OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST"

Transcriptie

1 Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar asbest Type G direct waarneembaar asbest OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Adres : Oranje Nassaulaan 22 Postcode : 3722 JM Plaats : Bilthoven Kadastrale gegevens : De Bilt E 2711 Rapportage datum : 17 december 2015 Projectnummer : Status/revisie rapport : Definitief, revisie 1, versie 2.0 Klaver Asbestinventarisaties Jan Steenlaan 5C 3723 BS Bilthoven SCA-07-D SCA-07-D

2 Titelblad Asbestinventarisatie Type A (volledig) Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Opdrachtgever Naam Parkland Makelaardij Contactpersoon Dhr. P. van Leeuwen Adres Doldersweg 138C Postcode/plaats 3734 BL Den Dolder Telefoonnummer / adres Rapportagedatum 17 december 2015 Referentie opdrachtgever N.V.T. Bedrijf en certificaatnummer: Naam uitvoerende DIA en SCA: Projectnummer: Klaver Asbestinventarisaties (SCA-07-D ) S.A. Hoogendoorn (DIA code 51E ) Projectnummer Dit rapport is geschikt voor: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen Het aansluitend uitvoeren van een type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke, aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande type A onderzoek Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type G De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk De renovatie van het gehele bouwwerk De sloop van het gehele bouwwerk Omvang onderzoek: Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) Aanvulling op representatieve steekproef Onvoorzien aanwezig asbest Soort onderzoek: Asbestinventarisatie Type-A Volledig Onvolledig in verband met (NEN 2991:2005) ernstige blootstelling Onvolledig In verband met uitsluitingen /niet toegankelijk van ruimte('s) Asbestinventarisatie Type-B Asbestinventarisatie Type-G Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) Monstername en analyses: aantal materiaal monsters: 2 stuks Naam en certificaatnr. DIA Deskundige inventariseerder asbest S.A. Hoogendoorn (51E ) Technisch verantwoordelijke A.M. Hoogendoorn (51E ) Handtekening Datum 9 en 16 december december 2015 * *De geldigheidsduur van de rapportage is 3 jaar vanaf de datum van de interne autorisatie, indien het rapport ouder is, is actualisatie noodzakelijk. Pagina 2 van 30

3 Inhoudsopgave Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1 Inleiding Omschrijving van de opdracht Onderzoeksmethode Resultaten Desk- en Fieldresearch Bronbladen Indeling risicoklasse Conclusie en aanbevelingen Bijlagen Plattegronden tekeningen Projectfoto's Desk research Analyserapporten Laboratorium SMA-rt uitdraaien Evaluatieformulier Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving Procescertificaat Klaver Asbestinventarisaties Pagina 3 van 30

4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Projectnummer Aan Klaver Asbestinventarisaties is de opdracht verstrekt van Parkland Makelaardij om in Bilthoven gelegen aan Oranje Nassaulaan 22 een asbestinventarisatie uit te voeren aan kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. De opdracht moet uitgevoerd worden conform omschrijving in offerte. Klaver Asbestinventarisaties is in het bezit van het procescertificaat SC-540 met het certificaatnummer 07- D SCA-registratienummer 07-D bij de certificerende instelling Eerland. Hiermee toont Klaver Asbestinventarisaties aan te voldoen aan de huidige eisen van de wet- en regelgeving die gesteld zijn conform SC-540. Alleen de in rood vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt (bijlage 4.5) vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd SC-530 asbestverwijderingsbedrijf. NB. Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in kleur wordt aangeboden. Bij een zwart wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren. Overzicht asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen Codering Bron Locatie Omschrijving Hoeveelheid Risicoklasse 1 Restanten cementbuis Kruipruimte Restanten cementbuis 1x54 m Cementbuis Kruipruimte Cementbuis, riolering 1x2 m Leidingisolatie Kruipruimte Leidingisolatie, om leidingen 1x60 m 1 Geen asbest aangetroffen De monsters zullen door middel van een kleurencodering geclassificeerd worden. De gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis: Rood: Blauw: Asbesthoudende materialen Asbestvrije materialen Naast de kleurencodering zullen de monsters een lettercode krijgen, waaruit opgemaakt kan worden wat voor soort monster het betreft. De lettercodering heeft de volgende betekenis: M: Materiaalmonster (geanalyseerd volgens NEN 5896, Polarisatie Licht Microscopie) K: Kleefmonster V: Visuele verwijzing naar identiek materiaal (er heeft hier dus geen monstername plaatsgevonden) VI: Visuele verwijzing vanuit het Intechnium handboek asbest NB. Genoemde hoeveelheden en afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 4 van 30

5 Overzicht asbesthoudende toepassingen Projectnummer Codering Verwijderingsmethode Risicoklasse Conclusie en/of aanbevelingen 1 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 1 Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) 2 Zie paragraaf 3 NB. Rood zijn de asbesthoudende materialen Dit rapport, of een kleurenkopie, dient een onderdeel uit te maken van het werkplan van het SC-530 asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerk in complete vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden. Indien er geen asbest is aangetroffen dient dit rapport, of een kleurenkopie, op de werkplek aanwezig te zijn zodat men kan aantonen dat een SC-540 asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen. Het rapport is geen bestek voor sloop of asbestverwijdering, de in het rapport opgeven hoeveelheden zijn ter indicatie. Deze zijn daardoor niet geschikt voor het maken van de prijsvorming. De actuele situatie en ter indicatie gegeven hoeveelheden, dienen in het werk gecontroleerd te worden. Klaver Asbestinventarisaties heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld conform de eisen die te stellen zijn aan goed vakmanschap en heeft hierbij naar het beste inzicht gehandeld. Desondanks blijft de kans bestaan dat er toch asbest geconstateerd kan worden tijdens renovatie en/of sloop. Klaver Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade hiervan (zie de leveringsvoorwaarden RVOI 2001). Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd. Klaver Asbestinventarisaties is niet aansprakelijk voor gemaakte schade welke kan ontstaan tijdens de inventarisatie door gebruik van (licht) destructieve handelingen. Type A direct waarneembaar asbest Alle ruimtes waren tijdens het onderzoek vrij toegankelijk en zonder beperkingen te onderzoeken. Tevens voldoet dit aan de eisen 'Volledig type A onderzoek conform SC-540'. Type B niet direct waarneembaar asbest Er zijn concrete vermoedens dat er verborgen asbestverdachte materialen aanwezig zijn in het bouwwerk of object. Er wordt geadviseerd een aanvullend type B destructief onderzoek voor niet direct zichtbaar asbest uit te laten voeren. Dit aanvullend onderzoek dient uitgevoerd te worden in samenwerking met een SC-530 gecertificeerd bedrijf middels uitgebreid destructief onderzoek. Hiervoor dient bevoegd gezag u te verplichten tot een SC-540 type B inventarisatie, voorafgaand aan werkzaamheden/ sloop en/of renovatie. Aangezien er vermoeden bestaat dat er meer Asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die niet zonder destructief handelen zijn te inventariseren, is het advies om voorafgaand aan sloop of renovatie een (destructief) Type B onderzoek uit te laten voeren. Pagina 5 van 30

6 1 Inleiding 1.1 Omschrijving van de opdracht In de volgende tabel is het versienummer van de rapportage aangegeven: versie datum rapport nummer wijziging(en)/opmerkingen KLA Geen wijzigingen, dit betreft de eerste uitgave van het rapport Wijziging betreft, aanvullend type A verricht Opdrachtgever Naam bouwwerk Locatie bouwwerk Werkzaamheden Type onderzoek Bouwkundige eenheid Parkland Makelaardij Kruipruimte (woning) Oranje Nassaulaan 22 Bilthoven Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen A: inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen in een bouwwerk of object. Bouwkundige eenheid Functie Deskundige inventariseerder asbest Technisch verantwoordelijke Naam en nr. DIA S.A. Hoogendoorn (51E ) A.M. Hoogendoorn (51E ) Datum 9 en 16 december december 2015 Voor een overzicht van de informatie die ter beschikking is gesteld ten behoeve van dit onderzoek, wordt er verwezen naar paragraaf 2.1 deskresearch en bijlage 4.3 van deze rapportage. Pagina 6 van 30

7 1.2 Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek, een vooronderzoek en een asbestinventarisatie. Historisch onderzoek vindt plaats op basis van het aangeleverde originele bestek en bouwtekeningen. Tijdens het onderzoek wordt het bouwwerk en/of object visueel geïnspecteerd. Het doel van het onderzoek is te komen tot een overzicht van de diverse toepassingen van asbestverdachte materialen in het te onderzoeken bouwwerk en/of object. Tijdens de inventarisatie worden de asbestverdachte materialen gekwantificeerd en gelokaliseerd. Voorafgaand aan de asbestinventarisatie vindt een historisch onderzoek plaats. Bij dit historisch onderzoek worden op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie en eventuele beschikbaar gestelde documenten zoals bestekken, tekeningen, materiaalstaten en aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in kaart gebracht. Het historisch onderzoek kan van groot belang zijn bij het vaststellen van niet direct visueel zichtbare bronnen. Volgend op het historisch onderzoek vindt een vooronderzoek plaats. Tijdens het vooronderzoek en de inventarisatie worden op alle bereikbare en toegankelijke ruimtes, door middel van een visuele inspectie, de aard en samenstelling van het bouwwerk en/of object gecontroleerd. Wanneer er een verdacht element of onderdeel wordt geconstateerd, wordt dit ten allen tijden bemonsterd. Deze monsters worden door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Conform de NEN Na het vooronderzoek zal de daadwerkelijke inventarisatie uitgevoerd worden. De asbestinventarisatie zal worden ondersteund door middel van monstername en analyse. Tijdens de inventarisatie zijn alle asbestverdachte materialen, elementen en/of installaties gelokaliseerd en gekwantificeerd. Op basis van het historisch onderzoek, vooronderzoek en de inventarisatie zal er een overzicht gemaakt worden van de in het bouwwerk en/of object aanwezige en/of asbestverdachte materialen elementen en/of installaties. Pagina 7 van 30

8 2 Resultaten 2.1 Desk- en Fieldresearch Het doel van het onderzoek is het systematisch opsporen van alle asbestverdachte materialen die gelden voor het object of gedeelte van het object dat onderzocht is, met behulp van eventueel licht destructief onderzoek. Daarnaast zal worden aangegeven met welke beschermende maatregelen deze verdachte materialen gesaneerd dienen te worden. Hierbij verklaart Klaver Asbestinventarisaties een onafhankelijk onderzoek te hebben verricht ten opzichte van de opdrachtgever en/of eigenaar. Bij het aannemen van het werk is er in de offerte gevraagd naar bouwkundige tekeningen en/of informatie welke betrekking hebben op het te onderzoeken gebouw of object. De opdrachtgever heeft de volgende informatie/documenten verstrekt ten behoeve van de asbestinventarisatie: Titel Informatie Bagviewer Bagviewer is geraadpleegd en het bouwjaar is 1955 Plattegronden Plattegronden verkregen van de opdrachtgever Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Globale indruk van het bouwwerk en / of object voorafgaand aan de inventarisatie. (directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijk): Restanten cementbuis Van alle asbestverdachte toepassingen zijn totaal 2 stuks materiaalmonsters genomen en aan het laboratorium ter analyse aangeboden. Deze zijn geregistreerd onder de nummers zoals ze in de tabel in 2.3 zijn weergegeven. Een overzicht hiervan is weergeven in de bronbladen opgenomen in paragraaf Bronbladen Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen zijn opgenomen in een tabel. Een kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte plaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudend materiaal en de risicoklasseindeling zijn weergeven in de bronbladen te vinden in paragraaf 2.3. Deze bronnen zijn geregistreerd onder specifieke nummers, welke te vinden zijn in de tabel. 2.3 Indeling risicoklasse De diverse bronnen met asbesthoudend materiaal zijn opgenomen in een overzicht. In dit overzicht is van elk type product het soort asbest, het asbestgehalte, de toepassing van het asbesthoudend materiaal en de verwijderingsmethode opgenomen. Tevens is er een onderbouwde samenvatting van de gekozen verwijderingsmethode en de hieraangekoppelde risicoklasseindeling gegeven. Deze zijn weergeven in de onderstaande bronbladen. Voor het overzicht met betrekking tot de bron gerelateerde output van SMA-rtrisicoklassebepaling wordt er verwezen naar bijlage 4.5 van deze rapportage. Pagina 8 van 30

9 Overzicht asbesthoudende bronnen Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 1 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Kruipruimte Restanten cementbuis M01 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x54 m 2 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Asbestsoort(en) Los liggend Zwaar beschadigd, zwaar verweerd Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) In kruipruimte weinig ruimte lager dan <0,5 meter bevat veel puin Asbestcement producten Opmerkingen/aanbevelingen: Tijdens het onderzoek is er een asbestverontreiniging geconstateerd in de volgende ruimte(s): De kruipruimte. De ruimte(s) mag/mogen niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De kruipruimte zoals, in het rood gearceerd in de tekening kan als asbest verontreinigd worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530. Foto 1 Foto voor bron Restanten cementbuis Foto 2 Foto voor bron Restanten cementbuis Pagina 9 van 30

10 Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 1 Ruimte Bron Monsternummer Situatie: binnen/buiten Kruipruimte Cementbuis V01 Binnen Hoeveelheid/afmeting 1x2 m 1 Analysenummer Bevestigingsmethode Staat materiaal Ingemetseld Licht beschadigd, niet verweerd Asbestsoort(en) Betreffen analyse resultaten van bron M01: Chrysotiel Percentages (%) % Gebondenheid (binding) Risicoklasse sanering 2 Urgentie/toelichting risicoklasse Verwijderingsmethode Bereikbaarheid Toepassing Opmerkingen/aanbevelingen Hechtgebonden Geen direct risico, saneren op korte termijn wel aanbevolen. Verwijdering conform SC-530 (binnensanering) Projectnummer In kruipruimte weinig ruimte lager dan <0,5 meter bevat veel puin Asbestcement producten Foto 3 Foto voor bron Cementbuis Foto 4 Foto voor bron Cementbuis Pagina 10 van 30

11 Overzicht niet-asbesthoudende bronnen Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. Bronnummer 2 Ruimte Kruipruimte Bron Leidingisolatie Monsternummer M02 Hoeveelheid/afmeting 1x60 m 1 Analysenummer Opmerkingen/aanbevelingen Foto 5 Foto voor bron Leidingisolatie Foto 6 Foto voor bron Leidingisolatie Pagina 11 van 30

12 3 Conclusie en aanbevelingen Het betreft een volledig Type A onderzoek. Tijdens het onderzoek is er een asbestverontreiniging geconstateerd in de volgende ruimte(s): De kruipruimte. De ruimte(s) mag/mogen niet meer betreden worden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De kruipruimte zoals, in rood gearceerd, aangegeven in de tekening kan als asbest besmet worden beschouwd en dient in zijn geheel gereinigd te worden, conform de wet en regelgeving van de SC-530 Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de aangetroffen Asbesthoudende toepassingen te saneren. Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Een erkend asbestsaneringsbedrijf beschikt over een SC-530 certificaat. De inventarisatie is volledig omdat er geen uitsluitingen zijn vastgesteld tijdens of voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden. Aanbevelingen voor destructief onderzoek type B In onderstaande tabel zijn locaties vermeld die niet geïnventariseerd zijn omdat er uitgebreid (zwaar) destructief onderzoek niet mogelijk was tijdens dit onderzoek. Type Locatie Materiaal Waar te verwachten Aanvullend onderzoek noodzakelijk Beperking Gedeelte kruipruimte niet toegankelijk Diverse toepassingen Er moet destructief gewerkt worden om de bronnen te kunnen beoordelen. Type B Beperking Doorvoeren onder de toilet Diverse toepassingen Er moet destructief gewerkt worden om de bronnen te kunnen beoordelen. Type B Er zijn tijdens de inventarisatie verschillende beperkingen voor de werkzaamheden opgetreden. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de tabel met de beperkingen en uitsluitingen. Conclusie Voor uitspraken omtrent de locaties waar vermoeden bestaat op verborgen asbestverdachte toepassingen wordt verwezen naar bovenstaande tabel. Hierin zijn de locaties opgenomen die niet onderzocht konden worden maar wel een redelijk vermoeden hebben op de aanwezigheid van eventuele asbesthoudende toepassingen. Het advies is om aanvullend type B onderzoek uit te laten voeren met destructieve handelingen, voorafgaand aan sloop en/of renovatie waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk wordt aangetast. Het is noodzakelijk om de concrete vermoedens voorafgaand aan sloop en/of renovatie type B te laten onderzoeken in samenwerking met een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Pagina 12 van 30

13 4 Bijlagen 4.1 Plattegronden tekeningen M01 M02 M01 V01 Asbesthoudend Plattegrond kruipruimte Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 13 van 30

14 Asbesthoudend Plattegrond begane grond Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 14 van 30

15 Asbesthoudend Plattegrond eerste verdieping Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 15 van 30

16 Asbesthoudend Plattegrond tweede verdieping Niet onderzocht Visueel locatie Vo Asbestvrij Monster locatie Mo Asbest verdacht Kleefmonster locatie Ko Pagina 16 van 30

17 4.2 Projectfoto's Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. Projectnummer afbeelding 7: Foto project afbeelding 8: Foto project afbeelding 9: Foto project afbeelding 10: Foto project afbeelding 11: Foto project afbeelding 12: Foto project Pagina 17 van 30

18 afbeelding 13: Foto project afbeelding 14: Foto project afbeelding 15: Foto project afbeelding 16: Foto project afbeelding 17: Foto project afbeelding 18: Foto project afbeelding 19: Foto project afbeelding 20: Foto project Pagina 18 van 30

19 afbeelding 21: Foto project afbeelding 22: Foto project afbeelding 23: Foto project afbeelding 24: Foto project afbeelding 25: Foto project afbeelding 26: Foto project afbeelding 27: Foto project afbeelding 28: Foto project Pagina 19 van 30

20 afbeelding 29: Foto project afbeelding 30: Foto project afbeelding 31: Foto project afbeelding 32: Foto project afbeelding 33: Foto project afbeelding 34: Foto project Pagina 20 van 30

21 Foto s extra onderzoek t.b.v. uitsluiting kruipruimte. Projectnummer afbeelding 35: Foto project afbeelding 36: Foto project afbeelding 37: Foto project afbeelding 38: Foto project Pagina 21 van 30

22 4.3 Desk research Desk researchbronnen en verkregen informatie: Titel Informatie Bagviewer Bagviewer is geraadpleegd en het bouwjaar is 1955 Plattegronden Plattegronden verkregen van de opdrachtgever Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft een inventarisatie van een gedeelte van een woonhuis, gelegen in de bebouwde kom. In de omgeving zijn eveneens woonhuizen gesitueerd. De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik. De bouwgeschiedenis van het onderzochte object is als volgt te beschrijven. Het pand is gebouwd in: Verbouwingen hebben plaatsgevonden in: onbekend. Mogelijk is er asbest verwerkt in: riolering. Plannen voor toekomst: asbest verwijderen. Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. Zover bekend zijn er op de locatie niet recent Asbest saneringen uitgevoerd. Pagina 22 van 30

23 4.4 Analyserapporten Laboratorium Pagina 23 van 30

24 4.5 SMA-rt uitdraaien Pagina 24 van 30

25 Pagina 25 van 30 Projectnummer

26 4.6 Evaluatieformulier 1. Asbestinventarisatie type A Naam inventarisatiebedrijf Klaver asbestinventarisaties Ascert-code SCA-07-D Rapportnummer Datum interne autorisatie Asbestinventarisatie type B Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Datum interne autorisatie 3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest Naam inventarisatiebedrijf Ascert-code Rapportnummer Datum interne autorisatie Omschrijving van onvoorzien asbest Omschrijving Plaats Hoeveelheid Asbestverwijderingsbedrijf Bedrijfsnaam Ascert-code Naam Handtekening Verzonden naar Door (naam): Datum: Paraaf: Verzendlijst 1. AIB-type A 2. AIB-type B 3. AIB Onvoorzien 4. Gemeente 5. Eigenaar 6. Opdrachtgever Pagina 26 van 30

27 4.7 Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving Pagina 27 van 30

28 Pagina 28 van 30 Projectnummer

29 4.8 Procescertificaat Klaver Asbestinventarisaties Pagina 29 van 30

30 Pagina 30 van 30 Projectnummer

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (onvolledig) conform SC-540 In/aan: Boerderij en bijgebouwen zijnde een volledig bouwwerk. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Normandie RK Utrecht

Normandie RK Utrecht Lauteslager Makelaars B.V. Sinds 1850 Normandie 12 3524 RK Utrecht Vraagprijs 175.000,-- Lauteslager Makelaars B.V. Catharijnesingel 100 3511 GV Utrecht Tel: 030-2315186 Twitter @wooninfo makelaars@lauteslager.nl

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 versie 2.2 datum 14 juni 2012 Asbestinventarisatierapport type A (destructief) conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. renovatie in/aan: Oude melkfabriek Opdrachtgever Naam Hopman en Peters Holding B.V.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 05 juli 2016 Projectlocatie Perceel achter Gramserweg 35 te Austerlitz Onderzochte bouwkundige eenheid daken 0 Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Ingelandsweide 3 te Nieuwegein Onderzochte bouwkundige eenheid Vliering garage en CV-ruimte 16 augustus 2016

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 2 - december 2014 omvangonderzoeksgebied betreft schuur adres: Eekhoutswijk 5 9422 VD Smilde Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V. Postadres

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: AS17242 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: AS17242 Een boerderijwoning aan de Garderenseweg 160 te Ermelo Opdrachtgever : mevr.

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Opdrachtgever : Aannemingsmij Hop BV Fabriekswijk 11 7782 PW De Krim Datum uitvoering

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.8 - april 2015 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: 2 schuren Opdrachtgever Naam VDR Reconditionering Postadres Pieter Breughelstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Noord-Holland Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Tel: 06-586945571 E-mail: info@stasco.nl Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie J. Hanzestraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren Adres: Schalkertweg 3 Plaats: Deurne Kenmerk: P170763 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek 0342-430110 info@asbestdakadvies.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de 3 asbesthoudende duikers Grietmanswijk tegenover nummer 13 (ongenummerd adres), Bovensmilde Opdrachtgever : Bork Sloopwerken

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de kapschuur, ligboxenstal en afdak Locatie onderzoek : Laaghalerveen 28 Hooghalen Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie

Rapportage asbestinventarisatie Rapportage asbestinventarisatie woonhuis Ellenaar 21 te Mierlo. Rapportage: GS-A-2734 Datum uitvoering : 3 juni 2017. Datum rapportage : 5 juni 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld door: M.P.A.R Smits

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1

Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 217-DZo12-ai-v1 De varkensstal en de koeienstal / loods aan de Zonnewende 12 te Deurne

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de twee schuren Locatie onderzoek : Kremboong 10 Tiendeveen Opdrachtgever : Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F Projectnummer

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 01 januari 2017 Projectlocatie Voorbeeldstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Het weiland aan de Componistenlaan achter nr. 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente Teylingen : Het weiland : Dhr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : de bungalow Locatie onderzoek : De Breistroeken 38 Nieuw Balinge Opdrachtgever : Hilberink Bouwbedrijf Projectnummer : 160292 Datum

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z81 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : asbestverdacht materiaal op maaiveld Locatie onderzoek : Vamweg Drijber Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer : 160616

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk; dak van woning

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer:

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer: Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Projectnummer: 2015030015 De woning met schuur Wipstrikkerallee 167, Zwolle Opdrachtgever : S. van der Meulen Wipstrikkerallee 167 8025

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 )

Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Vestiging Nederland zuid Postbus 189 6190 AD Beek ( L) Tel: 06-14512090 E-mail: info@stasco.be Asbestinventarisatierapport Type A volledig ( conform SC-540 versie 2 ) Onderzoekslocatie Opdrachtgever Onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport 20140331.R02e Bijlage 13 Asbestinventarisatie rapport Opdrachtgever: Uitvoerder: DIA: De heer J. Jakobsen Oude Schroeweg 124 4393 PV Nieuw- en Sint Joosland Asbest & Meer v.o.f. Koudekerkseweg 118 4335

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Schuttestraat 17 Postcode, plaats: 7251 MP Vorden Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport TYPE A CONFORM SC-540

Asbestinventarisatie rapport TYPE A CONFORM SC-540 Asbestinventarisatie rapport TYPE A CONFORM SC-540 Onderzoek betreft: Sloop / renovatie van een schuur Herenweg 196 te Wilnis Projectnummer: 2014-R571 Datum uitvoering: 08-07-2014 Opdrachtgever: Asbest

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Opdrachtgever: DELA Uitvaartverzorging B.V. Onderzoekslocatie: Laan te Rhijnhof 4, 2332HZ te Leiden (Crematorium) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr.

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de woning en een stal Diepenheimseweg 80, Gelselaar Opdrachtgever t.a.v : Arwe Asbest B.V. Groot Lobberikweg 3 7036AG Loerbeek

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) De gehele woning incl. garage en afdak Diamantweg 28, Amersfoort Opdrachtgever : De heer E. Boneschanscher Diamantweg 28 3817 GK Amersfoort

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer Omschrijving object : 17-5757PX.11 : 2 Loodsen Locatie : Straatsebaan 11 5757PX Liessel

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Eeltinkweg 10 Postcode, plaats: 7021 KJ Zelhem Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

: Montagne Advies en Ontwikkeling BV

: Montagne Advies en Ontwikkeling BV Gebouweninspectie Nederland B.V. Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde Tel: 0528-33 11 00 Fax: 0528-33 11 01 Asbestinventarisatie van Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Montagne Advies en Ontwikkeling

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk Voor

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie

Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie 6 juni 2013 Asbestinventarisatie Noorderhoofdstraat 187 te Krommenie Volledige asbestinventarisatie type-a Kenmerk R007-1213380WED-lhl-V01-NL

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

Asbestzoeken B.V HW De Ruyterstraat AE Capelle aan den IJssel

Asbestzoeken B.V HW De Ruyterstraat AE Capelle aan den IJssel 08051401HW De Ruyterstraat 15 2901 AE Capelle aan den IJssel Verplicht titelblad volgens SC- 540 : 2011, versie 02 ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 versie 1 Naam eigenaar : de heer R. Kraaij Opdrachtgever

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V.

FO Projectnummer Buurman & Buurman Asbestinventarisatie B.V. Type rapport: volledig Type A Onderzochte locatie: schuur Adres: Gompertsdijk 7-9 Postcode/plaats: 7255 PM Hengelo Datum rapportage: 22 juni 2016 Rapportnummer: 16.06214 1 Projectnummer 16.06214 Buurman

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Checkpoint Milieu Consultancy BV

Checkpoint Milieu Consultancy BV Asbestinventarisatie Type A (volledig) Conform SC-540/2011 Opdrachtgever: Kooiker Milieu B.V. CMC-1604-0458 Kanaalweg 120 te Bovensmilde Rapport geschikt voor: Verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie