nysinghadvocaten - notarisser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nysinghadvocaten - notarisser"

Transcriptie

1 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : /CTD Conclusies en advies De verwerving van gronden en de in verband daarmee verleende schadeloosstelling, dienen voor elke casus nauwkeurig te worden getoetst aan de regels voor schadeloosstelling op grond van de Onteigeningswet. Zijn zij daarmee in overeenstemming, dan is er geen sprake van staatssteun. Zijn zij daarmee in strijd, dan is sprake van onrechtmatige steun. Onrechtmatige steun kan (alsnog) door de Europese Commissie verenigbaar verklaard worden met de gemeenschappelijke markt. Een onderzoek dienaangaande zal mogelijk twee jaar in beslag nemen. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om lopende een onderzoek terugvordering van de verleende steun te gelasten. Een dergelijk bevel valt echter niet te verwachten. Ik adviseer de Provincie de transacties nader te laten onderzoeken door een onteigeningsjurist en de transacties vervolgens te melden bij de Europese Commissie. Naar gelang de uitkomst van de onderzoeken in de zeven door Prof. Hessel besproken casus dient bepaald te worden of ook andere casus onderzocht dienen te worden. Achtergrond en vraagstelling De Noordelijke Rekenkamer (hierna: Rekenkamer) heeft onderzoek gedaan naar het grondbeleid van de Provincie Fryslân (hierna: de Provincie). Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft de Rekenkamer Prof. dr. Bart Hessel verzocht om zeven transacties te onderzoeken op aspecten van onrechtmatige staatssteun. Prof. Hessel heeft op 3 april 2012 de pagina 1 van 10

2 nysinghadvocaten - notarisser Rekenkamer dienaangaande geadviseerd. De Rekenkamer heeft op 21 mei 2012 zijn Concept Nota van Bevindingen Onderzoek provinciaal grondbeleid Fryslân (hierna: de Nota) vastgesteld, waarin de zeven door Prof. Hessel beoordeelde transacties zijn geschetst. Zijn conclusie is dat in de door hem onderzochte gevallen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. 2. Niet uitgesloten is dat in andere dan de onderzochte gevallen transacties hebben plaatsgevonden op een zelfde manier als in de onderzochte gevallen. 3. Mij is verzocht een oordeel te geven over de bevindingen van Prof. Hessei, de gevolgen van eventuele onrechtmatige steun aan te geven en de Provincie te adviseren over de thans te zetten stappen. Beoordeling Bevindingen Prof. Hessel 4. Prof. Hessel concludeert dat uit zijn onderzoek naar de verschillende casusposities blijkt dat er in bijna alle gevallen een of meer problemen zijn met de regels van staatssteun. 5. Kort gezegd baseert Prof. Hessel zijn oordeel (in punt 7, pag. 14 e.v.) daarop dat de onteigeningsregels te ruim zijn toegepast en dat er in een aantal casus een volledige vergoeding van schade is toegekend zonder inachtneming van de mogelijke invloed van die vergoeding op de concurrentiepositie. Tevens zou bij de schadevergoeding geen rekening zijn gehouden met de bepalingen van Verordening 1857/2006 (de vrijstellingsverordening voor kleine en middelgrote berdrijven die landbouwproducten produceren). 6. Ik meen dat de conclusies die Prof. Hessel trekt, niet zonder een nauwkeurig onderzoek van elk betrokken dossier kunnen worden getrokken. Om dat duidelijk te maken is het goed de uitgangspunten voor zijn beoordeling te bespreken. 1 Ik bespreek hier overigens niet de opmerkingen van Prof. Hessel over de Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties, aangezien deze voor mijn beoordeling niet relevant is. pagina 2 van 10

3 nysinghadvocaten - notarisser 7. Uit de ook door Prof. Hessel aangehaalde beschikkingspraktijk van de Europese Commissie blijkt, zoals Prof. Hessel terecht stelt, dat een schadevergoeding geen selectief voordeel (een van de criteria van het begrip steunmaatregel ) voor een onderneming met zich brengt, voor zover zij louter dient ter compensatie van schade ten gevolge van een overheidsingrijpen waarbij de schadevergoeding het directe resultaat is van dit overheidsingrijpen en bepaald wordt op grond van een algemene schadevergoedingsregeling die rechtstreeks gebaseerd is op het door de rechter erkende grondwettelijk eigendomsrecht. 8. Ook een volledige schadeloosstelling in het kader van een minnelijke regeling ter voorkoming van onteigening, mits de schadeloosstelling berekend is conform de schadevergoedingsregels op grond van de Onteigeningswet, vormt geen selectief voordeel. Dit blijkt uit de in noot 13 en noot 19 van het advies van Prof. Hessel aangehaalde beschikkingen van de Europese Commissie, welke beide een geval betreffen waarin een schadevergoeding voor het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten werd toegekend terwijl van onteigening geen sprake was, noch kon zijn. 9. Bepalend voor de vraag of in de zeven onderzochte casus staatssteun is verleend, is derhalve of de schadeloosstelling in overeenstemming is met de algemene regels van schadevergoedingsrecht, zoals deze gelden op grond van de Onteigeningswet. Is dat het geval, dan is er geen sprake van staatssteun. In dat verband zij hier reeds opgemerkt dat onder bepaalde omstandigheden de onteigenende partij zich niet kan beperken tot onteigening van strikt die percelen die nodig zijn voor de realisatie van het betreffende project, maar dat hij meer, zo niet het gehele bedrijf zal moeten onteigenen. Of die omstandigheden zich voordoen moet van geval tot geval worden beoordeeld. 10. De redenering die Prof. Hessel op pag 8 en 9 van zijn advies lijkt te volgen (het is mij niet geheel duidelijk of hij dat ook zo bedoelt), namelijk dat slechts een gedeelte van de geleden schade vergoed mag worden, is voorts onjuist. 11. In de door hem aangehaalde beschikking inzake de verplaatsing van een autosloperij, werd de schade bepaald door verkregen voordelen af te trekken pagina 3 van 10

4 nysinghadvocaten - notarisser 2 Dat is van de geleden nadelen, ten einde de schade te berekenen. vanzelfsprekend terecht, omdat het verkrijgen van voordelen (door bijvoorbeeld verplaatsing van een bedrijf, nieuw voor oud e.d.) de te lijden schade vermindert. Dat in de aangehaalde zaak conform de Circulaire schadevergoeding bij intrekking of wijziging van een milieuvergunning van het Ministerie van VROM, slechts 80% van de geleden schade werd vergoed, betekent natuurlijk niet dat in andere zaken niet de volledige schade kan worden vergoed. De Europese Commissie constateerde alleen dat in die zaak 80% conform de daar algemeen geldende regels was en dat daarom geen sprake was van een selectief voordeel. Daar waar op grond van de Onteigeningswet volgens de algemene regels van schadevergoedingsrecht ruimte is voor een volledige schadeloosstelling (van 100% van de geleden schade) kan in dergelijke en vergelijkbare situaties een schadeloosstelling van 100% van de geleden schade worden toegekend, zonder in strijd te komen met de staatssteunregels. Dat is mij overigens ook gebleken uit informeel overleg dat ik had met de Europese Commissie namens een van de provincies over de verwerving van gronden voor realisatie van de EHS tegen een volledig schadeloosstelling, terwijl onteigening nog niet mogelijk 3 De Europese Commissie beschouwde de handelwijze en de 100% was. schadeloosstelling niet in strijd met de staatssteunregels. Voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat de schade op een juiste wijze berekend wordt. 12. Ook het oordeel van Prof. Hessel onder punt 6, op pag. 12 behoeft commentaar. Volgens hem vormt vergoeding van een onrendabele top staatssteun, welke vergoeding alleen mogelijk is, na aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie. Hij verwijst daarbij naar twee zaken, betreffende het Marktpassageplan Haaksbergen respectievelijk het Centrumplan gemeente MIII en St. Hubert. Deze twee zaken hebben echter niets te maken met het in aanmerking nemen van een onrendabele top in het kader van een schadeloosstelling volgens de algemene regels van 2 De aldus berekende schade bedroeg overigens, anders dan Prof. Hessel stelt, geen ,--, maar ,--. De vergoeding werd vervolgens vastgesteld op 80% van de geleden schade, conform de Circulaire schadevergoeding bij intrekking of wijziging van een milieuvergunning van het Ministerie van VROM. Er werd derhalve geen korting van 20% op de vastgestelde schade gehanteerd vanwege verkregen voordelen, zoals Prof. Hessel suggereert. Verwerving zou namelijk plaatsvinden voordat de provinciale plannen gereed zouden zijn op basis waarvan de betrokken gemeenten bestemmingsplannen zouden kunnen vaststellen en de gronden concreet zouden worden aangewezen als bestemd voor natuur. pagina 4 van 10

5 nysinghadvocaten - notarisser schadevergoedingsrecht op grond van de Onteigeningswet. Dit in het onteigeningsrecht gehanteerde begrip onrendabele top vormt een onderdeel van de schade. Vergoeding van die onrendabele top maakt dan ook deel uit van de volledige schadeloosstelling. In een zaak als die betreffende de gemeente MilI en St. Hubert heeft de vergoeding van de onrendabele top niets te maken met schadevergoeding, maar met het stimuleren van bepaalde activiteiten die niet rendabel zijn, maar vanuit het oogpunt van algemeen belang wel wenselijk worden geacht. De aangehaalde zaken zijn dan ook irrelevant voor de onderhavige beoordeling. 13. Ten slotte wijs ik erop dat het betoog van Prof. Hessel dat 100% schadevergoeding voor de verplaatsing van een onderneming niet mogelijk is, omdat op grond van artikel 6 van de Vrijstellingsverordening 4 van de onderneming een aanzienlijke bijdrage wordt gevraagd, mijns inziens ten onrechte uitgaat van de toepasselijkheid van deze verordening. De mogelijkheid steun te verlenen voor verplaatsingen van landbouwbedrijven conform deze verordening, is bedoeld voor gevallen waarin de onderneming niet gedwongen kan worden om haar bedrijf naar elders te verplaatsen, terwijl het in het algemeen belang is dat deze verplaatsing plaatsvindt. Een steunmaatregel is een stimuleringsmaatregel. Door de steunmaatregel worden ondernemingen gestimuleerd om, zonder dwang, zich elders te vestigen. Een dergelijke maatregel is niet nodig wanneer de onderneming gedwongen kan worden om zich elders te vestigen en in dat kader de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen. Bij onteigening, of de mogelijkheid te onteigenen, is dat het geval. 14. Gezien het bovenstaande meen ik dat zonder nauwkeurig nader onderzoek door een deskundige onteigeningsjurist van de zeven betreffende casus, niet de conclusie kan worden getrokken dat er sprake is van staatssteun. 15. Hoewel op het eerste gezicht er sprake lijkt te zijn van een te ruime interpretatie van de mogelijkheid tot volledige schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet, kan alleen een nauwkeurig onderzoek uitwijzen of, kort gezegd, vanuit staatssteunperspectief teveel grond tegen een te hoge prijs verworven is. Is de verwerving en de hoogte van de schadeloosstelling conform de jurisprudentie op grond van de Onteigeningswet, dan kan Verordening 1857/2006, PbEU 2006, L358/3. pagina5van 10

6 staatssteunregels. Blijkt uit het nadere onderzoek dat meer grond is geconcludeerd worden dat niet in strijd gehandeld is met de nysingh advocaten- notarisser 17. Het is niet uitgesloten dat er partijen zijn die een klacht indienen bij de 18. Ook al is sprake van onrechtmatige steun (steun die is verleend zonder eerst 19. Stelt de Europese Commissie een onderzoek in naar de steunverlening, manier als in de onderzochte gevallen. Zou nader onderzoek uitwijzen dat in de zeven onderzochte gevallen sprake is van steun, dan is het aan te aangekocht tegen een volledige schadeloosstelling dan waartoe men op van de Europese Commissie om terugvordering van steun te gelasten, grond van de regels van de Onteigeningswet gehouden was, dan wel dat bevelen ook andere transacties te onderzoeken. Aangezien de bevoegdheid was, dan moet geconcludeerd worden dat in zoverre staatssteun is verleend. verjaart na tien jaar, zouden in beginsel alle transacties sinds medio 2002 men hogere schadeloosstellingen heeft betaald dan waartoe men gehouden moeten worden onderzocht. Zie dienaangaande mijn advies hieronder. 16. Zoals hierboven is aangegeven is het niet uitgesloten dat in andere dan de Mogelijke procedures onderzochte gevallen transacties hebben plaatsgevonden op een zelfde de staatssteunregels klagen bij de Europese Commissie en de Commissie is staatssteun bij grondtransacties. Een ieder kan over mogelijke schending van Europese Commissie, wanneer zij op de hoogte raken van mogelijke dan in beginsel gehouden een onderzoek in te stellen. te zijn gemeld bij de Europese Commissie), dan nog is de Europese worden met de gemeenschappelijke markt (toegestaan kan worden). Wordt Commissie gehouden te onderzoeken of de steun verenigbaar verklaard kan steun verenig baar verklaard, dan hoeft zij niet te worden teruggevorderd, ook al was zij aanvankelijk onrechtmatig verleend. de bevoegdheid om bij wege van voorlopige maatregel de steunverlenende bijvoorbeeld naar aanleiding van een ingediende klacht, dan heeft zij formeel autoriteiten te verplichten reeds uitbetaalde steun voorlopig terug te vorderen, zo lang de Commissie de verenigbaarheid van de steun onderzoekt. In de geval lijkt een dergelijk bevel niet voor de hand te liggen, daar de verleende praktijk maakt de Commissie nooit gebruik van die bevoegheid. Ook in dit pagina6van 10

7 nysinghadvocaten- notarisser steun niet een dermate acute impact op de mededinging en de tussenstaatse handel lijkt te hebben dat reeds nu de gevolgen ongedaan moeten worden gemaakt. 20. Ik merk overigens voor de volledigheid op dat een belanghebbende partij (dat is dus niet eenieder ) de nationale kort geding rechter zou kunnen verzoeken de Provincie te gelasten de steun terug te vorderen. Het ligt echter, gezien de corn plexiteit van de zaken, niet voor de hand dat een kort geding rechter daartoe over zal gaan, zonder eerst een oordeel van de Europese Commissie af te wachten. 21. Voor de Provincie staat de mogelijkheid open de (vermeende) steun (alsnog) te melden bij de Europese Commissie. De Commissie zal dan moeten beoordelen of 1) er sprake is van een steunmaatregel en 2) zo ja, of deze 5 steun verenigbaar verklaard kan worden met de gemeenschappelijke markt. Een melding kan ook plaatsvinden wanneer men zelf van mening is dat er geen sprake is van staatssteun. Een dergelijke melding omwille van rechtszekerheid, doet men om de bevestiging te krijgen dat er geen steun verleend wordt of is. Zie in dit verband ook mijn advies hierna. 22. Voor de volledigheid wijs ik erop dat het voor de vraag of de steun verenigbaar verklaard kan worden, niet uitmaakt of de Provincie zelfde steun meldt of dat de Commissie de transacties onderzoekt naar aanleiding van een klacht. 23. Een onderzoek van de Europese Commissie, of dat nu plaats vindt naar aanleiding van een klacht of naar aanleiding van een melding, zal naar mijn inschatting al snel twee jaar duren, nu de steun reeds is verleend. Bij een onderzoek naar reeds verleende steun, gelden geen beslistermijnen voor de Europese Commissie. Gevolgen eventuele onrechtmatige steun 24. Wanneer nader onderzoek zou uitwijzen dat ruimere aankoop tegen ruimere aankoopvoorwaarden heeft plaatsgevonden dan op grond van de regels van Verenigbaarverklaring kan op bepaalde gronden. Dergelijke gronden zijn mij nog niet gebleken, maar het nadere onderzoek naar de zeven casus, kan dat mogelijk veranderen. pagina 7 van 10

8 nysingh advocaten- notarisser onteigeningsrecht vereist was, vormen die ruimere aankopen en die ruimere aankoopvoorwaarden staatssteun. Daar deze niet voorafgaand aan de transactie aangemeld is bij de Europese Commissie, is deze steun onrechtmatig verleend. 25. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat onrechtmatige steun verleend is, doet zich de vraag voor wat voor gevolgen dat heeft. 26. Onrechtmatig verleende steun die ook niet verenigbaar verklaard kan worden, dient op grond van het communautaire recht te worden teruggevorderd van de begunstigde. Een beroep van de begunstigde op door de overheid opgewekt vertrouwen als verweer tegen de terugvordering gaat niet op. In beginsel kunt u wachten met terugvordering totdat de Europese Commissie of een nationale rechter daartoe een bevel geeft. 27. Praktisch gesproken betekent terugvordering dat de Provincie jegens de begunstigde zich erop beroept dat de afgesproken schadeloosstelling onrechtmatig is (want in strijd met artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) en dat de betaalde schadeloosstelling onverschuldigd is betaald. 6 De verkopende partij kan zich vervolgens waarschijnlijk erop beroepen dat de nietigheid van de afspraak betreffende de schadeloosstelling (de koopprijs ) onlosmakelijk is verbonden met de grondtransactie en dat daarmee ook de verkoop nietig is en de overdracht moet worden teruggedraaid. Er zal vervolgens opnieuw onderhandeld moeten worden over de voorwaarden waaronder de grond verworven zal worden. 28. Eventuele onrechtmatig verleende steun staat niet in de weg aan de realisatie van de projecten waarvoor de gronden verworven werden. De onteigeningsmogelijkheid voor de gronden die nodig zijn voor realsiatie van die projecten blijft hoe dan ook bestaan. 7 Voorts is er geen sprake van dat de financiële onderbouwing van deze projecten in gevaar komt. De primaire 6 Er geldt een verjaringstermijn voor vorderingen uit onverschuldigde betaling van vijf jaar, welke termijn van vijf jaar echter pas begint te lopen op het moment dat men bekend is met de onverschuldigdheid van de betaling. Dat betekent dus dat een verjaringstermijn as nu begint te lopen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de transactie voor zover deze in overeenstemming met de staatssteunregels was, in stand blijft en dus sprake is van een partiële nietigheid. Dat moet echter per geval beoordeeld worden. pagina 8 van 10

9 wanneer nysinghadvocaten - notarisser conclusie is immers dat de Provincie teveel heeft betaald om de benodigde gronden in eigendom te verwerven. Door terugvordering zouden de kosten voor de Provincie van de projecten juist lager worden. Het ligt wel voor de hand dat de projecten enige vertraging oplopen, daar grondverwerving mogelijk opnieuw moet plaatsvinden. 8 Advies te zetten (eerste) stappen 29. Gezien het bovenstaande adviseer ik u ten eerste de door Prof. Hessel beoordeelde zeven casus te laten onderzoeken door een onteigeningsrechtspecialist, ten einde na te gaan of de verwervingen in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht hebben plaatsgevonden. 9 Voor zover dat niet het geval is geweest (en er dus sprake is van staatssteun) adviseer ik u door een staatssteunspecialist na te laten gaan in hoeverre nog argumenten aanwezig zijn om de steun door de Europese Commissie verenigbaar te laten verklaren. 30. Wanneer voorts uit de zeven onderzochte casus blijkt dat in die casus ongeoorloofde staatssteun verleend is, dienen ook andere casus van de afgelopen tien jaar te worden onderzocht (door een onteigeningsrechtspecialist) op mogelijke ongeoorloofde staatssteun. Mijn advies is om dat te doen door middel van een nader te bepalen steekproef en naar gelang de uitkomsten van die onderzoeken, te bepalen of verder onderzoek nodig is. Conclusie kan zijn dat alle transacties moeten worden onderzocht en moeten worden besproken met de Europese Commissie 31. Voor zover het onderzoek door de onteigeningsrechtspecialist tot de conclusie leidt dat de verwervingen in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht hebben plaatsgevonden, is het aan te bevelen deze te melden bij de Europese 8 Bezien kan overigens worden of met de vestiging van opstalrechten op de gronden van de betrokken ondernemingen de transacties worden teruggedraaid wel reeds uitvoering aan de projecten gegeven worden, of welke procedures gevolgd kunnen worden om een onteigeningstraject (en de minnelijke regeling in het kader daarvan) te versnellen. Naar gelang de uitkomsten van het onderzoek van deze zeven casus, kan besloten worden of meer casus onderzocht moeten worden. pagina9van 10

10 die nysinghadvocaten - notarisser Commissie, ten einde zekerheid dienaangaande te verkrijgen. Daarbij behoeft niet gewacht te worden totdat alle casus onderzocht zijn. 32. Ook wanneer wordt geconcludeerd dat er niet in overeenstemming met de algemene regels voor schadeloosstelling in het kader van het onteigeningsrecht is gehandeld, maar de steun verenigbaar verklaard zou kunnen worden, is het aan te bevelen een melding bij de Europese Commissie te doen. Gezien ook de mogelijke grote gevolgen voor de betrokken ondernemingen de onrechtmatig verleende steun dienen terug te betalen is een meldingsprocedure ten einde zekerheid te verkrijgen over de vraag of wel of geen sprake is van (verenigbare) steun, te meer aangewezen. 33. Ik adviseer u voorts, wanneer de eerste onderzoeken uitwijzen dat ongeoorloofde steun verleend is, informeel contact met de Europese Commissie op te laten nemen door een staatssteunspecialist ten einde de aanpak van nadere onderzoeken te bespreken. pagina 10 van 10

Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân. Prof.dr.

Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân. Prof.dr. Advies over mogelijke aspecten van staatssteun bij grondtransacties in een aantal casusposities in de provincie Fryslân Prof.dr. Bart Hessel 1. Inleiding De Noordelijke Rekenkamer heeft mij verzocht een

Nadere informatie

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Memorandum PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Van : Cees Dekker - advocaat Aan : Provincie Fryslân Willem Jan van Elsacker en Ytsje van der Wal Datum : 3 juli 2013 Betreft : Fryslân, Provincie / advies Thialf

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ

MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ MEMORANDUM INZAKE STAATSSTEUN MUZYQ 26 mei 2011 1 1 Naar aanleiding van het advies van Boekel de Nerée van 24 mei 2011 aan de deelraad van het Stadsdeel Oost, is verzocht om een nadere advisering van het

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 21 december 2006 DRZ. 2007/256 30 januari 2007

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V.

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V. INFORMATIEMEMORANDUM T EN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014 (1) Faillissement ShopVIP B.V. Bij vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/041 Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk, Scholten-Hinloopen Datum uitspraak : 12 juni 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Fontys Hogescholen Trefwoorden : Beoordeling, bindend negatief

Nadere informatie

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.XII.2006 C (2006) 6608 def. Betreft: Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij brief

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

's-gravenhage (hierna: het Hof) van 1 mei 2009, onder nummer BK 07/00421 - heeft afgewezen.

's-gravenhage (hierna: het Hof) van 1 mei 2009, onder nummer BK 07/00421 - heeft afgewezen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de staatssecretaris van Financiën het verzoek om restitutie van de overdrachtsbelasting - gegrond op de uitspraak van het Gerechtshof 's-gravenhage (hierna:

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/121

Rapport. Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/121 Rapport Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Zwolle. Datum: 20 april 2011 Rapportnummer: 2011/121 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 2 december 2014 Publicatiedatum 5 december 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.D.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het bekrachtigen van het besluit inzake het instellen van beroep in cassatie (bestemmingsplan PIROC Strij psche Kampen)

Raadsbijlage Voorstel tot het bekrachtigen van het besluit inzake het instellen van beroep in cassatie (bestemmingsplan PIROC Strij psche Kampen) gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer r r S Inboeknummer g g Jo o 6 Sa S Beslisdatum Bikw ao april tggg Dossiernummer gr6.4i2 Raadsbijlage Voorstel tot het bekrachtigen van het

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 C-347/12-1 Datum van indiening: 20 juli 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-347/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg/

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015

No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 ... No.W06.15.0073/III 's-gravenhage, 1 mei 2015 Bij Kabinetsmissive van 18 maart 2015, no.2015000453, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang.

Ad a. Algemeen belang Elke handeling met een publieke grondslag wordt geacht genomen of gedaan te zijn in het algemeen belang. Toelichting Algemene toelichting Inleiding Artikel 7.14 van de Waterwet bevat een algemene regeling die voorziet in de vergoeding van schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Samenvatting. 1 De volledige tekst van het artikel is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport.

Samenvatting. 1 De volledige tekst van het artikel is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport. Samenvatting Dit rapport omvat een rechtsvergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, op verzoek

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep d.d. 7 augustus 2010, ontvangen 10 augustus 2010, van X, hierna te noemen appellante, tegen het besluit van de examencommissie van de faculteit

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

Beleidsregels Landurigheidstoeslag 2013

Beleidsregels Landurigheidstoeslag 2013 Beleidsregels Landurigheidstoeslag 2013 Criteria Langdurigheidstoeslag Om voor Langdurigheidstoeslag (LDT) in aanmerking te komen zijn in de verordening Langdurigheidstoeslag bepalingen opgenomen welke

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

** [201005426/1/M1.], [10 november 2010]: [afstandseis tussen een lpg tankstation en een scholengemeenschap ], [Harlingen]

** [201005426/1/M1.], [10 november 2010]: [afstandseis tussen een lpg tankstation en een scholengemeenschap ], [Harlingen] ** [201005426/1/M1.], [10 november 2010]: [afstandseis tussen een lpg tankstation en een scholengemeenschap ], [Harlingen] Essentie uitspraak: De Afdeling stelt vast dat ten tijde van het bestreden besluit

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Advies van de Raad van State. over het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 3 24 maart 2015 (2014-2015) Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : 15 januari 2010 DIS-stuknummer : 1626877 Behandelend ambtenaar : M. Aarts Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal Economisch

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/23 WA i n d e k l a c h t nr. 124.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie