NIEUWSBRIEF. Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering. De stand van zaken. december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering. De stand van zaken. december 2011"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF december 2011 Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het nieuwe tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk (de Noordring). De ontwikkelingen rondom het tracé Caroline van Dalen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie legt uit welke beslissingen er genomen zijn. zie pagina 6. Schiphol Onderzoek naar effect op vliegverkeer Schiphol door nieuwe hoogspanningslijn afgerond. zie pagina 8. Station Vijfhuizen Uitleg over de aangepaste locatie van transformatorstation Vijfhuizen. zie pagina 10. EN VERDER: Hoe loopt het tracé nu? pagina 5 en een kaart op pagina 12.

2 RANDSTAD 380 kv Bewonersvragen over de nieuwe plannen Onder omwonenden van het nieuwe tracé van de Noordring van de 380 kv-hoogspanningsverbinding in de Randstad leven veel vragen. TenneT en het Ministerie van EL&I proberen die vragen zo duidelijk en volledig mogelijk te beantwoorden. Een greep uit vragen die vaak worden gesteld. Hoe ver is men met het bepalen van het tracé voor de Noordring? Half december van dit jaar zal voor de Noordring een nieuw voorbereidingsbesluit worden vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit bevat een tracé langs de westkant van Hoofddorp. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben dit tracé eind oktober bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In het tweede kwartaal van 2012 zal het tracé worden vastgelegd in het ontwerpinpassingsplan. In het derde kwartaal van 2012 wordt het inpassingsplan definitief vastgesteld. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het tracé? Langs de wijk Floriande in Hoofddorp zal de verbinding ondergronds lopen. Ook de bestaande 150 kv-verbinding wordt ondergronds gebracht. Nabij Vijfhuizen gaat de verbinding opnieuw ondergronds. (zie p. 10) Dat betekent dat de locatie van transformatorstation Vijfhuizen volgens de wens van de bewoners verder van de bebouwing af komt te liggen. Omdat het aantal kilometers van de verbinding dat verkabeld (ondergronds aangelegd) mag worden beperkt is, zal een deel van de verbinding tussen Nieuwe Wetering en Rijpwetering bovengronds worden aangelegd. Wie organiseert de informatieavonden? Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het tracé zijn of officiële inspraakmomenten, organiseert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), samen met TenneT een informatie-avond voor omwonenden en belanghebbenden. Huiseigenaren waarvan het huis en/of tuin in de indicatieve magneetveldzone valt, worden persoonlijk benaderd door medewerkers van het Ministerie van EL&I en TenneT. In geen enkel geval wordt er samengewerkt met adviesbureaus zoals bijvoorbeeld Overwater. De informatie die zij verstrekken komt niet van het Ministerie of van TenneT. Hoe zit het met Schiphol? Het is natuurlijk belangrijk dat er bij de keuze van het tracé rekening wordt gehouden met de vliegveiligheid. De ministers hebben zich bij hun uiteindelijke voorkeur voor de westkant van Hoofdorp laten adviseren over de veiligheidsrisico s voor Schiphol en de vliegtuigpassagiers. Daarbij werden de wettelijke normen als uitgangspunt genomen en zijn de restrisico s onderzocht door het onderzoeksbureau Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium - Air Transport Safety Institute (NLR-ASI) (zie pagina 8). Peter van der Wilk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie-avonden Randstad 380kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Bleiswijk Inloopavonden Naar aanleiding van de keuzes die de ministers recent gemaakt hebben voor het tracé, worden er begin december twee inloopavonden georganiseerd in Oude Wetering en Hoofddorp. De reden dat alleen hier informatie-avonden worden gehouden, is dat het beoogde tracé van de hoogspanningsverbinding in deze omgevingen is aangepast ten opzichte van het voornemen dat eind 2010 is gepubliceerd. Op deze avonden kunt u ook informatie krijgen over het transformatorstation Vijfhuizen. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) , De inloopavonden worden gehouden op donderdag 8 december, van tot uur in Multifunctioneel Centrum de Spreng, Kerkstraat 50 te Oude Wetering. dinsdag 13 december, van tot uur in Schouwburg de Meerse, Raadhuisplein 3 te Hoofddorp. U kunt de informatiemarkt bezoeken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. Heeft u zelf een vraag? 2 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

3 Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv van het Ministerie van EL&I Rekening houden met heel veel belangen Voor bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp is het nieuwe Noordringtracé een duidelijke verbetering. Niet alleen komt de 380 kv-verbinding bij Floriande ondergronds, ook kijken de bewoners straks niet meer uit op de 150 kv-verbinding. Bewoners van Kaag en Braassem hadden echter ook gehoopt op een ondergrondse verbinding. Caroline van Dalen, projectleider Randstad 380 kv bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, legt uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het tracé voldoet aan een aantal uitgangspunten voor tracering. Het kent rechte lijnen en het volgt voor een groot gedeelte de bestaande infrastructuur. Daarnaast komt het deels tegemoet aan de wensen van bewoners van Kaag en Braassem om zo ver mogelijk weg te blijven van de dorpskern van Nieuw Wetering ook al hebben deze bewoners het tracé natuurlijk liever ondergronds. Veel overleg Behalve met de gemeenten en provincies hebben TenneT en het Ministerie van EL&I gesproken met tal van andere partijen. Zo is overlegd met LTO Haarlemmermeer, Schiphol en de stichting Mainport & Groen. LTO Kaag en Braassem gaf aan liever niet in overleg te gaan over bovengrondse tracéopties. TenneT en het Ministerie zaten rond de tafel met de Dorpsraad van Nieuwe Wetering en gingen in gesprek met bewoners van Rijpwetering. Daarnaast werd een algemene informatieavond georganiseerd voor alle bewoners. Het uiteindelijke tracé is zo veel mogelijk uitgestippeld met de wensen van alle betrokkenen voor ogen. Daar bleek dat voor veel bewoners alleen een ondergronds tracé bespreekbaar was. Hoe is dat zo gekomen? Van Dalen: In december 2008 spraken de ministers het voornemen uit om het tracé langs de oostkant van Hoofddorp aan te leggen. Ze hadden tien kilometer te verkabelen in de Noordring. Een deel ging op aan het Noordzeekanaal, een deel aan een bedrijventerrein en het resterende deel was voor het Groene Hart bestemd. Toen de keuze uiteindelijk op de westelijke variant viel, is opnieuw een afweging gemaakt ten aanzien van de ondergrondse kilometers. Deze worden nu bij de wijk Floriande gelegd. De reden daarvoor is dat we verwachtten met ruim voldoende afstand bovengronds Nieuwe Wetering te passeren. Dat blijkt inderdaad het geval. In het zoekgebied zat niet veel speling, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van de monumentale Moppemolen. Het uiteindelijke tracé is zo veel mogelijk uitgestippeld met de wensen van alle betrokkenen voor ogen. Joost Hermans, planoloog Randstad 380 kv van TenneT Het aangepaste tracé van Vijfhuizen tot Rijpwetering Naar aanleiding van het laatste Tweede Kamerdebat, in juni 2011, is een deel van het geplande tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering (tot aan de Zuidelijke Ringvaart) gewijzigd. Het nieuwe tracé loopt als volgt. Tussen Beverwijk en Vijfhuizen is het voorgenomen traject hetzelfde gebleven. Vanaf Vijfhuizen loopt de geplande 380 kv-hoogspanningsverbinding met een ondergrondse kabelverbinding richting de N205. Aan de westzijde van de N205 komt de verbinding boven en wordt hij gecombineerd met de bestaande 150 kv-verbinding. Aan de Kruisweg komt een opstijgpunt, waar de verbinding ondergronds verdwijnt. Hij slingert langs de wijk Floriande en recreatiegebied Boseilanden in de gemeente Haarlemmermeer. Ten zuiden van de Bennebroerweg komt de verbinding weer bovengronds. Hier volgt het tracé de N205 en later de N207 tot aan de spoorlijn Schiphol-Leiden. Het tracé vervolgt zijn weg ten westen van de spoorlijn Schiphol-Leiden. Onder de Rijksweg A44 knikt hij naar de zuidkant van de Kaagweg. Op ruime afstand van de bebouwing aan de Nieuwe Wetering loopt het door naar een opstijgpunt nabij de N445/Dwarsweg. Daar gaat het tracé ondergronds verder tot aan de zuidzijde van Rijpwetering. Het vervolgt zijn weg strak langs de HSL/Rijksweg A4. Vanaf knooppunt Hoogmade bij Leiderdorp is het tracé ongewijzigd. 380 kv ondergronds Joost Hermans, planoloog van de Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding voor TenneT: Alle betrokken partijen zien graag dat de verbinding in hun omgeving ondergronds gaat. Om de elektriciteitsvoorziening veilig en stabiel te houden, mag er in Nederland echter maximaal 20 kilometer van de 380 kv-hoogspanningsverbinding onder- gronds worden aangelegd. We moeten de hoeveelheid ondergrondse stukken noodgedwongen beperken. 150 kv ondergronds In overleg met de gemeente Haarlemmermeer zal daar waar de 380 kv-verbinding ondergronds komt te lopen, ook de bestaande 150 kv-verbinding ondergronds worden gebracht. Ook zal het laatste stuk ter hoogte van Lisserbroek verkabeld worden. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke verbetering in het gebied en wordt ook de bestaande hoogspanningslijn langs Schiphol verwijderd. Zie pagina 12 voor de kaart van het tracé 4 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

4 Planning van de 380 kv-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk Totstandkoming van een nieuwe hoogspanningsverbinding In Nederland wordt de procedure voor dergelijke ruimtelijke besluitvorming gedaan door de rijksoverheid. De Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) bepalen waar en hoe de hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. TenneT realiseert vervolgens de verbinding en gaat deze beheren. In de voorbereidingsfase is TenneT nauw betrokken en adviseert onder meer over de techniek en inpassingsmogelijkheden. De voorbereiding en totstandkoming van nieuwe hoogspanningsverbindingen is een uitgebreid en intensief proces. Het inpassen van verbindingen heeft impact op de omgeving en moet daarom heel zorgvuldig gebeuren. Het is vergelijkbaar met andere bovenregionale infrastructuren, zoals snelwegen of spoorlijnen. Het vraagt om een nauwkeurig inpassingsproces. Op pagina 7 is het proces stap voor stap uitgelegd. Noordring december 2011 december 2011 eerste kwartaal 2012 eerste kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 tweede kwartaal 2012 derde kwartaal 2012 Vaststellen voorkeurstracé (westvariant) en ter inzage legging nieuw voorbereidingsbesluit Noordring informatie-avonden gemeenten Kaag & Braassem en Haarlemmermeer Ontwerp-inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage zienswijzen kunnen worden ingediend Informatie-avond gemeente Haarlemmermeer naar aanleiding van ontwerp inpassingsplan station Vijfhuizen Ontwerp-inpassingsplan Randstad 380 kv-verbinding Beverwijk-Bleiswijk ter inzage zienswijzen kunnen a worden ingediend Informatie-avonden naar aanleiding van ontwerp-inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk Definitief inpassingsplan station Vijfhuizen ter inzage Definitief inpassingsplan Beverwijk-Bleiswijk ter inzage 2015 ingebruikname stations Vijfhuizen en Beverwijk en verbinding Beverwijk- Vijfhuizen 2017 ingebruikname verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk Rijkscoördinatieregeling De rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvorming te stroomlijnen en te versnellen. Voor belanghebbenden betekent de rijkscoördinatieregeling dat men precies ziet waar de verbinding komt te lopen en dat er een moment Notitie reikwijdte en detail De Ministers van EL&I en IenM stellen een Notitie reikwijdte en detail op (voorheen startnotitie Millieueffectrapport). Dit is de start van de procedures die leiden naar het inpassingsplan en daarmee de nieuwe verbinding. In dit document wordt het voornemen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding aan het publiek uitgelegd. Voorkeurstracé Nadat er op basis van de onderzoeksresultaten naar de milieueffecten een meest milieuvriendelijk alternatief is geformuleerd, is de volgende Raad van State Na de inspraakronde(s) worden het definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten over deze aanvragen bekend gemaakt. Wanneer een burger of organisatie het niet eens is met is waarop men op alle verschillende besluiten tegelijk kan reageren. Het tracé van de verbinding wordt vastgelegd in het inpassingsplan, dit is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit inpassingsplan wordt door de Ministers van EL&I en IenM opgesteld. Ook wordt aangegeven welke verbindingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in de Notitie reikwijdte en detail. Tijdens het uitwerken van tracéalternatieven wordt veelvuldig overleg gepleegd met provincie en lokale overheden en belangenorganisaties. Uiteindelijk moet dit resulteren in een Milieueffectrapport (MER). stap het opstellen van een voorkeurstracé. De Ministers van EL&I en IenM stellen het voorkeurstracé vast. Er is nu nog maar één route voor de nieuwe verbinding overgebleven. Van ontwerp tot inpassingsplan In het inpassingsplan motiveren de ministers het besluit voor het tracé. Bij de keuze wordt rekening gehouden met wat het beste is voor bijvoorbeeld het milieu, waaronder de leefomgeving en het landschap. Maar ook ruimtelijk beleid, kosten en nettechnische aspecten spelen een rol. Natuurlijk praten TenneT en de regionale overheden ook mee over de ligging van het tracé. Het ontwerp inpassingsplan wordt samen met het MER ter inzage gelegd en belanghebbenden mogen hierop hun zienswijzen indienen. Omwonenden en betrokken instanties geven hun mening via informatie-avonden en inspraakronden. Hierna zal het inpassingsplan door de ministers worden vastgesteld. Vergunningaanvragen Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergunning en een vergunning voor de realisering van tijdelijke bouwwegen. TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de desbetreffende overheden worden ingediend. Deze overheden beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De projectminister bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)-besluiten genomen moeten worden. In principe worden de (ontwerp) besluiten tegelijkertijd met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project in een keer inspreken. Ook zorgt dit voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures. één of meer van die besluiten kan hij in beroep bij de Raad van State (dit kan alleen als deze ook een zienswijze heeft ingediend). Er is dus geen bezwaarfase. In deze beroepsfase worden alle besluiten tegelijkertijd behandeld. 6 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

5 RANDSTAD 380 kv Gerben van Baren, NLR Air Transport Safety Institute Onderzoek naar effect op vliegverkeer Schiphol door nieuwe hoogspanningslijn afgerond Uit onderzoek van NLR Air Transport Safety Institute blijkt dat de 380 kvhoogspanningsverbinding de luchthaven Schiphol het beste ten westen van Hoofddorp kan passeren. Om eventuele overgebleven veiligheidsrisico s te beperken, luidt het advies dat de verbinding het beste langs de Polderbaan ondergronds kan worden aangelegd. de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu nemen beide adviezen over. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is ieder mogelijk risico van te voren zorgvuldig onderzocht. Sinds augustus 2010 deden TenneT en het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR) onderzoek naar de eventuele risico s die de komst van de 380 kv-verbinding met zich zou kunnen meebrengen voor het vliegverkeer. Al eerder oordeelde de inspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het tracé aan de afgesproken richtlijnen voldeed. Peter van der Wilk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, legt uit dat er eerder toetsing heeft plaatsgevonden naar de tracés en dat deze aan wettelijke kaders voldeden. Maar we hebben hier met een bijzondere situatie te maken; nieuwe techniek, een strook van objecten en twee belangrijke functies (Schiphol+energievoorziening) dicht bij elkaar. Als rijk moet je verder kijken dan je neus lang is, zeker als er door de luchtvaartsector herhaaldelijk op mogelijke risico s wordt gewezen. Dat wordt nog eens onderstreept door het recent uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), naar aanleiding van de noodlanding van een Boeing van Royal Air Maroc na een vogelaanvaring. Dat maakt eens te meer duidelijk dat je wanneer je als rijk ook een verantwoordelijkheid hebt te nemen als het gaat om veiligheid van mensen in een vliegtuig én op de grond, niet kunt afgaan op alleen normstelling. Bij een nieuwe hoogspanningsverbinding dicht langs Schiphol, in een voor de luchtvaart zeer kritisch gebied, moet je dan ook alle risico s onderzoeken en waar het kan die zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom is er opnieuw onderzoek gedaan. Het is de meest passende maatregel om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Polderbaan Het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding ten opzichte van de huidige situatie neemt minder toe als de hoogspanningsverbinding ten westen van Hoofddorp komt. De reden hiervoor is dat de berekende marges in de worst case simulaties groter zijn, wanneer het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding meer naar het westen ligt, vertelt Gerben van Baren, senior consultant van het NLR Air Transport Safety Institute (ATSI). Hij behoort tot de onderzoekers die zich over de 380 kv-hoogspanningsverbinding bogen. Voor een verdere reductie van het risico door verkabeling adviseert het NLR dit toe te spitsen op een vermindering van het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding. Advies NLR-ATSI Naar aanleiding van de meetcampagne en het eerdere onderzoek stelde het NLR-ATSI een advies met betrekking tot het geplande tracé op. Het vliegveld kon het beste aan de westkant van Hoofddorp worden gepasseerd. Ook adviseerden de onderzoekers TenneT en de ministers om het gedeelte van de verbinding dat het dichtst bij de Polderbaan loopt ondergronds aan te leggen. Het gaat om het deel van het tracé tussen station Vijfhuizen (net ten noorden van de A9) tot de Drie Merenweg (N205). Door de verbinding daar te verkabelen wordt het kleine risico op elektromagnetische interferentie en op vliegongevallen nog verder gereduceerd. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu namen het advies over. Verstandig, volgens Van Baren. Het is de meest passende maatregel om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Onderzoek Van Baren legt uit wat er onderzocht is: Op basis van de eerste resultaten werd besloten om een meetcampagne op te zetten. Daarmee is verder onderzocht hoe groot de invloed van interferentiesignalen op luchtvaartsystemen zou zijn. We verrichtten metingen aan een opstelling van hoogspanningsmasten die vergelijkbaar was met de toekom - stige 380 kv-verbinding nabij Schiphol. We maten de invloed van de verbinding op de luchtvaartcommunicatie en navigatiesystemen. Die invloed werd vergeleken met de huidige situatie nabij Schiphol. NLR-ATSI Resultaat Het duurde langer voor de resultaten van de luchtvaartonderzoeken verschenen dan van te voren was verwacht. De gewenste inzichten hadden we niet meteen boven tafel, zegt Van Baren. Desondanks kijkt hij met een goed gevoel terug op het verloop van het onderzoek. Luchthaven Schiphol heeft aangegeven genoegen te nemen met de aanpassingen aan het tracé. Want hoe zit het nu met het huidige tracé? Hoe groot is de kans nu nog dat de Noordring een negatieve invloed op het vliegverkeer zal hebben? Van Baren denkt even na. Eigenlijk is wel te stellen dat die kans dankzij de verkabeling nu kleiner zal worden dan in de huidige situatie. Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium - Air Transport Safety Institute 8 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

6 Theo Molier van TenneT en Marijke Reuver van EL&I Gewijzigde locatie transformatorstation Vijfhuizen Het transformatiestation bij Vijfhuizen verandert van locatie. Het komt verder van de woningen aan de Spaarnwouderweg af te staan. Dat is mogelijk vanwege de nieuwe aanpassingen aan het tracé. We kijken terug op een heel traject aan politieke ontwikkelingen, zegt Marijke Reuver, beleidsmedewerker bij het Ministerie van EL&I. In de Tweede Kamer is het tracé van de Noordring uitvoerig aan de orde gekomen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de politiek en de Tweede Kamer. Naar een aantal stukken in het tracé moest opnieuw gekeken worden. Eén van die stukken was de route die het geplande tracé vanaf de N205 naar Vijfhuizen volgt. Vanwege de nabijheid van Schiphol zal de verbinding het laatste stuk naar het transformatorstation drie kilometer ondergronds worden aangelegd. Als gevolg van die beslissing is het nieuwe ontwerp voor het transformatorstation achter het bestaande 150 kv-station gepland. Theo Molier, projectleider van transformatorstation Vijfhuizen bij TenneT, legt uit waarom het door de verkabeling mogelijk wordt om het station te verplaatsen. Het niet zoveel speling in de opties voor een locatie. Bovendien is één van de uitgangspunten van de tracering dat de verbinding zo veel mogelijk een rechte lijn vormt. Dat heeft technische redenen en het geeft minder zichthinder. Deze belemmeringen vielen voor een deel weg toen de voorlopige beslissing werd genomen om de verbinding bij Vijfhuizen ondergronds te brengen. Een ander voordeel van de verkabeling is dat het transformatorstation kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland was. De ruimte is beter in te delen, omdat ondergrondse verbindingen minder ruimte in beslag nemen en veel flexibeler te leggen zijn. Positieve verwachtingen Op 13 december organiseert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een informatie-avond in de gemeente Haarlemmermeer over het nieuwe tracé. Daar zal station de reacties op de gewijzigde locatie positief zullen zijn. Eerder lag de geplande locatie dichter bij de Spaarnwouderweg. Aan de overkant van die weg staan woningen. De bewoners zullen minder Eerder lag de geplande locatie dichter bij de Spaarnwouderweg. De bewoners zullen minder overlast van het transformatorstation hebben dan eerder het geval zou zijn. overlast van het transformatorstation hebben dan eerder het geval zou zijn. Het Ministerie heeft alle belangen afgewogen en is van mening dat de keuze voor de nieuwe plek aan de wensen van belanghebbenden tegemoet komt. Een ander voordeel van de verkabeling is dat het transformatorstation kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland. is een technisch verhaal. De draden van een bovengrondse verbinding moeten in een bepaalde hoek, bij voorkeur loodrecht, het transformatorstation binnenkomen. Daarom was er eerder Vijfhuizen ook aandacht krijgen. Daarnaast wordt er een rondetafelgesprek gepland met de direct omwonenden van het station Vijfhuizen. Marijke Reuver van het Ministerie van EL&I verwacht dat 10 Randstad 380 kv december 2011 Randstad 380 kv december

7 Contact

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011 NIEUWSBRIEF augustus 2011 Over de keuze voor westvariant Noordring Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering Westkant van Hoofddorp Caroline van Dalen vertelt waarom ervoor gekozen is om

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aan de bewoners van Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Bijlage(n) 1 >

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring;

kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Gezien het standpunt van Amsterdam Airport Schiphol tijdens het voortraject inzake 38 kv Noordring; Nummer -2014/2948 Betreft Ontheffing ex artikel 8.12 Wet luchtvaart, Randstad 380 kv Noordring (Velsen - Vijfhuizen) Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon H.J. Stikfort

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw,

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding. Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) Milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding. Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) Milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) Milieueffectrapport Den Haag, mei 2012 Een m.e.r.-procedure voor de hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) S1

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING *U16.06324* *U16.06324* ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13.

NIEUWSBRIEF. Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. april 2012. zie pagina 4-7. zie pagina 12-13. NIEUWSBRIEF april 2012 Stand van zaken nieuw tracé 380 kv-hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u over de voorbereidingen voor het vastleggen van het nieuwe tracé

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 3. December 2016 oogspanningsverbinding van idee tot tracé ealisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces. Diverse al n. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging van milieueffecten, (net)techniek,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15

NIEUWSBRIEF. Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage. Stand van Zaken Noordring Noord. september 2012. zie pagina 15 NIEUWSBRIEF september 2012 Definitief Inpassingsplan Noordring ligt ter inzage Stand van Zaken Noordring Noord Het definitief Inpassingsplan ligt ter inzage samen met een aantal vergunnin gen van TenneT.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING W

OMGEVINGSVERGUNNING W *U16.06324* *U16.06324* OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2016 een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

INGEKOMEN 1 1 MEI 2012

INGEKOMEN 1 1 MEI 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag INGEKOMEN 1 1 MEI 2012 Provincie Zuid-Holland t.a.v. Provinciale Staten Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT

Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Procedures tegen nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbindingen van TenneT Inleiding TenneT is bezig om dwars door Nederland verschillende nieuwe 380 kvhoogspanningsverbindingen te realiseren. Eigenaren, pachters,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken voorbereiding Noordring. Stand van Zaken. april 2013. zie pagina 16 NIEUWSBRIEF april 2013 Stand van Zaken voorbereiding Noordring Stand van Zaken De Noordring is de 380 kv-hoogspanningsverbinding die tussen Bleiswijk en Beverwijk wordt aangelegd. De Raad van State heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg Ondergrondse 150kV kabelverbindingen Oosteind en omgevingtilburg Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

GE E^CAf^D OP. J 9 -^S. 2on. Gernee nie Oostzaan AUG. tm' Voorontwerp inpassingsplan Transformatorstation Oostzaan

GE E^CAf^D OP. J 9 -^S. 2on. Gernee nie Oostzaan AUG. tm' Voorontwerp inpassingsplan Transformatorstation Oostzaan -l J rei 'MihsJ^ Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De gemeenteraad van Oostzaan Postbus 20 1530 AA OOSTZAAN Datum Betreft Geachte raad. GE E^CAf^D OP J 9 -^S.

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Werken aan hoogspanning Mei 2017 Eerste 14 masten langs Drie Merenweg staan Het schiet al op tussen Beverwijk en Vijfhuizen Lelystad Beverwijk Oostzaan Vijfhuizen Diemen Randstad 380 kv Noordring BritNed

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen

Nieuwsbrief. Laatste fase vergunningen Nieuwsbrief oktober 2014 Laatste fase vergunningen Noordring Eind vorig jaar is het inpassingsplan voor de Noordring in werking getreden. Dit plan wordt ingepast in het bestemmingsplan. Hiermee wordt de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden

10 vragen/antwoorden. over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden 10 vragen/antwoorden over de gastransportleiding Beverwijk Wijngaarden Gasunie is voornemens een nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen tussen de compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden. In

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding

Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding 13 april 2012 Verantwoording Titel Achtergrondrapport leefomgevingskwaliteit MER Noordring Randstad 380 kv verbinding

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud

Nota beantwoording zienswijzen. Inhoud Nota beantwoording zienswijzen Inhoud Inleiding... 2 Thema 1 Procedure en Werkwijze... 3 Thema 2 Inpassingsplan...19 Thema 3 Nut en Noodzaak...31 Thema 4 Maximaal 20 kilometer ondergronds...34 Thema 5

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON)

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL AUTEUR TenneT TSO B.V. PAGINA 1 van 9 Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL Voorliggende document heeft de status definitief. PAGINA 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

o. v. v. Randstad380 Zuidring

o. v. v. Randstad380 Zuidring Onze referenlie >1:, Datum 29 aug ~Q~8 /~{ ~; ~l-",', ;:1': 4»\ R380 08 0587~;e,~H~4:!~I~EG Pagina 2 van 3 TenneT TSO B.V. pia Bureau Energieprojecten Ta.v. mw. E.J.G. Witsenburg Postbus 93144 2509 AC

Nadere informatie

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 11 April 2017 In deze nieuwsbrief: Elf varianten in milieuonderzoek voor windmolens A16 Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap Eerste kenniscafé

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010

NIEUWSBRIEF. Hoogspanningsverbinding Noordring. De stand van zaken. november 2010 NIEUWSBRIEF november 2010 Hoogspanningsverbinding Noordring De stand van zaken In deze nieuwsbrief leest u alles over de huidige stand van zaken rondom het voorlopige tracé van de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hoogspanningsverbinding Randstad 380 kv Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 maart 2007 / rapportnummer 1703-50 Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013

NIEUWSBRIEF. Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv. Stand van Zaken. december 2013 NIEUWSBRIEF december 2013 Stand van Zaken hoogspanningsverbinding Noordring 380 kv Stand van Zaken Op 5 juni 2013 sprak de Raad van State zich uit over de definitieve Inpassingsplannen voor de Noordring

Nadere informatie

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV

Tracévoorstel. Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Tracévoorstel Alternatief voor het Zuidelijke Tracé hoogspanningsverbinding Rilland Tilburg ( Zuid-West 380kV Oost ) Voorkeurstracé A17- Amer 380kV Halderberge380kV 380kVEtten-Leur Breda380kVNEE Mede namens:

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

gemeente [111A Doetinchem

gemeente [111A Doetinchem gemeente [111A Doetinchem Omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation met nr. 2014.0437 Aanvraag Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten behoeve

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv West

Zuid-West 380 kv West Zuid-West 380 kv West Van planvorming tot definitieve inpassing Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO

TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO TENNET R380 KV AANVULLENDE ANALYSE BOTSINGSRISICO Inleiding In 2010 heeft het NLR een onderzoek uitgevoerd in opdracht van TenneT TSO om de veiligheidssituatie voor het vliegverkeer rond luchthaven Schiphol

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2

Nieuwsbrief. Doetinchem Wesel. In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu. TenneT aan het woord. Langs de lijn NR 2 Doetinchem Wesel Nieuwsbrief 3 In verbinding met ministerie Infrastructuur en Milieu 5 TenneT aan het woord 6 Langs de lijn Henk van den Burg is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 023-5674901 Telefax 023 563 95 50 Staf Bestuur en Directie Lisette Taillie Contactpersoon

Nadere informatie

CONCEPT. t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT. t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raadsvoorstel 2016/ Onderwerp Portefeuillehouder Adam Elzakalai / dr. Tom Horn Steller H. Grootveld - Teune Collegevergadering 2016 Raadsvergadering

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Nieuwsbrief Randstad Noordring september 2016 Werken aan hoogspanning Van Beverwijk naar Bleiswijk terugblikken en vooruitkijken Geven en nemen in recreatiegebied Spaarnwoude Lelystad Beverwijk Uitzicht

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ou Nieuwsbrief Randstad Noordring oktober 2015 Werken aan hoogspanning Wat gebeurt er op het land bij Boer Corts? Bouwpraat tussen BAM en TenneT Langs de lijn met Shell Vijfhuizen Beverwijk Oostzaan Diemen

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster en andere bewoners van een woning nabij een hoogspanningsleiding te Hoogeveen klagen erover, dat de bij de instandhouding van het leidingstelsel betrokken overheidsinstanties,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Hou I Conform Geparafeerd door: Heusden, S. van D&H I - Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.11 1248635 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING PROJECT "TENNET LANDROUTE TRANSMISSIESYSTEEM HOLLANDSE KUST ZUID". Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 9 mei 2016 Aard

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst

Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Informatieavond IJsseluiterwaarden Olst Agenda 20.00 uur Welkomstwoord, Marcel Tonkes, projectleider provincie Overijssel 20.10 uur Inrichtingsplan, Matthijs Logtenberg, DLG 20.30 uur Burgemeester Ton

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Pkb Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost ȟȟ Milieueffectrapport

Pkb Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost ȟȟ Milieueffectrapport Pkb Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost ȟȟ Milieueffectrapport Milieueffectrapport bij de partiële herziening van de pkb Randstad 380 kv verbinding (pkb Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer

Nadere informatie

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert

Evaluatie haalbaarheid alternatieven. Jasperien de Weert Evaluatie haalbaarheid alternatieven Jasperien de Weert Inhoud presentatie 1. Korte introductie Deltares 2. Presentatie van de ingebrachte alternatieven 3. Criteria voor analyse van de alternatieven 4.

Nadere informatie

DSO/ RIS Aan: de Gemeenteraad. Stedenbouw & Planologie. Div. Spui DJ Den Haag Den Haag

DSO/ RIS Aan: de Gemeenteraad. Stedenbouw & Planologie. Div. Spui DJ Den Haag  Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad RIS294868 Contactpersoon Datum 24 augustus 2016 Onderwerp Voorstel concept Advies voorkeurstracé aanlanding

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Registratienummer DSO/ RIS294945

Registratienummer DSO/ RIS294945 Registratienummer RIS294945 Voorstel van het college inzake concept Advies voorkeurstracé aanlanding kabels Net op zee en concept zienswijzen op Ontwerp Rijksstructuurvisie windenergie op zee, aanvulling

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Integrale versie van het Aangepaste ontwerp Luchthavenindelingbesluit Schiphol Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet luchtvaart;

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 20140445. ONTWERP Omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen Aanvraag Op 20 juni 2014 is een aanvraag om een

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffect- rapportage

Startnotitie voor de milieueffect- rapportage Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Startnotitie voor de milieueffect- rapportage Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk Zoetermeer Startnotitie voor de milieueffectrapportage

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken. en Directie Energie en Omgeving. Datum

Besluit. Ministerie van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken. en Directie Energie en Omgeving. Datum > Retouracjres Postbus 20401 2500 El< Den Haag De Minister van Economische Zaken en Bezoekadres De Minister van Infrastructuur- en Milieu Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Lutterade-Born-Maasbracht COBRAcable (Denemarken NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie