Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3"

Transcriptie

1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet Kostprijs van de omzet Bruto omzetresultaat Kosten van onderzoek en ontwikkeling Subsidies en bijdragen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten (24.983) (16.223) (26.015) (27.281) Verkoopkosten en algemene beheerskosten Overname en acquisitiekosten n.v.t n.v.t. n.v.t. Totale kosten Bedrijfsresultaat ( ) (94.043) (98.619) Rentebaten (-lasten), netto (7.207) (36.781) (38.571) Resultaat minderheidsdeelnemingen (3.205) Resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor belasting ( ) ( ) ( ) Vennootschapsbelasting ( ) Resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten na belasting voor wijziging van waarderingsgrondslagen ( ) (88.045) (92.329) Cumulatief netto effect van wijziging van waarderingsgrondslagen, na vennootschapbelasting (2.676) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Netto resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ( ) (88.045) (92.329) Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (3.685) ( ) ( ) ( ) Vennootschapsbelasting over het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Netto resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (3.011) (63.790) ( ) ( ) Netto resultaat ( ) ( ) ( ) Netto winst (verlies) per gewoon aandeel: - uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,83 (0,89) (0,18) - uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (0,01) (0,14) (0,26) Totaal 0,82 (1,03) (0,44) Verwaterde netto winst (verlies) per gewoon aandeel: - uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 0,79 (0,89) (0,18) - uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (0,01) (0,14) (0,26) Totaal 0,78 (1,03) (0,44) Aantal gewone aandelen gebruikt voor berekening van resultaat per aandeel (x 1.000): Netto resultaat Verwaterd netto resultaat ) Dit is inclusief herstructureringslasten van EUR in verband met afschrijving voorraden, afwaarderingen en afkoopsommen die verband houden met het herstructureringsplan ) Ten behoeve van de lezer zijn bedragen voor het jaar 2002 in Amerikaanse dollars omgerekend naar USD 1,00 = EUR 0, ) De financiële gegevens over voorgaande jaren zijn aangepast om de invloed van de beëindigde bedrijfsactiviteiten weer te geven. 4) Is inclusief EUR kosten in verband met afschrijving voorraden en afwaardering vaste activa.

2 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Voor de periode (Bedragen x 1000) jan - jun jul - dec jan - dec Netto omzet Kostprijs van de omzet Bruto omzetresultaat Kosten van onderzoek en ontwikkeling Subsidies en bijdragen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten (13.388) (12.627) (26.015) Verkoopkosten en algemene beheerskosten Totale kosten Bedrijfsresultaat (44.786) (49.257) (94.043) Rentebaten (-lasten) netto (22.533) (14.248) (36.781) Resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor belasting (67.319) (63.505) ( ) Vennootschapsbelasting Netto resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (46.074) (41.971) (88.045) Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (78.049) ( ) ( ) Vennootschapsbelasting over het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Netto resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (52.049) (67.729) ( ) Netto resultaat (98.123) ( ) ( ) Netto winst (verlies) en verwaterde netto winst (verlies) per gewoon aandeel: - uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (0,10) (0,09) (0,18) - uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (0,11) (0,14) (0,26) Totaal (0,21) (0,23) (0,44) Aantal gewone aandelen gebruikt voor berekening van resultaten per aandeel (x 1.000): - Netto resultaat Verwaterd netto resultaat

3 Kengetallen Verkorte Geconsolideerde Balans 3 dec. 31 dec. 31 dec. 31 Bruto omzetresultaat als % van netto omzet 41,2 2,0 23,9 Bruto omzetresultaat als % van netto omzet, exclusief 41,2 30,6 23,9 bijzondere lasten 6 Bedrijfsresultaat als % van netto omzet 20,3 (37,2) (4,8) Bedrijfsresultaat als % van netto omzet, exclusief bijzondere lasten 7 20,3 (5,7) (4,8) Netto winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten als % van netto omzet 14,3 (26,1) (4,5) Eigen vermogen als % van totale activa 48,5 33,7 39,8 Afzet systemen totaal (aantallen) Aantal werknemers in voortgezette bedrijfsactiviteiten Aantal werknemers van beëindigde bedrijfsactiviteiten Totaal aantal werknemers ) Deze data geven voortgezette bedrijfsactiviteiten weer, tenzij anders vermeld. 6) Bijzondere lasten betreffen herstructureringslasten met betrekking tot de kostprijs van de omzet van EUR 455 mln. 7) Bijzondere lasten bevatten herstructureringslasten met betrekking tot de kostprijs van de omzet, overige bijzondere lasten alsmede overname en acquisitiekosten (Bedragen x 1.000) EUR EUR USD 2 ACTIVA Liquide middelen Debiteuren Voorraden Belasting vorderingen Overige vlottende activa Activa inzake beëindigde bedrijfsactiviteiten Totaal vlottende activa Latente belasting vordering Overige activa Immateriële vaste activa Gebouwen, installaties en inventaris Totaal activa PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN Vlottende passiva Passiva inzake beëindigde bedrijfsactiviteiten Converteerbare achtergestelde obligaties Overige langlopende schulden inclusief belasting Eigen vermogen Totaal passiva en eigen vermogen

4 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht (Bedragen x 1.000) EUR EUR EUR USD 3 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN: Netto resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ( ) (88.045) (92.329) Afschrijvingen Mutaties in activa en passiva ( ) ( ) ( ) Netto kasstromen uit (aangewend voor) voortgezette operationele activiteiten ( ) (54.151) (56.786) KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN: Aankoop gebouwen, installaties en inventaris ( ) ( ) ( ) ( ) Overige investeringsactiviteiten (13.238) Netto kasstromen aangewend voor voortgezette investeringsactiviteiten ( ) ( ) (79.852) (83.737) KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN: Ontvangsten uit emissie van converteerbare achtergestelde leningen Aflossing van leningen 0 0 (5.203) (5.456) Ontvangsten uit emissie aandelen Netto kasstromen uit voortgezette financieringsactiviteiten Minderheidsbelang ( ) 0 0 Invloed koersverschillen (1.869) (1.960) Kasstromen (ontvangen) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (45.048) (69.815) ( ) ( ) Kasstromen aangewend door SVG in het vierde kwartaal n.v.t. (38.772) n.v.t. n.v.t. Toename (afname) liquide middelen, netto (73.522) ( ) ( ) 8) Liquide middelen voor 2000 zijn inclusief EUR aangaande gebonden kasmiddelen uit een financierings deelneming. Dit bedrag stond niet ter beschikking voor operationele of investeringsactiviteiten van de vennootschap. 9) Met betrekking tot voormalig SVG zijn de cijfers voor de periode eindigend september 2000 opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de afname in liquide middelen voor de 3 maanden eindigend 31 december 2000 niet zijn opgenomen in de financiële gegevens. Deze afname bedraagt EUR

5 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht jan - jun jul - dec jan -dec (Bedragen x 1.000) EUR EUR EUR KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN: Netto resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (46.074) (41.971) (88.045) Afschrijvingen Mutaties in activa en passiva ( ) ( ) Netto kasstromen uit (aangewend voor) voortgezette operationele activiteiten ( ) (54.151) KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN: Aankoop gebouwen, installaties en inventaris (61.098) (77.489) ( ) Overige investeringsactiviteiten Netto kasstromen aangewend voor voortgezette investeringsactiviteiten (49.768) (30.084) (79.852) KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN: Aflossing van leningen (4.366) (837) (5.203) Ontvangsten uit emissie aandelen Netto kasstromen uit voortgezette financieringsactiviteiten Invloed koersverschillen (59.271) (1.869) Kasstromen (ontvangen) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (57.349) (70.124) ( ) Toename (afname) liquide middelen, netto ( ) ( ) 10) Bevat een reclassificatie van het eerste half jaar van EUR naar mutaties in activa en passiva betreffende de invloed van koersverschillen op voornamelijk US dollar genomineerde kasposities in Nederland. Verloopoverzicht Eigen Vermogen (Bedragen x 1000) EUR EUR USD 2 Saldo begin periode Wijzigingen in het eigen vermogen van SVG gedurende het vierde kwartaal 2000 (9.326) n.v.t. n.v.t. Emissie gewone aandelen en conversie obligatielening Netto resultaat ( ) ( ) ( ) Overige wijzigingen Saldo ultimo periode Alle getallen zijn gebaseerd op US GAAP

6 Toelichting op de financiële gegevens Presentatie Bij het opstellen van de financiële gegevens hanteert ASML waarderingsgrondslagen die in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in de Verenigde Staten ("U.S. Gaap"). De in dit verslag opgenomen financiële gegevens luidt in duizenden euro's ("EUR"). Uitsluitend om tegemoet te komen aan de lezer, zijn sommige bedragen, luidend in euro's, per 31 december 2002 omgerekend in Amerikaanse dollars tegen de koers per balansdatum, zijnde USD 1,00 = EUR 0,9536. Omrekening moet niet worden gezien als een bevestiging dat de bedragen in euro's tegen deze of andere koersen kunnen worden omgewisseld in Amerikaanse dollars per deze datum. Pooling of interests Op 22 mei 2001 heeft ASML de fusie met SVG afgerond. Deze fusie is verwerkt als een "pooling of interests. Dit houdt in dat de financiële gegevens van SVG en ASML zijn samengevoegd in de veronderstelling dat het altijd een combinatie is geweest. Met uitzondering van de beëindigde bedrijfsactiviteiten, zoals in onderstaande paragraaf besproken, bevatten de voorgaande overzichten de samengevoegde financiële gegevens per 31 december 2001 en 2002 van de activiteiten van beide ondernemingen. Op grond van de US GAAP rapporteringsrichtlijnen omvatten de opgenomen vergelijkende cijfers over het jaar 2000 de gegevens van SVG over de periode 1 oktober 1999 tot en met 30 september 2000 en de gegevens van ASML over de periode 1 januari tot en met 31 december Beëindigde bedrijfsactiviteiten Op 18 december 2002 is door ASML het besluit genomen om per 31 december 2002 de activiteiten van de Track divisie te staken en de Thermal divisie af te stoten. Het totale verlies van deze divisies bedraagt EUR 119,8 miljoen (na belastingen). In de bijgevoegde geconsolideerde balans zijn de activa en passiva van de beëindigde bedrijfsactiviteiten apart vermeld. Deze bestaan hoofdzakelijk uit debiteuren, voorraden en vaste activa alsmede crediteuren en overlopende passiva. Cijfers van de voorgaande jaren zijn aangepast om de invloed van dit besluit weer te geven. Grondslagen voor consolidatie In de financiële gegevens zijn de cijfers opgenomen van ASML Holding N.V. en al haar meerderheidsdeelnemingen. In de consolidatie zijn alle relevante intercompany winsten, - diensten, -leveringen en saldi geëlimineerd. Resultaatverantwoording Onder richtlijn SAB101 worden door ASML de verkoopopbrengsten verantwoord bij verscheping. Deze richtlijn heeft geresulteerd in het passiveren van de fair value van de te verlenen installatiediensten die nog moeten worden uitgevoerd op geleverde systemen. Initiële leveringen van nieuwe technologie worden niet als verkoopopbrengsten verantwoord maar uitgesteld tot het moment van acceptatie door de afnemer. ASML heeft geen nieuwe technologie systemen eind 2002 gepassiveerd in vergelijking met 14 systemen op 30 juni 2002 en 13 systemen op 31 december Verkoopresultaten met betrekking tot diensten worden verantwoord bij levering van dergelijke diensten. Opbrengsten uit vooruitbetaalde servicecontracten worden verantwoord gedurende de looptijd van het contract. Ontvangen vooruitbetalingen van afnemers worden als resultaat verantwoord als de producten zijn verscheept. Exploitatiekosten alsmede andere baten en lasten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening op het moment dat ze voorzienbaar dan wel gerealiseerd zijn. Overname- en acquisitiekosten Eenmalige fusie en acquisitiekosten zijn als zodanig verantwoord. Deze bevatten kosten met betrekking tot Investment banking, professionele dienstverlening alsmede consultancy inzake integratie. Het gebruik van schattingen Het opstellen van de financiële gegevens volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving noodzaakt het Management tot het maken van schattingen en veronderstellingen. Deze hebben betrekking op de bedragen die zijn opgenomen voor activa en passiva, de vermelding van voorwaardelijke activa en latente verplichtingen per balansdatum, alsmede de verantwoording van baten en lasten gedurende de verslagperiode. De werkelijke bedragen kunnen afwijken van de geschatte bedragen. Tekst van het Safe Harbor Statement ingevolge de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995: Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onderhevig zijn aan risico s en onzekerheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot economische omstandigheden, de vraag naar het product en de capaciteit binnen de bedrijfstak, concurrerende producten en prijzen, de doelmatigheid van de productie, de ontwikkeling van nieuwe producten, de afdwingbaarheid van octrooien, de beschikbaarheid van grondstoffen en vitale productiehulpmiddelen, het bedrijfsklimaat en andere risico s aangegeven in de documenten welke zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013

HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013 HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 6 Nettowinst eerste halfjaar 260

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V.

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V. Halfjaarrekening 2014 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2014 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144 jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 102 Geconsolideerde balans 103 Geconsolideerd overzicht van kasstromen 104 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het vermogen 105

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534.

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534. Inhoud jaarrekening Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaarrekening pagina (bedragen x 1.000) Toel. 2006 2005 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010

Vesteda Woningen II CV. Financiële overzichten 2010 Vesteda Woningen II CV Financiële overzichten 2010 Inhoudsopgave pagina Jaarrekening 1. Ten geleide 3 2. Grondslagen 4 3. Balans per 31 december 2010 7 4. Winst-en-verliesrekening over 2010 8 5. Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V.

Halfjaarverslag 2015. Bright Pensions N.V. Halfjaarverslag 2015 Bright Pensions N.V. INHOUDSOPGAVE 1 HALFJAARREKENING 2015... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Verbonden partijen... 3 1.3 Algemene waarderingsgrondslagen... 3 1.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling...

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie