ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ"

Transcriptie

1 ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van de leaseportefeuille (+3% t.o.v ) Verhuurverliezen geheel geëlimineerd Lager werkaanbod dan verwacht in autoschadeherstel Securitisatieprogramma afgerond Verdere verbetering solvabiliteit van 11,3% ultimo tot 13,9% Bericht van de voorzitter Henk Bierstee: "De behaalde resultaten bewijzen dat de strategie vruchten afwerpt. Er staat nu een sterke onderneming met twee kernactiviteiten: autoleasing en schadeherstel. De samenvoeging van de leasebedrijven ligt in Nederland op schema en is in Duitsland afgerond. In alle landen waarin we actief zijn (Benelux, Duitsland en Frankrijk) gaan we vanaf oktober lease aanbieden onder één naam: Athlon Car Lease. De schadeherstelketen blijft opereren onder de naam CARe. Mede door het geslaagde securitisatieprogramma is de herfinanciering van de balans afgerond. Dat vertaalt zich positief in de investment grade ratings van Moody's en Standard & Poor's. Nu we hebben afgerekend met de verhuurperikelen zijn de vooruitzichten ronduit goed te noemen. Dat wettigt een verdere bijstelling naar boven van de winstverwachting. Indien de huidige economische situatie niet verder verslechtert zal het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en voor afschrijving goodwill tenminste 27,5 mln bedragen en dit is nog zonder het in het 2 e kwartaal gerealiseerde belastingvoordeel van 11,5 mln. 1

2 Kerncijfers (in mln) halfjaar % halfjaar 2 e kwartaal % 2 e kwartaal Netto-omzet Bedrijfsresultaat 20, ,0 9, ,6 Resultaat deelnemingen 1,2 9 1,1 0, ,5 Resultaat voor afschrijving goodwill en 21, ,1 10, ,1 belastingen Afschrijving goodwill (0,4) (0,1) (0,2) (0,0) Resultaat uit gewone 21, ,0 10, ,1 bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 4,7 (1,2) 7,5 1,5 Resultaat uit gewone 26, ,8 17, ,6 bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewone resultaten - - (13,5) Nettowinst 26,0 0,3 17, , Balanstotaal Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit schadeherstel/holding 30% 30% (normatief) Autolease-activiteiten 13,1% 9,1% Totaal Groep 13,9% 2 10,0% 1 Ingevolge een wijziging in de regels voor jaarverslaglegging zal in de jaarrekening over de betreffende post als bijzondere last in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat en niet langer als buitengewoon resultaat worden gepresenteerd. 2 Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken 2

3 Omzet De geconsolideerde netto-omzet daalde in het eerste halfjaar van ten opzichte van het eerste halfjaar met 12% tot 464 mln. Na eliminatie van de omzetten van de afgestoten Franse en Duitse verhuuractiviteiten daalde de omzet met 4%. De omzetdaling in Nederland wordt zowel voor het 2 e kwartaal als het halfjaar verklaard door de verhoogde omzet in die ontstond door de verkoop van huurauto's bij de omschakeling naar captive verhuur. De omzetdaling in België ( 8 mln) is vrijwel geheel het gevolg van wijziging van de omzetdefinitie. De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzetverdeling (in mln) halfjaar % halfjaar 2 e kwartaal % 2 e kwartaal Nederland België en Luxemburg Frankrijk Duitsland Totaal omzet Omzet tussen segmenten Totaal netto omzet Winst Het resultaat in het eerste halfjaar uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting en afschrijving van goodwill nam toe met 44% van 15,1 mln tot 21,7 mln. Van deze stijging komen 17 procentpunten voor rekening van de voortgezette activiteiten en zijn 27 procentpunten toe te schrijven aan de verkoop respectievelijk beëindiging van de verliesgevende verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. In het eerste halfjaar was per saldo sprake van een belastingbate van 4,7 mln (: last van 1,2 mln). Zowel in als in was sprake van incidentele belastingvoordelen ten bedrage van resp. 11,5 mln en 3,5 mln. Deze ontstonden als gevolg van de mogelijkheid om in het verleden geleden verliezen bij het Duitse verhuurbedrijf fiscaal te verrekenen. Na eliminatie van deze voordelen bedroeg de belastinglast in 6,8 mln en in 4,7 mln. Dit komt overeen met resp. 31,3% en 30,9% van het resultaat voor afschrijving goodwill en belasting. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving goodwill nam toe met 90% van 13,9 mln naar 26,4 mln. Na eliminatie van de incidentele belastingvoordelen zijn deze resultaten 10,4 respectievelijk 14,9 mln, een toename van 43%. In het eerste halfjaar van was nog sprake van een buitengewone last van 13,5 mln. Deze was een gevolg van de genomen herstructureringsmaatregelen. In het eerste halfjaar van zijn er geen bijzondere posten opgenomen. 3

4 De nettowinst kwam uit op 26,0 mln tegenover een winst van 0,3 mln in het eerste halfjaar van. Autoleasing De lease-omzet in het eerste halfjaar van daalde, vergeleken met dezelfde periode in en gecorrigeerd voor de omzet van de afgestoten en gestaakte verhuuractiviteiten in Duitsland en Frankrijk, met 16 mln tot 408 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat in verband met de sterke afbouw van het aantal verhuurauto s van de Nederlandse verhuurmaatschappij in, de omzet door verkoop van deze auto's positief beïnvloed is. De splitsing van de lease-omzet in gefactureerde lease- en verhuurtermijnen en opbrengst uit de verkoop van leaseauto s is als volgt. Verdeling lease-omzet (in mln) halfjaar halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Omzet Lease-verhuurtermijnen Omzet verkoop auto s Totaal omzet Het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill steeg van 11,0 mln naar 20,2 mln. Deze stijging was voor 1,4 mln het gevolg van verbeterde resultaten bij de leaseactiviteiten en voor 3,7 mln door verbeterde resultaten van de aan de lease-activiteiten gekoppelde autoverhuur in Nederland. Daarnaast was sprake van een toename van 4,1 mln als gevolg van de afbouw van de verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. Ondanks dat in zijn algemeenheid het aantal faillissementen is toegenomen, daalden de debiteurenverliezen bij Athlon-ondernemingen t.o.v. het eerste halfjaar van met 0,5 mln tot 1,5 mln. De verkoop van nieuwe personenauto s nam in het eerste halfjaar van in vrijwel alle landen in West Europa nog steeds af. In Nederland was sprake van een lichte krimp van de leasemarkt (-0,6%), in België groeide de markt met 3,4%. In Duitsland bleef het aantal geleasde auto s ten opzichte van ultimo nagenoeg gelijk. Naar schatting steeg de Franse markt licht. 4

5 De totale leaseportefeuille groeide in het eerste halfjaar bescheiden en is als volgt geografisch samengesteld: Aantal lease-auto s* % Nederland (+1%) België/Luxemburg (+ 5%) Frankrijk ( %) Duitsland (+ 1%) Totaal (+ 3%) * Incl. aandeel Unilease in Nederland en België, alsmede de captive verhuurvloot Het negatieve economische klimaat en de verscherpte concurrentie dwingen tot kostenverlaging per contract door schaalvergroting en efficiencyverbetering. Het besluit van Athlon om in alle nationale markten met één lease-onderneming onder één naam te gaan werken is in het eerste halfjaar in uitvoering genomen. In Duitsland is de fusie van de twee leasebedrijven afgerond. In Nederland verloopt de fusie voorspoedig en zal de operationele samenvoeging in het tweede halfjaar afgerond worden. Alle leasebedrijven zullen dan onder de naam Athlon Car Lease opereren. Autoschadeherstel De gezamenlijke schadeherstelactiviteiten in Nederland en België behaalden mede door overnames een omzetstijging van 9% tot 49 mln. Dit was echter minder dan verwacht door het afgenomen aanbod in de markt. Het resultaat stond met name in de maanden maart en april van onder druk door onderbezetting in de werkplaatsen. Hierdoor daalde het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill met 0,8 mln tot 2,5 mln. Het personeelsbestand van de schadeketen is mede onder invloed van de marktomstandigheden teruggebracht met 60. CARe Schadeservice in Nederland voegde in het eerste halfjaar twee vestigingen aan de keten toe. In België vond in het eerste halfjaar geen acquisitie plaats. De reeds in de tweede helft van ingezette teruggang van het schade-aanbod in Nederland zette met name in het eerste kwartaal van door. De lichte daling van de leasemarkt is daarvan een belangrijke oorzaak. Het stabiele, droge weer in die periode versterkte dit effect. De Belgische markt vertoonde in het eerste halfjaar hetzelfde beeld. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal kwam per 30 juni uit op mln, een stijging van 10 mln ten opzichte van 31 december. De toename wordt als volgt verklaard. Door securitisatie nam het saldo liquide middelen toe met 25 mln. Deze staan niet ter vrije beschikking, maar zijn geblokkeerd ten behoeve van investeerders in dit programma. Daarnaast namen de vorderingen op klanten af met 15 mln. Het eigen vermogen nam toe met 15,1 mln tot 170,2 mln. 5

6 Verloop eigen vermogen (in mln) Stand per 1 januari 155,1 Resultaat 1 e halfjaar 26,0 Betaald dividend op gewone aandelen (7,8) Inkoop gewone aandelen (1,0) Reservering dividend cumulatief preferente aandelen (1,3) Reservering dividend converteerbare preferente (0,8) aandelen Stand per 30 juni 170,2 Doordat Athlon 30% van het eigen vermogen als norm hanteert voor de schadeherstel- en holdingactiviteiten, wordt vanuit die norm de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten berekend. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit onderstaande tabel blijkt dat per 30 juni de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill 13,0% was. Ultimo was dit 10,2%. Deze verbetering komt voornamelijk door toevoeging van het gerealiseerde resultaat over het eerste halfjaar, onder aftrek van een eventueel uit te keren dividend en de verhoging van het opgenomen bedrag van de achtergestelde lening met 18,5 mln. De faciliteit van de achtergestelde lening ad 36,25 mln was verkregen in oktober als onderdeel van de afgesloten syndicaatslening. Een deel hiervan ( 25 mln) kon pas opgenomen worden na afronding van de securitisatie. Besloten is om van deze faciliteit 18,5 mln op te nemen. In verband met het ten dele afdekken van uitgegeven aandelenopties aan medewerkers heeft de vennootschap in juni aandelen aangekocht. Solvabiliteit juni (in mln) Totaal Groep Autoleaseactiviteiten Schadeherstel activiteiten Balanstotaal Af: Liquide middelen securitisatie Af: goodwill Aansprakelijk vermogen Af: goodwill 4-4 Af: verwachte winstverdeling *) Aansprakelijk vermogen/ totaal vermogen (%) 13,9 13,0 30 *) betreft gereserveerd dividend over het eerste halfjaar, indien het over gevolgde dividendbeleid ook over wordt voortgezet. 6

7 2 e kwartaal ten opzichte van 1 e kwartaal Het bedrijfsresultaat was in het 2 e kwartaal 0,9 mln lager. Dit wordt grotendeels verklaard door lasten ( 0,6 mln) gemaakt ten behoeve van de juridische herstructurering in Duitsland en door een daling van het bedrijfsresultaat ( 0,5 mln) bij de schadeherstelactivititeiten ten gevolge van een lagere omzet en dientengevolge onderbezetting in de werkplaatsen. Bij de lease-activiteiten nam het bedrijfsresultaat toe met 9,4 mln tot 9,6 mln. Tegenover verbeterde resultaten in de Benelux en Frankrijk, stond een teruggang in Duitsland. Dit laatste was het gevolg van een getroffen voorziening op restwaarde. Hierdoor nam de belastingdruk (exclusief éénmalig belastingvoordeel) in het tweede kwartaal sterk toe. Ten gevolge van deze ontwikkelingen daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief eenmalig belastingvoordeel, met 2,1 mln tot 6,2 mln. 2 e kwartaal ten opzichte van 2 e kwartaal De ontwikkeling in het 2 e kwartaal in vergelijking tot het 2 e kwartaal liggen in lijn met de ontwikkelingen in het 1 e halfjaar ten opzichte van het 1 e halfjaar, zoals in dit bericht uiteengezet. Vooruitzichten De in genomen herstructureringsmaatregelen werpen hun vruchten af. De economische ontwikkelingen in Europa dwingen echter het lopende boekjaar tot voorzichtigheid. Indien echter de huidige economische situatie niet verder verslechtert verwacht de Raad van Bestuur voor geheel een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting (exclusief eenmalige belastingvoordelen) en voor afschrijving goodwill van 27,5 mln (1 e halfjaar : 14,9 mln). Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van 1,50. In mei jl. was door de Raad van Bestuur een verwachting uitgesproken van tenminste 26 mln. In werd met de huidige activiteiten exclusief bijzondere belastingvoordelen een resultaat behaald van 21 mln. De nettowinst (inclusief eenmalige belastingvoordelen) voor geheel stijgt naar 39,0 mln (geheel : 10,8 mln). Bijlagen: 4 DE CIJFERS IN DIT HALFJAARBERICHT EN DE BIJLAGEN ZIJN NIET GECONTROLEERD DOOR DE EXTERNE ACCOUNTANT Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus AD Hoofddorp Telefoon: (023) Fax: (023) Tot Athlon Groep behoren: Autoleasing: Autoschadeherstel: Autop Deutschland (D), Autop France Lease (F), Hiltermann Lease Service (NL), Interleasing Belgium, Interleasing Nederland, Interleasing Luxembourg, Multifleet (F, 51%), Unilease (NL/B, 50%), Wagenplan (NL, 50%) CARe Schadeservice (NL, 49 vestigingen; B, 4 vestigingen) 7

8 Geconsolideerde resultaten (in mln) 1 e halfjaar (%) 1 e halfjaar 2 e kwartaal (%) 2 e kwartaal geheel Omzet 472,4 (11,7) 535,3 235,5 (12,2) 268, ,0 Omzet tussen kernactiviteiten (8,3) 38,3 (6,2) (4,1) 41,4 (3,1) (17,0) Netto-omzet 464,1 (12,3) 529,1 231,4 (12,8) 265, ,0 Bedrijfsresultaat 20,5 46,4 14,0 9,8 48,5 6,6 27,3 Resultaat deelnemingen 1,2 9,1 1,1 0,6 20,0 0,5 2,4 Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 21,7 43,7 15,1 10,4 46,5 7,1 29,7 Afschrijving goodwill (0,4) (0,1) (0,2) 0,0 0,0 (0,4) Resultaat uit gewone 21,3 42,0 15,0 10,2 0,0 7,1 29,3 bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 4,7 (1,2) 7,5 1,5 (5,2) Resultaat uit gewone 26,0 88,4 13,8 17,7 43,7 8,6 24,1 bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewoon resultaat na 0,0 (13,5) 0,0 0,0 0,0 (13,3) belastingen Nettowinst 26,0 0,3 17,7 105,8 8,6 10,8 Gemiddeld aantal gewone aandelen Medewerkers (aantal ultimo) Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill en exclusief incidentele belastingvoordelen* 1,55 (0,09) 1,08 0,48 0,82 (0,31) 0,35 0,26 0,25 * de incidentele belastingvoordelen bedragen 3,5 mln voor en 11,5 mln voor. Beide bedragen zijn verwerkt met ingang van het 2 e kwartaal. 8

9 Geconsolideerde balans ultimo (in mln) Activa Passiva Goodwill Auto s voor leasing en verhuur Overige vaste activa Vlottende activa Bankvorderingen 25 Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Het aansprakelijk vermogen bestaat uit: Eigen vermogen Achtergestelde lening Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen Dealer- en schade activiteiten (normatief) 30,0% 30,0% 30,0% Autolease- en verhuuractiviteiten 13,1% 9,1% 10,2% Totaal Groep 13,9% 10,0% 11,3% 9

10 Segmentatieoverzicht 30 juni naar kernactiviteiten (in mln) Totaal activa volgens balans Totaal deelnemingen Totaal verplichtingen volgens balans Lease Verhuur Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten c.q gestaakte activiteiten Voortgezette activiteiten 1.364,1 33,3 2, ,4 40, ,4 16, ,7-16, ,9 23,3 (40,0) ,2 36, ,4 Netto-omzet 422,9 41, ,1 14,8 449,3 Omzet aan segmenten 0,5 7,8 - (8,3) Omzet 423,4 49,0 (8,3) 464,1 14,8 449,3 Netto-omzetresultaat 19,0 2,5 (1,0) - 20,5 (0,2) 20,7 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 19,0 2,5 (1,0) - 20,5 (0,2) 20,7 Resultaat deelnemingen Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 1, ,2-1,2 20,2 2,5 (1,0) 21,7 (0,2) 21,9 Afschrijving goodwill - (0,4) - (0,4) (0,4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 20,2 2,1 (1,0) - 21,3 (0,2) 21,5 Belastingen 4,7 0,1 4,6 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 26,0 (0,1) 26,1 Buitengewoon resultaat na belastingen Nettowinst 26,0 (0,1) 26,1 Verdeling nettoomzet (%) Bedrijfsresultaat in % van omzet 91,1 8,9 100,0 4,5 5,1 4,4 (1,3) 4,6 10

11 Segmentatieoverzicht 30 juni naar kernactiviteiten (in mln) Lease Verhuur Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten c.q gestaakte activiteiten Voortgezette activiteiten Totaal activa volgens balans 1.374,0 33, ,2 85,7 1321,5 Totaal deelnemingen 12, ,4-12,4 Totaal verplichtingen volgens balans 1.259,0 23,2 (21,6) ,6 78,8 1181,8 Netto-omzet 489,8 39, ,1 66,0 463,1 Omzet aan segmenten 0,5 5,7 - (6,2) - 0,0 - Omzet 490,3 45,0 - (6,2) 529,1 66,0 463,1 Netto-omzetresultaat 9,9 3,3 0,8-14,0 (4,3) 18,3 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 9,9 3,3 0,8-14,0 (4,3) 18,3 Resultaat deelnemingen 1, ,1 0,0 1,1 Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 11,0 3,3 0,8-15,1 (4,3) 19,4 Afschrijving goodwill - (0,1) - - (0,1) - (0,1) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 11,0 3,2 0,8-15,0 (4,3) 19,3 Belastingen (1,2) 0,9 (2,1) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 13,8 (3,4) 17,2 Buitengewoon resultaat na belastingen (13,5) (13,5) - Nettowinst 0,3 (16,9) 17,2 Verdeling nettoomzet (%) 92,6 7, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 2,0 7, ,6 (6,5) 4,0 11

12 Kasstroomoverzicht (in mln.) 1 e halfjaar 1 e halfjaar KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers 481,0 556,9 Betalingen aan leveranciers en werknemers (471,2) (519,3) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9,8 37,6 Betaald dividend (11,9) (13,2) Betaalde winstbelasting (0,2) (8,3) Kasstroom uit operationele activiteiten (2,3) 16,1 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen (1,1) - Desinvesteringen groepsmaatschappijen - 32,6 Investeringen in materiële vaste activa (4,5) (6,0) Desinvesteringen materiële vaste activa 1,1 0,9 Auto s voor leasing en verhuur (per saldo) 0,3 (7,9) Ontvangsten uit verstrekte leningen - 16,8 Deelnemingen en vorderingen op 0,2 (0,7) deelnemingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (4,0) 35,7 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit achtergestelde leningen 17,3 - Ontvangsten uit langlopende schulden 315,9 71,3 Aflossing achtergestelde leningen - (31,8) Aflossingen langlopende schulden (3,6) (138,8) Toename eigen vermogen door emissie - 22,7 Toename eigen vermogen door uitoefening - 0,1 opties Afname eigen vermogen door inkoop eigen aandelen (1,0) - Mutatie kortlopende schulden (297,4) 24,5 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 31,2 (52,0) Mutatie liquide middelen 24,9 (0,2) 12

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON REALISEERT VERDERE GROEI Hoofddorp, 8 november 2005 Hoofdpunten negen maanden 2005: Omzetstijging van 16% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 33,3 mln (+31%) Stijging leaseportefeuille

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 2130 AD Hoofddorp Telefoon: (023) 5615105 Fax: (023) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon.

Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 2130 AD Hoofddorp Telefoon: (023) 5615105 Fax: (023) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon. Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 213 AD Hoofddorp Telefoon: (23) 561515 Fax: (23) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon.nl Tot Athlon Groep behoren: Autoleasing: Interleasing Nederland,

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb TOENAME OPERATIONELE NETTOWINST 22% Hoofddorp, 2 maart 2006 Hoofdpunten 2005: Stijging leaseportefeuille met 4,4% Omzetstijging 13% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 43,0 mln (+22%) Sterke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep

Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Persbericht 24 augustus 2011 Voortgaande winstgroei bij Stern Groep Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft in het eerste halfjaar van 2011 een resultaat na belastingen behaald van 4,3

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV. 26 mei 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stern Groep NV 26 mei 2009 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2008 en 2009 Organisatie Strategie Resultaten en financiële positie Operatie Stormvogel 1 e kwartaal

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie