ess release - Persbericht - Press release - Persb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ess release - Persbericht - Press release - Persb"

Transcriptie

1 ATHLON REALISEERT VERDERE GROEI Hoofddorp, 8 november 2005 Hoofdpunten negen maanden 2005: Omzetstijging van 16% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 33,3 mln (+31%) Stijging leaseportefeuille met 2,6% vanaf Integraties Unilease in Nederland en België afgerond Herfinanciering door securitisatie van 257 mln Van de voorzitter Henk Bierstee: De algemene gang van zaken is in het derde kwartaal in grote lijnen een voortzetting van die in de eerste zes maanden. De fraaie stijging van de operationele nettowinst van 31% tot en met september is veroorzaakt door de consolidatie van Unilease, de fusievoordelen in Nederland en België en de lagere kosten door herfinanciering. Met name voor de toekomstige resultaatsontwikkeling is het positief dat Athlon Car Lease Nederland, onze grootste leasemaatschappij, in de afgelopen negen maanden met een groei van 2% het beter deed dan de markt (+0,9%). In dat kader mag ook genoemd worden de beoogde overname van een leasebedrijf in Spanje, één van de snelstgroeiende Europese markten. Dit is in lijn met onze strategische ambities voor expansie in Europa. Alles bijeen handhaven wij onze prognose voor de operationele nettowinst van 43 mln voor geheel Kerncijfers (in mln) 9 maanden 2005 % 9 maanden e kwartaal 2005 % 3 e kwartaal 2004 Netto-omzet , ,0 196 Bedrijfsresultaat 41,4 23,2 33,6 12,5 3,3 12,1 Resultaat deelnemingen 0,0-1,8 0,0-0,0 Resultaat voor belastingen 41,4 16,9 35,4 12,5 3,3 12,1 Belastingen (13,1) 24,8 (10,5) (4,1) 7,9 (3,8) Nettowinst 28,3 13,7 24,9 8,4 1,2 8, Balanstotaal Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit ** Schadeherstel / holding 30,0% 30,0% ** (normatief) Autolease-activiteiten 11,4% 11,1% Totaal groep 11,8% 11,5% De samenstelling van de operationele nettowinst is vermeld op pagina 4. Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken. 1/15

2 Samenvatting omzet en resultaatontwikkeling De netto-omzet over negen maanden 2005 nam toe met 80 mln tot 586 mln (+16%). Hierin is de bijdrage van het geacquireerde 50%-belang in Unilease inbegrepen ( 74 mln). Autonoom nam de omzet toe met 6 mln (1,2%). Het aantal contracten nam ten opzichte van 31 december 2004 toe met 2,6%. Per 1 juli jl. zijn de fusies in Nederland en België afgerond. Het resultaat voor belastingen nam toe met 17% van 35,4 mln tot 41,4 mln. IAS 32 en IAS 39 worden met ingang van 2005 toegepast. Dit heeft het resultaat voor belasting in de afgelopen negen maanden van 2005 met 3,1 mln negatief beïnvloed. Deze post betreft het preferent dividend. Onder IFRS maakt dit dividend deel uit van de winstbepaling en niet langer van de winstbestemming. In het resultaat 2005 is een last opgenomen van 1,9 mln (negen maanden 2004: 0,6 mln) voor de afschrijving van de bij de overname van Unilease aan de klantenportefeuille toegekende waarde ( waarde klantenbestand ). De overname vond plaats op 29 juni Het operationele resultaat voor belasting (resultaat voor belasting voor aftrek preferent dividend en afschrijving waarde klantenbestand ) nam derhalve toe van 36,0 mln tot 46,4 mln (+29%). Van de resultaattoename van 10,4 mln is 4,4 mln toe te schrijven aan de acquisitie van de tweede 50% van Unilease. De autonome toename van het operationeel resultaat voor belasting bedraagt 6,0 mln (+17%). Deze stijging is het gevolg van lagere financieringskosten gerealiseerd door herfinancieringen in 2004 en Voorts zijn hogere brutowinstmarges en lagere kosten gerealiseerd onder invloed van de fusie tussen Athlon Car Lease en Unilease. De belastinglast nam door het hogere resultaat voor belastingen toe met 2,6 mln tot 13,1 mln. De nettowinst steeg van 24,9 mln tot 28,3 mln. De operationele nettowinst nam toe van 25,5 mln tot 33,3 mln (+31%). IFRS De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor tussentijdse financiële overzichten is het eerste jaar waarvoor een jaarrekening onder IFRS zal worden opgesteld. Voor het opstellen van deze tussentijdse overzichten zijn IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards en IAS 34 Interim Financial Reporting toegepast. De tussentijdse financiële overzichten bevatten niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening. De overgang naar IFRS heeft invloed op de financiële positie en de resultaten aangezien de waarderingsgrondslagen zijn gewijzigd. De vergelijkende cijfers over 2004 zijn aangepast aan IFRS, met uitzondering van IAS 32 en IAS 39. Deze laatste standaarden worden toegepast vanaf 1 januari De toepassing van IAS 32 leidt ertoe dat het dividend betaalbaar op preferente aandelen ( 3,1 mln) in negen maanden 2005 onderdeel is van de winstbepaling. In de vergelijkende 2/15

3 cijfers over 2004 werd het bedrag niet ten laste van de winst geboekt, maar als uitkering van de winst beschouwd. De aanpassingen van Dutch GAAP naar IFRS van de vergelijkende cijfers over geheel 2004 resulteert onder meer in een daling van de nettowinst over 2004 van 27,8 mln naar 26,9 mln, alsmede een daling van de operationele nettowinst van 36,5 mln naar 35,3 mln. In de cijfers volgens IFRS zijn ook enkele presentatiewijzigingen doorgevoerd. Dit betreft de verantwoording van omzet. De belangrijkste aanpassing is dat onder IFRS de verkoop van ex-leaseauto s en aflossing van financiële leasevorderingen uit de omzet en uit de kostprijs van de omzet geëlimineerd worden. In de eerste negen maanden van 2004 bedroeg de omzet uit deze twee posten 212 mln. Voorts wordt de gefactureerde WA-premie niet langer als omzet verantwoord. In plaats daarvan wordt de marge als omzet verwerkt. In onderhavig persbericht, alsmede in eerder gepubliceerde cijfers over 2004 en het eerste halfjaar 2005 is deze presentatiewijziging doorgevoerd. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de navolgende onderwerpen wordt verwezen naar het document Financiële verslaggeving 2004 onder toepassing van IFRS, dat beschikbaar is op onze website beschrijving van wijzigingen in de waarderings- en presentatiegrondslagen aansluitingen van eigen vermogen in 2004 (NL-Richtlijnen versus IFRS) aansluitingen van resultaten in 2004 (NL-Richtlijnen versus IFRS) wijzigingen in het eigen vermogen per 1 januari 2005 ten gevolge van de toepassing van IAS 32 en IAS 39 Omzet De geconsolideerde netto-omzet was over negen maanden % ( 80 mln) hoger dan in dezelfde periode van Aan de omzettoename heeft Unilease 74 mln bijgedragen. Op 29 juni 2004 heeft Athlon de tweede 50% van de aandelen Unilease verworven waardoor deze vennootschap vanaf 1 juli 2004 wordt geconsolideerd. Autonoom nam de omzet dus toe met 6 mln (1,2%). In Nederland nam de omzet per saldo toe met 65 mln tot 378 mln. De hierin begrepen omzet over het eerste halfjaar van Unilease bedroeg 64 mln. Dat betekent dat de autonome omzet toenam met 1 mln. De autonome leaseomzet steeg met 3 mln (1,2%), bij een toename van de gemiddelde leaseportefeuille met 0,8%. Bij schadeherstel daalde de omzet echter met 2 mln door de stagnerende sturing door leasemaatschappijen. De omzet in België en Luxemburg nam toe met 14 mln tot 105 mln, waarvan 10 mln voor rekening komt van Unilease. De autonome omzetstijging bedroeg ruim 4% en ligt daarmee lager dan de gemiddelde groei van de leaseportefeuille (+7,4%). In Frankrijk nam de omzet uit lease-activiteiten toe met 5%, terwijl de gemiddelde leaseportefeuille toenam met ruim 10%. De geringere omzetstijging is het gevolg van de toename van het aandeel fleetmanagement contracten. In Duitsland nam de omzet toe met bijna 3% bij een gemiddelde toename van de leasevloot met bijna 5%. 3/15

4 De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzetverdeling (in mln) 9 maanden 2005 % 9 maanden e kwartaal 2005 % 3 e kwartaal 2004 Nederland , ,6 127 België en Luxemburg , (2,9) 35 Frankrijk 39 5, ,0 13 Duitsland 79 2, ,0 25 Totaal omzet , ,5 200 Omzet tussen segmenten 15 25, ,0 4 Totaal netto omzet , ,0 196 Winst Het resultaat voor belastingen nam toe met 6,0 mln tot 41,4 mln (+17%). Deze toename is negatief beïnvloed doordat in 2005 de vergoeding die betaald wordt aan houders van preferente aandelen ( 3,1 mln) ten laste van het resultaat is verwerkt. Dit is het gevolg van de toepassing van IAS 32 met ingang van 1 januari Het resultaat in 2005 is tevens beïnvloed door de afschrijving waarde klantenbestand ( 1,9 mln ten opzichte van 0,6 mln in 2004). Exclusief het preferent dividend en afschrijving waarde klantenbestand nam het (operationeel) resultaat voor belasting toe met 29% ( 10,4 mln). Deze toename is behaald bij lease voor 6,2 mln en bij de overige activiteiten voor 4,2 mln. Het resultaat van schadeherstel bleef gelijk. In het resultaat van de lease-activiteiten is een bedrag begrepen van 4,4 mln dat is toe te rekenen aan de acquisitie van 50% van de aandelen Unilease. In het resultaat overige activiteiten komen met name de lagere financieringskosten tot uitdrukking. Dit is het gevolg van de herfinancieringstransacties in 2004 en begin De belastingdruk nam toe van 29,7% tot 31,6%. De verhoging is voornamelijk het gevolg van de gewijzigde behandeling van het preferent dividend. Dit fiscaal niet aftrekbare bedrag heeft in 2005 het resultaat voor belasting met 3,1 mln verlaagd, waardoor de belastingdruk 2 procentpunten hoger uitkwam. De nettowinst nam toe met 3,4 mln tot 28,3 mln. De ontwikkeling van de operationele nettowinst geeft echter een beter beeld van de operationele gang van zaken: In mln 3e kwartaal 2005 % 3e kwartaal 2004 Nettowinst 28,3 13,7 24,9 Bij: afschrijving waarde klantenbestand 1,9 0,6 Bij: preferent dividend 3,1 - Totaal operationele nettowinst 33,3 30,6 25,5 4/15

5 Autoleasing De omzet van de leaseactiviteiten nam toe met 85 mln van 452 mln tot 537 mln. Hiervan is 74 mln het gevolg van de consolidatie van Unilease. De autonome groei is 11 mln ofwel 2,4%. De autonome groei van de gemiddelde leaseportefeuille bedroeg 3,4%. Het resultaat voor belasting nam toe van 33,6 mln tot 38,5 mln. Het resultaat 2005 is negatief beïnvloed door de afschrijving waarde klantenbestand van 1,9 mln (2004: 0,6 mln). Na eliminatie van de toename van deze post neemt het operationeel resultaat voor belasting toe met 18% tot 40,4 mln. Aan de toename van dit resultaat draagt de acquisitie in 2004 van 50% van Unilease voor 4,4 mln bij. De autonome toename (+5%) is o.a. het gevolg van kostenvoordelen behaald in Nederland door de fusie tussen Athlon Car Lease en Unilease. Daarnaast realiseerden de captive verhuuractiviteiten in Nederland en België hogere resultaten. De kosten van integratie van Athlon Car Lease en Unilease in Nederland en België zijn binnen de daarvoor getroffen voorziening gebleven. In Duitsland werd de gebruikte automarkt negatief beïnvloed door de discussies rondom de uitstoot door dieselauto s van fijne stofdeeltjes. Met name de onzekerheid over de maatregelen die de Duitse regering gaat nemen, veroorzaakten een teruggang in de vraag naar gebruikte dieselauto s, waardoor de opbrengstprijzen daalden. Naar aanleiding hiervan is een voorziening voor restwaarden getroffen. In Frankrijk wordt de markt voor gebruikte auto s getroffen door een, naar verwachting tijdelijk, importverbod van de Algerijnse regering voor jonge gebruikte auto s. Het effect hiervan op de verkoopprijzen van gebruikte auto s zal in de komende maanden duidelijk worden. Voorzichtigheidshalve is ook hiervoor vooralsnog een voorziening getroffen. De cijfers van de Nederlandse Vereniging van Autoleasebedrijven geven aan dat de Nederlandse markt met 0,9% groeide ten opzichte van 31 december Dit betekent een lichte daling in het derde kwartaal. Ook in België was sprake van een toename, en wel van 3,1%. Gegevens over de ontwikkelingen in Duitsland zijn niet beschikbaar. In Frankrijk was de marktgroei (+1,1%) tegenvallend. De leaseportefeuille van Athlon nam in 2005 toe met 2,6%. De leaseportefeuille is geografisch als volgt samengesteld. Aantal leasecontracten* % Nederland , België/Luxemburg , Frankrijk , Duitsland , Totaal , * Inclusief de captive verhuurvloot 5/15

6 Autoschadeherstel De omzet (inclusief interne omzet) van schadeherstel daalde met 2,9% van 66,4 mln tot 64,5 mln. Dankzij de getroffen maatregelen in 2004 om te komen tot kostenbesparingen is het resultaat voor belastingen ad 1,3 mln onveranderd ten opzichte van Overige De overige resultaten verbeterden van 0,5 mln tot 1,6 mln. Rekening houdend met het feit dat, in tegenstelling tot 2004, in 2005 de vergoeding aan preferente aandeelhouders ( 3,1 mln) al ten laste van het resultaat is gebracht, zijn de overige resultaten 4,2 mln hoger. Dit vloeit voort uit lagere financieringskosten ten gevolge van herfinancieringen in 2004 en begin Securitisatie Begin februari heeft Athlon een tweede securitisatietransactie geplaatst, waarbij 257 mln is geleend op de geld- en kapitaalmarkt door middel van uitgifte van schuldpapier. De securitisatie betreft (een groot deel van) de leaseportefeuille van Unilease en heeft een looptijd van gemiddeld vijf jaar. De securitisatie van operationele leasecontracten in deze vorm is de tweede van Athlon en uniek in Europa. Met de transactie zijn twee gestelde doelen gerealiseerd: het verder uitbreiden van de groep niet-bancaire financiers (institutionele beleggers) en herfinanciering van bestaande leningen door nieuwe met een langere looptijd tegen een renteniveau dat gunstiger is dan bij bancaire kredieten met een vergelijkbare looptijd. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal kwam per 30 september 2005 uit op mln, een stijging van 106 mln ten opzichte van 31 december De stijging kwam voornamelijk tot stand door toename van de investering in de leaseportefeuille (+ 87 mln) en aan te houden banktegoeden na de securitisatietransactie van februari jl. ( 16 mln). Het eigen vermogen nam af met 54 mln tot 160 mln. De daling is grotendeels het gevolg van de toepassing van IAS 32 met ingang van 1 januari Hierdoor moeten de preferente aandelen ( 69 mln) als schuld worden aangemerkt. Daarnaast is het eigen vermogen 2,6 mln lager omdat volgens IAS 39 de door de onderneming gebruikte interest rate swaps moeten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze is lager dan de nominale waarde. Voor een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen wordt verwezen naar bijlage 3. Op de solvabiliteitsberekening heeft de presentatiewijziging van de preferente aandelen en de nieuwe post waarde klantenbestand geen effect. Deze berekening vindt evenals voorheen plaats op de wijze die is overeengekomen met financiers. De uitkomst hiervan en de vergelijking met de minimum eis gesteld door financiers is bepalend voor de beoordeling van de financiële positie van Athlon Holding N.V. Doordat Athlon 30% van het balanstotaal van de schadeherstel- en holdingactiviteiten als een vaste norm bestemt voor de bepaling van het aansprakelijke vermogen van deze activiteiten, blijft een variabel percentage over voor de lease-activiteiten. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Per 30 september 2005 is de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill en waarde klantenbestand 11,4%. Ultimo 2004 was dit 10,9%. Zie bijlage 6 voor de berekening van de solvabiliteit. 6/15

7 Op 29 juni jl. heeft Moody s bij de rating van Athlon (Baa3) de outlook gewijzigd van stabiel naar positief. Deze opwaardering weerspiegelt de constante verbetering van het financieringsprofiel in combinatie met de consistente onderliggende winstgevendheid en de hoge kwaliteit van activa, aldus Moody s. 3 e kwartaal 2005 ten opzichte van 3 e kwartaal 2004 Het resultaat voor belastingen nam ten opzichte van het derde kwartaal 2004 toe met 0,4 mln tot 12,5 mln. In het derde kwartaal 2005 is het preferent dividend ( 1,1 mln) ten laste van het resultaat verwerkt. Na eliminatie van deze post neemt het operationele resultaat voor belasting toe van 12,7 mln tot 14,3 mln. De toename is ondermeer het gevolg van hogere brutowinst van de lease-activiteiten alsmede door lagere financieringskosten ten gevolge van herfinancieringen in 2004 en begin De belastingen namen toe met 0,3 mln bij een 1% lagere belastingdruk. De nettowinst nam op grond van bovenstaande toe met 0,1 mln tot 8,4 mln. De operationele nettowinst steeg van 8,9 mln naar 10,2 mln (+15%). 3 e kwartaal 2005 ten opzichte van 2 e kwartaal 2005 Het operationele resultaat voor belastingen was in het derde kwartaal 0,8 mln lager dan in het tweede kwartaal. Dit betreft met name een correctie voor rentelasten uit de herfinanciering van de Unilease leningen ad 0,4 mln en een lager resultaat bij de schade-activiteit als gevolg van seizoensinvloeden. De belastinglast is in het derde kwartaal, ondanks een lager resultaat, 0,2 mln hoger en bedraagt 4,1 mln. De hogere belastinglast is het gevolg van een hogere belastingdruk (32,8% ten opzichte van 28,9% in het tweede kwartaal). Dit is het gevolg van het feit dat de druk in het tweede kwartaal positief is beïnvloed met 0,3 mln door een verschuiving tussen het eerste en tweede kwartaal. Per saldo nam de operationele nettowinst af met 1,0 mln. Vooruitzichten 2005 In 2004 bedroeg de operationele nettowinst 35,3 mln. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden en de volledige consolidatie van Unilease verwacht de Raad van Bestuur voor 2005 een operationele nettowinst van 43,0 mln. Het aan de preferente aandeelhouders over 2005 uit te keren dividend ( 4,1 mln) komt onder toepassing van IFRS ten laste van het resultaat. Voorts komt ook de afschrijving waarde klantenbestand ( 2,5 mln) ten laste van het resultaat. In 2005 wordt derhalve een nettowinst voorzien van 36,4 mln (2004: 26,9 mln). Bijlagen: 7 Voor nadere informatie: Athlon Holding N.V. mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur Telefoon: Website: 7/15

8 BIJLAGE 1 GECONSOLIDEERDE t/m 3 e kwt (%) t/m 3 e kwt 3 e kwartaal (%) 3 e kwartaal Geheel RESULTATEN (in mln) Omzet 601,3 16,1 518,1 203,6 2,1 199,5 714,0 Omzet tussen kernactiviteiten (15,1) 24,8 (12,1) (5,2) 30,0 (4,0) (16,7) Netto-omzet 586,2 15,8 506,0 198,4 1,5 195,5 697,3 Rentelasten (40,4) 19,2 (33,9) (14,5) 5,1 (13,8) (48,1) Kostprijs van de omzet 461,9 15,5 (399,9) (157,1) 0,4 (156,5) (562,4) Bruto-omzetresultaat 83,9 16,2 72,2 26,8 6,3 25,2 86,8 Verkoop- en algemene beheerkosten (42,5) 10,1 (38,6) (14,3) 9,2 (13,1) (52,4) Netto-omzetresultaat 41,4 23,2 33,6 12,5 3,3 12,1 34,4 Overige bedrijfsopbrengsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Bedrijfsresultaat 41,4 23,2 33,6 12,5 3,3 12,1 34,5 Resultaat deelnemingen 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,9 Resultaat voor belastingen 41,4 16,9 35,4 12,5 3,3 12,1 36,4 Belastingen resultaat (13,1) 24,8 (10,5) (4,1) 7,9 (3,8) (9,5) Nettowinst 28,3 13,7 24,9 8,4 1,2 8,3 26,9 Nettowinst per gewoon aandeel 1,64 1,35 0,49 0,41 1,39 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel 1,56 1,35 0,46 0,41 1,38 Medewerkers (aantal FTE s ultimo) OPERATIONELE t/m 3 e kwt (%) t/m 3 e kwt 3 e kwartaal (%) 3 e kwartaal Geheel NETTOWINST (in mln) Nettowinst 28,3 13,7 24,9 8,4 (1,2) 8,3 26,9 Dividend preferente aandelen 3,1-1,1 - - Netto fusiekosten Unilease ,1 Afschrijving waarde klantenbestand 1,9 0,6 0,7 0,6 1,3 Operationele nettowinst 33,3 30,6 25,5 10,2 14,6 8,9 35,3 8/15

9 BIJLAGE 2 GECONSOLIDEERDE BALANS (in mln) ultimo 2004 Activa Operationele leaseauto's Financiële leasevorderingen Verhuurauto's Goodwill Waarde klantenbestand Deelnemingen * Latente belastingvordering Overige immateriële vaste activa Overige materiële vaste activa Overige financiële vaste activa Vaste activa Voorraden Te vorderen vennootschapsbelasting Handelsdebiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Totaal activa Passiva Aandelenkapitaal Reserves Eigen vermogen Voorzieningen Rentedragende schulden Egalisatierekening leaseauto's Latente belastingschulden Langlopende schulden Rentedragende schulden Handelscrediteuren en overige schulden Te betalen vennootschapsbelasting Egalisatierekening leaseauto's Kortlopende schulden Totaal passiva * Gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. 9/15

10 BIJLAGE 3 Verloop eigen vermogen (in mln) 9 maanden maanden 2004 * Stand per 1 januari 214,0 173,7 Reclassificatie preferente aandelen (IAS 32) (69,0) - Waardering derivaten (IRS) tegen marktwaarde (IAS 39) (2,4) - Waardering leningen tegen geamortiseerde kostprijs (IAS 39) (0,1) - Stand per 1 januari op basis van IAS 32 en ,5 173,7 Nettowinst 28,3 24,9 Cashflow hedging (0,2) - Kosten opties 0,3 0,2 Mutaties door ondernemingsactiviteiten 28,4 25,1 Emissie gewone aandelen - 25,0 Uitgifte aandelen/uitoefening opties 1,5 0,5 Dividend gewone aandelen (12,3) (8,9) Dividend cumulatief preferente aandelen - (2,0) Dividend financieringspreferente aandelen - (1,1) Mutaties in relatie tot aandeelhouders (10,8) 13,5 Stand per 30 september 160,1 212,3 * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 10/15

11 BIJLAGE 4 KASSTROOMOVERZICHT (in mln) t/m 3 e kwartaal 2005 t/m 3 e kwartaal 2004 Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers incl. rentebaten 635,9 550,6 Betalingen aan leveranciers en werknemers incl. rentelasten (319,7) (267,7) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 316,2 282,9 Ontvangen dividend - 2,7 Betaald dividend (12,3) (13,0) Ontvangen/betaalde winstbelasting (6,7) 9,1 Kasstroom uit operationele activiteiten 297,2 281,7 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen - (32,4) Investeringen in materiële en immateriële vaste activa (exclusief goodwill) (8,5) (4,9) Desinvesteringen materiële vaste activa 2,9 0,8 Aanschaf auto s voor leasing en verhuur (584,9) (465,6) Opbrengst verkoop auto s 212,2 198,3 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen (0,4) 0,8 Overige financiële vaste activa 0,3 - Kasstroom uit investeringsactiviteiten (378,4) (303,0) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 355,0 87,6 Aflossing achtergestelde leningen - (14,8) Aflossingen langlopende schulden (143,7) (33,3) Toename deposito s securitisatie (16,0) - Toename eigen vermogen door emissie - 25,0 In- en verkoop eigen aandelen / uitoefening opties 1,5 0,4 Kasstroom kortlopende schulden (115,7) (43,7) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 81,1 21,2 Mutatie liquide middelen (0,1) (0,1) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Betaald dividend: 2005 uitsluitend dividend op gewone aandelen, 2004 inclusief preferent dividend ( 4,1 mln) 11/15

12 SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER 2005 NAAR KERNACTIVITEITEN (in mln) BIJLAGE 5 Voortgezette activiteiten Elimi- Afgestoten c.q. gestaakte Totaal Lease Schade Overig natie Subtotaal activiteiten Totaal activa volgens balans 1.852,2 26, , ,2 Totaal deelnemingen 1, ,4-1,4 Totaal verplichtingen volgens balans 1.698,2 18,2 (67,2) , ,2 Netto-omzet 536,5 49, ,2-586,2 Omzet aan segmenten 0,3 14,8 - (15,1) Omzet 536,8 64,5 (15,1) 586,2-586,2 Netto-omzetresultaat 38,5 1,3 1,6-41,4-41,4 Overige bedrijfsopbrengsten - - 0,0-0,0-0,0 Bedrijfsresultaat 38,5 1,3 1,6-41,4-41,4 Resultaat deelnemingen 0, ,0-0,0 Resultaat voor belastingen 38,5 1,3 1,6-41,4-41,4 Belastingen resultaat (13,1) - (13,1) Nettowinst 28,3-28,3 Verdeling netto-omzet in % 91,5 8, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 7,2 2, ,1-7,1 12/15

13 SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER 2004 NAAR KERNACTIVITEITEN (in mln) BIJLAGE 5 - vervolg Voortgezette activiteiten Elimi- Afgestoten c.q. gestaakte Totaal Lease Schade Overig natie Subtotaal activiteiten Totaal activa volgens balans 1.713,6 29,1 1, ,7 4, ,9 Totaal deelnemingen 1, ,0-1,0 Totaal verplichtingen volgens balans 1.573,3 20,4 (62,0) ,7 3, ,6 Netto-omzet 450,7 55, ,0 0,0 506,0 Omzet aan segmenten 1,0 11,1 - (12,1) Omzet 451,7 66,4 (12,1) 506,0 0,0 506,0 Netto-omzetresultaat 31,1 1,3 0,5-32,9 0,7 33,6 Overige bedrijfsopbrengsten - - 0,0-0,0-0,0 Bedrijfsresultaat 31,1 1,3 0,5-32,9 0,7 33,6 Resultaat deelnemingen 1, ,8-1,8 Resultaat voor belastingen 32,9 1,3 0,5-34,7 0,7 35,4 Belastingen resultaat (10,3) (0,2) (10,5) Nettowinst 24,4 0,5 24,9 Verdeling netto-omzet in % 89,1 10, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 6,9 2, ,5-6,6 13/15

14 BIJLAGE 6 Mutaties aantal aandelen Aantal gewone uitgegeven aandelen Aantal cumulatief preferente aandelen Aantal converteerbare financieringspreferente aandelen Stand per Emissie gewone aandelen Uitgeoefende opties Stand per Uitgifte nieuwe aandelen t.b.v uitgeoefende opties Stand per Solvabiliteit 30 september 2005 (in mln) Totaal groep Autoleaseactiviteiten Schadeherstel en overige activiteiten Balanstotaal Af: deposito s securitisatie (41) (41) - Af: goodwill en waarde klantenbestand (21) (17) (4) Totaal vermogen Aansprakelijk vermogen Bij: hedge reserve Af: goodwill en waarde klantenbestand (21) (17) (4) Af: verwachte winstverdeling (11) (11) - Saldo aansprakelijk vermogen Aansprakelijk vermogen / Totaal vermogen (%) 11,8 11,4 30,0 14/15

15 NETTOWINST PER GEWOON AANDEEL (in mln) Uitkering cumulatief preferente Uitkering converteerbare t/m 3 e kwt 2005 t/m 3 e kwt e kwartaal 2005 BIJLAGE 7 3 e kwartaal /15 geheel Nettowinst 28,3 13,7 24,9 8,4 1,2 8,3 26, aandelen - (2,0) - (0,7) (2,6) financieringspreferente aandelen - (1,1) - (0,4) (1,5) 28,3 29,8 21,8 8,4 16,7 7,2 22,8 Netto fusiekosten Unilease ,1 Afschrijving waarde klantenbestand 1,9 0,6 0,7 0,6 1,3 30,2 34,8 22,4 9,1 16,7 7,8 31,2 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Nettowinst per gewoon aandeel 1,64 1,35 0,49 0,41 1,39 * Operationele nettowinst per gewoon aandeel 1,75 1,39 0,53 0,45 1,91 ** Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel 1,56 1,35 0,46 0,41 1,38 * 22,8 mln / ** 31,2 mln /

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb TOENAME OPERATIONELE NETTOWINST 22% Hoofddorp, 2 maart 2006 Hoofdpunten 2005: Stijging leaseportefeuille met 4,4% Omzetstijging 13% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 43,0 mln (+22%) Sterke

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Persbericht 24 augustus 2011 Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft in het eerste halfjaar van 2011 een resultaat na belastingen behaald van 4,3

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam

1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam 1 ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V. te Rotterdam Halfjaarbericht 2013 Inhoud Pagina Persbericht 1 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatie-overzicht eigen vermogen

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie