ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005"

Transcriptie

1 ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 Kantoorpand - Hooge Steenweg `S-Hertogenbosch Overzichtsfoto: Postbus 541 (+31) Asbest Advies Brabant Projectnummer Datum onderzoek 22 januari 2015 Type onderzoek NEN 2991: 2005 Opdrachtnummer opdrachtgever : van toepassing Onderzoeker(s) Dhr. T. de Brabander / Dhr. J. Dooijenburgh DIA-cert. nummer(s) 51E / 51E Datum rapport 28 januari 2015 Actualisatie datum rapportage van toepassing Opsteller: Dhr. J. Dooijenburgh Gecontroleerd: Dhr. B. Mikkers

2 Titelblad Postbus 541 Opdrachtgever/Eigenaar : F. van Lanschot bankiers N.V. Hooge Steenweg JN 's-hertogenbosch Namens eigenaar/opdrachtgever : Gemeenschappelijk Bezit De Ruysche Poort Postbus AT Den Bosch SCA-code Asbest Advies Brabant B.V. : 07-D CI-certificaat nummer : 07-D Onderzoeker/DIA-cert. nummer : Dhr. T. de Brabander /51E Dhr. J. Dooijenburgh / 51E Datum interne autorisatie : 28 januari 2015 Omvang Onderzoek: Gehele bouwwerk(en) of object(en) voor sloop. Gehele bouwwerk(en) of object (en)voor renovatie. Gespecificeerd deel van het bouwkundige eenheid, constructie of object, namelijk: Aanvulling op representatieve steekproef. Onvoorzien aanwezig asbest. Soort onderzoek: Asbestinventarisatie Type A ( licht destructief onderzoek) Volledig onderzoek. Onvolledige inventarisatie (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico. Type B: voor het aansluitend uitvoeren van een onderzoek van in redelijk vermoeden aanwezige asbest. Type G: voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw, beheersplan. Risicobeoordeling: Risicobeoordeling t.b.v. sloop of verbouw (SMA-rt) Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005) Risicobeoordeling ernstig blootstellingsrisico (NEN 2991: 2005) Het rapport is geschikt voor volgende doelen: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Voor het aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. Voor het vaststellen van de gebruikersintegriteit van het gehele gebouw met een inventarisatierapport type G. Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk. Voor de renovatie van het gehele bouwwerk. Voor de sloop van het gehele bouwwerk. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Asbest Advies Brabant B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden maar zijn ook te lezen op de website. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheids- kwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van Asbest Advies Brabant B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. Asbest Advies Brabant B.V. is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden. Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

3 Bijlage 1: PLATTEGROND MET MONSTERNAMELOCATIES KLEEFMONSTERS Bijlage 2: PLATTEGROND MET MONSTERNAMELOCATIES LUCHTMONSTERS Bijlage 3: ANALYSERAPPORT(EN) KLEEFMONSTERS Bijlage 4: ANALYSERAPPORT(EN) LUCHTMONSTERS Bijlage 5: FOTORAPPORTAGE Bijlage 6: ONDERZOEKSOPZET Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

4 1. SAMENVATTING ONDERZOEK Postbus 541 In het kader van de renovatiewerkzaamheden en het aan treffen van beschadigde asbesthoudende materialen, heeft Gemeenschappelijk Bezit De Ruysche Poort, Asbest Advies Brabant B.V. verzocht een asbestrisicobeoordeling conform NEN2991:2005 uit te voeren. De aanleiding van het onderzoek is, dat er tijdens een eerder door Asbest Advies Brabant B.V. uitgevoerde asbestinventarisatie Type A een of meerder bronnen zijn geconstateerd waardoor een risico kan zijn ontstaan voor blootstelling aan asbest. Zie hiervoor rapport Asbest Advies Brabant B.V met kenmerk d.d Voorafgaand aan onderliggende risicobeoordeling NEN 2991 is een asbestinventarisatie Type A uitgevoerd, zie hiervoor rapport Asbest Advies Brabant B.V met kenmerk d.d Om het bepalen van de blootstellingrisico s aan asbest ten gevolge van de aanwezige asbesthoudende toepassingen, in het kantoorpand, gelegen aan de Hooge Steenweg te `S-Hertogenbosch heeft Asbest Advies Brabant B.V. het onderzoek op 22 januari 2015 uitgevoerd. In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat. Tabel 1: resultaten locatie(s) potentieel risico (stofonderzoek) Omschrijving en/of categorie (-, +/-, + of ++) Aanbevolen beheersmaatregelen Monster code Omschrijving bemonsteringslocatie Potentieel risico KMS 01 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 02 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 03 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 04 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 05 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 06 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 07 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping - Geen - KMS 08 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping - Geen - KMS 09 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping grond - Geen - KMS 10 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 11 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 12 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 13 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 14 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 15 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 16 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - KMS 17 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - KMS 18 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - Op de plattegrond in bijlage 1 zijn de locaties van de genomen kleefmonsters aangegeven Tabel 2: resultaten locatie(s) actueel risico (luchtonderzoek) Monstercode Omschrijving bemonsteringslocatie Aantal vezels Aantal vezels/m 3 Aantal vezelequivalenten [veq/m 3 ] Beoordeling actueel risico LM 10 Luchtmonster 10, 3 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 11 Luchtmonster 11, 3 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 12 Luchtmonster 12, 1 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 13 Luchtmonster 13, 1 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 22 Luchtmonster 22, begane grond 0 0 <140 geen actueel risico LM 23 Luchtmonster 23, begane grond 0 0 <140 geen actueel risico Op de plattegrond in bijlage 3 zijn de locaties van de genomen luchtmonsters aangegeven Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

5 2. INLEIDING 2.1. Aanleiding De aanleiding van het onderzoek is, dat er tijdens een eerder door Asbest Advies Brabant B.V. uitgevoerde asbestinventarisatie, Type A, een of meerder bronnen zijn geconstateerd waardoor een vermoeden is ontstaan voor blootstelling aan asbest. Dit is afkomstig van plaatmateriaal (incl. besmetting) bij de brandschotten en op de plafonds, zie hiervoor rapport Asbest Advies Brabant B.V met kenmerk d.d Het onderzoeksgebied in voornoemde rapport omvatte het kantoorpand -. In dit kader heeft Gemeenschappelijk Bezit De Ruysche Poort, Asbest Advies Brabant B.V. opdracht verleend tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie Type A en een asbestrisicobeoordeling conform NEN2991:2005. Deze asbestrisicobeoordeling conform NEN2991:2005 is noodzakelijk, teneinde op een veilige en correcte wijze met de asbesthoudende materialen om te kunnen gaan Doelstelling De doelstellingen van dit onderzoek zijn: - het bepalen van de actuele en potentiële blootstellingsrisico`s aan asbest ten gevolge van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in het Kantoorpand - - identificeren en vastleggen door middel van visuele inspecties en bemonsteringen, gevolgd door laboratoriumanalyses; - opstellen van een samenvattende rapportage, waarin een beschrijving van het uitgevoerde onderzoek, de onderzoeksbevindingen, de resultaten en de aanbevelingen zijn opgenomen. Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

6 3. RESULTATEN ONDERZOEK Postbus Gebruikerssituatie Tabel 3: functie van onderzochte locatie Ruimte: Bij brandschotten en op de plafonds Gebruiksfunctie: Kantoorpand In gebruik: Nee Omvang (m 2 ): Onbekend Omschrijving gebruik: Leegstaand 3.2. Potentieel risico (stofonderzoek) Visuele waarneming: Tijdens het onderzoek is door middel van een visuele controle, nagegaan of er restanten asbesthoudend materiaal in de ruimte liggen. Onderstaande tabel geeft hiervan een opsomming: Tabel 4: visueel aangetroffen restanten Bouwdeel / constructie / onderdeel Omschrijving Bij brandschotten en op plafonds plaatmateriaal (incl.besmetting) Ja Potentieel risico Overzicht bemonsterde locaties Beoordeling potentieel risico De hoeveelheid losse asbestvezels wordt bepaald met behulp van scanning elektronenmicroscopie conform NEN 2991 (aantal asbestvezels per cm²). Bovenstaande bepaling moet echter wel gezien worden als indicatieve waarde. Dit gezien de beperkte nauwkeurigheid in zowel monsterneming als analyse. Conform NEN 2991 worden de resultaten ingedeeld in vier klassen (zie onderstaande tabel). Concentratie Asbestvezels*/ cm² Oppervlak Weergave analyserapport Omschrijving > Zeer veel asbest aangetroffen Duidelijk asbest aangetroffen / - Sporen asbest aangetroffen < 10 - / - Geen asbest aangetroffen * Onder aantal asbestvezels vallen ook vezelbundels en conglomeraten. Wanneer de resultaten van alle onderzochte monsters uitsluitend de score (geen asbest aantoonbaar) en / of +/- (sporen asbest aantoonbaar) aangeven en ook de luchtmetingen de Streefwaarde (< 1000 vezelequivalenten / m³ lucht) niet overschrijden, dan wordt de bijdrage van de asbesthoudende bron als verwaarloosbaar beschouwd. De locatie wordt dan schoon bevonden. Bij het aantreffen van één of meer monsters in de categorie + of ++ wordt het aantal monsters rondom de hot spot uitgebreid totdat er geen + of ++ monsters meer worden aangetroffen. Aan het gebied met + en ++ wordt dezelfde zwaarte toegekend als het aantreffen van visueel zichtbare asbestresten. Het gebied wordt als asbestbesmet gebied beschouwd. Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

7 Overzicht bemonsterde locaties en de analyseresultaten van de kleefmonsters zijn in onderstaand tabel weergegeven. De kleefmonsters staan geregistreerd onder RPS analyse B.V. rapportage _02 d.d. 26 januari Tabel 5: resultaten locatie(s) potentieel risico (stofonderzoek) Omschrijving en/of categorie (-, +/-, + of ++) Aanbevolen beheersmaatregelen Monster code Omschrijving bemonsteringslocatie Potentieel risico KMS 01 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 02 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 03 Vloer, kantoor, begane grond - Geen - KMS 04 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 05 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 06 Vloer, trappenhuis, begane grond - Geen - KMS 07 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping - Geen - KMS 08 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping - Geen - KMS 09 Vloer, traphuis (nood) 1 e verdieping grond - Geen - KMS 10 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 11 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 12 Vloer, portaal, 1 e verdieping - Geen - KMS 13 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 14 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 15 Vloer, trappenhuis 3 e verdieping - Geen - KMS 16 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - KMS 17 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - KMS 18 Vloer, kantoor, 3 e verdieping - Geen - Op de plattegrond in bijlage 1 zijn de locaties van de genomen kleefmonsters aangegeven Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

8 3.3. Actueel risico (luchtonderzoek) Beoordeling actueel risico In de NEN 2991 zijn de volgende toetsingswaarden en vervolgacties bij verschillende concentratieniveaus weergegeven: Concentratie asbestvezels < 1000 vezelequivalenten / m³ lucht (Streefwaarde). Er is geen actueel blootstellingrisico aan asbestvezels. Asbestbron dient in een asbestbeheersplan te worden opgenomen waarbij met name aandacht besteedt dient te worden aan maatregelen die potentiële blootstelling in de toekomst moeten voorkomen. Concentratie asbestvezels > 1000 en < vezelequivalenten / m³ lucht. Bron opsporen en saneren tot niveau asbestveilig (ontruiming niet noodzakelijk). Toelichting: De overschrijding moet significant zijn volgens het meetprotocol (d.w.z. dat de ondergrens de 1000 vezelequivalenten / m³ lucht overschrijdt). Concentratie asbestvezels > vezelequivalenten / m³ lucht. Ruimte of terrein niet betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen alvorens de bron is opgespoord en de ruimte is gesaneerd tot het niveau asbestveilig. Toelichting: Ten opzicht van de nominale meetwaarde volgens het meetprotocol dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: Er dient ten minste 3 m³ lucht in totaal bemonsterd te zijn. Er dienen ten minste 10 asbestvezels geteld te zijn en De overschrijding dient in ten minste twee monsters geconstateerd te zijn. De bemonsteringslocaties en de analyseresultaten van de goudbedampte filters zijn in onderstaande tabel weergegeven. De luchtmonsters staan geregistreerd onder RPS analyse B.V. rapportage _02 d.d. 26 januari Tabel 6: resultaten locatie(s) actueel risico (luchtonderzoek) Monstercode Omschrijving bemonsteringslocatie Aantal vezels Aantal vezels/m 3 Aantal vezelequivalenten [veq/m 3 ] Beoordeling actueel risico LM 10 Luchtmonster 10, 3 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 11 Luchtmonster 11, 3 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 12 Luchtmonster 12, 1 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 13 Luchtmonster 13, 1 e verdieping 0 0 <140 geen actueel risico LM 22 Luchtmonster 22, begane grond 0 0 <140 geen actueel risico LM 23 Luchtmonster 23, begane grond 0 0 <140 geen actueel risico Op de plattegrond in bijlage 3 zijn de locaties van de genomen luchtmonsters aangegeven Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

9 4. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Postbus 541 De aanleiding van het onderzoek is, dat er tijdens een eerder door Asbest Advies Brabant B.V. uitgevoerde asbestinventarisatie, Type A, een of meerder bronnen zijn geconstateerd waardoor een risico is ontstaan voor blootstelling aan asbest. Dit is afkomstig van plaatmateriaal (incl. besmetting) op de begane grond en de 1 e en 3 e verdieping, zie hiervoor rapport Asbest Advies Brabant B.V met kenmerk d.d Bron Bron Locatie Verdieping Hoeveelheid nr. 3 Plaatmateriaal (incl. besmetting) Brandschotten en plafond begane grond, 1 e verdieping en 3 e verdieping 222 m 2 Het doel van het onderzoek is het bepalen van de actuele en potentiële blootstellingsrisico`s aan asbest voor de gebruikers (en derden) van de Kantoorpand -, ten gevolge van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in het Kantoorpand Gebruikssituatie Het Kantoorpand - is niet in gebruik. Tijdens het onderzoek vonden er in het Kantoorpand - geen activiteiten plaats. Door Asbest Advies Brabant is derhalve een actieve monstername uitgevoerd Potentieel risico Tijdens het onderzoek zijn er in het Kantoorpand - kleefmonsters genomen ter ondersteuning van de visuele waarneming welke gedaan is tijdens de SC540 asbestinventarisatie. Uit de analyses van de kleefmonsters blijkt dat op geen van de achttien kleefmonsters asbestvezels zijn aangetroffen. Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd, dat er in het Kantoorpand - geen potentieel blootstellingrisico aan asbest aanwezig is. De bemonsteringslocaties van de kleefmonsters zijn weergegeven in 3.2 en op de plattegrondtekening in bijlage Actueel risico Tijdens het onderzoek zijn er in de Kantoorpand - luchtpompen geplaatst. Uit de analyses van de lucht concentratiemeting blijkt, dat op géén van de zes luchtmonsters asbestvezels zijn aangetroffen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat er in de Kantoorpand - geen actueel blootstellingrisico aan asbest aanwezig is. De bemonsteringslocaties van de luchtmonsters zijn weergegeven in 3.3 en op de plattegrondtekening in bijlage 2. Geadviseerd wordt om de gebruikers en beheerders van het gebouw en derden op de hoogte te stellen van de bevindingen van dit onderzoek en het rapport zodanig te archiveren dat het bij voorgenomen werkzaamheden als naslagwerk kan worden gebruikt. Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

10 4.4. Advies Omdat op geen van de achttien kleefmonsters asbestvezels zijn aangetroffen kan geconcludeerd worden dat er geen potentieel risico is op blootstelling aan asbestvezels. Omdat op géén van de zes luchtmonsters asbestvezels zijn aangetroffen kan geconcludeerd worden dat er geen actueel risico is op blootstelling aan asbestvezels. Wij adviseren dan ook om: De plafonds in de omgeving van de brandschotten gesloten te houden. De plaatmaterialen, inclusief besmetting, bij de brandschotten en op de plafonds zoals omschreven in het inventarisatierapport (met kenmerk d.d. 11 december 2014) op korte termijn te laten saneren door een SC-530 erkend asbestverwijderingsbedrijf om eventuele verdere verspreiding van de besmetting in de toekomst te voorkomen. Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

11 5. VERANTWOORDELIJKHEID Bij elk onderzoek dat Asbest Advies Brabant B.V. uitvoert wordt zeer systematisch te werk gegaan. Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen. Asbest Advies Brabant B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet. Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de aangetroffen asbesthoudende materialen, dan dienen de betrokken werknemers hiervan op de hoogte te worden gesteld. Indien de sanering niet direct wordt uitgevoerd moet men rekening houden met het feit dat de risicoklasse- beoordeling altijd een momentopname is. Daarom verdient het de aanbeveling alle asbesthoudende materialen, indien dit niet direct wordt verwijderd, op te nemen in een inspectieprogramma waarbij deze materialen periodiek (monitoring) op beschadiging en verwering/ veroudering worden beoordeeld. Asbest Advies Brabant B.V. heeft binnen het kader van deze opdracht de hoogste aandacht besteed aan een zo correct mogelijke uitvoering van de inspecties en bemonsteringen. Toch kan niet worden gegarandeerd, dat daarbij alle, ook verborgen, asbesthoudende materialen zijn ontdekt. Voor de eventuele aanwezigheid van deze asbestbronnen en voor de eventuele gevolgen daarvan draagt Asbest Advies Brabant B.V. geen enkele verantwoordelijkheid. Asbest Advies Brabant B.V. verplicht zich om alleen aan de opdrachtgever de onderzoek uitslagen en adviezen te rapporteren. Aan derden wordt slechts gerapporteerd na verificatie en schriftelijke toestemming van één van de contactpersonen behorende bij de opdrachtgever. Voor Asbest Advies Brabant B.V. teamleden geldt de Code of Ethics, welke aan elke werknemer, die in dienst treedt bij Asbest Advies Brabant B.V., wordt overhandigd. Zonder toestemming van de opdrachtgever of Asbest Advies Brabant B.V., mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. Asbest Advies Brabant B.V. acht het niet raadzaam om delen van deze rapportage te gebruiken voor interpretatie, maar te allen tijde het rapport intact te laten. 6. LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR Certificatieschema voor het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie (SC-540, Stichting Certificatie Asbest); Asbest Advies Brabant B.V. Handboek kwaliteitsborging; Handboek asbest, uitgave Intechnium januari 2003 (Indien van toepassing); Stoffenmanager SMA-rt Projectnummer: van 11 datum: 28 januari 2015

12 BIJLAGEN Projectnummer: datum: 28 januari 2015

13 BIJLAGE 1 - PLATTEGROND MET MONSTERNAMELOCATIES KLEEFMONSTERS Projectnummer: datum: 28 januari 2015

14 KMS 01 KMS 06 KMS 05 KMS 04 KMS 02 KMS 03 Begane grond Projectnummer: datum: 28 januari 2015

15 KMS 07 KMS 09 KMS 10 KMS 08 KMS 11 KMS 12 1 e verdieping Projectnummer: datum: 28 januari 2015

16 KMS 13 KMS 14 KMS 15 KMS 16 KMS 17 KMS 18 3 e verdieping Projectnummer: datum: 28 januari 2015

17 BIJLAGE 2 - PLATTEGROND MET MONSTERNAMELOCATIES LUCHTMONSTERS Projectnummer: datum: 28 januari 2015

18 LM 23 LM 22 Begane grond Projectnummer: datum: 28 januari 2015

19 LM 12 LM 13 1 e verdieping Projectnummer: datum: 28 januari 2015

20 LM 10 LM 11 3 e verdieping Projectnummer: datum: 28 januari 2015

21 BIJLAGE 3: ANALYSERAPPORT(EN) KLEEFMONSTERS Projectnummer: datum: 28 januari 2015

22 V220115_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever Start datum monstername Adres monstername Hooge Steenweg te Den Bosch Aantal monsters 18 RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Asbest onderzoek kleefmonster d.m.v. elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN 2991 Monster nr. RPS Monstergegevens KMS01 Vloer kantoor b.g KMS02 Vloer kantoor b.g KMS03 Vloer kantoor b.g KMS04 Vloer traphuis b.g KMS05 Vloer traphuis b.g KMS06 Vloer traphuis b.g. Weergave (-, +/-, + of ++) KMS07 Vloer traphuis (nood) 1e verdieping KMS08 Vloer traphuis (nood) 1e verdieping KMS09 Vloer traphuis (nood) 1e verdieping KMS10 Vloer portaal 1e verdieping KMS11 Vloer portaal 1e verdieping KMS12 Vloer portaal 1e verdieping KMS13 Vloer traphuis 3e verdieping KMS14 Vloer traphuis 3e verdieping KMS15 Vloer traphuis 3e verdieping KMS16 Vloer kantoor 3e verdieping KMS17 Vloer kantoor 3e verdieping KMS18 Vloer kantoor 3e verdieping Aangetroffen soorten Onderzocht opp. (mm²) aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 15,67 aantoonbaar 15,67 aantoonbaar 15,67 aantoonbaar 15,67 aantoonbaar 15,67 aantoonbaar 14,13 aantoonbaar 14,13 Opmerking RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 7 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

23 V220115_1 Analyse certificaat Datum rapportage Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Start datum monstername Adres monstername Aantal monsters Asbest Advies Brabant Postbus Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch 18 De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Asbest onderzoek kleefmonster d.m.v. elektronenmicroscopie (SEM/EDX) conform NEN 2991 Concentratie (aantal asbestvezels/cm² oppervlak) Weergave > Zeer veel asbest aangetroffen Duidelijk asbest aangetroffen /- Sporen asbest aantoonbaar < 10 - Geen asbest aangetroffen Omschrijving De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. Samira Achahbar Labcoördinator RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 8 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

24 BIJLAGE 4: ANALYSERAPPORT(EN) LUCHTMONSTERS Projectnummer: datum: 28 januari 2015

25 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch 3e verdieping De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3180 Totaal onderzocht oppervlak 2,51 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 140 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 140 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 140 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 140 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 1 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

26 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch 3e verdieping De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3070 Totaal onderzocht oppervlak 2,51 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 150 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 150 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 150 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 150 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 2 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

27 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch 1e verdieping De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3170 Totaal onderzocht oppervlak 2,51 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 140 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 140 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 140 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 140 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 3 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

28 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch 1e verdieping De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3130 Totaal onderzocht oppervlak 2,66 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 140 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 140 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 140 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 140 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 4 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

29 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch Begane grond De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3120 Totaal onderzocht oppervlak 2,66 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 140 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 140 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 140 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 140 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 5 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

30 Analyse certificaat Monsternummer: Rapportnummer: _02 vervangt rapport _01 Datum rapportage V220115_ Ordernummer RPS Ordernummer opdrachtgever Opdrachtgever Asbest Advies Brabant Postbus 541 Datum order Datum analyse Monstergegevens afkomstig van Monsternummer opdrachtgever Datum monstername Adres monstername Monsternamepunt Opmerking Opdrachtgever Hooge Steenweg te Den Bosch Begane grond De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda Analysemethode: Kwantificatie van asbest in lucht conform ISO (SEM/EDX) Volume lucht (l) 3080 Totaal onderzocht oppervlak 2,66 mm² mm² Soort filter: Goudfilter Aantal getelde beeldvelden 100 Verdunningsfactor 1 Vezels Vezels/m³ Veq/m³ Amosiet <= 5 µm Amosiet > 5 µm Chrysotiel <= 5 µm Chrysotiel > 5 µm Crocidoliet <= 5 µm Crocidoliet > 5 µm Overige amfibool <= 5 µm Overige amfibool > 5 µm RPS analyse bv E W Breda Minervum 7002 Postbus DK Breda T F Zwolle Ampèrestraat 35 Postbus DD Zwolle T Concentratie: Resultaat (ondergrens - bovengrens) Asbestvezels (vezels/m³) < 140 Asbestvezels (vezelequivalenten/m³) < 140 Vezelconcentratie amfibool totaal (vezels/m³) < 140 Vezelconcentratie Chrysotiel totaal (vezels/m³) < 140 Toelichting: Detectielimiet voor de bepaling van vezelconcentratie m.b.v. SEM/EDX conform ISO is 2,99 vezels. De onder- en bovengrenzen zijn berekend op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Veq/m3: Veq staat voor vezelequivalent. Vezelequivalent is een maat voor de carcinogene potentie van de soorten asbest en de vezellengte. Alleen aan het originele en complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Samira Achahbar Labcoördinator De monstername is niet uitgevoerd door RPS analyse. Hierdoor behoren de resultaten, welke zijn berekend met het aangeleverde volume of tijd en flow, niet tot de scope van accreditatie L192. De vezeltelling behoort WEL tot de scope van accreditatie L192. RPS analyse bv KvK BTW NL B.01 Pagina 6 / 8 Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

31 BIJLAGE 5: FOTORAPPORTAGE Projectnummer: datum: 28 januari 2015

32 Foto 1 Luchtmonster 23 Foto 2 Luchtmonster 13 Foto 3 Kleefmonster 12 Foto 4 Luchtmonster 11 Foto 5 Kleefmonsters 13 Foto 6 Kleefmonster 01 Projectnummer: datum: 28 januari 2015

33 BIJLAGE 6: ONDERZOEKSOPZET Projectnummer: datum: 28 januari 2015

34 Onderzoeksstrategie Voor het bepalen van een blootstellingrisico in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt wordt eerst een onderzoeksstrategie bepaald. Voor het bepalen van de onderzoeksstrategie spelen diversen factoren voor de bepaling van het potentieel risico zoals: Aangetroffen bronnen; Mate van beschadiging; Belendende ruimtes; Gebruik van het pand (leegstand, sloop, kwetsbare groepen etc.);blootstellingsrisico; Activiteiten, luchtstroming, trillingen. Deze aspecten bepalen uiteindelijk welke strategie gevolgd zal worden en of het nemen van kleefmonsters (potentieel risico) noodzakelijk is. Indien er een verhoogd potentieel risico aanwezig is, moet het actueel risico worden onderzocht. Bepaling potentieel risico Een visuele inspectie op restanten asbesthoudend materiaal vormt een gevoelige indicator voor het inschatten van potentiële blootstelling. Toch zijn er situaties waarin dit onvoldoende zekerheid biedt. Wanneer de (vermoedelijke) bron bestaat uit niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal kunnen vezels van respirabele afmetingen verder in het gebouw worden verspreid en van daaruit tot secundaire emissie leiden. In aanvulling op de visuele inspectie worden kleefmonsters genomen. Van een aantal horizontale oppervlakken die visueel geïnspecteerd zijn, worden de meest kritische zorgvuldig geselecteerd en bemonsterd met een daarvoor geschikt zelfklevend plakband. Bepaling actueel risico Bij de bepaling van het actuele risico is het essentieel om daadwerkelijk asbestconcentraties in de lucht te bepalen. Belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van representatieve meetpunten zijn: de plaats van de asbestbron(nen) en de staat waarin deze zich bevinden; de mate van activiteit in een ruimte (luchtstromingen, trillingen, verplaatsingen enz.); het aantal mensen dat (mogelijk) wordt blootgesteld; blootstelling van onderhoudspersoneel bij het werken aan of in de buurt van asbesthoudende materialen. De ruimten waar op grond van het vooronderzoek, de hierboven omschreven effecten maximaal zijn, worden onderzocht. Wanneer het niet mogelijk is om in het gebouw of constructie tijdens vol bedrijf metingen uit te voeren, dan is een gebruik situatie gesimuleerd. Alle parameters die van invloed kunnen zijn op de asbestconcentratie en de representativiteit kunnen beïnvloeden, worden vastgelegd en in dit rapport opgenomen. Is er geen of onvoldoende voorkennis over de verspreidingsmechanismen, dan wordt gekozen voor een steekproef in willekeurig gekozen ruimten ( at random ). Voor het onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling, zijn luchtmetingen noodzakelijk. Er zal gedurende minimaal zes uur bemonsterd (8-uurs gemiddelde) worden, waarbij tenminste 3 m 2 lucht wordt aangezogen ten einde de vereiste meetgevoeligheid te behalen. De aanzuigopening is op ademhoogte (circa 1,5 m). Analysemethoden De kleefmonsters en de goud bedampte filters worden m.b.v. SEM/RMA conform ISO geanalyseerd. De Scanning Elektronen Microscopie (SEM) is gekoppeld aan een energie-dispersieve-röntgen-fluorescentiespectrometer (EDXA). Naast de positieve identificatie van asbestvezels verkrijgt men ook informatie over het soort vezel dat geteld wordt. De analyses vinden plaats in het Test lab geaccrediteerde laboratorium RPS analyse B.V. Minervum 7002 te Breda Beheersplan Deze risicobeoordeling is slechts een momentopname. Door diversen factoren zoals genoemd in 2.1 en 2.2 kan de situatie dusdanig veranderen dat het blootstellingsrisico ook wijzigt. Om grip te krijgen op deze factoren wordt aangeraden om een asbestbeheersplan op te laten stellen conform de NEN2991, bijlage D.2. Hierin moeten zaken als gebruik beperkende maatregelen, periodieke controle, noodplan etc. of het saneren van omschreven worden. Onderliggende risicobeoordeling maakt daar slechts een deel van uit. Projectnummer: datum: 28 januari 2015

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 Kantoorpand - Gertru Orthenstraat `S-Hertogenbosch Overzichtsfoto: Postbus 541 (+31)416 330 019 info@asbestadviesbrabant.nl Asbest Advies Brabant Projectnummer

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991 2012-BE184 CV-ruimte Da Capo 4 te Krimpen aan den IJssel TITELBLAD Asbest Risicobeoordeling

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied Inhoud Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen naar normen Beoordeling van de potentiële blootstelling Bepaling van de actuele blootstelling Kwaliteit en veiligheid Stripmonsters Beoordeling van de

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht 030-3040084 www.afrs.nl IBAN: NL37RABO0184877121 KvK Midden-Nederland 60.784.318 BTW NL 854058692B01 Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Erven Treffers

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam Asbest Adviesbureau Wieringa Tav: Dhr. H. Wieringa Postbus 5155 9700GD GRONINGEN Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam AAW 11406 201200046.1 30112 Betreft: resultaten asbestonderzoek Geertsemaweg 3 te Haren

Nadere informatie

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Breestraat 76-80 te Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111529 161704 projectnummer : PAV-17563 locatieomschrijving :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Asbestonderzoek conform NEN 5707/5897 Locatie: Koningsweg 100 te Hippolytushoef Projectnummer:

Asbestonderzoek conform NEN 5707/5897 Locatie: Koningsweg 100 te Hippolytushoef Projectnummer: Asbestonderzoek conform NEN 577/5897 Locatie: Koningsweg 1 te Hippolytushoef Projectnummer: 512553 Opdrachtgever: Opdrachtnemer/Rapporteur: Auteur: Dhr. P. Warmerdam Koningsweg 1 1777 JP Hippolytushoef

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel,

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel, HMB B.V. (Hoofdkantoor) Voltaweg 8 5993 SE Maasbree Telefoon: +31(0)77-4652808 E-mail: info@hmbgroep.nl Website: www.hmbgroep.nl KVK Limburg-Noord: 12061922 Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F.

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A INCLUSIEF INKADERING ASBESTBESMETTING CONFORM SC 540 RPS/ A00

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A INCLUSIEF INKADERING ASBESTBESMETTING CONFORM SC 540 RPS/ A00 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A INCLUSIEF INKADERING ASBESTBESMETTING CONFORM SC 540 RPS/1503522A00

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Evaluatie Boven Leeuwen Puinverwijdering Bernardstraat 12 (MT-15289)

Evaluatie Boven Leeuwen Puinverwijdering Bernardstraat 12 (MT-15289) Evaluatie Boven Leeuwen Puinverwijdering Bernardstraat 12 (MT-15289) Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Den Sliem 93 7141 JG Groenlo Dhr.

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: AS17242 Een boerderijwoning aan de Garderenseweg 160 te Ermelo Opdrachtgever : mevr.

Nadere informatie

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden. Methorst Milieu heer S Lovink en uitvoeringen Postbus 111 3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD OVER DE OPDRACHTGEVER Referentie klant Referentienummer werkplan 15A050 Aannemer ter plaatse Methorst Milieu Aannemer

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5 Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: 12 december 2011 Projectnummer: 1400543 Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw-

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. ASBESTINVENTARISATIE TYPE A BOERDERIJWONING MET OPSTALLEN TILBURGSEWEG 239 TE BREDA Opdrachtgever : Gemeente Breda, Directie Ontwikkeling Postbus 90156 4800 RH Breda Projectnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

RISICOBEOORDELING conform NEN2991. Wolfsdonk 6 te Chaam projectnummer RB 17813 27 november 2013

RISICOBEOORDELING conform NEN2991. Wolfsdonk 6 te Chaam projectnummer RB 17813 27 november 2013 RISICOBEOORDELING conform NEN2991 projectnummer RB 17813 27 november 2013 Onderwerp Beoordeling van blootstellingsrisico s aan asbest voor gebruikers van bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING CERTIFICAAT EIDCOTROLE A ASBESTVERWIJDERIG Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

NEN 2991 rapport. Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

NEN 2991 rapport. Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt NEN 2991 rapport Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt Mencia Mendoza School Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: Datum uitvoering:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Breda s Museum Parade DZ BREDA

Breda s Museum Parade DZ BREDA Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1506975A13 Breda s Museum Parade 12 4811

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 De varkensstal en de koeienstal / loods aan de Zonnewende 12 te Deurne

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Ingelandsweide 3 te Nieuwegein Onderzochte bouwkundige eenheid Vliering garage en CV-ruimte 16 augustus 2016

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Berging van een woning Ringoven AT DEURNE. Datum: 11 september 2016

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Berging van een woning Ringoven AT DEURNE. Datum: 11 september 2016 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1605065A00 Berging van een woning Ringoven 16 5753 AT DEURNE Datum: 11

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk; dak van woning

Nadere informatie

Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot. Definitief

Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot. Definitief Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot Definitief Nader onderzoek asbest partij grond Startingerweg te Akersloot Definitief Uitgebracht aan: Gemeente Castricum T.a.v. de heer W.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 05 juli 2016 Projectlocatie Perceel achter Gramserweg 35 te Austerlitz Onderzochte bouwkundige eenheid daken 0 Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 13-02-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.6 D Pier

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 2 - december 2014 omvangonderzoeksgebied betreft schuur adres: Eekhoutswijk 5 9422 VD Smilde Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V. Postadres

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Het weiland aan de Componistenlaan achter nr. 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente Teylingen : Het weiland : Dhr.

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

RISICOBEOORDELING ASBEST IN BINNENMILIEU CONFORM NEN 2991 Provincie Utrecht Provinciehuis Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht

RISICOBEOORDELING ASBEST IN BINNENMILIEU CONFORM NEN 2991 Provincie Utrecht Provinciehuis Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht RISICOBEOORDELING ASBEST IN BINNENMILIEU CONFORM NEN 2991 Provincie Utrecht Provinciehuis Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht BME Asbestconsult b.v. Vianen, 28 april 2012 ing. M.R.P. Velthuizen 212.11.053

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de kapschuur, ligboxenstal en afdak Locatie onderzoek : Laaghalerveen 28 Hooghalen Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de twee schuren Locatie onderzoek : Kremboong 10 Tiendeveen Opdrachtgever : Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F Projectnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie

VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie VOORBEELD Elementen voor een offerte verzoek Asbestinventarisatie inclusief risicobeoordeling nietsloopsituatie Geachte heer/mevrouw, Hiermee nodig ik u uit mij geheel vrijblijvend een offerte uit te brengen

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1602938A00 Woning Mr. dr. Froweinweg 30

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Risicobeoordeling conform NEN 2991 ten behoeve van het bepalen van mogelijke risico s voor gebruikers

Risicobeoordeling conform NEN 2991 ten behoeve van het bepalen van mogelijke risico s voor gebruikers ten behoeve van het bepalen van mogelijke risico s voor gebruikers Locatie : Stijlshof 12 te Roermond Opdrachtgever : Steelhaven B.V. Projectnummer : 24.14.09955.1/NEN Datum : 22 12 2014 Projectgegevens

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Postbus 239 5060 AE Oisterwijk Tel: 013 76 20 607 info@ascert.nl Ascert Rabobank NL79RABO0397031564 KvK Arnhem 09112654 BTW NL808450153B01 Gelet op de artikelen 7.4.11 en 7.16.3.2 is het niet toegestaan

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Opdrachtgever : Aannemingsmij Hop BV Fabriekswijk 11 7782 PW De Krim Datum uitvoering

Nadere informatie

NEN 2991-ONDERZOEK. NEN 2991-onderzoek versie 1 Opdrachtgever: Portaal Leiden Projectnummer: 24138331

NEN 2991-ONDERZOEK. NEN 2991-onderzoek versie 1 Opdrachtgever: Portaal Leiden Projectnummer: 24138331 NEN 2991-ONDERZOEK Locatie : Muiderkring 94 te Leiden Opdrachtgever : Portaal Leiden Projectnummer : 24138331 Datum : 20-6-2011 Doel onderzoek : Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST Dit is een rapportage van een asbestinventarisatie op basis van inschattingen vanaf luchtfoto s met een veldinspectie vanaf de openbare weg. Er zijn geen percelen betreden en er heeft geen monstername

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de bungalow Locatie onderzoek : De Breistroeken 38 Nieuw Balinge Opdrachtgever : Hilberink Bouwbedrijf Projectnummer : 160292 Datum

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 versie 2.2 datum 14 juni 2012 Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. renovatie in/aan: Oude melkfabriek Opdrachtgever Naam Hopman en Peters Holding B.V.

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

RPS advies- en ingenieursbureau bv in Leerdam

RPS advies- en ingenieursbureau bv in Leerdam Ref: 1502464A00-R329 Datum: 4 juni 2015 Pagina: 2 van 13 RPS advies- en ingenieursbureau bv in Leerdam RPS besteedt veel aandacht aan de uitvoering van zijn werkzaamheden en is hiervoor gecertificeerd

Nadere informatie