ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ"

Transcriptie

1 ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van de leaseportefeuille (+3% t.o.v ) Verhuurverliezen geheel geëlimineerd Lager werkaanbod dan verwacht in autoschadeherstel Securitisatieprogramma afgerond Verdere verbetering solvabiliteit van 11,3% ultimo tot 13,9% Bericht van de voorzitter Henk Bierstee: "De behaalde resultaten bewijzen dat de strategie vruchten afwerpt. Er staat nu een sterke onderneming met twee kernactiviteiten: autoleasing en schadeherstel. De samenvoeging van de leasebedrijven ligt in Nederland op schema en is in Duitsland afgerond. In alle landen waarin we actief zijn (Benelux, Duitsland en Frankrijk) gaan we vanaf oktober lease aanbieden onder één naam: Athlon Car Lease. De schadeherstelketen blijft opereren onder de naam CARe. Mede door het geslaagde securitisatieprogramma is de herfinanciering van de balans afgerond. Dat vertaalt zich positief in de investment grade ratings van Moody's en Standard & Poor's. Nu we hebben afgerekend met de verhuurperikelen zijn de vooruitzichten ronduit goed te noemen. Dat wettigt een verdere bijstelling naar boven van de winstverwachting. Indien de huidige economische situatie niet verder verslechtert zal het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting en voor afschrijving goodwill tenminste 27,5 mln bedragen en dit is nog zonder het in het 2 e kwartaal gerealiseerde belastingvoordeel van 11,5 mln. 1

2 Kerncijfers (in mln) halfjaar % halfjaar 2 e kwartaal % 2 e kwartaal Netto-omzet Bedrijfsresultaat 20, ,0 9, ,6 Resultaat deelnemingen 1,2 9 1,1 0, ,5 Resultaat voor afschrijving goodwill en 21, ,1 10, ,1 belastingen Afschrijving goodwill (0,4) (0,1) (0,2) (0,0) Resultaat uit gewone 21, ,0 10, ,1 bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 4,7 (1,2) 7,5 1,5 Resultaat uit gewone 26, ,8 17, ,6 bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewone resultaten - - (13,5) Nettowinst 26,0 0,3 17, , Balanstotaal Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit schadeherstel/holding 30% 30% (normatief) Autolease-activiteiten 13,1% 9,1% Totaal Groep 13,9% 2 10,0% 1 Ingevolge een wijziging in de regels voor jaarverslaglegging zal in de jaarrekening over de betreffende post als bijzondere last in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat en niet langer als buitengewoon resultaat worden gepresenteerd. 2 Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken 2

3 Omzet De geconsolideerde netto-omzet daalde in het eerste halfjaar van ten opzichte van het eerste halfjaar met 12% tot 464 mln. Na eliminatie van de omzetten van de afgestoten Franse en Duitse verhuuractiviteiten daalde de omzet met 4%. De omzetdaling in Nederland wordt zowel voor het 2 e kwartaal als het halfjaar verklaard door de verhoogde omzet in die ontstond door de verkoop van huurauto's bij de omschakeling naar captive verhuur. De omzetdaling in België ( 8 mln) is vrijwel geheel het gevolg van wijziging van de omzetdefinitie. De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzetverdeling (in mln) halfjaar % halfjaar 2 e kwartaal % 2 e kwartaal Nederland België en Luxemburg Frankrijk Duitsland Totaal omzet Omzet tussen segmenten Totaal netto omzet Winst Het resultaat in het eerste halfjaar uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting en afschrijving van goodwill nam toe met 44% van 15,1 mln tot 21,7 mln. Van deze stijging komen 17 procentpunten voor rekening van de voortgezette activiteiten en zijn 27 procentpunten toe te schrijven aan de verkoop respectievelijk beëindiging van de verliesgevende verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. In het eerste halfjaar was per saldo sprake van een belastingbate van 4,7 mln (: last van 1,2 mln). Zowel in als in was sprake van incidentele belastingvoordelen ten bedrage van resp. 11,5 mln en 3,5 mln. Deze ontstonden als gevolg van de mogelijkheid om in het verleden geleden verliezen bij het Duitse verhuurbedrijf fiscaal te verrekenen. Na eliminatie van deze voordelen bedroeg de belastinglast in 6,8 mln en in 4,7 mln. Dit komt overeen met resp. 31,3% en 30,9% van het resultaat voor afschrijving goodwill en belasting. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving goodwill nam toe met 90% van 13,9 mln naar 26,4 mln. Na eliminatie van de incidentele belastingvoordelen zijn deze resultaten 10,4 respectievelijk 14,9 mln, een toename van 43%. In het eerste halfjaar van was nog sprake van een buitengewone last van 13,5 mln. Deze was een gevolg van de genomen herstructureringsmaatregelen. In het eerste halfjaar van zijn er geen bijzondere posten opgenomen. 3

4 De nettowinst kwam uit op 26,0 mln tegenover een winst van 0,3 mln in het eerste halfjaar van. Autoleasing De lease-omzet in het eerste halfjaar van daalde, vergeleken met dezelfde periode in en gecorrigeerd voor de omzet van de afgestoten en gestaakte verhuuractiviteiten in Duitsland en Frankrijk, met 16 mln tot 408 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat in verband met de sterke afbouw van het aantal verhuurauto s van de Nederlandse verhuurmaatschappij in, de omzet door verkoop van deze auto's positief beïnvloed is. De splitsing van de lease-omzet in gefactureerde lease- en verhuurtermijnen en opbrengst uit de verkoop van leaseauto s is als volgt. Verdeling lease-omzet (in mln) halfjaar halfjaar 2 e kwartaal 2 e kwartaal Omzet Lease-verhuurtermijnen Omzet verkoop auto s Totaal omzet Het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill steeg van 11,0 mln naar 20,2 mln. Deze stijging was voor 1,4 mln het gevolg van verbeterde resultaten bij de leaseactiviteiten en voor 3,7 mln door verbeterde resultaten van de aan de lease-activiteiten gekoppelde autoverhuur in Nederland. Daarnaast was sprake van een toename van 4,1 mln als gevolg van de afbouw van de verhuuractiviteiten in Frankrijk en Duitsland. Ondanks dat in zijn algemeenheid het aantal faillissementen is toegenomen, daalden de debiteurenverliezen bij Athlon-ondernemingen t.o.v. het eerste halfjaar van met 0,5 mln tot 1,5 mln. De verkoop van nieuwe personenauto s nam in het eerste halfjaar van in vrijwel alle landen in West Europa nog steeds af. In Nederland was sprake van een lichte krimp van de leasemarkt (-0,6%), in België groeide de markt met 3,4%. In Duitsland bleef het aantal geleasde auto s ten opzichte van ultimo nagenoeg gelijk. Naar schatting steeg de Franse markt licht. 4

5 De totale leaseportefeuille groeide in het eerste halfjaar bescheiden en is als volgt geografisch samengesteld: Aantal lease-auto s* % Nederland (+1%) België/Luxemburg (+ 5%) Frankrijk ( %) Duitsland (+ 1%) Totaal (+ 3%) * Incl. aandeel Unilease in Nederland en België, alsmede de captive verhuurvloot Het negatieve economische klimaat en de verscherpte concurrentie dwingen tot kostenverlaging per contract door schaalvergroting en efficiencyverbetering. Het besluit van Athlon om in alle nationale markten met één lease-onderneming onder één naam te gaan werken is in het eerste halfjaar in uitvoering genomen. In Duitsland is de fusie van de twee leasebedrijven afgerond. In Nederland verloopt de fusie voorspoedig en zal de operationele samenvoeging in het tweede halfjaar afgerond worden. Alle leasebedrijven zullen dan onder de naam Athlon Car Lease opereren. Autoschadeherstel De gezamenlijke schadeherstelactiviteiten in Nederland en België behaalden mede door overnames een omzetstijging van 9% tot 49 mln. Dit was echter minder dan verwacht door het afgenomen aanbod in de markt. Het resultaat stond met name in de maanden maart en april van onder druk door onderbezetting in de werkplaatsen. Hierdoor daalde het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill met 0,8 mln tot 2,5 mln. Het personeelsbestand van de schadeketen is mede onder invloed van de marktomstandigheden teruggebracht met 60. CARe Schadeservice in Nederland voegde in het eerste halfjaar twee vestigingen aan de keten toe. In België vond in het eerste halfjaar geen acquisitie plaats. De reeds in de tweede helft van ingezette teruggang van het schade-aanbod in Nederland zette met name in het eerste kwartaal van door. De lichte daling van de leasemarkt is daarvan een belangrijke oorzaak. Het stabiele, droge weer in die periode versterkte dit effect. De Belgische markt vertoonde in het eerste halfjaar hetzelfde beeld. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal kwam per 30 juni uit op mln, een stijging van 10 mln ten opzichte van 31 december. De toename wordt als volgt verklaard. Door securitisatie nam het saldo liquide middelen toe met 25 mln. Deze staan niet ter vrije beschikking, maar zijn geblokkeerd ten behoeve van investeerders in dit programma. Daarnaast namen de vorderingen op klanten af met 15 mln. Het eigen vermogen nam toe met 15,1 mln tot 170,2 mln. 5

6 Verloop eigen vermogen (in mln) Stand per 1 januari 155,1 Resultaat 1 e halfjaar 26,0 Betaald dividend op gewone aandelen (7,8) Inkoop gewone aandelen (1,0) Reservering dividend cumulatief preferente aandelen (1,3) Reservering dividend converteerbare preferente (0,8) aandelen Stand per 30 juni 170,2 Doordat Athlon 30% van het eigen vermogen als norm hanteert voor de schadeherstel- en holdingactiviteiten, wordt vanuit die norm de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten berekend. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit onderstaande tabel blijkt dat per 30 juni de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill 13,0% was. Ultimo was dit 10,2%. Deze verbetering komt voornamelijk door toevoeging van het gerealiseerde resultaat over het eerste halfjaar, onder aftrek van een eventueel uit te keren dividend en de verhoging van het opgenomen bedrag van de achtergestelde lening met 18,5 mln. De faciliteit van de achtergestelde lening ad 36,25 mln was verkregen in oktober als onderdeel van de afgesloten syndicaatslening. Een deel hiervan ( 25 mln) kon pas opgenomen worden na afronding van de securitisatie. Besloten is om van deze faciliteit 18,5 mln op te nemen. In verband met het ten dele afdekken van uitgegeven aandelenopties aan medewerkers heeft de vennootschap in juni aandelen aangekocht. Solvabiliteit juni (in mln) Totaal Groep Autoleaseactiviteiten Schadeherstel activiteiten Balanstotaal Af: Liquide middelen securitisatie Af: goodwill Aansprakelijk vermogen Af: goodwill 4-4 Af: verwachte winstverdeling *) Aansprakelijk vermogen/ totaal vermogen (%) 13,9 13,0 30 *) betreft gereserveerd dividend over het eerste halfjaar, indien het over gevolgde dividendbeleid ook over wordt voortgezet. 6

7 2 e kwartaal ten opzichte van 1 e kwartaal Het bedrijfsresultaat was in het 2 e kwartaal 0,9 mln lager. Dit wordt grotendeels verklaard door lasten ( 0,6 mln) gemaakt ten behoeve van de juridische herstructurering in Duitsland en door een daling van het bedrijfsresultaat ( 0,5 mln) bij de schadeherstelactivititeiten ten gevolge van een lagere omzet en dientengevolge onderbezetting in de werkplaatsen. Bij de lease-activiteiten nam het bedrijfsresultaat toe met 9,4 mln tot 9,6 mln. Tegenover verbeterde resultaten in de Benelux en Frankrijk, stond een teruggang in Duitsland. Dit laatste was het gevolg van een getroffen voorziening op restwaarde. Hierdoor nam de belastingdruk (exclusief éénmalig belastingvoordeel) in het tweede kwartaal sterk toe. Ten gevolge van deze ontwikkelingen daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief eenmalig belastingvoordeel, met 2,1 mln tot 6,2 mln. 2 e kwartaal ten opzichte van 2 e kwartaal De ontwikkeling in het 2 e kwartaal in vergelijking tot het 2 e kwartaal liggen in lijn met de ontwikkelingen in het 1 e halfjaar ten opzichte van het 1 e halfjaar, zoals in dit bericht uiteengezet. Vooruitzichten De in genomen herstructureringsmaatregelen werpen hun vruchten af. De economische ontwikkelingen in Europa dwingen echter het lopende boekjaar tot voorzichtigheid. Indien echter de huidige economische situatie niet verder verslechtert verwacht de Raad van Bestuur voor geheel een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting (exclusief eenmalige belastingvoordelen) en voor afschrijving goodwill van 27,5 mln (1 e halfjaar : 14,9 mln). Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van 1,50. In mei jl. was door de Raad van Bestuur een verwachting uitgesproken van tenminste 26 mln. In werd met de huidige activiteiten exclusief bijzondere belastingvoordelen een resultaat behaald van 21 mln. De nettowinst (inclusief eenmalige belastingvoordelen) voor geheel stijgt naar 39,0 mln (geheel : 10,8 mln). Bijlagen: 4 DE CIJFERS IN DIT HALFJAARBERICHT EN DE BIJLAGEN ZIJN NIET GECONTROLEERD DOOR DE EXTERNE ACCOUNTANT Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus AD Hoofddorp Telefoon: (023) Fax: (023) Tot Athlon Groep behoren: Autoleasing: Autoschadeherstel: Autop Deutschland (D), Autop France Lease (F), Hiltermann Lease Service (NL), Interleasing Belgium, Interleasing Nederland, Interleasing Luxembourg, Multifleet (F, 51%), Unilease (NL/B, 50%), Wagenplan (NL, 50%) CARe Schadeservice (NL, 49 vestigingen; B, 4 vestigingen) 7

8 Geconsolideerde resultaten (in mln) 1 e halfjaar (%) 1 e halfjaar 2 e kwartaal (%) 2 e kwartaal geheel Omzet 472,4 (11,7) 535,3 235,5 (12,2) 268, ,0 Omzet tussen kernactiviteiten (8,3) 38,3 (6,2) (4,1) 41,4 (3,1) (17,0) Netto-omzet 464,1 (12,3) 529,1 231,4 (12,8) 265, ,0 Bedrijfsresultaat 20,5 46,4 14,0 9,8 48,5 6,6 27,3 Resultaat deelnemingen 1,2 9,1 1,1 0,6 20,0 0,5 2,4 Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 21,7 43,7 15,1 10,4 46,5 7,1 29,7 Afschrijving goodwill (0,4) (0,1) (0,2) 0,0 0,0 (0,4) Resultaat uit gewone 21,3 42,0 15,0 10,2 0,0 7,1 29,3 bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen 4,7 (1,2) 7,5 1,5 (5,2) Resultaat uit gewone 26,0 88,4 13,8 17,7 43,7 8,6 24,1 bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewoon resultaat na 0,0 (13,5) 0,0 0,0 0,0 (13,3) belastingen Nettowinst 26,0 0,3 17,7 105,8 8,6 10,8 Gemiddeld aantal gewone aandelen Medewerkers (aantal ultimo) Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill en exclusief incidentele belastingvoordelen* 1,55 (0,09) 1,08 0,48 0,82 (0,31) 0,35 0,26 0,25 * de incidentele belastingvoordelen bedragen 3,5 mln voor en 11,5 mln voor. Beide bedragen zijn verwerkt met ingang van het 2 e kwartaal. 8

9 Geconsolideerde balans ultimo (in mln) Activa Passiva Goodwill Auto s voor leasing en verhuur Overige vaste activa Vlottende activa Bankvorderingen 25 Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Het aansprakelijk vermogen bestaat uit: Eigen vermogen Achtergestelde lening Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen Dealer- en schade activiteiten (normatief) 30,0% 30,0% 30,0% Autolease- en verhuuractiviteiten 13,1% 9,1% 10,2% Totaal Groep 13,9% 10,0% 11,3% 9

10 Segmentatieoverzicht 30 juni naar kernactiviteiten (in mln) Totaal activa volgens balans Totaal deelnemingen Totaal verplichtingen volgens balans Lease Verhuur Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten c.q gestaakte activiteiten Voortgezette activiteiten 1.364,1 33,3 2, ,4 40, ,4 16, ,7-16, ,9 23,3 (40,0) ,2 36, ,4 Netto-omzet 422,9 41, ,1 14,8 449,3 Omzet aan segmenten 0,5 7,8 - (8,3) Omzet 423,4 49,0 (8,3) 464,1 14,8 449,3 Netto-omzetresultaat 19,0 2,5 (1,0) - 20,5 (0,2) 20,7 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 19,0 2,5 (1,0) - 20,5 (0,2) 20,7 Resultaat deelnemingen Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 1, ,2-1,2 20,2 2,5 (1,0) 21,7 (0,2) 21,9 Afschrijving goodwill - (0,4) - (0,4) (0,4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 20,2 2,1 (1,0) - 21,3 (0,2) 21,5 Belastingen 4,7 0,1 4,6 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 26,0 (0,1) 26,1 Buitengewoon resultaat na belastingen Nettowinst 26,0 (0,1) 26,1 Verdeling nettoomzet (%) Bedrijfsresultaat in % van omzet 91,1 8,9 100,0 4,5 5,1 4,4 (1,3) 4,6 10

11 Segmentatieoverzicht 30 juni naar kernactiviteiten (in mln) Lease Verhuur Schade Overig Eliminatie Totaal Afgestoten c.q gestaakte activiteiten Voortgezette activiteiten Totaal activa volgens balans 1.374,0 33, ,2 85,7 1321,5 Totaal deelnemingen 12, ,4-12,4 Totaal verplichtingen volgens balans 1.259,0 23,2 (21,6) ,6 78,8 1181,8 Netto-omzet 489,8 39, ,1 66,0 463,1 Omzet aan segmenten 0,5 5,7 - (6,2) - 0,0 - Omzet 490,3 45,0 - (6,2) 529,1 66,0 463,1 Netto-omzetresultaat 9,9 3,3 0,8-14,0 (4,3) 18,3 Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 9,9 3,3 0,8-14,0 (4,3) 18,3 Resultaat deelnemingen 1, ,1 0,0 1,1 Resultaat voor afschrijving goodwill en belastingen 11,0 3,3 0,8-15,1 (4,3) 19,4 Afschrijving goodwill - (0,1) - - (0,1) - (0,1) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 11,0 3,2 0,8-15,0 (4,3) 19,3 Belastingen (1,2) 0,9 (2,1) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 13,8 (3,4) 17,2 Buitengewoon resultaat na belastingen (13,5) (13,5) - Nettowinst 0,3 (16,9) 17,2 Verdeling nettoomzet (%) 92,6 7, ,0 Bedrijfsresultaat in % van omzet 2,0 7, ,6 (6,5) 4,0 11

12 Kasstroomoverzicht (in mln.) 1 e halfjaar 1 e halfjaar KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers 481,0 556,9 Betalingen aan leveranciers en werknemers (471,2) (519,3) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9,8 37,6 Betaald dividend (11,9) (13,2) Betaalde winstbelasting (0,2) (8,3) Kasstroom uit operationele activiteiten (2,3) 16,1 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen (1,1) - Desinvesteringen groepsmaatschappijen - 32,6 Investeringen in materiële vaste activa (4,5) (6,0) Desinvesteringen materiële vaste activa 1,1 0,9 Auto s voor leasing en verhuur (per saldo) 0,3 (7,9) Ontvangsten uit verstrekte leningen - 16,8 Deelnemingen en vorderingen op 0,2 (0,7) deelnemingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (4,0) 35,7 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit achtergestelde leningen 17,3 - Ontvangsten uit langlopende schulden 315,9 71,3 Aflossing achtergestelde leningen - (31,8) Aflossingen langlopende schulden (3,6) (138,8) Toename eigen vermogen door emissie - 22,7 Toename eigen vermogen door uitoefening - 0,1 opties Afname eigen vermogen door inkoop eigen aandelen (1,0) - Mutatie kortlopende schulden (297,4) 24,5 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 31,2 (52,0) Mutatie liquide middelen 24,9 (0,2) 12

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Persbericht 11 maart 2015 Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2014: Operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring Inhoud Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2002 Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 41 Accountantsverklaring 42 Geconsolideerde winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie