nysinghadvocaten - notarisser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nysinghadvocaten - notarisser"

Transcriptie

1 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : /CTD Conclusies en advies De verwerving van gronden en de in verband daarmee verleende schadeloosstelling, dienen voor elke casus nauwkeurig te worden getoetst aan de regels voor schadeloosstelling op grond van de Onteigeningswet. Zijn zij daarmee in overeenstemming, dan is er geen sprake van staatssteun. Zijn zij daarmee in strijd, dan is sprake van onrechtmatige steun. Onrechtmatige steun kan (alsnog) door de Europese Commissie verenigbaar verklaard worden met de gemeenschappelijke markt. Een onderzoek dienaangaande zal mogelijk twee jaar in beslag nemen. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om lopende een onderzoek terugvordering van de verleende steun te gelasten. Een dergelijk bevel valt echter niet te verwachten. Ik adviseer de Provincie de transacties nader te laten onderzoeken door een onteigeningsjurist en de transacties vervolgens te melden bij de Europese Commissie. Naar gelang de uitkomst van de onderzoeken in de zeven door Prof. Hessel besproken casus dient bepaald te worden of ook andere casus onderzocht dienen te worden. Achtergrond en vraagstelling De Noordelijke Rekenkamer (hierna: Rekenkamer) heeft onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de Provincie Fryslân (hierna: de Provincie). Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft de Rekenkamer Prof. dr. Bart Hessel verzocht om zeven transacties te onderzoeken op aspecten van onrechtmatige staatssteun. Prof. Hessel heeft op 3 april 2012 de pagina 1 van 10

2 nysinghadvocaten - notarisser Rekenkamer dienaangaande geadviseerd. De Rekenkamer heeft op 21 mei 2012 zijn Concept Nota van Bevindingen Onderzoek provinciaal grondbeleid Fryslân (hierna: de Nota) vastgesteld, waarin de zeven door Prof. Hessel beoordeelde transacties zijn geschetst. Zijn conclusie is dat in de door hem onderzochte gevallen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. 2. Niet uitgesloten is dat in andere dan de onderzochte gevallen transacties hebben plaatsgevonden op een zelfde manier als in de onderzochte gevallen. 3. Mij is verzocht een oordeel te geven over de bevindingen van Prof. Hessei, de gevolgen van eventuele onrechtmatige steun aan te geven en de Provincie te adviseren over de thans te zetten stappen. Beoordeling Bevindingen Prof. Hessel 4. Prof. Hessel concludeert dat uit zijn onderzoek naar de verschillende casusposities blijkt dat er in bijna alle gevallen een of meer problemen zijn met de regels van staatssteun. 5. Kort gezegd baseert Prof. Hessel zijn oordeel (in punt 7, pag. 14 e.v.) daarop dat de onteigeningsregels te ruim zijn toegepast en dat er in een aantal casus een volledige vergoeding van schade is toegekend zonder inachtneming van de mogelijke invloed van die vergoeding op de concurrentiepositie. Tevens zou bij de schadevergoeding geen rekening zijn gehouden met de bepalingen van Verordening 1857/2006 (de vrijstellingsverordening voor kleine en middelgrote berdrijven die landbouwproducten produceren). 6. Ik meen dat de conclusies die Prof. Hessel trekt, niet zonder een nauwkeurig onderzoek van elk betrokken dossier kunnen worden getrokken. Om dat duidelijk te maken is het goed de uitgangspunten voor zijn beoordeling te bespreken. 1 Ik bespreek hier overigens niet de opmerkingen van Prof. Hessel over de Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties, aangezien deze voor mijn beoordeling niet relevant is. pagina 2 van 10

3 nysinghadvocaten - notarisser 7. Uit de ook door Prof. Hessel aangehaalde beschikkingspraktijk van de Europese Commissie blijkt, zoals Prof. Hessel terecht stelt, dat een schadevergoeding geen selectief voordeel (een van de criteria van het begrip steunmaatregel ) voor een onderneming met zich brengt, voor zover zij louter dient ter compensatie van schade ten gevolge van een overheidsingrijpen waarbij de schadevergoeding het directe resultaat is van dit overheidsingrijpen en bepaald wordt op grond van een algemene schadevergoedingsregeling die rechtstreeks gebaseerd is op het door de rechter erkende grondwettelijk eigendomsrecht. 8. Ook een volledige schadeloosstelling in het kader van een minnelijke regeling ter voorkoming van onteigening, mits de schadeloosstelling berekend is conform de schadevergoedingsregels op grond van de Onteigeningswet, vormt geen selectief voordeel. Dit blijkt uit de in noot 13 en noot 19 van het advies van Prof. Hessel aangehaalde beschikkingen van de Europese Commissie, welke beide een geval betreffen waarin een schadevergoeding voor het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten werd toegekend terwijl van onteigening geen sprake was, noch kon zijn. 9. Bepalend voor de vraag of in de zeven onderzochte casus staatssteun is verleend, is derhalve of de schadeloosstelling in overeenstemming is met de algemene regels van schadevergoedingsrecht, zoals deze gelden op grond van de Onteigeningswet. Is dat het geval, dan is er geen sprake van staatssteun. In dat verband zij hier reeds opgemerkt dat onder bepaalde omstandigheden de onteigenende partij zich niet kan beperken tot onteigening van strikt die percelen die nodig zijn voor de realisatie van het betreffende project, maar dat hij meer, zo niet het gehele bedrijf zal moeten onteigenen. Of die omstandigheden zich voordoen moet van geval tot geval worden beoordeeld. 10. De redenering die Prof. Hessel op pag 8 en 9 van zijn advies lijkt te volgen (het is mij niet geheel duidelijk of hij dat ook zo bedoelt), namelijk dat slechts een gedeelte van de geleden schade vergoed mag worden, is voorts onjuist. 11. In de door hem aangehaalde beschikking inzake de verplaatsing van een autosloperij, werd de schade bepaald door verkregen voordelen af te trekken pagina 3 van 10

4 nysinghadvocaten - notarisser 2 Dat is van de geleden nadelen, ten einde de schade te berekenen. vanzelfsprekend terecht, omdat het verkrijgen van voordelen (door bijvoorbeeld verplaatsing van een bedrijf, nieuw voor oud e.d.) de te lijden schade vermindert. Dat in de aangehaalde zaak conform de Circulaire schadevergoeding bij intrekking of wijziging van een milieuvergunning van het Ministerie van VROM, slechts 80% van de geleden schade werd vergoed, betekent natuurlijk niet dat in andere zaken niet de volledige schade kan worden vergoed. De Europese Commissie constateerde alleen dat in die zaak 80% conform de daar algemeen geldende regels was en dat daarom geen sprake was van een selectief voordeel. Daar waar op grond van de Onteigeningswet volgens de algemene regels van schadevergoedingsrecht ruimte is voor een volledige schadeloosstelling (van 100% van de geleden schade) kan in dergelijke en vergelijkbare situaties een schadeloosstelling van 100% van de geleden schade worden toegekend, zonder in strijd te komen met de staatssteunregels. Dat is mij overigens ook gebleken uit informeel overleg dat ik had met de Europese Commissie namens een van de provincies over de verwerving van gronden voor realisatie van de EHS tegen een volledig schadeloosstelling, terwijl onteigening nog niet mogelijk 3 De Europese Commissie beschouwde de handelwijze en de 100% was. schadeloosstelling niet in strijd met de staatssteunregels. Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat de schade op een juiste wijze berekend wordt. 12. Ook het oordeel van Prof. Hessel onder punt 6, op pag. 12 behoeft commentaar. Volgens hem vormt vergoeding van een onrendabele top staatssteun, welke vergoeding alleen mogelijk is, na aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie. Hij verwijst daarbij naar twee zaken, betreffende het Marktpassageplan Haaksbergen respectievelijk het Centrumplan gemeente MIII en St. Hubert. Deze twee zaken hebben echter niets te maken met het in aanmerking nemen van een onrendabele top in het kader van een schadeloosstelling volgens de algemene regels van 2 De aldus berekende schade bedroeg overigens, anders dan Prof. Hessel stelt, geen ,--, maar ,--. De vergoeding werd vervolgens vastgesteld op 80% van de geleden schade, conform de Circulaire schadevergoeding bij intrekking of wijziging van een milieuvergunning van het Ministerie van VROM. Er werd derhalve geen korting van 20% op de vastgestelde schade gehanteerd vanwege verkregen voordelen, zoals Prof. Hessel suggereert. Verwerving zou namelijk plaatsvinden voordat de provinciale plannen gereed zouden zijn op basis waarvan de betrokken gemeenten bestemmingsplannen zouden kunnen vaststellen en de gronden concreet zouden worden aangewezen als bestemd voor natuur. pagina 4 van 10

5 nysinghadvocaten - notarisser schadevergoedingsrecht op grond van de Onteigeningswet. Dit in het onteigeningsrecht gehanteerde begrip onrendabele top vormt een onderdeel van de schade. Vergoeding van die onrendabele top maakt dan ook deel uit van de volledige schadeloosstelling. In een zaak als die betreffende de gemeente MilI en St. Hubert heeft de vergoeding van de onrendabele top niets te maken met schadevergoeding, maar met het stimuleren van bepaalde activiteiten die niet rendabel zijn, maar vanuit het oogpunt van algemeen belang wel wenselijk worden geacht. De aangehaalde zaken zijn dan ook irrelevant voor de onderhavige beoordeling. 13. Ten slotte wijs ik erop dat het betoog van Prof. Hessel dat 100% schadevergoeding voor de verplaatsing van een onderneming niet mogelijk is, omdat op grond van artikel 6 van de Vrijstellingsverordening 4 van de onderneming een aanzienlijke bijdrage wordt gevraagd, mijns inziens ten onrechte uitgaat van de toepasselijkheid van deze verordening. De mogelijkheid steun te verlenen voor verplaatsingen van landbouwbedrijven conform deze verordening, is bedoeld voor gevallen waarin de onderneming niet gedwongen kan worden om haar bedrijf naar elders te verplaatsen, terwijl het in het algemeen belang is dat deze verplaatsing plaatsvindt. Een steunmaatregel is een stimuleringsmaatregel. Door de steunmaatregel worden ondernemingen gestimuleerd om, zonder dwang, zich elders te vestigen. Een dergelijke maatregel is niet nodig wanneer de onderneming gedwongen kan worden om zich elders te vestigen en in dat kader de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen. Bij onteigening, of de mogelijkheid te onteigenen, is dat het geval. 14. Gezien het bovenstaande meen ik dat zonder nauwkeurig nader onderzoek door een deskundige onteigeningsjurist van de zeven betreffende casus, niet de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van staatssteun. 15. Hoewel op het eerste gezicht er sprake lijkt te zijn van een te ruime interpretatie van de mogelijkheid tot volledige schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet, kan alleen een nauwkeurig onderzoek uitwijzen of, kort gezegd, vanuit staatssteunperspectief teveel grond tegen een te hoge prijs verworven is. Is de verwerving en de hoogte van de schadeloosstelling conform de jurisprudentie op grond van de Onteigeningswet, dan kan Verordening 1857/2006, PbEU 2006, L358/3. pagina5van 10

6 staatssteunregels. Blijkt uit het nadere onderzoek dat meer grond is geconcludeerd worden dat niet in strijd gehandeld is met de nysingh advocaten- notarisser 17. Het is niet uitgesloten dat er partijen zijn die een klacht indienen bij de 18. Ook al is sprake van onrechtmatige steun (steun die is verleend zonder eerst 19. Stelt de Europese Commissie een onderzoek in naar de steunverlening, manier als in de onderzochte gevallen. Zou nader onderzoek uitwijzen dat in de zeven onderzochte gevallen sprake is van steun, dan is het aan te aangekocht tegen een volledige schadeloosstelling dan waartoe men op van de Europese Commissie om terugvordering van steun te gelasten, grond van de regels van de Onteigeningswet gehouden was, dan wel dat bevelen ook andere transacties te onderzoeken. Aangezien de bevoegdheid was, dan moet geconcludeerd worden dat in zoverre staatssteun is verleend. verjaart na tien jaar, zouden in beginsel alle transacties sinds medio 2002 men hogere schadeloosstellingen heeft betaald dan waartoe men gehouden moeten worden onderzocht. Zie dienaangaande mijn advies hieronder. 16. Zoals hierboven is aangegeven is het niet uitgesloten dat in andere dan de Mogelijke procedures onderzochte gevallen transacties hebben plaatsgevonden op een zelfde de staatssteunregels klagen bij de Europese Commissie en de Commissie is staatssteun bij grondtransacties. Een ieder kan over mogelijke schending van Europese Commissie, wanneer zij op de hoogte raken van mogelijke dan in beginsel gehouden een onderzoek in te stellen. te zijn gemeld bij de Europese Commissie), dan nog is de Europese worden met de gemeenschappelijke markt (toegestaan kan worden). Wordt Commissie gehouden te onderzoeken of de steun verenigbaar verklaard kan steun verenig baar verklaard, dan hoeft zij niet te worden teruggevorderd, ook al was zij aanvankelijk onrechtmatig verleend. de bevoegdheid om bij wege van voorlopige maatregel de steunverlenende bijvoorbeeld naar aanleiding van een ingediende klacht, dan heeft zij formeel autoriteiten te verplichten reeds uitbetaalde steun voorlopig terug te vorderen, zo lang de Commissie de verenigbaarheid van de steun onderzoekt. In de geval lijkt een dergelijk bevel niet voor de hand te liggen, daar de verleende praktijk maakt de Commissie nooit gebruik van die bevoegheid. Ook in dit pagina6van 10

7 nysinghadvocaten- notarisser steun niet een dermate acute impact op de mededinging en de tussenstaatse handel lijkt te hebben dat reeds nu de gevolgen ongedaan moeten worden gemaakt. 20. Ik merk overigens voor de volledigheid op dat een belanghebbende partij (dat is dus niet eenieder ) de nationale kort geding rechter zou kunnen verzoeken de Provincie te gelasten de steun terug te vorderen. Het ligt echter, gezien de corn plexiteit van de zaken, niet voor de hand dat een kort geding rechter daartoe over zal gaan, zonder eerst een oordeel van de Europese Commissie af te wachten. 21. Voor de Provincie staat de mogelijkheid open de (vermeende) steun (alsnog) te melden bij de Europese Commissie. De Commissie zal dan moeten beoordelen of 1) er sprake is van een steunmaatregel en 2) zo ja, of deze 5 steun verenigbaar verklaard kan worden met de gemeenschappelijke markt. Een melding kan ook plaatsvinden wanneer men zelf van mening is dat er geen sprake is van staatssteun. Een dergelijke melding omwille van rechtszekerheid, doet men om de bevestiging te krijgen dat er geen steun verleend wordt of is. Zie in dit verband ook mijn advies hierna. 22. Voor de volledigheid wijs ik erop dat het voor de vraag of de steun verenigbaar verklaard kan worden, niet uitmaakt of de Provincie zelfde steun meldt of dat de Commissie de transacties onderzoekt naar aanleiding van een klacht. 23. Een onderzoek van de Europese Commissie, of dat nu plaats vindt naar aanleiding van een klacht of naar aanleiding van een melding, zal naar mijn inschatting al snel twee jaar duren, nu de steun reeds is verleend. Bij een onderzoek naar reeds verleende steun, gelden geen beslistermijnen voor de Europese Commissie. Gevolgen eventuele onrechtmatige steun 24. Wanneer nader onderzoek zou uitwijzen dat ruimere aankoop tegen ruimere aankoopvoorwaarden heeft plaatsgevonden dan op grond van de regels van Verenigbaarverklaring kan op bepaalde gronden. Dergelijke gronden zijn mij nog niet gebleken, maar het nadere onderzoek naar de zeven casus, kan dat mogelijk veranderen. pagina 7 van 10

8 nysingh advocaten- notarisser onteigeningsrecht vereist was, vormen die ruimere aankopen en die ruimere aankoopvoorwaarden staatssteun. Daar deze niet voorafgaand aan de transactie aangemeld is bij de Europese Commissie, is deze steun onrechtmatig verleend. 25. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat onrechtmatige steun verleend is, doet zich de vraag voor wat voor gevolgen dat heeft. 26. Onrechtmatig verleende steun die ook niet verenigbaar verklaard kan worden, dient op grond van het communautaire recht te worden teruggevorderd van de begunstigde. Een beroep van de begunstigde op door de overheid opgewekt vertrouwen als verweer tegen de terugvordering gaat niet op. In beginsel kunt u wachten met terugvordering totdat de Europese Commissie of een nationale rechter daartoe een bevel geeft. 27. Praktisch gesproken betekent terugvordering dat de Provincie jegens de begunstigde zich erop beroept dat de afgesproken schadeloosstelling onrechtmatig is (want in strijd met artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) en dat de betaalde schadeloosstelling onverschuldigd is betaald. 6 De verkopende partij kan zich vervolgens waarschijnlijk erop beroepen dat de nietigheid van de afspraak betreffende de schadeloosstelling (de koopprijs ) onlosmakelijk is verbonden met de grondtransactie en dat daarmee ook de verkoop nietig is en de overdracht moet worden teruggedraaid. Er zal vervolgens opnieuw onderhandeld moeten worden over de voorwaarden waaronder de grond verworven zal worden. 28. Eventuele onrechtmatig verleende steun staat niet in de weg aan de realisatie van de projecten waarvoor de gronden verworven werden. De onteigeningsmogelijkheid voor de gronden die nodig zijn voor realsiatie van die projecten blijft hoe dan ook bestaan. 7 Voorts is er geen sprake van dat de financiële onderbouwing van deze projecten in gevaar komt. De primaire 6 Er geldt een verjaringstermijn voor vorderingen uit onverschuldigde betaling van vijf jaar, welke termijn van vijf jaar echter pas begint te lopen op het moment dat men bekend is met de onverschuldigdheid van de betaling. Dat betekent dus dat een verjaringstermijn as nu begint te lopen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de transactie voor zover deze in overeenstemming met de staatssteunregels was, in stand blijft en dus sprake is van een partiële nietigheid. Dat moet echter per geval beoordeeld worden. pagina 8 van 10

9 wanneer nysinghadvocaten - notarisser conclusie is immers dat de Provincie teveel heeft betaald om de benodigde gronden in eigendom te verwerven. Door terugvordering zouden de kosten voor de Provincie van de projecten juist lager worden. Het ligt wel voor de hand dat de projecten enige vertraging oplopen, daar grondverwerving mogelijk opnieuw moet plaatsvinden. 8 Advies te zetten (eerste) stappen 29. Gezien het bovenstaande adviseer ik u ten eerste de door Prof. Hessel beoordeelde zeven casus te laten onderzoeken door een onteigeningsrechtspecialist, ten einde na te gaan of de verwervingen in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht hebben plaatsgevonden. 9 Voor zover dat niet het geval is geweest (en er dus sprake is van staatssteun) adviseer ik u door een staatssteunspecialist na te laten gaan in hoeverre nog argumenten aanwezig zijn om de steun door de Europese Commissie verenigbaar te laten verklaren. 30. Wanneer voorts uit de zeven onderzochte casus blijkt dat in die casus ongeoorloofde staatssteun verleend is, dienen ook andere casus van de afgelopen tien jaar te worden onderzocht (door een onteigeningsrechtspecialist) op mogelijke ongeoorloofde staatssteun. Mijn advies is om dat te doen door middel van een nader te bepalen steekproef en naar gelang de uitkomsten van die onderzoeken, te bepalen of verder onderzoek nodig is. Conclusie kan zijn dat alle transacties moeten worden onderzocht en moeten worden besproken met de Europese Commissie 31. Voor zover het onderzoek door de onteigeningsrechtspecialist tot de conclusie leidt dat de verwervingen in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht hebben plaatsgevonden, is het aan te bevelen deze te melden bij de Europese 8 Bezien kan overigens worden of met de vestiging van opstalrechten op de gronden van de betrokken ondernemingen de transacties worden teruggedraaid wel reeds uitvoering aan de projecten gegeven worden, of welke procedures gevolgd kunnen worden om een onteigeningstraject (en de minnelijke regeling in het kader daarvan) te versnellen. Naar gelang de uitkomsten van het onderzoek van deze zeven casus, kan besloten worden of meer casus onderzocht moeten worden. pagina9van 10

10 die nysinghadvocaten - notarisser Commissie, ten einde zekerheid dienaangaande te verkrijgen. Daarbij behoeft niet gewacht te worden totdat alle casus onderzocht zijn. 32. Ook wanneer wordt geconcludeerd dat er niet in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht is gehandeld, maar de steun verenigbaar verklaard zou kunnen worden, is het aan te bevelen een melding bij de Europese Commissie te doen. Gezien ook de mogelijke grote gevolgen voor de betrokken ondernemingen de onrechtmatig verleende steun dienen terug te betalen is een meldingsprocedure ten einde zekerheid te verkrijgen over de vraag of wel of geen sprake is van (verenigbare) steun, te meer aangewezen. 33. Ik adviseer u voorts, wanneer de eerste onderzoeken uitwijzen dat ongeoorloofde steun verleend is, informeel contact met de Europese Commissie op te laten nemen door een staatssteunspecialist ten einde de aanpak van nadere onderzoeken te bespreken. pagina 10 van 10

Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân. Prof.dr.

Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân. Prof.dr. Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân Prof.dr. Bart Hessel 1. Inleiding De Noordelijke Rekenkamer heeft mij verzocht een

Nadere informatie

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Memorandum PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Van : Cees Dekker - advocaat Aan : Provincie Fryslân Willem Jan van Elsacker en Ytsje van der Wal Datum : 3 juli 2013 Betreft : Fryslân, Provincie / advies Thialf

Nadere informatie

Inleiding commissaris van de koningin Max van den Berg masterclass staatssteun en grondtransacties, Provinciehuis Groningen, 14 maart 2013.

Inleiding commissaris van de koningin Max van den Berg masterclass staatssteun en grondtransacties, Provinciehuis Groningen, 14 maart 2013. Inleiding commissaris van de koningin Max van den Berg masterclass staatssteun en grondtransacties, Provinciehuis Groningen, 14 maart 2013. Dames en heren, Mij is gevraagd de aftrap te verrichten voor

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Staatssteun terrein beherende organisaties Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Kennis nemen van de inhoud en de gevolgen voor de

Nadere informatie

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) VOORSTEL VAN WET (3-6-2016) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie A D V I E S AAN GEDEPUTEERDE STATEN naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Gemeente Zijpe te Schagerbrug (bezwaarde) en B. Schuijt te Sint Maartensbrug

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-321 d.d. 12 november 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 21 december 2006 DRZ. 2007/256 30 januari 2007

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/121

Rapport. Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/121 Rapport Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011 Rapportnummer: 2011/121 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ

MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ 26 mei 2011 1 1 Naar aanleiding van het advies van Boekel de Nerée van 24 mei 2011 aan de deelraad van het Stadsdeel Oost, is verzocht om een nadere advisering van het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB"

Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het MKB EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.03.2012 C(2012) 1656 final Betreft: Steunmaatregel SA.34102 (2012/N) - Nederland Aanpassing risicokapitaalregeling "Omnibus Decentraal - Module 9: risicokapitaal voor het

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Peterson Projects BV De heer C. van der Lee Postbus 893 3000 AW Rotterdam Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mwj. Bosch CZ/SI/SU Telefoonnummer +31 235144398 boschj@noord-holland.nl

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen Pagina 1 van 5 MEMO Aan Van : mevrouw S. Bos - gemeente Bunnik : Edwin Schotanus Datum : 4 mei 2016 Inzake : staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen 1. INLEIDING U hebt mij verzocht

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches.

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches. MIDDEL 1 Schending en/of verkeerde toepassing van het Nederlands recht, waaronder mede begrepen schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/041 Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk, Scholten-Hinloopen Datum uitspraak : 12 juni 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Fontys Hogescholen Trefwoorden : Beoordeling, bindend negatief

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Datum: 17 juli 2007 RA0612804 Samenvatting De Dienst Belastingen stelt in 2005 de WOZ-waarde van

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 in verband met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen, zichtbaar maken provinciale subsidieverstrekking en terugvordering van steun met rente.

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Beëindiging verkoop LPG. Het college had moeten beoordelen welke schade aan de juridische beëindiging van de activiteit was toe te schrijven. In het thans bestreden besluit heeft het

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V.

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V. INFORMATIEMEMORANDUM T EN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014 (1) Faillissement ShopVIP B.V. Bij vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.XII.2006 C (2006) 6608 def. Betreft: Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij brief

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104017 Geschil toekenning ouderschapsverlof Een docent vraagt voor zijn drie geadopteerde kinderen ouderschapsverlof aan. Over de aard - betaald of onbetaald - van het verlof voor twee kinderen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

RAPPORT. De heer K. en mevrouw G. aangeduid als verzoeker, verzoekster, verzoekers.

RAPPORT. De heer K. en mevrouw G. aangeduid als verzoeker, verzoekster, verzoekers. Dossiernummer 2016 042 RAPPORT Verzoekers De heer K. en mevrouw G. aangeduid als verzoeker, verzoekster, verzoekers. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman (verder genoemd: OO) ontving het verzoekschrift

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang.

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. Toelichting Algemene toelichting Inleiding Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie