Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars."

Transcriptie

1 Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling vastgoedmakelaars. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke A a ns prakelijk he i d» ( t ak 13) te be oe f e ne n K.B. van B.S. v an P R O T E C T N V J etse s te en w e g B ru ss e l Te l 02/ F a x 02/ in f protect.be F S M A A R PR B ru ss e l B an k : IBAN BE B IC TRIOBEB B

2 Hoofdstuk 1. DEFINITIES 1.1 VERZEKERAAR EN BORG N.V. Protect, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel 1.2 VERZEKERINGNEMER De natuurlijke of rechtspersoon die de polis onderschrijft. 1.3 VERZEKERDEN a) De natuurlijke personen, vermeld in de bijzondere voorwaarden, die als zelfstandigen het beroep uitoefenen van vastgoedmakelaar en erkend zijn door het BIV; b) De vennootschappen of associaties, vermeld in de bijzondere voorwaarden, waarvan het maatschappelijk doel bestaat uit het beoefenen van de beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar en waarvan de mandatarissen belast met het dagelijks beheer vastgoedmakelaars zijn die erkend zijn door het BIV. 1.4 AANGESTELDEN De werknemers en de zelfstandige stagiaires en medewerkers. 1.5 DERDEN Iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan: a) De verzekerden, zoals gedefinieerd in art.1.3.; b) De aangestelden van de verzekerden, zoals gedefinieerd in art.1.4.; c) De ouders, de kinderen en de echtgenoten van de verzekerden, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden; d) De rechtspersonen waarvan de personen vermeld onder a), b) of c) bestuurder, zaakvoerder, vennoot of meerderheidsaandeelhouder zijn, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden. 1.6 BIV Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. 1.7 VERZEKERDE ACTIVITEITEN De beroepsactiviteiten van vastgoedmakelaar zoals omschreven door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar: a) activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; b) activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor: ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten; ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 2

3 1.8 VOORVALLEN VAN DE SCHADE Het veruitwendigen van de schade. 1.9 SCHADE-EIS Elke burgerlijke vordering van derden die schriftelijk tegen de verzekerde of de verzekeraar wordt ingesteld op basis van een in de polis gewaarborgde aansprakelijkheid SCHADEGEVAL Elke schade-eis die de aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang brengt. Alle schade-eisen die het gevolg zijn van éénzelfde oorzaak worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval en worden geacht te zijn ingesteld op het moment dat de eerste schade-eis wordt ingesteld, ook al spreiden deze schade-eisen zich uit over meerdere verzekeringsjaren MATERIËLE SCHADE OF STOFFELIJKE SCHADE Elke beschadiging, vernieling of verlies van materiële goederen LICHAMELIJKE SCHADE Elke aantasting van de fysieke integriteit van een natuurlijke persoon IMMATERIËLE SCHADE OF ONSTOFFELIJKE SCHADE Elk in geld waardeerbaar en becijferbaar nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of een recht, zoals gebruiksderving van een roerend of een onroerend goed, verlies van winst, verlies van cliënteel, productiestilstand, 1.14 IMMATERIËLE GEVOLGSCHADE De immateriële schade die voortvloeit uit een materiële of een lichamelijke schade ZUIVER IMMATERIËLE SCHADE De immateriële schade die niet voortvloeit uit een materiële of een lichamelijke schade HONORARIA OF ERELONEN De som van de door de verzekerde gefactureerde of op een andere wijze opgevraagde bedragen (exclusief B.T.W.) als vergoeding voor de in het kader van de verzekerde activiteiten verleende diensten GELDIGHEIDSDUUR VAN DE POLIS De periode tussen de aanvangsdatum en de einddatum van de polis tijdens dewelke de waarborg van de polis van kracht is. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 3

4 Hoofdstuk 2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING 2.1 VOORWERP Burgerlijke aansprakelijkheid De polis heeft tot doel de geldelijke gevolgen te dekken van de bedrijfs- en beroeps-aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan derden tijdens of door het feit van een normale en geoorloofde uitoefening van de verzekerde activiteiten en die voortvloeit uit: a) om het even welke fout, zoals nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, vergissingen in feite of in rechte, niet-naleving van termijnen, vergissingen naar aanleiding van mededeling van informatie, documenten of fondsen; b) verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, uit welken hoofde ook, van alle goederen en onder meer van minuten, stukken of welke waardepapieren of documenten ook, al dan niet toevertrouwd aan de verzekerde, of van sleutels of diverse openings- en sluitingsmechanismen toebehorend aan derden en waarvan de verzekerde houder is, zelfs indien deze verliezen, diefstallen, beschadigingen en/of verdwijningen veroorzaakt werden door water, vuur, brand, ontploffing of rook Verduistering of diefstal door aangestelden of door derden De verzekering waarborgt de terugbetaling van de vervangings-, wedersamenstellings- of schadeloosstellingkosten van in geld omgezette of omzetbare waarden, zoals speciën, bankbiljetten, vreemde valuta s, cheques, verhandelbare vorderingen, orderbriefjes, wisselbrieven en, in het algemeen, alle giraal geld, met inbegrip van de elektronische betaalmiddelen, die in het bezit zijn van de verzekerde in het kader van de verzekerde activiteiten, de roerende stukken of waarden waarvan hij, door alle bewijsmiddelen, kan aantonen dat hij houder is of die hem toebehoren wanneer zij voortspruiten uit één van de volgende gebeurtenissen: diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd ten nadele van de verzekerde of van zijn cliënteel door zijn aangestelden; diefstal, al dan niet met inbraak, in de bedrijfslokalen van de verzekerde; diefstal, al dan niet met geweld, op de persoon van de verzekerde of van één van zijn aangestelden Borgstelling De borg verleent een borgstelling voor de schuldvorderingen van derden tegenover de verzekerden die betrekking hebben op fondsen, effecten of waarden die toevertrouwd werden aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteiten en waarvan zij niet de uiteindelijke ontvangers zijn. De borgstelling wordt slechts verleend indien aan elk van de volgende voorwaarden voldaan is: de schuldvordering is ontstaan tussen de datum van aanvang van de borgstelling en de datum van einde van de borgstelling. de schuldvordering moet onweerlegbaar en opeisbaar zijn op het ogenblik dat de tussenkomst van de borg gevraagd wordt. de verzekerden moeten onvermogend zijn, dit wil zeggen failliet zijn verklaard, onder gerechtelijk concordaat zijn geplaatst of geen gevolg hebben gegeven aan het verzoek tot betaling van een gerechtelijke uitvoerbare titel. 2.2 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Bedrijfsaansprakelijkheid Hieronder wordt verstaan: De extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, op basis van de art tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteiten die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten. De waarborg omvat de lichamelijke schade, de materiële schade en de immateriële schade. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 4

5 In het kader van de waarborg bedrijfsaansprakelijkheid zijn onder meer verzekerd: a) De schade berokkend door uithangborden, reclameborden en vaandelstokken, waar die zich ook bevinden; b) De schade berokkend door liften en hijstoestellen waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is; c) De schade die het gevolg is van de bijkomstige activiteiten en werkzaamheden van de verzekerde die in verband staan met zijn uitbating, zoals de onderhouds-, schoonmaak- en herstellingswerken, met inbegrip van die aan de gebouwen, hun omgeving, voetpaden en binnenplaatsen, het installeren en het demonteren van het materieel Beroepsaansprakelijkheid Hieronder wordt verstaan: De contractuele aansprakelijkheid en de extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden door een fout in de geleverde diensten in het kader van de verzekerde activiteiten. De waarborg omvat de lichamelijke schade, de materiële schade en de immateriële schade. In het kader van de waarborg beroepsaansprakelijkheid zijn onder meer verzekerd, de schadelijke gevolgen van: a) De overdracht van een voorschot aan de verkoper van een onroerend goed terwijl de verzekerde te goeder trouw zou verwaarloosd hebben na te gaan of deze laatste geen bevoorrechte schuldeisers had; b) De afwezigheid of de ontoereikende verzekering, met inbegrip van de risico s van brand, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift, burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigendom ingevolge een fout van de verzekerde; c) De uitvoering van niet-dringende werken zonder het akkoord van de algemene vergadering of de overschrijding van het bestek; d) Misbruik van ontslagrecht ten overstaan van onderhoudspersoneel; e) Het niet tijdig of niet opstarten van een procedure tegen de in gebreke blijvende eigenaars; f) Het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid; g) Het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken; h) Betalingen aan een aannemer die niet geregistreerd is Zijn eveneens verzekerd a) De materiële schade aan de gebouwen of hun inboedel die aan de verzekerde werden toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of waartoe de verzekerde toegang heeft voor deze uitoefening, die voortspruit uit brand, ontploffing of water, op voorwaarde dat deze gebeurtenissen toe te schrijven zijn aan een fout van de verzekerde of aan de gebrekkige uitvoering van zijn opdracht. b) De schade veroorzaakt aan derden, die voortspruit uit brand, ontploffing, water, gebrek aan onderhoud of voorzorg, of vetustiteit van de gebouwen of hun inboedel die aan de verzekerde werden toevertrouwd in de uitoefening van zijn opdracht of waartoe de verzekerde toegang heeft voor deze uitoefening, op voorwaarde dat deze gebeurtenissen toe te schrijven zijn aan een fout van de verzekerde of aan de gebrekkige uitvoering van zijn opdracht. c) De vorderingen tot schadevergoeding wegens hinder uit nabuurschap gegrond op art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. d) De schadelijke gevolgen van accidentele vervuiling, op voorwaarde dat deze toe te schrijven is aan een gebrekkige uitoefening van de opdracht van de verzekerde Verdediging De verzekeraar belast zich met de verdediging van de verzekerde bij elke schade-eis die tegen hem wordt ingesteld. De verzekeraar stelt een advocaat en/of een technische deskundige aan indien hij dit nodig acht. De kosten van de door de verzekeraar aangestelde advocaten en technische deskundigen worden door hem ten laste genomen. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 5

6 2.2.5 Reddingskosten Hieronder wordt verstaan: de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van een gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken; de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een gedekt schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. De maatregelen dienen dringend te zijn d.w.z. dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen zonder mogelijkheid de verzekeraar te verwittigen en zijn voorafgaand akkoord te verkrijgen. Het gevaar moet nakend zijn d.w.z. dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien de maatregelen niet werden genomen. Deze reddingskosten worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, integraal door de verzekeraar gedragen binnen de perken bepaald in art Blijven ten laste van de verzekerde: de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afnemend is; de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om preventiemaatregelen te nemen die vroeger al hadden moeten zijn genomen De gedeelde aansprakelijkheid, de solidaire aansprakelijkheid en de veroordeling in solidum Indien de verzekerde als vastgoedmakelaar aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de schade, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van dat aandeel. Indien de verzekerde als vastgoedmakelaar solidair met anderen aansprakelijk wordt gesteld, is de verzekeraar enkel gehouden tot tussenkomst ten belope van het aandeel van de verzekerde in de aansprakelijkheid. Daarentegen is de waarborg van de polis uitgebreid tot de financiële gevolgen van de hoofdelijkheid die ten laste wordt gelegd van de verzekerde als vastgoedmakelaar ingevolge een veroordeling in solidum. In dat geval heeft de verzekeraar een recht van verhaal op de andere in solidum veroordeelden ten belope van hun aandeel in de aansprakelijkheid Omvang van de waarborg in de tijd Algemeen De waarborg van de polis geldt voor schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen Anterioriteit Zijn inbegrepen in de waarborg van de polis, de schade-eisen die tijdens de geldigheidsduur van de polis worden ingesteld en die betrekking hebben op schade die tijdens dezelfde duur is voorgevallen ten gevolge van opdrachten die zijn uitgevoerd in de periode tussen de erkenning als vastgoedmakelaar door het BIV en de aanvangsdatum van de polis. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor de datum van erkenning als vastgoedmakelaar door het BIV zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis. Vorderingen die betrekking hebben op schade ten gevolge van opdrachten uitgevoerd voor 06/09/1993 zijn in elk geval uitgesloten uit de waarborg van de polis Waarborg van het na-risico Worden gewaarborgd op voorwaarde dat ze worden ingesteld binnen de 36 maanden te rekenen vanaf het einde van de polis, de schade-eisen die betrekking hebben op: schade die tijdens de geldigheidsduur van de polis is voorgevallen indien bij het einde van de polis het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt; daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van de polis voorgevallen en aangegeven zijn aan de verzekeraar. In dit geval zal de verzekeraar tussenkomen op basis van de voorwaarden voorzien voor het laatste verzekeringsjaar en binnen de perken van de verzekerde bedragen die nog ter beschikking zijn op het einde van de polis. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 6

7 Posterioriteit Indien een verzekerde de beoefening van de verzekerde activiteiten stopzet (of overlijdt), dan blijft de polis lopen voor de overige verzekerden. Zolang de polis loopt en de waarborg ervan van kracht is, blijven de waarborgen van de polis eveneens verworven aan de verzekerde die de beoefening van de verzekerde activiteiten heeft stopgezet (of in geval van overlijden aan zijn erfgenamen en rechthebbenden) voor de schade-eisen die worden ingesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn en die betrekking hebben op schade ten gevolge van fouten van de verzekerde begaan voor de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). Indien alle verzekerden (of de enige verzekerde) de beoefening van de verzekerde activiteiten stopzetten (of overlijden), dan wordt de polis opgezegd op de datum van de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden) op voorwaarde dat de verzekeraar schriftelijk in kennis gesteld wordt van deze datum ten laatste twee maanden na de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). Indien de verzekeraar niet schriftelijk in kennis gesteld wordt binnen deze termijn, dan wordt de polis pas opgezegd op de datum waarop de verzekeraar schriftelijk in kennis gesteld wordt van de datum van de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). De premies vervallen tot op de dag van de opzegging van de polis blijven verschuldigd. Op het ogenblik van de opzegging van de polis is eveneens een éénmalige premie verschuldigd die gelijk is aan drie keer de jaarpremie die van toepassing was op het ogenblik van de opzegging van de polis. Na betaling van alle openstaande premies, met inbegrip van deze éénmalige premie, blijven de waarborgen van de polis verworven aan de verzekerden (of in geval van overlijden aan hun erfgenamen en rechthebbenden) voor de schade-eisen die worden ingesteld binnen de wettelijke verjaringstermijn en die betrekking hebben op schade ten gevolge van fouten van de verzekerden begaan voor de stopzetting van de verzekerde activiteiten (of het overlijden). 2.3 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. VERDUISTERING OF DIEFSTAL DOOR AANGESTELDEN OF DOOR DERDEN De waarborg wordt slechts verleend indien de tussenkomst van de verzekeraar gevraagd wordt tijdens de geldigheidsduur van de polis voor strafbare feiten die gepleegd zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis De verzekeraar heeft een recht van verhaal op de aangestelde of de derde die de strafbare feiten gepleegd heeft Een reeks van strafbare feiten gepleegd door éénzelfde aangestelde van de verzekerde wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval Diefstal van in geld omgezette of omzetbare waarden en van roerende waarden wordt, na sluiting van de bedrijfslokalen en het vertrek van het personeel, slechts gedekt indien deze voorwerpen zijn opgesloten in een brandkast die verankerd is in de bodem van een afgesloten ruimte Zijn niet gedekt: a) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd door de verzekeringnemer, de verzekerden of de ouders, kinderen, echtgenoten, vennoten, zaakvoerders of bestuurders van de verzekerden; b) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting gepleegd door een aangestelde van de verzekerde waarvan de verzekerde wist dat hij vroeger al gelijkaardige feiten gepleegd heeft; c) Diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting waarvoor geen klacht werd ingediend; d) Diefstal gepleegd tijdens het geldvervoer buiten de bedrijfslokalen. 2.4 VERDUIDELIJKINGEN M.B.T. BORGSTELLING De borgstelling wordt slechts verleend indien de tussenkomst van de borg gevraagd wordt tijdens de geldigheidsduur van de polis voor schuldvorderingen die ontstaan zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis De borgstelling geldt niet voor de verrichtingen van de wettelijke of statutaire vertegenwoordigers van een rechtspersoon wanneer de activiteiten betrekking hebben op een onroerend goed dat toebehoort aan de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen De verzekerden verbinden zich ertoe de borg op de hoogte te houden van elke betwisting met de rechthebbenden op de borgstelling en hem op de hoogte te brengen van elke klacht waarvan hij het voorwerp zou zijn. De verzekerden geven met het afsluiten van deze polis aan de borg de onherroepelijke toestemming om alle bewarende of andere maatregelen te nemen indien de rechthebbenden op de borgstelling een beroep zouden doen op de tussenkomst van de borg De verzekerden verbinden zich ertoe, zonder verwijl en zonder betwisting, alle sommen die door de borg aan de rechthebbenden op de borgstelling werden betaald, terug te betalen aan de borg, vermeerderd met de interesten berekend Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 7

8 volgens de gerechtelijke interesten vanaf de datum van de betaling aan de rechthebbenden op de borgstelling en vermeerderd met alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke kosten, zelfs indien de borg de verzekerden niet op de hoogte heeft gebracht van de aanvraag tot tussenkomst. Door de betaling aan de rechthebbenden op de borgstelling, is de borg gesubrogeerd in de rechten, hypotheken en voorrechten van deze rechthebbenden De verzekerden verbinden zich ertoe om op eenvoudige aanvraag van de borg elke informatie te verschaffen die van aard is om de borg toe te laten zich een opinie te vormen van de solvabiliteit en/of de boekhouding van de verzekerden. 2.5 VERZEKERDE BEDRAGEN Algemeen De gewaarborgde kapitalen van de polis bedragen: a) Voor burgerlijke aansprakelijkheid: voor lichamelijke letsels en de immateriële schade die er het gevolg van is: EUR per schadegeval. voor materiële schade en de immateriële schade die er het gevolg van is: EUR per schadegeval. voor zuiver immateriële schade: EUR per schadegeval. b) Voor verduistering of diefstal door aangestelden of door derden: EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. c) Voor borgstelling: EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar Reddingskosten De reddingskosten zoals voorzien in artikel 52 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten gewaarborgd voor een bedrag van ,05 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100) Intresten en kosten De intresten en kosten zoals voorzien in artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd bij wet van 16 maart 1994, zijn inbegrepen in de waarborg. Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de intresten en kosten gewaarborgd voor een bedrag van ,05 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 2.6 TERRITORIALE UITGESTREKTHEID De waarborg wordt verleend voor de beroepsactiviteiten van vastgoedmakelaar m.b.t. onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Op vraag van de verzekeringnemer, kan de verzekeraar eventueel instemmen met een uitbreiding van de waarborg tot andere landen, met uitsluiting van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Nochtans kan de door de verzekeraar te verlenen waarborg, ongeacht de buitenlandse wetgeving en/of rechtspraak, nooit uitgebreider zijn dan diegene die hij krachtens de Belgische wetgeving en/of rechtspraak zou moeten verlenen. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 8

9 2.7 UITSLUITINGEN Zijn uitgesloten uit de waarborg van de polis : De schade die opzettelijk is veroorzaakt of die het gevolg is van een opzettelijke fout, behoudens hetgeen bepaald is in art De schade die het gevolg is van de hierna gedefinieerde zware fouten: Het met voorkennis niet naleven van wettelijke bepalingen van dwingende aard, onder meer veiligheidsvoorschriften, stedebouwkundige voorschriften, bouwvergunningsvoorschriften en milieuvoorschriften. Daden gesteld in staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie of onder invloed van verdovende middelen, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen causaal verband bestaat tussen de staat waarin hij zich bevond en de schade. Indien de schade veroorzaakt wordt door een niet-gewaarborgde zware fout van een aangestelde, dan blijft de waarborg verworven voor de verzekeringnemer, zonder afbreuk te doen aan de verhaalsmogelijkheid van de verzekeraar tegen de aangestelde die de fout heeft begaan De schade die het gevolg is van rechtstreekse of onrechtstreekse medewerking aan het financiële systeem om geld wit te wassen De strafrechtelijke en de administratieve boeten De schade die voortvloeit uit activiteiten die niet erkend worden door het BIV als zijnde conform aan de deontologie en overeenstemmend met de normale beroepsactiviteit van een vastgoedmakelaar, zoals omschreven door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar De schade die voortvloeit uit het schatten van onroerende goederen en het opmaken van schattingsverslagen met het doel adviezen te verlenen voor kredietverlening De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die de gebruikelijke bij wet voorziene aansprakelijkheid overschrijdt De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele verbintenis die aan de verzekerde een resultaatsverbintenis oplegt De schade die het gevolg is van louter financiële operaties die vreemd zijn aan het beroep van vastgoedmakelaar, van het financiële beheer van het kantoor, van het achterhouden van erelonen of van de insolvabiliteit van de verzekeringnemer of van de verzekerde De schade die voortvloeit uit activiteiten als aannemer, promotor, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar. Is eveneens uitgesloten, de schade die voortvloeit uit activiteiten als vastgoedmakelaar m.b.t. onroerende goederen waarvoor de verzekerde niet alleen als vastgoedmakelaar optreedt, maar ook als aannemer, promotor, projectontwikkelaar of vastgoedhandelaar De schade die voortvloeit uit de radioactiviteit van kernbrandstoffen, radioactieve afvalstoffen of ioniserende stralingsbronnen, of uit oorlog, burgeroorlog, burgerlijke onlusten, oproer, staking, terrorisme of computervirussen De schade die verzekerbaar is in het kader van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen De schade die voortvloeit uit activiteiten als zaakvoerder, sterkmaker, curator van faillissementen, gerechtelijk sekwester, uitvoerder van testamenten, bestuurder, vereffenaar of bedrijfsrevisor De vorderingen die strekken tot de betwisting of de terugbetaling van honoraria De schade die het gevolg is van bekendmaking van beroepsgeheimen of van vertrouwelijke inlichtingen De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest of van een materiaal dat asbest bevat in welke vorm en in welke hoeveelheid ook De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van koper-chroom-arseen (CCA) of van een materiaal dat CCA Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 9

10 bevat in welke vorm en in welke hoeveelheid ook De decenale aansprakelijkheid van oprichters van gebouwen Alle vorderingen die worden ingesteld voor de rechtsmachten van of op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika of Canada, evenals alle vorderingen die worden ingesteld volgens het in de Verenigde Staten van Amerika of in Canada toepasselijke recht. Deze uitsluiting geldt ook voor de kosten van verdediging die betrekking hebben op de vorderingen zoals hiervoor beschreven. De verzekeraar moet bewijzen dat de uitsluiting van toepassing is. Hoofdstuk 3. KENNIS VAN HET RISICO EN RISICOVERZWARING 3.1 BESCHRIJVING VAN HET RISICO a) De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de polis op spontane wijze alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. b) Het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, waardoor de verzekeraar misleid wordt bij de beoordeling van het risico, heeft de nietigheid van de polis voor gevolg. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe. c) Het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, geeft de verzekeraar het recht om binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij hiervan kennis heeft gekregen, een wijziging van de polis voor te stellen, met uitwerking op de dag waarop hij kennis heeft gekregen van dit verzwijgen of onjuist meedelen. Indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan hij de polis opzeggen binnen dezelfde termijn per aangetekend brief aan de verzekeringnemer met een kopie per aangetekende brief aan de Uitvoerende Kamer van het BIV. De opzegging wordt van kracht na verloop van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien het voorstel tot wijziging van de polis niet wordt aanvaard door de verzekeringnemer binnen de termijn van één maand na ontvangst of indien het wordt geweigerd, kan de verzekeraar de polis opzeggen binnen de vijftien dagen per aangetekend brief aan de verzekeringnemer met een kopie per aangetekende brief aan de Uitvoerende Kamer van het BIV. De opzegging wordt van kracht na verloop van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de afgifte ter post van de aangetekende brief. Indien de verzekeraar de polis niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijnen, kan hij zich nadien niet meer beroepen op feiten die hem bekend waren. d) Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en indien het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens: niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar de door de polis voorziene prestaties leveren; kan verweten worden aan de verzekeringnemer, zal de verzekeraar slechts tot prestatie gehouden zijn op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had medegedeeld. Indien de verzekeraar bij het schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt zijn prestatie beperkt tot het terugbetalen van alle betaalde premies. Voor klachten kan u terecht op: Jetse steenweg 221, 1080 Brussel, 02/ of op volgende adressen: Ombudsman van de 10

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARCHITECTEN - RAADGEVEND INGENIEURS ~ PROTECl VERZEKERINGSMMTSCIL-\f'PIJ Wij bouwen aan uw zekerheid \ \11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\\\ 11\1\ \\11\ 1\\\1 \\1\\ 1\111 \\\\ \11\ 0000015243 Verzeketingsorulernerning toegelaten onder nummer 1.009

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT.

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT Definities 3 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de dekking 5 Afdeling 1 - Rechtsgronden en gedekte

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Reisagentschappen Inhoudstafel Blz. Eerste deel : De Waarborgen Hoofdstuk I : De waarborg Uitbating 1. Algemene omschrijving Het verzekerde risico 3 De verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A.

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven

Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven Inhoudstafel Hoofdstuk I : Voorwerp van de verzekering Bladzijde Waarborgen 2 Uitsluitingen 3 Verzekerde bedragen 4 Plaats

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen en Beurzen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tentoonstellingen en Beurzen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden primeren op

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend.

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Verzekeringnemer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze verzekering onderschrijft. Vereniging: De groep van personen die vrijetijdsactiviteiten met een niet-(semi)professioneel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «O n ge v a ll en» ( t ak 1) t e beo e fe ne

Nadere informatie

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 1. Verzekeringsnemer : de Orde van Vlaamse Balies. 2. Verzekeringsmaatschappij : Ethias, gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel.

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 99 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie