ess release - Persbericht - Press release - Persb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ess release - Persbericht - Press release - Persb"

Transcriptie

1 ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst * groeide stevig (+22%) tot 26,2 mln Autonome groei leaseportefeuille 3,3% (v.a ) Overname 50% aandelen Unilease Lager schade-aanbod Van de voorzitter Henk Bierstee: Na de al goede eerste 6 maanden, is in het derde kwartaal de positieve trend verder versterkt. De operationele nettowinst steeg met 15% in het eerste halfjaar naar 22% nu. Ook de contractenportefeuille laat met 3,3% een stevig groeicijfer zien. Dit brengt ons op de 2 e marktpositie in de Benelux. Onderliggende factoren voor de goede resultaten zijn kostenbeheersing, o.a. door de integratie van de leasemaatschappijen in in Nederland en Duitsland, maar ook hogere brutomarges in de leaseactiviteiten. En natuurlijk, onze acquisitie van Unilease speelt een belangrijke rol en heeft zoals verwacht direct bijgedragen. Alles bijeengenomen leidt dit tot een positieve bijstelling van de verwachte operationele nettowinst voor geheel van 32,9 mln naar 34 mln. Kerncijfers (in mln) 9 maanden % 9 maanden 3 e kwartaal % 3 e kwartaal Netto-omzet 736,8 5,6 697,9 284,8 21,8 233,8 Bedrijfsresultaat 34,0 20,1 28,3 12,2 48,8 8,2 Resultaat deelnemingen 1,7 (15,0) 2,0 0,0 0,8 Resultaat voor belastingen 35,7 17,8 30,3 12,2 35,6 9,0 Belastingen (10,5) 2,0 (3,7) (37,0) (2,7) Nettowinst 25,2 (22,0) 32,3 8,5 34,9 6, Balanstotaal Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit ** Schadeherstel / holding 30,0% 30,0% * ** (normatief) Autolease-activiteiten 11,6% 13,3% Totaal groep 12,1% 14,2% operationele nettowinst, zijnde de nettowinst voor afschrijving goodwill, fusiekosten () en de eenmalige belastingbate () Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken 1/14

2 Samenvatting Tot en met 30 september behaalde Athlon een omzettoename van 39 mln (5,6%). Hierin is de bijdrage ( 59 mln) van het geacquireerde Unilease begrepen. Autonoom daalde de omzet met 3%. Het aantal contracten inclusief Unilease nam toe met 14% ten opzichte van 31 december. Het resultaat voor belasting nam toe met 5,4 mln (18%) tot 35,7 mln. Hiervan heeft 1,7 mln betrekking op Unilease. De autonome groei van het resultaat voor belasting is derhalve 3,7 mln o.a. door betere leaseresultaten. In is sprake van een belastinglast van 10,5 mln, terwijl in er nog een bate was van 2,0 mln. Deze bate werd veroorzaakt door een éénmalig belastingvoordeel van 11,5 mln. De operationele nettowinst komt hierdoor uit op 26,2 mln (+22%), terwijl de nettowinst daalde met 7,1 mln tot 25,2 mln door genoemd eenmalig belastingvoordeel. Het integratieproject van Unilease en Athlon Car Lease in Nederland en België verloopt volgens plan. Unilease en emissie Op 29 juni jl. werd met LeasePlan Corporation definitief overeenstemming bereikt over de overname van haar 50%-belang in Unilease. Daarmee kwam Unilease volledig in het bezit van Athlon Holding. Unilease heeft in Nederland ruim en in België circa leasecontracten. In werd door Unilease een omzet behaald van 220 mln * met 200 medewerkers. In dat jaar kwam de groei van de portefeuille uit op 2,6%. De koopsom bedroeg en is gefinancierd uit beschikbare kredietfaciliteiten en door uitgifte van 1,56 mln gewone aandelen. Betaling van de koopsom en ontvangst van de opbrengst van de emissie vonden plaats in de eerste week van juli. In het vierde kwartaal zal een voorziening worden getroffen voor de kosten van de voorgenomen fusie tussen Athlon Car Lease en Unilease. De hieruit voorvloeiende last bedraagt circa 6,5 mln (na vennootschapsbelasting). De resultaten van Unilease zijn vanaf 1 juli geheel opgenomen in de resultaten van Athlon Holding. Tot en met het 2 e kwartaal werden deze resultaten voor 50% verantwoord onder Resultaat deelnemingen. 9 maanden ten opzichte van 9 maanden Omzet De geconsolideerde netto omzet van 737 mln over de eerste 9 maanden was per saldo 5,6% ( 39 mln) hoger dan in de vergelijkbare periode. De omzet van Unilease Nederland en België bedroeg in het derde kwartaal 59 mln. Autonoom nam de omzet af met 3%. In Nederland nam de omzet per saldo toe met 35 mln tot 425 mln (+9%). De omzet van Unilease bedroeg 51 mln, hetgeen leidt tot een autonome omzetdaling van 16 mln. Deze omzetafname is voor 9 mln het gevolg van een daling met 1,4% van de gemiddelde leaseportefeuille en een hoger aandeel van fleetmanagement contracten. Deze contracten genereren geen omzet uit hoofde van afschrijving en interest. Daarnaast wordt deze daling voor 2 mln verklaard door het lagere aantal na afloop van het leasecontract verkochte lease-auto s. De omzet van de schadeherstelketen daalde met 5 mln. * Aangepast op basis van Athlonwaarderingsgrondslagen 2/14

3 De omzet in België/Luxemburg nam per saldo met 9 mln toe tot 139 mln (+6,9%). Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door Unilease Belgium(+ 8 mln). De autonome toename van de omzet uit gefactureerde leasetermijnen werd echter grotendeels teniet gedaan door een lagere omzet uit verkochte ex-lease auto s. In Frankrijk nam de omzet uit de lease activiteiten toe. Deze toename werd teniet gedaan door de in in gang gezette afbouw van het aantal auto s dat verhuurd wordt aan de koper van de voormalige verhuuractiviteiten. Deze afbouw genereerde in nog een omzet van 28 mln en in van 9 mln en zal voor het eind van het jaar voltooid zijn. De omzettoename in Duitsland was tevredenstellend. De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzetverdeling (in mln) 9 maanden % 9 maanden 3 e kwartaal % 3 e kwartaal Nederland 425 9, ,7 124 België en Luxemburg 139 6, ,8 47 Frankrijk 60 (18,9) (35,7) 28 Duitsland 125 7, ,1 39 Totaal omzet 749 5, ,4 238 Omzet tussen segmenten 12 0, ,0 4 Totaal netto omzet 737 5, ,8 234 Winst De winst voor belasting steeg tot en met september met 17,8% ( 5,4 mln) tot 35,7 mln. Deze toename is gerealiseerd bij de lease-activiteiten ( 4,4 mln) en de holding ( 2,1 mln). De resultaten bij schadeherstel bleven 1,1 mln achter. De belastinglast nam toe. In was per saldo nog sprake van een belastingbate van 2,0 mln. Dit was het gevolg van een éénmalige belastingbate van 11,5 mln die ontstond door de mogelijkheid de verliezen die in het verleden waren geleden bij de Duitse verhuuractiviteiten fiscaal te kunnen verrekenen. Exclusief de éénmalige bate was de belastinglast in 9,5 mln. Dit komt overeen met 31,3% van het resultaat voor belasting. In is de belastingdruk 29,4%; deze relatieve verlaging is onder andere het gevolg van hogere onbelaste winstbijdragen uit Duitse vennootschappen. De operationele nettowinst nam in de eerste 9 maanden toe met 22% tot 26,2 mln. Hiervan is 0,9 mln toe te rekenen aan de bijdrage uit de acquisitie van de overige 50% van de aandelen in Unilease. Autonoom neemt de operationele nettowinst toe met 18% (zie bijlage 1). 3/14

4 Autoleasing De lease omzet van de voortgezette activiteiten was 673 mln. De toename t.o.v. is 63 mln. Hiervan is 59 mln bijgedragen door Unilease. De gemiddelde autonome groei van de leaseportefeuille van de groep was 4,3% ten opzichte van de overeenkomstige periode in. De autonome omzet uit leasetermijnen nam toe met bijna 1%. Het achterblijven van de omzet bij de groei van de leaseportefeuille is grotendeels het gevolg van de toename van het relatieve aandeel van het aantal fleet-management contracten in de leaseportefeuille. Verdeling lease-omzet 9 maanden 9 maanden 3 e kwartaal 3 e kwartaal (in mln) Omzet leasetermijnen excl. Unilease Omzet leasetermijnen Unilease Omzet verkoop auto s excl. Unilease Omzet verkoop auto s Unilease Totaal omzet voortgezette activiteiten Omzet beëindigde activiteiten Totaal omzet Het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill van de voortgezette en beëindigde activiteiten nam toe van 30 tot 35 mln. Aan de toename draagt Unilease 2 mln bij. De autonome groei bedraagt derhalve 3 mln (10%). Deze toename is voornamelijk het gevolg van verbeterde bruto-marges. Daarnaast daalden de kosten door de fusie van de leasemaatschappijen in Nederland in, waardoor de totale kosten van de groep slechts gering toenamen. De debiteurenverliezen namen af van 2,4 mln tot 1,4 mln. Volgens de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Autoleasebedrijven is het aantal leasecontracten in Nederland nagenoeg onveranderd ten opzichte van 31 december (-0,4%). In België was er sprake van een toename van 2%. Gegevens over de marktontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland zijn nog niet beschikbaar. De leaseportefeuille van Athlon nam tot en met het derde kwartaal toe met ruim 14%. In de toename is inbegrepen 50% van de portefeuille van Unilease, die is geacquireerd op 29 juni jl. Autonoom groeide de portefeuille met 3,3%. Na een aantal kwartalen te zijn gedaald heeft de leaseportefeuille van Athlon Car Lease in Nederland in het derde kwartaal weer een groei, zij het nog gering, te zien gegeven. 4/14

5 Dit is geografisch als volgt samengesteld. Aantal lease-auto s* % Unilease 100% Unilease 50% autonoom Unilease 50% Nederland (1,9) België/Luxemburg , Frankrijk , Duitsland , Totaal , * Inclusief de captive verhuurvloot Autoschadeherstel Als gevolg van het voortdurend afnemende aanbod in de markt boekten de gezamenlijke schadeherstelactiviteiten in Nederland en België een omzetdaling van 8% tot 55,3 mln. Met name het leasesegment binnen de gestuurde schadestroom was hier debet aan. De brutomarge daalde hierdoor met 3,4 mln. Kostenbesparing ad 2,3 mln door met name reductie van het personeelsbestand beperkte de afname van het resultaat voor belasting tot 1,1 mln. Het resultaat voor belasting kwam uit op 0,8 mln; voor afschrijving goodwill is dit resultaat 1,5 mln. Dit is gelijk aan het resultaat tot en met 30 juni. Overige De overige resultaten namen toe met 2,1 mln tot een winst voor belasting van 0,5 mln. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een beter renteresultaat. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal nam toe met 387 mln van per 31 december tot mln op 30 september. Hiervan is 360 mln het gevolg van de acquisitie van het 50%-belang van Unilease dat nog niet in het bezit was van Athlon Holding. Omdat in het verleden het 50%-belang van Athlon niet werd geconsolideerd, is door deze verkrijging van het 50%-belang van LeasePlan het geconsolideerde balanstotaal van Athlon toegenomen met 100% van de activa en passiva van Unilease. De autonome toename van het balanstotaal met 27 mln is het gevolg van de toename van de investering in de lease- en verhuurauto s met 52 mln en een verlaging van de vorderingen met 25 mln. Besloten is om ca 80% van de koopprijs van Unilease te financieren met eigen vermogen. Hiertoe werden op 30 juni aandelen geëmitteerd. De opbrengst hiervan, na aftrek van kosten, bedroeg 25,0 mln. Het verloop van het eigen vermogen (inclusief de mutaties in het aantal aandelen) is weergegeven in bijlage 6. Doordat Athlon 30% van het balanstotaal van de schadeherstel- en holdingactiviteiten als een vaste norm bestemt voor de bepaling van het aansprakelijke vermogen van deze activiteit, blijft een variabel percentage over voor de lease-activiteiten. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit de tabel weergegeven in bijlage 6 blijkt dat per 30 september de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill 11,6% was. Ultimo was dit 13,9%. 5/14

6 De lagere ratio is het gevolg van de groei van het geconsolideerde balanstotaal door de acquisitie van Unilease en het na 30 juni jl. deels aflossen van de achtergestelde lening met een bedrag van 15 mln. Derde kwartaal ten opzichte van tweede kwartaal Het resultaat voor belastingen nam toe met 1,1 mln tot 12,2 mln. Dit is het gevolg van een toename bij de leaseactiviteiten van 1,7 mln, ondanks een hogere afschrijving goodwill ( 0,3 mln) ten gevolge van de acquisitie 50%-Unilease. Het resultaat schadeherstel nam af met 0,4 mln, omdat in het tweede kwartaal de te betalen bonussen aan klanten lager waren. Het resultaat overig was daarnaast 0,2 mln lager door lagere rente-inkomsten. De belastingdruk is met 30,3% licht hoger. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijving goodwill Unilease die fiscaal niet aftrekbaar is en de wijziging in de verantwoording van de resultaten van Unilease vanaf 1 juli. Door deze wijziging wordt het resultaat van Unilease vanaf die datum verwerkt vóór belasting, terwijl voorheen het resultaat ná belasting werd opgenomen. De nettowinst nam toe met 0,6 mln tot 8,5 mln. Derde kwartaal ten opzichte van derde kwartaal Het resultaat voor belastingen nam toe met 3,2 mln tot 12,2 mln. De toename bij lease was 2,7 mln en bij overig 0,5 mln. De toename bij lease bevat de geacquireerde bijdrage van Unilease ad 1,7 mln. Het schaderesultaat was gelijk. De belastingen zijn 1,0 mln hoger. Dit is met name het gevolg van de verbeterde resultaten voor belasting. Per saldo nam de nettowinst toe met 2,2 mln (+35%) tot 8,5 mln. IFRS In het derde kwartaal zijn ten opzichte van hetgeen hierover is meegedeeld bij de publicatie van de halfjaarcijfers geen nieuwe inzichten ontstaan. Vooruitzichten In augustus van dit jaar heeft de Raad van Bestuur de verwachting uitgesproken dat de nettowinst over, voor aftrek van afschrijving goodwill en de fusiekosten (netto) van Unilease met Athlon Car Lease, naar verwachting tenminste 32,9 mln zal bedragen. De fusiekosten zijn ingeschat op 6,5 mln (netto). Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwacht de Raad van Bestuur over een stijging van de nettowinst voor afschrijving goodwill en voorziening fusiekosten tot 34 mln. De op basis van deze nettowinst berekende winst per gewoon aandeel bedraagt 1,83 (: 1,62 na eliminatie eenmalige belastingbate). Bij de vaststelling van het dividend voor gewone aandeelhouders zullen de fusiekosten en goodwill afschrijving buiten beschouwing blijven. 6/14

7 De afschrijving van goodwill zal over ca. 1,5 mln bedragen; hierin is de afschrijving op de betaalde goodwill voor Unilease begrepen ( 0,7 mln). De nettowinst (na aftrek afschrijving goodwill en fusiekosten) komt hierdoor naar verwachting uit op 26,0 mln. Bijlagen: 1. Geconsolideerde resultaten 2. Geconsolideerde balans 3. Winst per gewoon aandeel 4. Segmentatie overzichten 5. Kasstroomoverzicht 6. Eigen vermogen en solvabiliteit Voor nadere informatie: Athlon Holding N.V. mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur Telefoon: Website: 7/14

8 BIJLAGE 1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor de waardering van de activa en passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening van. * GECONSOLIDEERDE t/m 3 e kwt RESULTATEN (in mln) (%) t/m 3 e kwt 3 e kwartaal (%) 3 e kwartaal 8/14 Geheel Omzet 748,9 5,4 710,2 288,8 21,4 237,8 946,3 Omzet tussen kernactiviteiten (12,1) 1,6 (12,3) (4,0) 0,0 (4,0) (15,4) Netto-omzet 736,8 5,6 697,9 284,8 21,8 233,8 930,9 Kostprijs van de omzet (664,4) 5,4 (630,6) (259,6) 22,1 (212,6) (840,8) Bruto-omzetresultaat 72,4 7,6 67,3 25,2 18,9 21,2 90,1 Verkoop- en algemene beheerkosten (38,4) (1,5) (39,0) (13,0) 0,0 (13,0) (52,1) Netto-omzetresultaat 34,0 20,1 28,3 12,2 48,8 8,2 38,0 Overige bedrijfsopbrengsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Bedrijfsresultaat 34,0 20,1 28,3 12,2 48,8 8,2 38,1 Resultaat deelnemingen 1,7 15,0 2,0 0,0 0,8 3,0 Resultaat voor belastingen 35,7 17,8 30,3 12,2 35,6 9,0 41,1 Belastingen * (10,5) 2,0 (3,7) (37,0) (2,7) (0,8) Nettowinst 25,2 (22,0) 32,3 8,5 34,9 6,3 40,3 Medewerkers (aantal FTE s ultimo) OPERATIONELE NETTOWINST (in mln) t/m 3 e kwt (%) t/m 3 e kwt 3 e kwartaal (%) 3 e kwartaal Geheel Nettowinst 25,2 (22,0) 32,3 8,5 34,9 6,3 40,3 Eenmalige belastingbate * - (11,5) - - (11,8) Afschrijving goodwill 1,0 42,9 0,7 0,6 100,0 0,3 0,9 Operationele nettowinst 26,2 21,9 21,5 9,1 37,9 6,6 29,4 De eenmalige belastingbate ad 11,5 mln heeft betrekking op een liquidatieverlies van de Duitse verhuuractiviteiten. Over geheel bedraagt dit 11,8 mln.

9 GECONSOLIDEERDE BALANS (in mln) ultimo * * Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Auto s voor leasing en verhuur Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Het aansprakelijk vermogen bestaat uit: Eigen vermogen Achtergestelde lening Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen ** Schadeactiviteiten / holding (normatief) 30,0% 30,0% 30,0% Autolease-activiteiten 11,6% 13,3% 13,9% Totaal groep 12,1% 14,2% 14,7% * ** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken BIJLAGE 2 9/14

10 * WINST PER GEWOON AANDEEL (in mln) Uitkering cumulatief preferente Uitkering converteerbare t/m 3 e kwt t/m 3 e kwt 3 e kwartaal BIJLAGE 3 3 e kwartaal 10/14 geheel Nettowinst 25,2 32,3 8,5 6,3 40,3 aandelen (2,0) (2,0) (0,7) (0,7) (2,6) financieringspreferente aandelen (1,1) (1,1) (0,4) (0,4) (1,5) Nettowinst voor gewone aandeelhouders 22,1 29,2 7,4 5,2 36,2 Eenmalige belastingbate - (11,5) - - (11,8) Afschrijving goodwill 0,9 0,7 0,5 0,3 0,9 Nettowinst voor gewone aandeelhouders excl. afschrijving goodwill en eenmalige belastingbate * 23,0 18,4 7,9 5,5 25,3 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Nettowinst per gewoon aandeel 1,37 1,88 0,43 0,35 2,32 Nettowinst per gewoon aandeel excl. afschrijving goodwill en eenmalige belastingbate * 1,43 1,18 0,46 0,36 1,62 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel 1,36 1,86 2,31 De eenmalige belastingbate over geheel ad 11,8 mln heeft betrekking op een liquidatieverlies van de Duitse verhuuractiviteiten. Tot en met september bedraagt dit 11,5 mln.

11 SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER NAAR KERNACTIVITEITEN (in mln) BIJLAGE 4 Voortgezette activiteiten Elimi- Afgestoten c.q. gestaakte Totaal Lease Schade Overig natie Subtotaal activiteiten Totaal activa volgens balans 1.735,3 28,5 1, ,8 4, ,0 Totaal deelnemingen 0, ,0-0,0 Totaal verplichtingen volgens balans 1.593,4 19,9 (69,3) ,0 3, ,9 Netto-omzet 672,4 55, ,7 9,1 736,8 Omzet aan segmenten 1,0 11,1 - (12,1) Omzet 673,4 66,4 (12,1) 727,7 9,1 736,8 Netto-omzetresultaat (*) 32,0 0,8 0,5-33,3 0,7 34,0 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 32,0 0,8 0,5-33,3 0,7 34,0 Resultaat deelnemingen 1, ,7-1,7 Resultaat voor belastingen 33,7 0,8 0,5-35,0 0,7 35,7 Belastingen (**) (10,3) (0,2) (10,5) Nettowinst 24,7 0,5 25,2 Verdeling netto-omzet in % 92,4 7, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 4,8 1, ,6 7,7 4,6 * inclusief bijzonder waardeverminderingverlies * inclusief overige bijzondere posten 1, ,3-1,3 ** inclusief belasting bijzondere posten (0,5) - (0,5) Totaal netto effect van bijzondere posten 0,8-0,8 11/14

12 SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER NAAR KERNACTIVITEITEN (in mln) BIJLAGE 4 - vervolg Voortgezette activiteiten Elimi- Afgestoten c.q. gestaakte Totaal Lease Schade Overig natie Subtotaal activiteiten Totaal activa volgens balans 1334,1 33,1 2, ,2 30, ,7 Totaal deelnemingen 17, ,4-17,4 Totaal verplichtingen volgens balans 1.218,3 23,2 (45,3) ,2 28, ,3 Netto-omzet 609,6 60, ,0 27,9 697,9 Omzet aan segmenten 0,8 11,5 - (12,3) Omzet 610,4 71,9 - (12,3) 670,0 27,9 697,9 Netto-omzetresultaat (*) 28,1 1,9 (1,6) - 28,4 (0,1) 28,3 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 28,1 1,9 (1,6) - 28,4 (0,1) 28,3 Resultaat deelnemingen 2, ,0-2,0 Resultaat voor belastingen 30,1 1,9 (1,6) - 30,4 (0,1) 30,3 Belastingen (**) 2,0 0,0 2,0 Nettowinst 32,4 (0,1) 32,3 Verdeling netto-omzet in % 91,0 9, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 4,6 2, ,2 (0,4) 4,1 * inclusief bijzonder waardeverminderingverlies * inclusief overige bijzondere posten 1, ,7-1,7 ** inclusief belasting bijzondere posten 10,9-10,9 Totaal netto effect van bijzondere posten 12,6-12,6 12/14

13 BIJLAGE 5 KASSTROOMOVERZICHT (in mln) t/m 3 e kwartaal t/m 3 e kwartaal * Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers 550,6 513,8 Betalingen aan leveranciers en werknemers (267,7) (240,0) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 282,9 273,8 Ontvangen dividend 2,7 Betaald dividend (13,0) (11,6) Ontvangen/betaalde winstbelasting 9,1 (1,2) Kasstroom uit operationele activiteiten 281,7 261,0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen (32,4) (1,3) Investeringen in materiële en immateriële vaste activa (exclusief goodwill) (4,9) (7,6) Desinvesteringen materiële vaste activa 0,8 0,9 Aanschaf auto s voor leasing en verhuur (465,6) (460,0) Opbrengst verkoop auto s 198,3 210,8 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 0,8 (0,3) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (303,0) (257,5) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit achtergestelde leningen - 17,3 Aflossing achtergestelde leningen (14,8) - Ontvangsten uit langlopende schulden 87,6 356,2 Aflossingen langlopende schulden (33,3) (65,6) Toename deposito s securitisatie Toename eigen vermogen door emissie - 25,0 (25,0) - In- en verkoop eigen aandelen / uitoefening opties 0,4 (1,0) Mutaties kortlopende schulden (43,7) (285,5) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 21,2 (3,6) Mutatie liquide middelen (0,1) (0,1) * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 13/14

14 BIJLAGE 6 Verloop eigen vermogen (in mln) 9 maanden 9 maanden * Stand per 1 januari 182,5 155,0 Resultaat t/m september 25,2 32,3 Aandelenemissie 25,0 - Betaald dividend op gewone aandelen (8,9) (7,8) Inkoop/verkoop eigen aandelen 0,5 (1,0) Reservering dividend cumulatief preferente aandelen (2,0) (2,0) Reservering dividend converteerbare financieringspreferente aandelen (1,1) (1,1) Overige mutaties 0,0 0,1 Mutaties in relatie tot aandeelhouders 13,5 (11,8) Stand per 30 september 221,2 175,5 Mutaties aantal Aandelen Aantal gewone uitgegeven aandelen Aantal gewone ingekochte aandelen Aantal gewone uitstaande aandelen Aantal cumulatief preferente aandelen Aantal converteerbare financieringspreferente aandelen Stand per Inkoop eigen aandelen ( ) - - Verkoop eigen aandelen - (10.500) Stand per Verkoop eigen aandelen - (39.650) Emissie Stand per Solvabiliteit september (in mln) Totaal groep Autoleaseactiviteiten Overige Balanstotaal Af: liquide middelen securitisatie Af: goodwill Aansprakelijk vermogen Af: goodwill Af: verwachte winstverdeling Aansprakelijk vermogen / Totaal vermogen (%) 12,1 11,6 30,0 * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 14/14

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON REALISEERT VERDERE GROEI Hoofddorp, 8 november 2005 Hoofdpunten negen maanden 2005: Omzetstijging van 16% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 33,3 mln (+31%) Stijging leaseportefeuille

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb TOENAME OPERATIONELE NETTOWINST 22% Hoofddorp, 2 maart 2006 Hoofdpunten 2005: Stijging leaseportefeuille met 4,4% Omzetstijging 13% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 43,0 mln (+22%) Sterke

Nadere informatie

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING (in duizenden euro s) 1 e halfjaar 2017/2018 1 e halfjaar 2016/2017 Netto-omzet 18.135 19.345 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.050-2.187 Brutowinst

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34%

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Highlights 1 e halfjaar Netto-omzet stijgt met 40% naar ruim EUR 697 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt met 42% naar ruim EUR 80 miljoen Autonome

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING Netto-omzet 23.798 18.135 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.697-2.050 Brutowinst 21.101 16.085 Overige bedrijfsopbrengsten 432 365 Brutomarge 21.533

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Kerncijfers en kengetallen

Kerncijfers en kengetallen Kerncijfers en kengetallen In miljoenen euro's tenzij anders aangegeven 2018 2017 Resultaat Netto-omzet 158,8 137,3 Brutowinst 43,3 36,4 Idem in % van de netto-omzet 27,3% 26,5% EBITDA 10,1 6,4 1 Idem

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 880

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 880 EXTERNE VERSLAGGEVING 2 EXAMEN D.D. 5 JANUARI 2016 Uitwerking en puntenverdeling t.b.v. normeringsvergadering Opgave 1 (22 punten) Vraag 1 (3 punten) Noem drie functies van het kasstroomoverzicht. Het

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BETER BED HOLDING NV HALFJAARCIJFERS 2009

BETER BED HOLDING NV HALFJAARCIJFERS 2009 BETER BED HOLDING NV HALFJAARCIJFERS 2009 Beter Bed Holding N.V. halfjaarcijfers 2009 1 Inhoudsopgave 1. Geconsolideerde balans. 3 2. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 4 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht.....

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Kengetallen vierde kwartaalcijfers (in miljoen ) Q Q Mutatie Omzet 101,9 93,4 +9,0% EBIT 15,7 9,6 +63,2% Nettowinst 11,9 6,9 +71,1%

Kengetallen vierde kwartaalcijfers (in miljoen ) Q Q Mutatie Omzet 101,9 93,4 +9,0% EBIT 15,7 9,6 +63,2% Nettowinst 11,9 6,9 +71,1% PERSBERICHT Uden, 12 maart 2010 Beter Bed: groei omzet en winst zet door Stijging omzet in geheel 2009 met 0,8% naar 361,5 miljoen ondanks krimpende markt. Nettowinst over geheel 2009 bedroeg 23,9 miljoen,

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Eneco, verbinding en innovatie

Eneco, verbinding en innovatie Eneco, verbinding en innovatie Jaarverslag 2015 Eneco Holding N.V. Geconsolideerde jaarrekening 2015 Geconsolideerde winst- en verliesrekening x 1 mln. Toelichting 2015 2014 Opbrengst energielevering,

Nadere informatie

holding halfjaarcijfers 2004

holding halfjaarcijfers 2004 004 holding halfjaarcijfers 2004 Fractioneel gedaalde omzet, duidelijke verbetering van het resultaat in het eerste halfjaar Connexxion heeft in concurrerende marktomstandigheden over het eerste halfjaar

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2015...

Nadere informatie

Resultaten H Analistenbijeenkomst 22 augustus 2018

Resultaten H Analistenbijeenkomst 22 augustus 2018 Resultaten H1-2018 Analistenbijeenkomst 22 augustus 2018 Agenda Marktontwikkelingen Belangrijkste gebeurtenissen Resultaten Financiële positie ultimo 30 juni 2018 Vooruitzichten 2 Marktontwikkelingen H1-2018

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

halfjaarbericht 2004

halfjaarbericht 2004 halfjaarbericht 2004 Aan de aandeel- en certificaathouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf 142 van 4.497 in 2003 naar 4.355 in 2004. Per 11 juli 2004 was er sprake van een geringe toename ten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2010

Presentatie halfjaarcijfers 2010 Presentatie Okura Hotel, Amsterdam 23 juli 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2010 2. Ontwikkeling segmenten en landen H1 2010 3.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2007

HALFJAARBERICHT 2007 HALFJAARBERICHT 2007 Winst Batenburg fors hoger De nettowinst van Batenburg Beheer in het eerste halfjaar van 2007 is met 91% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. De omzet komt in dezelfde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

EASE2PAY N.V. publiceert vandaag de jaarcijfers over 2018

EASE2PAY N.V. publiceert vandaag de jaarcijfers over 2018 Persbericht Te verspreiden op 8 april 2019 Continental Time 18.00h. EASE2PAY N.V. publiceert vandaag de jaarcijfers over 2018 Ease2pay, de disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken, is stevig

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Addendum op het prospectus voor de certificaten van aandelen van Stichting Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding

Addendum op het prospectus voor de certificaten van aandelen van Stichting Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding Addendum op het prospectus voor de certificaten van aandelen van Stichting Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding In dit document vindt u informatie die hoort bij het prospectus van 11 april

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Kerncijfers (voor accountantscontrole) (x 1.000) 3e kwartaal e 9 maanden 1e 9 maanden *)

Kerncijfers (voor accountantscontrole) (x 1.000) 3e kwartaal e 9 maanden 1e 9 maanden *) Persbericht Willemstad, Curaçao, 28 november 2012 Kwartaalverslag Resultaten AamigoO Group NV eerste negen maanden 2012 Bruto-omzet bedroeg in het 3 e kwartaal 93,2 miljoen, de bruto-omzet voor de eerste

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-17. Bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-17. Bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2018 een positief resultaat voor belastingen behaald van 1.067.415 hetgeen toe te rekenen is aan een verkoopresultaat vastgoed 2.423.871, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-16. Bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-16. Bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2017 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 444.963 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 44.063, netto financieringskosten

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie