bedrijfsaansprakelijkheid zijn onder meer verzekerd: a) De schade berokkend door uithangborden, reclameborden en vaandelstokken, waar die zich ook bevinden; b) De schade berokkend door liften en hijstoestellen waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is; c) De schade die het gevolg is van de bijkomstige activiteiten en werkzaamheden van de verzekerde die in verband staan met zijn uitbating, zoals de onderhouds-, schoonmaak- en herstellingswerken, met inbegrip van die aan de gebouwen, hun omgeving, voetpaden en binnenplaatsen, het installeren en het demonteren van het materieel Beroepsaansprakelijkheid Hieronder wordt verstaan: De contractuele aansprakelijkheid en de extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden door een fout in de geleverde diensten in het kader van de verzekerde activiteiten. De waarborg omvat de lichamelijke schade, de materiële schade en de immateriële schade. In het kader van de waarborg beroepsaansprakelijkheid zijn onder meer verzekerd, de schadelijke gevolgen van: a) De overdracht van een voorschot aan de verkoper van een onroerend goed terwijl de verzekerde te goeder trouw zou verwaarloosd hebben na te gaan of deze laatste geen bevoorrechte schuldeisers had; b) De afwezigheid of de ontoereikende verzekering, met inbegrip van de risico s van brand, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift, burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigendom ingevolge een fout van de verzekerde; c) De uitvoering van niet-dringende werken zonder het akkoord van de algemene vergadering of de overschrijding van het bestek; d) Misbruik van ontslagrecht ten overstaan van onderhoudspersoneel; e) Het niet tijdig of niet opstarten van een procedure tegen de in gebreke blijvende eigenaars; f) Het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid; g) Het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken; h) Betalingen aan een aannemer die niet geregistreerd is Zijn eveneens verzekerd a) De materiële schade aan de gebouwen of hun inboedel die aan de verzekerde werden toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of waartoe de verzekerde toegang heeft voor deze uitoefening, die voortspruit uit brand, ontploffing of water, op voorwaarde dat deze gebeurtenissen toe te schrijven zijn aan een fout van de verzekerde of aan de gebrekkige uitvoering van zijn opdracht. b) De schade veroorzaakt aan derden, die voortspruit uit brand, ontploffing, water, gebrek aan onderhoud of voorzorg, of vetustiteit van de gebouwen of hun inboedel die aan de verzekerde werden toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of waartoe de verzekerde toegang heeft voor deze uitoefening, op voorwaarde dat deze gebeurtenissen toe te schrijven zijn aan een fout van de verzekerde of aan de gebrekkige uitvoering van zijn opdracht. c) De vorderingen tot schadevergoeding wegens hinder uit nabuurschap gegrond op art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. d) De schadelijke gevolgen van accidentele vervuiling, op voorwaarde dat deze toe te schrijven is aan een gebrekkige uitoefening van de opdracht van de verzekerde Verdediging De verzekeraar belast zich met de verdediging van de verzekerde bij elke schade-eis die tegen hem wordt ingesteld. De verzekeraar stelt een advocaat en/of een technische deskundige aan indien hij dit nodig acht. De kosten van de door de verzekeraar aangestelde advocaten en technische deskundigen worden door hem ten laste genomen. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 5

6 2.2.5 Reddingskosten Hieronder wordt verstaan: de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken; de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een gedekt schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De maatregelen dienen dringend te zijn d.w.z. dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de verzekeraar te verwittigen en zijn voorafgaand akkoord te verkrijgen. Het gevaar moet nakend zijn d.w.z. dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien de maatregelen niet werden genomen. Deze reddingskosten worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, integraal door de verzekeraar gedragen binnen de perken bepaald in art Blijven ten laste van de verzekerde: de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is; de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen De gedeelde aansprakelijkheid, de solidaire aansprakelijkheid en de veroordeling in solidum Indien de verzekerde als vastgoedmakelaar aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de schade, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van dat aandeel. Indien de verzekerde als vastgoedmakelaar solidair met anderen aansprakelijk wordt gesteld, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van het aandeel van de verzekerde in de aansprakelijkheid. Daarentegen is de waarborg van de polis uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste wordt gelegd van de verzekerde als vastgoedmakelaar ingevolge een veroordeling in solidum. In dat geval heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de andere in solidum veroordeelden ten belope van hun aandeel in de aansprakelijkheid Omvang van de waarborg in de tijd Algemeen De waarborg van de polis geldt voor schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen Anterioriteit Zijn inbegrepen in de waarborg van de polis, de schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen ten gevolge van opdrachten die zijn uitgevoerd in de periode tussen de erkenning als vastgoedmakelaar door het BIV en de aanvangsdatum van de polis. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor de datum van erkenning als vastgoedmakelaar door het BIV zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor 06/09/1993 zijn in elk geval uitgesloten uit de waarborg van de polis Waarborg van het na-risico Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze worden ingesteld binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de polis, de schade-eisen die betrekking hebben op: schade die tijdens de geldigheidsduur van de polis is voorgevallen indien bij het einde van de polis het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt; daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van de polis voorgevallen en aangegeven zijn aan de verzekeraar. In dit geval zal de verzekeraar tussenkomen op basis van de voorwaarden voorzien voor het laatste verzekeringsjaar en binnen de perken van de verzekerde bedragen die nog ter beschikking zijn op het einde van de polis. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 6

7 Posterioriteit Indien een verzekerde de beoefening van de verzekerde activiteiten stopzet (of overlijdt), dan blijft de polis lopen voor de overige verzekerden. Zolang de polis loopt en de waarborg ervan van kracht is, blijven de waarborgen van de polis eveneens verworven aan de verzekerde die de beoefening van de verzekerde activiteiten heeft stopgezet (of in geval van overlijden aan zijn erfgenamen en rechthebbenden) voor de schade-eisen die worden ingesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn en die betrekking hebben op schade ten gevolge van fouten van de verzekerde begaan voor de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). Indien alle verzekerden (of de enige verzekerde) de beoefening van de verzekerde activiteiten stopzetten (of overlijden), dan wordt de polis opgezegd op de datum van de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden) op voorwaarde dat de verzekeraar schriftelijk in kennis gesteld wordt van deze datum ten laatste twee maanden na de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). Indien de verzekeraar niet schriftelijk in kennis gesteld wordt binnen deze termijn, dan wordt de polis pas opgezegd op de datum waarop de verzekeraar schriftelijk in kennis gesteld wordt van de datum van de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). De premies vervallen tot op de dag van de opzegging van de polis blijven verschuldigd. Op het ogenblik van de opzegging van de polis is eveneens een éénmalige premie verschuldigd die gelijk is aan drie keer de jaarpremie die van toepassing was op het ogenblik van de opzegging van de polis. Na betaling van alle openstaande premies, met inbegrip van deze éénmalige premie, blijven de waarborgen van de polis verworven aan de verzekerden (of in geval van overlijden aan hun erfgenamen en rechthebbenden) voor de schade-eisen die worden ingesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn en die betrekking hebben op schade ten gevolge van fouten van de verzekerden begaan voor de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). 2.3 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. VERDUISTERING OF DIEFSTAL DOOR AANGESTELDEN OF DOOR DERDEN De waarborg wordt slechts verleend indien de tussenkomst van de verzekeraar gevraagd wordt tijdens de geldigheidsduur van de polis voor strafbare feiten die gepleegd zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de aangestelde of de derde die de strafbare feiten gepleegd heeft Een reeks van strafbare feiten gepleegd door éénzelfde aangestelde van de verzekerde wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval Diefstal van in geld omgezette of omzetbare waarden en van roerende waarden wordt, na sluiting van de bedrijfslokalen en het vertrek van het personeel, slechts gedekt indien deze voorwerpen zijn opgesloten in een brandkast die verankerd is in de bodem van een afgesloten ruimte Zijn niet gedekt: a) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd door de verzekeringnemer, de verzekerden of de ouders, kinderen, echtgenoten, vennoten, zaakvoerders of bestuurders van de verzekerden; b) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd door een aangestelde van de verzekerde waarvan de verzekerde wist dat hij vroeger al gelijkaardige feiten gepleegd heeft; c) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting waarvoor geen klacht werd ingediend; d) Diefstal gepleegd tijdens het geldvervoer buiten de bedrijfslokalen. 2.4 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. BORGSTELLING De borgstelling wordt slechts verleend indien de tussenkomst van de borg gevraagd wordt tijdens de geldigheidsduur van de polis voor schuldvorderingen die ontstaan zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis De borgstelling geldt niet voor de verrichtingen van de wettelijke of statutaire vertegenwoordigers van een rechtspersoon wanneer de activiteiten betrekking hebben op een onroerend goed dat toebehoort aan de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen De verzekerden verbinden zich ertoe de borg op de hoogte te houden van elke betwisting met de rechthebbenden op de borgstelling en hem op de hoogte te brengen van elke klacht waarvan hij het voorwerp zou zijn. De verzekerden geven met het afsluiten van deze polis aan de borg de onherroepelijke toestemming om alle bewarende of andere maatregelen te nemen indien de rechthebbenden op de borgstelling een beroep zouden doen op de tussenkomst van de borg De verzekerden verbinden zich ertoe, zonder verwijl en zonder betwisting, alle sommen die door de borg aan de rechthebbenden op de borgstelling werden betaald, terug te betalen aan de borg, vermeerderd met de interesten berekend Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 7

8 volgens de gerechtelijke interesten vanaf de datum van de betaling aan de rechthebbenden op de borgstelling en vermeerderd met alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke kosten, zelfs indien de borg de verzekerden niet op de hoogte heeft gebracht van de aanvraag tot tussenkomst. Door de betaling aan de rechthebbenden op de borgstelling, is de borg gesubrogeerd in de rechten, hypotheken en voorrechten van deze rechthebbenden De verzekerden verbinden zich ertoe om op eenvoudige aanvraag van de borg elke informatie te verschaffen die van aard is om de borg toe te laten zich een opinie te vormen van de solvabiliteit en/of de boekhouding van de verzekerden. 2.5 VERZEKERDE BEDRAGEN Algemeen De gewaarborgde kapitalen van de polis bedragen: a) Voor burgerlijke aansprakelijkheid: voor lichamelijke letsels en de immateriële schade die er het gevolg van is: EUR per schadegeval. voor materiële schade en de immateriële schade die er het gevolg van is: EUR per schadegeval. voor zuiver immateriële schade: EUR per schadegeval. b) Voor verduistering of diefstal door aangestelden of door derden: EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. c) Voor borgstelling: EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar Reddingskosten De reddingskosten zoals voorzien in artikel 52 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten gewaarborgd voor een bedrag van ,05 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100) Intresten en kosten De intresten en kosten zoals voorzien in artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de intresten en kosten gewaarborgd voor een bedrag van ,05 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 2.6 TERRITORIALE UITGESTREKTHEID De waarborg wordt verleend voor de beroepsactiviteiten van vastgoedmakelaar m.b.t. onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Op vraag van de verzekeringnemer, kan de verzekeraar eventueel instemmen met een uitbreiding van de waarborg tot andere landen, met uitsluiting van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Nochtans kan de door de verzekeraar te verlenen waarborg, ongeacht de buitenlandse wetgeving en/of rechtspraak, nooit uitgebreider zijn dan diegene die hij krachtens de Belgische wetgeving en/of rechtspraak zou moeten verlenen. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 8

9 2.7 UITSLUITINGEN Zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis : De schade die opzettelijk is veroorzaakt of die het gevolg is van een opzettelijke fout, behoudens hetgeen bepaald is in art De schade die het gevolg is van de hierna gedefinieerde zware fouten: Het met voorkennis niet naleven van wettelijke bepalingen van dwingende aard, onder meer veiligheidsvoorschriften, stedebouwkundige voorschriften, bouwvergunningsvoorschriften en milieuvoorschriften. Daden gesteld in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie of onder invloed van verdovende middelen, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen causaal verband bestaat tussen de staat waarin hij zich bevond en de schade. Indien de schade veroorzaakt wordt door een niet-gewaarborgde zware fout van een aangestelde, dan blijft de waarborg verworven voor de verzekeringnemer, zonder afbreuk te doen aan de verhaalsmogelijkheid van de verzekeraar tegen de aangestelde die de fout heeft begaan De schade die het gevolg is van rechtstreekse of onrechtstreekse medewerking aan het financiële systeem om geld wit te wassen De strafrechtelijke en de administratieve boeten De schade die voortvloeit uit activiteiten die niet erkend worden door het BIV als zijnde conform aan de deontologie en overeenstemmend met de normale beroepsactiviteit van een vastgoedmakelaar, zoals omschreven door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar De schade die voortvloeit uit het schatten van onroerende goederen en het opmaken van schattingsverslagen met het doel adviezen te verlenen voor kredietverlening De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die de gebruikelijke bij wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die aan de verzekerde een resultaatsverbintenis oplegt De schade die het gevolg is van louter financiële operaties die vreemd zijn aan het beroep van vastgoedmakelaar, van het financiële beheer van het kantoor, van het achterhouden van erelonen of van de insolvabiliteit van de verzekeringnemer of van de verzekerde De schade die voortvloeit uit activiteiten als aannemer, promotor, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar. Is eveneens uitgesloten, de schade die voortvloeit uit activiteiten als vastgoedmakelaar m.b.t. onroerende goederen waarvoor de verzekerde niet alleen als vastgoedmakelaar optreedt, maar ook als aannemer, promotor, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar De schade die voortvloeit uit de radioactiviteit van kernbrandstoffen, radioactieve afvalstoffen of ioniserende stralingsbronnen, of uit oorlog, burgeroorlog, burgerlijke onlusten, oproer, staking, terrorisme of computervirussen De schade die verzekerbaar is in het kader van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen De schade die voortvloeit uit activiteiten als zaakvoerder, sterkmaker, curator van faillissementen, gerechtelijk sekwester, uitvoerder van testamenten, bestuurder, vereffenaar of bedrijfsrevisor De vorderingen die strekken tot de betwisting of de terugbetaling van honoraria De schade die het gevolg is van bekendmaking van beroepsgeheimen of van vertrouwelijke inlichtingen De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest of van een materiaal dat asbest bevat in welke vorm en in welke hoeveelheid ook De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van koper-chroom-arseen (CCA) of van een materiaal dat CCA Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 9

10 bevat in welke vorm en in welke hoeveelheid ook De decenale aansprakelijkheid van oprichters van gebouwen Alle vorderingen die worden ingesteld voor de rechtsmachten van of op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika of Canada, evenals alle vorderingen die worden ingesteld volgens het in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada toepasselijke recht. Deze uitsluiting geldt ook voor de kosten van verdediging die betrekking hebben op de vorderingen zoals hiervoor beschreven. De verzekeraar moet bewijzen dat de uitsluiting van toepassing is. Hoofdstuk 3. KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING 3.1 BESCHRIJVING VAN HET RISICO a) De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de polis op spontane wijze alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. b) Het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, waardoor de verzekeraar misleid wordt bij de beoordeling van het risico, heeft de nietigheid van de polis voor gevolg. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe. c) Het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, geeft de verzekeraar het recht om binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij hiervan kennis heeft gekregen, een wijziging van de polis voor te stellen, met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van dit verzwijgen of onjuist meedelen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de polis opzeggen binnen dezelfde termijn per aangetekend brief aan de verzekeringnemer met een kopie per aangetekende brief aan de Uitvoerende Kamer van het BIV. De opzegging wordt van kracht na verloop van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien het voorstel tot wijziging van de polis niet wordt aanvaard door de verzekeringnemer binnen de termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de polis opzeggen binnen de vijftien dagen per aangetekend brief aan de verzekeringnemer met een kopie per aangetekende brief aan de Uitvoerende Kamer van het BIV. De opzegging wordt van kracht na verloop van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien de verzekeraar de polis niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren. d) Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens: niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar de door de polis voorziene prestaties leveren; kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had medegedeeld. Indien de verzekeraar bij het schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het terugbetalen van alle betaalde premies. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 10

Art. 2. De polis moet voldoen aan volgende minimum voorwaarden:

Art. 2. De polis moet voldoen aan volgende minimum voorwaarden: WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid landmeter - expert. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t

Nadere informatie

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architecten raadgevend ingenieurs enige werf. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinator. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekerin gson dern emi ng toegelate n om de t ak «Alge mene Bur ger lijke A ans prakelijkhe id» ( tak 13) te be oef enen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

3. Letselschade Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een persoon en de geldelijke of morele gevolgen ervan.

3. Letselschade Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een persoon en de geldelijke of morele gevolgen ervan. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van vastgoedmakelaars Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze dekking wordt verstaan onder : 1. Derden

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207. COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.745/B) Verklarende nota Hierna een beknopt overzicht van de verzekeringsdekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Immobiliënagenten

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Immobiliënagenten Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Immobiliënagenten Inhoudstafel EERSTE DEEL : ALGEMENE BEPALINGEN Blz. Verzekerden 2 Verzekerde activiteiten 2 Bedrag van de waarborg 2 Duur van het contract 3 Derden

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand.

Verzekering rechtsbijstand. Verzekering rechtsbijstand. ALGEMENE VOORWAARDEN Ve r z ek eringso n derneming toe ge l at e n om de t a k «R e ch t s bijs t an d» ( t ak 17) te be oe f e ne n B.S. van 31-01-2005 P R O T E C T N V J

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Verklarende nota CIB Bovenbouw omvattende I. Aansprakelijkheid II. Overlijden door ongeval van de koper (optioneel)

Verklarende nota CIB Bovenbouw omvattende I. Aansprakelijkheid II. Overlijden door ongeval van de koper (optioneel) Verklarende nota CIB Bovenbouw omvattende I. Aansprakelijkheid II. Overlijden door ongeval van de koper (optioneel) 2 I. POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING, BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID, BORGSTELLING,

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering Landbouw. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Landbouw Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

BA Apotheker Algemene Voorwaarden

BA Apotheker Algemene Voorwaarden BA Apotheker Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 BA Apotheker Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekerde, eigen zijn, vindt u terug in de

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.745/C) Verklarende nota Hierna een beknopt overzicht van de verzekeringsdekkingen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

V. Beroep van de vastgoedmakelaar K.B. 27 september 2006 - Reglement van plichtenleer (Art. 3)

V. Beroep van de vastgoedmakelaar K.B. 27 september 2006 - Reglement van plichtenleer (Art. 3) K.B. 27 september 2006 - Reglement van plichtenleer (Art. 3) Art. 35. De vastgoedmakelaar mag nooit onder het voorwendsel van zijn discretieplicht verkeerde informatie verstrekken. HOOFDSTUK XII DE VASTGOEDMAKELAAR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma BIV voor vastgoedmakelaars#

Verzekeringsprogramma BIV voor vastgoedmakelaars# Verzekeringsprogramma BIV voor vastgoedmakelaars# HET VERZEKERINGSPROGRAMMA BIV VOOR VASTGOEDMAKELAARS Polisnummer : 730.390.160 Tussen : BIV Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Luxemburgstraat 16 B

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING

AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING INHOUD BLZ AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING Artikel 1 Voorwerp van de verzekering.... 3 Artikel 2 Territoriale uitgestrektheid.... 3 Artikel 3 Verzekerde bedragen.... 3 Artikel

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN Pagina 1 van 17 VOORWOORD WAAROM EEN VERZEKERING B.A. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN AFSLUITEN? Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002203N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel.

Nadere informatie

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10 INHOUD AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Waarborgen... 2 Artikel 2 Territorialiteit... 2 Artikel 3 Duur van de waarborgen... 2 Artikel 4 Datum van het schadegeval... 2 Artikel 5

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel en draagwijdte van de verzekering 6 Artikel 2 : Vergoedingen bij schadegeval 6-7 Artikel

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie