Kamer van Koophandel: fiscaal nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kamer van Koophandel: 09200843 fiscaal nr. 821235175"

Transcriptie

1

2 Colofon Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN) Tekst en samenstelling: Gejo Wassink Contactadres: Gejo Wassink Europaweg 40a 7137 HN Lievelde Bestuurssamenstelling: Scipio van Lierop (Voorzitter) GejoWassink(Secretaris/Penningmeester) Henriette Edens (Weblog) Roelof Speelman (Bestuurslid) Richard Speelman ( Bestuurslid) Kamer van Koophandel: fiscaal nr

3 Oehoebeschermingsplan 2011 t/m 2015 Inhoudsopgave 1. inleiding, de oehoe als ambassadeur voor afgravinggebieden Inventarisatie van potentieel geschikte locaties (minimaal 3 bezoeken): Bescherming broedlocaties (minimaal 7 bezoeken): Taken Limburgse coördinator (Scipio van Lierop: voorzitter OWN) Taken landelijk coördinator (Gejo Wassink) Taken weblog, redactie en Archief Kunstnesten Bestuur OWN informatiemateriaal publicatiefonds Ringonderzoek Telemetrie-onderzoek Oehoeonderzoek (grensoverschrijdend) ontwikkeling lesmateriaal Financiën... 12

4 1. inleiding, de oehoe als ambassadeur voor afgravinggebieden. In Nederland hebben we een aantal steengroeven in Limburg en één in Gelderland. Daarnaast kennen we zandgroeves en natte zandwinningen waar ook steile zandwanden of hellingen te vinden zijn. Verder zijn er de voormalige vuilnisbelten die ook door hellingen gekenmerkt worden. Al deze bijzondere landschapselementen die door de mens gecreëerd zijn, met name de echte groeves, vormen belangrijke leefgebieden voor vele zeldzame planten- en diersoorten. In het themanummer van het Natuurhistorisch maandblad van april 2004 Verborgen valleien passeren verschillende soorten de revue zoals: Koninginnepage, Beekrombout, Geelbuikvuurpad, Lansvaren enz. Dat deze gebieden bescherming verdienen is eigenlijk wel overduidelijk. Maar om een maatschappelijk draagvlak te creëren, valt nog niet mee. Daar heb je een planten- of diersoort voor nodig die tot de verbeelding van velen spreekt, met name ook als het gaat om de groeveeigenaren zelf. En welke soort kan die rol nu beter vertolken dan..de oehoe. De grootste uilensoort van de wereld heeft de steen- en zandgroeves gekozen als leefgebied. In Nederland kennen we 8 plekken waar oehoes leven. En vlak over de Duitse grens neemt het aantal toe, waardoor ook in Nederland nog een toename te verwachten valt. Met name in alle oostelijke Provincies worden nu oehoes gesignaleerd. De groeves en afgravingen zijn hiermee onbewust unieke natuurgebieden geworden. Daar hoeft niemand meer iets voor te doen en het kost ook niets. Maar.. deze gebieden dreigen weer te verdwijnen of worden ongeschikt voor de huidige Flora en Fauna. Met name als de eindafwerking in zicht komt. Steile wanden en hellingen worden afgevlakt, of een afgraving verdwijnt helemaal en wordt weer beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld de landbouw of recreatie. De stichting Oehoewerkgroep Nederland ziet de oehoe als ambassadeur voor het behoud van deze zand- of steengroeven en andere gebieden met plaatselijke hoogteverschillen in het landschap. De oehoe staat nu al in de schijnwerpers vanwege het webcam-project van vogelbescherming en het GPS-project van OWN dat voorheen o.a. door de Provicie Limburg al werd gesubsidieerd. Maatschappelijke verbreding van soortenbescherming is één van de uitgangspunten van de leefgebiedenbenadering, het nieuwe beleid voor de bescherming van bedreigde soorten. Deze maatschappelijke verbreding kan tot stand komen door groeve-eigenaren te betrekken bij het realiseren van leefgebieden voor bedreigde soorten in de terreinen waar zij werken. Projecten rondom de oehoe zijn daarom niet alleen gunstig voor de bescherming van de soort zelf, maar kunnen goodwill scheppen bij een zeer breed publiek en dus draagvlak voor de inrichting van deze gebieden. Een deel van het publiek kan ook worden ingeschakeld bij het in de gaten houden van (potentiële) oehoegebieden. Projecten kosten echter geld, ook al worden ze uitgevoerd door vrijwilligers. Zonder financiële ondersteuning van overheden en andere subsidieverstrekkers kan OWN haar voorgenomen taken niet uitvoeren. In het navolgende worden deze taken beschreven. De oehoe, ambassadeur van afgravinggebieden.

5 2. Inventarisatie van potentieel geschikte locaties (minimaal 3 bezoeken): 1. In de periode januari tm. maart moeten minimaal twee bezoeken worden gebracht aan elk gekozen gebied. Het eerste bezoek rond 15 januari en het tweede bezoek rond 15 februari. Zo mogelijk ook een bezoek brengen rond 15 november. 2. Voorafgaande aan de luistercessie wordt op opvallende plekken gezocht naar prooiresten en braakballen (op zandheuvels, open plekken in of vlakbij de bosrand, onder dode of goed aanvliegbare takken van bomen in de bosrand e.d.). 3. De bezoeken vinden plaats van 15 minuten voor zonsondergang tot 30 minuten daarna. 4. Een bezoek wordt gebracht bij droog en nagenoeg windstil weer. 5. De eerste 30 minuten worden gebruikt om te luisteren. 6. Tijdens de laatste 15 minuten wordt bij non-respons de baltsroep van de oehoe ten gehore gebracht (vocaal of via cassetterecorder/cd-speler). Daarna wordt nog 10 minuten geluisterd. 7. Tussen de bezoeken dient minimaal twee weken tijdsverschil te worden aangehouden. 8. Half juni wordt een derde bezoek gebracht aan de locatie. Overdag wordt het object inclusief aanliggende bosranden en kaalkappen doorzocht met het oog op eventuele prooiresten of andere sporen. Daarna wordt voor de zekerheid nog geluisterd vanaf een kwartier voor zonsondergang tot een kwartier (of langer) daarna, met als doel eventuele roepende jongen alsnog te lokaliseren. Berekening onkostenvergoeding: Uitgangspunten: Afstand tot object: 40 km. Aantal bezoeken: 4 Vergoeding per km. : 0,28 Tijdsinvestering: 8 uur (incl reistijd). a 25,- Berekening (afger. Bedragen): 40 km.x2= 80 km. x 4 bezoeken= 320 km.x 0,28= 90,- eigen bijdrage vrijwilligersuren (cofinanciering): 6000,- (8 uur x 25 x 30 objecten) totaal voor begroting 90,- aantal objecten: 30 totaalbedrag: 2700,- s o o r t p l a a t s b e n a m i n g p r o v i n c i e t e b e n a d e r e n p e r s o o n z a n d w i n n i n g E m m e n B r o k e n c i r c le D r e n t e H a n s H a s p e r s t o r t p l a a t s E m m e n E m m e r s c h a n s D r e n t e H a n s H a s p e r z a n d g r o e v e? E r m e l o U l le r b e r g G e l d e r l a n H a n s H a s p e r s t o r t p l a a t s W e k e r o m G e l d e r l a n z a n d g r o e v e L u n t e r e n S t e e n e n b e r g G e l d e r l a n s t o r t p l a a t s T w e l lo Z u i d A e r d e n b r o e k G e l d e r l a n h e u v e l / s t o r t p l a G a r d e r e n S o l s c h e b e r g G e l d e r l a n m e r g e l g r o e v e R o o t h R o o t h e r g r o e v e L im b u r g A r j a n O v a a z a n d g r o e v e T e g e l e n G p L im b u r g R a l f B o v e e l e e m g r o e v e? W e e r t L o z e r w e g L im b u r g m e r g e l g r o e v e V i l t M e e r t e n s g r o e v e L im b u r g J a c o b v a n d e r W e e le z a n d g r o e v e B r u n s s u m A b d is s e n b o s c h L im b u r g H a n s v a n d e L a a r s t o r t p l a a t s M a a s b r a c h t L im b u r g H u u b D o n m e r g e l g r o e v e T e r b l i jt B lo m L im b u r g G e r V e e n s t r a g r in d g r o e v e S p a u b e e k S p a u b e e k L im b u r g K y le G r o t e n s B o s / h e i d e W e l l B e r g e r h e id e L im b u r g R o b V o e s t e n z a n d g r o e v e K o n in g s b o s c h z a n d w L im b u r g P a u l E v e r s s t o r t p l a a t s G e ld r o p / N u e n e n N B r a b a n t J a m e s v a n L e u v e n s t o r t p l a a t s V e g h e l N B r a b a n t O t t o K w a k s t o r t p l a a t s A l t w e e r t e r h e id e N B r a b a n t s t o r t p l a a t s H a r d e n b e r g W it t e p a a l O v e r i j s s e l H a n s H a s p e r s t o r t p l a a t s Z e n d e r e n V lo e d b e l t O v e r i j s s e l H a n s H a s p e r s t o r t p l a a t s Z e ld a m / D e l d e n O v e r i j s s e l M a r k Z e k h u is s t o r t p l a a t s H e n g e lo B o e ld e r s h o e k O v e r i j s s e l P i e t K o k k e Nog 6 gebieden in te vullen.

6 3. Bescherming broedlocaties (minimaal 7 bezoeken): 1. Alle broedlocaties worden door een vaste oehoeder vanaf 15 januari tm. juni minimaal maandelijks, maar liever om de twee weken bezocht. (zie voor inventarisatie punt 1.) 2. In augustus/september wordt getracht te achterhalen hoeveel jongen hebben overleefd.( bezoek nr. 7). 3. Na het vaststellen van de nestlocatie wordt alleen nog maar van grote afstand bekeken of er geen bedreigingen zijn. Een bezoek aan de exacte plek is dan overbodig en kan tot verstoring leiden. 4. Problemen op de broedlocatie, ook als deze andere bijzondere flora en fauna betreft, worden op de dag van constatering doorgegeven aan de Landelijke- en/of Limburgse coördinator (als het Limburg betreft). Deze (of na overleg de oehoeder zelf) neemt persoonlijk contact op met de terreineigenaar en werkgroepen die zich met betreffende soorten bezig houden om tot een oplossing te komen. Ook nestlocaties worden aan hem doorgegeven, opdat de eigenaar in kennis kan worden gesteld. 5. Bij het ontbreken/afwezigheid van een oehoeder vragen de coördinatoren andere personen om in ieder geval eind april de locatie te bezoeken. In deze tijd kan het aantal jongen op het nest worden vastgesteld. 6. In de periode mei-september organiseren de coördinatoren nog minimaal ėėn bezoek om het aantal uitgevlogen jongen vast te kunnen stellen. 7. Speciaal bij groeves moet in de periode februari-april de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Het benaderen van een broedende oehoe vanaf de bovenrand van de groeve kan tot verstoring leiden. Bevindingen, nulwaarnemingen, gegevens betreffende prooiresten en braakballen (na opmeten en uitpluizen) worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de landelijk coördinator. Uitgangspunten: Afstand tot object: 40 km. Aantal bezoeken: 7 Vergoeding per km. : 0,28 Tijdsinvestering: 14 uur (incl reistijd). a 25,- Berekening (afger. Bedragen): 40 km.x2= 80 km. x 7 bezoeken= 560 km.x 0,28= 157,- eigen bijdrage vrijwilligersuren (cofinanciering): 3500,- (14 uur x 25 x 10 objecten) totaal per gebied voor begroting 157,- aantal objecten : 10 totaalbedrag 1570,- De namen van de oehoegebieden zijn hier verwijderd. in 2013 waren er reeds 16 territoria. Het plan moet hier nog op worden aangepast.

7 4. Taken Limburgse coördinator (Scipio van Lierop: voorzitter OWN). De coördinator in Limburg treedt op na het ontdekken van een broedgeval of bij calamiteiten. 1. Zo snel mogelijk nadat een oehoeder een broedsel heeft ontdekt, wordt de terreineigenaar op de hoogte gebracht. (door oehoeder zelf of de coordinator). 2. Als het broedsel op een winningswand is gevestigd, wordt samen met de terreineigenaar naar een oplossing gezocht. Ook als andere bijzondere flora of fauna bedreigd wordt, wordt contact gezocht met de eigenaar en de werkgroepen die zich met deze soorten bezig houden. 3. De coördinator regelt (in overleg met de oehoeder en terreineigenaar en/of Provincie) de nodige vergunningen/toestemming om het terrein te mogen betreden. 4. Als het nodig blijkt een kunstnest o.i.d. aan te brengen, wordt dit door de coördinator geregeld. Hij/zij onderhoudt contact hierover met de landelijk coördinator en Vogelbescherming Nederland (m.b.t. de financiering als dat nodig is). 5. Secundair aanspreekpunt voor de pers, als de landelijk coördinator onbereikbaar is. 6. Aanspreekpunt voor Limburgs Natuurhistorisch Genootschap. Inktpatronen/kopie: 20,- Telefoonkosten: 25,- Porto : 10,- Tegemoetkoming internetk. : 50,- 2 besprekingen (a 63 km.) 252 km. x 0,28= 70,- totaal: 175,- Tot nu toe (juli 2013) is dit bedrag nog nooit gedeclareerd. 5. Taken landelijk coördinator (Gejo Wassink) 1. Ontwikkelen/aanpassen van het beschermingsplan. 2. Coördinatie van de inventarisatie van huidige broedplaatsen en geschikte toekomstige broedplaatsen. 3. Opzetten en up to date houden van een landelijke database inclusief bijhouden nulwaarnemingen. 4. Beschikbaar stellen van de databasegegevens aan overige bestuursleden. 5. Publicatie van een jaarverslag. 6. Contactpersoon voor landelijke oehoevraagstukken. 7. Aanspreekpunt voor landelijke pers. 8. Contact onderhouden met de webmaster van en organisatoren landelijke uilendag. (STONE en Kerkuilenwerkgroep Nederland). 9. Aanleveren van gegevens aan SOVON. (broedlocaties en zekere waarnemingen). Inktpatronen/kopie : 40,- Telefoonkosten: 30,- Porto : 30,- Tegemoetkoming internetk. E.a. : 50,- 4 besprekingen (a 63 km.) 504 km. x 0,28= 140,- totaal : 290,- Tot nu toe (juli 2013) is dit bedrag nog nooit gedeclareerd.

8 6. Taken weblog, redactie en Archief. 1. Inrichten en actueel houden van de internetsite: 2. Behandelen van ingekomen berichten via dit weblog. 3. Controleren van oehoewaarnemingen die via de weblog binnenkomen. 4. Controle internetwaarnemingen. 5. Gecontroleerde oehoewaarnemingen doorspelen aan de landelijke coördinator/databasebeheerder. 6. Bijhouden van een papieren archief. 7. Contactpersoon betreffende ontsnapte oehoes. 8. Sporadische controle in verdachte oehoegebieden in West- en Midden Nederland. Zo mogelijk ook af en toe aandacht schenken aan andere bijzondere Flora en Fauna die in het leefgebied van de oehoe voorkomt. Inktpatronen: 40,- Telefoonkosten: 25,- Porto : 10,- Tegemoetkoming internetkosten e.d. 50,- Kosten internetpagina/weblog: 150,- 4 besprekingen/controles (a 63 km.) 504 km. x 0,28= 140,- totaal : 415,- Tot nu toe (juli 2013) is dit bedrag nog nooit gedeclareerd. 7. Kunstnesten Het weglokken van de oehoes uit bedreigde broedlocaties kan in sommige gevallen een duurzame oplossing bieden. In de Achterhoek is dit reeds met succes toegepast. In Limburgse groeves, waar het redelijkerwijs niet mogelijk is een steile wand te behouden en/of in te richten voor oehoes, is een dergelijke maatregel een optie. Bij de Encigroeve en Julianagroeve is het niet nodig kunstnesten aan te brengen. Bij Brunssum is al een nestbak geplaatst en moeten we overwegen of het graven van een nestrichel op een rustige plaats een oplossing biedt. Voor de Curfsgroeve ligt er al een plan waarbij rekening wordt gehouden met de oehoe. Omdat het nest in de Achterhoek snel in verval raakt, zou ook hier een onderhoudsvrijere nestplek gecreëerd kunnen worden. De meest duurzame oplossing lijkt dan een nestkast zoals die in Schleswig-Holstein gebruikt wordt. Van duurzaam hout worden bakken vervaardigd van 70 * 70 cm. Op een bodem wordt een opstaande rand gemaakt van 30 cm. hoog. In de bodem worden talrijke gaten geboord voor het aflopen van regenwater. Als de bodem van planken gemaakt wordt kunnen ca. 0.5 cm. brede spleten voor waterafvoer zorgen. De bak wordt gevuld met een laag fijn grind dat wordt afgedekt met zachter materiaal als houtspaanders e.d. Deze nestbakken worden het liefst zo n 10 meter uit de bosrand opgehangen, stevig verankerd in bijvoorbeeld de splitsing van de hoofdstam. Een gemiddelde ophanghoogte van 9 meter is voldoende. Het hout moet in een onopvallende kleur geverfd worden. Vanuit de nestkast moet een horizontale tak voor de pullen bereikbaar zijn voor loopoefeningen. Dit voorkomt al te vroeg uitvliegen. De nestplaats moet voor de oehoes die de bosrand invliegen vrij aanvliegbaar zijn.

9 Zo mogelijk moet de nestbak onzichtbaar zijn vanaf de dichtstbijzijnde wandelpaden of wegen, opdat wandelaars niet nieuwsgierig worden door het onnatuurlijk ogende geheel. Een andere optie is het maken van een kunstnest. Deze is onopvallender, maar minder duurzaam. Kunstnesten moeten bij gebruik door oehoes jaarlijks worden gerepareerd. Op een mat betonijzer van 60*60 cm. wordt een even zo groot stuk kippengaas of ander fijnmazig gaas bevestigd. Op dit platform wordt met takken een nest gevlochten zodat het geheel uiterlijk lijkt op een oud roofvogelnest. Dit nest wordt op een soortgelijke plek bevestigd als een nestbak. De aanschaf van 4 nestkisten inclusief ophangen, reiskosten en materiaal is 600,- 8. Bestuur OWN Voorzitter: Scipio van Lierop Secretaris/penningmeester: Gejo Wassink (tevens landelijk coördinator) Weblog: Henriette Edens (tevens redactie en archief). Bestuurslid: Roelof Speelman Bestuurslid: Richard Speelman Het bestuur heeft in eerste instantie contact via . Een of twee keer per jaar kunnen de leden lijfelijk vergaderen. Vele zaken kunnen immers via het internet ( ) besproken worden en de leden zullen waarschijnlijk ver bij elkaar vandaan wonen. Verder gaan we er van uit dat er 3 bestuursleden aanwezig zullen zijn op de landelijke Sovondag en de uilendagen. Ook zal er minimaal 1 keer per jaar vergaderd worden met de andere uilenwerkgroepen in Nederland. Voor het goed kunnen uitvoeren van de taken Penningmeester/secretaris/landelijk coördinator en de taken Weblog/redactie/archief zijn 2 laptops nodig. Deze dienen tevens voor lezingen en hebben een educatief doel op landelijke dagen. Porto-, telefoon- en internetkosten zijn al genoemd bij hoofdstuk 4,5 en 6 in dit plan. Secretaris/penningmeester -Laptop (eenmalig): 400,- -2 verg. (a 63 km.) 252 km. x 0,28= 70,- -land.uilendag : 126x 0,28= 35,- -Sovondag : 126x 0,28= 35,- -alg. verg. uilenwerkgr. : 126x 0,28= 35,- - consumpties vergadering 2x 50,= 100,- jaarlijks: 275,- eenmalig : 400,- Voorzitter -2 verg. (a 63 km.) 252 km. x 0,28= 70,- -land.uilendag : 126x 0,28= 35,- -Sovondag : 126x 0,28= 35,- -alg. verg. uilenwerkgr. : 126x 0,28= 35,- jaarlijks: 175 Weblog/redactie/archief -Laptop (eenmalig): 400,- -2 verg. (a 63 km.) 252 km. x 0,28= 70,- -land.uilendag : 126x 0,28= 35,- -Sovondag : 126x 0,28= 35,- -alg. verg. uilenwerkgr. : 126x 0,28= 35,- jaarlijks: 175 eenmalig : 400,- Overige bestuursleden (3 personen) -2 verg. (a 63 km.) 252 km. x 0,28= 70,- -land.uilendag : 126x 0,28= 35,- -Sovondag : 126x 0,28= 35,- -alg. verg. uilenwerkgr. : 126x 0,28= 35,- jaarlijks: 175 x 3= 525 * In 2012 is besloten 0,19 ct per km. ipv. 0,28 ct te vergoeden.

10 9. informatiemateriaal 8 a. informatiepaneel: Na de oprichting van de werkgroep wordt een staande informatiewand aangeschaft die demontabel is. Op dit informatiepaneel komen foto s en informatie betreffende de oehoe en ook andere flora en fauna die we in de leefgebieden van oehoes aantreffen. Op landelijke dagen (ook uilendag en roofvogeldag) kan dit paneel dan worden tentoongesteld. Er zal iemand van de werkgroep als taak op zich moeten nemen deze wand op te slaan en te vervoeren. Reiskosten hiervoor moeten worden vergoed. Geraamde kosten: 2150,- (fotowand) en 100,- (reiskosten). 8 b. jaarverslag en nieuwsbrief: De landelijke coördinator zorgt aan het eind van het jaar voor een jaarverslag dat per wordt verstuurd. Verder wordt er 4x per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht voor donateurs. OWN gaat in overleg met andere uilenwerkgroepen en Vogelbescherming over de realisatie van een gezamenlijke nieuwsbrief/uilenblad. Naar alle waarschijnlijkheid zal Vogelbescherming een gezamenlijke uilennieuwsbrief buiten dit plan om (gedeeltelijk) financieren. Maar ook OWN zelf zal een bijdrage moeten leveren 8 c. Beamer en projectiescherm voor educatie landelijke dagen e.d. Voor het tonen van oehoebeelden in de stand van OWN op landelijke dagen e.d. is een laptop nodig. Deze kan tevens gebruikt worden voor lezingen. Ook een beamer en projectiescherm zijn hiervoor onontbeerlijk. beamer + reserve lamp: 1200 projectiescherm (incl. opberghoes e.d.): d. Opgezette oehoe. Geschatte kosten inclusief opbergkist: 600,- 10. publicatiefonds De oehoewerkgroep verzamelt veel onderzoeksgegevens. Af en toe zal er een rapportage plaats kunnen vinden, of kan worden nagedacht over het publiceren van een brochure. Verder moet een folder worden ontwikkeld die op landelijke dagen e.d. aan het publiek kan worden uitgereikt. Ook zal er moeten worden bijgedragen aan een landelijke uitgave die door de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen zal worden ontwikkeld. Geraamde kosten folder: 1200,- publicatiefonds rapportage/brochure: 3000,-

11 11. Ringonderzoek. Bij het Vogeltrekstation wordt een ringvergunning aangevraagd. Doel van het ringonderzoek is het verkrijgen van antwoorden op o.a. volgende vraagstellingen: 1. Waar komen doodgevonden of gewonde oehoes in NL vandaan, en waar gaan ze naartoe? 2. Is er een eventuele uitwisseling tussen populaties (Teutoburgerwald, Munsterland, Nederland, Eifel)? 3. Hoe is het gesteld met de conditie van jonge Oehoes, samen met het oog op PCB-gehalte (vetmonsters nemen...instructie van Alterra).? 4. Hoe zit het met de gem. leeftijd van de Oehoes in de "nieuwe gebieden" en daaraan gekoppeld de kans dat ze verder in NL voet aan wal kunnen krijgen? 5. Kan er een verband worden gelegd met de broedplaatskeuze en de plaats waar jonge oehoes geboren worden (Gaan Enci-oehoes straks ook gewone bosgebieden bevolken?). 6. Hoe zit het met de verdeling mannetjes-vrouwtjes. 7. Hoe zit het met de leeftijd, trek, dispersie en afgelegde afstand van de oehoes in de "nieuwe gebieden"t.o.v. de gebieden in DL waar al langer ringonderzoek plaats vindt. Kortom...gedragen de oehoes zich in de dunbevolkte nieuwe gebieden anders dan in de dichtbevolkte bolwerken? Geraamde kosten voor 20 ringen per jaar: 60,- (inclusief certificering voor ringvergunning). 12. Telemetrie-onderzoek Er is een apart plan van aanpak geschreven voor telemetrieonderzoek. De kosten voor dit onderzoek worden wel meegenomen in de financiële bijlage van dit plan. We gaan uit van het zenderen van 3 oehoes per jaar. Geraamde kosten: 25000,- voor een project met 3 zenders. 13. Oehoeonderzoek (grensoverschrijdend). In Nederland worden 6-8 broedparen van de oehoe in de gaten gehouden, over de grens bij Drenthe 10 en over de grens bij Gelderland 20. In verschillende gebieden worden (soms maandelijks) voedselresten verzameld. De jonge oehoes worden geringd door Gejo Wassink van OWN, ook in Duitsland. Broedbiologie en metingen worden door OWN bijgehouden. Het onderzoek in Duitsland is belangrijk omdat de toename van de soort in Nederland te verklaren is uit de aantaltoename in deze Duitse oehoegebieden. Telemetrieonderzoek toont aan dat er uitwisseling is tussen de Duitse en Nederlandse populatie. Voor dit onderzoek wordt minimaal 5000 km. per jaar afgelegd door onderzoekers. Voor het inventariseren van oehoes in potentiële gebieden zijn 2 memorecorders nodig. Geraamde kosten: 5000 x 0,28*= 1400,- 2 memorecorders : 2 x 350,-= 700,- totaal 2100,- * In 2012 is besloten 0,19 ct per km. ipv. 0,28 ct te vergoeden.

12 14. ontwikkeling lesmateriaal In 2012 wil OWN een start maken met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het basisonderwijs. In eerste instantie zal onderzoek verricht worden naar de manier waarop hieraan gestalte kan worden gegeven. Daarnaast zullen enkele lessen worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. De geschatte kosten voor deze eerste opzet en uitprobeerfase beramen we op 1000,- Dit omvat het maken en drukken van enkele lessen, alsmede het verzenden aan scholen en kilometervergoedingen voor schoolbezoeken (gastlessen). 15. Financiën Onderstaande tabellen tonen de bedragen voor 5 jaren oehoe-bescherming. De benodigde bedragen zijn ook terug te vinden in de verschillende hoofdstukken hiervoor. Let wel dat dit geschatte bedragen zijn. Voor de werkelijk gedeclareerde kosten e.d. verwijzen we naar het financiële jaaroverzicht en de jaarbegroting van OWN. Begroting Oehoebeschermingsplan voor 5 jaren onderdeel kosten kosten kosten kosten kosten totaal invent. Potentieel geschikt gebied eigen bijdrage vrijwilligers bescherming bezette broedplaatsen eigen bijdrage vrijwilligers coordinatie Limburg coordinatie Landelijk weblog en archief kunstnesten bestuurskosten laptop+photoscoop en afschrijving informatiemateriaal/presentatie fotowand: 2150 reiskosten: 100 beamer: 1200 projectiescherm: 700 opgezette oehoe 600 publicatiefonds folder: 1200 brochure: 3000 ringonderzoek telemetrieonderzoek overig onderzoek lesmateriaal Basisonderwijs onverwacht tot. Generaal totaal Afschrijving laptops in 5 jaar. Photoscoop in 10 jaren. * In 2012 is besloten om 0,19 ct per km. te vergoeden i.p.v. de genoemde 0,28 ct in dit beleidsplan. Overal waar 0,28 wordt genoemd in dit plan, moet dus 0,19 worden gelezen. De bedragen zijn hierop nog niet aangepast in dit document. Wel in de financiële jaaroverzichten en de begroting van OWN.

De Oehoe in beeld is een informatieboekje voor terreineigenaren en oehoeonderzoekers. Het brengt in beeld waar Oehoes kunnen broeden en welke

De Oehoe in beeld is een informatieboekje voor terreineigenaren en oehoeonderzoekers. Het brengt in beeld waar Oehoes kunnen broeden en welke De Oehoe In beeld De Oehoe in beeld is een informatieboekje voor terreineigenaren en oehoeonderzoekers. Het brengt in beeld waar Oehoes kunnen broeden en welke beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

Provinciebrede kartering van oehoes in Limburg

Provinciebrede kartering van oehoes in Limburg Provinciebrede kartering van oehoes in Limburg Door: Scipio van Lierop, René Janssen en Liesje Floor Foto: Arno ten Hoeve Oehoepopulatie in beeld ARK Natuurontwikkeling werkt met een bijdrage van de Provincie

Nadere informatie

STICHTING IT EIBERTSHIEM

STICHTING IT EIBERTSHIEM 4/6/2013 WWW.OOIEVAARS.NL STICHTING IT EIBERTSHIEM Jaarverslag 2012 H.Folkertsma TOP. Van stadsmensen wordt vaak beweerd dat ze geen verstand van de natuur hebben. Of dat zo is waag ik te betwijfelen,

Nadere informatie

Meeuwen in Alkmaar. Voorkom meeuwen overlast op uw dak

Meeuwen in Alkmaar. Voorkom meeuwen overlast op uw dak Meeuwen in Alkmaar Voorkom meeuwen overlast op uw dak Colofon: Gemeente Alkmaar Postadres: Postbus 53 1800 BC Alkmaar Centraal meldnummer 072-548 9444 internet: www.alkmaar.nl Deze folder is een uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek ten behoeve van quickscan Flora en Fauna Schinveldse es

Aanvullend onderzoek ten behoeve van quickscan Flora en Fauna Schinveldse es Aanvullend onderzoek ten behoeve van quickscan Flora en Fauna Schinveldse es Ludy S.G.M. Verheggen Dienst Landelijk Gebied, regio Zuid Datum: 22 juli 2013 Inleiding Royal Haskoning stelt in opdracht van

Nadere informatie

Inventarisatie van Oehoe-territoria en hun broedsucces in Limburg in 2014. Scipio van Lierop & René Janssen. In opdracht van:

Inventarisatie van Oehoe-territoria en hun broedsucces in Limburg in 2014. Scipio van Lierop & René Janssen. In opdracht van: Inventarisatie van Oehoe-territoria en hun broedsucces in Limburg in 2014 Scipio van Lierop & René Janssen In opdracht van: Inventarisatie van oehoe-territoria en hun broedsucces in Limburg in 2014 Status

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven.

Vogelwerkgroep De Kempen. Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven. Vogelwerkgroep De Kempen Postbus 386, 5500 AJ Veldhoven E-mail: vwgkempen@hetnet.nl Homepage: www.homepages.hetnet.nl/~vwgdekempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Slechtvalken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

Verkenning van verkeersknelpunten voor de otter

Verkenning van verkeersknelpunten voor de otter Verkenning van verkeersknelpunten voor de otter Knelpuntenanalyse voor de otter in het Duitse grensgebied (Kreis Kleve, Kreis Borken en Kreis Wesel) Marlies Gräwe ARK Natuurontwikkeling - Molenveldlaan

Nadere informatie

De Oehoe Bubo bubo in Nederland anno 2006 Jaarverslag 2006

De Oehoe Bubo bubo in Nederland anno 2006 Jaarverslag 2006 De Oehoe Bubo bubo in Nederland anno 2006 Jaarverslag 2006 Het jaar 2006 was voor de Oehoe een bijzonder jaar. Op de eerste plaats is hij niet langer de grootste vliegende predator die in ons land broedt.

Nadere informatie

Bedrijvigheid en nieuwe natuur rondom vliegveld Weeze

Bedrijvigheid en nieuwe natuur rondom vliegveld Weeze Bedrijvigheid en nieuwe natuur rondom vliegveld Weeze zand en grind Tijd voor een wandeling? Heeft u nog tijd voor een wandeling voordat uw vlucht vertrekt? De eerste hectare nieuwe natuur is opengesteld.

Nadere informatie

Inleiding Burgers Zoo Buitenverblijf

Inleiding Burgers Zoo Buitenverblijf Stokstaartjes Inleiding Vanuit het Dierentuinbesluit moeten dierentuinen omschrijven hoe ze hun dieren houden, huisvesten, verzorgen en tonen. Hoe dat gebeurt, verschilt per dierentuin en per diersoort.

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

Predatie van de Achterhoekse Oehoes op Meerkoeten

Predatie van de Achterhoekse Oehoes op Meerkoeten Predatie van de Achterhoekse Oehoes op Meerkoeten Sinds 2002 broedt er in de Achterhoek een oehoepaar dat jaarlijks jongen grootbrengt in een boomnest. In 2002 was dat een oud buizerdnest en daarna een

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Algemene weetjes over de Slechtvalk

Algemene weetjes over de Slechtvalk DE Slechtvalk Hoe ziet de slechtvalk eruit Algemene weetjes over de Slechtvalk Situatie vroeger en nu in België Broedvogels in België De Slechtvalk als overwinteraar in Gavere Algemene vaststellingen vraagstellingen

Nadere informatie

Informatie brochure. Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart

Informatie brochure. Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart Informatie brochure Nesthulp voor de Grote gele kwikstaart Aanleiding Je kunt grote gele kwikstaarten aantreffen in de nabijheid van stuwtjes, bruggen, grotere duikers, langs de grotere waterlopen. Ook

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36

Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36 Flora en fauna onderzoek Voor: Kernidee Egchel Kempstraat 36 Datum: 14-03-2013 Verantwoord omgaan met flora en fauna.. 14 maart 2013 1 INHOUD INHOUD... 2 1. INLEIDING... 3 2. METHODEN... 4 2.1 Vliegroutes

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld

Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld Notitie Concept Contactpersoon Herman Bouman Datum 7 december 2011 Kenmerk N003-4753937OUM-mya-V01 Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Inventarisatie van Gierzwaluwen

Inventarisatie van Gierzwaluwen Inventarisatie van Gierzwaluwen 2 Van gierzwaluwen is nog veel onbekend. Het inventariseren van gierzwaluwen is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld hoe groot de populatie in Nederland is en

Nadere informatie

Meeuwen in Leiden Voorkom meeuwennesten op uw dak

Meeuwen in Leiden Voorkom meeuwennesten op uw dak Meeuwen in Leiden Voorkom meeuwennesten op uw dak In deze folder kunt u lezen hoe voorkomen kan worden dat meeuwen een nest maken op uw dak. De folder geeft informatie over de aanwezigheid van meeuwen

Nadere informatie

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees,

Nadere informatie

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS)

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Inleiding In 2006 heeft RAVON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant het

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

RINGWERK OEVERZWALUWEN:

RINGWERK OEVERZWALUWEN: DECEMBER 2006 RINGWERK OEVERZWALUWEN: VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOS VAN AA TE ZEMST (JULI 2006) RINGSTATION IJSEDAL KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN INLEIDING Oeverzwaluwen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam

BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam BELANGENVERENIGING HUISEIGENAREN HARPSTRAAT TE ZAANDIJK Ingeschreven KvK Amsterdam 406.181.152 E-mail: Belangenverenigingharpstraat@gmail.com IBAN NR: NL63ABNA0877290318 t.n.v. Belangenvereniging Huiseigenaren

Nadere informatie

Inventarisatie juveniele Ransuilen. Loonse en Drunense Duinen 2014

Inventarisatie juveniele Ransuilen. Loonse en Drunense Duinen 2014 Inventarisatie juveniele Ransuilen Loonse en Drunense Duinen 2014 Inventariseerders: Bart van Beerendonk Annemieke Biesterbos Mieke Corsten Anita van Dooren Carla Heijnens Dennis Heijnens Christien Hermsen

Nadere informatie

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland Cursus Roofvogelnestkartering Werkgroep Roofvogels Zeeland Wat is nestkartering? Elke (roof)vogel heeft in het broedseizoen een territorium. Tijdens een aantal bezoeken worden alle waarnemingen van (roof)vogels

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Broedseizoen 2010. Nouvelle page 1. Page 1

Broedseizoen 2010. Nouvelle page 1. Page 1 Nouvelle page 1 Steenuilenoverleg Nederland Nummer 5, juli 2010 Broedseizoen 2010 Het broedseizoen 2010 zit er op, tijd om een eerste balans op te maken. De geluiden uit het land die ons bereikten laten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen

Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen Overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid

Nadere informatie

Bestuurlijke Financiële Spelregels

Bestuurlijke Financiële Spelregels Bestuurlijke Financiële Spelregels 1. Inleding De vereniging bestaat uit: Leden, met uiteenlopende motieven voor het lidmaatschap en interesses in activiteiten; Het Bestuur en Bestuursmedewerkers, met

Nadere informatie

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de.jsselmeerpolders BIBLIOTHEEK R1JKSDIEN"- I VOOR OB werkdocument WSSELMt-H "-"POLDERS i Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 2 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2012 Foto: André Eijkenaar Contact en informatie: Gebiedscoördinator: Anita van Dooren jmvandooren@home.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen S R L G S A H R R U T Y O U A E E D R A F O R A S Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Eolus Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Het programma Eolus beantwoordt

Nadere informatie

Project verbetering Bluswatervoorziening

Project verbetering Bluswatervoorziening Achterhoek Oost Berkelland Winterswijk Aalten Oost Gelre Project verbetering Bluswatervoorziening Berkelland 2013 VNOG 22 gemeenten 58 kazernes 800.000 inwoners 3.000 vierkante kilometers 400 beroepskrachten

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

De Oehoe in het grensgebied van Nederland en Duitsland

De Oehoe in het grensgebied van Nederland en Duitsland De Oehoe in het grensgebied van Nederland en Duitsland Gejo Wassink Inleiding Wie aan Nederland denkt, denkt niet in eerste instantie aan Oehoes. Deze reuzenuilen komen van oorsprong voor in bergachtige

Nadere informatie

Auteur: Gejo Wassink In samenwerking met: Walter Hingmann en OehoeWerkgroep Nederland (OWN).

Auteur: Gejo Wassink In samenwerking met: Walter Hingmann en OehoeWerkgroep Nederland (OWN). Populatieontwikkeling van de Oehoe Bubo bubo in Nederland en West-Duitsland Met een blik op de toekomst 1 Colofon September 2014 Rapportnummer: 1 Projectnummer : 2 Opdrachtgever : Ark Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE. Foto: Dhr. Kempen

JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE. Foto: Dhr. Kempen 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING STEENUILENWERKGROEP DRENTHE Foto: Dhr. Kempen 2 1 Inleiding Het nieuwe steenuilenjaar startte met een nieuwe provinciale coördinator. Martijn Snijder gaf aan dat de combinatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 2 Het tellen van vliegende gierzwaluwen blz 3 Het tellen van invlieggaten blz 4 Buurtbewoners inschakelen blz 4 Het project camera monitoring blz 5 Observatie-nestkasten blz

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2014 Voorwoord Ruim acht jaar geleden is de stichting gehandicaptenzorg Malang opgericht. De stichting zet zich in voor geestelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 14 - juli 2016 Zaterdag 5 november 2016 vindt onze jaarlijkse contactdag plaats, dit jaar in Tongeren. Het programma verschijnt in onze volgende

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel Nader onderzoek huismussen Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel te Kaatsheuvel blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 2 1.2 Leeswijzer 2 2 SITUATIE EN PLANVORMING

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen Sinds 1 januari 2016 moeten ANBI'S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave: Inhoud Naam van de vereniging... 2 RSIN-nummer...

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

GBN-Nieuwsbrief. Uit de vereniging. Werkgroep nestplaatsbescherming. ALV en gierzwaluwbeschermersdag 2015

GBN-Nieuwsbrief. Uit de vereniging. Werkgroep nestplaatsbescherming. ALV en gierzwaluwbeschermersdag 2015 November 2014 Uit de vereniging ALV en gierzwaluwbeschermersdag 2015 Om alvast in uw nieuwe agenda te zetten: de gierzwaluwbeschermersdag van GBN - waarin gewoontegetrouw de Algemene Ledenvergadering wordt

Nadere informatie

Praktijkproef bestrijding duizendknoop

Praktijkproef bestrijding duizendknoop Praktijkproef bestrijding duizendknoop Casper de Groot en Jan Oldenburger Startbijeenkomst 26 september 2013 Inhoud 1. Duizendknoop 2. Aanleiding praktijkproef 3. Opzet praktijkproef a) Deelnemers b) Locaties

Nadere informatie

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Opdrachtgever : DG Groep Rapporteur : R. van der Kuil Status : concept Datum : 27 augustus 2011 Stichting CREX Boekenburglaan 54 2215 AE Voorhout 06-48410531

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen

E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen E c o l o g ische inventa r isatie W o n i n g b o u w v o o r m a l i g e T r ia n g e l s c h o o l te R o uveen Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan te toetsen, is een ecologische inventarisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

orpskern, Zoeterwoude

orpskern, Zoeterwoude Rapportage: Verkennend onderzoek in het kader van FloraFlora- en Faunawet 3 locaties dorpskern, orpskern, Zoeterwoude Arjan van Duijvenboden, juli 2009 Duijvenboden Natuur, Natuur Kerkstraat 53, 2223 AG

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013 Wandelen, goed voor elkaar! Handleiding inventarisatie toegankelijkheid wandelpaden Versie 22 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorbereiding 3. Het inventarisatieformulier 4. Technische informatie 5.

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw

Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw Varikse Driehoek te Heerewaarden Datum : 1 september 2015 Projectnummer : 15-0092 Opdrachtgever : Woonstichting De kernen, Korenstraat 1, 5321

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 1 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil Contact en informatie: Gebiedscoördinator: Anita van Dooren, jmvandooren@home.nl tel:013-5216829

Nadere informatie

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Colofon Project: Flora en faunascan, Beatrixpark Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Onderzoeker: Dick van der Poel Ecoloog, niveau 4 gecertificeerd Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording

Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording Beleidsplan/activeiten verslag/ financiele verantwoording De Rioranjeschool (stichting) is een ANBI en de gevraagde gegevens zijn dan ook hieronder te vinden op de eigen internetsite www.rioranjeschool.nl.

Nadere informatie

Word ook actief voor onze zoogdieren!

Word ook actief voor onze zoogdieren! ZOOGDIERVERENIGING ZOEKT VRIJWILLIGERS Word ook actief voor onze zoogdieren! Gezocht: haas, konijn, ree, vos, egel en eekhoorn, bijzondere muizen zoals de hazelmuizen, bevers, bunzingen en boommarters

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

WEGWIJS IVN RIJK VAN NIJMEGEN

WEGWIJS IVN RIJK VAN NIJMEGEN WEGWIJS IVN RIJK VAN NIJMEGEN Uitgave 2014 /1 Het bestuur van de afdeling draagt zorg voor het beheer en het actueel houden van de Wegwijs. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. INHOUD? Wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie