risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement"

Transcriptie

1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Ing. P. van Herwaarden EMIA RO M. Boer RA Drs. C.A. Visser 1 Voorwoord B Inleiding B Enkele ontwikkelingen op wereldschaal inzake corporate governance B Welke lessen zijn geleerd en wat kan nog worden verwacht? B Benadering en opbouw van deze bijdrage B Sarbanes-Oxley 404, de start van een organisatiebrede control B Sox 404 aanpak de evaluatie van internal controls over financial reporting B Hoe verloopt de Sox 404 risicoanalyse met het oog op het financiële verslag? B Sox 404-projectaanpak inzicht verkrijgen in en beoordelen van de internal controls over financial reporting B Samenvatting B

2 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en 4 Uitbreiding naar andere risicosoorten en internal controls B Van control over financial reporting naar organisatiebrede control B Samenvattende conclusie B Internal control als onderdeel van organisatiebreed (Enterprise Risk Management) B Ondernemingsleiding moet haar risico-inzicht verbeteren B Een wiel van risico s B Wat omvat ondernemingsbreed in hoofdlijnen? B Samenvattende conclusie B Conclusies en aanbevelingen B Literatuur B Bijlagen Bijlage 1 Corporate governance B Bijlage 2 Richtlijnen van The Institute of Internal Auditors (IIA) B

3 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B Imagine a company a market leader, a household name recognized across the globe and considered virtually unassailable. Now imagine a number of risks that might affect the company over the course of a year a large product recall, poor sales performance, problems with regulators and anti-trust investigations... What might happen to the company if these risks occurred? A slump in share price? Loss of market share? Loss of reputation? Actually all might and did happen Voorwoord De Sarbanes-Oxley-wet moet vertrouwen herstellen, maar wat levert het op voor organisatiebrede control en? De jonge Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wetgeving 2 beoogt het geschonden vertrouwen in de kapitaalmarkt en het bedrijfsleven te repareren en daarmee de kans op boekhoudschandalen zoals Enron en affaires zoals bij Ahold te verkleinen. Hoewel de wet in eerste instantie van toepassing is op in Amerika genoteerde bedrijven en er volgens schatting van VNO-NCW in Nederland maar zo n veertig ondernemingen mee te maken krijgen, heeft de Sarbanes-Oxley-wet meer betekenis dan menigeen denkt. 3 Dit blijkt uit een aantal andere internationale, Europese en Nederlandse initiatieven die volop in ontwikkeling zijn (zie paragraaf 2 voor een overzicht). Daarnaast krijgen ondernemingen ook te maken met andere dwingende ontwikkelingen, zoals de verslechterende economische situatie, de maatschappelijke vraag om meer sustainability of duurzaam ondernemen en meer milieu- en voedselveiligheid, compliance met nieuwe wet- en regelgeving. Op zeker moment zakken de ontwikkelingen door en hebben dan, in vergaande of minder vergaande mate, hun gevolgen voor alle ondernemingen groot of klein. In dat verband is een goede organisatiebrede beheersing een onmisbare basis voor een goede bedrijfsvoering en draagt deze bij aan een succesvolle realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Tegelijkertijd dwingen de krimpende economie en verslechterende marktomstandigheden ondernemingen om zich terug op kerncompetenties te focussen, om kosten te reduceren en om omzet en marktaandeel vast te houden. Dit betekent echter geenszins dat nu alle risico s 1 Ernst & Young International, Risk Insight Creative Solutions to Manage Risk, Opportunity, and Growth, published in Risk Management Guide in association with the London Stock Exchange, Sarbanes-Oxley wordt afgekort als Sox. 3 Ernst & Young, Eytem, oktober 2002.

4 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en van de baan zijn. Integendeel. Welke waarborgen zijn er dat dit crisismanagement het beoogde resultaat oplevert? Tegen deze achtergrond komt de tijdelijke vertraging van de Amerikaanse, Europese en Nederlandse wetgeving mooi uit. Het geeft alle ondernemingen ook die zonder wettelijke verplichtingen de kans om even pas op de plaats te doen. Uiteraard kunnen bedrijven nu tussentijds evalueren of de gedane inspanningen op koers liggen, of ze voldoende zijn om het einddoel te halen en indien nodig bij te sturen. Maar, nu is hét moment gekomen om te reflecteren of er niet meer achter de horizon is dan een verplichte inspanning met bijbehorende noodzakelijke kosten. Waarom zou het management niet van de gelegenheid gebruik kunnen maken voor het identificeren van quick wins en bijkomende synergievoordelen, of voor het vergroten van de returnon-investment van de kosten van Sox-projecten maar ook van andere inspanningen inzake corporate governance 1, beheersing, of sustainability, milieu- en voedselveiligheid, compliance en dies meer? Als een eerste aanzet tot synergie, wil deze bijdrage enkele handvatten aanreiken om inspanningen zoals een Sarbanes-Oxley-project, in een breder verband te trekken om te komen tot een organisatiebrede control en. 2 Inleiding 2.1 Enkele ontwikkelingen op wereldschaal inzake corporate governance De recente toename in debacles (Enron, AOL Time Warner, Tyco, Merck, Global Crossing en WorldCom) heeft de regering van de VS aangezet om snel te reageren door middel van additionele wetgevende maatregelen. In een poging om een en ander op een gestructureerde manier te remediëren heeft het Amerikaanse Congres in ijltempo (6 weken) de Sarbanes-Oxley Act 2002 ingevoerd. Deze wet verplicht alle ondernemingen met een beursnotering aan de Amerikaanse effectenbeurs om te rapporteren over de effectiviteit van hun internal controls 2 en deze rapportage te laten controleren door hun accountant. Daartoe moeten CEO en CFO aan het einde van het boekjaar een beoordeling doen van de effectiviteit van de internal controls en procedures over de financiële verslaggeving. Bij elk periodiek rapport (bijvoorbeeld kwartaalverslag) moeten zij dit opnieuw certificeren. 1 Corporate governance gaat over het behoorlijk besturen van een onderneming en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan alle belanghebbenden. 2 Internal controls en interne beheersingsmaatregelen zijn synoniem en worden verder door elkaar gebruikt.

5 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B Ook Europa en ons eigen land is niet vrij van de nodige missers en schandalen (Worldonline, Ahold, Qwest, ESF/Arbeidsvoorziening, de bouwfraude, de Hogescholen fraude enzovoort). Mede daarom zijn in Europa en in Nederland diverse wetgevende initiatieven ontplooid zoals: in Europa: het Rapport Winter inzake corporate governance in Europa en modernisering van de Europese vennootschapsrichtlijnen, alsmede het bredere actieplan Reinforcing the statutory audit in the EU ; de International Financial Reporting Standards (IFRS) die vanaf 2005 verplicht moeten worden toegepast in de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen in Europa; in Nederland: de veertig aanbevelingen van de Commissie- Peters inzake corporate governance, goed ondernemingsbestuur en -toezicht (1997) met het bijbehorende evaluatierapport (2002) over vijf jaar corporate governance in Nederland inzake de status van de aanbevelingen van de Commissie- Peters; en als laatste, maar niet minder belangrijk, de recente concept corporate governance code voor Nederland, opgesteld door de commissie onder leiding van Morris Tabaksblat. De recente corporate governance code schrijft onder meer voor dat het ondernemingsbestuur een verklaring van de werking van het risicobeheersings- en controlesysteem (de In Control Statement ) moet opnemen in het jaarverslag. Het verslag vormt als zodanig onderwerp van onderzoek van de accountantscontrole. De accountant moet zijn oordeel uitspreken over een aantal getrouwheidsaspecten van het verslag in gevolge artikel 2:393 lid 4 BW. Het interne toezicht op de goede werking van het risicobeheersings- en controlesysteem wordt de primaire verantwoordelijkheid van de verplicht in te stellen auditcommissie. 2.2 Welke lessen zijn geleerd en wat kan nog worden verwacht? Alhoewel de nieuwe Amerikaanse wetgeving slechts van toepassing is voor ondernemingen met een beursnotering op de Amerikaanse beurs, is de Europese insteek dat het bij corporate governance gaat om datgene wat goed is voor alle stakeholders (belanghebbenden). Financiële en niet-financiële stakeholders houden nadrukkelijk het bedrijfsleven in het oog en de pers speelt het spel ook mee. Met het oog op deze stakeholders is het voor een onderneming op zijn minst verstandig om een zelfanalyse te doen in hoeverre dit soort missers binnen de eigen organisatie op een structurele en duurzame manier voorkomen kunnen worden. De achterliggende vraag daarbij is wat de diepere oorzaken zijn van dit soort missers en hoe deze opgelost kunnen worden.

6 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en De vraag is hoe dit aan te pakken? Een alom aanvaarde aanpak is een risico-inventarisatie en -analyse te doen van de organisatie in haar geheel en/of van onderliggende entiteiten en van significante transacties en processen. Het is de taak van het topmanagement om dit te initiëren en adequate acties te nemen, eventueel op aandringen van de toezichthouders (Raad van Commissarissen of andere toezichthouders). Inmiddels zijn Sarbanes-Oxley-plichtige ondernemingen deze stappen nu in rap tempo aan het nemen om uiteindelijk te komen tot de verplichte verklaring over de mate van internal control (over Financial Reporting). Zij maken daarbij gebruik van de uitgebreide ondersteuning van de eigen of outsourced Internal Audit afdeling, de externe accountant, risk management adviseurs en dergelijke. Voor grote organisaties met veel entiteiten en een groot aantal (internationale) vestigingen brengt dit aanzienlijke investeringen met zich mee. De vraag is hoe organisaties met een bescheidener omvang tot een vergelijkbare mate van control kunnen komen tegen aanvaardbare kosten. Het probleem daarbij is dat middelgrote en kleinere organisaties enerzijds meestal nog geen expliciete methodologie en/of structureel en duurzaam proces hebben ingevoerd om ondernemingsrisico s te inventariseren, te beoordelen en te managen. Anderzijds beschikken ze vaak niet over een eigen Internal Audit Functie (IAF) die hen daarin kan ondersteunen en dus zal veelal alle controlverantwoordelijkheid op de schouders van andere controlspecialisten, zoals de financieel directeur en de controller, komen te liggen. Het ontbreken van een ingebed risk management proces is op zich niet vreemd omdat vakgebieden zoals Enterprise Risk Management en Business Risk methodologieën zich pas de laatste jaren fors ontwikkeld hebben. Voor het ontbreken van een eigen of outsourced IAF zijn de oorzaken lastiger te achterhalen. Het is een feit dat in de Angelsaksische wereld internal audit functies vaker voorkomen bij relatief kleinere organisaties dan in de rest van Europa en met name in Nederland. Een voor de hand liggende reden is dat corporate governance (namelijk goed ondernemingsbestuur; verantwoording en toezicht op alle niveaus van een onderneming), en het belang dat met name externe stakeholders hieraan hechten, in de Angelsaksische wereld hoog op de agenda staat. Een andere mogelijke reden voor het ontbreken van een IAF bij vergelijkbare organisaties in West-Europa is het kostenaspect. Het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een IAF verhoogt op het eerste gezicht enkel de kosten en drukt op het resultaat. Daarbij worden de voordelen die internal audits opleveren echter vaak vergeten.

7 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B Benadering en opbouw van deze bijdrage Op bovenstaande probleemschets tracht dit artikel een praktisch antwoord te geven door het aanreiken van een aanpak in drie fasen. Als startpunt voor een organisatiebrede control wordt in paragraaf 3 een voor dit artikel aangepaste Sarbanes-Oxley-aanpak gepresenteerd van de interne beheersing over de financiële verslaggeving. In paragraaf 4 wordt de eerder geschetste Sarbanes-Oxley-aanpak uitgebreid naar andere risicogebieden dan louter de financiële verslaggeving. Op deze manier wordt de brug gemaakt met organisatiebrede control. In paragraaf 5 wordt vervolgens het verband gelegd tussen de eerder genoemde organisatiebrede control in de ruime zin en organisatiebreed of Enterprise Risk Management. Er wordt afgesloten met enkele praktische conclusies en aanbevelingen in paragraaf 6. 3 Sarbanes-Oxley 404, de start van een organisatiebrede control Eén van de uitdagingen voor (beursgenoteerde) ondernemingen is om extra waarde te halen uit de substantiële extra kosten die gepaard gaan met het voldoen (compliance) aan de nieuwe weten regelgeving. Sectie 404 van Sarbanes-Oxley (Sox 404) inzake control over financial reporting biedt een perfecte aanzet om het risk management systeem van een bedrijf te verbeteren en zo extra waarde te identificeren en te realiseren. Het doel van de Sox 404 aanpak is de getrouwheid van de financiële informatie in de jaarrekening. 1 Het voornaamste eindproduct van een dergelijke exercitie is expliciet inzicht en documentatie over (de effectiviteit van) de interne beheersing van de financiële verslaggeving en met name inzake de significante transactiestromen en processen. Onderdelen van de Sarbanes- Oxley-risicoaanpak kunnen dan ook als startpunt dienen voor de organisatiebrede risicoanalyse en control. Hieronder worden enkele van de relevante onderdelen uit de aanpak beschreven, zodat hierop in paragraaf 4 verder gebouwd kan worden. 1 De termen jaarrekening, financiële verslaggeving en externe financiële rapportage worden in deze bijdrage als synoniem voor elkaar gebruikt.

8 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en 3.1 Sox 404 aanpak de evaluatie van internal controls over financial reporting Sox 404 is gericht op de controls over financial reporting. In figuur 1 is dit gebied weergegeven in de rechterkolom van de kubus, waarbij Sox 404-project alle vijf fundamenten van een goede internal control behandelt met het oog op het aspect financial reporting. De leading practice benadering van een Sox 404-project is breder en behandelt de control environment en de risicoanalyse over de volle breedte (dus ook met het oog op de twee overige aspecten operations en compliance; zie paragraaf 4.2 voor meer toelichting). De overblijvende stukken van de Control Activities, Information and Communications en Monitoring vallen buiten de reikwijdte van Sox Figuur 1. Internal Controls over financial reporting Alhoewel deze aanpak hoofdzakelijk gericht is op de getrouwheid van de financiële verslaggeving, verschaft de gebruikte methode een zeer goed inzicht in de (financieel) significante transactiestromen en processen binnen de verschillende bedrijfsfuncties en -onderdelen. Om de evaluatie van de controls over financial reporting op een doeltreffende en efficiënte manier uit te voeren wordt door middel van een risicoanalyse in feite een selectie gemaakt van de significante onderzoeksonderdelen. Deze risicoanalyse wordt hier als de start gepresenteerd van een aangepaste Sox-aanpak. De hoofdlijnen van de toegepaste risicoanalyse worden in de subparagraaf hieronder kort opgesomd. In subparagraaf wordt vervolgens een aangepaste Sox 404 projectaanpak geschetst. De risicoanalyse is daar een belangrijk onderdeel van en wordt dan ook concreter en gedetailleerder besproken in subparagraaf Een van de belangrijkste pro-

9 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B jectstappen met het oog op de toepassing inzake een organisatiebrede risicoanalyse en control wordt vervolgens in behandeld. Er wordt afgesloten met een conclusie in Hoe verloopt de Sox 404 risicoanalyse met het oog op het financiële verslag? Voorafgaand aan de daadwerkelijke evaluatie van de internal controls over financial reporting wordt een risicoanalyse uitgevoerd (zie figuur 2). Deze heeft tot doel om de bedrijfsonderdelen, processen en transactiestromen te identificeren die een significante invloed hebben op de materiële onderdelen van het financiële verslag Financial Statement & Individual Accountsdetermine Materiality Identify Significant Accounts Associate Financial Statement Assertions to Each significant Account Identify Major Classes of Transactions & Related Processes Identify Material Reporting Units & Locations Mapping of Processes and Locations to Significant Accounts Determine if Remaining Locations Can Result in a Material Reporting Unit or Produce Errors of Importance Determine the Overall Scope Designation for Material Reporting Units/Locations Determine Control Assessment Criteria Documentation Criteria and Client Sign-off Figuur 2. Sox 404 risicoanalysemethode, overgenomen uit een Engelstalige werkaanpak De risicoanalyse die hierboven gevisualiseerd is, verloopt bij een Sox 404-project meestal als volgt: a. bepaal de materialiteitscriteria voor de jaarrekening en voor de individuele posten in de jaarrekening (het criterium van de accountant zou daarbij een uitgangspunt kunnen zijn); b. identificeer de significante financiële posten en rapportageelementen in de jaarrekening en de onderliggende bedrijfsactiviteiten en categoriseer deze in risicoprofielen; c. associeer vervolgens de getrouwheidsaspecten en beweringen inzake de jaarrekening met elke significante post (de zogenaamde Financial Statement Assertions, zoals Completeness, Existence/Occurrence en Rights and Obligations );

10 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en d. identificeer de belangrijke transactiesoorten en bijbehorende processen die de significante posten voeden; e. identificeer de zelfstandig rapporterende bedrijfsonderdelen die materieel zijn evenals de locaties binnen elke rapportageeenheid; f. associeer de processen of transactiestromen en locaties met de significante financiële posten die zij voeden ( account mapping ); g. bepaal ten slotte of de resterende locaties materieel kunnen worden of kunnen leiden tot significante fouten; h. bepaal de reikwijdte van het project voor de materiële rapportage-eenheden; i. stel criteria vast voor de beoordeling van de internal controls; j. bepaal documentatievereisten en aftekening door (proces)- verantwoordelijken. Bij het doorlopen van dergelijke stappen zullen veelal de volgende vragen beantwoord moeten worden: Hoe kunnen we de significante financiële posten, transacties en processen bepalen? Hoe bepalen we het materialiteitscriterium? Hoe passen we het materialiteitscriterium toe op de verschillende locaties/eenheden? Wat is een voldoende reikwijdte en diepgang van de werkzaamheden per locatie? Hoe afhankelijk zijn de processen van informatietechologie? Hoe bepalen we de vereiste projectmiddelen voor elke locatie? Welke externe expertise, ondersteuning en advies is eventueel vereist? De reeds bestaande eigen risicoanalyse (bijvoorbeeld uitgevoerd door een internal audit afdeling) kan een nuttige basis vormen bij een dergelijk proces en zal bovendien tijd besparen. Ten slotte is het van belang om niet alleen kwantitatieve factoren te gebruiken bij de risicoanalyse, maar ook kwalitatieve risicofactoren. De Kas-post zou bijvoorbeeld niet materieel kunnen zijn, maar kastransacties zijn qua fraudegevoeligheid van dergelijke aard dat de Kas-post toch als significant beschouwd moet worden. Hetzelfde kan het geval zijn voor salarissen en/of onkosten van de directie. Missers in dat verband kunnen een negatieve impact hebben op de voorbeeldfunctie van de directie en bij het bekend worden van eventueel misbruik zelfs op het bedrijfsimago Sox 404- projectaanpak inzicht verkrijgen in en beoordelen van de internal controls over financial reporting Om tot de vereiste Sox 404 verklaring te komen moeten de internal controls over financial reporting binnen de onderneming inzichtelijk gemaakt worden en beoordeeld worden. Dit vereist een projectaanpak die minimaal acht activiteiten zal omvatten (zie figuur 3).

11 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B I. Algehele strategie en aanpak. II. Omschrijven van Internal Control binnen de onderneming ten behoeve van de afbakening en begripsvorming voor alle betrokkenen. III. Samenstellen van een projectteam voor de beoordeling van de Internal Controls. IV. Risicoanalyse c.q. selectie en planning voor de evaluatie van Internal Controls over Financial Reporting (de hoofdlijnen hiervan zijn reeds beschreven in subparagraaf 3.1.1). V. Beoordelen van de internal controls voor de entiteit in zijn geheel, waaronder de algehele, bedrijfsoverspannende beheersingskaders en processen. VI. Evalueren van de internal controls op proces-, transactieof applicatieniveau. VII. Evalueer de algehele control effectiviteit voor de onderneming, identificeer verbeterpunten en breng een monitoringsysteem tot stand. Figuur 3. Sox 404 projectaanpak De meeste van deze activiteiten spreken voor zich en behoeven geen verdere toelichting, maar de activiteiten I, IV en V zijn van belang voor de verdere uitwerking van deze bijdrage. Daarom worden deze hieronder meer in detail toegelicht. Detailuitwerking activiteit I Algehele strategie en aanpak Al vanaf de aanvang is het van groot belang om de reikwijdte van het project zorgvuldig af te wegen en af te bakenen om tot een goede projectopzet te komen. Tijdens dit beslissingsproces kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn voor het bepalen van de reikwijdte en projectomvang en -aanpak: Hoe staat het met de risico- en control bewustheid binnen de organisatie? Vinden de significante bedrijfsactiviteiten centraal of decentraal plaats? Hoeveel en welke business units, industrie- of marktsegmenten zijn er? Zijn er internationale activiteiten? Hoe vergelijkbaar zijn de onderkende bedrijfsonderdelen? Bijvoorbeeld welke verschillende procedures en processen inzake financiële administratie en verslaggeving worden gebruikt bij die onderdelen? Wat is de mate van handmatige of geautomatiseerde verwerking in de administratie en financiële processen? Welke legacy IT-systemen en andere systemen zijn er? Is recent een ERP-systeem geïmplementeerd?

12 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Welke definitie en welk niveau van materialiteit hanteert de externe accountant? Wordt reeds gebruik gemaakt van Control Self Assessment (d.i. een frequent gebruikte methode voor zelfevaluatie van de internal controls)? Het beantwoorden van voorgaande vragen moet leiden tot een algehele aanpak waar ook de resultaten van de vervolgactiviteiten II tot en met IV een integraal onderdeel van zullen uitmaken. Ten slotte blijkt in praktijk dat een keuze gemaakt zal moeten worden voor een (1) centrale of (2) decentrale aanpak: (1) Centrale projectaanpak Hierbij wordt de evaluatie door het centrale projectteam uitgevoerd. Lokaal management en proceseigenaars geven input aan dit team. Het centrale projectteam is verantwoordelijk voor het beoordelen en remediëren van zwakke plekken in de controls. Het projectteam is verantwoordelijk voor de algehele projectvoortgang. (2) Decentrale projectaanpak Deze aanpak omvat een zelfevaluatie door proceseigenaren, met input en begeleiding van het centrale projectteam. Lokaal management en proceseigenaars spelen een actieve rol in het voltooien van de zelfevaluatie. Het lokale management en de proceseigenaars zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en remediëren van zwakke plekken in de controls, evenals voor de algehele projectvoortgang. De zelfevaluatie van alle entiteiten wordt ten slotte geaggregeerd tot op het hoogste niveau van de onderneming. Detailuitwerking activiteit IV Risicoanalyse c.q. planning voor de evaluatie van internal controls over financial reporting Bepaal de materialiteit op niveau van de jaarrekening en individuele jaarrekeningpost niveau Materialiteit geeft de omvang van een fout of onnauwkeurigheid in de jaarrekening aan waardoor, als die zich voordoet, een redelijke persoon waarschijnlijk tot andere beslissingen zou komen. Het bepalen van de materialiteit is belangrijk om vast te kunnen stellen wanneer sprake is van een materiële zwakke plek in de internal controls. Een materiële zwakke plek in de internal controls is een significante tekortkoming in het ontwerp of de werking van een of meer controls die kan leiden tot materiële onnauwkeurigheden in de cijfers van het financieel verslag (veroorzaakt door fouten of door fraude), én die daardoor bovendien niet voorkomen of ontdekt worden.

13 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B De materialiteit op het niveau van de jaarrekeningpost moet voldoende laag zijn om ervoor te zorgen dat significante tekortkomingen van de interne beheersing geïdentificeerd worden. Een significante tekortkoming kan afbreuk doen aan het initiëren, vastleggen, verwerken en rapporteren van financiële gegevens conform de veronderstellingen van de bedrijfsleiding ten aanzien van de jaarrekening. Externe accountants beschouwen materialiteit op twee niveaus: op een hoger niveau de planningsmaterialiteit, voor de jaarrekening in zijn geheel (bijvoorbeeld 5% van het nettoresultaat voor belastingen of 5% van het eigen vermogen); en op een lager niveau de toelaatbare fout, voor de individuele post of groep van jaarrekeningposten. Zo is bijvoorbeeld de post Voorraden en dus de bijbehorende transacties en processen meestal significant voor een productiebedrijf omdat Voorraden een groot percentage omvat van de totale activa. Identificeer de belangrijkste financiële en operationele risicogebieden Een onderneming doet er verstandig aan om niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve normen vast te stellen op het niveau van de individuele post of rapporteringseenheid. Bepaalde transacties kunnen bijvoorbeeld niet financieel materieel zijn, maar toch een significante impact hebben op bijvoorbeeld het bedrijfsimago. Na het bepalen van de materialiteit op de jaarrekening en op post niveau, zou de onderneming dan ook een analyse moeten maken van alle andere bekende risicogebieden die kunnen leiden tot significante fouten. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van de volgende informatiebronnen voor het identificeren van bijvoorbeeld financiële en operationele risico s: internal audit rapportages; aanbevelingen van de externe accountant uit het verleden; knelpunten die besproken zijn tijdens bestuursvergaderingen of andere interne overlegplatformen die van belang kunnen zijn. De posten in het financieel verslag die worden beïnvloed door dergelijke financiële en/of operationele risicogebieden, worden toegevoegd aan de lijst met significante posten. Identificeer significante jaarrekeningposten (accounts) of rapportage-elementen Om de processen die significant zijn voor de jaarrekening te bepalen, dienen eerst de significante jaarrekeningposten bepaald te worden. Een post of een groep posten is als significant aan te merken als zich fouten kunnen voordoen die van materieel belang zijn of als er een belangrijke samenhang is met bepaalde ondernemings- en/of jaarrekeningrisico s.

14 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Daarbij zal op de eerste plaats de materialiteit worden toegepast op de posten van de jaarrekening. Posten en/of groepen van jaarrekeningposten met totaalsaldi die ongeveer gelijk of groter zijn dan de toelaatbare fout, zijn waarschijnlijk significant. De materialiteit van het totaalsaldo van een post is echter niet de enige factor die van belang is bij het bepalen van de significante posten. Andere belangrijke risicofactoren bij het bepalen van een significante post of groep van posten zijn: omvang en samenstelling van de financiële post en de individuele transacties die verwerkt worden voor die post, waaronder ook de gevoeligheid voor diefstal of fraude; de mate van subjectiviteit bij het bepalen van het saldo (dat wil zeggen de mate waarin dit afhankelijk is van menselijk oordeel of inschatting); de aard van de post (bijvoorbeeld tussenrekeningen vereisen over het algemeen meer aandacht); bijzondere boekhoud- en rapportageprincipes voor de betreffende post (account); het bestaan van transacties met verbonden partijen. Onderverdelen van significante posten in verschillende risicoprofielen Na het identificeren van de significante posten op het niveau van het geconsolideerde financiële rapport, is het raadzaam om de verschillende onderdelen van een post of groep van posten onder te verdelen naargelang hun verschillende risico s (en dus verschillende controls). Zo houdt de voorziening dubieuze debiteuren bijvoorbeeld een andere mate van risico in dan de post debiteuren. Associeer getrouwheidsaspecten van de jaarrekening (financial statement assertions) met elke significante post Vervolgens worden aan elke post of groep posten, getrouwheidskenmerken inzake de jaarrekening toegekend. Deze getrouwheidskenmerken vergemakkelijken het identificeren van Wat kan er fout gaan? of specifieke risico s bij de verschillende soorten transacties en aanverwante processen die de financiële posten voeden. Getrouwheidskenmerken omvatten impliciete of expliciete veronderstellingen van het management over de kwaliteit van het financiële verslag (bestaan, tijdigheid, waardering, juistheid, volledigheid, rechten en verplichtingen, presentatie en toelichting). Bijvoorbeeld of alle verkopen daadwerkelijk echt zijn (bestaan), of alle kosten terecht en correct zijn (juistheid), en dergelijke. Identificeer de belangrijkste soorten transacties en aanverwante processen die de significante posten beïnvloeden Het is nu noodzakelijk om de belangrijkste gelijksoortige transacties en aanverwante processen die de significante jaarreke-

15 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B ningposten beïnvloeden, te identificeren. Gelijksoortige transacties zijn gelijksoortige gegevens, informatie of details van posten binnen de gegevensverwerkende of andere processen van een onderneming. Transacties kunnen worden onderverdeeld in routinematige en niet-routinematige transacties en schattingsactiviteiten. Bijvoorbeeld, bij de inkoopcyclus wordt gekeken tot op transactieniveau en onderzocht hoe een inkooporder geïnitieerd, goedgekeurd, verwerkt en vastgelegd wordt om zo de potentiële risico s te identificeren. Een aparte plaats neemt het proces van totstandkoming van de jaarrekening in. Dit is het proces waarin de resultaten van diverse transacties worden samengevat, beoordeeld, geconsolideerd, bewerkt en samengevoegd tot bijvoorbeeld een jaarrekening. Het proces omvat het afsluiten van het grootboek en het opstellen van de proef- en saldibalans en eventuele consolidatiecorrecties, het cumuleren en verwerken van journaalposten, en het opstellen van de (concept)jaarrekening, de toelichtingen en het directieverslag. Bepaal het verband tussen de processen/transactiestromen en de significante posten Vervolgens worden de verbanden tussen de significante jaarrekeningposten en de belangrijkste transactiestromen en aanverwante processen vastgesteld. De resultaten hiervan zijn eenvoudig weer te geven in een zogenaamde account mapping (figuur 4). Aan de bovenkant worden alle significante jaarrekeningposten opgesomd. Aan de linkerkant worden de significante processen evenals het type transactie (routine, niet-routine, schatting) onder elkaar gezet. Elk kruisje geeft aan dat de betreffende post bovenaan gevoed wordt door (een transactie vanuit) het betreffende proces aan de linkerkant. Bepalen van eventuele materiële rapportage-eenheden of locaties en de globale diepgang per onderdeel Voor ondernemingen met meerdere vestigingen en/of rapporteringseenheden dient een werkwijze ontwikkeld te worden om de significante tekortkomingen door alle locaties heen te kunnen identificeren. Daarbij dient de diepgang voor de significante onderdelen bepaald te worden. Enkele belangrijke factoren bij het bepalen van de diepgang per locatie zijn: de vergelijkbaarheid van de operationele bedrijfsactiviteiten en de internal controls op de diverse locaties en rapportageeenheden; de mate van centralisatie van gegevens; de effectiviteit van de controlomgeving, vooral de directe controls die het management uitoefent over gedelegeerde bevoegdheden;

16 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Figuur 4. Account mapping tussen de significante posten uit de jaarrekening en significante processen, overgenomen uit een Engelstalige werkaanpak

17 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B de aard en de omvang van de uitgevoerde transacties en de bijbehorende bedrijfsmiddelen (c.q. bedrijfsactiva) in de diverse locaties en rapportage-eenheden; de aard en reikwijdte van de monitoring over de verschillende locaties. Daarbij wordt voor de geselecteerde bedrijfsonderdelen de aanpak, diepgang en algehele inspanning bepaald. Aan de hand van onderdelen met uitgebreide diepgang kan een internal control vragenlijst opgesteld worden met de cruciale controls die daar vastgesteld werden. De onderdelen met beperkte diepgang kunnen deze vragenlijst dan beantwoorden en op die manier tot een soort van benchmark komen. Detailuitwerking activiteit V - Beoordelen van de internal controls op het transactie-, proces- en/of applicatieniveau Deze activiteit kost de meeste tijd, maar levert ook het meeste inzicht op in de transactiestromen en processen die een significante impact hebben op het financiële verslag. De basis is de account mapping die eerder tot stand is gekomen. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de transactiestromen en/of processen die de eerder vastgestelde significante posten beïnvloeden. De daarin inherent aanwezige risico s en de internal controls voor het mitigeren ervan worden geïnventariseerd en beoordeeld. Dit alles wordt expliciet gemaakt door een en ander te documenteren. Voor elk significant proces worden daartoe in de transactiestroom punten geïdentificeerd waarbij informatie wordt geïnitieerd, overgedragen of veranderd. Op deze punten worden de onjuistheden oftewel de onopzettelijke fouten ten aanzien van de eerder genoemde managementbeweringen geïdentificeerd. Dit wordt gedaan met behulp van de vraag Wat kan er fout gaan? met het oog op de significante posten in het financiële verslag. Vervolgens wordt vastgesteld welke controls dit voorkomen of detecteren. Ter illustratie zijn in figuur 5 voorbeeldvragen en controls opgenomen voor het subproces Beheersen van dubieuze debiteuren. Dergelijke basisvragen kunnen geformuleerd worden voor de risico s en controls voor elk belangrijk hoofdproces om inzicht te verkrijgen in relatie tot de financiële verslaggeving. Aan de linkerkant van de figuur worden de vragen weergegeven, bovenaan de internal controls; door middel van een D (detectief) of P (preventief) wordt aangegeven of de control resulteert in het ontdekken (D) of het voorkomen (P) van het risico.

18 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Voorbeeld V-1 Subproces Beheersen van dubieuze debiteuren Consider "What Can Go Wrong" Questions and Identify Controls Example Controls (P-Prevent; D-Detect) Assertion What ensures that bad debt provisions and allowances Completeness are correctly calculated and recorded? Measurement/Valuation D D P What ensures that assumptions for bad debts are correct? Measurement/Valuation D P P What ensures that bad debt calculations are based on accurate aging/underlying data? Measurement/Valuation P D P What ensures that key factors affecting the bad debts estimate are identified? Measurement/Valuation D P P Accounts receivable aging programs are tested and benchmarked. Accounts receivable allowance is retrospectively reviewed. Accounts receivable aging/subledger is reconciled to the general ledger. Assumptions for bad debt calculations are reviewed. Bad debt calculation is reviewed and compared to prior year / budget. Management monitors problem payors. Support for nonstandard journal entries is reviewed. System ages accounts receivable invoices correctly. Figuur 5. Voorbeelden van Wat kan er fout gaan? -vragen en internal controls, overgenomen uit een Engelstalige werkaanpak De beoordeling wordt vervolgens vervolledigd door: het beoordelen van de opzet van de eerder vastgestelde internal controls (het ontwerp); het testen of de controls daadwerkelijk bestaan (door bijvoorbeeld één transactie te volgen, dit wordt ook wel een lijncontrole of walkthrough van het proces genoemd); het uitgebreid testen van de werking van alle belangrijkste controls; het implementeren van verbeterplannen voor significante zwakke plekken in de controls; follow-up tests uitvoeren van de doorgevoerde verbeteringen; concluderen over de algehele effectiviteit van alle internal controls. 3.2 Samenvatting Voorgaande paragrafen beschrijven een selectie van enkele relevante onderdelen uit de Sarbanes-Oxley 404-methode. De beschreven methode is grotendeels gebaseerd op risico s en de aanwezige interne beheersingsmaatregelen om die risico s te mitigeren.

19 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B De kernpunten van deze methode zijn: 1. Doel: de jaarlijkse beoordeling door het management (de CEO en CFO) van de internal controls over de financiële verslaggeving binnen de onderneming; 2. Object van onderzoek: alle significante posten en de transactiestromen en significante processen die tot cijfermatige wijzigingen leiden die invloed hebben op deze posten of groepen van posten; 3. Inhoudelijke reikwijdte: de risico s inzake de getrouwheid van de (externe) financiële verslaggeving en de internal controls om dit te beheersen; 4. Methode: een risicoanalyse van de significante financiële posten, het documenteren van de belangrijkste transactiestromen en significante processen, en het beoordelen van de internal controls van de daarin aanwezige risico s; 5. Resultaat: het voornaamste eindproduct van deze exercitie is expliciet inzicht in de effectiviteit van de internal controls en in de mogelijkheden voor het remediëren van zwakke plekken, die kunnen leiden tot materiële fouten in de financiële verslaggeving. Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat Sectie 404 van Sarbanes- Oxley inzake control over financial reporting een perfecte hefboom biedt om het risk management systeem van een bedrijf te verbeteren. Aangepaste onderdelen van de Sarbanes-Oxley 404-risicoaanpak kunnen als startpunt dienen voor de organisatiebrede risicoanalyse en control. In het volgende onderdeel wordt deze aanpak dan ook uitgebreid naar meer risico s dan alleen die met betrekking tot de financiële verslaggeving. 4 Uitbreiding naar andere risicosoorten en internal controls Praktijkervaringen met de Sox-aanpak zoals hiervoor beschreven, leren dat tijdens het doorlopen van dit proces ook andere risico s en controls inzichtelijk worden die buiten de eigenlijke reikwijdte van financial reporting risico s vallen. Met andere woorden: in een Sox 404-traject ligt een aantal voordeelpunten binnen handbereik om de brug te slaan naar uitgebreidere ondernemingsrisico s en bijbehorende internal controls. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële risico s in brede zin zijn, maar ook opera-

20 B Van financial reporting control naar organisatiebrede control en tionele risico s, nalevingsrisico s en dergelijke. Hieronder worden in het kort enkele handvatten aangegeven om deze brug te slaan. 4.1 Van control over financial reporting naar organisatiebrede control De financiële verslaggeving geeft een beeld van de gerealiseerde performance van de onderneming. De inspanningen van Sarbanes-Oxley 404 richten zich met name op de getrouwheid van deze financiële verslaggeving, maar een onderneming wil voornamelijk deze performance herhalen en zelfs verbeteren. Succesvolle ondernemingen hebben dus vooral baat bij een evenwichtige aanpak van zowel financiële risico s in bredere zin, nietfinanciële risico s, en operationele risico s, als in financiële rapportagerisico s. Voorbeeld Tijdens het documenteren van risico s en controls in het verkoopproces in een Sox 404 traject zijn vooral risico s relevant met het oog op de getrouwheid van de financiële verslaggeving: Figuur 6. Voorbeelden van Wat kan er fout gaan? -vragen en internal controls inzake de financiële verslaggeving, overgenomen uit een Engelstalige werkaanpak In de praktijk blijkt het dan lastig om voor de beheersing van een proces alleen deze financiële risico s voor de financiële verslaggeving te documenteren. Als antwoord op de vraag Wat kan er fout gaan? tijdens zo n traject, zullen veel lijnverantwoordelijken bijvoorbeeld vaak operationele risico s of financiële risico s in brede

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit

PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit Van commissie Peters naar commissie Van Manen, een statusupdate PAS Conferentie 3 december 2015 Gefeliciteerd! PAS Conferentie

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave CORPORATE GOVERNANCE DONDERDAG 18 JUNI 2015 15:00-16:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 13 november 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Informatievoorziening en omgaan met stakeholders maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Programma Kennismaking- specifieke vragen Informatievoorziening en omgaan met stakeholders Lichte maaltijd Risicofactoren

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring Januari 2017 Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring De accountant rapporteert over materiële onjuistheden De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Alles onder controle met pro

Alles onder controle met pro WET EN REGELGEVING Drs. S. van der Smissen (svandersmissen@deloitte.nl). Drs. W. Bertoen (wbertoen@deloitte.nl), management consultants Deloitte, adviesgroep Finance & Control te Utrecht. Toezicht houden

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016)

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) 1. Samenvatting In 2017 wordt intern toezicht op pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies geëvalueerd.

Nadere informatie

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Gerard Mertens, hoogleraar financial management & governance Decaan Faculteit Management Wetenschappen Open Universiteit, Heerlen, The Netherlands Wanbeleid

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Governance 183 Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit; SNS Bank

Nadere informatie

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014 Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 26 juni 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument rondom de aanpassing van de controleverklaring voor álle controles. Het consultatiedocument heeft betrekking

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

IIA Congres Bad Governance, wat kunnen we leren? Willem Jan van Andel. 10 juni 2016

IIA Congres Bad Governance, wat kunnen we leren? Willem Jan van Andel. 10 juni 2016 IIA Congres 2016 Bad Governance, wat kunnen we leren? Willem Jan van Andel 10 juni 2016 Vijf niveau s (verdedigingslinie s) management risicobeheersing en compliance functie interne auditfunctie RvC/Auditcommissie

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

Werking en gevolgen van SOx

Werking en gevolgen van SOx CORPORATE GOVERNANCE Sarbanes Oxley: een overzicht Drs. Martine Weststeijn en Silvia van der Werve RE zijn werkzaam bij Limbus Consulting. Werking en gevolgen van SOx 22 Na een reeks van boekhoudschandalen

Nadere informatie